Tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3675 |
  • Lượt tải: 11
phuongtran99439

Tham gia: 26/07/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------- PHẠM VĂN BÁ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : CB140559 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------- PHẠM VĂN BÁ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : CB140559 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG VŨ TÙNG Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là luận văn được nghiên cứu độc lập của riêng tác giả. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, đáng tin cậy và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về luận văn này. Nghệ An, tháng 9 năm 2016 Học viên Phạm Văn Bá i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập theo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tác giả đã hoàn thành chương trình và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài: “Hoàn thiện công tác QLDA tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giáo viên hướng dẫn TS. Đặng Vũ Tùng đã tận tình hướng dẫn để tôi có thể hoàn thành tốt khóa luận này. Cùng gửi lời cảm ơn đến thầy cô trường Đại học Bách Khoa Hà Nội truyền đạt những kiến thực hữu ích để tôi có thể vận dụng vào bài luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu, Ban giám đốc dự án, các cán bộ trong ban đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện bài luận văn này. Trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................. ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................... v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ................................................................................... vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................... vii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ............................................................................................................................. 7 1.1. Dự án đầu tư xây dựng công trình ............................................................................ 7 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng ......................................................................... 7 1.1.2. Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng .................................................... 7 1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ............................................................. 10 1.2.1. Quản lý dự án ...................................................................................................... 10 1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng ................................. 13 1.2.3. Cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam ........................... 14 1.2.4. Các hình thức quản lý thực hiện dự án ................................................................ 16 1.2.5. Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng ......................................... 18 1.2.6. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng ............................................................ 21 1.2.7. Các tiêu chí đánh giá công tác QLDA ĐTXD..................................................... 25 1.2.8. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý dự án xây dựng ............................ 28 1.3. Kinh nghiệm quản lý dự án ở một số đơn vị trong nước........................................ 29 1.3.1 Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau.......................................... 29 1.3.2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vinh – Nghệ An ................................... 30 1.3.3. Bài học rút ra ....................................................................................................... 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QLDA ĐTXD QUỲNH LƯU ......................................................... 33 2.1.Giới thiệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu (Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu) ........................................................................................... 33 2.1.1. Đặc điểm điều kiện Tự nhiên - Xã hội của huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An ......... 33 2.1.2. Sự phát triển của Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu............................................... 33 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu .................................. 34 2.1.4. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu .................................................. 35 2.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu ................................ 37 2.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu - Nghệ An giai đoạn 2013-2015................................................................. 38 2.2.1. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu................................................................................................................................. 38 iii 2.2.2. Quản lý tiến độ các dự án .................................................................................... 40 2.2.3. Quản lý chất lượng dự án .................................................................................... 48 2.2.4. Quản lý chi phí dự án .......................................................................................... 55 2.2.5. Quản lý đấu thầu .................................................................................................. 62 2.2.6. Các nội dung quản lý khác .................................................................................. 65 2.3. Đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu Nghệ An giai đoạn 2013-2015 ............................................................................... 71 2.3.1. Đánh giá kết quả đạt được ................................................................................... 71 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân .......................................................................... 73 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QLDA ĐTXD QUỲNH LƯU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 ................................................................................................................... 79 3.1 Phương hướng hoạt động của Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 – 2020 ............................................................................................................................... 79 3.1.1 Phương hướng phát triển ...................................................................................... 79 3.1.2 Mục tiêu ................................................................................................................ 79 3.1.3. Quan điểm hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu......................................................................................................... 80 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác QLDA ĐTXD tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu ..................................................................................................................... 81 3.2.1 Nhóm các giải pháp theo nội dung QLDA ........................................................... 81 3.2.2. Nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý .................................................. 91 3.3. Kiến nghị với các ngành các cấp liên quan .......................................................... 101 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 104 iv DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TT Giải nghĩa Ký hiệu 1 BCKTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật 2 CBNV Cán bộ nhân viên 3 CĐT Chủ đầu tư 4 DAĐT Dự án đầu tư 5 ĐKKD Đăng ký kinh doanh 6 ĐTXD Đầu tư xây dựng 7 GPMB Giải phóng mặt bằng 8 GTVT Giao thông vận tải 9 HSMT Hồ sơ mời thầu 10 KHĐT Kế hoạch đầu tư 11 KSTK Khảo sát thiết kế 12 KT-XH Kinh tế - Xã hội 13 KHTH Kế hoạch tổng hợp 14 PPP Public - Private Partner 15 QĐ Quyết định 16 QLCL Quản lý chất lượng 17 QLDA Quản lý dự án 18 TCKT Tài chính kế toán 19 TKKT-TDT Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán 20 TKKTTC Thiết kế kỹ thuật thi công 21 TP Thành phố 22 TMĐT Tổng mức đầu tư 23 UBND Ủy ban Nhân dân 24 XDCB Xây dựng cơ bản v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1. Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng .............................................. 8 Hình 1.2. Sơ đồ quá trình quản lý dự án........................................................................ 11 Hình 1.3. Hình thức chủ đầu trực tiếp quản lý thực hiện dự án .................................... 17 Hình 1.4. Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án .............................. 18 Hình 1.5. Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng ................................... 18 Hình 1.6. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án .............................................. 22 Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu ............................................ 35 Hình 2.2. Sơ đồ thực hiện công tác quản lý thời gian và tiến độ .................................. 42 Hình 2.3. Sơ đồ quản lý chất lượng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu ...................... 49 Hình 2.4. Sơ đồ thực hiện công tác QLCL khảo sát xây dựng ...................................... 50 Hình 2.5. QLCL thi công tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu ...................................... 51 Hình 2.6. Thực hiện công tác lập DAĐT ...................................................................... 57 Hình 2.7. Thực hiện bước lập TK BVTC và dự toán .................................................... 58 Hình 2.8. Nghiệm thu khối lượng thi công.................................................................... 58 Hình 2.9. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và thanh toán cho nhà thầu ................................... 59 Hình 2.10. Quy trình lựa chọn nhà thầu tại BQLDA ĐTXD Quỳnh Lưu.................... 62 Hình 2.11. Quá trình quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu Nghệ An ..................................................................................................... 66 Hình 2.12. Quy trình quản lý nhân sự tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu ................... 67 Hình 3.1. Nhóm các giải pháp theo nội dung QLDA .................................................... 82 Hình 3.2. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư ..................................... 86 Hình 3.3. Nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ............................................ 92 Hình 3.4. Đề xuất phương án tổ chức Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu ........................ 93 Hình 3.5.Tổ chức quản lý dự án đầu tư ......................................................................... 96 Hình 4.2. Mô hình thông tin trong phần mềm quản lý dự án ...................................... 107 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Bảng thống kê trình độ và thâm niên làm việc của CBNV Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu......................................................................................................... 37 Bảng 2.2. Bảng theo dõi tình hình thanh toán và giá trị thực hiện từ năm 2013 -2015 38 Bảng 2.3. Số lượng các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ........................... 39 Bảng 2.4. Số lượng các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán..................... 40 Hình 2.2. Sơ đồ thực hiện công tác quản lý thời gian và tiến độ .................................. 42 Bảng 2.5.Các sai sót trong công tác thiết kế và dự toán................................................ 43 Bảng 2.6. Thống kế số lượng các dự án bị các sai sót trong công tác thiết kế và dự toán từ 2013-2015.................................................................................................................. 44 Bảng 2.7. Những vướng mắc thường gặp trong quá trình thi công xây dựng............... 46 Bảng 2.8. Thống kê số lượng các dự án bị vướng mắc trong quá trình thi công từ năm 2013-2015 ...................................................................................................................... 47 Bảng 2.9. Sai sót trong các công tác làm tăng chi phí của dự án. ................................. 59 Bảng 2.10. Thống kế số lượng các dự án bị các sai sót trong công tác lập chi phí dự án từ 2013-2015.................................................................................................................. 60 Bảng 2.11. Các bước thực hiện công tác đấu thầu tại Ban QLDA ĐTXD ................... 63 Bảng 3.1. Dự kiến Quy mô đào tạo theo ngành nghề nguồn nhân lực tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu giai đoạn 2015 -2020 ..................................................................... 95 Bảng 3.2.Dự kiến những hạng mục thiết bị của Ban QLDA ĐTXD cần bổ sung ...... 100 vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, ngành xây dựng luôn giữ vững và khẳng định được vị thế, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, là lực lượng chủ yếu trong công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, tạo ra tiền đề thuận lợi để nền kinh tế Việt Nam có thể từng bước phát triển, hội nhập với khu vực và quốc tế. Vì vậy, việc đổi mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng luôn là cấp thiết và cần nhận được sự quan tâm của cả các nhà đầu tư lẫn chính phủ. Trong đó, công tác lập dự án đầu tư xây dựng cần phải có một sự phát triển sâu rộng và mang tính chuyên nghiệp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu xây ở nước ta trong thời gian tới. Điều này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực và đầu tư thích đáng từ phía Nhà nước, mà còn tùy thuộc vào sự phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng, chuyên môn của bản thân các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhằm hướng tới mục đích cuối cùng là tạo ra hiệu quả cao nhất cho các dự án xây dựng, đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho đất nước. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu, thay mặt chủ đầu tư (UBND Huyện Quỳnh Lưu) quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn của huyện. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu trong những năm qua tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn những tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng vẫn chưa thật sự đáp ứng tốt các yêu cầu của thời đại, khó đạt được mục tiêu chiến lược của Ban trong thời gian tới, cần phải hoàn thiện hơn nữa. Là một người công tác trong ngành xây dựng, với việc chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An” tác giả hy vọng có thể góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An trong thời gian tới. 1 2.2. Nhiệm vụ - Đưa ra những cơ sở lý luận về quản lý dự án; Các khái niệm, nội dung quản lý dự án, các công cụ quản lý dự án, các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý dự án, các tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án. - Nêu thực trạng và đánh giá công tác quản lý các dự án tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu trong thời gian qua (2013-2015) - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu trong thời gian tới (2016-2020). 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tôi đã tiến hành điều tra nghiên cứu tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu. - Về thời gian: + Số liệu thứ cấp: Nguồn dữ liệu bên trong bao gồm tài liệu, báo cáo của phòng kế hoạch, kỹ thuật, phòng Tài chính - kế toán… của Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu từ năm 2013-2015. Nguồn dữ liệu bên ngoài của luận văn bao gồm các công trình nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sỹ, các bài viết trên tạp chí Tài chính, Tạp chí xây dựng và một số tạp chí khác; số liệu thống kê của Tổng Cục Thống kê, Bộ Tài Chính có liên quan đến công trình nghiên cứu. + Số liệu sơ cấp: nghiên cứu các mô hình quản lý dự án, xây dựng sơ đồ các quy trình trong quản lý dự án, điều tra đánh giá mô hình quản lý dự án tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu trong thời gian tới. - Về nội dung: Nghiên cứu và đánh giá công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu từ năm 2013 đến 2015 về các nội dung: Quản 2 lý thời gian tiến độ; Quản lý chất lượng; Quản lý chi phí; Quản lý đấu thầu; Quản lý rủi ro, nhân sự, thông tin… 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng một số phương pháp chủ yếu như: - Phương pháp luận - Phương pháp tiếp cận, thu thập thông tin: điều tra, thu thập số liệu từ đơn vị cơ sở; các Báo cáo của Ban quản lý dự án; - Phương pháp xử lý: thống kê, mô tả, phân tích, tổng hợp; lập các sơ đồ và bảng biểu để phân tích đánh giá, so sánh nhằm xác định những nhân tố, những khâu có thể ảnh hưởng đến việc quản lý dự án xây dựng. Phương pháp nghiên cứu được tác giả thể hiện rõ qua sơ đồ sau: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Phát hiện lỗ hổng nghiên cứu Xác định câu hỏi nghiên cứu Thu thập dữ liệu sơ cấp Lựa chọn tình huống Xử lý dữ liệu Thu thập dữ liệu thứ cấp Phát hiện và kết luận Đề xuất giải pháp * Sơ đồ quy trình nghiên cứu luận văn Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ môn học thiết kế nghiên cứu luận văn Quy trình nghiên cứu luận văn * Phát hiện lỗ hổng (giới hạn) nghiên cứu: Qua quá trình tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, một số vấn đề mà các tác giả chưa đề cập đến hoặc đề cập chưa chi tiết như: Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một đơn vị sử dụng 3 vốn ngân sách nhà nước. Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu * Xác định câu hỏi nghiên cứu: Để đạt được các mục tiêu đặt ra của đề tài, câu hỏi nghiên cứu chính là các nội dung cần tiếp cận, triển khai dựa trên cơ sở lý luận logic và khoa học. Trong phạm vi của đề tài, các câu hỏi nghiên cứu bao gồm: + Quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì? + Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm những nội dung nào? + Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu giai đoạn 2013-2015 là như thế nào? + Với mô hình và cách quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu hiện nay sẽ có điểm hạn chế nào? + Đổi mới công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu cần theo những quan điểm, định hướng nào? Giải pháp nào để thực thi chiến lược đó? Những câu hỏi nghiên cứu chi tiết này nhằm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu chính của đề tài, đó là: Làm thế nào hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu. *Chọn tình huống:Từ những câu hỏi được xác định như phần trên, tình huống mà luận văn lựa chọn đó chính là những vấn đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu. Cụ thể luận văn sẽ tập trung nghiên cứu về công tác quản lý về con người; công tác lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý thời gian và tiến độ; công tác quản lý chất lượng; công tác thanh toán, nghiệm thu khối lượng; công tác quyết toán dự án hoàn thành. * Phương pháp thu thập dữ liệu, tài liệu: Luận văn sử dụng cả nguồn dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp để làm luận cứ cho đề tài nghiên cứu. Cụ thể: + Số liệu thứ cấp: Nguồn dữ liệu bên trong bao gồm tài liệu, báo cáo của phòng kế hoạch, kỹ thuật, phòng Tài chính - kế toán… của Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu từ năm 2013-2015. Nguồn dữ liệu bên ngoài của luận văn bao gồm các công trình nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sỹ, các bài viết trên tạp chí Tài chính, Tạp chí xây dựng và một số 4 tạp chí khác; số liệu thống kê của Tổng Cục Thống kê, Bộ Tài Chính có liên quan đến công trình nghiên cứu. + Số liệu sơ cấp: nghiên cứu các mô hình quản lý dự án, xây dựng sơ đồ các quy trình trong quản lý dự án, điều tra đánh giá mô hình quản lý dự án tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu trong thời gian tới. - Về nội dung: Nghiên cứu và đánh giá công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu từ năm 2013 đến 2015 về các nội dung: Quản lý thời gian tiến độ; Quản lý chất lượng; Quản lý chi phí; Quản lý đấu thầu; Quản lý rủi ro, nhân sự, thông tin… + Phân tích và xử lý dữ liệu: Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được từ nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, thông tin được phân tích xử lý để xây dựng các luận cứ, phục vụ cho việc làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Đầu tiên, thông tin được tập hợp, chọn lọc, sắp xếp để làm bộc lộ các mối liên hệ hoặc xu thế của sự vật. Nguồn thông tin thu thập được phân chia thành hai loại: thông tin định tính và thông tin định lượng. Những thông tin định lượng được mô tả thông qua phương pháp thống kê và phương pháp so sánh và có thể được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau như: con số rời rạc, bảng số liệu, biểu đồ. +Phát hiện và kết luận: Trên cơ sở kết quả quan sát, tổng hợp, phân tích số liệu tác giả sẽ phát hiện ra những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu. * Đề xuất giải pháp: Từ các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý dự án được phát hiện thì đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu trong những năm tới. 5. Đóng góp của luận văn Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung nhất về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phân tích thực trạng về quản lý dự án đầu tư xây dựng, từ đó đánh giá những mặt làm được và những hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu. 5 Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu trong thời gian tới. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài lời nói đầu và kết luận, luận văn được trình bày qua 3 chương: Chưong 1. Cơ sở lý luận chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chương 2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 -2020 6 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1. Dự án đầu tư xây dựng công trình 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng Khi đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư (hoặc lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật) để xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Dự án là việc thực hiện một mục đích hay nhiệm vụ công việc nào đó dưới sự ràng buộc về yêu cầu và nguồn vật chất đã định. Thông qua việc thực hiện dự án để cuối cùng đạt được mục tiêu nhất định đã đề ra và kết quả của nó có thể là một sản phẩm hay một dịch vụ. Dự án xây dựng là tập hợp các hồ sơ và bản vẽ thiết kế, trong đó bao gồm các tài liệu pháp lý, quy hoạch tổng thể, kiến trúc, kết cấu, công nghệ tổ chức thi công … được giải quyết. Theo Luật xây dựng 2014 thì khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình “Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”. 1.1.2. Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng và quá trình đầu tư xây dựng của bất kỳ dự án nào cũng bao gồm 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện đầu tư; Kết thúc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Quá trình thực hiện dự án đầu tư có thể mô tả bằng sơ đồ sau: 7 Hình 1.1. Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng (Nguồn: Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn) 1.1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Đối với các dự án quan trong quốc gia theo Nghị quyết số 66/2006/QH11 của Quốc hội thì chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Đối với dự án nhóm A không có trong quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành để xem xét, bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Vị trí, quy mô xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu chưa có trong quy hoạch xây dựng thì phải được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. 1.1.3.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư Sau khi báo cáo đầu tư được phê duyệt DAĐT được chuyển sang giai đoạn tiếp theo- giai đoạn thực hiện đầu tư. Vấn đề đầu tiên là lựa chọn đơn vị tư vấn, phải lựa chọn được những chuyên gia tư vấn, thiết kế giỏi trong các tổ chức tư vấn, thiết kế giàu kinh nghiệm, có năng lực thực thi việc nghiên cứu từ giai đoạn đầu, giai đoạn thiết kế đến giai đoạn quản lý giám sát xây dựng- đây là nhiệm vụ quan trọng và phức tạp.. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thiết kế, trên cơ sở dự án được phê duyệt, nhà thầu thiết kế tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo của mình. Tuỳ theo quy mô, 8 tính chất công trình xây dựng, việc thiết kế có thể thực hiện theo một bước, hai bước hay ba bước. Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư. Thiết kế ba bước bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án và có quy mô là cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II có kỹ thuật phức tạp do người quyết định đầu tư quyết định. Sau khi sản phẩm thiết kế được hình thành, chủ đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ TKKT-TDT (Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán) và trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư) phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm định thì thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra dự toán thiết kế công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt. Trên cơ sở kết quả thẩm định TKKT-DT người có thẩm quyền quyết định đầu tư sẽ ra quyết định phê duyệt TKKT-DT. Khi đã có quyết định phê duyệt TKKT-TDT, chủ đầu tư tổ chức đấu thầu xây dựng nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực để cung cấp các sản phẩm dịch vụ xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư và các mục tiêu của dự án. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, chủ đầu tư tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình với nhà thầu và tổ chức quản lý thi công xây dựng công trình. Tóm lại, trong giai đoạn này chủ đầu tư chịu trách nhiệm đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng theo tiến độ và bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu xây dựng; trình duyệt hồ sơ TKKT-DT; tổ chức đấu thầu; đàm phán ký kết hợp đồng, quản lý chất lượng kỹ thuật công trình trong suốt quá trình thi công và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc đã thực hiện trong quá trình triển khai dự án. 1.1.3.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng Sau khi công trình được thi công xong theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, chủ đầu tư thực hiện công tác bàn giao công trình cho cơ quan quản lý, sử dụng thực hiện khai thác, vận hành công trình với hiệu quả cao nhất. Như vậy các giai đoạn của quá trình đầu tư có mối liên hệ hữu 9 cơ với nhau, mỗi giai đoạn có tầm quan trọng riêng của nó cho nên không đánh giá quá cao hoặc xem nhẹ một giai đoạn nào và kết quả của giai đoạn này là tiền đề của giai đoạn sau. 1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1.2.1. Quản lý dự án 1.2.1.1. Khái niệm quản lý dự án Quản lý dự án là sự vận dụng lý luận, phương pháp, quan điểm có tính hệ thống để tiến hành quản lý có hiệu quả toàn bộ công việc liên quan tới dự án dưới sự ràng buộc về nguồn lực có hạn. Để thực hiện mục tiêu dự án, các nhà đầu tư phải lên kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, phối hợp, điều hành, khống chế và đánh giá toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc dự án. Nói cách khác, quản lý dự án đầu tư là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép. 1.2.1.2. Đặc trưng của quản lý dự án Quản lý dự án bao gồm những đặc trưng cơ bản sau: - Chủ thể của quản lý dự án chính là người quản lý dự án. Khách thể của quản lý dự án liên quan đến phạm vi công việc của dự án. Những công việc này tạo thành quá trình vận động của hệ thống dự án. - Mục đích của quản lý dự án là để thực hiện mục tiêu của dự án, tức là sản phẩm cuối cùng phải đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Bản thân việc quản lý không phải là mục đích mà là cách thực hiện mục đích. - Chức năng của quản lý dự án có thể khái quát thành nhiệm vụ lên kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều tiết, khống chế dự án. Nếu tách rời các chức năng này thì dự án không thể vận hành có hiệu quả, mục tiêu quản lý cũng không được thực hiện. 1.2.1.3. Nội dung quản lý dự án a. Quá trình quản lý dự án Quá trình là chỉ thứ tự hoạt động để cho ra một kết quả. Quá trình quản lý dự án căn cứ vào việc thực hiện các hoạt động của dự án theo thứ tự để đề ra kế hoạch dự án, sau đó từng bước thực hiện các công việc trong dự án. 10
- Xem thêm -