Tài liệu Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần kinh doanh xi măng miền bắc

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CAM ĐOAN Tôi tên là: Khương Thị Tú Anh. Tôi xin cam đoan tất cả những nội dung viết trong chuyên đề “Hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Đại La” đều mang tính xác thực, đều do sự nghiên cứu tìm tòi, học hỏi của bản thân trong thời gian thực tập và tất cả các nhận định, giải pháp đều là quan điểm của cá nhân tôi trên cơ sở nhận thức về lý luận, thực trạng doanh nghiệp, sự đóng góp ý kiến của thầy giáo hướng dẫn và đơn vị thực tập. Người viết Khương Thị Tú Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGĐ : Ban giám đốc. KH : Kế hoạch. MT PT : Mục tiêu phát triển. MT TG : Mục tiêu trung gian. P.KHTH : Phòng kế hoạch tổng hợp. P.TC- HC : Phòng Tổ chức – Hành chính QRM : Phó giám đốc phụ trách kĩ thuật. SXKD : Sản xuất kinh doanh . TD-ĐG : Theo dõi, đánh giá. XN1 : Xí nghiệp 1. XN2 : Xí nghiệp 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Đại cương lý luận quản lý, nhà xuất bản giáo dục, tr.35. 2. TS Ngô Thắng Lợi, ThS Vũ Cương (2006). Đổi mới công tác kế hoạch hóa trong tiến trình hội nhập. 3. TS. Ngô Thắng Lợi (2006), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội, nhà xuất bản thống kê. 4. TS Ngô Thắng Lợi (2007), Bài giảng ‘Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội’, Hà Nội. 5. ThS Bùi Đức Tuân (2005), Giáo trình kế hoạch kinh doanh, nhà xuất bản lao động xã hội, tr 9-18,tr 32-36. 6. ThS Bùi Đức Tuân, Jacques de Guerny, Jean-Claude Guiriec (2005). Kiểm soát quản lý: Từ lựa chọn chiến lược đến điều hành tác nghiệp, nhà xuất bản thống kê. 7. Bộ kế hoạch và đầu tư (30/5/2007), Quyết định số 555/2007/QĐ-BKH của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả. 8. Jody Zall Kusek, Ray C.Rist. Người dịch ThS Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương, Mai Kim Nga (2005), Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả, nhà xuất bản văn hóa thông tin, tr 18. 9. PTS Phạm Văn Vận - chủ biên (1999), Giáo trình Chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, nhà xuất bản thống kê. 10. Từ điển bách khoa Việt Nam tập 2, nhà xuất bản từ điển bách khoa Hà Nội, 2002. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Theo dõi hoạt động sản xuất của Xí nghiệp 1 Theo dõi mộc sản xuất tổ máy I tháng 1 năm 2007 Gạch 2 lỗ nhỏ Gạch đặc máy Gạch 3 lỗ CN Ngày Sản xuất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ngày Lũy kế Sản xuất Lũy kế 16.300 24.500 34.800 32.500 40.200 38.800 18.500 25.100 23.200 3.200 32.100 30.400 35.700 41.600 306.400 107.600 3.200 6.000 28.000 25.000 30.400 27.900 20.700 25.300 22.700 24.200 17.900 32.600 22.500 25.800 599.300 225.400 9.200 Theo dõi mộc sản xuất tổ máy II tháng 1 năm 2007 Gạch 2 lỗ nhỏ Sản xuất 1 2 3 4 5 6 Sản xuất ….. Nghỉ lễ 44.400 43.700 39.900 26 27 28 29 30 31 Tổng Lũy kế Gạch 2 lỗ tiêu chuẩn Sản Lũy kế xuất Lũy kế Gạch đặc máy Sản xuất Lũy kế Gạch 3 lỗ CN Sản xuất Lũy kế Gạch 2 lỗ tiêu chuẩn Sản Lũy kế xuất nghỉ lễ 24.900 37.200 39.900 18.100 24.500 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ….. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 45.000 32.500 25.300 24 31.400 16.800 2.900 25.100 16.400 24.600 32.100 30.400 35.700 26.300 261.500 100.900 28.000 8.500 8.600 26.300 17.200 25 26 27 28 29 30 31 Tổng 25.000 18.300 24.200 17.900 12.700 13.400 16.500 471.400 ∑2 tổ 1070.700 214.300 20.000 29.200 439.700 Nhật ký gạch thanh lý tháng 1 năm 2007 Gạch 2 lỗ nhỏ Ngày A1X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1H A2X Đặc máy A2H A1X 3 lỗ CN A1H A1X A1H Ngói chùa A1 A2 Ngói 22v/m2 A1 562 459 150 25 320 80 400 410 200 70 54 450 352 212 327 296 123 480 760 960 40 50 36 84 62 38 1140 600 98 120 56 67 41 36 42 18 95 62 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A2 …. …. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ∑TL 124 463 496 457 512 327 223 315 421 356 312 425 321 124 96 76 124 120 152 96 62 80 52 124 68 96 78 126 54 196 126 158 241 275 316 128 310 60 120 69 45 125 98 162 70 12703 25 213 63 36 48 135 96 124 133 32 63 36 96 124 79 166 158 34 266 253 401 356 214 145 96 75 136 90 141 126 1719 49 663 714 865 994 0 236 245 675 90 136 89 1125 658 890 756 752 968 15432 60 117 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhật ký nhập hàng tháng 1 năm 2007 Gạch 2 lỗ nhỏ Ngày A1X X1H A2X A2H A1X A1H 3 lỗ CN A1X A1H Ngói 22v/m2 Ngói chùa A1 A2 A1 4750 1 10330 15300 2 3 Đặc máy 188200 2780 4 5 167100 15300 2780 6 14200 7 8 15210 179000 26300 9 4600 10 11 15400 132100 24600 12 6800 18200 13 14 15 16 142100 26400 24200 2500 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A2 … … Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 17 16480 86000 18 4600 20400 19 22400 20 6800 21 18600 18600 22 23 2780 24 14800 25 21200 6500 26 5480 27 28 14800 65000 1430 16200 29 2780 9800 30 5200 31 15300 ∑N 959500 181240 46650 0 224480 1430 0 ∑TL 12703 1719 994 0 15432 60 117 N-TL 946797 179521 45656 0 209048 1370 -117 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2-1: Hệ thống máy móc thiết bị của công ty Cổ phần Đại La năm 2007. .........................................................................................................................31 Bảng 2-2: Nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Đại La năm 2007................32 Bảng 2-3: Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm..................................... 39 Bảng 2-4: Một số chỉ tiêu của Công ty cổ phần Đại La năm 2007.................54 Bảng 2-5: Phân chia công việc nhằm đạt mục tiêu chất lượng năm 2007......56 Bảng 2-6: Tổng hợp sản phẩm ra lò tháng 1 năm 2007.................................. 60 Bảng 3-1: Phân chia công việc theo tiến độ về thời gian................................78 Bảng 3-2: Phân bổ ngân sách hoạt động......................................................... 80 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1-1: Qui trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp (PDCA)......................6 Sơ đồ 1-2: Qui trình soạn lập kế hoạch.............................................................7 Sơ đồ 1-3: Nguồn thông tin của theo dõi, đánh giá thực hiện.........................12 Sơ đồ 1-4: Nguồn thông tin của theo dõi, đánh giá kiểm chứng.....................13 Sơ đồ 1-5: Sai lệch giữa mục tiêu và thực hiện kế hoạch............................... 19 Sơ đồ 1-6: Xây dựng chỉ số, chỉ tiêu dựa vào các cấp mục tiêu kế hoạch......20 Sơ đồ 2-1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đại La..................26 Sơ đồ 2-2: Dây chuyền công nghệ sản xuất.................................................... 30 Sơ đồ 2-3: Qui trình kế hoạch hóa của Công ty cổ phần Đại La.....................42 Sơ đồ 2-4: Các bước lập kế hoạch hàng năm của Công ty cổ phần Đại La....43 Sơ đồ 2-5: Qui trình theo dõi, đánh giá của Công ty cổ phần Đại La.............53 Sơ đồ 3-1: Thực hiện theo dõi, đánh giá và ra quyết định.............................. 70 Sơ đồ 3-2: Qui trình theo dõi, đánh giá...........................................................71 Sơ đồ 3-3: Chu kỳ thực hiện theo dõi, đánh giá..............................................74 Sơ đồ 3-4: Cây mục tiêu kế hoạch của Công ty cổ phần Đại La.....................76 Sơ đồ 3-5: Vai trò của các chức năng trong chia sẻ thông tin.........................84 Sơ đồ 3-6: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xuất hiện đầu ra.........................92 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1 NỘI DUNG............................................................................................. 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH...............................................3 I. Kế hoạch hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường...................3 1. Khái niệm và vai trò của kế hoạch hóa.............................................3 1.1. Khái niệm.....................................................................................3 1.2. Vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp.............................5 2. Qui trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp.....................................6 2.1. Lập kế hoạch................................................................................7 2.2. Tổ chức thực hiện.........................................................................7 2.3. Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch........................................7 2.4. Điều chỉnh....................................................................................8 3. Vai trò của theo dõi, đánh giá trong qui trình kế hoạch hóa..........8 II. Công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch trong doanh nghiệp .....................................................................................................................10 1. Các khái niệm cơ bản........................................................................10 1.1. Theo dõi (giám sát)....................................................................10 1.2. Đánh giá.....................................................................................10 1.3. Sự bổ trợ lẫn nhau của theo dõi và đánh giá.............................11 1.4. Phân loại theo dõi, đánh giá......................................................12 1.5. Khái niệm chỉ số, chỉ tiêu...........................................................13 2. Nội dung, phương pháp theo dõi, đánh giá.....................................15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. Nội dung.....................................................................................15 2.2. Phương pháp theo dõi, đánh giá có sự tham gia.......................18 3. Mối quan hệ giữa công tác kế hoạch và công tác theo dõi, đánh giá 19 3.1. Hệ thống theo dõi, đánh giá là công cụ trung gian tạo xúc tác để mong muốn trở thành hiện thực........................................................19 3.2. Kế hoạch là cơ sở để xây dựng khung theo dõi, đánh giá.........20 3.3. Kế hoạch là mục tiêu của theo dõi, đánh giá.............................21 4. Sự cần thiết phải có hệ thống theo dõi, đánh giá............................21 4.1. Chức năng cung cấp thông tin...................................................22 4.2. Theo dõi, đánh giá với chức năng là một công cụ quản lý........22 4.3. Tăng cường tính minh bạch và tính trách nhiệm.......................22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THEO DÕI,................24 ĐÁNH GIÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LA..............................24 I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Đại La......................................24 1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức..............................................24 1.1. Lịch sử hình thành......................................................................24 1.2. Cơ cấu tổ chức...........................................................................26 2. Thực trạng hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Đại La...........28 2.1. Lĩnh vực kinh doanh...................................................................28 2.2. Qui trình sản xuất các sản phẩm từ lò nung tuynel...................29 2.3. Nguồn lực...................................................................................31 2.4. Thị trường tiêu thụ.....................................................................34 2.5. Kết quả kinh doanh....................................................................36 II. Thực trạng công tác kế hoạch hóa trong công ty cổ phần Đại La...40 1. Qui trình kế hoạch hóa của Công ty cổ phần Đại La.....................40 1.1. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.............................................40 1.2. Tổ chức thực hiện.......................................................................41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3. Theo dõi, điều độ kế hoạch sản xuất kinh doanh.......................41 2. Nội dung của bản kế hoạch..............................................................42 3. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất................................................43 3.1. Căn cứ lập kế hoạch sản xuất....................................................43 3.2. Phương pháp xác định chỉ tiêu kế hoạch...................................44 4. Triển khai thực hiện kế hoạch.........................................................47 5. Nhận xét về công tác kế hoạch hóa của Công ty cổ phần Đại La. 48 III. Thực trạng công tác theo dõi, đánh giá tại Công ty cổ phần Đại La .....................................................................................................................49 1. Đặc điểm công tác theo dõi, đánh giá tại Công ty cổ phần Đại La .................................................................................................................49 2. Qui trình theo dõi, đánh giá.............................................................50 3. Nội dung và phương pháp theo dõi, đánh giá.................................51 3.1. Nội dung theo dõi, đánh giá.......................................................51 3.2. Phương pháp theo dõi, đánh giá................................................54 4. Tổ chức theo dõi, đánh giá................................................................55 4.1. Theo dõi thực hiện kế hoạch......................................................55 4.2. Đánh giá thực hiện kế hoạch......................................................57 5. Tổ chức thực hiện và báo cáo...........................................................57 6. Nhận xét về công tác theo dõi, đánh giá của Công ty cổ phần Đại La............................................................................................................59 6.1. Qui trình theo dõi, đánh giá.......................................................59 6.2. Nội dung theo dõi, đánh giá.......................................................60 6.3. Phương pháp theo dõi, đánh giá................................................61 6.4. Tổ chức thực hiện theo dõi, đánh giá.........................................62 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN..........................................................64 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KẾ HOẠCH SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LA...............64 I. Mục tiêu hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Đại La.........................................................64 1. Hoàn thiện qui trình TD-ĐG thực hiện kế hoạch..........................64 2. Hoàn thiện về mặt nội dung TD-ĐG thực hiện kế hoạch..............65 2.1. Hoàn thiện khung theo dõi, đánh giá.........................................65 2.2. Hoàn thiện bảng tiến độ thời gian.............................................66 2.3. Hoàn thiện bảng phân bổ ngân sách..........................................66 3. Hoàn thiện phương pháp TD-ĐG thực hiện kế hoạch...................67 4. Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin.........................................67 5. Hoàn thiện việc triển khai thực hiện theo dõi, đánh giá................68 II. Giải pháp hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty cổ phần Đại La...........................................................69 1. Xây dựng lại qui trình theo dõi, đánh giá.......................................69 1.1. Lập kế hoạch theo dõi, đánh giá................................................69 1.2. Thực hiện theo dõi, đánh giá......................................................71 2. Bổ sung nội dung theo dõi, đánh giá...............................................72 2.1. Lập khung theo dõi, đánh giá về mặt nội dung..........................72 2.2. Hoàn thiện bảng tiến độ về thời gian.........................................76 2.3. Bảng phân bổ ngân sách............................................................77 3. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch......79 4. Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin.........................................81 5. Triển khai kế hoạch theo dõi, đánh giá tại công ty Cổ phần Đại La .................................................................................................................84 5.1. Thực hiện theo dõi, thu thập thông tin.......................................84 5.2. Tổ chức xử lý số liệu, thông tin..................................................88 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.3. Đánh giá, kết luận, rút ra bài học kinh nghiệm và chuẩn bị cho kỳ kế hoạch theo dõi, đánh giá tiếp theo...........................................89 III. Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty cổ phần Đại La.........................93 1. Sử dụng hệ thống theo dõi, đánh giá như là một công cụ quản lý 93 2. Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự............................................................94 3. Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và năng lực thống kê...............94 4. Lưu trữ thông tin như một nguồn dữ liệu quan trọng giúp ích cho việc lập cũng như thực hiện kế hoạch SXKD.....................................95 KẾT LUẬN........................................................................................... 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU rong nền kinh tế thị trường công cụ kế hoạch vẫn tiếp tục và phát huy hơn nữa vai trò là công cụ quản lý hữu hiệu và hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định.“Cũng như cây cọ là công cụ giúp người họa sĩ vẽ tranh, cây kim là công cụ giúp người thợ may may áo, kế hoạch là công cụ giúp các nhà quản lý thực hiện tốt hơn vai trò quản lý sự phát triển kinh tế - xã hội.” 1Tuy nhiên nội dung và phương pháp thực hiện kế hoạch không hoàn toàn giống nhau trong mọi nền kinh tế. Trong tình hình mới hiện nay đặt ra những yêu cầu đổi mới trong công tác kế hoạch. Một trong những nội dung đó là kế hoạch phải gắn với theo dõi, đánh giá. Công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch là khâu rất quan trọng trong qui trình kế hoạch hóa, vừa có tác dụng điều phối, điều chỉnh kịp thời việc thực hiện kế hoạch, vừa có tác dụng rút ra kinh nghiệm và làm cơ sở cho việc lập và thực hiện kế hoạch cho giai đoạn sau. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đại La, được tìm hiểu về công ty và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, tôi nhận thấy công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch được công ty thực hiện thường xuyên nhưng thực tế chưa phát huy hết hiệu quả. Do đó tôi chọn chuyên đề thực tập là: Hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đại La. Nội dung nghiên cứu gồm có ba phần chính là: Phần 1: Cơ sở lý luận về công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch. Phần 2: Thực trạng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch tại Công ty cổ phần Đại La. 1 Vũ Cương – Đổi mới công tác kế hoạch hóa trong tiến trình hội nhập. Khương Thị Tú Anh Lớp Kế hoạch 46B Luận văn tốt nghiệp 2 Phần 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Đại La. Trong thời gian hoàn thiện chuyên đề tôi được sự giúp đỡ hết sức tận tình của thầy giáo Th.S Bùi Đức Tuân và sự tạo điều kiện giúp đỡ của ông Nguyễn Hữu Khoát - Trưởng phòng kế hoạch và ông Nguyễn Văn Toàn Phó giám đốc xí nghiệp 1 - Công ty cổ phần Đại La. Đó là những lời nhận xét, sự chỉ bảo hết sức tận tình và quí báu giúp tôi có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Khương Thị Tú Anh Lớp Kế hoạch 46B Luận văn tốt nghiệp 3 NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH I. Kế hoạch hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Peter Drucker, một trong những chuyên gia quản lý hàng đầu đương đại, tác giả của “Quản lý cho tương lai; thập kỷ 90 và xa hơn nữa.” đã đề xuất tiêu chuẩn về tính hiệu nghiệm (effectiveness) – tức là khả năng làm những việc “đúng” (do “right” things ) và tính hiệu quả (efficiency) – tức là khả năng làm đúng việc (do things “right”). Ông cho rằng tính hiệu nghiệm là quan trọng hơn, bởi vẫn có thể đạt được tính hiệu quả khi chọn sai mục tiêu. Hai tiêu chuẩn nói trên song hành cùng với hai khía cạnh của kế hoạch hóa: Xác định các mục tiêu “đúng” và chọn lựa những biện pháp “đúng” để đạt được các mục tiêu này. Cả hai khía cạnh đó đều có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp.2 1. Khái niệm và vai trò của kế hoạch hóa 1.1. Khái niệm Kế hoạch là sự thể hiện ý đồ phát triển của chủ thể quản lý với đối tượng quản lý thông qua các giải pháp. “Kế hoạch nằm trong những chức năng cơ bản của qui trình quản lý, là thể hiện ý đồ của chủ thể về sự phát triển trong tương lai của đối tượng quản lý và các giải pháp để thực hiện. Nó xác định xem một quá trình phải làm gì? Làm như thế nào? Khi nào làm và ai sẽ làm?”.3 2 3 Nguồn: Đại cương lý luận quản lý. Nguồn: Giáo trình kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội. Khương Thị Tú Anh Lớp Kế hoạch 46B Luận văn tốt nghiệp 4 Như vậy kế hoạch là một văn bản định hướng phát triển gồm hai phần chính là mục tiêu (ý đồ) và giải pháp. Theo đó thì làm kế hoạch là phải xác định được các mục tiêu cần đạt tới và đưa ra những cách thức để có thể đạt được những mục tiêu đó. Theo “Từ điển bách khoa Việt Nam 2” thì: Kế hoạch hóa là hoạt động của con người trên cơ sở nhận thức và vận dụng các qui luật của xã hội và tự nhiên, đặc biệt là các qui luật kinh tế để tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế - kĩ thuật, các ngành, các lĩnh vực hoặc toàn bộ nền sản xuất xã hội theo những mục tiêu thống nhất. Theo cách hiểu đó thì rõ ràng kế hoạch đựơc lập trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kế hoạch hóa là một chức năng quản lý. Kế hoạch hóa có nghĩa là xác định mục tiêu, mục đích đối với thành tựu tương lai của tổ chức và các con đường, biện pháp, cách thức để đạt được mục tiêu, mục đích đó. Theo đó, có ba nội dung chủ yếu của kế hoạch hóa là: (1) Xác định, hình thành mục tiêu (phương hướng) đối với tổ chức, doanh nghiệp; (2) Xác định và bảo đảm (mang tính chắc chắn, cam kết) về các nguồn lực cần thiết để có thể đạt được những mục tiêu đó; (3) Quyết định xem những hoạt động nào là cần thiết để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Kế hoạch hóa trong doanh nghiệp cũng không nằm ngoài những ý nghĩa đó. “Kế hoạch hóa doanh nghiệp là một qui trình ra quyết định cho phép xây dựng một hình ảnh mong muốn về trạng thái tương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiện mong muốn đó”.4 4 Nguồn: Giáo trình kế hoạch kinh doanh. Khương Thị Tú Anh Lớp Kế hoạch 46B Luận văn tốt nghiệp 5 1.2. Vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp Kế hoạch đã tỏ ra rất hiệu quả trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung nhưng không phải là khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì kế hoạch không còn là công cụ quản lý hữu hiệu. Bản thân hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động có mục tiêu, đó là lợi nhuận. Thông qua một loạt hoạt động đầu tư, sản xuất, phân phối, trao đổi trên thị trường nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo việc làm và tạo giá trị. Mà hoạt động có mục tiêu đã bao hàm trong đó tính chất kế hoạch: Biết mục đích hành động là gì và vạch ra được con đường để đạt mục tiêu. Doanh nghiệp hoạt động là một qui trình kết hợp giữa các yếu tố sản xuất (yếu tố đầu vào): Tài lực, nhân lực, vật lực, thông tin nhằm tạo đầu ra và đạt mục tiêu lợi nhuận. Và quá trình phối kết hợp đó để hiệu quả cần phải có nhân tố quan trọng là quản lý. Quản lý là chức năng không thể thiếu trong doanh nghiệp và lần đầu tiên đã được nhà kinh tế học H.Fayol nghiên cứu và khẳng định với 14 nguyên tắc trong kinh doanh, trong đó có nguyên tắc kế hoạch. F.W.Taylor – cha đẻ của thuyết quản lý khoa học đã nói: “Quản lý là biết chính xác điều bạn muốn, người khác làm và sau đó là hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất.”5. Gulich và Urwich cũng đã nói, công tác quản trị có 6 chức năng chủ yếu đó là: Kế hoạch, tổ chức, nhân sự, phối hợp, tài chính. Tính chất của nền kinh tế thị trường là không có chỉ tiêu pháp lệnh, không có sự phân bổ nguồn lực nhưng lại có qui luật thị trường – Qui luật cạnh tranh và sự biến động không ngừng đòi hỏi các nhà quản lý phải có sự dự báo, lường trước để phản ứng, xử lý kịp thời. 5 Nguồn: Đại cương lý luận quản lý. Khương Thị Tú Anh Lớp Kế hoạch 46B
- Xem thêm -