Tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh năng lượng sáng ban mai

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯƠNG SÁNG BAN MAI Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : Th.S: Trịnh Đặng Khánh Toàn Sinh viên thực hiện : Lê Văn Trường MSSV: 506401311 Lớp: 06VQT2 TP. Hồ Chí Minh, 2011 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... 1 LỜI CẢM ƠN............................................................................................................ 2 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SÁNG BAN MAI .......... 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................... 4 PHẠM VI MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI ............................................................................. 5 LỜI MỞ DẦU............................................................................................................ 6 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ............................................................................................................................ 8 1. CÁC KHÁI QUÁT, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ............................................................................................................... 8 1.1.Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực ................................................ 8 1.2. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực. ............................................................... 8 2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ..................................... 11 2.1. Hoạch định nguồn nhân lực ............................................................................... 11 2.2. Phân tích công việc ............................................................................................ 12 2.3. Nội dung của phân tích công việc...................................................................... 13 2.4. Quá trình tuyển dụng ......................................................................................... 14 2.5. Đào tạo và phát triển .......................................................................................... 20 2.6. Động viên và duy trì nguồn nhân lực ................................................................ 21 2.7. Các thuyết động viên ......................................................................................... 23 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH NL SÁNG BAN MAI ....... 25 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY .............................. 25 1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty ............................................................................. 25 1.2. Quá trình hình thành và phát triển ..................................................................... 25 1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ................................................................. 28 2. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH ......................................................... 30 2.1. Mặt hàng sản xuất kinh doanh ........................................................................... 30 2.2. Năng lực sản xuất .............................................................................................. 30 SVTH: Leâ Văn Trường Trang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn 2.3. Đặc điểm hoạt động ........................................................................................... 30 2.4. Thị trường tiêu thụ. ............................................................................................ 31 3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT. ................................................................................. 32 3.1. Quá trình chuẩn bị sản xuất lắp ráp máy phát điện ........................................... 32 3.2. Các quá trình sản xuất lắp ráp máy phát điện .................................................... 32 3.3. Diễn giải quy trình công nghệ. .......................................................................... 33 4. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ....................................................................... 38 4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy ...................................................................................... 38 4.2. Nguyên tác hoạt động ........................................................................................ 44 5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 45 5.1.Tình hình ngành cung cấp máy phát điện của công ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai..................................................................................................................... 45 5.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2007-2009 ....... 45 5.3. Định hướng và chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 ............................... 46 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY .............................................................................................. 48 1. PHÂN TÍCH HÌNH NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY .......................... 48 1.1. Công tác tuyển dụng tại Công ty ....................................................................... 48 1.2. Phân tích hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .................. 53 1.3. Công tác tổ chức chi trả tiền lương của công ty ............................................ 60 1.4. Cơ sở tính lương và trả lương ............................................................................ 61 1.5. Hình thức trả lương tại công ty .......................................................................... 61 1.6. Các khoản thưởng và phúc lợi tại công ty ......................................................... 64 2. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM Xà HỘI ........................................................ 65 2.1. Y tế ..................................................................................................................... 65 2.2. Bảo hiểm xã hội ................................................................................................. 65 2.3. Điều kiện làm việc ............................................................................................. 67 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN ..... 68 SVTH: Leâ Văn Trường Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn 3.1. Mục đích công tác đào tạo và phát triển nhân lực ............................................. 68 3.2. Thực trạng đào tạo tại công ty ........................................................................... 69 3.3. Công tác đề bạt cán bộ ....................................................................................... 72 CHƯƠNG 4: HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SÁNG BAN MAI ............................... 74 1. HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY ....... 74 2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG .................................................. 74 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO .......................................................... 75 4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN VÀ DUY TRÌ ............................. 75 4.1. Hoàn thiện công tác tiền lương .......................................................................... 75 4.2. Hoàn thiện công tác tiền thưởng ........................................................................ 77 4.3. Hoàn thiện công tác động viên tinh thần ........................................................... 77 5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ. ................ 78 5.1. Cải thiện điều kiện làm việc .............................................................................. 78 5.2. Mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên và với cấp trên ............................... 79 5.3. Tổ chức lao động khoa học ................................................................................ 80 5.4. Đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn cho người lao động.......... 81 5.5. Tiền lương .......................................................................................................... 82 5.6. Xây dựng văn hóa công ty ................................................................................. 82 5.7. Cải tiến và nâng cao các hình thức động viên khác ........................................... 83 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 85 Tài liệu tham khảo .................................................................................................... 86 SVTH: Leâ Văn Trường Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn MỤC LỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1. Tổng lợi nhận kinh doanh máy phát điện các năm từ 2007 - 2009 ......... 31 Biểu đồ 2.1. Tổng lợi nhuận kinh doanh máy phát điện .......................................... 31 Bảng 2.2. danh sách trang thiết bị lắp đặt bảo hành và sửa chữa ............................. 33 Hình 2.1. Máy móc thiết bị ...................................................................................... 35 Hình 2.2. Kiểm tra chất lượng máy ......................................................................... 37 Hình 2.3. Chế tạo máy.............................................................................................. 37 Sơ đồ ban quản trị SBMPOWER – BMM GROUP ............................................ 38 Bảng 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2007- 2009 44 Bảng 3.1. Tổng số lao động các năm 2007 - 2009 ................................................... 53 Bảng 3.2. Trình độ lao động hiện tại của Công ty (Tính đến hết T3/2011) ............. 54 Biểu đồ 3.1. Trình độ văn hóa của nhân viên Công ty ............................................. 54 Bảng 3.3. Trình độ ngoại ngữ, vi tính (Tính đến hết T3/2011)................................ 55 Bảng 3.4. Số lượng và tỉ lệ nam và nữ ..................................................................... 55 Biểu đồ 3.2. Tỉ lệ nam và nữ .................................................................................... 56 Bảng 3.5. Phân bố lao động các phòng ban trong công ty ....................................... 57 Bảng 3.6. Cơ cấu nhân sự của Công ty (Tính đến T3/2011) .................................... 57 Bảng 3.7. Cơ cấu tay nghề của nhân viên trực tiếp sản xuất.................................... 58 Bảng 3.8.Thu nhập của người lao động qua các năm từ 2006 – T3/2011 ............... 63 Bảng 3.9. Kết quả đào tạo tập trung qua các năm từ 2005 - 2009 ........................... 68 SVTH: Leâ Văn Trường Trang iiii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU Công ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai: SBMPOWER – BMM GROUP Ban giám đốc: BGĐ Giám đốc: GĐ Phó giám đốc: PGĐ Kinh doanh: KD Cán bộ công nhân viên: CBCNV Hợp đồng lao động: HĐLĐ Sản Xuất – Kinh doanh: SX - KD Giáo viên hướng dẫn: GVHD Phòng cháy chữa cháy: PCCC Bảo hiểm xã hội: BHXH Bình quân: bq Thành phố Hà Nội: HN Thành phố Hồ Chí Minh: TP.HCM Tài nguyên nhân sự: TNNS SVTH: Leâ Văn Trường Trang iiiii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn L ỜI CAM ĐOAN Với danh dự và trách nhiệm cá nhân, em xin đảm bảo việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp có sự tham khảo các tài liệu khác nhưng được soạn thảo và hoàn thành một cách độc lập, sáng tạo, không sao chép từ bất cứ khóa luận tốt ngiệp no. SVTH: Lê Văn Trường Trang 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, em được các thầy cô giảng dạy tận tình, em đã tiếp thu và tích lũy được vốn kiến thức quý báu do thầy cô truyền đạt để em hoàn thành tốt chuyên đề này. Nay em gửi đến quý thầy cô lời biết ơn sâu sắc. Xin gửi lời biết ơn chân thành đến Thầy Trịnh Đặng Khánh Toàn đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc cùng toàn thể các anh chị em ở các phòng ban của Công ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai, đặc biệt là các anh chị em làm việc tại phòng nhân sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập tại Công ty. Sau cùng, em xin cảm ơn các anh chị và bạn bè của em đã giúp đỡ, động viên, góp ý cho em trong quá trình viết chuyên đề này. TP.HCM ngày…tháng 4 năm 2011 Sinh viên thực hiện LÊ VĂN TRƯỜNG SVTH: Lê Văn Trường Trang 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SÁNG BAN MAI ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày tháng 04 năm 2011 SVTH: Lê Văn Trường Trang 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày SVTH: Lê Văn Trường tháng 04 năm 2011 Trang 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn PHẠM VI MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯƠNG SÁNG BAN MAI 1. Mục đích Qua thời gian nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp, em thấy nghiên cứu đề tài là việc ứng dụng các kiến thức từ học đường vào sản xuất kinh doanh. Mục đích là thâm nhập thực tế thị trường mà em ứng dụng vào các qui luật của nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế luôn vận động theo yêu cầu thực tế khách quan. Do đó kiến thức từ giảng đường chưa đi sâu vào thực tế cuộc sống. Vậy nghiên cứu đề tài là cơ hội tốt nhất để ứng dụng các kiến thức đã học từ trường vào thực tế cuộc sống giúp ta có kiến thức đầy đủ hơn để rèn luyện được các kỹ năng quản trị trong nghiệp vụ chuyên môn của mình 2. Phạm vi chuyên đề này Thời gian nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp từ ngày :13/01-15/04 năm 2011 Phạm vi không gian : đề tài được nghiên cứu phạm vi quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Về phạm vi sử dụng số liệu thu thập ở phòng nhân sự công ty. SVTH: Lê Văn Trường Trang 5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn LỜI MỞ ĐẦU Với chủ trương phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, trong những năm gần đây, đăc biệt cuối năm 2007 Việt Nam đã gia nhập kinh tế thế giới WTO đó là bước phát triển vượt bậc của nước ta. Trong tương lai Việt Nam đã và có tốc độ phát triển cao, hội nhập với các nước đã và đang phát triển trong khu vực, Châu ÁThái Bình Dương và khắp thế giới. Cùng với tốc độ phát triển đó phải có tính thống nhất giữa các thành tựu về công nghệ và tổ chức x hội. Trong điều kiện của hội nhập kinh tế thế giới và khu vực cạnh tranh trở nên khốc liệt, sự sống còn và phát triển của mỗi tổ chức phụ thuộc vào nguồn nhân lực quý giá của nó. Để phát huy tối đa tính tích cực, lòng nhiệt tình v khả năng sáng tạo của nguồn lao động, thì những kiến thức là cực kỳ cần thiết và quan trọng đối với mọi cấp quản lý của doanh nghiệp. Mặt khác sự phát triển thành công của các quốc gia là chiến lược trồng người, bởi vì con người là trung tâm của xã hội, con người khám phá vũ trụ, phát minh khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra của cải vật chất làm thăng hoa đời sống. Do đó có nhiều quốc gia đã đặt con người vào vị trí hàng đầu và xem đó là chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa cần thiết để vươn tới đỉnh cao của xã hội. Thực tế cho thấy rằng một doanh nghiệp, một công ty, dù có nhiều khả năng về tài chính, thiết bị hiện đại, vị trí thuận lợi, nhưng vẫn có thể thất bại nếu không biết quản lý v khai thác con người. Thông qua cách quản trị nhân viên, các chính sách đối với nguồn tài nguyên nhân sự, người ta thấy năng lực lãnh đạo, tương lai phát triển, cũng như một bầu không khí lao động và tính cộng đồng trong công ty. Đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của bất kỳ công ty nào. Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với những biện pháp đồng bộ khác, muốn thành công công ty phải có chính sách chiến lược con người linh họat. Trước những thử thách trong kinh doanh ngày nay, bất kỳ công ty nào doanh nghiệp nào cũng chịu sự tác động của qui luật cạnh tranh. Để tồn SVTH: Lê Văn Trường Trang 6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn tại và phát triển các doanh nghiệp không còn con đường nào khác là tập trung vào việc quản lý giữ gìn tài nguyên con người trong doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức trên và trước tình hình sự cố biến động về nhân sự trong công ty TNHH Năng lượng Sáng Ban Mai nơi em thực tập, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Năng lượng Sáng Ban Mai” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Với chuyên đề này, hy vọng sẽ đóng góp phần nào hiểu biết của bản thân vào những hoạt động chung của công ty nhằm nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới. Với hiểu biết có hạn và lĩnh vực nhân sự là rất phức tạp và phong phú do đó chuyên đề em làm là không tránh khỏi những sai sót, em mong được sự góp ý từ quý thầy cô, qua đó để em phát triển mình hơn và tạo nền tảng vững chắc ở vị trí nhân sự. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của chuyên đề được chia làm 4 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Giới thiệu về Công ty TNHH Năng lượng Sáng Ban Mai Chương 3: Phân tích về thực trạng về sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Năng lượng Sáng Ban Mai Chương 4: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai Những giải pháp chung và kiến nghị SVTH: Lê Văn Trường Trang 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1. CÁC KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Khi niệm, vai trị v nhiệm vụ của quản trị nguồn nhn lực 1.1.1. Khi niệm Quản trị nguồn nhân lực là việc họach định tuyển mộ, tuyển dụng, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nguồn nhân lực thông qua tổ chức nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực là sự kết hợp hài hòa giữa tính khoa học và tính nghệ thuật lãnh đạo. Về phương diện khoa học, quản trị gia thành công phải nắm chắc các kiến thức và kỹ năng quản trị. Xét về phương diện nghệ thuật, quản trị gia thành công là người có khả năng lôi cuốn người khác làm theo, có tài thuyết phục và biết cách dùng người . 1.1.2. Vai trò Ngày nay quản trị nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng nhất trong doanh nghiệp, với phong cách của nhà quản trị sẽ tạo nên bộ mặt văn hóa tổ chức, ví dụ như tạo bầu không khí thoải mái trong doanh nghiệp sẽ tác động rất lớn đến tâm lý yếu tố lao động, quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, công tác quản trị doanh nghiệp luôn ngắn liền với công tác của tất cả các bộ phận trong tổ chức. Vì thế để nâng cao hiệu quả lao động sản xuất kinh doanh đòi hỏi nhà quản trị có kiến thức về quản trị nhân sự. 1.2. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực Các họat động liên quan đến quản trị nguồn nhân lực đều rất đa dạng và thay đổi trong các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, có thể phân nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực chủ yếu theo 3 nhóm chức năng sau: SVTH: Lê Văn Trường Trang 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn 1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nhân lực Nhóm chức năng này chú trọng đến vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với các phẩm chất phù hợp cho công việc của doanh nghiệp. Để có thể tuyển được đúng người, đúng việc, đòi hỏi doanh nghiệp phải căn cứ vào kế họach sản xuất kinh doanh và thực trạng sử dụng nhân viên để xác định được công việc nào cần tuyển thêm người. Thông qua việc phân tích công việc, xác định số lượng nhân viên cần tuyển với tiêu chuẩn như thế nào. Việc áp dụng kỹ năng như trắc nghiệm và phỏng vấn giúp tìm được ứng viên tốt nhất như yêu cầu. Chức năng tuyển dụng thường có các họat động: dự báo và họach định nguồn nhân lực, phân tích công việc, phỏng vấn, trắc nghiệm, thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin về nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên các kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc và tạo điều kiện cho họ phát huy hết mọi tiềm năng và năng lực cá nhân. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng thường lập các kế hoạch đào tạo huấn luyện và tái đào tạo nhân viên khi có nhu cầu về thay đổi sản xuất kinh doanh hay quy trình công nghệ huấn luyện đào tạo kỹ năng thực hành cho công nhân, bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề và cập nhập kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. 1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực Nhóm chức năng này chú trọng đến duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Chúng bao gồm hai chức năng nhỏ là kích thích động viên nhân viên và duy trì phát huy các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp. Chức năng kích thích động viên được thực hiện bằng cách xác định và quản lý hệ thống thang bảng lương, thiết lập và áp dụng các chính sách lương bổng, thăng tiến, kỹ thuật, tiền thưởng, phúc lợi, trợ cấp, đánh giá năng lực thực hiện của nhân viên. Còn chức năng quan hệ lao động liên quan đến các hoạt đông nhằm hoàn thiện môii trường làm việc và các mối quan hệ trong công việc như: ký kết hợp SVTH: Lê Văn Trường Trang 9 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn đồng lao động, giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động, giao tế nhân sự, cải thiện môi trường làm việc, bảo hiểm y tế và an toàn lao động. Tùy vào từng thời điểm và hoàn cảnh cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà nhóm chức năng nào sẽ đặc biệt quan trọng hơn. Nếu doanh nghiệp mới đưa vào họat động thì nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực quan trọng nhất bởi vì người ta thường nói ”sự nghiệp thành hay bại đều do con người” một doanh nghiệp được xem là thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào chiến lược chiêu mộ nhân tài có phù hợp hay không? tuy nhiên, nếu chỉ thực hiện tốt khâu chiêu mộ nhân tài mà không có biện pháp nào để kích thích động viên khi làm việc, không có biện pháp nào giữ họ lại làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thì cũng xem như thất bại. Do đó trong trường hợp một doanh nghiệp đã đi vào họat động ổn định thì nhĩm chức năng duy trì nguồn nhân lực nổi lên như một chiến lược tốt nhất mà doanh nghiệp áp dụng. Mặc dù vậy, trong tình hình kinh tế-chính trị nhiều biến động như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những nhân tố thành công của nhà quản trị giỏi.Vì thế, khi có sự chuyển dịch cơ cấu nghành nghề, đặt ra một yêu cầu rất lớn với việc tiếp thu kiến thức cho phù hợp với sự biến đổi là cần thiết, khi đó việc tái đào tạo được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ đòi hỏi các cán bộ nhân viên không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, tay nghề để thích ứng với điều kiện mới. Do đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được chú ý hơn cả. Vậy để thành công công tác quản trị đòi hỏi các quản trị gia phải ứng dụng nhuần nhuyễn cả 3 chức năng. 1.2.4. Vai trị của quản trị nguồn nhn lực ™ Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực ™ Các chính sách về quyền hạn trách nhiệm,qui chế họat động và làm việc chung của phòng ban, nhân viên. ™ Các chính sách về qui chế tuyển dụng . SVTH: Lê Văn Trường Trang 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn ™ Các chính sách và chế độ lương bổng, phụ cấp, khen thưởng, thăng tiến. ™ Các chính sách về đào tạo. ™ Các quy chế về kỷ luật lao động và phúc lợi, y tế của công ty. - Thực hiện hoặc phối hợp cùng các lãnh đạo trực tuyến hoặc phòng ban khác để thực hiện các chức năng, họat động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Cố vấn cho các lãnh đạo trực tuyến về các kỹ năng quản trị nguồn nhân lực. - Kiểm tra và đôn đốc thực hiện các chính sách, thủ tục về nguồn nhân lực. Để thực hiện tốt chức năng này phòng quản trị nguồn nhân lực cần thiết phải: + Thu thập thông tin, phân tích tình hình tuyển dụng, chọn lựa, thay thế và đề bạt nhân viên nhằm đảm bảo mọi vấn đề đều được thực hiện đúng quy định. + Phân tích kết quả thực hiện công việc của nhân viên nhằm đưa ra các điều chỉnh hoặc kiến nghị cải tiến phù hợp. + Phân tích các số liệu thống kê về tình hình vắng mặt, đi trễ, thuyên chuyển, kỷ luật và các yếu tố tranh chấp lao động để tìm ra các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp và các biện pháp khắc phục. 2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 2.1.1. Khi niệm: Là hoạt động nghiên cứu, xác định các vấn đề liên quan đến nhân sự trong cơng ty một cách có hệ thống. Giúp cho doanh nghiệp thấy rõ phương hướng và cách thức quản trị nhân lực của mình, đảm bảo cho doanh nghiệp có được đúng người, đúng việc vào thì điểm cần thiết và linh hoạt đối phó với những thay đổi trên thị trường. 2.1.2. Quy trình họach định nguồn nhân lực Quy trình họach định nguồn nhân lực cần được thực hiện trong mối quan hệ mật thiết với quá trình họach định và thực hiện các chiến lược và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường quá trình hoạch định qua các bước sau: SVTH: Lê Văn Trường Trang 11 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn - Phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược cho doanh nghiệp. - Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp - Dự báo khối lượng công việc (đối với các mục tiêu dài hạn, trung hạn) hay xác định khối lượng công việc và tiến hành phân tích công việc (đối với các mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn) - Dự báo nguồn nhân lực (đối với các mục tiêu dài hạn, trung hạn) hay xác định nhu cầu nguồn nhân lực (đối với các mục tiêu, kế họach ngắn hạn) phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực, khả năng điều chỉnh và đề ra chính sách, kế hoạch, chương trình thực hiện giúp cho doanh nghiệp thích ứng các nhu cầu mới và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . - Thực hiện các chính sách kế họach, chương trình quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong năm. - Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện 2.2. Phân tích công việc 2.2.1. Khi niệm: Là quá trình thực hiện nghin cứu nội dung của công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm,quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện tốt công việc. 2.2.2. Ý nghĩa của phân tích công việc: Phân tích công việc Bản mô tả công việc Hoạch định TNNS Tuyển mộ, tuyển chọn lựa nhân viên Đào tạo và huấn luyện nhân viên SVTH: Lê Văn Trường Bản tiêu chuẩn công việc Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên Trả công khen thưởng đối với nhân viên An toàn Y tế Định giá công việc của nhân viên Trang 12 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn 2.3. Nội dung của phân tích công việc : Nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc thường không giống nhau trong các doanh nghiệp. Quá trình thực hiện công việc gồm 6 bước sau: Xác định mục tiêu phân tích công việc, từ đó xác định các hình thức thu thập thông tin phân tích công việc hợp lý. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc. • Thông tin về các yếu tố điều kiện làm việc (chế độ lương bổng, vệ sinh lao động, rủi ro, tiêu hao năng lượng...) • Thông tin về các họat động thực tế của nhân viên tiến hành tại nơi làm việc (phương pháp làm việc, mối quan hệ làm việc như: cách thức làm việc với khách hàng - với đồng nghiệp) • Thông tin về những phẩm chất mà nhân viên thực hiện công việc (trình độ học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, tuổi đời, sở thích cá nhân...) • Thông tin về các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật tại nơi làm việc (số lượng, chủng loại, qui trình kỹ thuật tính năng của các trang bị kỹ thuật…) • Thông tin về các tiêu chuẩn mẫu (tiêu chuẩn hành vi, tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc) – Thu thập thông tin cơ bản có trên cơ sở của các sơ đồ tổ chức,các văn bản về mục đích yêu cầu, chức năng quyền hạn của doanh nghiệp và các bộ phận cơ cấu, hoặc sơ đồ qui trình công nghệ và bản công việc cũ (nếu có) – Lựa chọn các công việc đặc trưng các công việc then chốt để thực hiện phân tích công việc nhằm giảm bớt thời gian và tiết kiệm hơn trong việc thực hiện phân tích các công việc trình tự như nhau – Áp dụng các phương pháp khác để thu thập thông tin về phân tích công việc. Tùy theo yêu cầu về mức độ chính xác và chi tiết của thông tin cần thu thập, tùy theo loại hình công việc và khả năng về tài chính của doanh nghiệp có thể sử SVTH: Lê Văn Trường Trang 13 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn dụng một hoặc kết hợp các phương pháp thu thập thông tin công việc sau đây: phỏng vấn, bảng câu hỏi và quan sát, thử thách, trắc nghiệm-tâm lý, thực nghiệm. Kiểm tra, xác minh tính chính xác của những thông tin: những thông tin thu thập để phân tích công việc cần được kiểm tra lại mức độ chính xác và đầy đủ thông tin qua các nhân viên thực hiện công việc hoặc các vị lãnh đạo có trách nhiệm giám sát thực hiện công việc đó. – Xây dựng bản mơ tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc : Bản mơ tả công việc và tiêu chuẩn công việc: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận diện công việc (tên, mã số cấp bậc, cán bộ lãnh đạo giám sát, lương) Tóm tắt CV (thực chất là làm gì) Các mối quan hệ trong thực hiện CV BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Trình độ văn hóa, chuyên môn, các kỹ năng liên quan đến CV Kinh nghiệm, tuổi đời sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, lối sống, quan điểm sống, tính cách tính khí 2.4. Quy trình tuyển dụng 2.4.1. Tuyển mộ ™ Khi niệm Tuyển mộ là quá trình tìm kiếm và thu hút những người được coi là có đủ năng lực để họ đăng kí dự tuyển và làm việc cho tổ chức SVTH: Lê Văn Trường Trang 14
- Xem thêm -