Tài liệu Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ gsc

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Theo chñ tr¬ng cña §¹i héi toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng, §Êt níc ta ®· tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trªn c¬ së ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hoµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. Cïng víi chñ tr¬ng ®ã, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn víi quy m« ngµy cµng lín. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy rÊt linh ho¹t vµ thÝch nghi nhanh chãng víi sù thay ®æi vÒ cung - cÇu trªn thÞ trêng vµ ®ãng gãp mét tû träng ngµy cµng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña quèc gia. Xu híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta trong thêi ®iÓm hiÖn nay lµ giao lu vµ héi nhËp mét c¸ch tÝch cùc vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc tiÕn quan träng trong héi nhËp kinh tÕ vµ th¬ng m¹i ®ã lµ nh÷ng sù kiÖn: Gia nhËp ASEAN(1995), APEC(1997), Ký hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü(2001) vµ ®ang tÝch cùc xóc tiÕn gia nhËp WTO vµ hoµn thµnh nghÜa vô tham gia AFTA vµo n¨m 2006. §iÒu ®ã ®ang vµ sÏ t¹o ra thêi c¬ ®ång thêi còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc lín cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cña ViÖt Nam hiÖn nay. Mét trong nh÷ng th¸ch thøc to lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt. ë ®©y c¹nh tranh bao gåm sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc víi nhau vµ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ngay trªn thÞ trêng néi ®Þa vµ quèc tÕ. §Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®ã lµ t×m c¸ch gi¶m chi phÝ kinh doanh ë møc hîp lý ®Ó tõ ®ã cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Víi mçi doanh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp th× viÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ, qu¶n lý chi phÝ vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn chi phÝ trong doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt, nã cã ý nghÜa to lín trong viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh (Nã còng gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn chi phÝ cña m×nh, t×m ra nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i bÊt hîp lý trong qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n, ®Ò ra ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ vµ sö dông chi phÝ mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy cã thÓ nãi, víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ph¶i nghÜ ®Õn ph¬ng tr×nh kinh tÕ c¬ b¶n nhÊt, ®¬n gi¶n nhÊt nhng còng kh«ng dÔ gi¶i. §ã lµ : Lîi nhuËn = Doanh thu - Chi phÝ. §Ó t¨ng lîi nhuËn th× hoÆc lµ t¨ng doanh thu hoÆc gi¶m chi phÝ hoÆc møc t¨ng doanh thu ph¶i lín h¬n møc t¨ng chi phÝ. Trong ®ã viÖc gi¶m chi phÝ vÉn ®îc coi lµ linh hån, nh©n tè chÊt lîng cña ph¬nng tr×nh nµy. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Gi¶i ph¸p nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh t¹i Tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ néi ” lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc tËp. Ch¬ng 1. lý luËn vÒ chi phÝ kinh doanh vµ biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp 1.1. Tæng quan vÒ chi phÝ kinh doanh 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß chi phÝ kinh doanh * Kh¸i niÖm Chi phÝ cè thÓ hiÓu lµ mäi sù tiªu phi kinh doanh b»ng tiÒn cho mét xÝ nghiÖp, c¶ trªn ph¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn ®Òu kh¼ng ®Þnh ph¹m trï bao trïm, kh¸i qu¸t nhÊt lµ ph¹m trï chi phÝ. DÇn dÇn chi phÝ ®îc ph¸t triÓn thµnh ph¹m trï cô thÓ lµ chi tiªu, chi phÝ tµi chÝnh vµ chi phÝ kinh doanh. - Chi tiªu: Kosiol, Schult, Schwetlr vµ Weber cho r»ng chi tiªu lµ lîng tiÒn doanh nghiÖp ®· tr¶ cho mét ngêi, mét nhãm ngêi hoÆc tæ chøc nµo ®ã víi nghÜa ®ã. Chi tiªu lµ “ sù gi¶m tiÒn thanh to¸n, gi¶m tiÒn sÐc ë ng©n hµng, bu ®iÖn, t¨ng nî ë c¸c h×nh thøc nî, vay ng¾n h¹n, thay ®æi nî, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¶m nî tiÒn kh¸ch hµng” chi tiªu g¾n víi qu¸ tr×nh thanh to¸n thuÇn tuý tµi chÝnh nªn ®îc sö dông trong kÕ to¸n tµi chÝnh. - Chi phÝ tµi chÝnh : Cã thÓ hiÓu “ chi phÝ tµi chÝnh lµ sù gi¶m tµi s¶n, lµ hao phÝ cña thêi kú tÝnh to¸n, ®îc tËp hîp ë kÕ to¸n tµi chÝnh ” chi phÝ tµi chÝnh lµ mét ph¹m trï g¾n liÒn víi chi phÝ vµ chØ xuÊt hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh. - Chi phÝ kinh doanh: lµ sù hao phÝ v¹t phÈm hoÆc dÞch vô liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra kÕt qu¶ vµ ®¸nh gi¸ ®îc. Theo Wochi th× “ chi phÝ kinh doanh lµ sù hao phÝ xÐt trªn ph¬ng diÖn gi¸ trÞ c¸c vËt phÈm, dÞch vô s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm còng nh ®Ó duy tr× n¨ng lùc s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®ã”. Dï quan niÖm nh thÕ nµo th× bao g׬ chi phÝ kinh doanh còng mang ba ®Æc trng b¾t buéc: + Mét lµ sù hao phÝ vËt phÈm vµ dÞch vô + Hai lµ sù hao phÝ vËt phÈm g¾n liÒn víi kÕt qu¶ + Ba lµ nh÷ng vËt phÈm dÞch vô ph¶i ®îc ®¸nh gi¸. Nh vËy chi phÝ kinh doanh lµ mét ph¹m trï g¾n liÒn víi chi phÝ vµ chØ xuÊt hiÖn ë tÝnh chi phÝ kinh doanh kh¸c chi phÝ tµi chÝnh vÒ c¶ néi dung lÉn ®é lín. * Vai trß cña chi phÝ kinh doanh Chi phÝ kinh doanh cã vai trß hÕt søc quan träng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng nh th¬ng m¹i, nã cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. Chi phÝ kinh doanh lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh nhiÒu mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i mua ®Õn n¬i b¸n. Chi phÝ kinh doanh cã vai trß quan träng, lµ ®ßn bÈy, lµ ®éng lùc kinh tÕ quan träng, lµ ph¬ng tiÖn kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh thùc sù lµ cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp. V× vËy, phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ khi Nhµ níc giao quyÒn tù chñ kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng thu nhËp, tiÕt kiÖm chi phÝ, c¹nh tranh quyÕt liÖt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng. §ã lµ t tëng xuyªn suèt trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh Trong chi phÝ kinh doanh cã nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau vÒ néi dung kinh tÕ còng nh nguån h×nh thµnh, do vËy ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ph¬ng híng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vËt t tiÒn vèn vµ lao ®éng cña doanh nghiÖp th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i, nghiªn cøu kÕt cÊu chi phÝ kinh doanh mét c¸ch cã khoa häc. ViÖc ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp kiÓm tra, ph©n tÝch qu¸ tr×nh ph¸t sinh chi phÝ vµ xu híng thay ®æi kÕt cÊu chi phÝ ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi. Tuú thuéc vµo môc tiªu qu¶n lý chi phÝ kh¸c nhau mµ cã thÓ ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo quan hÖ víi c¸c ®èi tîng chÞu phÝ - Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn chi phÝ kinh doanh mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Chi phÝ trùc tiÕp bao gåm chi phÝ cho nh©n viªn b¸n hµng, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, giíi thiÖu, b¶o hµnh s¶n phÈm, c¸c chi phÝ vËt liÖu bao b×, c«ng cô, dông cô, ®å dïng phôc vô, quy tr×nh tiªu thô hµng ho¸, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn b¶o qu¶n hµng ho¸ nh nhµ kho, cöa hµng, bÕn b·i. - Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp gåm chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ lo¹i chi phÝ gi¸n tiÕp nãi chung kh«ng phô thuéc vµo qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. * Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®îc ph©n lo¹i nh sau: - Chi phÝ mua hµng: Lµ nh÷ng lo¹i chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn sè lîng hµng ho¸ mua vÒ nhËp kho ®Ó b¸n cña doanh nghiÖp trong kú. Thuéc nhãm nµy bao gåm: + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì b¶o qu¶n + ThuÕ, lÖ phÝ vµ hoa hång ë kh©u mua hµng ho¸. + C¸c chi phÝ vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸, tiÒn thuª kho b·i ph¸t sinh ë kh©u mua hµng ho¸. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phÝ b¸n hµng: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh phôc vô b¸n hµng vµ qu¸ tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong kú. Thuéc nhãm nµy bao gåm: + Chi phÝ vËt liÖu bao b× lµ c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu bao b× xuÊt dïng phôc vô cho qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ tiªu thô hµng ho¸, bèc dì vµ vËn chuyÓn hµng ho¸, vËt liÖu söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. + Chi phÝ khÊu hao ë bé phËn b¶o qu¶n hµng ho¸ nh: Kho, cöa hµng, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, bèc dì kiÓm nghiÖm hµng ho¸. + Chi phÝ mua ngoµi: Lµ c¸c chi phÝ nh thuª ngoµi söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn thuª kho b·i, vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸ ®i tiªu thô. + C¸c chi phÝ kh¸c: Lµ nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh ë kh©u b¸n hµng ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn nh chi phÝ tiÕp kh¸ch, giíi thiÖu s¶n phÈm qu¶ng c¸o, b¶o hµnh s¶n phÈm hµng ho¸, khuyÕn m¹i. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh ë bé m¸y qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i bao gåm c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý kinh doanh vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong kú. XÐt theo néi dung kinh tÕ, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc chia thµnh: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn qu¶n lý chung. + ThuÕ phÝ, lÖ phÝ. + Chi phÝ vÒ dÞch vô mua ngoµi. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ bé phËn chi phÝ gi¸n tiÕp trong chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tû träng cña bé phËn chi phÝ nµy phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo c¸ch nµy gióp doanh nghiÖp t×m ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña tõng kh©u ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp m×nh. * Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt biÕn ®æi cña chÝ phÝ so víi møc lu chuyÓn hµng ho¸ - Chi phÝ bÊt biÕn: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú kh«ng thay ®æi hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ khi møc lu chuyÓn hµng ho¸ trong doanh nghiÖp thay ®æi. Chi phÝ kinh doanh bÊt biÕn bao gåm: + Chi phÝ khÊu hao TSC§. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Trõ dÇn c«ng cô lao ®éng nhá. + TiÒn thuª kho, trô së trong mét thêi kú. - Chi phÝ kh¶ biÕn: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ biÕn ®éng cïng víi sù thay ®æi cña møc lu chuyÓn hµng ho¸. Sù phô thuéc cña chi phÝ kinh doanh kh¶ biÕn vµo tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸ vµ cßn tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña tõng kho¶n môc cña chi phÝ kinh doanh kh¶ biÕn. Chi phÝ kinh doanh kh¶ biÕn bao gåm: + Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì. + Chi phÝ vÒ bao b× vËt liÖu ®ãng gãi. + L¬ng c¸n bé trùc tiÕp. + Chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu. 1.1.3 Ph¹m vi ¸p dông vµ néi dung chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp * Ph¹m vi cña chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp VÒ mÆt lý luËn chung, chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ ®îc bï ®¾p tõ doanh thu hoÆc thu nhËp cña doanh nghiÖp trong kú. V× vËy vÒ nguyªn t¾c, tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú ®îc bï ®¾p tõ nguån riªng hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh«ng ®îc bï ®¾p tõ doanh thu hoÆc thu nhËp cña doanh nghiÖp th× ®Òu kh«ng ph¶i lµ chi phÝ kinh doanh. H¬n thÕ n÷a chi phÝ kinh doanh chØ phôc vô kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú nªn tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú kh«ng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp phôc vô kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú ®ã ®Òu kh«ng ph¶i lµ chi phÝ kinh doanh. ChØ ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh lµ nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸. Theo chÕ ®é míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp cña Bé tµi chÝnh ®· quy ®Þnh nh÷ng kho¶n môc sau kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh: - C¸c kho¶n ®· ®îc tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng, c¸c kho¶n lç do liªn doanh liªn kÕt, lç tõ c¸c kho¶n ®Çu t kh¸c. - C¸c kho¶n thua lç, thiÖt h¹i do chñ quan cña ®¬n vÞ g©y ra hoÆc kh¸ch quan ®a l¹i ®· ®îc ChÝnh phñ trî cÊp hoÆc ®îc bªn thiÖt h¹i, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm båi thêng. - Chi phÝ ®i c«ng t¸c níc ngoµi vît ®Þnh møc do nhµ níc quy ®Þnh. - C¸c kho¶n thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä nh kho¶n chi sù nghiÖp ®· ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc, c¬ quan cÊp trªn hoÆc tæ chøc kh¸c hç trî; Chi tr¶ l·i vay vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n trong thêi kú c«ng tr×nh cha hoµn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh ®a vµo sö dông. Sè l·i nµy ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. - C¸c kho¶n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ v« h×nh, chi ñng hé ®Þa ph¬ng: ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi kh¸c. C¸c chi phÝ cho ®µo t¹o, chi phÝ nghiªn cøu khoa häc. Nhãm chi phÝ nµy ®îc bï ®¾p tõ nguån vèn ®Çu t dµi h¹n cña doanh nghiÖp, v× vËy chóng kh«ng thuéc vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú. - C¸c kho¶n chi thuéc néi dung chi cña nguån kinh phÝ sù nghiÖp, quü phóc lîi, quü khen thëng; C¸c kho¶n chi trî cÊp khã kh¨n thêng xuyªn, ®ét xuÊt; C¸c kho¶n chi thëng nh: thëng n¨ng suÊt, thëng thi ®ua; C¸c kho¶n chi vÒ v¨n ho¸ thÓ thao, vÖ sinh, y tÕ… C¸c kho¶n chi nµy kh«ng tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh bëi v× nguån bï ®¾p chñ yÕu cña chóng lÊy tõ c¸c quü chuyªn dïng cña doanh nghiÖp vµ sù ®ãng gãp, ñng hé cña c¸c tæ chøc x· héi kh¸c (nÕu cã). - C¸c kho¶n chi kh¸c: C¸c kho¶n tiÒn ph¹t nh: ph¹t vi ph¹m luËt giao th«ng, luËt thuÕ, luËt m«i trêng, luËt lao ®éng, vi ph¹m chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, tµi chÝnh kÕ to¸n, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ th¬ng m¹i. NÕu do tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n vi ph¹m ph¸p luËt th× tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n ph¶i nép ph¹t sÏ kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. + §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, Nhµ níc khèng chÕ ®Þnh møc chi phÝ ®èi víi mét sè lo¹i chi phÝ nh: chi phÝ tiÕp t©n, héi häp, giao dÞch ®èi ngo¹i, chi phÝ ®èi ngo¹i do héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ. + §èi víi doanh nghiÖp ®éc lËp: Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lý vèn tµi s¶n vµ b»ng v¨n b¶n tríc khi ban hµnh quy chÕ vµ ®Þnh møc chi tiªu. C¸c kho¶n chi nµy ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ g¾n víi kÕt qu¶ kinh doanh vµ kh«ng vît qu¸ møc khèng chÕ tèi ®a quy ®Þnh díi ®©y: ~ Doanh thu ®Õn 5 tû ®ång, møc chi phÝ thùc tÕ kh«ng qu¸ 5% sè doanh thu; phÇn doanh thu tõ 5 ®Õn 10 tû ®ång ®îc chi thªm kh«ng qu¸ 2% trªn sè doanh thu t¨ng thªm. ~ PhÇn doanh thu tõ 10 ®Õn 15 tû ®ång ®îc chi thªm kh«ng qu¸ 1% trªn sè doanh thu t¨ng thªm. ~ PhÇn doanh thu tõ 50 ®Õn 100 tû ®ång ®îc chi thªm kh«ng qu¸ 0.1% trªn sè doanh thu t¨ng thªm. * Néi dung cña chi phÝ kinh doanh - Chi phÝ mua hµng: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi phÝ mua hµng bao gåm: Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì b¶o qu¶n, l¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn tr¸ch ë kh©u mua hµng ho¸, thuÕ, lÖ phÝ, hoa hång ë kh©u mua vµ c¸c chi phÝ vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸, tiÒn thuª kho b·i ph¸t sinh ë kh©u mua hµng. - Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm. Chi phÝ b¸n hµng gåm cã: + Chi phÝ nh©n viªn: Lµ c¸c kho¶n chi tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn ®ãng gãi vËn chuyÓn, b¶o qu¶n hµng ho¸. Bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. + Chi phÝ vËt liÖu bao b×: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ vËt liÖu bao b× phôc vô cho viÖc gi÷ g×n, tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô nh chi phÝ vËt liÖu ®ãng gãi s¶n phÈm hµng ho¸, chi phÝ vËt liÖu nhiªn liÖu dïng cho b¶o qu¶n bèc v¸c, vËn chuyÓn s¶n phÈm hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh tiªu thô, vËt liÖu dïng cho söa ch÷a b¶o qu¶n tµi s¶n cè ®Þnh. + Chi phÝ dông cô ®å dïng: Lµ c¸c kho¶n chi vÒ c«ng cô ®å dïng phôc vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ nh dông cô ®o lêng, ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n, ph¬ng tiÖn lµm viÖc. + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ kho¶n chi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn b¶o qu¶n b¸n hµng nh kho b·i, cöa hµng, ph¬ng tiÖn bèc dì vËn chuyÓn, ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n, ®o lêng kiÓm nghiÖm chÊt lîng. + Chi phi dÞch vô mua ngoµi: Lµ c¸c kho¶n chi mua ngoµi phôc vô cho kh¸ch hµng nh c¸c chi phÝ thuª ngoµi söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn thuª kho, tiÒn bèc v¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ tiªu thô, hoa hång cho c¸c ®¹i lý b¸n hµng cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu. + Chi phÝ hao hôt ®Þnh møc: Lµ sè tiÒn t¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ hao hôt trong qu¸ tr×nh lu chuyÓn, b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ do tÝnh chÊt th¬ng phÈm häc cña hµng ho¸ g©y ra. Theo quy ®Þnh cña Nhµ níc th× chi phÝ nµy ®îc chØ ®Þnh vµ chØ cã hao hôt trong ®Þnh møc míi ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c c¸c chi phÝ kÓ trªn ph¸t sinh trong chi phÝ b¸n hµng nh chi phÝ tiÕp kh¸ch ë bé phËn b¸n hµng, chi phÝ giíi thiÖu s¶n phÈm hµng ho¸, chi qu¶ng c¸o chµo hµng, chi héi nghÞ kh¸ch hµng, chi b¶o hµnh s¶n phÈm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh thùc tÕ khã cã thÓ ra ®Þnh møc qu¶n lý. Ngêi qu¶n lý chi phÝ sao cho hîp lý ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c kÕt cÊu b¸n thµnh phÈm vµ c¸c vËt liÖu lu©n chuyÓn (v¸n khu«n, ®µ gi¸o...). Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thêng lµ xi m¨ng, s¾t thÐp, g¹ch x©y, gç,c¸t, ®¸, s¬n vµ c¸c lo¹i vËt liÖu phô kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã thÓ ®îc xuÊt kho hoÆc mua lu«n t¹i ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh thi c«ng. Ngoµi ra chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cßn bao gåm c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ®i kÌm víi nguyªn vËt liÖu chi phÝ vËt liÖu tÝnh ®Õn ch©n c«ng tr×nh. ë ®©y kh«ng kÓ nguyªn nhiªn vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng, l¸n tr¹i thi c«ng, nguyªn nhiªn liÖu c¸c xëng s¶n xuÊt phô. Th«ng thêng chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ phÇn cèt yÕu nhÊt trong tæng chi phÝ x©y dùng mét c«ng tr×nh vµ thêng t¨ng lªn khi khèi lîng c«ng tr×nh t¨ng. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p thêng qu¶n lý chÆt chÏ kho¶n chi phÝ nµy, tiÕn hµnh s¶n xuÊt trªn c¬ së dù to¸n, chøng tõ hîp lý, hîp lÖ. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p chi phÝ nh©n c«ng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn lîi nhuËn. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ chi phÝ tiÒn l¬ng (l¬ng c¬ b¶n, phô cÊp lu ®éng,phô cÊp kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt, l¬ng phô cho nghØ lÔ tÕt phÐp vµ mét sè chi phÝ l¬ng kh¸c) cña c«ng nh©n trùc tiÕp lµm nhiÖm vô x©y l¾p kÓ c¶ c«ng nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc kh«ng chuyªn nghiÖp.Chi phÝ nµy kh«ng bao gåm l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng phô còng nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¸n tiÕp. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh BHXH, BHYT, KPC§ còng kh«ng n»m trong chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ViÖc tr¶ l¬ng ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®îc tiÕn hµnh theo h×nh thøc tr¶ l¬ng thêi gian hoÆc tr¶ l¬ng s¶n phÈm hoÆc kÕt hîp c¶ hai vµ thêng th× l¬ng thêi gian ®îc ¸p dông cho bé m¸y qu¶n lý chØ ®¹o s¶n xuÊt, l¬ng s¶n phÈm ¸p dông cho bé phËn trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. - Chi phÝ m¸y.(C«ng cô dông cô) ViÖc h¹ch to¸n t¬ng tù nh viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nµy chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng cô dông cô ®îc ph©n ra lµm hai lo¹i lµ lo¹i ph©n bæ mét lÇn vµ lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn. Lo¹i ph©n bæ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét lÇn thêng lµ cuèc, xÎng.... cßn lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn nh m¸y ®Çm, m¸y hµn.... Chi phÝ mét lÇn lµ nh÷ng chi phÝ chØ ph¸t sinh mét lÇn. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p gåm cã: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh + Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng + Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh gåm l¬ng ®éi trëng, chñ nhiÖm c«ng tr×nh, ®îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo tiªu thøc tû lÖ tiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh dùa vµo: + Ngµy c«ng lµm viÖc, møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc + Chøc vô ®¶m nhËn + Phô cÊp kh¸c vµ ®îc thùc hiÖn dùa vµo b¶n chÊm c«ng do c¸c bé phËn göi lªn vµ chÝnh s¸ch chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ tiÒn l¬ng. - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô m¸y trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, bao gåm chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc, khÊu hao m¸y thi c«ng, b¶o dìng ®Þnh kú, tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. ViÖc tÝnh chi phÝ khÊu hao cã thÓ theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nhng ®¬n gi¶n nhÊt lµ ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn t×nh. §èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p, m¸y thi c«ng ®îc dïng trong thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã lµ m¸y xóc, cÇn cÈu, «t«....... - Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c. Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c lµ chi phÝ vÒ vËt liÖu nh©n c«ng, m¸y x©y dùng nhng kh«ng ®Þnh møc tríc ®îc nh chi phÝ vÐt bïn, t¸t níc, ®µo hè t«i v«i, ®iÖn phôc vu thi c«ng ban ®ªm..... - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gåm cã chi phÝ l¬ng qu¶n lý, dông cô ®å dïng v¨n phßng phÈm, c¸c kho¶n thuÕ vµ lÖ phÝ, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi..... C¸c kho¶n thuÕ thÓ hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp víi Nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®Ó cè g¾ng qu¶n lý chÆt chÏ kho¶n chi phÝ nµy ®Ó t¨ng lîi nhuËn bëi nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ nã còng ph¶n ¸nh c¬ cÊu chi phÝ cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ h¹ thÊp chi phi kinh doanh X¸c ®Þnh hÖ thèng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ níc, ngµnh hoÆc chÝnh doanh nghiÖp trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch cô thÓ. Tuú thuéc vµo môc tiªu qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý chi phÝ doanh nghiÖp mµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh cã thÓ réng hÑp kh¸c nhau, nhng nh×n chung chóng cã thÓ bao gåm c¸c chØ tiªu sau: 1.2.1. Tæng møc chi phÝ kinh doanh Tæng møc chi phÝ kinh doanh lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kinh doanh ph©n bæ cho khèi lîng hµng ho¸, dÞch vô sÏ ®îc thùc hiÖn trong kú còng nh toµn bé chi phÝ sÏ ®îc ph©n bæ cho kú kÕ ho¹ch tíi cña doanh nghiÖp. Th«ng thêng tæng møc chi phÝ kinh doanh cã quan hÖ tû lÖ víi tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸. Khi tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸ thay ®æi lµm cho tæng møc chi phÝ thay ®æi theo. Nhng sù thay ®æi cña chi phÝ kinh doanh kh«ng ph¶n ¸nh ®îc thùc chÊt t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp v× nã ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè ®Æc biÖt lµ nh©n tè gi¸. Trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp chØ tiªu tæng møc chi phÝ kinh doanh cã thÓ ®îc dù tÝnh theo nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau cã thÓ nªu ra mét sè ph¬ng ph¸p sau: - Dù tÝnh theo tû lÖ (%) trªn tæng sè thu nhËp cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch tõ ®ã tÝnh ra tæng møc chi phÝ kinh doanh. - Tuy nhiªn do nh÷ng nhu cÇu vÒ nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ trêng, qu¶ng c¸o vµ c¸c chi phÝ hç trî Marketing vµ ph¸t triÓn hoÆc do nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau cña tõng lo¹i chi phÝ kinh doanh trong kú kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp cã thÓ hoÆc cÇn thiÕt ph¶i lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cho tõng bé phËn chñ yÕu cña chi phÝ kinh doanh trong kú kÕ ho¹ch, sau ®ã tæng hîp l¹i sÏ cã chØ tiªu tæng møc chi phÝ kinh doanh cña kú kÕ ho¹ch ®ã. ChØ tiªu tæng møc chi phÝ kinh doanh míi chØ ph¶n ¸nh quy m« tiªu dïng, vËt chÊt tiÒn vèn vµ lao ®éng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ x¸c ®Þnh sè phÝ bï ®¾p tõ thu nhËp trong kú cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy cha ph¶n ¸nh ®îc chÊt lîng cña c«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú ®ã. V× vËy cÇn sö dông chØ tiªu tû suÊt chi phÝ kinh doanh. 1.2.2. Tû suÊt chi phÝ kinh doanh Tû suÊt chi phÝ kinh doanh lµ chØ tiªu t¬ng ®èi ph¶n ¸nh mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a tæng møc chi phÝ kinh doanh víi møc lu chuyÓn hµng ho¸ trong kú. ChØ tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ (%) gi÷a chi phÝ kinh doanh víi doanh thu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tû suÊt chi phÝ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: F' = F M Trong ®ã: F’: Tû suÊt chi phÝ kinh doanh. F : Tæng møc chi phÝ kinh doanh. M: Tæng doanh thu theo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu tû suÊt chi phÝ kinh doanh (F’) ph¶n ¸nh: Cø mét ®ång lu chuyÓn hµng ho¸ hoÆc thu nhËp cña doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong kú th× sÏ mÊt bao nhiªu ®ång chi phÝ. V× vËy cã thÓ sö dông chØ tiªu nµy ®Ó ph©n tÝch so s¸nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh gi÷a c¸c kú cña doanh nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i trong mét thêi kú cô thÓ. Tû suÊt chi phÝ kinh doanh ngµy cµng gi¶m th× hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh ngµy cµng cao. 1.2.3. Møc ®é h¹ thÊp ( hoÆc t¨ng ) chi phÝ kinh doanh th¬ng m¹i Møc ®é h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh lµ chØ tiªu t¬ng ®èi ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh b»ng hiÖu sè gi÷a tû suÊt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë kú so s¸nh víi tû suÊt chi phÝ kinh doanh ë kú gèc. Nã ®îc tÝnh theo c«ng thøc: ΔF' F'1 - F'0 Trong ®ã: F' : Møc ®é h¹ thÊp(hoÆc t¨ng) chi phÝ kinh doanh. F’1: Tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú so s¸nh. F’0: Tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú gèc. Tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu mµ chän kú so s¸nh vµ kú gèc cho phï hîp, cã thÓ chän kú gèc lµ chØ tiªu kÕ ho¹ch cßn kú so s¸nh lµ chØ tiªu thùc hiÖn cña cïng mét kú hoÆc kú gèc lµ sè thùc hiÖn n¨m tríc, kú so s¸nh lµ sè Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc hiÖn n¨m sau… ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é h¹ thÊp tû suÊt chi phÝ kinh doanh doanh nghiªp. 1.2.4. Tèc ®é gi¶m ( hoÆc t¨ng ) chi phÝ kinh doanh ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tèc ®é gi¶m chi phÝ kinh doanh nhanh hay chËm gi÷a hai doanh nghiÖp cïng lo¹i trong cïng mét kú hoÆc gi÷a hai thêi kú cña mét doanh nghiÖp. Tèc ®é gi¶m (t¨ng) chi phÝ kinh doanh lµ tû lÖ (%) cña møc ®é gi¶m (t¨ng) tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú gèc. Nã ®îc x¸c ®Þnh nh sau: F'  = F' 0 Trong ®ã:  : Lµ tèc ®é gi¶m (hoÆc t¨ng) chi phÝ kinh doanh. F' : Lµ møc ®é h¹ thÊp (hoÆc t¨ng) chi phÝ kinh doanh. F' 0 : Tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú gèc. ChØ tiªu nµy gióp cho ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp thÊy râ h¬n t×nh h×nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ kinh doanh, bëi v× trong mét sè trêng hîp gi÷a hai kú kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ so s¸nh ®îc víi nhau hoÆc gi÷a hai doanh nghiÖp cã thÓ so s¸nh víi nhau ®Òu cã møc ®é h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh nh nhau nhng tèc ®é gi¶m chi phÝ kinh doanh l¹i kh¸c nhau. Khi ®ã doanh nghiÖp nµo cã tèc ®é gi¶m chi phÝ kinh doanh nhanh h¬n th× ®îc ®¸nh gi¸ tèt h¬n vµ ngîc l¹i. 1.2.5. Møc ®é tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ chi phÝ kinh doanh KÕt qu¶ cña viÖc h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh lµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy x¸c ®Þnh râ h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh th× sÏ tiÕt kiÖm ®îc bao nhiªu chi phÝ theo sè tuyÖt ®èi. Theo c«ng thøc: Stk = M 1 x F' Trong ®ã: Stk : Lµ sè tiÒn tiÕt kiÖm ®îc do h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh. M 1 : Lµ tæng møc doanh thu hay thu nhËp cña doanh nghiÖp trong kú so s¸nh. F' : Lµ møc ®é t¨ng gi¶m tû suÊt chi phÝ. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ thu ®îc do h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Theo c¸ch ®¸nh gi¸ nµy: Stk ≥ 0: Doanh nghiÖp qu¶n lý chi phÝ kinh doanh cha tèt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Stk < 0: Doanh nghiÖp qu¶n lý tèt chi phÝ kinh doanh. 1.3. C¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp 1.3.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung ph¶i chÞu t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸c quy luËt kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c quy luËt c¹nh tranh. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t chñ ®éng lËp ra kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ nhÊt gióp cho doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o lÊy thu bï chi, kinh doanh cã l·i t¹o dùng vÞ thÕ cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng, tõ ®ã n©ng cao tÝch luü ®Ó gãp phÇn t¸i s¶n xuÊt më réng. §ång thêi c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc. Chi phÝ kinh doanh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng h¹ thÊp ®îc chi phÝ kinh doanh mét c¸ch hîp lý, kh«ng m¸y mãc, chi ®óng vµ cÇn thiÕt bao nhiªu th× cµng t¹o ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm vèn kinh doanh bÊy nhiªu, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ l·i vay khi doanh nghiÖp ®i vay vèn cña ng©n hµng hay cña ®èi tîng kh¸c. Cµng h¹ thÊp ®îc chi phÝ kinh doanh th× cµng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ®iÒu nµy cã ý nghÜa v« cïng to lín víi doanh nghiÖp kinh doanh lu chuyÓn hµng ho¸. Bëi v× trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phô thuéc nhiÒu vµo thÞ trêng vµ kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã ®îc kh¸ch hµng lùa chän hay kh«ng ®Òu phô thuéc vµo gi¸ c¶, chÊt lîng hµng ho¸ vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp. Trong khi gi¸ c¶ tu©n theo thÞ trêng, thuÕ lµ kho¶n b¾t buéc ph¶i nép, muèn kinh doanh cã l·i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh. Cµng gi¶m chi phÝ kinh doanh, gi¶m gi¸ b¸n doanh nghiÖp cµng cã c¬ héi tiªu thô m¹nh hµng hãa gãp phÇn tiÕt kiÖm vèn vµ t¨ng nhanh vßng quay vèn. Nãi tãm l¹i: ViÖc h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt nhng h¹ thÊp kinh doanh kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh mµ ph¶i triÖt ®Ó tiÕt kiÖm nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng hîp lý ®ång thêi ph¶i m¹nh d¹n sö dông chi phÝ kinh doanh phôc vô cho c¸c nhu cÇu t¨ng thªm nguån hµng, n©ng cao chÊt lîng phôc vô vµ gi¶m bít thêi gian chê ®îi mua hµng cña ngêi tiªu dïng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña chi phÝ kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chóng ta cÇn ph¶i ®i nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Ó thÊy râ h¬n nguyªn nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Th«ng thêng c¸c nh©n tè nµy ®îc chia thµnh hai nhãm chÝnh lµ nh©n tè kh¸ch quan vµ nh©n tè chñ quan. * C¸c nh©n tè kh¸ch quan. - C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng ph¸p lý NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Nhµ níc cã vai trß lµ ngêi híng dÉn, kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng kinh tÕ ë tÇm vÜ m« th«ng qua luËt kinh tÕ, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch kinh tÕ. Nhµ níc t¹o m«i trêng hµnh lang ph¸p lý cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh nghÒ cã lîi cho ®Êt níc, cho doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tu©n thñ nh÷ng chñ tr¬ng, ®êng lèi, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· nªu ra. §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i tu©n thñ chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ hiÖn hµnh, ®ã lµ c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch do Nhµ níc ban hµnh, cã liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh c¸c kho¶n chi phÝ, c¸ch thùc hiÖn c¸c kho¶n chi phÝ, c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ c¸ch tÝnh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, chÕ ®é thuÕ, l·i suÊt ng©n hµng, tiÒn ®iÖn, níc… §ã lµ chç dùa c¬ b¶n cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. - ¶nh hëng cña nh©n tè gi¸ c¶ tíi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng lu«n biÕn ®æi, gi¸ c¶ hµng ho¸ còng lu«n cã sù thay ®æi. Tríc hÕt gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô hoÆc gi¸ c¶ cña c¸c lao vô dÞch vô thay ®æi lµm thay ®æi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn th× chi phÝ kinh doanh sÏ t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. Sù thay ®æi gi¸ c¶ dÉn ®Õn tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸ thay ®æi vµ lµm cho tû suÊt chi phÝ lu th«ng còng thay ®æi. V× vËy lùa chän vµ vËn dông viÖc thay thÕ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu víi gi¸ c¶ hîp lý vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ còng lµ yÕu tè quan träng ®Ó gi¶m ®îc chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña nh©n tè gi¶ c¶ sÏ gióp cho doanh nghiÖp tÝnh to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n chi phÝ, c¨n cø vµo nh÷ng thêi ®iÓm cã sù thay gi¸ phÝ ®Ó tÝnh to¸n sè chªnh lÖch ®èi víi tõng kho¶n môc chi phÝ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ ®ã khi ®¸nh gi¸ møc ®é gi¶m chi phÝ cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i lo¹i trõ ¶nh hëng cña nh©n tè gi¸ c¶ nãi trªn. - Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt. Nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®em l¹i cho con ngêi nhiÒu tiÖn Ých, gióp ho¹t ®éng cña con ngêi ngµy cµng dÔ dµng h¬n. Vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khoa häc kü thuËt ®· ®Æc biÖt chøng minh søc m¹nh cña m×nh. V× thÕ viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp cËp nhËt th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt vµ tõ ®ã cã ®îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi trong ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· cã c¬ héi kinh doanh víi chi phÝ thÊp nhÊt. Ngoµi ra còng cã mét sè nh©n tè kh¸c t¸c ®éng tíi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp nh quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh, lu th«ng tiÒn tÖ. VÒ c¬ b¶n ®èi víi nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan, doanh nghiÖp khã cã thÓ kiÓm so¸t ®îc nhng vÉn ph¶i xem xÐt, theo dâi ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi tr¸nh g©y x¸o trén ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * C¸c nh©n tè chñ quan. - ChÊt lîng s¶n phÈm: ¶nh hëng nhiÒu ®Õn chi phÝ kinh doanh . Do ®Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm x©y dùng lµ lµm theo ®¬n ®Æt hµng lµ chñ yÕu do ®ã ®ßi hái nh÷ng ngêi tiÕn hµnh s¶n xuÊt ph¶i n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®ång thêi tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt cã thÓ ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i võa g©y l·ng phÝ võa g©y tèn kÓ c¶ thêi gian vµ tiÒn b¹c. §Ó lµm tèt viÖc nµy ®ßi hái nh÷ng nhµ qu¶n lÝ kh«ng ngõng c¶i tiÕn, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lÝ con ngêi nh»m h¹ thÊp chi phÝ, n©ng cao chÊt läng s¶n phÈm , ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh vËy cã thÓ thÊy chÊt lîng s¶n phÈm ¶nh háng kh«ng nhá ®Õn viÖc h¹ thÊp chi phÝ . - Tæ chøc c«ng t¸c vËn chuyÓn: ¶nh háng ®Õn chi phÝ kinh doanh nhÊt lµ vËn chuyÓn c¸c lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu phôc vô cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. NÕu c«ng t¸c vËn chuyÓn ®îc tæ chøc tèt sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vËn chuyÓn nhê vµo viÖc t×m ra con ®êng vËn chuyÓn ng¾n nhÊt, lËp c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu hîp lÝ, lùa chän c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn tèi u. Bªn c¹nh ®ã viÖc tæ chøc sö dông lao ®éng hîp lÝ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng gãp phÇn lµm gi¶m tØ suÊt chi phÝ nhê vµo viÖc t¨ng ®îc møc lu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chuyÓn hµng ho¸ vµ gi¶m chi phÝ . C¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng, chÝnh s¸ch thuÕ cña nhµ níc cóng ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp . - Gi¸ c¶ thÞ trêng: Lµ n¬i kh«ng chØ diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua vµ b¸n mµ nã cßn thÓ hiÖn quan hÖ hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ. Do thÞ trêng ®îc coi lµ m«i trêng kinh doanh .Nã lµ n¬i tËp trung ®Çy ®ñ nhÊt nh÷ng g× mµ con ngêi ®· vµ sÏ cÇn ®¸p øng cung cÇu vÒ hµng ho¸ vµ thÞ trêng cßn lµ yÕu tè quan träng nhÊt trùc tiÕp quyÕt ®Õn gi¸ c¶. thÞ trêng mµ ®Æc biÖt lµ gi¸ c¶ thÞ trêng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ kinh doanh . Khi gi¸ c¶ thÞ trêng t¨ng lªn lµm chi phÝ kinh doanh còng t¨ng theo. Ngîc l¹i khi gi¸ c¶ thÞ trêng gi¶m xuèng sÏ lµ ®iÒu kiÖn h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh . Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng lu«n biÕn ®éng, gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu thô còng biÕn ®éng theo. Sù thay ®æi cña gi¸ c¶ hµng ho¸ sÏ lµn ¶nh hëng ®Õn chØ tiªu tØ suÊt chi phÝ v× nã ¶nh hëng ®Õn doanh sè b¸n . sù ¶nh hëng cña gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu thô ®Õn tØ suÊt chi phÝ lµ mét nh©n tè kh¸ch quan do sù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng . ViÖc x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña gi¸ ®Õn tæng møc phÝ vµ tØ suÊt phÝ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ sá tÝnh to¸n chi tiÕt. - TÝnh lu ®éng cao vµ thiÕu æn ®Þnh trong x©y dùng : T×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong x©y dùng thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ giai ®o¹n x©y dùng . Cô thÓ lµ trong x©y dùng , con ngêi vµ c«ng cô lao ®éng lu«n lu«n ph¶i di chuyÓn tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c cßn s¶n phÈm x©y dùng th× h×nh thµnh vµ ®øng yªn t¹i chç. §Æc ®iÓm nµy khã kh¨n cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt , c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng lµm n¶y sinh nhiÒu chi phÝ cho kh©u di chuyÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ cho c«ng tr×nh t¹m phôc vô s¶n xuÊt. Víi ®Æc ®iÓm nµy c«ng ty ®· chó ý t¨ng cêng tÝnh c¬ ®éng, linh ho¹t, gän nhÑ vÒ mÆt trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh, phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ liªn quan ®Õn vËn chuyÓn, lîi dông tèi ®a lùc lîng s¶n xuÊt x©y dùng t¹i chç. Ngoµi ra chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty c«ng chÞu ¶nh hëng bëi ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh. Víi nh÷ng c«ng tr×nh ë Hµ Néi th× cã kÕ ho¹ch kh¸c víi nh÷ng c«ng tr×nh ë xa. H¬n n÷a ®èi víi tõng ®Þa ph¬ng th× ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt còng kh¸c nhau vµ cã ¶nh ®Õn c«ng tr×nh kh¸c nhau. Do ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch, tiÕn ®é thi c«ng phï hîp tr¸nh thêi tiÕt xÊu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.3. C¸c gi¶i ph¸p h¹ thÊp chi phÝ kinh do¹nh trong doanh nghiÖp C¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ®· t¹o ®µ cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ph¸t huy ®îc hÕt c¸c tiÒm n¨ng cña m×nh. §ång thêi c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó tõ ®ã ph¸t huy ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc ®iÓm yÕu ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn, mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng vµ cã ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã lµ chi phÝ kinh doanh . Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó h¹ thÊp chi phi kinh doanh. Qua nghiªn cøu lý thuyÕt, chóng ta cã ®îc mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp sau: * C¸c biÖn ph¸p thu mua b¶o qu¶n, tiªu thô Theo dâi chÆt chÏ hµng nhËp, xuÊt, tån cña mçi tr¹m, chi nh¸nh vµ cã thÓ ph©n tÝch nguån hµng nhËp, dù ®o¸n nhu cÇu thÞ trêng trªn c¬ së thùc tÕ. Tõ ®ã, c©n ®èi nhËp, xuÊt ®Ó gi¶m bít hµng tån kho kh«ng cÇn thiÕt vµ ®¸p øng nhu cÇu tèt nhÊt ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, chó träng ®¶m b¶o chÊt lîng cña hµng mua vµo, t¹o nguån ®¶m b¶o c¬ cÊu hîp lý, phï hîp víi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i cã m¹ng líi thu mua, kho tµng hîp lý ®Ó cã thÓ mua ®îc kÞp thêi ®óng sè lîng, chÊt lîng, thêi gian, mÆt kh¸c ®Ó khuyÕn khÝch ho¹t ®éng t¹o nguån hµng vµ thu mua hµng hãa ®îc ®óng yªu cÇu. §¶m b¶o thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng hãa, thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i mua b¸n cña ngêi tiªu dïng gi¶m bít ®îc chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n nh»m t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch bé phËn thu mua b»ng c¸c h×nh thøc nh kho¸n theo doanh sè mua hµng, b¸n nhanh cã thëng, ph©n c«ng râ tr¸ch nhiÖm cho tõng ngêi. Lu«n quy ho¹ch l¹i kho b·i mét c¸ch khoa häc. N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn sao cho phï hîp víi bé m¸y ®Ó n¨ng suÊt lao ®éng cã hiÖu qu¶. *Tæ chøc tèt viÖc cung øng vËt t, nguyªn liÖu phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh Trong chi phÝ kinh doanh, nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín. Môc chi phÝ c¸c kho¶n nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh mét lo¹i s¶n phÈm nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo hai yÕu tè: Lîng nguyªn vËt liÖu hao mßn vµ gi¸ nguyªn vËt liÖu. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu kh«ng chØ liªn quan tíi kh©u s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt mµ nã cßn liªn quan tíi c¸c kh©u nh: Kh©u mua, kh©u vËn chuyÓn, b¶o qu¶n. Do vËy, doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý trong tÊt c¶ c¸c kh©u, b¾t ®Çu tõ kh©u mua, dù tr÷ tíi kh©u tiªu thô. §èi víi yÕu tè lîng nguyªn vËt liÖu tiªu hao, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i tham gia vµo viÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, kiÓm tra, xö lý c¸c trêng hîp béi chi so víi ®Þnh møc vµ h¹n møc. §èi víi gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän nguån cung cÊp æn ®Þnh, chÊt lîng tèt, chi phÝ thu mua hîp lý; ®Æc ®iÓm giao hµng, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn thuËn lîi… nh»m t¨ng møc lu chuyÓn nguyªn vËt liÖu tíi n¬i s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm * Tæ chøc lao ®éng hîp lý, khoa häc Lao ®éng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc, hîp lý sÏ t¹o sù kÕt hîp mét c¸ch chÆt chÏ gi÷a c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m bít t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nhng lao ®éng lµ sù t¸c ®éng cña con ngêi vµo ®èi tîng lao ®éng. Do ®ã, ®iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt sö dông yÕu tè con ngêi, ph¶i biÕt ph¸t huy nguån lùc, tr×nh ®é trong mçi con ngêi lµm cho hä g¾n bã nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, cèng hiÕn tµi n¨ng cho doanh nghiÖp, t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ngêi lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ kü thuËt, nghiÖp vô chuyªn m«n, ph¸t huy nguån lùc, båi dìng nh©n tµi, thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng nh»m tiÕt kiÖm quü l¬ng. * C¸c biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ T¨ng cêng ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó gi¶m bít chi phÝ cho lao ®éng ch©n tay, më réng ®îc møc lu chuyÓn hµng hãa, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt trong ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. §ång thêi gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ hao hôt hµng ho¸, chi phÝ qu¶n lý lµm cho chi phÝ kinh doanh gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ. * Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm chi phi kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¶m tèi ®a c¸c kho¶n tiªu cùc phÝ trong qu¶n lý, tiÕt kiÖm ®óng møc trong viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc häp, héi nghÞ, chi phÝ ®iÖn níc, kh«ng ph« tr¬ng. Gi¶m biªn chÕ khèi gi¸n tiÕp. Lùa chän c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc, tr×nh ®é thêng xuyªn n©ng cao båi dìng tr×nh ®é qu¶n lý, chuyªn m«n cho c¸n bé; Thanh lý kÞp thêi nh÷ng tµi s¶n khÊu hao hÕt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, c¸c tµi s¶n sö dông kÐm hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng m¸y mãc míi cho n¨ng suÊt cao h¬n. Gi¶m bít c¸c thñ tôc phiÒn hµ cho kh¸ch hµng, c¸c th«ng tin kh¸ch hµng ph¶i ®îc cËp nhËt hµng ngµy, ®¶m b¶o c¸c th«ng tin lu«n ®îc th«ng suèt vµ chÝnh x¸c. * Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn Vèn lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ quan träng ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, víi mét lîng vèn dåi dµo gióp cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n suÊt kinh doanh, t¹o u thÕ cho doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. §Ó tæ chøc lùa chän khai th¸c hîp lý nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nguån vèn tù cã hay vèn gãp liªn doanh ®Ó tõ ®ã sö dông ®óng môc ®Ých, ph¸t huy tèi ®a nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp ®Ó gi¶m nguån vèn vay. ViÖc sö dông nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sÏ trùc tiÕp gi¶m ®îc chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp. Ch¬ng 2. thùc tr¹ng chi phÝ kinh doanh t¹i tæng c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi 2.1 Giíi thiÖu chung vÒ Tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ néi 2.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. - Tæng c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi Tªn giao dÞch quèc tÕ : HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESMENT CORPORATION Tªn viÕt t¾t : HANDICO - Trô së chÝnh dÆt t¹i 34 Hai Bµ Trng, quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ Néi ViÖt Nam.
- Xem thêm -