Tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại công ty tnhh xuất nhập khẩu thiết bị ánh hồng

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp TÓM LƢỢC 1. Tên đề tài: Ho n thiện thi t ng t qu n tr r i ro t i ng ty TNHH u t nhập h u nh H ng 2. Sin viên t i n: N u n T T n Hu ền Mã sinh viên: 11H105025 Lớp: K7-HQ1K1 3. Giáo viên ướn dẫn: Tr n Đứ Du . 4. T ời i n t i n: Từ 04 t án 03 năm 2013 đến 20 t án 04 năm 2013. Với vi trở t àn t àn viên (WTO), nền kin tế Vi t N m ũn n ư tiêu ạn tr n u ển i o ôn n ũn sẽ n à oản , lạm p át, s t àn đổi ủ ắt. N ữn biến độn ín sá á n u ơ đó, á do n n u n ữn biến độn tí i p Vi t N m sẽ ặp n iều ũn n ư á vấn đề về vốn tu n iên áp ủ nền kin tế n ư k ủn p áp luật, n u ầu tiêu dùn Đều â r n ữn tá độn và k ó k ăn lớn đến tìn Đứn trướ ứ t ươn mại t ế iới ín t ứ trở t àn một mắt xí ủ nền kin tế toàn ầu. Cá do n n t uận lợi ơn tron vi l ín t ứ t ứ 150 ủ tổ ìn kin do n i p Vi t N m đã bắt đầu ủ k á àn . ủ do n n i p. ú trọn ơn tới oạt độn quản tr rủi ro, đặ bi t là á rủi ro tron kin do n . Qu n ữn n ận đ n trên ùn với kiến t ứ đã ọ tại n à trườn , t ời i n t tập tại ôn t TNHH xuất n ập k u t iết b Ho n thiện ng t qu n tr r i ro t i ọn đề tài: ng ty TNHH u t nhập h u thi t H ng”. Tron đề tài m tập trun tìm iểu về t tại Côn t t ôn qu vi n H n Em đã qu ết đ n trạn sử dụn p iếu điều tr trắ n nh ôn tá quản tr rủi ro kin do n i m, p ỏn vấn và á dữ li u t ứ ấp t u t ập đượ . Đ n t ời, m ũn xin đư r một số đề xuất iải p áp n m oàn t i n ôn tá quản tr rủi ro ủ Côn t tron t ời i n tới. Nguyễn Th Thanh Huyền i Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp LỜI CẢM ƠN Với n ữn kiến t ứ đượ tr n b tron n ữn năm ọ ở Trườn Đại ọ T ươn Mại Hà Nội và t ời i n ọ tập, n H n iên ứu tại Côn t TNHH xuất n ập k u t iết b m đã oàn t àn bài k oá luận tốt n r i ro t i i p với đề tài Ho n thiện ng ty TNHH u t nhập h u thi t Để đạt đượ kết quả trên n oài s iúp đỡ ủ á ố ắn , nỗ l t iết b n H n ân trọn ảm ơn á t ầ ân t àn ùn iáo Tr n Đứ Du đã dàn n iều tiếp ướn dẫn iúp đỡ m oàn t àn bài k oá luận nà . ô tron K o Quản tr do n n o m n ữn kiến t ứ quý báu tron suốt quá trìn Em xin ủ bản t ân m đã ó s qu n tâm á n ân, tập t ể ở tron và n oài trườn . t ời i n và ôn sứ tr đạt qu n tr nh H ng Trướ tiên m xin ửi lời ảm ơn sâu sắ tới T ầ Em xin ng t n ảm ơn s á p ọ tập và rèn lu n ở trườn . iúp đỡ ủ lãn đạo Côn t TNHH xuất n ập k u n b n, đặ bi t là p iúp đỡ m tron t ời i n m t i p đã tru ền n kin do n và P n kế toán đã tập tại Côn t và tạo điều ki n t uận lợi o m ót ể oàn t i n đượ bài k oá luận tốt n i p nà . Do trìn độ iểu biết n ạn ế và t ời i n t tập k ôn dài nên tron k oá luận nà k ôn trán k ỏi n ữn s i sót. Em rất mon n ận đượ s qu n tâm óp ý ủ ô để bài k oá luận ủ m đượ á t ầ oàn t i n ơn. Em xin chân thành cảm ơn! àn n à th n n m Sinh viên N Nguyễn Th Thanh Huyền ii T ịT ề Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp MỤC LỤC TÓM LƢỢC ............................................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................... ii MỤC LỤC .............................................................................................................................. iii N MỤC SƠ ĐỒ, ẢN IỂU...................................................................................... v N MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................. viii P ẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1 C ƢƠN 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ ẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO ............................ 5 1.1. K ái ni m rủi ro và quản tr rủi ro .................................................................................... 5 1.1.1. K ái ni m về rủi ro ........................................................................................................ 5 1.1.2. K ái ni m về quản tr rủi ro ........................................................................................... 5 1.2. Cá nội dun ủ quản tr rủi ro........................................................................................ 5 1.2.1. Những rủi ro t ường gặp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghi p ..................... 5 1.2.1.1. Rủi ro s ố và rủi ro ơ ội ....................................................................................... 5 1.2.1.2. Rủi ro t uần tú và rủi ro su đoán............................................................................. 6 1.2.1.3. Rủi ro tron á i i đoạn p át triển ủ do n n i p ............................................. 6 1.2.1.4. Rủi ro do tá độn ủ á ếu tố ủ môi trườn kin do n .................................. 6 1.2.1.5. Rủi ro ó t ể p ân tán và rủi ro k ôn t ể p ân tán ................................................... 7 1.2.1.6. Rủi ro t o iều dọ và rủi ro t o iều n n ....................................................... 7 1.2.2. Cá nội dun quản tr rủi ro tron oạt độn kin do n ủ do n n i p ................ 7 1.2.2.1. N ận dạn rủi ro ......................................................................................................... 7 1.2.2.2. P ân tí rủi ro ............................................................................................................ 8 1.2.2.3. Kiểm soát và tài trợ rủi ro ........................................................................................... 9 1.3. Cá n ân tố ản ưởn tới quản tr rủi ro ....................................................................... 10 1.3.1. N ân tố bên n oài do n n i p ................................................................................. 11 1.3.1.1. Môi trườn un ..................................................................................................... 11 1.3.1.5. Môi trườn đặ t ù.................................................................................................... 12 1.3.2. N ân tố bên tron do n n i p .................................................................................. 12 C ƢƠN 2: P ÂN TÍC VÀ ĐÁN IÁ T ỰC TRẠN QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔN TY TN XUẤT N ẬP K ẨU T IẾT Ị ÁN ỒN ................................ 14 2.1. K ái quát un về ôn t TNHH xuất n ập k u t iết b n H n ......................... 14 2.1.1. Giới t i u về Côn t ................................................................................................... 14 2.1.2. Cơ ấu tổ ứ ủ ôn t .......................................................................................... 15 2.2. P ân tí , đán iá t ứ trạn quản tr rủi ro tại Côn t TNHH xuất n ập k u t iết b n H n . .............................................................................................................................. 16 2.2.1. Kết quả điều tr trắ n i m và tổn ợp đán iá .................................................... 16 2.2.1.2. Kết quả p ỏn vấn ................................................................................................... 18 2.2.2. Kết quả p ân tí á dữ li u t ứ ấp .......................................................................... 19 2.2.2.1. Đán iá kết quả kin do n ủ ôn t tron n ữn năm ần đâ ....................... 19 2.2.2.2. Đán iá ôn tá quản tr rủi ro tại Côn t TNHH XNK t iết b n H n ........ 20 2.2.2.3 Tìn ìn l o độn ủ Côn t ................................................................................. 23 Nguyễn Th Thanh Huyền iii Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp 2.3. Cá kết luận t trạn ôn tá quản tr rủi ro tại Côn t TNHH XNK t iết b n H n ....................................................................................................................................... 23 2.3.1. Ưu điểm........................................................................................................................ 23 2.3.2. N ượ điểm .................................................................................................................. 24 2.3.3. Nguyên nhân ................................................................................................................ 24 C ƢƠN 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN N Ị IẢI P ÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔN TY TN XUẤT N ẬP K ẨU T IẾT Ị ÁN ỒN ................................ 26 3.1. P ươn ướn oạt độn ủ Côn t tron t ời i n tới ............................................. 26 3.1.1. P ươn ướn oạt độn ủ Côn t từ n đến năm 2015 ...................................... 26 3.1.1.1. Về kin do n ........................................................................................................... 26 3.1.1.2. Về ôn tá t trườn ............................................................................................... 26 3.1.2. Mụ tiêu ủ Côn t tron t ời i n tới ..................................................................... 26 3.1.2.1. Mụ tiêu iến lượ .................................................................................................. 26 3.1.2.2. Cá mụ tiêu ụ t ể ................................................................................................... 26 3.2. Qu n điểm iải qu ết ôn tá quản tr rủi ro ủ ôn t TNHH xuất n ập k u t iết b n H n ............................................................................................................................... 27 3.2.1. Qu n điểm 1: Tập trun đào tạo n ận t ứ quản tr rủi ro đối với án bộ và n ân viên ................................................................................................................................................ 27 3.2.2. Qu n điểm 2: Tín i u quả ủ ôn tá quản tr rủi ro ............................................ 27 3.2.3. Qu n điểm3: p dụn á iải p áp quản tr rủi ro t í ợp. ................................... 27 3.3. Cá đề xuất kiến n quản tr rủi ro ủ Côn t TNHH XNK t iết b n H n ...... 28 3.3.1. Đề xuất một số iải p áp quản tr rủi ro tại Côn t TNHH XNK t iết b n H n 28 3.3.1.1. Giải p áp nân o k ả năn n ận dạn ủ Côn t .............................................. 28 3.3.1.2. Giải p áp nân o p ân tí rủi ro ủ Côn t ...................................................... 29 3.3.1.3. Giải p áp kiểm soát rủi ro ủ Côn t .................................................................... 30 3.3.2. Kiến n với n à nướ ................................................................................................ 33 KẾT LUẬN ........................................................................................................................... 35 DANH MỤC TÀI LIỆU T M K ẢO ............................................................................ 36 P Ụ LỤC 1 .............................................................................................................................. I P Ụ LỤC 2 ............................................................................................................................ II P Ụ LỤC 3 ........................................................................................................................... VI Nguyễn Th Thanh Huyền iv Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr N MỤC SƠ ĐỒ, ẢN N Sơ đồ 2.1: Cơ ấu tổ ả 2.1: Kết quả đán XNK t iết b ả b n H n ủ Côn t MỤC ẢN iá mứ độ ản ưởn ủ ó t ể ặp p ải tron 2.2: Kết quả oạt độn kin do n IỂU MỤC SƠ ĐỒ ứ bộ má điều àn N oanh nghiệp 15 IỂU á rủi ro mà Côn t TNHH oạt độn kin do n . ủ Côn t TNHH xuất n ập k u t iết n H n tron 3 năm. ả 2.3: Cơ ấu l o độn Nguyễn Th Thanh Huyền ủ ôn t TNHH xuất n ập k u t iết b v n H n . 17 19 22 Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr N MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ đầ đủ Stt Từ viết tắt 1 Trá n i m ữu ạn TNHH 2 Tổ ứ T ươn mại T ế iới WTO 3 Do n n 4 N à xuất bản 5 P ó iáo sư Tiến sĩ 6 Xuất k u 7 Xuất n ập k u XNK 8 T ươn mại ổ p ần TMCP 9 Văn ó – Xã ội 10 K o 11 Côn n i p CN 12 Doanh thu DT 13 Lợi n uận LN 14 Hoạt độn kin do n xuất k u 15 T u n ập do n n 16 Hoạt độn tài i p DN NXB PGS.TS XK VH – XH ọ k t uật Nguyễn Th Thanh Huyền oanh nghiệp KHKT i p HĐKDXK TNDN ín HĐTC vi Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp P ẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp t iết củ đề tài Ta có t ế t ấ , ội n ập kin tế t ế iới m n lại n iều ơ ội n ưn không ít n ữn rủi ro cho các doanh n t trườn và n ữn tiến bộ vượt bậ i p. Tron s p át triển mạn mẽ ủ nền kin tế ủ khoa ọ k t uật. Vi t Nam đã chính t ứ ra n ập và trở t àn t àn viên ủ WTO, điều đó ũn ội và k ôn ít t á t ứ .S ạn tr n n à ón ĩ mở r àn ắt o ội n ập kin tế quố tế và nó ũn vừ là ơ ội vừ là t á do n n i p n ữn tác độn tr ún t rất n iều ơ ín là một quá trìn tổ ũn mang lại quả tất ếu ủ t ứ lớn o bất kỳ ứ nào ở Vi t N m. Đối với á mặt àn xuất n ập k u ũn i p. Nó ản ưởn tiếp tới lợi ích ủ doanh n i p, vì vậ đ i ỏi các bên tham gia ần nắm vữn á k t uật n ủ môi trườn bên trong ũn n ư bên ngoài doanh n u i p vụ, bên ạn đó, các nhà quản tr ũn ần làm tốt quá trìn quản tr rủi ro đối với á mặt àn xuất n ập k u. Tron xu t ế p át triển un TNHH xuất n ập k u t iết b t ứ mới ủ ôn t tron ủ t ế iới là ội n ập, ợp tá p át triển, ôn t n H n ũn đã n ận t ấ đượ n ữn oạt độn kin do n nói un và lĩn v ơ ội và t á oạt độn xuất n ập k u nói riên . Tu n iên oạt độn xuất n ập k u lại tiềm n n iều rủi ro đ i ỏi các nhà quản tr p ải ó ín sá á do n n i p ặp p ải tron độn kin do n quản lý một á k o ọ và ợp lý. N ữn rủi ro mà oạt độn kin do n là rất n iều. Do vậ để đảm bảo oạt ủ do n n i p di n r suôn xẻ đún với mụ tiêu đề r t ì vi quản tr rủi ro ủ Côn t là rất qu n trọn . Quản tr tốt rủi ro tron oạt độn kin do n do n n ủ mìn tron kin do n i p p át i n r n ữn điểm ếu ũn n ư điểm mạn để ó bi n p áp k ắ p ụ điểm ếu và p át u điểm mạn vi á k ôn ần t iết. Nó iúp do n n i p đáp ứn tốt n u ầu ủ k á i p í liên qu n đến rủi ro từ đó iảm do n số bán r và tạo ơ ội mở rộn t i p í tron vừ qu đạt ất lượn oàn t i n. Cá bi n p áp ạn p o đượ n iều do n n quản tr rủi ro tron n n ừ một số rủi ro mà k i rủi ro xả r . C ín vì vậ i p biết đến. Tron t ời i n ế rủi ro tron oạt độn kin do n ủ oạt độn kin ôn t vẫn ư đượ ỉ ó tá dụn ề ó n ữn bi n p áp để né trán và iảm t iểu tá m ế u ên xuất k u á mặt àn ế rủi ro mà ôn t đ n áp dụn mới ư àn , ạn oạt độn kin do n n ờ đó tăn n H n ôn t đã đề r rất n iều bi n p áp n m ạn do n . Tu n iên vi ôn trườn . Công ty TNHH xuất n ập k u t iết b t ủ ôn m n ũn n ư loại bỏ n ữn iúp ại ọn đề tài "Hoàn thiện công tác qu n tr r i ro t i Công ty TNHH xu t nhập kh u thi t b Ánh H ng" để oàn t i n ơn ôn tá quản tr Nguyễn Th Thanh Huyền 1 Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp rủi ro đó. 2. Tổ q tì ì iê cứ đề tài Do đâ là một đề tài đề tài là k ôn ó mà n k á mới mẻ nên n ữn ỉ ó n ữn ôn trìn n ôn trìn n iên ứu ó ùn tên iên ứu về n ữn vấn đề ó liên qu n đến đề tài n ư s u: Luận văn: “Giải p áp kiểm soát rủi ro tron oạt độn kin do n ủ TNHH Hải P on ”, ủ sin viên N u n Min C iến, Khoa Quản tr do n n ọ T ươn Mại, 2009). Tá ôn t i p, Đại iả đã đư r một số lý luận về kiểm soát rủi ro và đề xuất iải p áp để né trán và iảm t iểu tá ại k i rủi ro xả r tại Côn t Hải P on . Luận văn: “Giải p áp n ăn n ừ và iảm t iểu rủi ro tron kin do n tại Côn t TNHH đầu tư t ươn mại và sản xuất àn xuất k u Trim x o”, Luận văn tốt n sinh viên Đin T H n , Khoa quản tr doanh n đã tập trun p ân tí t iểu rủi ro tron i p, Đại ọ T ươn Mại, 2011). Tá n ữn rủi ro và đư r n ữn nào n oạt độn kin do n ủ do n n iả iải p áp n m n ăn n ừ và iảm oạt độn kinh doanh xuất k u n m ạn Toàn bộ n ữn bài viết, luận văn trên đã đón rủi ro tron i p ủ óp ế rủi ro tại Công ty. o m ơ sở lý luận về quản tr i p. Tu n iên, ư ó bài viết nào, đề tài iên ứu về “Hoàn thi n công tác quản tr rủi ro tại Công ty TNHH xuất nhập kh u thiết b Ánh H ng” Từ n ữn sứ ơ sở lý luận sẵn ó và t ạn tr n trên t trườn t ì vi để kiểm soát và tài trợ rủi ro là ết sứ Ánh H ng. Do đó m đã mạn dạn ti n nêu trên t ì để ó t ể t n tại và nân n ận dạn và p ân tí ũn n ư đư r á o iải p áp ần t iết với Côn t TNHH xuất nhập kh u thiết b ọn đề tài: Ho n thiện ng t qu n tr r i ro t i Công ty TNHH xu t nhập kh u thi t b Ánh H ng 3. Mục đíc iê cứ Mụ đí và ạn n ế rủi ro xuất n ập k u với t n ập k u t iết b n ữn iên ứu ủ k ó luận là tìm iểu iữ lý luận về ôn tá p ti n rủi ro xuất n ập k u tại Côn t TNHH xuất n H n . Từ đó tìm r n ữn mặt ạn iải p áp, kiến n n n ừ iúp Côn t p n n ừ và ạn ế, n u ên n ân, và đề r ế rủi ro xuất n ập k u i u quả ơn. 4. P ạm vi iê cứ - Về khôn m n an: Đề tài n iên ứu về rủi ro trong quá trìn xuất k u àn T ủ ôn tại Côn t TNHH xuất n ập k u t iết b n H n trên đ bàn t àn p ố Hà Nội. - Về thờ an: Từ năm 2010 đến năm 2013 và đề xuất á Nguyễn Th Thanh Huyền 2 iải p áp kin doanh cho Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp Côn t tron n ữn năm tới. - Về n dun : Tập trun đi sâu vào p ân tí n ập k u, đán iá n ữn t àn ôn và t n tại ủ n ân và đề xuất ý kiến n m nân n ập k u t iết b 5. P ƣơ t o trạn ôn tá quản tr rủi ro xuất ôn tá nà , để từ đó tìm r n u ên ất lượn quản tr rủi ro tại Côn t TNHH xuất n H n . p áp iê cứ 5.1. Phương ph p thu thập ữ liệu T u t ập dữ li u là một i i đoạn ó ý n n iên ứu đề tài. Vi đó ần p ải l ĩ vô ùn qu n trọn đối với quá trìn t u t ập dữ li u t ườn tốn n iều t ời i n, ôn sứ và chi phí, do ọn p ươn p áp t u t ập dữ li u t í Để p ụ vụ o quá trìn n ợp. iên ứu đề tài nà , m tiến àn t u t ập dữ li u sơ ấp và dữ li u t ứ ấp.  Phươn ph p thu thập dữ l ệu sơ cấp. Đề tài đã sử dụn 2 p ươn p áp là p ươn p áp điều tr và p ỏn vấn để ó đượ á dữ li u sơ ấp p ụ vụ o vi n iên ứu. - Phươn ph p đ ều tra Xâ d n 2 mẫu p iếu điều tr đối với á đối tượn là N à quản tr và n ân viên kin do n ủ ôn t TNHH xuất n ập k u t iết b p iếu điều tr là n ữn do n âu ỏi liên qu n đến t n H n . Nội dun trạn quản tr rủi ro tron ủ ếu ủ oạt độn kin ủ Côn t . - Phươn ph p phỏn vấn Để làm rõ n ữn vấn đề mà p iếu điều tr k ôn làm rõ đượ , m đã xâ d n ỏi và tiến àn p ỏn vấn á n à quản tr tron n H n về quản tr rủi ro tron là p ỏn vấn tr âu ôn t TNHH xuất n ập k u t iết b oạt độn kin do n ủ ôn t . Cá t ứ p ỏn vấn n iên ứu đề tài b o tiếp từn cá nhân.  Phươn ph p thu thập dữ l ệu thứ cấp Dữ li u t ứ ấp mà m t u t ập để p ụ vụ o vi Báo áo kết quả oạt độn kin do n 3 năm 2010 đến năm 2012 ủ n ập k u t iết b iên ứu ủ á k oá trướ Cá tài li u đã ôn bố đượ t m k ảo từ á bài báo tron tạp u ên đề k o Cá ôn t TNHH n H n Cá luận văn ó liên qu n đến đề tài n cáo m: ọ , báo ọ ... tìm kiếm đượ trên int rn t. iáo trìn , tài li u iản dạ Tài li u ủ p ík o ó liên qu n đến vấn đề n iên ứu n kin do n , phòng kế toán ủ Côn t TNHH XNK t iết b Ánh Nguyễn Th Thanh Huyền 3 Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp H n . 5.2. Phương ph p phân tí h ữ liệu  Phươn ph p phân tích dữ l ệu sơ cấp Trên ơ sở á dữ li u sơ ấp t u t ập đượ từ p iếu điều tr á ỉ tiêu. S u đó tiến àn t ốn kê á m đã tổn ợp lại t o âu trả lời tron p iếu điều tr t o á ỉ tiêu và p ươn án trả lời r i tín tỷ l %. Trên ơ sở á âu trả lời ủ á u ên i ó t ể bổ sun , làm rõ t êm n ữn vấn đề s u: - Hi u quả ủ n ữn bi n p áp quản tr rủi ro tron oạt độn kin do n ủ Công ty. - N u ên n ân dẫn tới n ữn t n tại, ếu kém ủ độn kin do n oạt ủ Công ty. - N ữn ủ oạt độn quản r rủi ro tron iải p áp để oàn t i n ôn tá quản tr rủi ro tron ôn t TNHH xuất n ập k u t iết b oạt độn kin do n n H n .  Phươn ph p phân tích dữ l ệu thứ cấp - P ươn p áp t ốn kê Từ n ữn dữ li u t ứ ấp t u t ập đượ ầu n iên ứu ủ đề tài n ư li t kê tên á li t kê á rủi ro ó t ể ặp p ải tron m đã li t kê á dữ li u nà t o á ôn trìn n êu iên ứu ó liên qu n đến đề tài, ôn tá kin do nh ủ Côn t . - P ươn p áp so sán Trên ơ sở n ữn dữ li u t ứ ấp t u đượ , m đã lập bản so sán á ỉ tiêu t o số tu t đối và số tươn đối iữ năm 2011 so với năm 2012 và năm 2010 so với năm 2011 đề t ấ đượ s k á bi t ủ á năm. 6. Kết cấ đề tài N oài lời ảm ơn, mụ lụ , d n mụ bản biểu, d n mụ sơ đ viết tắt, tài li u t m k ảo và á p ần k á , k oá luận C ƣơ k u t iết b C ƣơ ươn s u: 1: Một số lý luận ơ bản về quản tr rủi ro tại Côn t TNHH xuất n ập n H n . 2: P ân tí n ập k u t iết b C ƣơ m3 ìn vẽ, d n mụ và đán iá t trạn quản tr rủi ro tại Côn t TNHH xuất n H n . 3: Đề xuất á ty TNHH xuất n ập k u t iết b Nguyễn Th Thanh Huyền iải p áp ủ ếu oàn t i n ôn tá quản tr rủi ro tại Côn n H ng. 4 Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp C ƢƠN Khoa u n tr oanh nghiệp 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ ẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1. K ái iệm rủi ro và q ả trị rủi ro 1.1.1. Kh i niệm về r i ro T o All n Will t, một ọ iả M o r n : “Rủi ro là một bất trắ ụ t ể liên qu n đến một biến ố k ôn mon đợi”. T o Fr nk Kni t, một ọ iả M lại đ n n ĩ : “Rủi ro là n ữn bất trắ ót ể đo lườn đượ .” T o Willi ms, JR, Smit nd Yuon lại o r n : “Rủi ro là n ữn kết quả tiềm n ó t ể xả r , k i rủi ro xả r t ì kết quả là điều k ôn t ể n ìn t ấ trướ một á ắ chắn”. N ư vậ qu á k ái ni m rủi ro t ì t - Rủi ro là n ữn s đượ một á ắ ó t ể t ấ rủi ro ó á tín ất s u: ố bất n ờ: Đó là n ữn s ki n mà n ười t k ôn lườn trướ ắn. Mọi rủi ro đều là bất n ờ dù mứ độ bất n ờ ó t ể là k á n u. Nếu on n ười k ôn n ận dạn , k ôn t ể d đoán đượ loại rủi ro t ì rủi ro xả r toàn bất n ờ với ọ. N à n k o ọ tiên tiến đã iúp on n ười iải qu ết đượ vấn đề ấ và iúp iảm t iểu đượ n ữn rủi ro k ôn đán ó. - Rủi ro là s ki n n oài mon đợi: T ôn t ườn t ì k ôn n ữn điều m oàn i k ôn mon muốn mắn tốt đẹp đến với mìn và ét n ữn điều xui xẻo xả r . Tu n iên rủi ro luôn â r n ữn tổn t ất o on n ười với n ữn mứ độ n iêm trọn k á n u. Đó là n ữn rủi ro n oài mon muốn 1.1.2. Kh i niệm về qu n tr r i ro Quản tr rủi ro là quá trìn b o đán m á iá rủi ro, tìm á bi n p áp kiểm soát, tài trợ k ắ p ụ oạt đôn kin do n n m sử dun tối ưu á Quản tr rủi ro là quá trìn xá đ n đó xả r với tổ ứ . Một á ứ , xá đ n n u á oạt độn n ận dạn , p ân tí , đo lườn , àn độn t í 1.2. Các ội d oạt độn ậu quả ủ rủi ro đối với ủ do n n á rủi ro và tìm á i p. quản lý, ạn ế á rủi ro tổn quát đó là quá trìn x m xét toàn bộ oạt độn ơ tiềm n, và k ả năn xả r ợp để ạn á á n u ơ đó. Từ đó ó s ủ tổ u nb ế á rủi ro ở mứ t ấp n ất. củ q ả trị rủi ro 1.2.1. Những r i ro thường gặp trong ho t động kinh doanh c a doanh nghiệp . . . . Rủ ro sự cố và rủ ro cơ h Rủi ro s ố là rủi ro ắn liền với n ữn s Nguyễn Th Thanh Huyền 5 ố n oài d kiến, đâ là n ữn rủi ro k á Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr qu n k ó trán k ỏi nó ắn liền với á ếu tố bên n oài. Rủi ro ơ ội là rủi ro ắn liền với quá trìn r qu ết đ n trìn r qu ết đ n ủ oanh nghiệp ủ t ể t ì rủi ro ơ ội b o ủ ủ t ể. Xét t o quá m: - Rủi ro liên quán đến i i đoạn trướ k i r qu ết đ n : T u t ập, xử lý t ôn tin, l ọn á t ứ r qu ết đ n . - Rủi ro tron quá trìn r qu ết đ n : rủi ro p át sin do t k ôn ọn qu ết đ n nà mà ọn qu ết đ n k á . - Rủi ro liên qu n đến vi s u k i r qu ết đ n : rủi ro liên qu n đến s tươn ợp iữ kết quả t u đượ với d kiến b n đầu. . . . . Rủ ro thuần tú và rủ ro su đo n Rủi ro t uần tú là rủi ro t n tại k i ó một n u ơ ội kiếm lời, rủi ro nà nói á á do n n k á rủi ro đó k ôn ơ xả r tổn t ất n ưn k ôn ó k ả năn ó lợi o k á là rủi ro nà vừ Tron n iều trườn ó k ả năn đ m lại lợi n uận vừ ợp á n à quản tr do n n p áp đối p ó với rủi ro trên ơ sở tín toán lợi í . . . . Rủ ro tron c c trườn ơ tổn t ất ó k ả năn tổn t ất. i p mạo iểm, đủ dũn ảm để ó bi n và tổn t ất mà rủi ro m n lại. a đoạn ph t tr ển của doanh n h ệp Gi i đoạn k ởi s : Rủi ro k ôn đượ t đoạn nà là đượ t ủ t ể. Với loại i p p ải né trán nó. Rủi ro su đoán t n tại k i ó một ơ ội kiếm lời ũn n ư một n u nói á ó trườn ấp n ận do mụ tiêu ủ i i ấp n ận Gi i đoạn trưởn t àn : Rủi ro tố độ tăn trưởn tươn xứn với tố độ p át triển ủ ủ kết quả iá lớn n ất k ôn i p í n ỏ n ất. Do n n i p p ải tìm á để kéo dài i i đoạn nà . Gi i đoạn su von : Rủi ro p á sản . . . . Rủ ro do t c đ n của c c ếu tố của mô trườn k nh doanh Rủi ro p áp luật: Là n ữn rủi ro từ á nướ đối với oạt độn ủ do n n Rủi ro kin tế: Là rủi ro do á ín sá p áp luật á qu đin ủ n à i p ếu tố ủ á oạt độn kin tế m n lại: do lãi suất, đầu tư, tiền t … Rủi ro VH - XH: Là rủi ro do n ữn biến độn á ủ ếu tố văn ó , á tá độn ủ iá tr văn ó , á lối sốn , trào lưu, ủ dân ư và á p on tụ , tập quán... Rủi ro do ếu tố điều ki n t n iên: đâ là rủi ro do á tá độn Nguyễn Th Thanh Huyền 6 ủ t n iên n ư: Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp độn đất, t ời tiết k í ậu, mư , ió, bão… . . .5. Rủ ro có thể phân t n và rủ ro khôn thể phân t n Rủi ro ó t ể p ân tán là rủi ro ó t ể iảm bớt tổn t ất t ôn qu n ữn t ỏ i p đón . óp và i sẻ rủi ro iữ á ủ t ể ó liên qu n. Rủi ro k ôn t ể p ân tán là rủi ro mà n ữn t ỏ sản k ôn ó tá dụn đón un . óp ì đến vi iảm bớt tổn t ất Nhà quản tr qu n tâm đến vi i p đón v i tr tiền bạ tài o n ũn n ười t m i vào qu p ân tán rủi ro b n á đầu tư vào n iều lĩn v khác nhau. . . .6. Rủ ro theo ch ều dọc và rủ ro theo ch ều n an Rủi ro t o do n n iều dọ là rủi ro t o á i p ví dụ từ n iên ứu t sản xuất và đư sản p m r t Rủi ro t o ín , m rk tin , n ứ năn u ên môn tru ền t ốn trườn đến t iết kế sản p m, n ập n u ên vật li u, trườn . iều n n là rủi ro xả r ở á bộ p ận iên ứu t ủ u ên môn n ư: n ân s , tài trườn … Để oạt độn quản tr rủi ro đạt i u quả t ì ôn tá quản tr rủi ro p ải áp dụn t o một qu trìn ụt ểb o m á nội dun : N ận dạn rủi ro, p ân tí lườn rủi ro, kiểm soát và tài trợ rủi ro. Nội dun ụ t ể ủ từn rủi ro, đo oạt độn tron qu trìn n ư s u. 122 nội ung qu n tr r i ro trong ho t động inh oanh a oanh nghiệp 1.2.2.1. Nhận dạn rủ ro a. K ái ni m N ận dạn rủi ro là quá trìn xá đ n một á t ể xả tron oạt độn kin do n liên tụ và ó t ốn á rủi ro ó ủ DN. N ận dạn rủi ro n m tìm kiếm á t ôn tin về tên và loại rủi ro, á mối iểm ọ , á mối n u iểm sẽ xả r với DN. - Mố h ểm họa: G m á điều ki n tạo r - Mố n u h ểm: Là một điều ki n t t i nạn â tử von tài sản, oặ oặ t ươn tật â tổn t ất về tài Nguyễn Th Thanh Huyền ín oặ làm tăn mứ độ tổn t ất ủ rủi ro. tiềm năn o on n ười, â o một tổ 7 ó t ể là n u ên n ân ủ ư ỏn á á loại má mó t iết b , ứ . Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp b. Cơ sở n ận dạn rủi ro Tập trun vào 2 vấn đề ín : + N uồn rủ ro: Là p át sin mối iểm ọ và mối n u là ở ếu tố ủ môi trườn - Môi trườn KHKT ôn n oạt độn ủ do n n un : Môi trườn iểm t ườn đượ tiếp ận i p. ín tr luật p áp, Môi trườn kin tế, Môi trườn , Môi trườn văn ó – xã ội, Môi trườn t n iên. - Môi trườn đặ t ù: K á àn , N à un ấp, Đối t ủ ạn tr n , Cá ơ quan ữu qu n. - Môi trườn bên tron : N ận t ứ ủ on n ười nói un và ủ n à quản tr nói riêng. + Nhóm đố tượn rủ ro: Là n u n p át sin n u ơ rủi ro -N u mất đối với tài sản ữu hình hay ơ rủi ro về tài sản: Là k ả năn đượ tài sản vô ình (d n tiến , ỗ trợ về á mối iểm ọ oặ ín tr , qu ền tá oặ rủi ro. Tài sản ó t ể b iảm iá t o n iều á k á n u. Vi gian - tổn t ất về mặt t ời i n – là ví dụ tài sản ũn ó t ể tạo r -N u trá đặ trưn k á N u n ười ủ tổ oại tàn p á, mất mát k ôn t ể sử dụn tài sản tron một t ời n i m p áp lý: Là n u ơ ó t ể xả r ơ rủi ro về trá ơ rủi ro về tài sản.T ật r n u ẳn với á n u ủ ơ về . n i m p áp lý đó đượ qu đ n . N u bộ p ận ủ n u ư ỏn , b o một loại tổn t ất t ườn b bỏ qu . N u á kết quả tí ơ rủi ro về trá iả ) và á kết quả nà xả r do n i m p áp lý t ơ rủi ro trá ơ rủi ro về tài sản vì nó là n u ơ rủi ro về n u n n ân l : Là n u á tổn t ất về s là một n i m p áp lý ó n ữn ơ rủi ro t uần tú . ơ rủi ro ó liên qu n đến tài sản on ứ (rủi ro xả r liên qu n tới n u n n ân l ). Rủi ro ó t ể â tổn t ươn oặ tử von ứ n ưk á o á n à quản lý, ôn n ân viên àn , n ười un ấp, n ười á đối tượn ov , á ó liên qu n đến tổ ổ đôn … 1.2.2.2. Phân tích rủ ro a. K ái ni m P ân tí rủi ro là quá trìn n r rủi ro và p ân tí iểm ọ , xá đ n n u ên n ân â n ữn tổn t ất. b. Nội dun p ân tí + P ân tí iên ứu n ữn rủi ro b o iểm ọ : Là vi n ữn điều ki n n ữn m p ân tí n ữn điều ki n ếu tố tạo r rủi ro oặ ếu tố làm tăn mứ độ tổn t ất k i rủi ro xả r . Để p ân tí Nguyễn Th Thanh Huyền 8 á Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr điều ki n, ếu tố, ó t ể sử dụn p ươn p áp điều tr b n t uộ vào từn tìn uốn ủ oanh nghiệp á mẫu điều tra khác nhau, tùy á đối tượn rủi ro oặ là t ôn qu quá trìn kiểm soát trướ , kiểm soát tron và kiểm soát s u để p át i n r mối iểm ọ . + P ân tí n u ên n ân rủi ro: Là vi đâ là ôn vi p ân tí đượ k á p ứ tạp bởi k ôn p ải mỗi rủi ro ếu tố tr tiếp tạo nên rủi ro, ỉ là do một n u ên n ân đơn n ất â r , mà t ườn do n iều n u ên n ân, tron đó ó n ữn n u ên n ân tr n ân ián tiếp, n u ên n ân ần, n u ên n ân x …N u ên n ân - S i lầm ủ tổ ọn ín sá , ơ ứ , do n n ế quản lý ủ tổ - Do sơ xuất, bất trá n, iến lượ kin do n . S i lầm tron vi mất tập trun tron l oạt độn . Do t iếu tin t ần ất, sứ k ỏ , tin t ần… ủ n ân viên. tổn t ất, ậu quả: Có - P ân tí ủ qu n n ư: ứ . ủ qu n n i m, đạo đứ , p m + P ân tí i p về tiếp, nguyên i trườn n ữn tổn t ất đã xả r : D ợp trên s đo lườn để đán iá n ữn tổn t ất đã xả r . - Căn ứ vào iểm ọ , n u ên n ân rủi ro n ười t d đoán n ữn tổn t ất ó t ể ó. c. Cá p ươn p áp p ân tí rủi ro - P ươn p áp p ân tí t ốn kê kin n i m - P ươn p áp xá suất t ốn kê - P ươn p áp p ân tí - P ươn p áp ảm qu n u ên i - P ươn p áp xếp ạn á n ân tố tá độn 1.2.2.3. K ểm so t và tà trợ rủ ro a. K ái ni m kiểm soát rủi ro Là vi sử dụn á bi n p áp k t uật, ôn n ăn n ừ , iảm t iểu n ữn tổn t ất, ản ụ, iến lượ , ín sá , để né trán , ưởn k ôn mon đợi ó t ể đến với tổ ứ k i rủi ro xả r . T tron quá trìn ất ủ kiểm soát rủi ro là p oạt độn kin do n b. Tầm qu n trọn ốn , ạn ủ do n n ế rủi ro, ạn ế tổn t ất xả r i p. ủ kiểm soát Kiểm soát iúp o do n n p í oạt độn kin do n Tăn n i p tăn độ n toàn tron kin do n , iảm đượ cho un , ạn ế đượ n ữn tổn t ất xả r đối với on n ười. ườn u tín ủ do n n i p trên t ươn trườn , tìm kiếm đượ n ữn Nguyễn Th Thanh Huyền 9 ơ ội và Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp biến ơ ội t àn c. Nội dun Khoa u n tr i nt oanh nghiệp . ủ kiểm soát rủi ro Nội dun ủ kiểm soát rủi ro b o - Né trán rủi ro: Là vi m: né trán n ữn oạt độn , oặ loại bỏ n ữn n u ên nhân â r rủi ro. - N ăn n ừ rủi ro: Là vi rủi ro k i sử dụn á bi n p áp để iảm t iểu tần suất và mứ độ ún xả r . - Giảm t iểu tổn t ất: Cá bi n p áp iảm t iểu tổn t ất tấn ôn vào á rủi ro b ng á làm iảm bớt iá tr - Đ dạn ư ại k i tổn t ất xả r . ó rủi ro: Là vi p ân n u, tận dụn s k á bi t, sử dụn lợi í i á rủi ro oạt độn t àn từ oạt độn nà bù đắp oạt độn k á . - Quản tr t ôn tin: T ôn tin bắt n u n từ p s ản ưởn qu n trọn đến vi ắn liền với tổ đn ứ .P i u quả ủ vi á dạn k á n quản tr rủi ro ủ một tổ iảm t iểu n ữn bất đ n n quản trj rủi ro ủ một tổ ứ ó ủ n ữn n ười ó qu ền lợi ứ p ải un ấp t ôn tin để xá đo lườn kiểm soát rủi ro và n ữn mụ tiêu tươn l i ọ ần đạt đượ . d. K ái ni m tài trợ rủi ro Là oạt độn o á qu un ấp n ữn p ươn ti n để đền bù tổn t ất x r oặ tạo lập á ươn trìn k á n u để để bớt tổn t ất. e. Bi n p áp ơ bản để tài trợ rủi ro B o m á bi n p áp s u: T k ắ p ụ rủi ro là bi n p áp mà á n ân tổ ứ b rủi ro t t n toán á i p í tổn t ất ( ủ độn k ắ p ụ , b độn k ắ p ụ ) Tài trợ b n bi n p áp t t ểk á n ut u ển i o rủi ro: Là ôn vì một t t ể p ải án đượ t i n b n n iều á n ư bảo iểm, đến một một n óm n ười, u ển i o b n 1.3. Các â tố ả ƣở Cá n ân tố ản ủ do n n i p ụ kiểm soát rủi ro tạo r n iều u rủi ro. C u ển i o rủi ro ó t ể u ển i o tài sản và oạt độn ợp đ n ó rủi ro i o ướ . tới q ả trị rủi ro ưởn đến oạt độn kiểm soát rủi ro tron oạt độn kin do n m: Nguyễn Th Thanh Huyền 10 Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp 1 3 1 Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 1.3.1.1. Mô trườn chun a. Môi trườn ín tr - p áp luật H t ốn àn b mất, i n ưn ín tr k ôn ổn đ n sẽ â r ậm… do ó báo độn , đìn ó mứ độ ôn á rủi ro tron â r . Rủi ro oạt độn kin do n n ư ín tr ó ở tất ả á quố o t ấp k á n u. Để kiểm soát rủi ro về t ươn mại ần p ải qu n tâm n ợp vừ tận dụn đượ ín tr , á do n n iên ứu và d báo để xâ d n kế oạ ơ ội, vừ đề p n á n u i p kin do n p ù ơ xả r rủi ro tron oạt độn kinh doanh. S t iếu ặt ẽ, đầ đủ, n iêm min ủ p áp luật ũn n ư s t đổi á qu đ n luật p áp n ư qu đ n về t uế, qu đ n về ợp đ n kin do n mu bán àn n ãn má n àn oá…. đều ó t ể â r á rủi ro tron i p n ư rủi ro vi p ạm luật p áp quố oạt độn kin do n i , rủi ro về t iếu ặt oá, ủ do n ẽ tron ký kết ợp đ n kinh doanh. b. Môi trườn kin tế Mặ dù môi trườn kin tế t ườn đượ qu ết đ n do môi trườn triển rộn lớn ủ t Cá oạt độn n ư một quố đốn i n n trườn toàn ầu đã tạo r một môi trườn b o trùm tất ả á nướ . ủ một ín p ủ ó t ể ản i k ôn t ể kiểm soát t là á ếu tố ủ á ưởn tới t trườn vốn t ế iới, n ưn ầu trườn nà . Tìn trạn lạm p át, su t oái, đìn t ốn kin tế mà k ôn quố mứ độ ít vĩ mô ơn, lãi suất và tín dụn đán kể lên á tổ ín tr , s p át ó t ể áp dụn i nào kiểm soát nổi. Ở á rủi ro t uần tú và su đoán ứ . c. Môi trườn văn oá – xã ội Mỗi một k u v , vùn miền, quố i ó p on tụ tập quán, lối sốn , k iếu t m mĩ k á n u.Vì vậ nếu k ôn nắm rõ s k á n u ủ rất ó t ể ặp p ải rủi ro àn sản xuất r k ôn đáp ứn t rủi ro nà , đ i ỏi do n n do n ủ do n n i p p ải nân á ếu tố trên tại mỗi k u v ếu ủ t o n ận t ứ về văn oá t ì trườn . Để quản tr o n ân viên kin i p. d. Môi trườn t n iên – ơ sở ạ tần Cá i n tượn t n iên n ư độn đất, bão, lũ quét, són t ần t ôn kém ó t ể dẫn tới àn Nguyễn Th Thanh Huyền oá b ỏn , mất, tới nơi k ôn đún 11 t ốn i o ạn….N ữn rủi ro Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa u n tr oanh nghiệp liên qu n đến môi trườn t n iên – ơ sở ạ tần là n ữn rủi ro bất n ờ, k ó đoán biết n ất. Vì vậ , để t i n ôn tá quản tr , do n n i p ần ú trọn đề r á bi n p áp iảm t iểu k i rủi ro xả r . 1.3.1.5. Mô trườn đ c th Cá ếu tố t uộ môi trườn đặ t ù ủ do n n quản tr rủi ro tron oạt độn kin do n ủ do n n i p ó ản i pb o ưởn lớn n ất đến m n à un ấp, k á àn và đối t ủ ạn tr n . a. N à un ứn Nếu do n n i p mu n u ên vật li u từ n iều n à un lượn n u ên vật li u luôn đủ và ổn đ n , với n u ên vật li u để sản xuất r t trườn do k ôn un un àn á rủi ro k i ần oá n ưn t iếu, từ đó ó t ể sẽ dẫn tới tìn trạn mất ỉ ó một n à un ấp đảm bảo êu ầu và i p í t ấp, trán đượ ấp k p t ời sản p m. N ượ lại, nếu k ôn tìm kiếm đượ n à ấp đáp ứn k ả năn n ư rủi ro b n à un ấp t ì sẽ đảm bảo đượ số ấp du n ất t ì rủi ro ặp p ải rất lớn èn ép iá ả, k ôn mu đượ n u ên vật li u oặ mu k ôn ất lượn . b. Khách hàng Hàn mà do n n lượn … ủ k á ủ do n n i p tun r t àn . Nếu do n n trườn p ải đảm bảo mẫu mã, i p k ôn biết rõ n u ầu k á ất lượn , số àn t ì sản p m i p sẽ k ôn tiêu t ụ đượ . c. Đối t ủ ạn tr n Tron nền kin tế t do n ủ do n n ạn tr n t trườn , á do n n i p rất ú trọn tới oạt độn kin i p mìn . N ữn rủi ro ó t ể ặp p ải tron â r là mất n à un ứn , mu n u ên vật li u với iá trườn b oạt độn nà đối t ủ o, sản p m tun r èn ép iá..... 1.3.2. Nhân tố ên trong oanh nghiệp - N ận t ứ đạt đượ t àn ôn ủ n à quản tr tron quản tr rủi ro iúp oặ ó t ể làm o oạt độn quản tr rủi ro k ôn đạt kết quả. - Trìn độ, kiến t ứ k năn kin n tr rủi ro tron do n n i m ủ n ữn n ười t i n ôn tá quản i p. - T ái độ ủ n ữn n ười t ản o oạt độn quản tr rủi ro i n ôn tá quản tr rủi tron do n n ửn tới oạt độn nà : S sơ xuất bất n t iếu trá i p ũn n i m sẽ dẫn đến n ữn rủi ro trong kinh doanh củ Công ty. Nguyễn Th Thanh Huyền 12 Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp - Vi tin tron áp dun Khoa u n tr ôn n t ôn tin, ứn dụn vào t u t ập và xử lý t ôn ôn tá quản tr rủi ro ủ Công ty. Tất ả n ữn n ân tố trên ó ản độn kin do n ưởn rất lớn đến ôn tá quản tr rủi ro tron ủ Công ty. Nếu n u n l và oạt độn quản p ải, á ôn n oanh nghiệp ôn n p ụ vụ oạt o oạt độn kin do n áo m rk ting tốt sẽ iúp Công ty n ận biết rõ á rủi ro ó t ể ặp án bộ n ân viên kin do n nắm rõ n ữn ôn vi mìn p ải làm…từ đó ó t ể trán đượ n ữn s i sót, đề r bi n p áp quản tr rủi ro tốt để trán rủi ro xả r . N oài r , t ươn i u, u tín và d n tiến lâu dài, tạo mối qu n ủ Công ty lớn k iến á k á tốt với á do n n rủi ro k ôn mon muốn sẽ d dàn Nguyễn Th Thanh Huyền i p k á , do đó iúp àn lớn muốn làm ăn o ôn tá quản tr các ơn. 13 Lớp: K7-HQ1K1 Khóa luận tốt nghiệp C ƢƠN Khoa u n tr 2: P ÂN TÍC VÀ ĐÁN IÁ T ỰC TRẠN QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT N ẬP K ẨU T IẾT Ị ÁN 2.1. K ái q át c về c 2.1.1. iới thiệu về ng ty - Tên ọi t TNHH x ất oanh nghiệp ập k ẩ t iết bị Á ỒN ồ ín : CÔNG TY TNHH XUẤT N ẬP K ẨU T IẾT Ị ÁN ỒN - Tên i o d - Trụ sở : ANH HONG EQUIPMENT IMPORT- EXPORT CO.,LTD ín : N õ 2 – Xóm 8B – Xã Cổ N uế - Từ Liêm – Hà Nội - N à t àn lập: 18/6/2004 - N ười đại di n: Bà Bùi T Tu ết - C ứ vụ: Giám Đố - Loại ôn t : TNHH - Đi n t oại: 04.37856938 - Fax: 04.37857383 - Mã số t uế: 0104274559 - Số tài k oản: 0451001842981 - Mở tại N ân àn TMCP N oại t ươn Vi t N m - CN Thành Công. - E-mail: anhhongimixco@gmail.com  Q á trì ì t à củ c Công ty TNHH XNK t iết b t n H n đã oạt độn đượ kin do n số 0104274559 do Sở kế oạ ần 08 năm. Giấ p ép đầu tư T àn p ố Hà Nội ấp n à 18 t án 06 năm 2004.  Q á trì p át triể củ C t Tron n ữn năm đầu t àn lập, Côn t n ập vào t trườn đã ó k á n iều do n n ôn t là một do n n ó, ư ó t ươn ư p át triển đượ ặp n iều k ó k ăn, i pđ n i p n ỏ, n u n vốn u độn i u ủ mìn . Lu n t ôn tin oạt độn . N oài r qui mô ủ ó ạn, kin n i iều ủ ôn t t ốn p ân p ối bán àn . N ưn do đ n với xu t ế p át triển àn ó ôn t đã ó s tăn trưởn oạt độn sản xuất kin do n Nguyễn Th Thanh Huyền i n đại ủ t trườn , do n n i u quả, sản p m ủ n bỡ n ỡ k i r ôn t ó i m oạt độn n n iều ạn ư ế. ướn sản p m p ù ợp i p dần đi vào ổn đ n , ỗ đứn trên t trườn , ủ Côn t đã đi vào trạn t ái n toàn và ó lãi. Cá mặt 14 Lớp: K7-HQ1K1
- Xem thêm -