Tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh i

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®· t¹o ra m«i trêng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Sù c¹nh tranh chñ yÕu xoanh quanh vÊn ®Ò vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm. Chóng ta biÕt r»ng gi¸ thÞ trêng cña s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp. NÕu gi¸ c¶ s¶n phÈm ®îc ®Þnh ra bëi doanh nghiÖp thÊp h¬n gi¸ trÞ trêng sÏ t¹o cho doanh nghiÖp mét u thÕ c¹nh tranh. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trë thµnh mét trong nh÷ng quan t©m hµng ®Çu ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®¸nh gi¸ chÊt lîng nhiÒu mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh lµ c¬ së ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, ph©n tÝch chi phÝ, ®ång thêi cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Víi nh÷ng vai trß hÕt søc to lín cña gi¸ thµnh ®Æt ra mét yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸ch quan lµ ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, hîp lý gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kinh tÕ nãi chung, th«ng tin vÒ gi¸ s¶n phÈm nãi riªng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. ChÝnh v× vËy mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ph¶i ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, hîp lý mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh chÊt kÞp thêi, ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. TÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cña th«ng tin vÒ gi¸ thµnh trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh cã thÓ m©u thuÉn víi nhau. §¶m b¶o sù chÝnh x¸c cã thÓ th«ng tin kh«ng kÞp thêi. Ngîc l¹i ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cã thÓ th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c ®îc. Do vËy cÇn ph¶i kÕt hîp hµi hoµ tÝnh chÊt nµy. Nghi· lµ ®¶m b¶o tÝnh chÊt kÞp thêi cña th«ng tin víi møc ®é chÝnh x¸c cã thÓ chÊp nhËn ®îc. Nhng lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm ®¶m b¶o yªu cÇu trªn. §iÒu ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®îc th«ng qua c¸c hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ môc tiªu mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp híng tíi nh»m t¨ng tÝnh c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn nh»m gãp phÇn gióp doanh nghiÖp hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy vµ t¨ng cêng qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Qua thêi gian nghiªn cøu lý 1 luËn trong trêng vµ thùc tÕ thùc tËp t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA em m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA" ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 2 Ch¬ng: Chu¬ng thø nhÊt: TÝnh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA. Ch¬ng thø hai: NhËn xÐt vÒ mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA. Trong chuyªn ®Ò cña m×nh b»ng c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu nh ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, ph¬ng ph¸p tæng hîp em ®i vµo nghiªn cøu c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ång thêi ph¸t hiÖn nh÷ng chç cÇn thiÕu sãt, cßn h¹n chÕ vµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA. 2 CH¦¥NG 1 T×nh h×nh thùc tÕ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ic farma 1.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ic farma. 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA ViÖt Nam hay cßn cã tªn gäi kh¸c lµ c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dîc phÈm §«ng D¬ng IC FARMA lµ c«ng ty cña Hµn Quèc chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc bæ thuèc ch÷a bÖnh ,dông cô y tÕ vµ c¸c mÆt hµng mü phÈm . C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA ViÖt Nam ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1996 vµ cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 358 phè Kh©m Thiªn, QuËn §èng §a Hµ Néi .Ngoµi ra C«ng ty cßn cã hai chi nh¸nh ®Æt t¹i thµnh phè §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh nh»m më réng thÞ trêng ë ViÖt Nam, mét thÞ trêng cã nhiÒu tiÒm n¨ng vµ høa hÑn trong t¬ng lai .Dùa trªn sù u ¸i cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm t©y dîc cña Hµn Quèc nãi chung còng nh ®èi víi c«ng ty IC FARMA ViÖt Nam nãi riªng. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA ViÖt Nam (sè ®¨ng ký kinh doanh : 043153), chuyªn b¸n bu«n b¸n lÎ thuèc ch÷a bÖnh ,dông cô y tÕ th«ng thêng vµ c¸c lo¹i mü phÈm . C¸c mÆt hµng thuèc ch÷a bÖnh: RETKOGIN, TOBIROP, AMITASE, HOTAMIN,KOGIN,TOMA. C¸c mÆt hµng mü phÈm : baccus-f, tobicom, UCetam, pho-l, blooming fortec, eganin, ofus... Ngoµi nh÷ng mÆt hµng thuèc bæ thuèc ch÷a bÖnh ®îc nhËp tõ Hµn Quèc C«ng ty cßn cã hai ph©n xëng chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc níc nh»m ®a ra nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm thuèc cña c«ng ty trªn thÞ trêng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ cña ngêi d©n ViÖt Nam. 3 Lµ c«ng ty chuyªn kinh doanh thuèc bæ vµ c¸c mÆt hµng mü phÈm, mét lÜnh vùc ®ßi hái ph¶i cã ®é tin cËy cao ,còng nh sù ®ßi hái ®a nguyªn ®a d¹ng vµ phong phó vÒ s¶n phÈm cña tõng ®èi tîng tiªu thô .V× thÕ C«ng ty lu«n lu«n t×m c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ t×m c¸ch ®a s¶n phÈm cña m×nh ®Õn ngêi tiªu dïng sao cho h¹n chÕ mét c¸ch tèi thiÓu chi phÝ ®Ó nã Ýt ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh .nhê nh÷ng ®æi míi tÝch cùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn .§Õn nay tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ : 26 994 034 934 ®ång trong ®ã gåm : - Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n : 22 755 524 893 ®ång - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n : 4 238 510 041 ®ång Lµ mét ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, tµi kho¶n giao dÞch sè: 710A 00030 - Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt nam. Hµng n¨m C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Nhê chuyÓn ®æi ph¬ng thøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tÝch cùc t×m kiÕm më réng thÞ trêng nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y doanh thu cña C«ng ty ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Doanh thu n¨m: 1999: 70 302 120 422 ®ång 2000: 73 338 886 775 ®ång 2001: 75 451 963 213 ®ång Nép ng©n s¸ch: 1999: 804 484 135 ®ång 2000: 986 641 554 ®ång 2001: 1 202 155 562 ®ång 1.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. §Æc ®iÓm bao trïm cña C«ng ty lµ Doanh nghiÖp níc ngoµi cã nguån vèn lín .V× vËy mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty hµng th¸ng, hµng quÝ ®Òu do Ban l·nh ®¹o C«ng ty gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o. ®Ó c«ng viÖc kinh doanh tiÕn hµnh tèt, phèi hîp nhÞp nhµng ¨n khíp ®ång bé th× bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh qu¶n lý tËp trung ®øng ®Çu lµ Ban Gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao phï hîp víi chøc n¨ng cña m×nh. §Þnh kú cã nghÜa vô b¸o c¸o vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt víi Ban Gi¸m ®èc, tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó Ban Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®Þnh híng cho C«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: 4 S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA Gi¸m ®èc phã Gi¸m ®èc dinh doanh Phßng kinh doanh Phßng thÞ tr êng phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng TH Phßng kÕ to¸n N. sù 5 Tæng kho P.kü thuËt Ph©n x ëng Ph©n x ëng TN1 TN 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty cã tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 307 ngêi, trong ®ã: - V¨n phßng C«ng ty : 60 c¸n bé - Sè lao ®éng trùc tiÕp : 237 c¸n bé - Sè lao ®éng gi¸n tiÕp : 10 c¸n bé VÒ c¬ cÊu tæ chøc ®îc ph©n bæ nh sau: - Ban Gi¸m ®èc gåm cã 3 ngêi: Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng, lµ ngêi ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi lµ ngêi chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Õn c¸c phßng ban cña C«ng ty. Trong C«ng ty Gi¸m ®èc lµ ngêi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan Nhµ níc vÒ ph¸p luËt, tríc kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Hai Phã Gi¸m ®èc, tham mu cho Gi¸m ®èc trong kh©u qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, thay mÆt Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt nh÷ng phÇn viÖc Gi¸m ®èc giao bªn c¹nh c¸c phßng ban trùc thuéc. - Phßng Tæ chøc tæng hîp nh©n sù : Tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ tæ chøc qu¶n lý c¸n bé trong C«ng ty ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô thèng kª b¸o c¸o c«ng t¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é thanh to¸n víi c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý tµi s¶n vµ tham mu cho Gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Phßng kÕ to¸n : Tham mu cho Ban Gi¸m ®èc vÒ ®Þnh híng s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho Ban Gi¸m ®èc n¾m râ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®¬n vÞ theo tõng chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é Nhµ níc ban hµnh vµ ®óng ph¸p luËt. - Phßng kinh doanh: Tham mu cho Ban Gi¸m ®èc vÒ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho ®Õn chu kú h¹ch to¸n, gióp cho Gi¸m ®èc ®Ò ra chiÕn lîc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n. - Phßng Kü thuËt kiÓm nghiÖm: Nghiªn cøu s¶n xuÊt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chÊt lîng vµ kü thuËt vµ s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra ph¶i ®¶m b¶o. - Phßng ThÞ trêng: Cã nhiÖm vô t×m kiÕm më réng thÞ trêng, tiÕp thÞ chµo hµng vµ cung øng thuèc cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng. C¸c hiÖu thuèc huyÖn, thµnh thÞ, nh»m ®a thuèc ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. - Tæng kho: Lµ n¬i dù tr÷ vµ nhËp xuÊt thuèc ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi sè lîng thuèc phôc vô cho kh¸ch hµng. - Ph©n xëng s¶n xuÊt: 7 T¹ Mai Ph¬ng - Líp K29C - Phó Thä Bao gåm hai xëng s¶n xuÊt. Xëng s¶n xuÊt thuèc níc 1vµ Xëng s¶n xuÊt thuèc níc 2, Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc níc nh :Bacchum-F,koginD,Red kogin D,Nuíc PT... 1.1.3. §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: Dùa vµo qui m« s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty lµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n khÐp kÝn, chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ liªn tôc. §Ó cã s¶n phÈm hoµn thµnh ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn v× vËy viÖc s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm n»m trän vÑn trong mét ph©n xëng. S¶n xuÊt thuèc níc vµ thuèc ®«ng dîc lµ hai mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty víi quy tr×nh s¶n xuÊt ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: 8 S¬ ®å 2: Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc níc. Nguyªn liÖu Dung m«i C©n §ong Chai lä, n¾p, nót Pha chÕ Xö lý s¹ch KN b¸n thµnh phÈm §ãng lä Nh·n D¸n nh·n §ãng hép thïng Hép thïng KiÓm nghiÖm thµnh phÈm NhËp kho - Nguyªn liÖu: Bao gåm níc cÊt, ho¸ chÊt dùa vµo c«ng thøc pha chÕ. C¸n bé kü thuËt c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó lµm phiÕu ®Ò xuÊt xem ph¶i lÜnh nguyªn vËt liÖu g×, chuÈn bÞ dông cô pha chÕ, c©n ®ong vµ thïng pha chÕ. - Pha chÕ: Dîc liÖu lÜnh tõ kho vÒ ®îc tiÕn hµnh pha chÕ b»ng ph¬ng ph¸p hoµ tan sau ®ã läc dung dÞch vµ ®îc kiÓm nghiÖm tríc khi ®a vµo lä. - Xö lý s¹ch: Chai, lä, n¾p, nót sau khi lÜnh vÒ ®îc röa s¹ch c¶ 9 trong lÉn ngoµi sau ®ã ®em soi xem ®· ®¹t tiªu chuÈn cha nÕu ®¹t ®em qua bé phËn ®ãng lä. - §ãng lä: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô b¬m thuèc vµo lä theo qui ®Þnh. - D¸n nh·n: Sau khi ®ãng lä thuèc ®îc ®a vµo d¸n nh·n qua kh©u nµy biÓu hiÖn lo¹i thuèc, c«ng dông cña lo¹i thuèc ®ã trong nh·n, trong nh·n còng nãi râ c¸ch dïng cho ngêi sö dông. §ãng hép, thïng: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô ®ãng gãi thuèc ®Ó tiÖn cho viÖc ®ãng hßm kiÖn sau khi qua bé phËn kiÓm nghiÖm tiÕn hµnh nhËp kho thµnh phÈm. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n: 1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Lµ mét c«ng ty cã qui m« lín, v× vËy C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc tËp trung xö lý t¹i phßng kÕ to¸n vµ phßng kÕ to¸n chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty. S¬ ®å 3: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng kiªm TSC§ CCDC, nguån vèn KÕ to¸n ng©n hµng c«ng nî Phã phßng kiªm K.to¸n T.hîp, T.mÆt Thñ quÜ KÕ to¸n hµng tån kho KÕ to¸n trëng kiªm TSC§ CCDC, nguån vèn Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n - KÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng: Qu¶n lý chØ ®¹o chung mäi ho¹t ®éng cña phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. 10 + Theo dâi c¸c nguån h×nh thµnh cña C«ng ty. + §«n ®èc thanh to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®Ò xuÊt c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n. + Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng cô dông cô. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tæng hîp, tiÒn mÆt: + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. + LËp vµ tæng hîp b¸o c¸o hµng th¸ng vµ theo dâi ®Þnh kú. + Theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt + LËp b¸o c¸o quÜ: Th¸ng, quÝ, n¨m - KÕ to¸n Ng©n hµng vµ c«ng nî: + Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng Theo dâi c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ cña C«ng ty nh ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé ph¶i tr¶ tiÒn vay, thanh to¸n t¹m øng. - KÕ to¸n hµng tån kho: Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸ trªn c¸c b¶ng kª tæng hîp. - KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: KÕ to¸n cña c¸c hiÖu thuèc hµng th¸ng b¸o sæ vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong th¸ng. §Ó tõ ®ã Phßng kÕ to¸n tæng hîp lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nªn h×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chøng tõ" vµ thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/TC-CDKT ngµy 01 - 11 - 1995 ®· söa ®æi bæ sung vµ Th«ng t sè 120/TTBTC ngµy 07 - 10 - 1999; QuyÕt ®Þnh sè 167/Q§-TC ngµy 25 - 10 - 2000. Theo ph¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh theo tõng kho¶n môc chi phÝ, c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy còng chÝnh lµ bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n më sæ chi tiÕt ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: 11 C¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 154 ®îc ph¶n ¸nh ë b¶ng kª sè 4 "TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt" c¬ së sè liÖu ®Ó lËp b¶ng kª sè 4 c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ nh: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH, b¶ng ph©n bæ c«ng cô, dông cô kÕt qu¶ sè liÖu ë b¶ng kª sè 4 ®îc lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõng s¶n phÈm cña ph©n xëng. Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ë b¶ng kª sè 4 ®îc ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. C¬ së sè liÖu ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 cßn c¨n cø vµo b¶ng kª sè 5 vµ b¶ng kª sè 6, b¶ng kª nhËp kho thµnh phÈm vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan, phÇn ph¸t sinh cã cña c¸c tµi kho¶n 142, 152, 153, 154, 214, 334, 335, 338, 611, 621, 627, 631 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan. §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n cÇn chó ý: - Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶i tõ vËt liÖu thu håi, vËt liÖu cßn l¹i kh«ng dïng tr¶ l¹i kho hoÆc ®Ó l¹i ph©n xëng. - Chi phÝ nh©n c«ng: LÊy ph¸t sinh cã tµi kho¶n 334, 338 ë nhËt ký chøng tõ sè 1 ®èi øng nî ë c¸c tµi kho¶n liªn quan. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: C¨n cø vµo ph¸t sinh cã cña tµi kho¶n 214 ®èi øng víi nî c¸c tµi kho¶n 641, 642, 627 vµ nhËt ký chøng tõ sè 1, sè 2 ®èi øng víi nî tµi kho¶n 641, 642, 627 vµ cã c¸c tµi kho¶n 111, 112, 331. Trong qu¸ tr×nh lµm, ®èi chiÕu chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc víi tæng chi phÝ. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA theo h×nh thøc chøng tõ ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 12 S¬ ®å 4: Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ICFARMA theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ chi phÝ (B¶ng ph©n bæ sè 1,2,3 nhËt ký chøng tõ sè 1,2...) B¶ng kª sè 4 (662,627,154) B¶ng kª sè 6 (142,335) B¶ng kª sè 5 (241,641,642) NhËt ký chøng tõ sè 7 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh Sæ c¸i tµi kho¶n B¸o c¸o 1.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ic farma: 1.3.1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA cã qui tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc khÐp kÝn, s¶n phÈm s¶n xuÊt tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau trªn cïng mét d©y truyÒn c«ng nghÖ. C«ng ty thêng s¶n xuÊt theo tõng l« mÎ, chu kú s¶n xuÊt thêng ng¾n, mçi lo¹i s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt tõ mét lo¹i ho¸ chÊt kh¸c nhau, theo nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn C«ng ty ®· lùa chän ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng xëng s¶n xuÊt vµ chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh. 1.3.2. tµi kho¶n sö dông. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tµi kho¶n 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" - Tµi kho¶n 622 " Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" 13 - Tµi kho¶n 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" 6271"Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng" 6272"chi phÝ vËt liÖu" 6273"chi phÝ dông cô s¶n xuÊt" 6274"Chi phÝ khÊu hao TSC§" 6275"Chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt" 6277"Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi" 6278"Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c" - Tµi kho¶n 214 "Hao mßn TSC§" - Tµi kho¶n 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" - Tµi kho¶n 335 "Chi phÝ ph¶i tr¶" - Tµi kho¶n 338 " Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c" - Tµi kho¶n 142 "Chi phÝ tr¶ tríc" - Tµi kho¶n 152 "Nguyªn vËt liÖu" - Tµi kho¶n 153 "C«ng cô, dông cô" - Tµi kho¶n 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" 1.3.3. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. a.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt t¹o s¶n phÈm ,nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®ãng vai trß hÕt søc quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ,mçi lo¹i ®Òu ®ãng vai trß riªng ®Ó cïng t¹o s¶n phÈm .Bëi vËy viÖc qu¶n lý vËt liÖu tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty . Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA lµ :Rot¸ium ,tocoppheerd ,Axitbonic , Natriclorua ,Cao nh©n s©m ,Potasium sulfate ... - Hµng th¸ng khi cã kÕ ho¹ch s¶n lîng ®îc giao cho tõng tæ s¶n xuÊt bé phËn qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¨n cø vµo s¶n lîng kÕ ho¹ch cña tõng mÆt hµng ®Ó ®Ò xuÊt nguyªn vËt liÖu cÇn lÜnh dùa trªn phiÕu ®Þnh møc vËt t s¶n xuÊt phßng kÕ ho¹ch viÕt phiÕu xuÊt kho sau ®ã chuyÓn sang cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 14 VÝ dô Trong k× cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 3000 lÝt níc PT vµ 5000 lÝt SMPT .Khi ®ã bé phËn qu¶n kÝ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt tÝnh to¸n vµ ®Ò xuÊt sè nguyªn vËt liÖu cÇn ®a vµo s¶n xuÊt .Sau ®ã phßng kÕ ho¹ch viÕt phiÕu xuÊt kho vµ chuyÓn sang cho phßng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng ®îc ¸p dông theo ph¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh.Trªn mçi "PhiÕu xuÊt kho" kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho mçi s¶n phÈm theo tõng l«, mÎ riªng biÖt lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc kÕ to¸n tËp hîp vµo tµi kho¶n 621 "Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" Cuèi th¸ng phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt gi÷ hå s¬ gåm phiÕu nhËp kho, phiÕu ®Þnh møc vËt t s¶n xuÊt, phiÕu lu©n chuyÓn s¶n phÈm vµ kiÓm nghiÖm lªn phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè nguyªn liÖu xuÊt dïng cho s¶n phÈm nhËp kho. NÕu nh trong th¸ng c¸c l«, mÎ s¶n xuÊt ®Òu hoµn thµnh nhËp kho th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh trong kú vµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang tån ®Çu kú. B¶ng kª sè 4 (TK 621) Th¸ng 4 n¨m 2002 Ph©nxëng Nî Cã 152.1 1521 621.1 TN 1 621.1 39.360.782 8.621.218 TN 2 621.1 194.229.544 83.241.239 Céng 233.590.326 91.862.457 Tõ b¶ng kª sè 4 (TK621) kÕ to¸n cã c¸c bót to¸n. Nî TK 621"FXTNI" 39 360 782 Cã TK 1521 Nî TK 621"FXTNI" Cã TK 1522 Nî TK 621"FXTNI" 39 360 782 8 621 218 8 621 218 194 229 544 Cã TK 1521 NîTK621"FXTNI" CãTK1522 194 229 544 83 241 239 83.241.239 15 Tængcéng 47.982.000 277.470.783 325.452.783 phiÕu ®Þnh møc vËt t s¶n xuÊt BiÓu 1 C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA : Xëng thuèc níc 1 §¬n vÞ nhËn MÆt hµng s¶n xuÊt Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Kiªm gi¸ thµnh s¶n phÈm) Sè KS: 07-0400 Ngµy 5 th¸ng 3 :Níc PT Tªn vËt vµ quy c¸ch A xÝt bo ric Natriclorua Menton Glycerin Tinh dÇu quÕ Cån 90 Chai pÐp Mµng co Hép giÊy Nh·n PT D©y thÐp B«ng hót Keo d¸n Céng Sè lîng ®Þnh møc :3000 lÝt §¬n vÞ Sè lîng vËt tÝnh t ®Þnh møc Gam 90.000 Gam 12.000 Gam 750 Gam 9.000 Gam 300 LÝt 3 C¸i 2.850 C¸i 7.000 C¸i 120 C¸i 2.950 Gam 400 Gam 200 Hép 10 BiÓu 2: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n IC FARMA Sè lîng vËt t kho thùc cÊp LÇn 1 LÇn 2 BX Céng Gi¸ ®¬n vÞ 15.52 17.46 388 36.98 335.39 4.000 679 30 1.200 170 11 45 20.000 §Þnh Thµnh tiÒn kho¶n 1.396.800 209.000 291.000 332.820 100.617 12.000 1.935.150 210 144.000 501.500 4.400 9.000 200.000 5.346.807 phiÕu ®Þnh møc vËt t s¶n xuÊt §¬n vÞ nhËn : Xëng thuèc níc 2 MÆt hµng s¶n xuÊt : Níc SMPT (Kiªm gi¸ thµnh s¶n phÈm) Sè lîng ®Þnh møc 30 : 5000 lÝt VËt t thõa nép kho Sè lîng Thµnh tiÒn Sè KS: 07 -0400 Ngµy 5 th¸ng 4 Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tªn vËt t vµ quy c¸ch Lecithin Retinol acetate Ertinolciferol Tocoppherol Thiamin nØtate Riboflavin Ascor Nicotinamide Calcium Eslive Hép giÊy Keo d¸n Nh·n SMPT Tæng §¬n vÞ tÝnh Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam C¸i Hép C¸i Sè lSè lîng vËt t kho thùc cÊp îngvËt t LÇn 1 BX Céng ®Þnh møc LÇn 2 20.000 15610 350 260 400 200 5850 320 1000 400 250 20 4950 30 Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn 162,25 120 1003 1500 625 4100 45 500 150 300 500 20.000 210 3.245.000 1.873.200 351.050 390.000 250.000 820.000 263.250 160.000 150.000 120.000 125.000 400.000 1.039.500 9.187.000 §Þnh kho¶n VËt t thõa nép k Trêng hîp trong th¸ng cã mÎ s¶n xuÊt cha hoµn thµnh cã nghÜa lµ ph¸t sinh s¶n phÈm dë dang chuyÓn sang th¸ng sau, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n phÈm dë g¸nh chÞu, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Chi phÝ NVL TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ TrÞ gi¸ TrÞ gi¸ trùc tiÕp cho = xuÊt ®a vµo + NVL dë - NVL dë - phÕ liÖu SP hoµn thµnh sö dông ®Çu kú cuèi kú thu håi trong kú Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp c¸c PhiÕu ®Þnh møc vËt t s¶n xuÊt ®îc ghi trªn Sè gi¸ thµnh cña tõng s¶n phÈm. Sau ®ã ph¶n ¸nh lªn B¶ng kª sè 4 råi tæng hîp sè liÖu tõ B¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. b.H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ sè tiÒn mµ C«ng ty ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm lao vô dÞch vô nh: L¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp... ®Ó bï ®¾p vµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. TiÒn l¬ng (TiÒn c«ng) g¾n liÒn víi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn. ë C«ng ty ¸p dông hai chÕ ®é tr¶ l¬ng ,tr¶ l¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng thêi gian = Thêi gian lµm viÖc x thêi gian Khèi lîng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn §¬n gi¸ tiÒn l¬ng x thµnh ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n ph¶m Nh vËy tiÒn l¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt sÏ ®îc tÝnh nh sau: L¬ng s¶n phÈm = TiÒn l¬ng cña mét L¬ng thêi gian L¬ng s¶n Phô cÊp = + + c«ng nh©n s¶n xuÊt (nÕu cã) phÈm Sau ®ã tiÕn hµnh trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn nh sau: TrÝch BHXH tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh = L¬ng c¬ b¶n x 15% TrÝch KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh = L¬ng c¬ b¶n x 2% TrÝch BHYT tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh = L¬ng c¬ b¶n x 2% L¬ng c¬ b¶n ®îc quy ®Þnh theo chÕ ®é tiÒn l¬ng do Nhµ níc ban hµnh. 19 Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n chi phÝ tiÒn l¬ng sö dông tµi kho¶n 622 “Chi phÝ c«ng trùc tiÕp” ®Ó tËp hîp chi phÝ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. * H¹ch to¸n chi phÝ tiÒn l¬ng: - Hµng th¸ng, Qu¶n ®èc tÝnh sè ngµy c«ng cña mçi c«ng nh©n trªn c¬ së B¶ng chÊm c«ng cña xëng, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn l¬ng. KÕ to¸n l¬ng c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng, sè lîng s¶n phÈm nhËp kho ®¬n gi¸ l¬ng cho mét s¶n phÈm ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho tõng xëng s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng kÕ to¸n l¬ng göi B¶ng thanh to¸n l¬ng cho kÕ to¸n chi phÝ. KÕ to¸n chi phÝ tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l¬ng cña tõng xëng s¶n xuÊt tõ c¸c B¶ng thanh to¸n l¬ng ®Ó lËp B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. Nî TK 622: (Chi tiÕt theo ®èi tîng) Cã TK 334: (Tæng tiÒn l¬ng ph¶i tr¶). Cô thÓ: C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n l¬ng T6/2001 cña c¸c xëng s¶n xuÊt nh : Xëng thuèc níc, xëng ®«ng dîc, kÕ to¸n tËp hîp l¹i ®Ó lËp B¶ng ph©n bè tiÒn l¬ng vµ BHXH. 20 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi BiÓu 3 Th¸ng 6/ 2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT 1 2 3 Ghi cã c¸c tµi kho¶n Ghi nî c¸c tµi kho¶n TK 622 - CF NCNT - Xëng TN 1 - Xëng TN 2 TK 627 CFSXC - Xëng TN 1 - Xëng TN 2 TK 642 - CFQLDN Tæng céng L¬ng C¬ b¶n TK 334 - PT CNV L¬ng thùc tÕ 8.555.400 2.842.200 5.713.200 14.416.600 7.409.600 7.007.000 1.746.000 1.629.800 8.484.300 20.415.500 2.372.400 2.762.500 10.132.100 29.683.600 Phô cÊp TK 338 - PTPN kh¸c Céng cã TK 334 KPC§ BHXH BHYT (3382) (3383) (3384) 171.108 56.844 114.264 67.576 34.920 32.596 169.686 408.310 1.283.310 426.330 856.980 506.370 261.900 244.470 1.272.645 3.062.325 171.108 56.844 114.264 67.516 34.920 32.596 169.686 408.310 Céng cã TK 338 1.625.526 540.018 1.085.508 641.402 331.740 309.662 1.612.017 3.878.945 Ngµy ........ th¸ng ........ n¨m ........ Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëng 30 Tæng céng chi phÝ 16.042.126 7.949.618 8.092.508 5.776.302 2.704.140 3.072.162 11.744.117 33.562.545 Theo sè liÖu tÝnh to¸n t¹i C«ng ty tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ: 14.416.600® *H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: C¸c kho¶n trÝch theo lêng lµ: 1.625.526® Trong dã: TrÝch KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 8.555.400 x 2% = 171.108 TrÝch BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 8.555.400 x 15% = 1.283.310 TrÝch BH YT vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 8.555.400 x 2% = 171.108 Nh vËy chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ: 16.042.126® Tõ sè liÖu tÝnh to¸n ®îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. Tõ B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 : 16.042.126 (®) Cã TK 334 Cã TK 338 : : 14.416.600 1.625.526 (®) Sau khi vµo B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH, KÕ to¸n ph¶n ¸nh kho¶n chi phÝ nµy vµo B¶ng kª sè 4 sau ®ã tæng hîp l¹i ®Ó ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chøng tõ sè 7. Tõ B¶ng kª sè 4 kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154: 16.042.126 (®) Cã TK 622: 16. 042.126 (®) 30
- Xem thêm -