Tài liệu Hoàn thiện công tác thu mua mặt hàng tôm xuất kh̐

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11924 tài liệu

Mô tả:

Chuyãn âãö täút nghiãûp T Låìi noïi âáöu rong thåìi âaûi nãön kinh tãú thë træåìng, xu thãú quäúc tãú hoïa, toaìn cáöu hoïa nãön kinh tãú thãú giåïi ngaìy caìng diãùn ra maûnh meî. Viãûc måí räüng vaì phaït triãøn quan hãû kinh tãú âäúi ngoaûi laì mäüt táút yãúu khaïch quan. Viãût Nam khäng nàòm ngoaìi xu thãú âoï. Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía kinh tãú âáút næåïc, Cäng ty Xuáút nháûp kháøu thuíy saín Miãön Trung âaî khäng ngæìng näù læûc tçm kiãúm nhæîng giaíi phaïp âãø náng cao hiãûu quaí kinh doanh cuía mçnh. Ngaìy nay, sæû caûnh tranh khäúc liãût giæîa caïc nhaì saín xuáút trong næåïc vaì næåïc ngoaìi, nhu cáöu tiãu duìng ngaìy caìng cao, yãu cáöu cuía khaïch haìng vãö saín pháøm ngaìy caìng khàõc khe. Vç váûy âoìi hoíi Cäng ty cáön coï nhæîng giaíi phaïp täúi æu cho cäng taïc chuáøn bë haìng xuáút kháøu, trong âoï cäng taïc thu mua haìng xuáút kháøu âoïng vai troì chuí âaûo. Nháûn thæïc âæåüc táöm quan troüng cuía cäng taïc trãn vaì kãút håüp våïi nhæîng lyï luáûn âaî âæåüc hoüc taûi træåìng nãn em âaî choün âãö taìi “HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC THU MUA MÀÛT HAÌNG TÄM XUÁÚT KHÁØU SANG THË TRÆÅÌNG NHÁÛT BAÍN TAÛI CÄNG TY XUÁÚT NHÁÛP KHÁØU THUÍY SAÍN MIÃÖN TRUNG.” Âãö taìi âæåüc xáy dæûng gäöm 3 pháön: Pháön I: Cå såí lyï luáûn cuía cäng taïc thu mua haìng xuáút kháøu taûi âån vë ngoaûi thæång. Pháön II: Tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh vaì cäng taïc thu mua haìng täm xuáút kháøu sang thë træåìng Nháût Baín taûi Cäng ty Xuáút Nháûp Kháøu thuíy saín Miãön Trung. Pháön III: Mäüt säú biãûn phaïp nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc thu mua haìng xuáút kháøu sang thë træåìng Nháût Baín taûi Cäng ty XNK thuíy saín Miãön Trung. Våïi khoaíng thåìi gian ngàõn âæåüc thæûc táûp taûi Cäng ty, âãö taìi khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, song âáy laì näù læûc ban âáöu, ráút mong nháûn âæåüc nhæîng yï kiãún âoïng goïp cuía Quyï tháöy cä. Em xin chán thaình caím ån sæû hæåïng dáùn táûn tçnh cuía cä Nguyãùn Thë Thu Hæång vaì caïc cä chuï, anh chë trong Trang 1 Chuyãn âãö täút nghiãûp Ban Xuáút taûi Cäng ty XNK thuíy saín Miãön Trung âaî taûo âiãöu kiãûn vaì giuïp âåî nhiãöu màût âãø em hoaìn thaình täút cäng viãûc. Âaì Nàông, ngaìy 15 thaïng 5 nàm 2004 Sinh viãn thæûc hiãûn PHÁÖN I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ THU MUA HAÌNG XUÁÚT KHÁØU TRONG DOANH NGHIÃÛP NGOAÛI THÆÅNG I. CÄNG TAÏC THU MUA HAÌNG XUÁÚT KHÁØU: 1. Khaïi niãûm, yï nghéa vaì yãu cáöu âäúi våïi cäng taïc thu mua haìng xuáút kháøu : a. Khaïi niãûm: Täø chæïc thu mua haìng xuáút kháøu laì hoaût âäüng cå baín trong doanh nghiãûp xuáút kháøu. Viãûc täø chæïc thu mua haìng khäng coï nghéa laì viãûc chuáøn bë haìng cho mäüt håüp âäöng cuû thãø naìo âoï maì laì viãûc täø chæïc mäüt hãû thäúng nguäön haìng tæì kháu gom haìng cho âãún kháu giao haìng xuáút kháøu. Cäng taïc naìy âoìi håíi doanh nghiãûp coï sæû täø chæïc nháút âënh trãn cå såí nghiãn cæïu cuû thãø nguäön haìng xuáút kháøu, xaïc âënh âàûc tênh cuía noï âãø coï giaíi phaïp täút nháút trong viãûc taûo láûp haìng cho hoaût âäüng xuáút kháøu. b. YÏ nghéa: + Âäúi våïi nãön kinh tãú noïi chung, cäng taïc thu mua nguäön haìng xuáút kháøu taûo ra mäüt nhu cáöu måïi vãö lao âäüng, váût tæ, tiãön väún. Vaì nhæ váûy taûo ra nhiãöu cäng àn viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng thuïc âáøy saín xuáút kinh doanh phaït triãøn, goïp pháön thay âäøi cå cáúu nãön kinh tãú theo hæåïng chuyãn män hoïa, håüp taïc hoïa nhàòm tiãút kiãûm caïc nguäön læûc trong næåïc trãn cå såí kinh doanh coï hiãûu quaí cao. + Âäúi våïi doanh nghiãûp, thäng qua hãû thäúng caïc âaûi lyï thu mua haìng xuáút kháøu chuí âäüng âæåüc nguäön haìng, taûo láûp âæåüc cå såí væîng chàõc cho hoaût âäüng xuáút kháøu. Nguäön haìng xuáút kháøu äøn âënh laì tiãön âãö cho viãûc kinh doanh cuía doanh nghiãûp. + Cäng taïc thu mua taûo nguäön haìng aính hæåíng træûc tiãúp âãún cháút læåüng xuáút kháøu, âãún tiãún âäü giao haìng vaì âãún hiãûu quaí cuía kinh doanh. Trang 2 Chuyãn âãö täút nghiãûp + Taûo cå såí cho viãûc måí räüng hoaût âäüng xuáút kháøu haìng hoïa vaì doanh nghiãûp coï thãø sæí duûng caïc loaûi hçnh âaìm phaïn chàõc chàõn, hiãûu quaí cao. Coï thãø noïi, cäng taïc täø chæïc thu mua haìng cho xuáút kháøu khäng chè coï yï nghéa quan troüng trong viãûc thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú âáút næåïc maì coìn coï yï nghéa quyãút âënh âãún viãûc kinh doanh cuía tæìng doanh nghiãûp vaì âãún mäüt loaût caïc hoaût âäüng nghiãûp vuû kinh doanh khaïc. c. Yãu cáöu: - Cäng taïc thu mua haìng phaíi âäöng bäü våïi caïc hoaût âäüng khaïc cuía doanh nghiãûp - Coï khaí nàng thêch æïng cao trong âiãöu kiãûn mäi træåìng kinh doanh biãún âäüng thæåìng xuyãn. - Tiãút kiãûm tháúp nháút chi phê, náng cao hiãûu quaí cuía cäng taïc täø chæïc nguäön haìng. - Âæåüc xáy dæûng trãn yãu cáöu cuía hoaût âäüng xuáút kháøu. 2. Näüi dung cäng taïc thu mua 2.1 Nghiãn cæïu nguäön haìng Muäún khai thaïc vaì phaït triãøn nguäön haìng, âån vë ngoaûi thæång phaíi nghiãn cæïu nguäön haìng. Thäng qua viãûc nghiãn cæïu nguäön haìng ta coï thãø nàõm âæåüc khaí nàng cung cáúp haình xuáút kháøu cuía caïc âån vë trong ngaình vaì ngoaìi ngaình trong âëa phæång vaì ngoaìi âëa phæång, quäúc doanh vaì tæ doanh âãø khai thaïc huy âäüng väún cho xuáút kháøu. Coï hai phæång phaïp nghiãn cæïu nguäön haìng: phæång phaïp láúy màût haìng laìm âån vë nghiãn cæïu vaì phæång phaïp láúy cå såí saín xuáút laìm âån vë nghiãn cæïu. Láúy màût haìng laìm âån vë nghiãn cæïu: Phæång phaïp naìy nghiãn cæïu tçnh hçnh khaí nàng saín xuáút vaì tiãu thuû cuía tæìng màût haìng. Duìng phæång phaïp naìy ngæåìi laìm phiãúu theo doîi âäúi våïi tæìng màût haìng. PHIÃÚU THEO DOÎI MÀÛT HAÌNG X Yãu cáöu cuía khaïch haìng Säú læåüng Giaï trë Nguäön haìng âaî coï quan hãû Tãn ngæåìi cung cáúp Säú læåün g Giaï trë Nguäön haìng chæa coï quan hãû Tãn ngæåìi cung cáúp Säú læåün g Giaï trë Trang 3 Chuyãn âãö täút nghiãûp Phæång phaïp naìy coï thãø biãút âæåüc tçnh hçnh chung vãö khaí nàng saín xuáút vaì nhu cáöu xuáút kháøu tæìng màût haìng. Nhæng muäún tçm hiãøu cuû thãø tçnh hçnh saín xuáút cuía tæìng cå såí thç phaíi váûn duûng phæång phaïp thæï hai sau âáy. Láúy cå såí saín xuáút laìm âån vë nghiãn cæïu: Phæång phaïp naìy theo doîi nàng læûc saín xuáút vaì cung æïng saín pháøm cuía tæìng cå såí saín xuáút. Nàng læûc naìy thãø hiãûn thäng qua caïc chè tiãu: Säú læåüng vaì cháút læåüng haìng cung cáúp haìng nàm, giaï thaình, tçnh hçnh trang thiãút bë, trçnh âäü kyî thuáût, säú læåüng cäng nhán, trçnh âäü täø chæïc vaì quaín lyï. Trang 4 Chuyãn âãö täút nghiãûp 2.2 Láûp kãú hoaûch thu mua: Sau khi nghiãn cæïu nguäön haìng, âån vë ngoaûi thæång tiãún haình láûp baín kãú hoaûch thu mua haìng xuáút kháøu. Viãûc láûp kãú hoaûch thu mua âæåüc càn cæï vaìo kãú hoaûch nàm cuía doanh nghiãûp, trong âoï phaíi dæûa vaìo kãú hoaûch cuía tæìng thë træåìng, tæìng màût haìng cuû thãø. Tæì âoï, doanh nghiãûp seî âaïnh giaï vãö khaí nàng taìi chênh cho cäng taïc thu mua, khaí nàng cung æïng cuía caïc nhaì cung cáúp, nhu cáöu cuîng nhæ yãu cáöu cuía thë træåìng xuáút kháøu vãö màût haìng cáön thu mua. Cuäúi cuìng, doanh nghiãûp seî dæû kiãún âëa âiãøm, thåìi gian vaì khäúi læåüng thu mua haìng xuáút kháøu. 2.3 Cäng taïc täø chæïc thu mua: a. Xáy dæûng maûng læåïi thu mua haìng xuáút kháøu Nguäön haìng xuáút kháøu laì toaìn bäü haìng hoaï cuía Cäng ty hoàûc cuía mäüt âëa phæång, mäüt vuìng hoàûc toaìn bäü âáút næåïc coï khaí nàng xuáút kháøu âæåüc, nguäön haìng xuáút kháøu âàûc biãût laì nguäön haìng thuyí saín yãu cáöu vãö cháút læåüng ráút chàût cheî. Do váûy, khäng phaíi khäúi læåüng haìng hoaï cuía mäüt âån vë, mäüt âëa phæång, mäüt næåïc âãöu laì nguäön haìng cho xuáút kháøu maì chè coï mäüt pháön haìng hoaï âaût tiãu chuáøn xuáút kháøu måïi laì nguäön haìng cho xuáút kháøu. Vç váûy cáön phaíi xáy dæûng âæåüc mäüt hãû thäúng thu mua nguäön haìng xuáút kháøu hoaìn thiãûn, liãn tuûc, coï täø chæïc. b. Phæång thæïc giao dëch haìng xuáút kháøu Trong quan hãû giæîa âån vë ngoaûithæång våïi caïc âån vë “chán haìng” (tæïc âån vë saín xuáút, thu mua, chãú biãún haìng xuáút kháøu), ba phæång thæïc giao dëch sau âáy thæåìng âæåüc váûn duûng: xuáút kháøu uyí thaïc, liãn doanh liãn kãút xuáút kháøu vaì thu mua haìng xuáút kháøu.  XUÁÚT KHÁØU UYÍ THAÏC Âån vë “chán haìng” (bãn uyí thaïc) giao cho âån vë ngoaûi thæång (bãn nháûn uyí thaïc) tiãún haình xuáút kháøu mäüt hoàûc mäüt säú lä haìng nháút âënh våïi danh nghéa cuía mçnh nhæng våïi chi phê cuía bãn uyí thaïc. Sau âoï, âån vë ngoaûi thæång seî traí phê uyí thaïc (tiãön hoa häöng) cho âån vë chán haìng.  LIÃN DOANH LIÃN KÃÚT XUÁÚT KHÁØU Âån vë “chán haìng” cuìng boí väún kinh doanh chung våïi doanh nghiãûp ngoaûi thæång, laîi cuìng hæåíng, läù cuìng chëu, laîi läù vaì ruíi ro phán theo säú väún âoïng goïp cuía mäùi bãn.  THU MUA HAÌNG XUÁÚT KHÁØU Trang 5 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Thu mua näng, lám, thuyí saín: thæåìng aïp duûng nhæîng hçnh thæïc: + Kê kãút håüp âäöng saín xuáút, khai thaïc, âaïnh bàõt våïi caïc âån vë saín xuáút näng, lám, thuyí saín. + Thu mua tæû do tæì nhæîng ngæåìi saín xuáút nhoí trãn cå såí tæû do thoaí thuáûn vãö giaï caí vaì caïc âiãöu kiãûn giao dëch trong mäùi láön mua baïn. + Gia cäng näng nghiãûp, trong âoï âån vë ngoaûi thæång giao giäúng, phán boïn, thuäúc træì sáu, thæïc àn gia suïc cho âån vë saín xuáút näng nghiãûp âãø träöng troüt hoàûc chàn nuäi ra thaình pháøm xuáút kháøu. Sau khi giao näüp thaình pháøm, âån vë saín xuáút âæåüc hæåíng thuì lao gia cäng. +Âäøi haìng âäøi haût, trong âoï âån vë ngoaûi thæång giao cho âån vë saín xuáút haìng tiãu duìng hoàûc tæ liãûu saín xuáút âãø âäøi láúy saín xuáút xuáút kháøu. - Thu mua cäng nghãû pháøm vaì haìng thuí cäng myî nghãû: thæåìng âæåüc aïp duûng caïc hçnh thæïc sau: bao tiãu, âàût haìng, gia cäng, baïn nguyãn liãûu ra mua thaình pháøm vaìo vaì hçnh thæïc âäøi haìng. + Bao tiãu (tæïc laì thu mua toaìn bäü) âäúi våïi caïc xê nghiãûp hoàûc håüp taïc xaî thuí cäng chuyãn saín xuáút haìng xuáút kháøu. + Âàût haìng, trong âoï âån vë ngoaûi thæång càn cæï vaìo nhu cáöu cuía thë træåìng ngoaìi næåïc, âàût âån vë saín xuáút laìm haìng xuáút kháøu, âån vë saín xuáút phaíi tæû lo liãûu cho mçnh nhæîng nguyãn váût liãûu cáön thiãút. + Gia cäng: trong âoï âån vë ngoaûi thæång giao nguyãn váût liãûu cho âån vë saín xuáút âãø sau mäüt thåìi gian saín xuáút seî thu häöi thaình pháøm vaì traí cho âån vë saín xuáút tiãön thuì lao (goüi laì phê gia cäng). + Baïn nguyãn liãûu ra, mua thaình pháøm vaìo, trong âoï âån vë ngoaûi thæång tiãún haình thu mua haìng xuáút kháøu trãn cå såí baïn nguyãn liãûu, theo mäüt âënh mæïc thoía thuáûn cho âån vë saín xuáút âãø âån vë saín xuáút naìy saín xuáút ra haìng xuáút kháøu tæì nguyãn liãûu noïi trãn. + Âäøi haìng: trong âoï âån vë ngoaûi thæång giao cho âån vë saín xuáút 1 hoàûc 1 säú lä haìng (tæ liãûu saín xuáút hoàûc tæ liãûu tiãu duìng) âãø âäøi láúy saín pháøm xuáút kháøu. Caïc hçnh thæïc thu mua trãn âáöy coï thãø váûn duûng hoàûc riãng leí, hoàûc kãút håüp våïi nhau, tuìy theo tçnh hçnh thë træåìng tuìy theo yãu cáöu cuía âån vë saín xuáút, trãn cå såí chênh saïch Trang 6 Chuyãn âãö täút nghiãûp cuía nhaì næåïc vãö quaín lyï nguyãn liãûu vaì khuyãún khêch haình nghãö. d. Caïc âiãöu kiãûn thu mua haìng xuáút kháøu  Giaï thu mua haìng xuáút kháøu: Giaï thu mua màût haìng thuyí saín laì trë säú âæåüc pheïp dao âäüng tæì giåïi haûn dæåïi âãún giåïi haûn trãn cuía khung giaï. - Giåïi haûn dæåïi cuía khung giaï (Pmin): Âáy chênh laì mæïc giaï thë træåìng taûi moüi thåìi âiãøm thæûc hiãûn thu mua, laì mæïc giaï tháúp nháút cuía khung giaï thu mua, vç nãúu âæa ra mæïc giaï thu mua tháúp hån âån vë ngoaûi thæång seî khäng thu huït âæåüc nguäön haìng. Do âoï âãø xaïc âënh chênh xaïc giåïi haûn dæåïi cuía khung giaï âoìi hoíi phaíi khaío saït tçnh hçnh thë træåìng, nàõm bàõt këp thåìi moüi sæû biãún âäüng vãö giaï nguyãn liãûu thuyí saín trãn thë træåìng. - Giåïi haûn trãn cuía khung giaï (Pmax): Âãø xaïc âënh giåïi haûn trãn cuía khung giaï, láúy giaï baïn theo âiãöu kiãûn cå såí giao haìng træì âi moi chi phê liãn quan âãún hoaût âäüng chãú biãún vaì xuáút kháøu (chi phê gia cäng , laìm thuí tuûc haíi quan, kiãøm tra cháút læåüng saín pháøm, váûn chuyãøn...) vaì caí låüi nhuáûn dæû kiãún. Trong træåìng håüp xaïc âënh giåïi haûn trãn cáön tênh âãún tiãu hao nguyãn liãûu vç trong quaï trçnh chãú biãún âãöu tiãu hao mäüt læåüng nguyãn liãûu thuyí saín nháút âënh. QLDN) Giaï FOB - Thuãú XK - Chi phê XK - (CpCB + Cp Pmax = tyí giaï x Âënh mæïc tiãu hao nguyãn liãûu Nhæ váûy, giaï thu mua thuyí saín nguyãn liãûu maì doanh nghiãûp âæa ra phaíi nàòm trong khoaíng: Pmin ≤ P < Pmax Do âàûc âiãøm riãng cuía màût haìng thuyí saín nãn khi âæa ra giaï thu mua âån vë ngoaûi thæång cáön cán nhàõc âãún caïc yãúu täú sau: - Muìa vuû: Khi vaìo muìa chênh khaí nàng cung æïng màût haìng thuyí saín trãn thë træåìng ráút cao, vç thãú coï thã mua theo giaï thë træåìng. Ngæåüc laûi, vaìo nhæîng luïc nguyãn liãûu khan hiãúm thç coï thãø tàng giaï mua âãø âaím baío læåüng haìng cho chãú biãún xuáút kháøu , âaïp æïng nhu cáöu cuía khaïch haìng. Trang 7 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Tçnh hçnh caûnh tranh trãn thë træåìng vaì khaí nàng caûnh tranh cuía doanh nghiãûp seî aính hæåíng træûc tiãúp âãún khäúi læåüng haìng mua vaìo, vç trong nãön kinh tãú thë træåìng hiãûn nay doanh nghiãûp naìo coï giaï thu mua cao thç seî thu huït âæåüc nguäön haìng. Do âoï, tuyì vaìo tçnh hçnh caûnh tranh vaì khaí nàng hiãûn coï cuía mçnh maì doanh nghiãûp âæa ra giaï thu mua cao hån âäúi thuí caûnh tranh âãø thu huït nguäön haìng. Nhæng mæïc giaï thu mua khäng âæåüc væåüt quaï giåïi haûn trãn cuía khung giaï.  Täø chæïc cäng taïc váûn chuyãøn baío quaín haìng thu mua: Sau khi âaïnh bàõt khoíi mäi træåìng säúng cuía noï nãúu khäng âæåüc baío quaín ngay thç màût haìng haíi saín dãù bë æån thäúi. Kãø tæì âoï viãûc baío quaín váûn chuyãøn ngay tæì ban âáöu, giæî âäü tæåi säúng cuía saín pháøm laì ráút cáön thiãút. Kháu nguyãn liãûu täút hay xáúu phuû thuäüc chuí yãúu vaìo cäng nghãû thu hoaûch (khai thaïc vaì mäi træåìng), thao taïc bäúc dåî laì âiãöu kiãûn cå såí haû táöng âaím baío tênh dáûp naït, giæî âäü tæåi säúng, nhiãùm báøn baío quaín âuí laûnh vaì nhanh vaìo chãú biãún. Vç váûy, cáön phaíi tiãún haình xáy dæûng caïc nhaì xæåíng chãú biãún coï hãû thäúng kho laûnh nhàòm baío quaín nguäön nguyãn liãûu vaì vuû khai thaïc trong khi chåì chuyãøn âãún caïc xê nghiãûp chãú biãún. II. CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN CÄNG TAÏC THU MUA HAÌNG XUÁÚT KHÁØU: Cäng taïc thu mua haìng hoaï xuáút kháøu chëu aính hæåíng cuía 3 nhán täú chênh: 1. Âàûc âiãøm haìng hoaï thu mua: Mäùi âån vë kinh doanh haìng xuáút kháøu âãöu coï nhæîng màût haìng kinh doanh riãng, mäùi màût haìng nhæ váûy coï nhæîng âàûc âiãøm khaïc nhau vaì coï taïc âäüng âãún cäng taïc thu mua haìng xuáút kháøu khaïc nhau. Cuû thãø : - Âäúi våïi nhæîng màût haìng khäng coï tênh thåìi vuû, khäng bë æån thäúi, coï thãø dæû træî láu âæåüc thç cäng taïc thu mua âäúi våïi caïc màût haìng naìy täút hån nhæîng màût haìng coï tênh muìa vuû cao phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü, thåìi tiãút, dãù bë æån thäúi, khoï coï thãø âãø láu âæåüc. Såî dé cäng taïc thu mua âäúi våïi caïc màût haìng âoï täút vç viãûc taûo ra nhæîng màût haìng âoï khäng chëu aính hæåíng cuía viãûc mua nguyãn liãûu våïi giaï âàõt hoàûc bë eïp giaï khi mua nguyãn liãûu âãø saín xuáút haìng xuáút kháøu. Do âoï khaí nàng cung æïng haìng naìy cao, coï taïc âäüng têch cæûc âãún cäng taïc thu mua haìng xuáút kháøu. Trang 8 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Âäúi våïi caïc màût haìng coï tênh thåìi vuû, dãù bë æån thäúi, khoï coï thãø dæû træî láu âæåüc thç viãûc cung æïng haìng naìy cho viãûc xuáút kháøu khoï khàn hån vç do âàûc âiãøm vaì tênh cháút riãng cuía nhæîng màût haìng naìy. 2. Caïc âiãöu kiãûn trong håüp âäöng thu mua haìng xuáút kháøu: Trong khi âaìm phaïn kyï kãút håüp âäöng mua baïn haìng xuáút kháøu, ngoaìi caïc âiãöu khoaín tãn haìng vaì säú læåüng ra caïc bãn thæåìng chuï yï âãún máúy âiãöu khoaín sau âáy: - Pháøm cháút haìng hoïa : Cáön âæåüc xaïc âënh dæûa vaìo yãu cáöu cuía thë træåìng ngoaìi næåïc, nãúu âaï coï håüp âäöng hoàûc âån âàût haìng cuía næåïc ngoaìi, hoàûc âaî coï kinh nghiãûm vãö viãûc tiãu thuû màût haìng âoï trãn thë træåìng ngoaìi næåïc. Ngoaìi ra, pháøm cháút haìng phaíi phuì håüp våïi qui âënh vãö cháút læåüng, tiãu chuáøn ké thuáût cuía nhaì næåïc (TCVN,TCN) hoàûc tiãu chuáøn cuía âån vë âaî âàng kyï taûi cå quan tiãu chuáøn âo læåìng cháút læåüng theo qui âënh vãö âàng kyï cháút læåüng vaì nhaîn hiãûu haìng hoïa. - Giaï caí haìng hoïa:Laì do caïc bãn thoía thuáûn trãn cå såí tham khaío vãö tçnh hçnh thë træåìng, giaï caí cuía caïc loaûi haìng tæång tæû, vãö chi phê saín xuáút ...Tuy nhiãn, nãúu muäún khuyãún khêch saín xuáút, giaï âoï phaíi xaïc âënh sao âãø khäng nhæîng buì âàõp chi phê saín xuáút maì ngæåìi saín xuáút coìn coï laîi. - Thåìi haûn giao haìng: Cáön âæåüc xaïc âënh phuì håüp våïi thåìi haûn giao haìng âaî cam kãút våïi khaïch haìng næåïc ngoaìi. - Vãö bao bç, âoïng goïi : Nguyãn tàõc laì khuyãún khêch âoïng goïi bao bç hoaìn chènh taûi nåi saín xuáút, thu mua, chãú biãún, chè coï nhæîng haìng maì pháøm cháút coï thãø bë thay âäøi båíi aính hæåíng cuía khê háûu thåìi tiãút vaì nhæîng haìng chæa hoaìn chènh cåî, maî thç âån vë ngoaûi thæång måïi phán loaûi, laìm âäöng bäü räöi taïi chãú âoïng goïi bao bç hoaìn chènh. -Viãûc thanh toaïn tiãön haìng : thæåìng âæåüc thæûc hiãûn chuí yãúu thäng qua caïc phæång thæïc thanh toaïn khäng duìng tiãön màût nhæ: Nhåì thu, uíy nhiãûm chi, seïc baío chi, seïc âënh mæïc, seïc chuyãøn khoaín, thæ tên duûng. Ngoaìi ra, trong mäüt säú træåìng håüp caïc bãn kyï kãút cuîng coï thãø thoía thuûán thanh toaïn bàòng tiãön màût . 3. Khaí nàng kinh doanh cuía doanh nghiãûp: Khaí nàng kinh doanh cuía doanh nghiãûp cho pheïp doanh nghiãûp coï thãø thu mua âæåüc nhiãöu nguäön haìng coï cháút læåüng cao, khaí nàng thu låüi cuía doanh nghiãûp trong caïc cå Trang 9 Chuyãn âãö täút nghiãûp häüi kinh doanh åí næåïc ngoaìi. Khaí nàng cuía doanh nghiãûp bao gäöm : - Taìi chênh: laì yãúu täú khäng thãø thiãúu âæåüc trong cäng taïc thu mua haìng cuía doanh nghiãûp. Nãúu nguäön taìi chênh khäng âuí maûnh, däöi daìo thç doanh nghiãûp khoï coï thãø thu mua âæåüc âáöy âuí haìng vaì haìng coï cháút læåüng cao, aính hæåíng âãún viãûc kinh doanh xuáút kháøu, låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp. - Nhán sæû: laì læûc læåüng lao âäüng phuûc vuû cho cäng taïc thu mua haìng, læûc læåüng naìy phaíi âáöy âuí sæïc khoíe, gioíi chuyãn män, nghiãûp vuû mua baïn, coï khaí nàng âaím nháûn âæåüc viãûc mua haìng åí caïc tènh xa... Âáy cuîng laì nhán täú ráút quan troüng, goïp pháön taûo ra hiãûu quaí trong cäng taïc thu mua haìng xuáút kháøu. - Cå såí váût cháút kyî thuáût: laì caïc trang thiãút bë phuûc vuû cho viãûc thu gom haìng hoïa, chãú biãún nguyãn liãûu, baío quaín bao bç, âoïng goïi haìng hoïa ... Cå såí váût cháút kyî thuáût täút seî goïp pháön laìm cho cäng taïc thu mua haìng diãùn ra nhanh choïng, thuáûn tiãûn giuïp doanh nghiãûp giao haìng këp thåìi cho khaïch haìng, náng cao uy tên cuía doanh nghiãûp trãn thë træåìng. - Trçnh âäü quaín lyï: Âáy laì nhán täú taïc âäüng vä cuìng quan troüng âãún cäng taïc chuáøn bë haìng. Âãø cäng taïc naìy thæûc hiãûn nhanh, goün, chênh xaïc, tiãút kiãûm thåìi gian vaì chi phê, âoìi hoíi caïc caïn bäü laînh âaûo phaíi coï mäüt trçnh âäü quaín lyï cao, chàût cheî, âiãöu haình cäng viãûc trong caïc kháu cuía viãûc thu mua haìng mäüt caïch nhanh choïng vaì hiãûu quaí cao, taûo thuáûn låüi cho cäng viãûc kinh doanh cuía doanh nghiãûp. PHÁÖN II TÇNH HÇNH HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH VAÌ CÄNG TAÏC THU MUA HAÌNG TÄM XUÁÚT KHÁØU SANG THË TRÆÅÌNG NHÁÛT BAÍN TAÛI CÄNG TY XNK THUYÍ SAÍN MIÃÖN TRUNG A. KHAÏI QUAÏT VÃÖ TÇNH HÇNH KINH DOANH CUÍA CÄNG TY SEAPRODEX ÂAÌ NÀÔNG I. TÇNH HÇNH CHUNG VÃÖ CÄNG TY SEAPRODEX DANANG: 1. Lëch sæí hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía Cäng ty: Âáöu nàm 1983, âaïp æïng nhu cáöu khaïch quan cuía sæû phaït triãøn kinh tãú khu væûc miãön Trung, chi nhaïnh xuáút nháûp kháøu thuyí saín Âaì Nàông âæåüc thaình láûp thay thãú traûm tiãúp Trang 10 Chuyãn âãö täút nghiãûp nháûn thuyí saín Âaì Nàông (theo quyãút âënh säú 81/QÂ-BTS). Âãún nàm 1993 thç âæåüc âäøi thaình Cäng ty XNK thuyí saín miãön Trung Tãn Cäng ty: Cäng ty XNK thuyí saín miãön Trung Tãn giao dëch: Danang Seaprodex Export-Import Copration Tãn viãút tàõt: Âëa chè: Nàông Seaprodex Danang 261-263 Phan Cháu Trinh, Quáûn Haíi Cháu, Âaì Tel: (84.51)821436 - 824515 - 823833 Fax: (84.51)824778 Email: seadana@hn.vnn.vn Hån 20 nàm ra âåìi vaì phaït triãøn våïi nhiãöu ngaình nhæ xáy làõp, cå khê âiãûn, kho váûn, bao bç, saín xuáút thæïc àn nuäi täm, nhaì haìng, taìi chênh... Bàòng cå chãú “ tæû cán âäúi- tæû trang traíi”, Seaprodex Danang âaî phaït huy caïc såí hæîu trê tuãû lao âäüng cuía nhæîng thaình viãn, baín lénh kiãn cæåìng âãø væåüt qua moüi tråí læûc, giaình âæåüc nhæîng thaình cäng liãn tuûc trong hån 20 nàm qua. 2. Cå cáúu täø chæïc quaín lyï cuía Cäng ty Seaprodex Danang : Mä hçnh quaín lyï âæåüc xaïc âënh theo kiãøu træûc tuyãún tham mæu. Mäúi quan hãû giæîa giaïm âäúc våïi caïc phoìng ban vaì caïc âån vë thaình viãn laì træûc tuyãún, giæîa caïc phoìng ban vaì caïc âån vë thaình viãn våïi nhau laì quan hãû tham mæu. Våïi cå cáúu täø chæïc quaín lyï træûc tuyãún tæì giaïm âäúc âãún caïc phoìng ban âaî taûo âiãöu kiãûn vaì cå såí âãø thæûc hiãûn caïc quyãút âënh cuía giaïm âäúc mäüt caïch thäúng nháút, thæûc hiãûn phán cáúp quaín lyï mäüt caïch roî raìng, traïnh âæåüc sæû chäöng cheïo, truìng làõp; âäöng thåìi âaím baío âæåüc thäng tin phaín häöi nhanh choïng tæì caïc bäü pháûn chuyãn män vaì phoìng ban chæïc nàng cuía Cäng ty. Trang 11 Chuyãn âãö täút nghiãûp SÅ ÂÄÖ BÄÜ MAÏY QUAÍN LYÏ CUÍA CÄNG TY GIAÏM ÂÄÚC P.GIAÏM ÂÄÚC 1 BAN NHÁÛ P KHÁØ U BAN XUÁÚ T KHÁØ U Chi nhaïn h HCM Cty xáy làõp vaì dëch vuû xáy làõp thuyí saín P.GIAÏM ÂÄÚC 2 PHOÌNG KINH DOANH NÄÜI ÂËA Xê nghiã ûp chãú biãún säú 10 VP CÄNG TY Cty chãú biãún vaì XK thuyí saín Thoü Quang BAN TC-KH ÂÁÖU TÆ Truûn g tám dëch vuû thuyí saín PHOÌNG KD KHO VÁÛN VP âaûi diãûn taûi Haì Näüi Cty phaït triãøn nguäön låüi thuyí saín Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng 3. Tçnh hçnh sæí duûng caïc yãúu täú kinh doanh cuía Cäng ty: a. Tçnh hçnh cå såí váût cháút-kyî thuáût cuía Cäng ty: Caïc loaûi maïy moïc thiãút bë phuûc vuû cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty chuí yãúu táûp trung taûi hai xê nghiãûp F10 vaì F86. Caïc loaûi maïy âaï, háöm cáúp âäng, thieït bë cáúp âäng IQF, maïy huït chán khäng âæåüc sæí duûng våïi cäng suáút täúi âa. Riãng nhæîng maïy moïc thiãút bë nhæ dáy chuyãön chãú biãún haìng khä, dáy chuyãön chãú biãún haìng âäng laì khai thaïc chæa âãún 50% cäng suáút thiãút kãú. Trang 12 Chuyãn âãö täút nghiãûp Säú læåün g (kg) Cäng suáút thiãút kãú Cäng suáút sæí duûng Hiãûu suáút sæí duûng Cty XNK thuyí saín miãön Trung 1 2 20 táún/ngaì y 18 táún/ngaì y 90% - Maïy saín xuáút næåïc âaï 1500 táún 1200 táún 500kg/ng aìy 230kg/ng aìy 46% 500kg/ng aìy 130kg/ng aìy 71,4% 2 700 kg/meí 500 kg/meí 1 1000 m3 800 m3 1 100 m3 74 m3 100% 1 100 m3 80 m3 100% 1 15 táún/ngaì y 15 táún/ngaì y 100% 5 táún/ngaì y 5 táún/ngaì y 0,2 táún/giåì 0,2 táún/giåì 2 táún/ngaì y 1,5táún/n gaìy 500kg/ng aìy 280kg/ng aìy 50% 500kg/ng aìy 120kg/ng aìy 77% 1 táún/meí DANH MUÛC - Kho laûnh 80% Xê nghiãûp F10 -Dáy chuyãön haìng âäng chãú bieïn - Dáy chuyãön chãú biãún haìng khä - Tuí âäng - Kho âäng - Kho næåïc âaï - Kho maït - Maïy âaï - Háöm cáúp âäng - Thiãút bë cáúp âäng IQF 1 1 1 2 1 - Maïy âaïnh vaíy Cty CB &XK thuyí saín Thoü Quang 1 - Dáy chuyãön chãú biãún haìng âäng 3 - Dáy chuyãön chãú biãún haìng khä 1 2 26% 80% 74% 80% 75% 24% 66,7% - Tuí âäng 1 1,3 táún/meí - Kho âäng 1 1500 m3 1000 m3 100% - Kho næåïc âaï 1 10 m3 8 m3 100% 180 180 - Háöm cáúp âäng 80% Trang 13 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Maïy huït chán khäng kg/giåì kg/giåì 5 táún/ngaì y 5 táún/ngaì y Nhçn chung, cå såí váût cháút-kyî thuáût cuía Cäng ty âaî âæåüc bäø sung vaì thay måïi qua tæìng giai âoaûn. Nãn Cäng ty coï thãø âaïp æïng âæåüc yãu cáöu vãö trçnh âäü chãú biãún thuyí saín cuía thë træåìng næåïc ngoaìi. Tuy nhiãn, mäüt säú trang thiãút bë phuûc vuû cho saín xuáút chãú biãún chæa phaït huy hãút cäng suáút. Trang 14 Chuyãn âãö täút nghiãûp b. Vãö nguäön lao âäüng Säú læåüng lao âäüng cuía Cäng ty tàng træåíng âãöu âàûn qua caïc nàm do hai xê nghiãûp F10 vaì F86 tuyãøn thãm lao âäüng. CÅ CÁÚU NGUÄÖN LAO ÂÄÜNG CUÍA CÄNG TY QUA CAÏC NÀM 2000-2003 CHÈ TIÃU I. Täøng säú lao âäüng II. Cå cáúu lao âäüng NÀM 2000 NÀM 2001 NÀM 2002 NÀM 2003 SL TT SL TT SL TT SL TT 146 8 100 158 1 100 225 2 100 220 7 100 1. Phán theo giåïi tênh - Lao âäüng næî - Lao âäüng nam 2. Theo hçnh thæïc håüp âäöng lao âäüng - HÂLÂ khäng xaïc âënh thåìi haûn - HÂLÂ coï thåìi haûn tæì 1 âãún 3 nàm - HÂLÂ theo muìa vuû 3. Theo hçnh thæïc tham gia hâ SX KD - Caïn bäü quaín lyï - Lao âäüng træûc tiãúp SX KD 4. Theo trçnh âäü - Âaûi hoüc-cao âàóng - Trung cáúp - Så cáúp lao âäüng phäø thäng - Cäng nhán kyî thuáût 982 486 66,8 9 33,1 1 66,80 105 7 524 418 512 538 82 138 6 28,4 7 34,8 8 36,6 5 5,59 229 48 94,4 1 301 749 531 85 149 3 15,6 65 3,27 76,7 4,43 19,04 47,36 33,59 5,38 229 119 6 82 800 363 835 172 1 94,42 113 14,48 4,67 74 112 6 33,14 145 2 213 9 75,65 5,19 298 89 172 1 144 64,4 8 35,5 2 16,1 2 37,0 8 76,4 2 5,02 94,9 8 150 8 699 446 808 907 120 208 7 310 100 13,2 3 163 7 3,95 160 76,4 2 68,3 3 31,6 7 20,2 1 36,6 1 41,1 5,44 94,5 6 14,0 5 4,53 74,1 7 7,25 6,4 Nguäön lao âäüng cuía Cäng ty tàng vãö säú læåüng láùn cháút læåüng qua caïc nàm, trong âoï säú lao âäüng næî chiãúm pháön låïn lao âäüng, nàm 2003 chiãúm 68,33% täøng säú lao âäüng cuía Cäng ty vaì chuí yãúu thuäüc lao âäüng træûc tiãúp saín xuáút. Caïn bäü quaín lyï chiãúm tyí troüng 5,44% trong nàm 2003 chæïng toí bäü maïy quaín lyï goün nheû, trong âoï caïn bäü coï Trang 15 Chuyãn âãö täút nghiãûp trçnh âäü âaûi hoüc - cao âàóng chiãúm 14,05% tàng 4,03% säú våïi nàm 2002. Læûc læåüng naìy chuí yãúu nàòm åí bäü pháûn kinh doanh xuáút nháûp kháøu cuía Cäng ty, ngoaìi ra coìn coï caïc chuyãn viãn kyî thuáût, kiãøm tra cháút læåüng haìng hoïa. Trçnh âäü så cáúp lao âäüng phäø thäng chiãúm 74,17% täøng säú lao âäüng trong nàm 2003 giaím 4,88% so våïi nàm 2002 do säú lao âäüng naìy chuí yãúu thuäüc håüp âäöng lao âäüng theo muìa. Nhæ váûy, trçnh âäü lao âäüng cuía Cäng ty Seaprodex Danang laì tæång âäúi cao, coï khaí nàng âaïp æïng yãu cáöu cuía hoaût âäüng quaín lyï vaì saín xuáút hiãûn nay. c. Tçnh hçnh nguäön väún vaì taìi saín: Trong nhæîng nàm qua, tçnh hçnh taìi saín cuía Cäng ty khäng ngæìng gia tàng. Tæì nàm 2001 âãún nàm 2003, täøng taìi saín âaî tàng gáön 2,5 láön (tæì 269,02 tyí âäöng lãn âãún 643,95 tyí âäöng). Trong âoï, taìi saín læu âäüng vaì âáöu tæ ngàõn haûn chiãúm 88,88% nàm 2001 tàng lãn âãún 92,77% nàm 2002, vaì nàm 2003 chè chiãúm 84,75%. Caïc khoaín phaíi thu chiãúm 72,09% trong nàm2003, cho tháúy tçnh traûng khaïch haìng coìn nåü Cäng ty ráút nhiãöu. Taìi saín cäú âënh nàm 2003 tàng gáön 3 láön so våïi nàm 2001 do Cäng ty táûp trung âáöu tæ vaìo cå såí váût cháút kyî thuáût nhàòm náng cao nàng læûc saín xuáút. BAÍNG CÁN ÂÄÚI KÃÚ TOAÏN NÀM 2001-2003 CHÈ TIÃU A. Taìi saín I. TSLÂ & ÂTNH 1. Tiãön 2. Phaíi thu 3. Haìng täön kho II. TSCÂ & ÂTDH 1. TSCÂ 2. ÂTDH B. NGUÄÖN VÄÚN I. Nåü phaíi traí 1. Nåü ngàõn haûn 2. Nåü daìi haûn II. NVCSH NÀM 2001 Giaï trë TT 269.020.29 4.151 239.102.298. 872 5.724.899.32 1 189.839.985. 518 43.537.414.0 33 29.917.995.2 79 28.300.934.9 46 1.627.060.33 3 269.020.29 4.151 235.715.939. 561 235.715.939. 100 88,8 8 2,13 70,5 7 16,1 8 11,1 2 10,5 2 0,6 100 87,6 2 87,6 2 0 12,3 NÀM 2002 Giaï trë TT 457.879.99 9.726 424.798.164. 489 15.098.055.1 99 326.641.620. 181 83.058.489.1 09 33.081.835.2 37 22.237.078.4 23 108443756.8 14 457.879.99 9.726 416.663.585. 218 402.777.499. 100 92,7 7 3,3 71,3 4 18,1 4 7,23 4,86 2,37 100 91 87,9 7 3,03 9,0 (âvt: âäöng) NÀM 2003 Giaï trë TT 643.951.89 0.941 545.763.341. 500 7.034.217.65 5 464.254.465. 588 69.089.091.6 07 98.188.549.4 41 84.637.94.98 6 8.446.454.12 4 643.951.89 0.941 600.467.800. 668 532.808.197. 100 84,75 1,09 72,09 10,73 15,25 13,15 1,31 100 93,25 82,74 10,51 6,75 Trang 16 Chuyãn âãö täút nghiãûp 561 0 33.304.354.5 90 8 241 13.886.085.9 77 41.216.414.5 08 216 66.583.791.4 58 43.484.090.2 73 Tæång tæû sæû gia tàng cuía taìi saín thç nguäön taìi tråü cho taìi saín cuîng tàng lãn. Trong sæû gia tàng naìy thç chuí yãúu laì gia tàng caïc khoaín nåü, nåü ngàõn haûn nàm 2003 chiãúm 82,74% nguäön väún cuía Cäng ty, cao hån nhiãöu láön so våïi nguäön väún chuí såí hæîu, nàm 2003 nguäön väún chuí såí hæîu chè chiãúm 6,75%. Âiãöu naìy laìm phaït sinh laîi vay phaíi traí cho ngán haìng, noï cuîng aính hæåíng træûc tiãúp âãún chi phê saín xuáút vaì giaï baïn saín pháøm. Toïm laûi, khaí nàng vãö taìi chênh cuía Cäng ty coìn tháúp. CAÏC THÄNG SÄÚ TAÌI CHÊNH CUÍA CÄNG TY ST T 1 2 3 4 Thäng säú Âån vë 2001 2002 2003 Khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi Khaí nàng thanh toaïn nhanh Hãû säú nåü Hãû säú tæû taìi tråü Láön Láön % % 1,014 0,83 87,62 12,38 1,055 0,849 90,99 9,01 1,024 0,885 93,25 6,75 Cäng thæïc tênh: ∑ TSLÂ Khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi = ∑ Nåü ngàõn haûn ∑ Tiãön màût + ∑ Khoaín phaíi thu Khaí nàng thanh toaïn nhanh = ∑ Nåü ngàõn haûn ∑ Nåü Hãû säú nåü = ∑ Nguäön väún ∑ NVCSH ; Hãû säú tæû taìi tråü = ∑ Nguäön väún Qua baíng säú liãûu ta tháúy, khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi cuía Cäng ty khaï äøn âënh nhæng coìn chæa cao, tæì âoï cho tháúy Cäng ty gàûp khoï khàn trong viãûc vay väún tæì bãn ngoaìi. Thäng säú khaí nàng thanh toaïn nhanh cuîng êt biãún âäüng, nàm 2003 laì 0,885 láön so våïi nàm 0,849 láön nàm 2002 vaì 0,83 láön nàm Trang 17 Chuyãn âãö täút nghiãûp 2001. Caïc thäng säú naìy âãöu nàòm trong khoaíng (0,5 ; 1) chæïng toí Cäng ty khäng gàûp khoï kàhn trong viãûc thanh toaïn nåü. Hãû säú nåü cuía Cäng ty tàng qua caïc nàm; nàm 2001: 87,62% ; nàm 2002: 90,99% ; nàm 2003: 93,25%. Hãû säú nåü cao tæïc hãû säú tæû taìi tråü tháúp laìm cho khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi tháúp. Âãø caíi thiãûn khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi cuía Cäng ty hiãûn nay cáön coï caïc biãûn phaïp tiãu thuû saín pháøm håüp lyï âãø haûn chãú æï âoüng väún trong haìng täön kho cuía Cäng ty. II. TÇNH HÇNH HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH XUÁÚT KHÁØU CUÍA CÄNG TY SEAPRODEX DANANG: 1. Tçnh hçnh màût haìng xuáút kháøu: Màût haìng kinh doanh xuáút kháøu cuía Cäng ty khaï âa daûng, âaïp æïng âæåüc nhu cáöu tæì caïc thë træåìng næåïc ngoaìi, coï thãø âæåüc phán loaûi nhæ sau:  Phán theo nhoïm saín pháøm: - Nhoïm saín pháøm täm: gäöm coï täm PTO, täm thët âäng råìi IQF, täm âäng laûnh xãúp vé plastic, täm thët âäng laûnh, täm suï thët, täm suï voí... - Nhoïm mæûc gäöm mæûc äúng càõt khoang, mæûc äúng Fillet, mæûc äúng Sashimi, mæûc IQF cuäün troìn, mæûc khä... - Nhoïm caï: gäöm caï thu Fillet, caï boì táøm gia vë, caï âäøng queïo Fillet, caï ngæì âäng laûnh, caï basa Fillet... - Nhoïm nhuyãùn thãø gäöm caïc loaûi saín pháøm tæì nghãu, äúc, gheûû, nghãu luäüc âäng laûnh, sæïa muäúi pheìn, gheû càõt miãúng, cáöu gai, äúc, læån thët âäng laûnh...  Phán theo trçnh âäü kyî thuáût vaì chãú biãún - Saín pháøm khä thæåìng laì caïc loaûi caï khä, mæûc khä, ruäúc khä. .. - Saín pháøm âäng block, thæåìng âæåüc âoïng goïi tæì 1,28kg coï chám næåïc gäöm täm HLSO, täm thët PTO, caï Fillet. .. - Saín pháøm Fast - food : gäöm caïc saín pháøm àn liãön nhæ caï boì táøm gia vë - Saín pháøm baïn leí âoïng goïi : täm, mæûc nang Fillet . .. - Saín pháøm âäng råìi IQF : chãú biãún dæåïi daûng råìi nhau gäöm täm HLSO , mæûc caïc loaûi . .. Hiãûn nay , cäng ty âaî xáy dæûng mäüt cå cáúu nhæîng màût haìng xuáút kháøu khaï âa daûng, âuí khaí nàng caûnh tranh vaì âaïp æïng âæåüc nhu cáöu cuía khaïch haìng. Cå cáúu màût haìng xuáút kháøu chuí yãúu cuía cäng ty hiãûn nay laì : Trang 18 Chuyãn âãö täút nghiãûp Màût haìng 1. Täm âäng 2. Mæûc âäng 3. Caï âäng 4. Haìng khä 5. Saín pháøm khaïc Täøng KNXK Nàm 2000 Nàm 2001 Nàm 2002 Nàm 2003 GT (USD) TT GT (USD) TT GT (USD) TT GT (USD) TT 35.875.891 67,7 18.696.88 57,8 24.986.88 66,5 14.370.46 54,3 ,5 8 4,4 8,5 2 9,8 5 8,4 3.125.633, 5,91 2.700.480, 24,0 2.425.492, 6,46 3.096.511, 11,7 94 15,9 42 77 22,3 19 1 3,9 8.419.011, 1 7.766.723, 8.402.526, 7 7.444.836, 28,1 5,9 57 5,64 37 72 2,99 70 6 2.986.255, 4,76 1.266.968, 1.124.680, 1,66 103.698,5 0,39 74 03 43 0 5,39 2.521.208, 1.906.023, 624.033,0 1.424.189, 21 84 14 52.928.00 0,93 100 32.337.0 80,0 100 37.563.6 22,2 100 26.439.7 05,4 100 Nàm 2003, hoaût âäüng xuáút kháøu thuyí saín cuía Cäng ty gàûp nhiãöu khoï khàn, khäng âaût kãú hoaûch nhæ dæû kiãún tæì âáöu nàm. Kim ngaûch xuáút kháøu nàm 2002 tàng 16,16% so våïi nàm 2001 nhæng âãún nàm 2003 kim ngaûch xuáút kháøu coï sæû giaím suït maûnh, giaím 18,24% so våïi nàm 2001. Nguyãn nhán laì do nhæîng khoï khàn trong thu mua nguyãn liãûu, sæû caûnh tranh vaì sæû biãún âäüng vãö nhu cáöu cuía thë træåìng cuû thãø laì: - Màût haìng täm âäng: Âáy laì màût haìng xuáút kháøu chuí læûc cuía Cty, chiãúm tyí troüng ráút cao trong täøng KNXK, tuy nhiãn giaï trë cuía noï coï sæû giaím suït maûnh, nàm 2002 âaût giaï trë 24,98 triãûu USD thç nàm 2003 chè âaût âæåüc 14,37 triãûu USD. - Màût haìng mæûc âäng: âaût giaï trë 3,09 triãûu USD nàm 2003 chiãúm 11,71% täøng KNXK, tàng 27,67% so våïi nàm 2002 vaì tàng 14,67% so våïi nàm 2001. Chæïng toí âáy cuîng laì màût haìng xuáút kháøu chuí yãúu cuía Cäng ty. - Màût haìng caï âäng: Hiãûn nay Cäng ty âang coï chiãún læåüc chuyãøn hæåïng sang kinh doanh màût haìng caï vç váûy noï luän chiãúm tyí troüng cao trong cå cáúu màût haìng xuáút kháøu chè âæïng sau màût haìng täm âäng. Nàm 2003, màût haìng caï âäng tàng vãö tyí troüng nhæng laûi giaím suït vãö giaï trë so våïi nàm 2002. Tyí troüng tàng tæì 22,37% lãn 28,16% nhæng giaï trë coï sæû giaím suït, tæì 8,4 triãûu USD trong nàm 2002 giaím xuäúng coìn 7,44 triãûu USD trong nàm 2003. - Màût haìng khä giaím mäüt caïch roî rãût tæì 2,98 triãûu USD nàm 2000 xuäúng chè coìn 0,103 triãûu USD nàm 2003. Nguyãn nhán chuí yãúu laì do sæû caûnh tranh åí thë træåìng Nháût Baín ráút maûnh dáùn âãún giaím saín læåüng xuáút kháøu vaìo thë træåìng naìy. Trang 19 Chuyãn âãö täút nghiãûp 2. Tçnh hçnh thë træåìng xuáút kháøu: Trong nàm qua, Cäng ty âaî cäú gàõng giæî âæåüc uy tên âäúi våïi khaïch haìng trong vaì ngoaìi næåïc, nháút laì âäúi våïi nhæîng baûn haìng truyãön thäúng, tàng cæåìng quan hãû våïi mäüt säú khaïch haìng cuî, måí thãm khaïch haìng måïi. CÅ CÁÚU THË TRÆÅÌNG XUÁÚT KHÁØU Thë træåìng Nàm 2000 Nàm 2001 GT (USD) TT GT (USD) 1. Nháût Baín 9.137.693 ,84 17,2 6 7.811.807, 97 2. HK & TQ 1.707.048 ,6 3,23 3. Âaìi loan 4. Myî 5. EU 6. Næåïc khaïc 420.496,7 38.735.58 8,9 1.269.712 ,2 0,08 73,1 9 2,4 2,89 1.534.573 ,3 Täøng KNXK 52.928.0 00,9 100 TT Nàm 2002 Nàm 2003 GT (USD) TT GT (USD) TT 24, 2 9.716.496, 49 25,8 7 6.922.504 ,08 26,1 8 3.927.281, 71 12, 1 2.340.486, 41 6,23 3.571.257 ,85 13,5 1 187.547,6 0,6 50, 6 392.617,2 5 1,48 16.362.66 3,4 861.805,3 3 1.592.397, 77 4,9 2 2.325.166, 83 7,1 9 32.337.0 80,0 10 0 19.811.25 1,1 221.226,9 9 2,29 52,7 4 0,6 10,7 8 4.049.003, 26 37.563.6 22,2 10.157.89 7,2 2.057.843 ,22 38,4 2 7,78 12,6 2 3.337.585 ,39 100 26.439.7 05,4 100 Thë træåìng Myî tuy chæïa âæûng nhiãöu dáúu hiãûu báút äøn, nhæng váùn laì thë træåìng dáùn âáöu vãö doanh säú vaì saín læåüng thuyí saín xuáút kháøu cuía Cäng ty. Kim ngaûch xuáút kháøu vaìo thë træåìng naìy âaût 10,157 triãûu USD trong nàm 2003 giaím 73,78% so våïi nàm 2000 vaì giaím 48,73% so våïi nàm 2002. Do sæû suût giaím cuía màût haìng täm vaì caï, âáy laì thë træåìng tiãöm nàng nhæng laì thë træåìng luän coï soïng gioï vaì biãún âäüng. Ngoaìi ra coìn do aính hæåíng tæì viãûc Hiãûp häüi caï nheo Myî kiãûn Viãût Nam baïn phaï giaï caï tra vaì caï ba sa vaìo thë træåìng naìy. Thë træåìng Nháût Baín phuûc häöi cháûm, giaï trë xuáút kháøu chè âaût 6,92 triãûu USD chiãúm 26,18% täøng giaï trë xuáút kháøu nàm 2003, giaím 24,24% so våïi nàm 2000, giaím 11,38% so våïi nàm 2001 vaì so våïi nàm 2002 giaím 28,76%. Âiãöu naìy chæïng toí saín læåüng xuáút kháøu vaìo thë træåìng Nháût bë thu heûp laûi, do váûy Cäng ty cáön coï chiãún læåüc kinh doanh thêch håüp nhàòm tçm kiãúm thë træåìng måïi. Trang 20
- Xem thêm -