Tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện chợ gạo tỉnh tiền giang

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THÚY HƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ GẠO TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THÚY HƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ GẠO TỈNH TIỀN GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8 31 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào. Tác giả luận văn Nguyễn Thúy Hương i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang”, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện cho tôi trong học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn TS. Nguyễn Ngọc Châu trong thời gian tôi nghiên cứu và hoàn thiện công trình khoa học này. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình tại địa điểm nghiên cứu, cùng các anh chị đồng nghiệp. Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi giúp đỡ quý báu đó. Tác giả luận văn Nguyễn Thúy Hương ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ và tên học viên: NGUYỄN THÚY HƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế. Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016 - 2019 Người hướng dẫn Khoa học: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ GẠO TỈNH TIỀN GIANG 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu: - Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận về công tác quản lý thu thuế để đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: * Đối tượng khảo sát: - Đối tượng 1: Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo; Công chức tại các Đội thuế liên quan đến công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (27 mẫu). - Đối tượng 2: Đại diện các tổ chức, hộ kinh doanh do Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang quản lý (137 mẫu). * Phương pháp thu thập số liệu: - Số liệu thứ cấp: Báo cáo công tác thu ngân sách nhà nước từ năm 2015 2017; báo cáo số thu thuế ngoài quốc doanh theo từng sắc thuế, từng địa bàn; số liệu liên quan đến nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và công tác phối hợp của các ngành với Chi cục Thuế… - Số liệu sơ cấp: phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi được thiết kế sẵn gồm: + Nhóm thứ nhất là cán bộ, công chức (CBCC) thuế; + Nhóm thứ hai là người nộp thuế: các công ty, doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo đang quản lý trên địa bàn. * Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê mô tả: Dùng số liệu của công ty có liên quan để mô tả thực trạng công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD của Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo giai đoạn 2015 - 2017 - Phương pháp phân tích: Phân tích các báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động quản lý thu thuế khu vực KTNQD của Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo chỉ ra các nguyên nhân tồn tại để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thuế. - Phương pháp so sánh: Sử dụng số liệu so sánh để đối chiếu giữa các kỳ và năm hoạt động của đơn vị. - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các kết quả khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở đánh giá và phân tích các vấn đề có liên quan đến hoạt động quản lý thu thuế khu vực KTNQD của Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo thời gian qua. iii 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận Qua số liệu thu thập và phân tích tác giả đã đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD của Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo giai đoạn 2015 - 2017 thông qua các công tác nghiệp vụ như công tác quản lý cấp mã số thuế, công tác kê khai thuế của doanh nghiệp, công tác thu nộp thuế, công tác kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, công tác tuyên truyền hỗ trợ. Đồng thời tác giả cũng đánh giá chung công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang mặt đạt được, những tồn tại và hạn chế. - Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Hàng năm, luôn hoàn thành vượt mức dự toán do nhà nước giao. Số thu năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm trên 10%; - Cơ sở vật chất kỹ thuật đã được đầu tư tương đối đồng bộ, bộ máy quản lý thuế theo mô hình chức năng đã dần được cải cách hoàn thiện, hoạt động hiệu quả đảm bảo đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng bước thực hiện cải cách và hiện đại hóa ngành thuế theo tiến trình chung của ngành; - Công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các chính sách thuế và Luật Quản lý thuế; bao quát được nguồn thu trên địa bàn. Hàng năm, số thu từ khu vực này luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số thu, góp phần quan trọng hoàn thành dự toán chung của Chi cục Thuế; đảm bảo một phần quan trọng trong cân đối thu chi của NSNN hàng năm trên địa bàn. Trên cơ sở phân tích tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD, cụ thể như sau: Hoàn thiện chính sách thuế và quy trình, hoàn thiện quy trình kiểm tra thuế, Hoàn thiện quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Hoàn thiện quy trình quản lý nợ thuế, Hoàn thiện quy trình quản lý hộ kinh doanh. iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách nhà nước KTNQD Kinh tế ngoài quốc doanh CBCC Cán bộ công chức NNT Người nộp thuế GTGT Giá trị gia tăng ĐKKD Đăng ký kinh doanh MST Mã số thuế MSDN Mã số doanh nghiệp KBNN Kho bạc Nhà nước v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ ....................................................................... iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................v MỤC LỤC ................................................................................................................. vi DANH MỤC CÁC BẢNG..........................................................................................x DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ xii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................3 3. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3 4. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................................5 5. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................5 6. Cấu trúc luận văn ....................................................................................................5 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH...................7 1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ..............................................................................7 1.2. Khái niệm và đặc điểm của thuế ........................................................................10 1.2.1. Khái niệm về thuế ...........................................................................................10 1.2.2. Đặc điểm của thuế ...........................................................................................11 1.2.3. Vai trò của thuế ...............................................................................................11 1.3. Một số vấn đề chung về kinh tế ngoài quốc doanh ............................................13 1.3.1. Kinh tế thị trường và sự tồn tại tất yếu của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh .....13 1.3.2. Đặc điểm, vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ...............................15 1.3.3. Mục tiêu, yêu cầu quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh..........19 1.4. Nội dung quy trình quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ...........21 1.4.1. Quy trình đăng ký thuế ....................................................................................21 vi 1.4.2. Quy trình tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ................................................22 1.4.3. Quy trình kê khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ...........................................23 1.4.4. Quy trình kiểm tra thuế ...................................................................................24 1.4.5. Quy trình quản lý nợ thuế ...............................................................................26 1.4.6. Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ........................................27 1.5. Kinh nghiệm quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ....................30 1.5.1. Kinh nghiệm quản lý thuế tại Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang .........................................................................................................................30 1.5.2. Kinh nghiệm đối với Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang .......31 1.5.3. Bài học kinh nghiệm về công tác quản lý thu thuế của các địa phương đối với huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ...............................................................................33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ GẠO TỈNH TIỀN GIANG ..............................................................................35 2.1. Giới thiệu tổng quan về Chi cục thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ............35 2.1.1. Tên gọi và hệ thống tổ chức ............................................................................35 2.1.2. Kết quả hoạt động của Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2017 .......................................................................................................39 2.1.3. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2017 ...........................................42 2.2. Thực trạng công tác thu thuế của Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2017 ................................................................................................44 2.2.1. Quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.................................44 2.2.2. Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn 53 2.2.3. Các trường hợp thất thu thuế tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang .........................................................................................................................57 2.2.4. Các biện pháp Chi cục Thuế đã áp dụng để tăng cường công tác quản lý chống thất thu thuế trên địa bàn huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ...........................60 vii 2.3. Đánh giá của cán bộ công, chức Chi cục Thuế và người nộp thuế về công tác quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ..................................................................................................62 2.3.1. Quy trình khảo sát nghiên cứu ........................................................................62 2.3.2. Đánh giá của cán bộ, công chức Chi cục Thuế ...............................................63 2.3.3. Đánh giá của người nộp thuế về công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ..........................................................................................69 2.4. Đánh giá chung công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang.........................................................75 2.4.1. Những thành tựu đạt được...............................................................................75 2.4.2. Khó khăn .........................................................................................................79 2.4.3. Những tồn tại hạn chế .....................................................................................79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ GẠO TỈNH TIỀN GIANG ...............................................................85 3.1. Định hướng mục tiêu phát triển của Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới ...........................................................................................85 3.1.1. Định hướng mục tiêu phát triển ......................................................................85 3.1.2. Mục tiêu của công tác tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo. .....................86 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ................................86 3.2.1. Hoàn thiện chính sách thuế và quy trình .........................................................87 3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ......90 PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ....................................................................98 1. Kết luận. ................................................................................................................98 2. Kiến nghị ...............................................................................................................99 2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ...............................................................................99 2.2. Kiến nghị đối với Tổng cục Thuế ......................................................................99 viii 2.3. Kiến nghị đối với chính quyền địa phương, ban, ngành liên quan ....................99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................101 PHỤ LỤC ................................................................................................................104 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo năm 2017.37 Bảng 2.2: Trình độ học vấn của cán bộ Chi cục thuế huyện Chợ Gạo ..................38 Bảng 2.3: Thu nhập bình quân của cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo....38 Bảng 2.4: Số thu ngân sách nhà nước huyện Chợ Gạo giai đoạn 2015 - 2017 .....39 Bảng 2.5: Tỷ trọng thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong tổng thu ngân sách nhà nước ........................................................................................40 Bảng 2.6: Kết quả thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh theo các sắc thuế .41 Bảng 2.7: Số lượng doanh nghiệp của huyện Chợ Gạo giai đoạn 2015 - 2017 .....43 Bảng 2.8: Tình hình kê khai thuế của các doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2017 ..47 Bảng 2.9: Tình hình kê khai bổ sung số thuế phải nộp của các doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2017. ..................................................................................49 Bảng 2.10: Tình hình kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2017 ............................................................................50 Bảng 2.11: Tình hình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế giai đoạn 2015 - 2017 .....51 Bảng 2.12: Tình hình quản lý số hộ kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017 ..................54 Bảng 2.13: Tình hình nợ thuế các doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2017 ..................57 Bảng 2.14: Tình hình nợ thuế của hộ kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017 ................59 Bảng 2.15: Thông tin mẫu điều tra cán bộ, công chức thuế ....................................63 Bảng 2.16: Bảng tổng hợp đánh giá của cán bộ, công chức thuế về đối tượng nộp thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh .................................................66 Bảng 2.17: Bảng tổng hợp đánh giá của cán bộ, công chức thuế về trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành của người nộp thuế ........................................67 Bảng 2.18. Bảng tổng hợp đánh giá của cán bộ, công chức thuế về các nội dung quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ..............................67 Bảng 2.19. Bảng tổng hợp mức độ đánh giá của cán bộ, công chức thuế về việc thực hiện các nội dung quản lý thu thuế ........................................................68 Bảng 2.20: Thông tin mẫu điều tra doanh nghiệp và hộ kinh doanh ........................69 x Bảng 2.21: Bảng tổng hợp đánh giá của người nộp thuế về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế .....................................................................................................71 Bảng 2.22: Bảng tổng hợp đánh giá của người nộp thuế về công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ..............................................74 xi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Sơ đồ bộ máy hiện tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ...37 Hình 2: Mô hình quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ....................43 Hình 3: Mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh .......................................................51 xii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN). Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế (theo Điều 4, Luật Quản lý thuế 2006). Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân. Tất cả các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước đều được đáp ứng qua các nguồn thu từ thuế, phí và các hình thức thu khác như: vay mượn, viện trợ nước ngoài, bán tài nguyên quốc gia, thu khác… Song, thực tế các hình thức thu ngoài thuế có rất nhiều hạn chế, bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện. Do đó, thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, vì khoản thu này mang tính ổn định và khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì khoản thu này ngày càng tăng. Ở nước ta, thuế thực sự trở thành nguồn thu chủ yếu của NSNN từ năm 1990. Điều này được thể hiện qua tỷ trọng số thuế trong tổng thu ngân sách. Thuế, một công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô của nhà nước: Chính sách thuế được đặt ra không chỉ mang lại số thu đơn thuần cho ngân sách mà yêu cầu cao hơn là qua thu thuế, góp phần thực hiện chức năng việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý, hướng dẫn và khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông đối với tất cả các thành phần kinh tế theo hướng phát triển của nhà nước, góp phần tích cực vào điều chỉnh các mặt mất cân đối trong nền kinh tế quốc dân. Để phản ánh và theo kịp bước chuyển của nền kinh tế trong nước cũng như các cam kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay thì quản lý thu thuế cần phải thay đổi và phải được hoàn thiện hơn. Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 là phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế. Qua đó, khai thác tối đa những tiềm lực vốn có của thuế để kích thích sự phát triển kinh tế - 1 xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh của mọi đơn vị thuộc các thành phần kinh tế và đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 08 tháng 7 năm 2016, trong báo cáo có nội dung đáng chú ý là các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó: thu từ khu vực công nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 53,8% dự toán, tăng 22,9% so cùng kỳ. Tuy nhiên, trong báo cáo cũng đã nêu: "Đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (KTNQD), hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng mở rộng, đều khắp các địa phương và cả nước. Song, chế độ sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn còn thực hiện tùy tiện, chưa đúng chế độ, hiện tượng khai man trốn thuế, lậu thuế còn nhiều, từ đó tạo ra sự bất bình đẳng và sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các thành phần kinh tế". Qua đó cho thấy, công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nhằm thực hiện được mục tiêu, yêu cầu của hệ thống thuế đặt ra. Chợ Gạo là một huyện nhỏ của tỉnh Tiền Giang, kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Do đó, số thu về thuế không nhiều, chưa đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu của địa phương, trong đó, KTNQD đã đóng góp một phần không nhỏ vào số thu hàng năm của ngân sách địa phương. Nhiều năm qua, cơ quan thuế của huyện Chợ Gạo nói chung, số thu thuế ngoài quốc doanh nói riêng đã hoàn thành kế hoạch pháp lệnh của Nhà nước. Tuy nhiên, với tính chất đa dạng và phức tạp của khu vực kinh tế này, công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo cần phải được khắc phục những hạn chế và tồn tại, đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu, thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện sự bình đẳng và công bằng xã hội. Xuất phát từ ý nghĩa trên, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận về công tác quản lý thu thuế để đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Báo cáo công tác thu NSNN từ năm 2015 - 2017; báo cáo số thu thuế ngoài quốc doanh theo từng sắc thuế, từng địa bàn; số liệu liên quan đến nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và công tác phối hợp của các ngành với Chi cục Thuế… Các số liệu này sẽ được thu thập tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, còn thu thập thêm các số liệu liên quan từ các ban, ngành huyện và các tài liệu trên mạng internet… - Số liệu sơ cấp: + Đối tượng điều tra bao gồm 2 nhóm đối tượng: (i) Nhóm thứ nhất: Các đối tượng liên quan đến công tác quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh bao gồm Ban lãnh đạo Chi cục Thuế, công chức các Đội thuế: Liên xã - thị trấn, Đội Tuyên truyền, hỗ trợ và Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Đội Kiểm Tra thuế, Đội Kê khai - Kế toán thuế và tin học, Đội Quản lý nợ thuế, Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ. Nội dung điều tra liên quan đến đánh giá của công chức thuế về chính sách thuế, các quy trình kiểm tra, tuyên truyền, kê khai, khoán thuế, quản lý nợ thuế… 3 (ii) Nhóm thứ hai: Đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo quản lý. Nội dung điều tra liên quan đến đánh giá của người nộp thuế (NNT) về công tác quản lý thuế của cơ quan thuế như: công tác đăng ký thuế, công tác kê khai thuế, kiểm tra thuế, khoán thuế, tuyên truyền hỗ trợ về thuế… + Cỡ mẫu: - Nhóm thứ nhất là cán bộ, công chức (CBCC) thuế mẫu khảo sát là 30 mẫu. - Nhóm thứ hai là người nộp thuế: Tổng số công ty, doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo đang quản lý là 145 đơn vị. Do số lượng NNT không nhiều, tác giả lựa chọn tất cả số NNT để đưa vào tính toán ra cỡ mẫu nghiên cứu. Sử dụng công thức Sloven’s n= N / (1 + Ne2) để xác định kích thước mẫu cần khảo sát với N=145, e là sai số cho phép (tác giả chọn 10%), ta được cỡ mẫu cần thiết của nhóm NNT là n=59. Tổng số hộ kinh doanh Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo đang quản lý là 1.700 hộ, trong đó: số hộ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 700 hộ, 1.000 hộ thuộc diện thu nhập thấp (chỉ nộp thuế môn bài). Do số lượng NNT nhiều, tác giả lựa chọn khoảng 50% số NNT (tương đương số hộ có môn bài bậc 1) để đưa vào tính toán ra cỡ mẫu nghiên cứu. Sử dụng công thức Sloven’s n = N / (1 + Ne2) để xác định kích thước mẫu cần khảo sát với N=700x50%=350, e là sai số cho phép (tác giả chọn 10%), ta được cỡ mẫu cần thiết của nhóm NNT là n = 78. + Phương pháp chọn mẫu - Nhóm thứ nhất là cán bộ thuế: Chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện - Nhóm thứ hai là người nộp thuế: Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. + Phương pháp điều tra: Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với bảng câu hỏi khảo sát đối với 2 nhóm đối tượng khảo sát. Nội dung khảo sát liên quan đến công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD. 3.2. Phương pháp phân tích 3.2.1. Phương pháp phân tích thống kê mô tả Sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp phân tích số liệu từ kết quả điều tra thu thập số liệu để đánh giá thực trạng công tác quản lý thu 4 thuế khu vực ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo từ năm 2015 đến năm 2017. 3.2.2. Phương pháp so sánh Bao gồm so sánh theo chiều dọc và so sánh theo chiều ngang. Sử dụng phương pháp này để đánh giá tỷ trọng và mức độ tăng trưởng của số thu thuế khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo qua các năm. 4. Đối tượng nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề liên quan đến công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. 4.2. Đối tượng khảo sát - Đối tượng 1: Lãnh đạo Cục Thuế; lãnh đạo các phòng trực thuộc Cục Thuế, Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo; công chức tại các Đội thuế liên quan đến công tác quản lý thu thuế khu vực KTNQD. - Đối tượng 2: Đại diện các tổ chức, hộ kinh doanh do Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang quản lý. 5. Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD là chủ yếu, các nội dung khác không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. - Giới hạn về không gian nghiên cứu: Trên địa bàn huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. - Giới hạn về thời gian nghiên cứu: Số liệu nghiên cứu được thu thập trong 3 năm, từ năm 2015 - 2017, phiếu khảo sát được thực hiện vào năm 2018. 6. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu 3 chương: Chương 1: Tổng quan lý luận về thuế và công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 5 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. 6
- Xem thêm -