Tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Formatted: Width: 8.27", Height: 11.69" TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o-------- VŨ THỊ QUỲNH NGÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ Formatted: Font color: Auto THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Formatted: Font: 25 pt LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2014 3 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o-------- Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto VŨ THỊ QUỲNH NGÂN Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 01 Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ VĂN CHIẾN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Formatted: Font: 19 pt, Bold, Not Italic, Font color: Auto Formatted: Font: 22 pt Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt Formatted Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt Ts. Lê Văn Chiến PGS.TS. Lê Danh Tốn 3 Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt ... Hà Nội – 2014 3 Formatted: Line spacing: 1.5 lines MỤC LỤC Formatted: Font color: Auto Error! Hyperlink reference not valid.TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 111 Error! Hyperlink reference not valid.LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ 111 Error! Hyperlink reference not valid.Hà Nội – 2014 111 Error! Hyperlink reference not valid.TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 222 Error! Hyperlink reference not valid.Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 222 Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt, No underline, Font color: Auto Formatted: TOC Heading, Justified, Line spacing: 1.5 lines Formatted: TOC Heading, Justified, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: Not at 6.1" Formatted: TOC Heading, Justified, Line spacing: 1.5 lines Formatted: TOC Heading, Justified, Line spacing: 1.5 lines, Tab stops: Not at 6.1" Error! Hyperlink reference not valid.Mã số: 60 34 01 222 Error! Hyperlink reference not valid.MỤC LỤC 433 Formatted: TOC Heading, Justified, Line spacing: 1.5 lines DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮTanh mục những từ viết tắt........................... iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUanh mục các bảng biểu .................................... iiiiiii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼanh mục các hình vẽ ............................................ viiiiii LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 111 Error! Hyperlink reference not valid.CHƢƠNG 1 ...................... 877CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ............................ 877 1.1. Bảo hiểm xã hội và thu Bảo hiểm xã hội ......................................................877 Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines 1.1.1. Bảo hiểm xã hội ......................................................................................877 1.1.2. Thu Bảo hiểm xã hội .........................................................................141313 1.2. Quản lý thu Bảo hiểm xã hội ..................................................................181616 1.2.1. Khái niệm quản lý thu Bảo hiểm xã hội ...........................................181616 1.2.2. Mục tiêu quản lý thu Bảo hiểm xã hội ..............................................181717 1.2.3. Nội dung quản lý thu Bảo hiểm xã hội .............................................211919 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu Bảo hiểm xã hội ................333031 1.2.5. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội ..363334 Error! Hyperlink reference not valid.CHƢƠNG 2 ............... 393536:CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI........................................................... 393536 2.1. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ........................................................393536 3 Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ....................................................................................................................393536 2.1.2. Chức năng của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.........................413738 2.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ........423738 2.1.4. Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.........................433940 2.2. Thực trạng thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội .......................................................................................................................454041 2.3. Thực trạng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội .......................................................................................................................504546 2.3.1. Lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội ...................................................504546 2.3.2.Tổ chức thực hiện kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội .............................625657 Error! Hyperlink reference not valid.- Đối với các đơn vị lần đầu tham gia Formatted: Justified BHXH, hướng dẫn đơn vị kê khai 02 bản “đăng kí tham gia BHXH bắt buộc”, 02 bản “Danh sách người lao động tham gia BHXH bắt buộc”, giấy phép đăng ký kinh doanh của Sở đầu tư kế hoạch đầu tư cấp, đăng kí thang bảng lương doanh nghiệp do Sở lao động thương binh và xã hội cấp, bảng lương, bảng chấm công của toàn đơn vị, cùng toàn bộ hồ sơ gốc của các lao động có tên trong bảng lương của đơn vị. Mỗi người lao động, căn cứ vào hồ sơ gốc của mình, kê khai 03 bản “Tờ khai tham gia BHXH bắt buộc” (mẫu 01aTBH) nộp cho người sử dụng lao động. Với người lao động đã có sổ thì có trách nhiệm nộp sổ BHXH đã được chốt quá trình tham gia đơn vị cũ với người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động sau khi kiểm tra, đối chiếu tờ khai 01aTBH của từng người lao động có trách nhiệm kí xác nhận và chịu trách nhiệm về những nội dung trong tờ khai đối với cơ quan BHXH và trước pháp luật. ........................................................................696162 Error! Hyperlink reference not valid.Đơn vị: Triệu đồng..............................706364 Error! Hyperlink reference not valid.Nguồn: Phòng tổng hợp thu BHXH thành phố Hà Nội ........................................................................................................706364 Error! Hyperlink reference not valid.Đơn vị: Triệu đồng..............................716465 22.3.3. Kiểm tra đánh giá hoạt động thu Bảo hiểm xã hội ........................736666 3 Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines Error! Hyperlink reference not valid.Đơn vị tính: Lần ................................766869 2.4. Đánh giá quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Formatted: Justified Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines .......................................................................................................................776970 2.4.1. Đánh giá quản lý thu Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ........................................................................................................776970 2.4.2. Tồn tại trong quản lýí thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ........................................................................................................857778 2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong quản lý thu Bảo hiểm xã hội887980 Error! Hyperlink reference not valid.* Nguyên nhân phía ngƣời lao động ........................................................................................................................... 908182 Error! Hyperlink reference not valid.CHƢƠNG 3 ................ 938384CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..................................................................................... 938384 3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines thành phố Hà Nội ...........................................................................................938384 3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội .....................................................................................................948485 3.2.1. Lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội ...................................................948485 3.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội ..........................1009091 3.2.3. Kiểm tra đánh giá hoạt động thu Bảo hiểm xã hội ........................1059596 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm thành phố Hà Nội ................................................................................1069697 3.3.1. Đối với Nhà nước ...........................................................................1069697 3.3.2. Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam .................................................1089899 KẾT LUẬN .................................................................................................111101102 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................113103104 Formatted: Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt Formatted: Font color: Auto 3 Formatted: Tab stops: 1.36", Left 3 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Formatted: No underline, Font color: Auto, English (United States) Formatted STT Từ viết tắtKý hiệu Nguyên nghĩa 1 BHXH Bảo hiểm xã hội 2 BHYT Bảo hiểm y tế 3 DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc 4 DNNQD 5 DNĐTNN 6 HCSN Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài Hành chính sự nghiệp Formatted: Font color: Auto, English (United States) Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: No underline, Font color: Auto Formatted: Space Before: 6 pt, After: 0 pt Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: No underline, Font color: Auto Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: No underline, Font color: Auto Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Not Bold, No underline, Font color: Auto Formatted: Space Before: 6 pt, After: 0 pt Formatted: Font: Times New Roman Sơ đồ 1.1. Mô hình tổ chức thu BHXH bắt buộc hiện nay .............................................................. 28 Formatted: Font: Times New Roman Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ....................................................... 41 Formatted: Font: Not Bold, No underline, Font color: Auto Bảng 2.1: Tổng hợp số thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội (2007-2013) ............................. 42 Formatted: Space Before: 6 pt, After: 0 pt Bảng 2.2: Tình hình lập và giao kế hoạch thu BHXH của BHXH................................................... 48 Formatted: Font: Times New Roman thành phố Hà Nội (2007-2013) ........................................................................................................ 48 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động tham gia BHXH tại BHXH TP Hà Nội ................................................ 49 Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Space After: 0 pt Field Code Changed (2007 - 2013).................................................................................................................................... 49 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.4: Cơ cấu đơn vị tham gia BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội ......................................... 51 Formatted: Font color: Auto (2007 - 2013).................................................................................................................................... 51 Bảng 2.5: Tình hình biến động đối tƣợng tham gia BHXH ............................................................. 53 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto tại BHXH thành phố Hà Nội (2007 – 2013) .................................................................................... 53 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.6: Cơ cấu cán bộ BHXH của BHXH thành phố Hà Nội (2007 – 2013) .............................. 58 Formatted: Font color: Auto Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý thu BHXH thành phố Hà Nội ................................................................ 59 Sơ đồ 2.3 Quy trình chi tiết tổ chức quản lý thu BHXH .................................................................. 62 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Bảng 2.7: Kết quả thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội (2007 - 2013) ................................... 64 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.8: Kết quả thu BHXH theo khối loại hình quản lý của ........................................................ 65 Formatted: Font color: Auto BHXH thành phố Hà Nội (2007 - 2013) .......................................................................................... 65 Bảng 2.9: Tổng hợp số nợ đóng BHXH của BHXH thành phố Hà Nội qua các năm (2007 – 2013) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto .......................................................................................................................................................... 68 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.10: Tình hình kiểm tra doanh nghiệp đóng BHXH trên ...................................................... 69 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto i địa bàn thành phố Hà Nội (2007- 2013)........................................................................................... 69 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.11: Kết quả thu hồi nợ đọng BHXH của BHXH thành phố Hà Nội (2007 - 2013) ............. 70 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.12: Báo cáo tổng hợp số tiền thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội so với kế hoạch thu Formatted: Font color: Auto đƣợc giao (2007 – 2013) .................................................................................................................. 71 Bảng 2.13: Kết quả thực hiện thu BHXH so với Kế hoạch thu BHXH đƣợc giao (2007 – 2013)... 73 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.14: Tình hình nợ đọng BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội .............................................. 74 Formatted: Font color: Auto (2007 - 2013).................................................................................................................................... 74 Formatted: Font color: Auto Bảng 2.15: Cơ cấu nợ đọng tiền BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội ............................................ 75 Formatted: Font color: Auto (2007 – 2013) ................................................................................................................................... 75 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Formatted: Font color: Auto Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: 13 pt STT Số Nội dung hiệuBảng Trang Formatted Table Tổng hợp số thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội 1 Bảng 2.1 2 Bảng 2.2 Tình hình lập và giao kế hoạch thu BHXH của BHXH 47 3 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động tham gia BHXH tại BHXH TP Hà Nội 48 4 Bảng 2.4 Cơ cấu đơn vị tham gia BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội (2007-2013) 41 Bảng 2.5 thành phố Hà Nội (2007 – 2013) Formatted: Space Before: 4 pt, After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.4 li Formatted: Font: 13 pt Formatted ... Formatted: Font: 13 pt Formatted ... Formatted: Font: 13 pt, Condensed by 0.3 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted Tình hình biến động đối tƣợng tham gia BHXH tại BHXH 5 Formatted: Space Before: 4 pt, After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.4 li ... Formatted: Font: 13 pt 50 Formatted ... Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt, No underline 6 Bảng 2.6 Cơ cấu cán bộ BHXH của BHXH thành phố Hà Nội (2007 – 2013) 52 7 Bảng 2.7 Kết quả thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội (2007 - 2013) 57 8 Bảng 2.8 Kết quả thu BHXH theo khối loại hình quản lý của BHXH thành phố Hà Nội (2007 - 2013) Formatted ... Formatted: Font: 13 pt Formatted ... Formatted: Font: 13 pt 64 Formatted ... Formatted ... Formatted: Font: 13 pt, Condensed by 0.8 pt 9 Bảng 2.9 Tổng hợp số nợ đóng BHXH của BHXH thành phố Hà Nội qua các năm (2007 – 2013) 67 Formatted: Font: 13 pt Formatted ... Formatted: Font: 13 pt, Condensed by 0.7 pt 10 11 12 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 13 Bảng 2.13 14 Bảng 2.14 Tình hình kiểm tra doanh nghiệp đóng BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội (2007- 2013) Kết quả thu hồi nợ đọng BHXH của BHXH thành phố Hà Nội (2007 - 2013) Báo cáo tổng hợp số tiền thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội so với kế hoạch thu đƣợc giao (2007 – 2013) Kết quả thực hiện thu BHXH so với Kế hoạch thu BHXH đƣợc giao (2007 – 2013) Tình hình nợ đọng BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội 68 Formatted: Font: 13 pt Formatted 69 Formatted: Font: 13 pt Formatted ... Formatted ... Formatted: Font: 13 pt 70 Formatted ... Formatted: Font: 13 pt Formatted 72 Formatted 73 ... Formatted: Font: 13 pt ... Formatted: Font: 13 pt Formatted Formatted: Font: 13 pt iii ... Formatted: Font: 13 pt ... 15 Bảng 2.15 Cơ cấu nợ đọng tiền BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội (2007 – 2013) 74 Formatted: TOC 5, Left, Space Before: 4 pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers Formatted: Space Before: 4 pt, Line spacing: Multiple 1.4 li Formatted: Font: 13 pt Formatted: Space Before: 4 pt, Line spacing: Multiple 1.4 li Formatted: Font color: Auto iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒHÌNH VẼ Formatted: Space After: 0 pt STT Số hiệuSơ Nội dung Trang Formatted: Font: 13 pt Formatted: Space After: 0 pt đồ Sơ đồ 1 Mô hình tổ chức thu BHXH bắt buộc hiện nay 1.1Hình 27 Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: 13 pt 2.1 Sơ đồ 2 Cơ cấu bộ máy Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội 2.1Hình 40 Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: 13 pt 2.2 Sơ đồ 3 Bộ máy quản lý thu BHXH thành phố Hà Nội 2.2Hình 58 Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: 13 pt 2.3 Sơ đồ 4 Quy trình chi tiết tổ chức quản lý thu BHXH 2.3Hình 61 Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: 13 pt 2.4 Formatted: TOC 5, Left, Line spacing: single, Tab stops: Not at 0" v Lìn Mìn 2LỜI MỞ ĐẦU Formatted: Font color: Auto Formatted: Heading 1, Left, Line spacing: single, Tab stops: Not at 0" Formatted: Width: 8.27", Height: 11.69" 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang trên con đƣờng hội nhập và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế thế giới. Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho đất nƣớc ta những biến đổi sâu sắc về kinh tế - xã hội nhƣ kinh tế tăng trƣởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tiến bộ, thu nhập bình quân của ngƣời lao động ngày càng cao, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt… Song, cũng do tác động của kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.1 pt vấn đề xã hội mới nảy sinh và ngày càng phức tạp. Tình trạng phân hóa giàu nghèo, sự bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng rõ rệt, tạo ra khoảng cách thu nhập ngày càng lớn, làm mầm mống cho những bất ổn định trong xã hội. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế dẫn đến hàng triệu lao động nông nghiệp mất đất, di chuyển từ nông thôn ra thành thị tìm kiếm việc làm và phải chấp nhận cuộc sống bấp bênh đầy rủi ro. Nguy cơ thất nghiệp, bệnh tật, ốm đau đang đe dọa một bộ phận không nhỏ ngƣời lao động nhất là lao động phổ thông trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trong phạm vi toàn cầu. Đói nghèo đƣợc thu hẹp nhƣng tái nghèo vẫn đang là nguy cơ đối với hàng chục triệu ngƣời. Hậu quả của tình trạng xã hội trên đã và đang cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trƣớc tình hình đó, những năm qua Đảng và nhà nƣớc ta đã ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách nhằm giải quyết vấn đề xã hội nói chung, vấn đề an sinh xã hội nói riêng. Trong đó chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, nâng cao chất lƣợng lao động, bảo đảm sự bình đẳng về vị thế xã hội của ngƣời lao động trong các thành phần kinh tế khác nhau, thúc đẩy sản xuất phát triển. Để ngành BHXH phát triển và lớn mạnh thì công tác thu BHXH và quản lý thu BHXH có vị trí hết sức quan trọng, bởi lẽ thu BHXH là yếu tố đóng vai trò then 1 Formatted: Condensed by 0.1 pt chốt trong việc tạo lập quỹ BHXH. Quỹ BHXH là một quỹ tiền tệ tập trung, nằm ngoài ngân sách nhà nƣớc, dùng để chi trả các chế độ BHXH cho ngƣời lao động và duy trì hoạt động của bộ máy BHXH. Hiện nay đối tƣợng tham gia BHXH, phạm vi BHXH ngày càng đƣợc mở rộng, nhiều đơn vị tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm tham gia BHXH cho ngƣời lao động của đơn vị mình, nợ đọng BHXH diễn ra theo chiều hƣớng xấu, cá biệt có nhiều đơn vị lạm dụng quỹ BHXH, tiền đóng BHXH của ngƣời lao động làm vốn sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, gây ra nhiều khó khăn cho việc quản lý thu BHXH và làm giảm hiệu quả hoạt động của cơ quan BHXH trong công tác thu nộp nói riêng và trong công tác cân bằng thu chi nói chung. Thực trạng này có thể ảnh hƣởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển sự nghiệp BHXH. Hà Nội là thành phố lớn của cả nƣớc, tập trung nhiều thành phần lao động khác nhau, ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp mở rộng phát triển. Để Hà Nội thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội thì việc quản lý thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội” một vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích ngƣời lao động, từ đây có thể góp phần trong việc dần hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về công tác quản lý thu BHXH tại cơ quan BHXH thành phố Hà Nội. 2. Tình hình nghiên cứu Ở trong nƣớc, vấn đề quản lý nhà nƣớc về BHXH tại các cơ quan BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH ở Hà Nội và các tỉnh thành khác đã có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả ở các góc độ khác nhau. Dƣới đây giới thiệu một số công trình tiêu biểu: - Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ Bảo hiễm xã hội Việt Nam hiện nay, Luận văn tốt nghiệp của Nông Hữu Tùng, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2000. Đề tài nghiên cứu đã nêu lên thực trạng 2 công tác thu nộp quỹ BHXH Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2000 và đƣa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH. - Hoàn thiện pháp luật về quản lý thu, chi BHXH, Luận văn tốt nghiệp của Phạm Thị Quế, Đại học Luật Hà Nội, 2004. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng pháp luật về quản lý thu, chi BHXH ở nƣớc ta qua từng thời kỳ để rút ra mặt đƣợc, mặt chƣa đƣợc, nguyên nhân, đƣa ra định hƣớng và một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về quản lý thu, chi BHXH ở nƣớc ta đến năm 2010, trong đó tập trung vào các giải pháp: Đổi mới phƣơng thức quản lý thu, chi BHXH; đẩy mạnh hoạt động đầu tƣ, tăng trƣởng quỹ và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý thu, chi BHXH. Các giải pháp trên đòi hỏi phải đƣợc thực hiện đồng bộ và thƣờng xuyên, chỉ có nhƣ vậy, việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH nói chung và pháp luật về quản lý thu, chi BHXH nói riêng mới đạt đƣợc những kết quả nhƣ mong muốn. - Biện pháp quản lý và chống thất thu BHXH trên địa bàn Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Thị Kim Nga, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, 2007. Đề tài đã đề xuất các biện pháp chống thất thu BHXH, nhiều lao động đƣợc hƣởng các chế độ BHXH cao hơn, giảm đƣợc gánh nặng cho gia đình và cho xã hội khi có rủi ro, ốm đau, già yếu, nâng cao chất lƣợng an sinh xã hội. Dựa trên những phân tích đánh giá về thực trạng thu BHXH trên địa bàn Quận 12, luận văn đã đóng góp hệ thống các biện pháp khả thi mang ý nghĩa thực tiễn cao nhằm tăng số lao động đƣợc tham gia BHXH, tăng mức thụ hƣởng từ các chế độ, chính sách BHXH của ngƣời lao động, góp phần làm tăng số thu, hoàn thiện công tác quản lý thu trên địa bàn quận. - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý BHXH thành phố Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp của Vũ Minh Phƣơng, Đại học Kinh tế quốc dân, 2009. Đề tài đã đƣa ra thực trạng bộ máy tổ chức của BHXH thành phố Hà Nội, ƣu điểm và nhƣợc điểm. Từ đó đƣa ra những giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm đổi mới bộ máy tổ chức của BHXH thành phố Hà Nội. Các đề tài nghiên cứu trên đã hƣớng vào nghiên cứu, làm rõ bộ máy quản lý, tình trạng thu nộp quỹ, pháp luật về quản lý thu BHXH trên các địa bàn. 3 Formatted: Condensed by 0.2 pt Ngoài ra, có thể kể một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan tới Formatted: Line spacing: Multiple 1.4 li BHXH nhƣ: - Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cơ bản để hoàn thiện hệ thống BHXH ở Việt Nam, Đề tài cấp ngành của Nguyễn Huy Ban, nghiệm thu năm 2001. - Cơ sở khoa học hoàn thiện quản lý hành chính hoạt động BHXH ở Việt Nam, Đề tài cấp ngành của Trần Xuân Vinh, nghiệm thu năm 2001. - Hoạt động của BHXH trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đề tài cấp ngành của Nguyễn Việt Thịnh, nghiệm thu năm 2001. Các công trình nghiên cứu, bài viết trên đã hƣớng vào nghiên cứu, làm rõ mô hình tổ chức của BHXH Việt Nam, công tác đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức BHXH Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị trong triển khai nghiên cứu quản lý thu BHXH tại cơ quan BHXH thành phố Hà Nội hiện nay. Bên cạnh các nghiên cứu thì những năm gần đây, hệ thống văn bản pháp luật về Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.4 pt Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.4 pt Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.4 pt Formatted: Condensed by 0.4 pt BHXH cũng đã có những thay đổi đáng kể, Chính phủ và BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản về tổ chức và hoạt động BHXH nhƣ: Nghị định 152/2006/NĐCP ngày 22/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH; Quyết định 51/2007/QĐ_BTC ngày 22/6/2007 của Bộ tài chính và các văn bản hƣớng dẫn của BHXH Việt Nam, về việc ban hànhg chế độ Kế toán BHXH; Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 Về quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế bắt buộc; Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc ban hành quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế. Những văn bản trên là cơ sở pháp lý mang tính lý luận cho việc triển khai Formatted: Indent: Left: 0.25", Line spacing: Multiple 1.4 li, No bullets or numbering nghiên cứu BHXH Thành phố Hà Nội hiện nay. Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt Tất cả các nghiên cứu và văn bản pháp lý trên sẽ là những tài liệu tham khảo tốt để tác giả hoàn thành luận văn của mình. Formatted: Line spacing: Multiple 1.4 li, No bullets or numbering Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt  * Mục tiêu Nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội., Từqua Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt đó đƣa ra những phƣơngịnh hƣớng cho việc xây dựng và giải pháp, hoàn thiện quản lý Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội trong thời gian tới. các chính sách có Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt 4 * liên quan đến việc quản lý BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội nói riêng và BHXH Việt Nam nói chung.  Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.2 pt Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Nhiệm vụ nghiên cứu Formatted: Condensed by 0.2 pt Để đạt đƣợc mục tiêu trên, luận văn sẽ đi sâu giải quyết những nhiệm vụ sau: - Khái quát và hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến thu và quản lý thu BHXH. - Phân tích, đánh giá tình hình công tác quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội, đi sâu phân tích làm rõ những vấn đề về đối tƣợng thu BHXH, mức thu BHXH, phƣơng thức thu BHXH, tình hình nợ đọng BHXH và công tác tổ chức thực hiện kế hoạch thu BHXH, công tác kiểm tra quản lý thu BHXH, đánh giá những ƣu, khuyết điểm và tìm ra nguyên nhân của nó. - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện chính sách về vấn đề quản lý thu BHXH tại các cơ quan BHXH tại Việt Nam. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là công tácác hoạt động quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội..  Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu về quản lý thu BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 2007 đến nay. Nội dung nghiên cứu chỉ đi sâu về quản lý thu BHXH bắt buộc. Các nội dung khác nhƣ: quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chi BHXH, các chế độ chính sách BHXH không đề cập tới trong đề tài này hoặc chỉ đƣợc sử dụng nhƣ những căn cứ để so sánh.  Thời gian nghiên cứu Khoảng thời gian đề tài lấy để nghiên cứu từ năm 2007 (khi luật BHXH có hiệu lực) cho đến năm 2013. 5. Câu hỏi nghiên cứu Luận văn hƣớng tới trả lời một số câu hỏi nghiên cứu sau: - 5 Formatted: Indent: First line: 0.19", No bullets or numbering Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.7 pt 65. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa vào cơ sở lý luận từ các giáo trình về quản lý thu BHXH, hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về Luật BHXH do nhà nƣớc ban hành... ngoài ra còn sử dụng các phƣơng pháp phân tích tổng hợp, thống kê, hệ thống hóa, so sánh, hồi cứu tài liệu, lịch sử, điều tra dựa trên cơ sở những tài liệu và số liệu sƣu tầm đƣợc từ thực tế, qua sách, báo và mạng Internet để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của đề tài luận văn này. - Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tƣ liệu và tài liệu về quản lý thu BHXH; các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH và sẽ đƣợc sử dụng ở chƣơng 1 và chƣơng 3 của đề tài - Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp chuỗi số liệu từ năm 2007 đến nay, sử dụng để phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH trong thực tiễn, tổng hợp những thành tựu và hạn chế cái đã làm đƣợc và chƣa làm đƣợc trong công tác này tại BHXH thành phố Hà Nội. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong chƣơng 2 và 3 của đề tài. - Sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, phƣơng pháp logic để tách ra những nội dung quan trọng trong công tác quản lý thu BHXH. Từ đó nắm đƣợc bản chất của quản lý thu BHXH để tìm ra đặc thù riêng của lĩnh vực này. - Phƣơng pháp lịch sử: xem xét thời gian hoạt động của giai đoạn nghiên cứu để tìm ra quy luật của sự phát triển trong công tác quản lý theo từng thời điểm. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng ở chƣơng 2 của đề tài. 76. Những đóng góp của đề tài - Góp phần làm rõ hoàn thiện thêm những vấn đề lí luận về hoạt động BHXH nói chung và hoạt động thu BHXH nói riêng - Làm rõ thực trạng thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội trong thời gian qua - Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý thu BHXH tại BHXH thành phố Hà Nội. 87. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục kèm theo, luận văn gồm 3 chƣơng: 6 Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.4 pt Formatted: Condensed by 0.4 pt - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu BHXHbảo hiểm xã hội - Chƣơng 2: Phân tích tThực trạng quản lý thu BHXH bảo hiểm xã hội tại BHXH bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội - Chƣơng 3: Giải pháp Hhoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội BHXH tại bảo hiểm xã hộiBHXH thành phố Hà Nội Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.3 pt Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.3 pt Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.3 pt Formatted: No underline, Font color: Auto, Condensed by 0.3 pt Formatted: Condensed by 0.3 pt Formatted: Heading 1, Left, Line spacing: single, Tab stops: Not at 0.19" + 0.94" 7 Formatted: Font color: Auto Formatted: Heading 1, Left, Line spacing: single Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto CHƢƠNG 1 CƠ SNG 1 LUSNG 1 QUSNG 1 THU BTO HING XÃ HNICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Formatted: Heading 1, Line spacing: single Formatted: Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Formatted: Heading 1, Left, Line spacing: single Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto 1.1. Bảo hiểm xã hội và thu Bảo hiểm xã hội 1.1.1. Bảo hiểm xã hội Formatted: Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto 1.1.1.1. Khái niệm và sự ra đời của Bảo hiểm xã hội BHXH là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và ngày nay đƣợc phổ biến ở tất cả các nƣớc trên thế giới, đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thƣơng mại mà chủ yếu là tính nhân đạo và nhân văn cao cả. Trong hoạt động của đời sống xã hội cũng nhƣ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài những biến cố đã đƣợc con ngƣời tính toán khoa học và đƣợc dự báo trƣớc, con ngƣời luôn phải đối mặt với những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra do rất nhiều nguyên nhân nhƣ: thiên tai, tai nạn giao thông, tai nạn trong lao động sản xuất, ốm đau, bệnh dịch… Những bất trắc rủi ro đó đã gây ra và đem đến cho con ngƣời những tổn thất, hậu quả to lớn cả về mặt kinh tế lẫn môi trƣờng sinh thái và 8 Formatted: No underline, Font color: Auto Formatted: Heading 2, Left, Line spacing: single Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto
- Xem thêm -