Tài liệu Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty xây dựng ngân hàng

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc lêi nãi ®Çu.....................................................................................................4 PhÇn I. Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp........................5 I. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp................................................................................................................5 1. Lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý lao ®éng.......................5 2. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.........................8 II. H×nh thøc tiÒn l¬ng, quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, BHYT vµ KPC§................9 1. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng..............................................................................9 1.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian:..................................................10 1.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm...................................................11 1.3 TrÝch tríc tiÒn l¬ng phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt..............14 2. Quü tiÒn l¬ng...........................................................................................14 3. Quü BHXH, BHYT, KPC§.....................................................................16 3.1. Quü BHXH........................................................................................16 3.2. Quü BHYT........................................................................................17 3.3. KPC§...............................................................................................18 III. H¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶..........................18 1. H¹ch to¸n lao ®éng:.................................................................................18 1.1. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng:............................................................18 1.2. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng:.........................................................19 1.3. H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng:...........................................................19 2. TÝnh tiÒn l¬ng vµ trî cÊp BHXH..............................................................19 IV - KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng......................................................................21 1 - Chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n...............................................................21 1.1. Chøng tõ kÕ to¸n..............................................................................21 1.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n.............................................................................22 2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng......................................................................23 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V . KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.............................................................25 1 - Chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n:..............................................................25 1.1 Chøng tõ:...........................................................................................25 1.2 - Tµi kho¶n kÕ to¸n:..........................................................................25 2 - KÕ to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng:..........................................26 VI – Sæ s¸ch kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.........................27 1. TÝnh tiÒn l¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ CNV........................................27 2. Tæ chøc ghi sæ kÕ to¸n:............................................................................28 pHÇn II. Thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long...........................................................................................32 I - §Æc ®iÓm C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du LÞch Nam Long................................32 1 - LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ................................................32 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (Xem s¬ ®å 9)......................................34 3 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh..........36 II. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ..........................................................39 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n...........................................................................39 2. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n...........................................................................41 III - Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹: C«ng ty Th¬ng M¹i vµ Du lÞch Nam Long........................................................................44 1 - §Æc ®iÓm lao ®éng:................................................................................44 2 . Quü tiÒn l¬ng:.........................................................................................46 2.1 Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng:.........................................................................46 2.2 Quü tiÒn l¬ng:....................................................................................46 3 - H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. (Xem s¬ ®å 11)........................................................50 3.1 H¹ch to¸n tiÒn l¬ng:..........................................................................50 3.2. TrÝch tríc l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt............59 3.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§...........64 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long..............................................74 I. NhËn xÐt chung............................................................................................74 1- H×nh thøc tr¶ l¬ng:.................................................................................75 2. ChÕ ®é tr¶ l¬ng........................................................................................75 3 - H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng :....................................................76 II -Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña phßng kÕ to¸n cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long..77 1 - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng:................................................................77 2. VÒ viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng..........................................................79 3. Hoµn thiÖn c¸ch tÝnh tr¶ l¬ng..................................................................80 3.1. TÝnh tr¶ l¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp:................................................80 3.2. TÝnh tr¶ l¬ng cho bé phËn trùc tiÕp:................................................81 4 - VÒ chÕ ®é tr¶ l¬ng:.................................................................................82 5 - VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng..........................82 KÕt luËn..........................................................................................................85 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Kh«ng chØ lµ tiÒn ®Ò cho sù tiÕn ho¸ loµi ngêi, lao ®éng cña con ngêi cßn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao ®éng gi÷ vai trß quan träng trong viÖc t¸i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi. Mét doanh nghiÖp, mét x· héi ®îc coi lµ ph¸t triÓn khi lao ®éng cã n¨ng suÊt, cã chÊt lîng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh vËy, trong c¸c chiÕn lîc kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, yÕu tè con ngêi lu«n ®îc ®Æt ë vÞ trÝ hµng ®Çu. Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh khi søc lao ®éng cña hä bá ra ®îc ®Òn bï xøng ®¸ng díi d¹ng tiÒn l¬ng. G¾n víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gåm b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù quan t©m cña x· héi ®Õn tõng thµnh viªn. Cã thÓ nãi r»ng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ mét trong sè Ýt vÊn ®Ò ®îc c¶ doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng quan t©m. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng cïng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh to¸n ®óng vµ thanh to¸n kÞp thêi tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng sÏ gãp phÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nªn ®èi víi c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam long, viÖc x©y dùng mét c¬ chÕ tr¶ l¬ng phï hîp, h¹ch to¸n ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi nh»m n©ng cao ®êi sèng lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cµng cÇn thiÕt h¬n, nhËn thøc vÊn ®Ò trªn t«i chän ®Ò tµi: "Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty Th¬ng M¹i Vµ Du LÞch Nam Long” . KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty Th¬ng M¹i Vµ Du LÞch Nam Long. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty Th¬ng M¹i Vµ Du LÞch Nam Long. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. I. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. 1. Lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý lao ®éng. Lao ®éng lµ mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt. Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m c¸ch kÕt hîp tèi ®a ho¸ tiÒn l¬ng cho CNV vµ viÖc tèi thiÓu ho¸ chi phÝ vÒ lao ®éng. Do ®ã viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn thiÕt ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng. Sö dông hîp lý lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, do ®ã h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Chi phÝ vÒ lao ®éng trong doanh nghiÖp biÓu hiÖn díi d¹ng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. TiÒn l¬ng hay tiÒn c«ng lµ phÇn thï lao lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña CNV ®· bá ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) g¾n liÒn víi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ CNV ®· thùc hiÖn. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, tiÒn l¬ng lµ mét bé phËn cña chi phÝ s¶n xuÊt ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng mµ ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng cña hä. TiÒn l¬ng lµ mét bé phËn cña chi phÝ s¶n xuÊt, chiÕm tû träng lín thø hai sau chi phÝ vÒ vËt liÖu. Do vËy, qu¶n lý h¹ch to¸n tèt chi phÝ nh©n c«ng sÏ gãp phÇn lµm h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn tèt c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng sÏ cã t¸c 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng kÝch thÝch ngêi lao ®éng h¨ng h¸i häc tËp n©ng cao tay nghÒ, ph¸t huy s¸ng kiÕn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®em l¹i kÕt qu¶ lao ®éng cao. XÐt vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi, tiÒn l¬ng thÓ hiÖn mèi quan hÖ ph©n phèi, quan hÖ s¶n xuÊt x· héi. Do ®ã, trong nh÷ng chõng mùc nhÊt ®Þnh th× mèi quan hÖ nµy sÏ chuyÓn ho¸ thµnh quan hÖ chÝnh trÞ nh: ®×nh c«ng, b¹o lo¹n, ®¶o chÝnh... g©y nªn x¸o trén vÒ chÝnh trÞ mÊt æn ®Þnh. Trªn thùc tÕ ngêi lao ®éng kh«ng quan t©m ®Õn tiÒn l¬ng nhiÒu hay Ýt mµ hä chØ quan t©m ®Õn khèi lîng t liÖu sinh ho¹t vµ dÞch vô hä nhËn ®îc th«ng qua tiÒn l¬ng. Nh vËy, tiÒn l¬ng ®îc chia lµm 2 d¹ng: tiÒn l¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l¬ng thùc tÕ. TiÒn l¬ng danh nghÜa lµ sè tiÒn thùc tÕ mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc , tuy nhiªn gi¸ c¶ hµng ho¸ ë mçi khu vùc, mçi thêi ®iÓm lµ kh¸c nhau nªn víi cïng mét sè tiÒn l¬ng ngêi lao ®éng sÏ mua ®îc sè hµng ho¸ dÞch vô kh«ng gièng nhau. §iÒu nµy lµm n¶y sinh kh¸i niÖm tiÒn l¬ng thùc tÕ. TiÒn l¬ng thùc tÕ ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng hµng ho¸ tiªu dïng mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc th«ng qua tiÒn l¬ng danh nghÜa cña hä. TiÒn l¬ng thùc tÕ phô thuéc vµo 2 yÕu tè sau: + Tæng sè tiÒn nhËn ®îc (tiÒn l¬ng danh nghÜa) + ChØ sè gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu dïng vµ dÞch vô Sù phô thuéc nµy cã thÓ biÓu diÔn qua c«ng thøc sau: TiÒn l ¬ng thùc tÕ = TiÒn l¬ng danh nghÜa ChØ sè gi¸ c¶ hµng hãa tiª u dïng vµ dÞch vô Chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng lµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng nªn bªn c¹nh tiÒn l¬ng danh nghÜa doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn tiÒn l¬ng thùc tÕ. TiÒn l¬ng trong c¬ chÕ míi tu©n theo quy luËt cung cÇu cña thÞ trêng søc lao ®éng, chÞu sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, h×nh thµnh th«ng qua viÖc ký kÕt hîp ®ång 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lao ®éng gi÷a ngêi lao ®éng víi bªn sö dông lao ®éng phï hîp víi luËt lao ®éng vµ luËt c«ng ®oµn. Ngoµi tiÒn l¬ng ®îc hëng theo sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cña m×nh ngêi lao ®éng cßn ®îc hëng sù ph©n phèi ngoµi thï lao lao ®éng th«ng qua c¸c quü phóc lîi tËp thÓ trong x· héi, ®Ó ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ cuéc sèng l©u dµi cña ngêi lao ®éng. Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, doanh nghiÖp cßn ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mét bé phËn chi phÝ gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§. BHXH ®îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho trêng hîp c¸n bé CNV t¹m thêi hay vÜnh viÔn mÊt søc lao ®éng nh: èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, mÊt søc, nghØ hu... BHYT ®Ó tµi trî cho viÖc phßng ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ cña ngêi lao ®éng. KPC§ chñ yÕu ®Ó cho ho¹t ®éng cña tæ chøc cña giíi lao ®éng ch¨m sãc b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. Cïng víi tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) c¸c kho¶n trÝch lËp c¸c quü nãi trªn hîp thµnh kho¶n chi phÝ vÒ lao ®éng sèng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ vÒ lao ®éng sèng ph¶i trªn c¬ së qu¶n lý vµ theo dâi qu¸ tr×nh huy ®éng, sö dông lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ngîc l¹i viÖc tÝnh ®óng thï lao lao ®éng, thanh to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n liªn quan cho ngêi lao ®éng, mét mÆt kÝch thÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian, kÕt qu¶ vµ chÊt lîng cña lao ®éng; mÆt kh¸c thóc ®Èy viÖc sö dông lao ®éng hîp lý, cã hiÖu qu¶. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¶n lý, huy ®éng sö dông hîp lý lao ®éng, cÇn thiÕt ph©n lo¹i CNV cña doanh ngiÖp. Lùc lîng lao ®éng t¹i doanh nghiÖp bao gåm: CNV trong danh s¸ch vµ CNV ngoµi danh s¸ch. - CNV trong danh s¸ch: lµ nh÷ng ngêi ®îc ®¨ng ký trong danh s¸ch lao ®éng cña doanh nghiÖp, do doanh nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý vµ chi tr¶ l¬ng. CNV trong danh s¸ch ®îc ph©n chia thµnh c¸c lo¹i lao ®éng kh¸c nhau theo 2 tiªu thøc sau: + C¨n cø vµo tÝnh liªn tôc cña thêi gian lµm viÖc: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  CNV thêng xuyªn: lµ ngêi ®ùoc tuyÓn dông chÝnh thøc lµm viÖc l©u dµi cho doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi tuy cha ®îc tuyÓn dông chÝnh thøc nhng lµm viÖc thêng xuyªn vµ liªn tôc.  CNV t¹m thêi: lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng trong ®ã quy ®Þnh râ thêi h¹n lµm viÖc. + C¨n cø vµo tÝnh chÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt:  CNV s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n: bao gåm toµn bé sè lao ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tham gia qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña doanh ngiÖp bao gåm: c«ng nh©n s¶n xuÊt häc nghÒ; nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh.  CNV thuéc c¸c ho¹t ®éng kh¸c: gåm sè lao ®éng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kh¸c cña doanh nghiÖp nh CNV x©y dùng c¬ b¶n, CNV vËn t¶i, CNV ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô, c¨ng tin, nhµ ¨n... - CNV ngoµi danh d¸ch: Lµ nh÷ng ngêi tham gia lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp nhng kh«ng thuéc quyÒn qu¶n lý vµ tr¶ l¬ng cña doanh nghiÖp. Hä lµ nh÷ng ngêi do ®¬n vÞ kh¸c göi ®Õn nh thî häc nghÒ, sinh viªn thùc tËp, c¸n bé chuyªn tr¸ch ®oµn thÓ, ph¹m nh©n lao ®éng c¶i t¹o... Tuy nhiªn, sè CNV ngoµi danh s¸ch chiÕm tû träng rÊt nhá trong lùc lîng lao ®éng nªn doanh nghiÖp chñ yÕu quan t©m ®Õn CNV trong danh s¸ch. ViÖc qu¶n lý, huy ®éng, sö dông lao ®éng hîp lý, ph¸t huy ®îc tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cña CNV lµ mét trong c¸c vÊn ®Ò cÇn ®îc doanh nghiÖp quan t©m thêng xuyªn. §Ó lµm dîc ®iÒu nµy, c¸c doanh nghiÖp cÇn qu¶n lý lao ®éng theo tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é tay nghÒ cña tõng CNV ®Ó cã sù ph©n c«ng s¾p xÕp lao ®éng hîp lý. 2. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ vÊn ®Ò quan t©m ®Æc biÖt cña c¶ ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp. Trong mçi doanh nghiÖp c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý toµn doanh nghiÖp, gãp phÇn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm hay chi phÝ cña ho¹t ®éng. V× vËy kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ®ã cho ngêi lao ®éng. KiÓm tra viÖc sö dông lao ®éng , viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, trî cÊp BHXH, vµ viÖc sö dông quü tiÒn l¬ng, quü BHXH. - TÝnh to¸n, ph©n bæ hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng), BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi tîng. Híng dÉn, kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ BHXH. Më sæ, thÎ kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n lao ®éng, tiÒn l¬ng, BHXH ®óng chÕ ®é. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ BHXH, ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ qu¶n lý, sö dông quü tiÒn l¬ng, quü BHXH. §Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ng¨n ngõa nh÷ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng, vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ BHXH. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. II. H×nh thøc tiÒn l¬ng, quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, BHYT vµ KPC§. 1. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp thêng ¸p dông 2 chÕ ®é tr¶ l¬ng c¬ b¶n: chÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian lµm viÖc vµ chÕ ®é tr¶ l¬ng theo khèi lîng s¶n phÈm. T¬ng øng víi 2 chÕ ®é tr¶ l¬ng ®ã lµ 2 h×nh thøc tiÒn l¬ng c¬ b¶n: - H×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian: Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc kü thuËt vµ thang l¬ng cña ngêi lao ®éng. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy thêng ¸p dông trong c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh, nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp hoÆc c¸c ®èi tîng lao ®éng mµ kÕt qu¶ lao ®éng cña hä kh«ng x¸c ®Þnh ®îc b»ng s¶n phÈm cô thÓ. Theo h×nh thøc nµy tiÒn l¬ng ®îc tÝnh nh sau: TiÒn l ¬ng Thêi gian §¬n gi¸ liÒn l ¬ng thêi gian = x thêi gian lµm viÖc (¸p dông ® èi víi tõng bËc l ¬ng) TiÒn l¬ng thêi gian tÝnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cè ®Þnh cßn ®îc gäi lµ tiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n. TiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n nÕu kÕt hîp thªm tiÒn thëng (v× ®¶m b¶o ngµy c«ng, giê c«ng,...) t¹o nªn d¹ng tiÒn l¬ng thêi gian cã thëng. §Ó tÝnh l¬ng thêi gian ph¶i theo dâi ghi chÐp ®îc ®Çy ®ñ thêi gian lµm viÖc vµ ph¶i cã ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng thêi gian cô thÓ. a. TiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n §©y lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian ¸p dông ®¬n gi¸ l¬ng cè ®Þnh. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh l¬ng thêi gian ®îc tÝnh nh sau: L¬ng th¸ng: Møc l ¬ng = Møc l ¬ng tèi thiÓu x HÖ sè møc x Phô cÊp l ¬ng ®îc hëng (nÕu cã) Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§ - CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi CNV lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong níc lµ 210.000 ®/th¸ng , QuyÕt ®Þnh sè 188/1999 Q§ - TG ngµy 04/10/1999 vÒ ngµy lao ®éng trong mét th¸ng lµ 22 ngµy, sè giê lµm viÖc trong mét ngµy lµ 08 tiÕng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L¬ng ngµy: Møc l ¬ng = L ¬ng th¸ng 22 ngµy = Møc l ¬ng ngµy 8 giê lµm viÖc X Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ L¬ng giê: Møc l ¬ng X Sè giê lµm viÖc thùc tÕ b. TiÒn l¬ng thêi gian cã thëng: Thùc chÊt cña h×nh thøc nµy lµ kÕt hîp gi÷a tiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n víi tiÒn thëng khi ®¶m b¶o vît c¸c chØ tiªu quy ®Þnh nh: tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng hay ®¶m b¶o giê c«ng, ngµy c«ng. C¸c doanh nghiÖp thêng chØ ¸p dông h×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian cho nh÷ng lo¹i c«ng viÖc cha x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng, cha cã ®¬n gi¸ l¬ng s¶n phÈm (c«ng viÖc hµnh chÝnh, t¹p vô,...), v× b¶n th©n h×nh thøc tiÒn l¬ng nµy cßn nh÷ng h¹n chÕ lín: Cha ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, cha g¾n tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ vµ chÊt lîng lao ®éng,cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s½n cã cña ngêi lao ®éng, cha khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc bít nh÷ng h¹n chÕ nµy, ngoµi viÖc tæ chøc theo dâi ghi chÐp ®Çy ®ñ thêi gian lµm viÖc, doanh nghiÖp cÇn ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra tiÕn ®é lµm viÖc vµ chÊt lîng c«ng viÖc cña CNV kÕt hîp víi chÕ ®é khen thëng hîp lý. 1.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng, sè lîng vµ chÊt lîng, s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng, quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc ®ã. ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c tµi liÖu h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng (vÝ dô: phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh,...) 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc. Cô thÓ lµ: Khèi lîng (Sè lîng) s¶ n phÈm TiÒn l ¬ng § ¬n gi¸ = c«ng viÖc hoµn thµnh x tiÒn l ¬ng s¶ n phÈm ® ñ tiª u chuÈn chÊt lîng So víi h×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian, h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm cã nhiÒu u ®iÓm h¬n. §ã lµ qu¸n triÖt ®Çy ®ñ h¬n nguyªn t¾c tr¶ l¬ng theo sè l¬ng, chÊt lîng lao ®éng, g¾n chÆt tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña ngêi lao ®éng. Do ®ã kÝch thÝch hä t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, khuyÕn khÝch c«ng nh©n ph¸t huy s¸ng t¹o, c¶i tiÕn kü thuËt. V× vËy h×nh thøc nµy ®îc sö dông réng r·i víi nhiÒu h×nh thøc cô thÓ kh¸c nhau: TiÒn l¬ng s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm gäi lµ tiÒn l¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp, hoÆc cã thÓ ¸p dông ®èi víi ngêi gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm, gäi lµ tiÒn l¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp. Tuú theo yªu cÇu kÝch thÝch ngêi lao ®éng ®Ó n©ng cao chÊt lîng, n¨ng suÊt, s¶n lîng hay ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt mµ cã thÓ ¸p dông c¸c ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm kh¸c nhau. C¸c d¹ng tiÒn l¬ng s¶n phÈm: - TiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈn trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ (cßn gäi lµ tiÒn l¬ng s¶n phÈm gi¶n ®¬n). H×nh thøc nµy ¸p dông chØ víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm mµ hä ®· s¶n xuÊt ra vµ ®¬n gi¸ cña mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm. TiÒn l¬ng = S¶n lîng thùc tÕ x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng Trong ®ã ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng lµ cè ®Þnh vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 § ¬n gi¸ tiÒn l ¬ng = L ¬ng cÊp bËc c«ng nh © n Møc s¶ n lîng ® Þnh møc C¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n ®Ó tÝnh tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n phô vô viÖc. - TiÒn l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ C¸ch tr¶ l¬ng nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc cÇn mét tËp thÓ c«ng nh©n thùc hiÖn nh l¾p r¸p thiÕt bÞ, s¶n xuÊt c¸c bé phËn, lµm viÖc theo d©y chuyÒn. Do s¶n lîng cña c«ng nh©n kh«ng trùc tiÕp quyÕt ®Þnh ®Õn tiÒn l¬ng cña hä nªn Ýt kÝch thÝch c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng c¸ nh©n. Trong h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cÇn tæ chøc theo dâi møc ®é tham gia cña tõng c¸ nh©n trong tËp thÓ vµ vËn dông c¸ch chia l¬ng phï hîp (chia theo thêi gian lµm viÖc vµ cÊp bËc kü thuËt hay chia theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc kü thuËt víi b×nh diÓm, b×nh lo¹i) - TiÒn l¬ng s¶n phÈm cã thëng. Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm kÕt hîp víi tiÒn thëng khi ngêi lao ®éng hoµn thµnh hoÆc vît møc c¸c chØ tiªu quy ®Þnh vÒ t¨ng n¨ng suÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ... - TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn Theo h×nh thøc nµy, ngoµi tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cßn tuú theo møc ®é vît møc s¶n phÈm ®Ó tÝnh thªm mét kho¶n tiÒn l¬ng theo tû lÖ luü tiÕn, ¸p dông khi cÇn ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt. - TiÒn l¬ng kho¸n s¶n phÈm. Theo h×nh thøc nµy ngêi lao ®éng sÏ nhËn ®îc mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh sau khi hoµn thµnh xong khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao theo ®óng thêi gian vµ chÊt lîng quy ®Þnh ®èi víi lo¹i c«ng viÖc nµy. H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm rÊt cã u ®iÓm: ®¶m b¶o ®îc nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l¬ng g¾n chÆt víi sè lîng, chÊt lîng lao ®éng do ®ã kÝch thÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt lîng lao ®éng cña m×nh, thóc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n phÈm x· héi. V× vËy h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®îc ¸p dông réng r·i. Sö dông hîp lý h×nh thøc tiÒn l¬ng còng lµ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó huy ®éng sö dông cã hiÖu qu¶ lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng. 1.3 TrÝch tríc tiÒn l¬ng phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. T¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô, ®Ó tr¸nh sù biÕn ®éng cña Møc trÝch tríc tiÒn l ¬ng TiÒn l ¬ng chÝnh ph¶ i tr¶ Tû lÖ trÝch = x phÐp kÕ ho¹chcña CNTTSX c«ngnh© n trùc tiÕptrongth¸ng tríc Tû lÖ Tæng sè l¬ng phÐp kÕ ho¹ch n¨m cña CNTTSX = x 100 trÝch tríc Tæng sè l¬ng chÝnh KH n¨m cña CNTTSX Còng cã thÓ trªn c¬ së king nghiÖm nhiÒu n¨m, doanh nghiÖp tù x¸c ®Þnh mét tû lÖ trÝch tríc tiÒn l¬ng phÐp kÕ ho¹ch cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý. 2. Quü tiÒn l¬ng. Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn l¬ng tÝnh theo sè CNV cña doanh nghiÖp do doanh nghiÖp qu¶n lý vµ chi tr¶ l¬ng gåm c¸c kho¶n: - TiÒn l¬ng hµng th¸ng, ngµy theo hÖ thèng thang b¶ng l¬ng Nhµ níc, tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm, tiÒn l¬ng kho¸n. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm háng trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh. - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan. - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ®iÒu ®éng c«ng t¸c hoÆc ®i lµm nghÜa vô cña nhµ níc vµ x· héi. - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng nghØ phÐp ®Þnh kú, nghØ theo chÕ ®é cña nhµ níc . - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi ®i häc nhng vÉn thuéc biªn chÕ. - C¸c lo¹i phô cÊp lµm thªm giê... - C¸c kho¶n tiÒn thëng cã tÝnh chÊt thêng xuyªn. Ngoµi ra, trong quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cßn ®îc tÝnh c¶ c¸c kho¶n tiÒn chi trî cÊp BHXH cho CNV trong thêi gian èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng,... VÒ ph¬ng diÖn h¹ch to¸n tiÒn l¬ng CNV trong doanh nghiÖp ®îc chia thµnh hai lo¹i: tiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô. - TiÒn l¬ng chÝnh: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho CNV trong thêi gian CNV thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh cña hä bao gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp kÌm theo (phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, ...). - TiÒn l¬ng phô: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho CNV trong thêi gian CNV thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä vµ thêi gian CNV nghØ ®îc hëng l¬ng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é. ý nghÜa cña viÖc ph©n chia tiÒn l¬ng: cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ph©n tÝch tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. TiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm. TiÒn l¬ng phô kh«ng g¾n liÒn víi tõng lo¹i s¶n phÈm nªn ®îc h¹ch to¸n gi¸n tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp trong quan hÖ víi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m sö dông hîp lý quü tiÒn l¬ng, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3. Quü BHXH, BHYT, KPC§. 3.1. Quü BHXH Quü BHXH ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp vµ tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Theo chÕ ®é quy ®Þnh, viÖc trÝch lËp quü BHXH ®îc thùc hiÖn hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho CNV trong th¸ng. Quü BHXH ®îc thiÕt lËp ®Ó t¹o ra nguån vèn tµi trî cho CNV trong trêng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, mÊt søc, nghØ hu... Quü BHXH ®îc ph©n cÊp qu¶n lý sö dông nh sau: Mét bé phËn ®îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n ®Ó chi cho c¸c trêng hîp quy ®Þnh nh nghØ hu, mÊt søc... Mét bé phËn kh¸c ®îc ®Ó chi tiªu trùc tiÕp t¹i doanh nghiÖp trong nh÷ng trêng hîp nhÊt ®Þnh nh èm ®au, thai s¶n... Theo nghÞ ®Þnh 45/CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh Phñ, chÝnh s¸ch BHXH ®îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ lao ®éng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong x· héi, ngêi cã thu nhËp cao hoÆc cã ®iÒu kiÖn tham gia BHXH ®Ó ®îc hëng trî cÊp BHXH cao h¬n. §ång thêi chÕ ®é BHXH cßn quy ®Þnh nghÜa vô ®ãng gãp cho nh÷ng ngêi ®îc hëng chÕ ®é u ®·i. Sè tiÒn mµ c¸c thµnh viªn trong x· héi ®ãng gãp h×nh thµnh quü BHXH. Theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 22/6/93, quü BHXH ®îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ sù ®ãng gãp cña ngêi sö dông lao ®éng, cña ngêi lao ®éng vµ mét phÇn hç trî cña nhµ níc. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông quü BHXH ph¶i thèng nhÊt theo chÕ ®é cña nhµ níc vµ theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n ®éc lËp. Quü BHXH t¹i doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, tû lÖ trÝch BHXH lµ 20%, trong ®ã 15% do ®¬n vÞ hoÆc chñ sö dông lao ®éng nép, ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh; 5%n cßn lai do ngêi lao ®éng ®ãng gãp vµ ®îc trõ vµo l¬ng th¸ng. Qòy BHXH ®îc chi tiªu trong 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c trêng hîp ngêi lao ®éng èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, hu trÝ, tö tuÊt. Qòy nµy do c¬ quan BHXH qu¶n lý, cô thÓ nh sau: - Chi trî cÊp èm ®au cho ngêi lao ®éng bÞ èm ®au tai n¹n ph¶i nghØ viÖc, tiÒn trî cÊp b»ng 75% tiÒn l¬ng - Chi chÕ ®é trî cÊp thai s¶n cho ngêi lao ®éng, tiÒn trî cÊp b»ng 100% tiÒn l¬ng céng víi 1 th¸ng l¬ng khi sinh con. - Chi chÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng khi hä bÞ tai n¹n hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp. TiÒn trî cÊp b»ng 100% trong suèt qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ, ngoµi ra ngêi lao ®éng cßn ®îc hëng mét sè chÕ ®é kh¸c. - Chi chÕ ®é hu trÝ cho ngêi lao ®éng ®ñ tiªu chuÈn khi hä vÒ hu theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 22/6/93. - Chi chÕ ®é tö tuÊt cho th©n nh©n ngêi lao ®éng khi ngêi lao ®éng bÞ chÕt. Quü BHXH ®îc qu¶n lý tËp trung ë tµi kho¶n cña ngêi lao ®éng Bé tµi chÝnh th«ng qua hÖ thèng tæ chøc BHXH theo ngµnh däc tõ c¬ quan BHXH quËn (huyÖn), tØnh, (thµnh phè) ®Õn quü BHXH t¹i Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. ViÖc chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH, èm ®au, thai s¶n, bÖnh nghÒ nghiÖp do Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam ®¶m nhiÖm, c¸c chÕ ®é vÒ tö tuÊt viÖc chi do Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi qu¶n lý thùc hiÖn. 3.2. Quü BHYT. BHYT thùc chÊt lµ sù trî cÊp vÒ y tÕ cho ngêi tham gia b¶o hiÓm nh»m gióp hä mét phÇn nµo ®ã tiÒn kh¸m, ch÷a bÖnh, tiÒn viÖn phÝ, tiÒn thuèc thang. VÒ ®èi tîng, BHYT ¸p dông cho nh÷ngngêi tham gia ®ãng BHYT th«ng qua viÖc mua b¶o hiÓm trong ®ã chñ yÕu lµ ngêi lao ®éng. Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh th× quü BHYT ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån : 2% quü tiÒn l¬ng c¬ b¶n ®îc trÝch lËp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh do ngêi sö dông lao ®éng chÞu. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1% lµ phÇn ®ãng gãp tõ ngêi lao ®éng. Doanh nghiÖp ph¶i nép 100% quü BHYT cho c¬ quan qu¶n lý quü. Do vËy quü BHYT thuéc quyÒn qu¶n lý cña c¬ quan BHYT, viÖc trî cÊp BHYT th«ng qua hÖ thèng Y tÕ. 3.3. KPC§. C«ng ®oµn lµ mét tæ chøc cña ®oµn thÓ ®¹i diÖn cho ngêi lao ®éng, nãi lªn tiÕng nãi chung cña ngêi lao ®éng, ®øng ra ®Êu tranh b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. §ång thêi c«ng ®oµn còng lµ ngêi trùc tiÕp híng dÉn th¸i ®é cña ngêi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc, víi ngêi sö dông lao ®éng. KPC§ ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp vµ ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp hµng th¸ng theo tû lÖ 2% trªn tæng sè l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho CNV trong kú. Quü KPC§ ph¶i nép 50% lªn c«ng ®oµn cÊp trªn, cßn 50% ®Ó l¹i c«ng ®oµn c¬ së ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. Ngoµi ra C«ng ty cßn trÝch 2% trªn tæng tiÒn l¬ng cña nh÷ng lao ®éng cã hîp ®ång ng¾n h¹n hoÆc hîp ®ång thêi vô ®a vµo qòy c«ng ®oµn cña C«ng ty. III. H¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ 1. H¹ch to¸n lao ®éng: Néi dung cña h¹ch to¸n lao ®éng lµ h¹ch to¸n sè lîng lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. 1.1. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng: Lµ h¹ch to¸n vÒ mÆt sè lîng tõng lo¹i lao ®éng theo nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc vµ theo tr×nh ®é tay nghÒ. ViÖc h¹ch to¸n vÒ sè lîng lao ®éng thêng ®îc thùc hiÖn trªn sæ danh s¸ch lao ®éng cña doanh nghiÖp do phßng lao ®éng theo dâi. Danh s¸ch lao ®éng cã thÓ ®îc lËp chung cho toµn doanh nghiÖp vµ lËp riªng cho tõng bé phËn ®Ó n¾m ch¾c t×nh h×nh ph©n bæ, sö dông lao ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp. 20
- Xem thêm -