Tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thuỷ cái lân

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 1 Chƣơng 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN .................................................................................... 8 1.1. Khái quát về công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân ................................................................................. 8 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty ............................................ 8 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động và đầu tư chủ yếu của công ty ......................... 10 1.1.2.1 Các mục tiêu chính của công ty ................................................... 10 1.1.2.2 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu ................................................... 12 1.1.2.3 Danh mục các sản phẩm chính của công ty ................................. 13 1.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân ........................................................................................................ 14 1.1.4 Tình hình đầu tư chung của công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân trong giai đoạn 2001-2008 ........................................................... 18 1.1.4.1 Tổng quan về tình hình đầu tư chung giai đoạn 2001-2008 ........ 18 1.1.4.2 Những hoạt động đầu tư chủ yếu của công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân .................................................................................. 20 1.2 Tình hình quản lý dự án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân............................................................. 23 1.2.1 Công tác tổ chức Quản lý dự án tại công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân............................................................................................. 23 1.2.2 Quy trình quản lý dự án tại công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân ........................................................................................................ 25 Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2.1 Xin giao đất, thuê đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đối với dự án cơ sử dụng đất)......................................................................... 27 1.2.2.2 Xin giấy phép xây dựng (nếu cần)................................................ 27 1.2.2.3 Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái định cư (đối với những dự án có yêu cầu tái định cư), chuẩn bị mặt bằng xây dựng (nếu có) ............................................................................ 28 1.2.2.4 Thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình........................................ 28 1.2.2.5 Đấu thầu mua sắm thiét bị, công nghệ, xây lắp và tư vấn ........... 28 1.2.2.6 Tiến hành thi công xây lắp ........................................................... 29 1.2.2.7 Quản lý kỹ thuật, chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng..... 29 1.2.2.8 Nghiệm thu, ban giao công trình.................................................. 29 1.2.2.9 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình ................................. 29 1.2.2.10 Công tác báo cáo đầu tư ............................................................ 30 1.2.3 Quản lý dự án theo các nội dung cơ bản tại công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân .......................................................................... 30 1.2.3.1 Quản lý khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ................. 31 1.2.3.2 Lập kế hoạch tổng quan và quản lý quá trình lập kế hoạch ........ 38 1.2.3.3 Quản lý thời gian và tiến độ dự án............................................... 47 1.2.3.4 Quản lý chất lượng thực hiện dự án ............................................ 53 1.2.3.5 Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án ............................... 60 1.2.3.6 Quản lý việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, mua sắm thiết bị, tư vấn của dự án đầu tư ....................................................... 66 1.2.3.7 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, hoàn trả vốn đầu tư 72 1.3 Đánh giá công tác quản lý dự án tại công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân ............................................................................................... 73 1.3.1 Kết quả công tác quản lý dự án......................................................... 86 1.3.2 Những hạn chế và khó khăn ............................................................. 92 Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chƣơng 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN ......................... 97 2.1 Những định hƣớng, kế hoạch đấu tƣ, quản lý dự án trong giai đoạn 2009-2015........................................................................................................ 97 2.1.1 Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2009-2015 .............................................. 97 2.1.2 Kế hoạch quản lý dự án trong giai đoạn 2009-2015 ...................... 103 2.1.3 Đinh hướng quản lý các dự án ....................................................... 104 2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân ..................................................... 106 2.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án tại công ty ..... 106 2.2.1.1 Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực .................... 106 2.2.1.2 Giải pháp về chất lượng kỹ thuật công nghệ và tư vấn xây dựng ................................................................................................................ 108 2.2.1.3 Giải pháp về công tác lập kế hoạch ........................................... 109 2.2.1.4 Giải pháp về tài chính ................................................................ 109 2.2.1.5 Giải pháp về quản lý vật tư ........................................................ 110 2.2.2 Giải pháp cho công tác quản lý tại công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân........................................................................................... 110 2.2.2.1 Giải pháp cho công tác quản lý tiến độ dự án ........................... 110 2.2.2.2 Giải pháp cho công tác quản lý chất lượng ............................... 113 2.2.2.3 Giải pháp cho công tác quản lý chi phí ..................................... 114 KẾT LUẬN .................................................................................................. 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 119 Phụ lục . ........................................................................................................ 136 Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ PHỤ LỤC 1. Danh mục các biểu đồ: Biểu đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty….…………………………….9 Biểu đồ 1.2: Biểu đồ nguồn vốn cho các dự án…….………………………15 Biểu đồ 1.3: Mô hình tổ chức quản lý dự án tại công ty……….…………..18 Biểu đồ 1.4: Quy trình quản lý dự án của công ty………….………………20 Biểu đồ 1.5: Lập kế hoạch thực hiện hạng mục cải tạo nhà năm tầng theo sơ đồ GANTT…..……………………………………………………………...39 Biểu đồ 1.6: Nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng….…….…..51 Biểu đồ 1.7: Mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân………………………………….……..69 2. Danh mục các bảng: Bảng 1.1: Các thông số và kết quả thu được của dự án….……………...…30 Bảng 1.2: Phân tích khía cạnh tài chính của dự án…..…………………..…31 Bảng 1.3: Cơ cấu phân tách công việc của dự án………..………..………..36 Bảng 1.4: Phân tách công việc cải tạo nhà năm tầng theo mã số……..……38 Bảng 1.5: Phân tách công việc xây dựng văn phòng theo mã số…….……...42 Bảng 1.6: Cơ cấu nhân lực và chi phí tiền lương và Bảo hiểm xã hội của dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cụm công nghiệp Cái Lân……………………….....45 Bảng 1.7: Dự kiến nguồn vốn cho dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cụm công nghiệp Cái Lân……………………………………………………………....46 Bảng 1.8: Điều kiện huy động vốn…….………………………………….....46 Bảng 1.9: Bảng dự toán chi phí cho các hạng mục chính của dự án.……....56 Bảng 1.10: Khái toán chi phí đầu tư hệ thống giao thông…….……………..57 Bảng 1.11: Kế hoạch nguồn vốn cho dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cụm công nghiệp Cái Lân…………………………………..…………………………..59 Bảng 1.12: Ví dụ tóm tắt về đánh giá mặt kỹ thuật chất lượng………….......65 Bảng 1.13: Kế hoạch sử dụng vốn……….……………………………….....69 Bảng 1.14: Kế hoạch dự kiến huy động vốn…………….………………..…70 Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.15: Bảng điều chỉnh vốn đầu tư của dự án…….…………………..72 Bảng 1.16: Kế hoạch đấu thầu chung của dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân (kế hoạch đã được điều chỉnh)…………..…..73 Bảng 1.17: Các thông số và kết quả thu được của dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cụm công nghiệp Cái Lân tính đến năm 2008…………………………....84 Bảng 1.18: Kết quả kinh doanh của Nhà máy điện Diezel………………......85 Bảng 2.1: Danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư……………………….....….91 3. Danh mục các phụ lục: Phụ lục 1: Các dự án đầu tư thuộc Cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân Phụ lục 2: Báo cáo thẩm định Phụ luc 3: Thẩm định lại báo cáo thẩm định gói thầu 6e4 Phụ lục 4: Phụ lục tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án xây dựng hạ tầng cơ sở CNTT Cái Lân - Quảng Ninh Phụ lục 5: Bảng kế hoạch tổng hợp chi phí và doanh thu của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, ngành công nghiệp tàu thuỷ - ngành công nghiệp mũi nhọn - của nước ta có bước phát triển nhanh, nhưng hiệu quả còn hạn chế và chưa vững chắc. Công nghiệp đóng tàu của Việt Nam hiện chủ yếu vẫn là lắp ráp. Hợp đồng đóng tàu mới dừng lại ở trình độ làm gia công theo thiết kế các loại, mẫu mã, vật tư, nguyên liệu, động cơ, cũng như giám sát, đăng kiểm… đều của nước ngoài. Để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, vấn đề đặt ra cho công nghiệp tàu thuỷ trong giai đoạn mới là phải tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam đang tập trung củng cố, hoàn thiện các cơ sở hiện có, nâng cấp, đầu tư trang, thiết bị, công nghệ tại ba khu vực: Hải Phòng - Quảng Ninh, miền trung va miền nam hình thành hệ thống công nghiệp phụ trợ. Được sự uỷ quyền của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân đang tiến hành một loạt dự án đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống các công trình trong các cụm công nghiệp để hình thành lên một hệ thống ngành công nghiệp phụ trợ. Nhất là dự án đầu tư xây dựng trong Cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân đang được công ty gấp rút hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên qua thời gian thực hiện, từ những thực tế nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án, Thời gian thực hiện các dự án của công ty kéo dài, tổng vốn đầu tư cho các dự án lớn hơn rất nhiều so với dự toán ban đầu. Điều này cho thấy công tác quản lý dự án của công ty còn có những hạn chế cần phải khắc phục để có thể thực hiện mục tiêu nội địa hoá ngành đóng tàu trong nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. Đây là lý do em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân” Chuyên đề của em ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và các danh mục thì nội dung gồm có hai chương: Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 1: Thực trạng công tác quản lý dự án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân Chương 2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo - Tiến sĩ Phạm Văn Hùng cùng sự giúp đỡ của Chị Nguyễn Thị Thuý Biên và các anh chị trong Phòng kế hoạch đầu tư của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân đã giúp đỡ em rất nhiều để hoàn thành được chuyên đề này. Đề cập đến một vấn đề lớn và phức tạp trong khi trình độ và thời gian còn hạn chế, chuyên đề không tránh khởi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, các anh chị trong phòng kế hoạch đầu tư của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chƣơng 1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN 1.1. Khái quát về công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân (Công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân) là một đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Cho đến giai đoạn hiện nay, ta có thể sơ lược các mốc thời điểm quan trọng đối với công ty: * Sự ra đời của bn quản lý dự án khu Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam. Ngày 06/11/2001, Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (nay là Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam) đã có Quyết định số 408 QĐ/TCCB – LĐ về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân với chức năng và nhiệm vụ: Giúp chủ đầu tư - Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam tổ chức xúc tiến, quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân. * Thành lập Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Cái Lân (tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thuỷ Cái Lân) Ngày 04/04/2003 Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đã có quyết định số 307/QĐ – TCCB – LĐ về việc thành lập Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân – đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân là: Đầu tư, thực hiện các dự án thuộc Cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân chuyển sang). Bên Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cạnh đó Công ty cũng thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh khác như: Sản xuất kinh doanh thép đóng tàu, thép cường độ cao; Tổ chức, triển khai thực nghiệm năng lực các phương tiện vận tải thuỷ mới, sản xuất và vận tải biển; Kinh doanh dịch vụ hàng hải… Qua hơn 03 năm hoạt động, Công ty triển khai tốt các hoạt động đầu tư tại Cụm Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân, dần hình thành các Nhà máy trong Cụm công nghiệp – đơn vị sản xuất thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp tàu thuỷ. * Thành lập công ty TNHH một thành viên Công nghiệpTtàu thuỷ Cái Lân trên cơ sở Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân. Ngày 30/05/2006 Hội động quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đã có quyết định 829/QĐ – CNT – TCCB – LĐ về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thuỷ Cái Lân. Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thuỷ Cái Lân được thành lập, trên cơ sở Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân, kế thừa toàn bộ các hoạt động của Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Cái Lân – đơn vị hạch toán phụ thuộc, thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam). Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân hiện nay: Ban lãnh đạo của công ty hiện nay: + Chủ tịch công ty + Tổng giám đốc + Các phó tổng giám đốc + Kế toán trưởng + Các phòng nghiệp vụ và các ban chuẩn bị sản xuất thuộc công ty + Các chi nhánh, văn phòng đại diện + Các công ty thành viên. Công ty caó tên giao dịch: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tên giao dịch quốc tế: CAILAN SHIIPBUILDING INDUSTRY COMPANY Tên viết tắt: CAILAN SHINCO Có hai trụ sở chính: Tại Hà nội: Tầng 11 - Toà nhà Giảng Võ Lake View - D10 Giảng Võ Quận Ba Đình –Thành phố Hà nội. Tại Quảng Ninh: Cụm Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân - phường Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh. 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động và đầu tư chủ yếu của công ty 1.1.2.1 Các mục tiêu chính của công ty Chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế thế giới và gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Việt Nam đã tạo lên một bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu thành phần kinh tế. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới. Từ khởi nguồn là Ban quản lý dự án Khu công nghiệp Tàu thuỷ Cái Lân thành lập theo quyết định của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ngày nay công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân đang phát triển mạnh mẽ và không ngừng xây dựng thành Tổng công ty Công nghiệp nặng Cái Lân, sản xuất các mặt hàng phụ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hoá trong ngành đóng tàu Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay công ty triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tạo ra thương hiệu có uy tín với Tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và các bạn hàng. Hướng tới các mục tiêu vì sự ổn định, bền vững và phát triển của Công ty, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến 2020. Công ty đang thực hiện các biện pháp để tăng cường các tiềm năng, đổi mới công tác tổ chức quản lý, đổi mới công nghệ và năng lực chỉ huy điều hành. Bằng việc coi mục tiêu “Kỷ cương - Chất lượng – An toàn - Hiệu quả” trong sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án theo hướng: Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá - hiện đại hóa để xây dựng Công ty thành Tổng công ty công nghiệp nặng Cái Lân là đơn bị kinh tế mạnh trong tập đoàn kinh tế Vinashin: Đa dạng hoá trong sản xuát kinh doanh đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn liền với dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng môi trường doanh nghiệp hài hoà, từng bước phát triển giai cấp công nhân trong công ty đáp ứng yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân ngành đóng tàu Việt Nam. Cải thiện đời sống của người lao động đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, có tích tụ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đóng vai trò điều tiết về tài chính, về nhân sự, về cơ cấu đầu tư, về hoạch định chính sách chiến lược phát triển cho các đơn vị thành viên: Hoàn thiện đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ, xây dựng quản lý theo ISO tiến tời làm chủ công nghệ tiên tiến, ưu tiên triển khai có hiệu quả: Nhà máy cán nóng thép tấm, thép phi tiêu chuẩn phục vụ ngành đóng tàu và ngành cơ khí. sản xuất Điện phục vụ khu công nghiệp. Khai thác Cảng khách Hòn Gai theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng lực lượng sản xuất phát triển mạnh phù hợp với quan hệ sản xuất trong thời kỳ mới, thực hiện việc hội nhập với khu vực và quốc tế trong khối ASEAN, AFTA, WTO. - Với phương châm “Quản lý chặt chẽ hiệu quả - Tài chính kỷ cương lành mạnh – Phát triển đồng bộ bền vững”. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ có năng lực công tác cao, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhanh chóng làm chủ khoa học công nghệ mới, có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH. Xây dựng chế độ dân chủ cới mở, phát huy mọi tiềm năng nội lực, tuyển chọn và chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận cho tương lai. Có nền tài chính lành mạnh, có dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, có chính sách xã hội đúng đắn. - Thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng Đảng, để Đảng bộ công ty thực sự vững mạnh đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng với mọi hoạt động của công ty, ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho các tố chức Đoàn thể quần chúng trong công ty phát huy tiềm năng, tạo sức mạnh tổng hợp thực Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiện các mục tiêu đề ra. Tạo sự gắn kết giữa gia đình công nhân viên với công ty và xã hội. - Bên cạnh việc nỗ lực cố gắng, công ty mong muốn tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế theo nguyên tắc: “Bình đẳng và các bên cùng có lợi”. Thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế biển, đảo mà nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra gớp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh – xã hội công bằng – dân chủ - văn minh. 1.1.2.2 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu - Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu, thiết bị cơ khí, điện phục vụ công nghiệp tàu thuỷ và đáp ứng nhu cầu thị trường. - Tổ chức, khai thác thực nghiệm năng lực các phương tiện vận tải thuỷ mới sản xuất và vận tải biển. - Kinh doanh dịch vụ hàng hải bao gồm cung ứng, lai dắt, sửa chữa, vệ sinh tàu biển, môi giới hàng hải, bốc dỡ hàng hoá. - Đầu tư, kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng, khu đô thị và nhà ở. - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị cơ khí, phụ tùng, phụ kiện tàu thuỷ và các loại hàng hoá liên quan đến ngành Công nghiệp tàu thuỷ. - Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ. - Hợp tác liên doanh với các tổ chức trong và ngoài nước phát triển thị trường cho ngành Công nghiệp tàu thuỷ. - Dịch vụ du lịch khách sạn. - Kinh doanh các dịch vụ khác bao gồm: Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh vận chuyển khách du lịch. - Vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện đường thuỷ, đường bộ nội địa và quốc tế. - Phun hút, san lấp mặt bằng khu công nghiệp, đô thị. - Kinh doanh dịch vụ xếp dỡ, vận tải hàng hoá, cho thuê kho bãi bảo quản nguyên vật liệu, kinh doanh cảng. Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kinh doanh hạ tầng cơ sở khu công nghiệp. 1.1.2.3 Danh mục các sản phẩm chính của công ty - Ngành điện: + Sản xuất Điện + Truyền tải và phân phối Điện + Vận hành trạm biến áp và đường dây đến 110KV - Các sản phẩm cơ khí phục vụ cho công nghiệp đóng tàu, các sản phẩm thép xây dựng khác: + Thép tấm đóng tàu, thép cường độ cao + Sản xuất dầm thép, kết cấu nhà xưởng và các phân đoạn phục vụ cho công nghiệp đóng tàu + Các sản phẩm thép xây dựng: Thép tròn, thép xoắn, thép ống và các sản phẩm khác từ thép + Sản xuất bình bồn, nồi hơi, vỏ tàu lăn… - Các sản phẩm nội thất phục vụ công nghiệp đóng tàu và các ngành công nghiệp khác: + Các sản phẩm nhựa và cao su + Các thiết bị điện, điện lạnh, điện tử tàu thuỷ và dân dụng + Các sản phẩm nội thất tàu thuỷ và dân dụng khác - Khai thác hạ tầng cơ sở, kinh doanh bất động sản: + Khai thác, kinh doanh công trình: Cầu tàu cảng sông, cảng biển + Kinh doanh khai thác hạ tầng khu công nghiệp, đô thị + Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, bến bãi - Các sản phẩm xây lắp: + Nhà xưởng và các công trình xây dựng: Cầu, đường, công trình biển và hải đảo, nhà cao tầng + Lắp đặt các thiết bị công trình công nghiệp - Các sản phẩm dụ lịch và dịch vụ: + Dịch vụ nhà hàng khách sạn + Kinh doanh lữ hành dịch vụ Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Dịch vụ vận tải: + Vận tải đường bộ: Vận tải hành khách, vận tải hàng hoá + Vận tải đường thuỷ: Vận tải hành khách, vận tải hàng hoá - Các sản phẩm công nghiệp phụ trợ khác. 1.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân Biểu đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Nguồn: Công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng kế hoạch đầu tư của công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân Quyêt định số 55/QĐ-CTCL-TCCB-LĐ ngày 10/08/2006 của Tổng giám đốc công ty quy định về chức năng, tổ chức và hoạt động của phòng kế hoạch đầu tư. - Chức năng: Phòng kế hoạch đầu tư là một bộ phận trong hệ thống sản xuất kinh doanh của công ty. Tham mưu cho lãnh đạo công ty về chiến lược, kế hoạch đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh các mặt của công ty. - Nhiệm vụ và quyền hạn: + Xây dựng các kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh theo đúng những văn bản pháp luật của Nhà nước, theo định hướng chung của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. + Trình Tổng giám đốc công ty chiến lược, quy hoạch tổng thể, dự án, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm và các cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính sau khi đã được công ty phê duyệt. + Phân, giao kế hoạch đơn vị, sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên. Tổ chức thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư, công tác tổng hợp báo cáo thông kế đầu tư, xây dựng cơ bản trong toàn công ty. + Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn trong và ngoài nước (kể cả vốn vay) xây dựng kế hoạch vốn hàng năm. Kết hợp với phòng tài chính kế toán điều tiết, phân bố, bổ sung vốn phù hợp với các dự án do công ty là chủ đầu tư. + Xây dựng các kế hoạch, nhu cầu về vật tư, máy, thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn công ty nói chung và của các dự án nói riêng. + Điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, đầu tư khi cần thiết. + Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành triển khai và thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền. Đánh giá kết Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quả và hiệu quả kinh tế của hoạt động đầu tư. Làm đầu mối cho các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo công ty với các đối tác, nhà thầu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực đầu tư. + Kết hợp với các phòng, ban thực hiện việc đầu tư, mua sắm máy, dây truyền sản xuất, các thiết bị khác phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, nghiên cứu mở rộng việc đầu tư ở thị trường trong và ngoài nước. Tiếp nhận, quản lý và cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án đầu tư theo đúng đối tượng được cung ứng và tiến độ kế hoạch sản xuất kinh doanh. + Quản lý các dự án thành phần, dự án chưa thành lập ban (tiểu ban) quản lý dự án của công ty. + Giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc công ty. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc công ty thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo kế hoạch của công ty đã được lãnh đạo công ty phê duyệt. + Tham gia công tác đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu, theo dõi viêc tổ chức thực hiện các dự án đấu thầu, thực hiện các quy đinh của pháp luật về đấu thầu, quản lý hệ thống thông tin về đấu thầu. + Được đề nghị các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc công ty giải quyết, phối hợp giải quyết các công việc có liên quan. + Lập kế hoạch về nhân lực thực hiện công việc do phòng đảm nhiệm trình Tổng giám đốc công ty phê duyệt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng. + Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình phải báo cáo trực tiếp Tổng giám đốc công ty để giải quyết. - Cơ cấu tổ chức của phòng kế hoạch đầu tư: gồm có trưởng phòng, các phó phòng (nếu có), và các nhân viên giúp việc. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể như sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Trưởng phòng: Do Tổng giám đốc công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc công ty và pháp luật về mọi hoạt động của phòng. Với nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Chủ động xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về đầu tư, sản xuất của toàn công ty. 2. Ký tắt các văn bản, tài liệu thuộc phạm vi nhiệm vụ của phòng trình lãnh đạo công ty xem xét quyết định. 3. Đề nghị Tổng giám đốc công ty khen thưởng, kỷ luật, tạm hoãn hợp đồng lao động, nhận xét quá trình làm việc của các nhân viên thuộc phòng mình. 4. Thực hiện các công việc khác theo sự uỷ quyền của Tổng giám đốc công ty. * Phó trưởng phòng: Do Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của trưởng phòng. Có nhiệm vụ, quyền hạn: Giúp trưởng phòng điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và Tổng giám đốc công ty về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền thưc hiện. * Nhân viên giúp việc: Là các kỹ sư, cử nhân và lao động khác có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao. Nhân viên chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về kết quả của các công việc được giao. Tuỳ thuộc từng thời điểm và nhu cầu của công việc trưởng phòng lên kế hoạch đề nghị để Tổng giám đốc công ty bố trí, điều động. Trong một số lĩnh vực đòi hỏi những người thực hiện các nhiệm vụ cụ thể phải là những người có chứng chỉ hành nghề. phòng kế hoạch đầu tư chịu trách nhiệm đáp ứng những yêu cầu đó, có kế hoạch đề cử người đi đào tạo, đào tạo lại hoặc thuê mướn để đáp ứng công việc, nhiệm vụ được giao. Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.4 Tình hình đầu tư chung của công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân trong giai đoạn 2001-2008 1.1.4.1 Tổng quan về tình hình đầu tư chung giai đoạn 2001-2008 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân tiền thân là một Ban quản lý dự án của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (hay tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trước đây). Cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn thì công ty ngày càng được mở rộng. Theo xu hướng phát triển ngành đóng tàu trong nước, hướng tới mục tiêu nội địa hoá ngành đóng tàu mà Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam xây dựng kế hoạch xây dựng một loạt các nhà máy sản xuất các sản phẩm để phục vụ ngành đóng tàu trong nước. Rất nhiều dự án đã được tiến hành nằm trải dài theo đất nước, từ các Khu công nghiệp lớn như Dung Quất, Hải Hà… Là một công ty hoạch toán độc lập với chức năng là sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho ngành đóng tàu thì hoạt động đầu tư của công ty trong giai đoạn qua chủ yếu là đâu tư xây dựng cơ bản, đâu tư theo dự án. Tiến hành xây dựng các nhà máy sản xuất các linh kiện, thiết bị phục vụ cho công nghiệp đóng tàu. Đồng thời bên cạnh công tác công nghiệp phụ trợ thì công ty tiến hành hoạch toán độc lập nên tiến hành việc khai thác thế mạnh địa thế và khai thác vận hành các dự án đã thực hiện xong đưa vào hoạt động để phục vụ cho mục đích kinh doanh, phát triển không ngừng công ty. Từ khởi nguồn là một Ban quản lý dự án năm 2001 cho tới hiện nay công ty đã trở thành một trong 17 tổng công ty thành viên lớn của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam với một hệ thống các đơn vị hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc. Các đơn vị hạch toán phụ thuôc gồm có: + Chi nhánh tại Hải Hà- Ban quản lý dự án xây dựng khu kinh tế Hải Hà + Xí nghiệp dịch vụ thương mại Vinashin- Hạ Long + Xí nghiệp vận tải biển Vinashin- Hạ Long + Trung tâm tư vấn phát triển hạ tầng Cailanshinco Các đơn vị hoạch toán độc lập gồm có: Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Công ty TNHH một thành viên Cảng Hòn Gai- Vinashin + Công ty TNHH một thành viên Điện Cái Lân- Vinashin + Công ty TNHH một thành viên Thép Cái Lân- Vinashin + Công ty cổ phần cơ khí kết cấu thép xây dựng Vinashin + Công ty cổ phần kinh doanh khai thác hạ tầng Vinashin- Hạ Long. Sản phẩm của công ty mang tính chất đơn chiếc phục vụ cho ngành đóng tàu Việt Nam chưa có khả năng xuất khẩu nên sản phẩm không có tính cạnh tranh. Hoạt động đầu tư chung của công ty thời gian qua chủ yếu là tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng mới các nhà máy mà cụ thể là các nhà máy thuộc cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân. Hệ thống các dự án đã và đang tiến hành đầu tư là: - Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cơ sở cụm CNTT Cái Lân. - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Diezel - Dự án đầu tư xây dựng công trình xếp dỡ và bảo quản nguyên vật liệu - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán nóng thép tấm - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy kết cấu thép - Dự án đầu tư đóng mới: Tàu khách cao tốc 200 chỗ kiểu hai thân - Dự án chế thử: Cần trục Container cầu cảng Tuy là công ty Nhà nước nhưng nguồn vốn cho hoạt động của công ty chủ yếu được huy động từ hai nguồn chính là nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay thương mại trong đó vốn vay thương mại chiếm tới 85% có thể nhìn thấy rõ thông qua biểu đồ nguồn vốn cho các dự án. Nhưng cũng chính vì nguồn vốn chủ yếu để tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư là nguồn vốn vay thương mại nên dưới sức ép của việc trả lãi mà công ty phải tiến hành thực hiện các dự án một cách chặt chẽ có kế hoạch và theo chương trình quản lý sát sao. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên thông qua việc tuyển dụng đầu vào, và việc tiến hành các lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân viên nhằm nâng cao và phát huy tối đa chất lượng và khả năng của người lao động. Bên cạnh đó có những chính sách đầu Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tư phù hợp để nầng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động tạo sức mạnh tập thể cho công ty. Biểu đồ 1.2: Nguồn vốn đầu tƣ cho các dự án Nguồn: Phòng Kế hoạch đầu tư công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân 1.1.4.2 Những hoạt động đầu tư chủ yếu của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân Trong giai đoạn 2001-2008 tổng công ty đã không ngừng phát triển, nâng cao năng lực tài chính và kinh doanh của mình. Các hoạt động đầu tư được đẩy mạnh theo yêu cầu phát triển không ngừng của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành một trong những nước có nền công nghiệp đóng tàu hàng đầu.  Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản Là một công ty hạch toán độc lập thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Thực hiện sản xuất các thiết bị phụ trợ cho các công ty đóng tàu và cung cấp sản phẩm cho ngành đóng tàu trong nước. Chính vì vậy hoạt động của công ty không mang tính cạnh tranh. Hoạt động đầu tư chủ yếu trong Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngân Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
- Xem thêm -