Tài liệu Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty xây dựng ngân hàng

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ®· ®-îc ®Ò cËp kh¸ nhiÒu qua c¸c c«ng tr×nh cña c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ. Tuy nhiªn viÖc øng dông tõ lý luËn vµo thùc tiÔn lµ mét kho¶ng c¸ch kh¸ xa. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng kh«ng thÓ ®-a ra mét khu«n mÉu ph©n tÝch tµi chÝnh ¸p dông víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. Do vËy c¸c bµi viÕt, nghiªn cøu vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh cô thÓ cho c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp v× ®ã lµ c¬ së nÒn t¶ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh hiÖu qu¶ nhÊt. HiÖn nay, tr-íc xu thÕ héi nhËp vµ c¹nh tranh khèc liÖt, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ngµy cµng chó träng tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh vµ xem nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c cæ ®«ng, ng©n hµng, nhµ cung cÊp, c«ng nh©n viªn,… vµ nhiÒu ®èi t-îng kh¸c liªn quan ®Õn tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Riªng ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh th× c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh lu«n ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp. Qua thùc tÕ thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng em nhËn thÊy c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty ch-a ®-îc quan t©m ®óng møc vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp lµ: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng“. KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 ch-¬ng : Ch-¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ch-¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng. Ch-¬ng 3 : Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó hoµn thµnh ®-îc bµi viÕt nµy em ®· nhËn ®-îc sù h-íng dÉn rÊt tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Thanh Tó vµ c« L-¬ng ThÞ Tú - kÕ to¸n tr-ëng C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng. Víi lßng biÕt ¬n s©u s¾c em xin c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn ThÞ Thanh Tó vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.1.Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.1.1.Ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp Theo luËt doanh nghiÖp sè 13/1999/QH ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999 th× doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u. Ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t déng tµi chÝnh doanh nghiÖp nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp ®ã lµ: t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u doanh nghiÖp, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn,… Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tæng thÓ nh÷ng quan hÖ gi¸ trÞ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. C¸c quan hÖ tµi chÝnh doanh nghiÖp chñ yÕu bao gåm: 1.Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi Nhµ n-íc. 2.Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng tµi chÝnh. 3.Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c thÞ tr-êng kh¸c. 4.Quan hÖ trong néi bé doanh nghiÖp. C¸c quan hÖ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn trong c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, nhµ doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò quan träng sau ®©y: Thø nhÊt: nªn ®Çu t- dµi h¹n vµo ®©u vµ bao nhiªu cho phï hîp víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lùa chän? §©y lµ chiÕn l-îc ®Çu t- dµi h¹n cña doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së dù to¸n vèn ®Çu t-. Thø hai: nguån vèn ®Çu t- mµ doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c vµ sö dông lµ nguån nµo? 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thø ba: nhµ doanh nghiÖp sÏ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh nh- thÕ nµo? Ch¼ng h¹n nh-: sö dông lîi nhuËn; ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, kiÓm kª c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh; ®¶m b¶o c©n b»ng qua sù thu chi phï hîp. §©y lµ c¸c quyÕt ®Þnh ng¾n h¹n vµ chóng liªn quan chÆt chÏ tíi qu¶n lý tµi s¶n l-u ®éng cña doanh nghiÖp. MÆc dï ba vÊn ®Ò trªn kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ mäi khÝa c¹nh cña tµi chÝnh doanh nghiÖp song ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt. Ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp chÝnh lµ gi¶i quyÕt tèt ba vÊn ®Ò trªn. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i chñ ®éng tr-íc mäi diÔn biÕn phøc t¹p cña m«i tr-êng xung quanh ®Ó tõ ®ã ®-a ra ®-îc quyÕt ®Þnh phï hîp. Cã nh- vËy th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó cã ®-îc nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp ®ã th× mét trong nh÷ng c«ng viÖc quan träng mµ doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ã lµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nh- vËy ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Vµ ng-îc l¹i, ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp l¹i lµ c¬ së cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh. Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh nhµ doanh nghiÖp sÏ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp vµ ®óng ®¾n. 1.1.2.Kh¸i niÖm ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ sö dông mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm,ph-¬ng ph¸p vµ c¸c c«ng cô cho phÐp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ rñi ro, møc ®é vµ chÊt l-îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. Mèi quan t©m hµng ®Çu cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu ®Æc tr-ng tµi chÝnh tõ ®ã ®-a ra c¸c th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp. ChÝnh c¸c th«ng tin ®-a ra sÏ gióp cho ng-êi sö dông th«ng tin xem xÐt mét c¸ch chi tiÕt ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i, ®Ó tõ ®ã nhËn biÕt, ph¸n ®o¸n, dù b¸o vµ ®-a ra c¸c quyÕt 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh ®Çu t- vµ tµi trî phï hîp. Tõ ®ã gãp phÇn gióp doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thêi buæi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt nh- hiÖn nay. 1.1.3.Môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc tr-ng, c¸c th«ng tin vÒ mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp víi ng©n s¸ch nhµ n-íc, víi thÞ tr-êng vµ víi néi bé doanh nghiÖp, ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ cho thÊy nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhê ®ã nh÷ng ng-êi quan t©m ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty sÏ cã c¸c biÖn ph¸p vµ quyÕt ®Þnh phï hîp. Nh÷ng quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý ®Òu liªn quan trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng tèi ®a ho¸ tµi s¶n cña chñ së h÷u doanh nghiÖp. §ång thêi viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh còng sÏ cho thÊy ®-îc kh¶ n¨ng tiÕp øng ®Çu t-, tµi trî, thanh to¸n nî. Qua ®ã nhµ doanh nghiÖp biÕt nªn ®Çu t- cho doanh nghiÖp nh- thÕ nµo, sö dông vµ khai th¸c nh÷ng nguån nµo lµ hîp lý. Ph©n tÝch tµi chÝnh cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt gióp kiÓm tra ph©n tÝch tæng hîp toµn diÖn, cã hÖ thèng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nhµ qu¶n lý tµi chÝnh khi ph©n tÝch tµi chÝnh cÇn ph¶i c©n nh¾c tÝnh to¸n tíi møc ®é rñi ro, kh¶ n¨ng sinh l·i cña doanh nghiÖp. Gi÷a hai yÕu tè rñi ro vµ doanh lîi cã mèi t-¬ng quan nhÊt ®Þnh: rñi ro cµng lín th× doanh lîi cµng cao vµ ng-îc l¹i. Mèi quan t©m hµng ®Çu cña nh÷ng nhµ qu¶n lý tµi chÝnh lµ ®¸nh gi¸ rñi ro, ph¸ s¶n t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp mµ biÓu hiÖn cña nã lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã, c¸c nhµ ph©n tÝch tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ®-a ra c¸c dù ®o¸n vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai. Ngoµi ra ph©n tÝch tµi chÝnh cßn cung cÊp nh÷ng th«ng tin, sè liÖu ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n kinh doanh, t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ngµy cµng trë nªn quan träng v× nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch tµi chÝnh cho thÊy kh¶ n¨ng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ tiÒm n¨ng kinh tÕ cña doanh nghiÖp, do ®ã sÏ góp cho c«ng t¸c dù b¸o, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. HiÖn nay viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc rÊt nhiÒu ®èi t-îng quan t©m. Tuy nhiªn nh÷ng ng-êi ph¸t triÓn tµi chÝnh ë nh÷ng c-¬ng vÞ kh¸c nhau sÏ nh»m c¸c môc tiªu kh¸c nhau. 1.1.3.1.Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ®-îc gäi lµ ph©n tÝch tµi chÝnh néi bé, kh¸c víi ph©n tÝch tµi chÝnh bªn ngoµi do c¸c nhµ ph©n tÝch ngoµi doanh nghiÖp tiÕn hµnh. Do cã th«ng tin ®Çy ®ñ vµ hiÓu râ vÒ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lîi thÕ ®Ó cã thÓ ph©n tÝch tèt nhÊt. Nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m nh÷ng môc tiªu sau ®©y: - T¹o thµnh c¸c chu kú ®¸nh gi¸ ®Òu ®Æn vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh qu¸ khø, tiÕn hµnh c©n ®èi tµi chÝnh, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n, tr¶ nî, rñi ro tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - §Þnh h-íng c¸c quyÕt ®Þnh cña Ban Tæng gi¸m ®èc còng nh- cña gi¸m ®èc tµi chÝnh: quyÕt ®Þnh ®Çu t-, tµi trî, ph©n chia lîi tøc cæ phÇn,… - Lµ c¬ së cho dù b¸o tµi chÝnh: kÕ ho¹ch ®Çu t-, ... - Cuèi cïng, ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c«ng cô ®Ó kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµm næi bËt tÇm quan träng cña dù b¸o tµi chÝnh vµ lµ c¬ së cho c¸c nhµ qu¶n trÞ, lµm s¸ng tá kh«ng chØ chÝnh s¸ch tµi chÝnh mµ cßn lµm râ c¸c chÝnh s¸ch chung. 1.1.3.2.Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu tC¸c nhµ ®Çu t- lµ c¸ nh©n hoÆc doanh nghiÖp quan t©m trùc tiÕp ®Õn tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp v× hä ®· giao vèn cho doanh nghiÖp vµ cã thÓ ph¶i chÞu rñi ro. Thu nhËp cña hä lµ tiÒn chia lîi tøc cæ phÇn vµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña vèn ®Çu t-. Hai yÕu tè nµy chÞu ¶nh h-ëng cña lîi nhuËn kú väng cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ, c¸c nhµ ®Çu t- th-êng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp. C©u hái träng t©m lµ: lîi nhuËn b×nh qu©n cæ phiÕu cña C«ng ty lµ bao nhiªu? Chóng ta còng sÏ thÊy r»ng hä kh«ng hµi lßng tr-íc lîi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhuËn tÝnh to¸n theo sæ s¸ch kÕ to¸n vµ cho r»ng phÇn lîi nhuËn nµy cã quan hÖ rÊt xa so víi lîi nhuËn thùc tÕ. Dù kiÕn tr-íc lîi nhuËn sÏ ®-îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ trong chÝnh s¸ch ph©n chia lîi tøc cæ phÇn vµ trong nghiªn cøu rñi ro h-íng c¸c lùa chän vµo nh÷ng cæ phiÕu phï hîp nhÊt. C¸c cæ ®«ng c¸ nh©n cña c¸c C«ng ty lín nãi chung ph¶i dùa vµo c¸c nhµ chuyªn m«n. Hä lµ nh÷ng ng-êi chuyªn nghiªn cøu c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh, cã nh÷ng cuéc tiÕp xóc trùc tiÕp víi ban gi¸m ®èc tµi chÝnh cña C«ng ty lµm râ triÓn väng ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ ®¸nh gi¸ c¸c cæ phiÕu trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh. 1.1.3.3.Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi ng-êi cho vay NÕu ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc ph¸t triÓn trong c¸c ng©n hµng khi ng©n hµng muèn ®¶m b¶o vÒ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî cña kh¸ch hµng, th× ph©n tÝch tµi chÝnh còng ®-îc c¸c doanh nghiÖp cho vay, øng tr-íc, b¸n chÞu sö dông. Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi c¸c kho¶n nî dµi h¹n kh¸c víi nh÷ng kho¶n cho vay ng¾n h¹n. - NÕu lµ nh÷ng kho¶n cho vay ng¾n h¹n, ng-êi cho vay ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp. NghÜa lµ kh¶ n¨ng øng phã cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c mãn nî khi ®Õn h¹n tr¶. - NÕu lµ nh÷ng kho¶n cho vay dµi h¹n, ng-êi cho vay ph¶i tin ch¾c kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp mµ viÖc hoµn tr¶ vèn vµ l·i sÏ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng sinh lêi nµy. Chi phÝ cho vay thay ®æi theo sè tiÒn cho vay vµ theo thêi h¹n cña kho¶n vay, nh-ng dï cho nã lµ cho vay dµi h¹n hay ng¾n h¹n th× ng-êi cho vay ®Òu quan t©m ®Õn c¬ cÊu tµi chÝnh biÓu hiÖn møc ®é m¹o hiÓm cña doanh nghiÖp ®i vay. 1.1.3.4.Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi nh÷ng ng-êi h-ëng l-¬ng trong doanh nghiÖp Kho¶n tiÒn l-¬ng nhËn ®-îc tõ doanh nghiÖp lu«n lµ nguån thu nhËp lín cña ng-êi h-ëng l-¬ng. Nh- vËy lîi Ých cña hä g¾n liÒn víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Sù quan t©m cña ng-êi h-ëng l-¬ng trong doanh nghiÖp ®Õn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty còng lµ mét c¸ch ph©n tÝch tµi chÝnh. Hä còng quan t©m ®Õn nh÷ng th«ng tin vµ sè liÖu ®¸nh gi¸, xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh, thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2.Néi dung c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.1.Tæ chøc vµ quy tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.1.1.Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh Qu¸ tr×nh tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc tiÕn hµnh tuú theo lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nh»n môc ®Ých cung cÊp, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnh. C«ng t¸c tæ chøc ph©n tÝch ph¶i lµm sao tho¶ m·n cao nhÊt nhu cÇu th«ng tin cña tõng lo¹i h×nh qu¶n trÞ kh¸c nhau. Th«ng th-êng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc tæ chøc d-íi mét sè h×nh thøc sau: - C«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ ®-îc bè trÝ n»m ë trong mét bé phËn riªng biÖt ®Æt d-íi quyÒn kiÓm so¸t trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc vµ lµm tham m-u cho gi¸m ®èc. Theo h×nh thøc nµy qu¸ tr×nh ph©n tÝch thÓ hiÖn ®-îc toµn bé néi dung cña ho¹t ®éng kinh doanh. Nã ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc. KÕt qu¶ ph©n tÝch sÏ cung cÊp th«ng tin th-êng xuyªn cho l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. Trªn c¬ së nµy c¸c th«ng tin qua ph©n tÝch ®-îc truyÒn tõ trªn xuèng theo h×nh chøc n¨ng qu¶n lý vµ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, kiÓm tra, kiÓm so¸t, ®iÒu chØnh, chÊn chØnh ®èi víi tõng bé phËn cña doanh nghiÖp theo c¬ cÊu tõ ban gi¸m ®èc ®Õn c¸c phßng ban trong c«ng ty. - C«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh còng cã thÓ ®-îc thùc hiÖn ë nhiÒu bé phËn riªng biÖt theo c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh»m cung cÊp th«ng tin vµ tho¶ m·n th«ng tin cho c¸c bé phËn cña qu¶n lý ®-îc ph©n quyÒn: +§èi víi bé phËn ®-îc ph©n quyÒn kiÓm so¸t vµ ra quyÕt ®Þnh vÒ chi phÝ, bé phËn nµy sÏ tæ chøc thùc hiÖn thu thËp th«ng tin vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng chi phÝ, gi÷a thùc tÕ so víi ®Þnh møc nh»m ph¸t hiÖn chªnh lÖch chi phÝ ®Ó tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n vµ ®Ò ra gi¶i ph¸p. §èi víi bé phËn nµy khi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÕn hµnh tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i chó ý thu thËp nguån th«ng tin s¸t thùc tÕ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch ®¹t hiÖu qu¶ tèi -u. Bªn c¹nh nh÷ng nguån th«ng tin tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn nh÷ng th«ng tin bªn ngoµi nh- th«ng tin vÒ gi¸ c¶ thÞ tr-êng, t×nh h×nh biÕn ®éng cña nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty ®ang sö dông lµm yÕu tè ®Çu vµo,… +§èi víi bé phËn ®-îc ph©n quyÒn kiÓm so¸t vµ ra quyÕt ®Þnh vÒ doanh thu, lµ bé phËn kinh doanh riªng biÖt theo ®Þa ®iÓm hoÆc mét sè s¶n phÈm nhãm hµng riªng biÖt, do ®ã hä cã quyÒn víi bé phËn cÊp d-íi lµ bé phËn chi phÝ. øng víi víi bé phËn nµy th-êng lµ tr-ëng phßng kinh doanh hoÆc gi¸m ®èc kinh doanh tuú theo doanh nghiÖp. Bé phËn nµy sÏ tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin, tiÕn hµnh ph©n tÝch b¸o c¸o thu nhËp, ®¸nh gi¸ mèi quan hÖ chi phÝ-lîi nhuËn, lËp vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Nh- vËy ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i bé phËn nµy lµ hÕt søc quan träng. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i bé phËn nµy ®ßi hái ph¶i c«ng phu tØ mØ vµ cã quy tr×nh khoa häc râ rµng bëi ®©y lµ c«ng viÖc lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn vèn trong kinh doanh, kÕt qu¶ mµ doanh nghiÖp thu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ gióp nhµ qu¶n trÞ ®-a ra ®-îc chiÕn l-îc ph¸t triÓn, ®Þnh h-íng kinh doanh trong thêi gian tíi. Cho dï c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc tæ chøc d-íi h×nh thøc nµo ®i ch¨ng n÷a th× c«ng viÖc nµy ph¶i ®-îc thùc hiÖn theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh vµ hîp lý. Quy tr×nh ®ã sÏ ®-îc tr×nh bµy ë môc d-íi ®©y. 1.2.1.2.Quy tr×nh thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh th× quy tr×nh thùc hiÖn ph©n tÝch lµ mét yÕu tè rÊt quan träng. Nã quyÕt ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ cung cÊp kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc lËp chiÕn l-îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cho thêi gian tíi. Quy tr×nh cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm c¸c b-íc sau: - B-íc 1: Thu thËp th«ng tin Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp sö dông mäi nguån th«ng tin cã kh¶ n¨ng lý gi¶i vµ thuyÕt minh thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh cña doanh nghiÖp, phôc vô cho qu¸ tr×nh dù ®o¸n, ®¸nh gi¸, lËp kÕ ho¹ch vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn c«ng ty trong t-¬ng lai. C¸c th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm nh÷ng th«ng tin bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. Th«ng tin bªn trong doanh nghiÖp chñ yÕu lµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, cßn c¸c th«ng tin bªn ngoµi bao gåm c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, …V× vËy khi tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin ph¶i quan t©m tíi c¶ th«ng tin bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. - B-íc 2: Xö lý th«ng tin Giai ®o¹n tiÕp theo cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin ®· thu thËp ®-îc. Trong giai ®o¹n nµy, ng-êi ta sö dông th«ng tin ë gãc ®é nghiªn cøu, øng dông kh¸c nhau phôc vô môc tiªu ph©n tÝch ®· ®Æt ra. Xö lý th«ng tin lµ qu¸ tr×nh s¾p xÕp c¸c th«ng tin theo nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh nh»m so s¸nh, ®¸nh gi¸, gi¶i thÝch, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ra quyÕt ®Þnh sau nµy. Cã xö lý th«ng tin tèt th× qu¸ tr×nh ph©n tÝch míi ®¹t ®-îc hiÖu qu¶. - B-íc 3: Ph©n tÝch vµ ra quyÕt ®Þnh Hai giai ®o¹n thu thËp vµ xö lý th«ng tin chÝnh lµ c¬ së v« cïng quan träng ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Sau khi xö lý c¸c th«ng tin thu thËp ®-îc, nhËn thÊy sù biÕn ®éng kh¸c biÖt cña nã ng-êi ph©n tÝch sÏ tiÕn hµnh t×m hiÓu ®Ó biÕt nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò vµ nh÷ng nh©n tè lµm ¶nh h-ëng tíi sù biÕn ®éng nµy. Tõ ®ã hä t×m c¸ch kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i vµ ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng mÆt tèt ®· ®¹t ®-îc. §©y lµ mét b-íc hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh, nã ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, sù nh¹y c¶m trong c«ng viÖc còng nh- ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé ph©n tÝch. Sau khi tiÕn hµnh ph©n tÝch, mçi ®èi t-îng kh¸c nhau sÏ cã c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c nhau. §èi v¬i c¸c chñ doanh nghiÖp, hä sÏ c¨n cø vµo c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cÇn thiÕt vµ phï hîp nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra cña doanh nghiÖp. Cßn ®èi víi chñ ®Çu t- th× kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sÏ gióp hä ®-a ra quyÕt ®Þnh cã nªn ®Çu t- vµo c«ng ty n÷a hay kh«ng? NÕu cã th× ®Çu t- bao nhiªu lµ hîp lý? 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2.Thu thËp th«ng tin trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.2.1.Nguån th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp §©y lµ nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn c¬ héi kinh doanh, nghÜa lµ t×nh h×nh chung vÒ kinh tÕ t¹i mét thêi ®iÓm tr-íc ®ã. Sù suy tho¸i hoÆc t¨ng tr-ëng cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. Khi cã c¬ héi thuËn lîi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc më réng, lîi nhuËn cña c«ng ty còng t¨ng lªn. HiÖn nay nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®-îc c¸c tæ chøc chuyªn m«n cËp nhËt tõng ngµy vµ th-êng xuyªn c«ng bè trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. §©y lµ nguån th«ng tin rÊt cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo bëi v× khi ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®iÒu quan träng lµ ph¶i nhËn thÊy sù xuÊt hiÖn cña c¬ héi mang tÝnh chu kú: qua thêi kú t¨ng tr-ëng th× sÏ ®Õn giai ®o¹n suy tho¸i vµ ng-îc l¹i. §ång thêi, cÇn ph¶i ®Æt sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong mèi liªn hÖ víi c¸c ho¹t ®éng chung cña ngµnh kinh tÕ bëi v× trong cïng ngµnh sÏ cã nh÷ng tÝnh chÊt vµ ®ùc ®iÓm gièng nhau. Nh÷ng nghiªn cøu theo ngµnh sÏ chØ râ: - TÇm quan träng cña ngµnh nghiªn cøu trong nÒn kinh tÕ - C¸c s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng kh¸c nhau cña ngµnh - Quy tr×nh c«ng nghÖ - C¬ cÊu ngµnh (møc ®é tËp trung ho¸, c¸c tËp ®oµn chñ yÕu,…) vµ ®é nh¹y cña ngµnh tr-íc nh÷ng biÕn ®éng cña c¬ héi. - §é lín cña thÞ tr-êng vµ triÓn väng ph¸t triÓn. - VÞ trÝ c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn lu«n ®Æt ®iÒu kiÖn cho tawng tr-ëng cña ngµnh. Ngoµi ra trong ph©n tÝch tµi chÝnh cßn ph¶i l-u ý thu thËp nh÷ng th«ng tin vÒ ph¸p lý, kinh tÕ ®èi víi doanh nghiÖp (c¸c th«ng tin mµ doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nh-: t×nh h×nh qu¶n lý, kiÓm to¸n, kÕ ho¹ch sö dông kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp,…) 1.2.2.2.Nguån th«ng tin néi bé doanh nghiÖp §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th× nguån th«ng tin quan träng nhÊt ®ã lµ th«ng tin kÕ to¸n trong néi bé doanh nghiÖp. Th«ng tin kÕ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 to¸n ®-îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc h×nh thµnh th«ng qua viÖc sö lý c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®ã lµ: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ vµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.2.2.2.1.B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh m« t¶ t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh nµo ®ã. §©y lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi mäi ®èi t-îng cã quan hÖ së h÷u, quan hÖ kinh doanh víi doanh nghiÖp. Th«ng th-êng b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc tr×nh bµy d-íi d¹ng b¶ng c©n ®èi sè d- c¸c tµi kho¶n: mét bªn ph¶n ¸nh tµi s¶n vµ mét bªn ph¶n ¸nh nguån vèn cña doanh nghiÖp. Bªn tµi s¶n cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña toµn bé tµi s¶n hiÖn cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o thuéc quyÒn qu¶n lý cña doanh nghiÖp: ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l-u ®éng. Bªn nguån vèn ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh c¸c lo¹i tµi s¶n mµ doanh nghiÖp cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o: ®ã lµ vèn chñ së h÷u (vèn tù cã) vµ c¸c kho¶n nî. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét t- liÖu quan träng bËc nhÊt gióp c¸c nhµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng c©n b»ng tµi chÝnh hoÆc kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, nh×n vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta cßn cã thÓ thÊy ®-îc nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ®Çu t- vµ quyÕt ®Þnh vÒ lùa chän nguån tµi trî: quyÕt ®Þnh vÒ ®Çu t- thÓ hiÖn ë bªn phÇn tµi s¶n, quyÕt ®Þnh tµi trî thÓ hiÖn bªn phÇn nguån vèn. C¸c kho¶n môc trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc s¾p xÕp theo kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh tiÒn gi¶m dÇn tõ trªn xuèng. Nh×n vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, nhµ ph©n tÝch cã thÓ nhËn biÕt ®-îc lo¹i h×nh doanh nghiÖp, quy m«, møc ®é tù chñ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét t- liÖu quan träng bËc nhÊt gióp cho nhµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng c©n ®èi cña doanh nghiÖp. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 1: MÉu b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu Sè cuèi n¨m kú A.Tµi s¶n l-u ®éng & ®Çu t- ng¾n h¹n B.Tµi s¶n cè ®Þnh & ®Çu t- dµi h¹n Tæng tµi s¶n Nguån vèn A.Nî ph¶i tr¶ B.Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn 1.2.2.2.2.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ b¸o c¸o tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nã cung cÊp nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ sö dông c¸c tiÒm n¨ng vÒ vèn, lao ®éng, kü thuËt vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o nµy cho biÕt kÕt qu¶ kinh doanh cña tiÒn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã cho phÐp dù tÝnh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®ång thêi còng gióp nhµ ph©n tÝch nhµ ph©n tÝch so s¸nh doanh thu vµ sè tiÒn thùc nhËp quü khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô víi tæng chi phÝ ph¸t sinh vµ sè tiÒn thùc xuÊt quü ®Ó vËn hµnh doanh nghiÖp. Trªn c¬ së doanh thu vµ chi phÝ cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: l·i hay lç trong n¨m. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh gåm ba phÇn: PhÇn 1: B¸o c¸o lç l·i Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sau mét kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn nµy cã c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn doanh thu, chi phÝ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th-êng, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt th-êng cña doanh nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 2: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc Ph¶n ¸nh tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ n-íc ë c¸c thêi ®iÓm ®Çu kú, trong kú, sè luü kÕ tõ ®Çu kú vµ sè cßn ph¶i nép cuèi kú ®èi víi nhµ n-íc. C¸c kho¶n mµ doanh nghiÖp ph¶i nép Nhµ n-íc bao gåm: thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, … PhÇn 3: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc khÊu trõ, ®-îc hoµn thuÕ, ®-îc miÔn gi¶m Ph¶n ¸nh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ, cßn ®-îc khÊu trõ, sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc hoµn l¹i, ®· hoµn l¹i vµ cßn ®-îc hoµn l¹i vµo cuèi kú. B¶ng 2: MÉu b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh PhÇn 1: Lç, l·i ChØ tiªu M· sè Quý tr-íc Quý nµy LK tõ ®Çu n¨m _Tæng doanh thu 1.Doanh thu thuÇn 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép 4.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 5.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6.Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 7.Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 8.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 9.C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng 10.Chi phÝ bÊt th-êng 11.Lîi nhuËn bÊt th-êng 12.Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 13.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 14.Lîi nhuËn sau thuÕ PhÇn 2: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc ChØ tiªu Sè cßn ph¶i Sè ph¶i nép nép kú kú nµy tr-íc Sè ®· nép trong kú nµy Sè cßn ph¶i nép ®Õn cuèi kú nµy I.ThuÕ II.B¶o hiÓm, kinh phÝ C§ III.Ph¶i nép kh¸c Tæng céng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 3: : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc khÊu trõ, ®-îc hoµn thuÕ, ®-îc miÔn gi¶m ChØ tiªu Kú tr-íc Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m I.ThuÕ VAT ®-îc hoµn l¹i II.ThuÕ VAT ®-îc khÊu trõ III.ThuÕ VAT ®-îc miÔn gi¶m Tæng sè 1.2.2.2.3.B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ ®-îc lËp ®Ó ph¶n ¸nh diÔn biÕn luång tiÒn vµo ra trong doanh nghiÖp, t×nh h×nh tr¶ nî, ®Çu t- cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú ng¾n (th-êng lµ tõng th¸ng). B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng dßng tiÒn tÖ l-u chuyÓn vµ c¸c kho¶n coi nh- tiÒn - nh÷ng kho¶n ®Çu t- ng¾n h¹n cã tÝnh l-u ®éng cao, cã thÓ nhanh chãng vµ s½n sµng chuyÓn ®æi thµnh kho¶n tiÒn biÕt tr-íc, Ýt chÞu rñi ro vÒ gi¸ trÞ do nh÷ng thay ®æi vÒ l·i suÊt. Nh÷ng luång tiÒn vµo ra vµ nh÷ng kho¶n coi nh- tiÒn ®-îc chia thµnh ba nhãm: l-u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh;l-u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh; l-u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng. Nh- vËy b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ ®-îc c¸c nhµ ph©n tÝch sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã thÓ lËp møc ng©n quü dù phßng tèi thiÓu cho doanh nghiÖp nh»m môc tiªu chi tr¶. B¶ng 3: MÉu b¶ng b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ ChØ tiªu I.Luång tiÒn vµo II.Luång tiÒn ra III.Xö lý ng©n quü - Tæng thu - Tæng chi - Chªnh lÖch - D- ®Çu kú - D- cuèi kú Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 D- cuèi kú 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2.2.4.ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc lËp nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ch-a ®-îc ph¶n ¸nh trong hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh, ®ång thêi gi¶i tr×nh bæ sung, thuyÕt minh mét sè chØ tiªu ch-a ®-îc ph¶n ¸nh vµ tr×nh bµy ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c cña doanh nghiÖp nh-: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n l-u ®éng,… Nãi tãm l¹i, nguån th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp vµ nguån th«ng tin néi bé doanh nghiÖp (®Æc biÖt nguån th«ng tin tõ néi bé doanh nghiÖp) lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó nhµ ph©n tÝch nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó tõ ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Hai nguån th«ng tin nµy chÝnh lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó thÊy râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp, tõ ®ã cã thÓ ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ nhÊt. 1.2.3.C¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm mét hÖ thèng c¸c c«ng cô vµ biÖn ph¸p nh»m tiÕp cËn, nghiªn cøu c¸c sù kiÖn, hiÖn t-îng, c¸c mèi quan hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi, c¸c luång dÞch chuyÓn vµ biÕn ®æi tµi chÝnh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp vµ chi tiÕt nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §Ó ®-a ra ®-îc quyÕt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh, nhÊt thiÕt doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch phï hîp. Th«ng th-êng c¸c doanh nghiÖp kh«ng sö dông ®¬n lÎ mét ph-¬ng ph¸p nµo mµ sö dông kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p nh»m khai th¸c nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña tõng ph-¬ng ph¸p ®Ó tõ ®ã ®-a ra kÕt qu¶ tèt nhÊt. Cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nh-ng trªn thùc tÕ ng-êi ta th-êng sö dông ba ph-¬ng ph¸p chÝnh lµ: ph-¬ng ph¸p so s¸nh, ph-¬ng ph¸p tû lÖ, ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch t¸ch ®o¹n (Dupont). 1.2.3.1.Ph-¬ng ph¸p so s¸nh NÕu cã ®-îc sù thèng nhÊt vÒ kh«ng gian, thêi gian, néi dung, tÝnh chÊt vµ ®¬n vÞ tÝnh to¸n cña c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ theo môc ®Ých th× míi x¸c ®Þnh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gèc so s¸nh. §©y còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông ph-¬ng ph¸p so s¸nh. Gèc so s¸nh ®-îc chän ph¶i lµ gèc vÒ thêi gian hoÆc kh«ng gian, kú ph©n tÝch ®-îc lùa chän lµ kú b¸o c¸o hoÆc kú kÕ ho¹ch, gi¸ trÞ so s¸nh cã thÓ ®-îc lùa chän b»ng sè tuyÖt ®èi, sè t-¬ng ®èi hoÆc sè b×nh qu©n. HiÖn nay, ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp víi nh÷ng néi dung chÝnh sau: - Ph©n tÝch xu thÕ: lµ viÖc xem xÐt khuynh h-íng biÕn ®éng qua thêi gian ®Ó ®¸nh gi¸ tû sè trë nªn xÊu ®i hay ®ang ph¸t triÓn theo chiÒu h-íng tèt ®Ñp. Ph©n tÝch nµy thùc hiÖn so s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn kú nµy víi sè thùc kú tr-íc ®Ó thÊy râ xu h-íng thay ®æi vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ sù t¨ng tr-ëng hay suy gi¶m trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn víi sè kÕ ho¹ch ®Ó thÊy møc ®é phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp. - So s¸nh gi÷a sè liÖu cña doanh nghiÖp víi sè liÖu trung b×nh ngµnh, cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp m×nh tèt hay xÊu, ®-îc hay ch-a ®-îc. ViÖc so s¸nh c¸c tû sè tµi chÝnh cña doanh nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh vµ víi c¸c tiªu chuÈn cña ngµnh còng cho phÐp ng-êi ph©n tÝch rót ra nh÷ng nhËn ®Þnh rÊt cã ý nghÜa vÒ vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng, søc m¹nh tµi chÝnh cña C«ng ty so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh,…Trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty. - So s¸nh theo chiÒu däc ®Ó xem xÐt tû träng cña tõng chØ tiªu so víi tæng thÓ, so s¸nh theo chiÒu ngang cña nhiÒu kú ®Ó thÊy ®-îc sù biÕn ®æi c¶ vÒ sè l-îng t-¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi cña mét chØ tiªu nµo ®ã qua c¸c niªn ®é kÕ to¸n liªn tiÕp. 1.2.3.2.Ph-¬ng ph¸p tû lÖ Ph-¬ng ph¸p tû lÖ lµ ph-¬ng ph¸p truyÒn thèng ®-îc ¸p dông phæ biÕn trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph-¬ng ph¸p nµy cã tÝnh hiÖn thùc cao víi c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông ngµy cµng ®-îc bæ sung vµ hoµn thiÖn. Bëi lÏ, thø nhÊt: nguån th«ng tin kÕ to¸n vµ tµi chÝnh ®-îc c¶i thiÖn vµ ®-îc cung cÊp ®Çy ®ñ h¬n. §ã lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh nh÷ng tû lÖ tham chiÕu tin cËy cho viÖc ®¸nh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸ mét tû sè cña mét doanh nghiÖp hay mét nhãm doanh nghiÖp; thø hai: viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tin häc cho phÐp tÝch lòy d÷ liÖu vµ thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝnh to¸n hµng lo¹t c¸c tû sè; thø ba: ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch nµy gióp nhµ ph©n tÝch khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng sè liÖu vµ ph©n tÝch mét c¸ch hÖ thèng hµng lo¹t c¸c tû sè theo chuçi thêi gian liªn tôc hoÆc theo tõng giai ®o¹n. VÒ nguyªn t¾c, víi ph-¬ng ph¸p tû sè cÇn x¸c ®Þnh ®-îc c¸c ng-ìng, c¸c tû sè tham chiÕu. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp cÇn so s¸nh c¸c tû sè cña doanh nghiÖp víi c¸c tû sè tham chiÕu. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh, c¸c tû lÖ tµi chÝnh chñ yÕu th-êng ®-îc ph©n tÝch bao gåm bèn nhãm chÝnh sau: - Nhãm tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n - Nhãm tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng - Nhãm tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn hoÆc c¬ cÊu vèn - Nhãm tû lÖ vÒ kh¨ n¨ng sinh l·i Mçi nhãm tû lÖ l¹i bao gåm nhiÒu tû lÖ vµ trong tõng tr-êng hîp c¸c tû lÖ ®-îc lùa chän sÏ phô thuéc vµo b¶n chÊt, quy m« cña ho¹t ®éng ph©n tÝch. Tuú theo tõng ho¹t ®éng ph©n tÝch, ng-êi ta sÏ lùa chän c¸c nhãm chØ tiªu kh¸c nhau ®Ó phôc vô môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.2.3.3.Ph-¬ng ph¸p Dupont Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont lµ mét ph-¬ng ph¸p sö dông c¸c mèi quan hÖ t-¬ng hç gi÷a c¸c tû lÖ tµi chÝnh chñ yÕu ®Ó ph©n tÝch c¸c tû sè tµi chÝnh. C«ng ty Dupont lµ c«ng ty ®Çu tiªn ë Mü sö dông ph-¬ng ph¸p nµy ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty, v× vËy ph-¬ng ph¸p ®-îc gäi lµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont xem xÐt mèi quan hÖ t-¬ng t¸c gi÷a hÖ sè sinh lêi doanh thu víi hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n, tû lÖ sinh l·i vèn chñ së h÷u. Ph-¬ng ph¸p nµy thiÕt lËp ra c¸c hµm sè gi÷a c¸c tû lÖ tµi chÝnh ®Ó xem xÐt ¶nh h-ëng cña c¸c yÕu tè kh¸c ®Õn mét chØ tiªu tæng hîp nh- thÕ nµo? §ã lµ mèi quan hÖ hµm sè gi÷a doanh lîi vèn, vßng quay toµn bé vèn vµ doanh lîi tiªu thô. Ph©n tÝch c¸c hµm nµy sÏ thÊy ®-îc sù t¸c ®éng gi÷a c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Ó tõ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ã ®-a ra gi¶i ph¸p nh»m t¨ng doanh thu, tiÕt kiÖm chi phÝ hay x¸c ®Þnh tû lÖ nî hîp lý. 1.2.4.Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.4.1.Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vµ c¬ cÊu ph©n bæ vèn Tæng sè vèn cña doanh nghiÖp bao gåm 2 lo¹i: vèn ®Çu t- vµo tµi s¶n cè ®Þnh, vèn ®Çu t- vµo tµi s¶n l-u ®éng. Vèn nhiÒu hay Ýt, t¨ng hay gi¶m, ph©n bæ cho tõng kh©u, tõng giai ®o¹n hîp lý hay kh«ng sÏ ¶nh h-ëng lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vµ t×nh h×nh ph©n bæ vèn lµ ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh t¨ng hay gi¶m vèn, t×nh h×nh ph©n bæ vèn nh- thÕ nµo tõ ®ã ®¸nh gi¸ viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp cã hîp lý hay kh«ng. §Ó ph©n tÝch ng-êi ta tiÕn hµnh nh÷ng néi dung sau: Thø nhÊt: xem xÐt sù biÕn ®éng cña tæng tµi s¶n còng nh- tõng lo¹i tµi s¶n th«ng qua viÖc so s¸nh gi÷a cuèi kú víi ®Çu n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t-¬ng ®èi cña tæng tµi s¶n còng nh- chi tiÕt ®èi víi tõng lo¹i tµi s¶n. Qua ®ã thÊy ®-îc sù biÕn ®éng vÒ quy m« kinh doanh, n¨ng lùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thø hai: xem xÐt c¬ cÊu vèn cã hîp lý hay kh«ng? C¬ cÊu vèn ®ã t¸c ®éng nh- thÕ nµo ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh? Th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh tû träng cña tõng lo¹i tµi s¶n trong tæng tµi s¶n ®ång thêi so s¸nh tû träng tõng lo¹i gi÷a cuèi kú víi ®Çu n¨m ®Ó thÊy sù biÕn ®éng cña c¬ cÊu vèn. §iÒu nµy chØ thùc sù ph¸t huy t¸c dông khi ®Ó ý ®Õn tÝnh chÊt vµ ngµnh nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp, xem xÐt t¸c ®éng cña tõng lo¹i tµi s¶n ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t ®-îc trong kú. Cã nh- vËy míi ®-a ®-îc quyÕt ®Þnh hîp lý vÒ viÖc ph©n bá vèn cho tõng giai ®o¹n, tõng lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn hai néi dung trªn ta lËp b¶ng ph©n tÝch sù biÕn ®éng vµ t×nh h×nh ph©n bæ vèn theo mÉu sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 4: Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vµ t×nh h×nh ph©n bæ vèn §Çu kú ChØ tiªu Sè tiÒn Cuèi kú Tû träng Sè tiÒn (%) Tû träng (%) So s¸nh (t¨ng, gi¶m) Sè tiÒn Tû lÖ Tû träng (%) (%) 1.2.4.2.Ph©n tÝch c¬ cÊu vµ sù biÕn ®éng nguån vèn Ph©n tÝch c¬ cÊu vµ sù biÕn ®éng cña nguån vèn ®Ó kh¸i qu¸t ®¸nh gi¸ kh¨ n¨ng tµi trî vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh møc ®é ®éc lËp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc nh÷ng khã kh¨n mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i trong viÖc khai th¸c nguån vèn. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch lµ so s¸nh tõng lo¹i nguån vèn gi÷a cuèi kú víi ®Çu n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn t-¬ng ®èi, x¸c ®Þnh vµ so s¸nh gi÷a cuèi kú víi ®Çu n¨m vÒ tû träng tõng lo¹i nguån vèn trong tæng sè ®Ó x¸c ®Þnh chªnh lÖch c¶ vÒ sè tiÒn, tû lÖ vµ tû träng. NÕu nguån vèn cña chñ së h÷u chiÕm tû träng cao vµ cã xu h-íng t¨ng th× ®iÒu ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng tù ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ cao, møc ®é phô thuéc vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi c¸c chñ nî thÊp vµ ng-îc l¹i. Tuy nhiªn, khi xem xÐt cÇn ®Ó ý ®Õn chÝnh s¸ch tµi trî cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc, nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong t-¬ng lai viÖc kinh doanh cã thÓ gÆp ph¶i. §Ó ph©n tÝch ng-êi ta còng lËp b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu vµ sù biÕn ®éng cña nguån vèn theo mÉu nh- sau: B¶ng 5: Ph©n tÝch c¬ cÊu vµ sù biÕn ®éng nguån vèn §Çu n¨m ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng (%) Cuèi kú Sè tiÒn Tû träng (%) So s¸nh (t¨ng, gi¶m) Sè tiÒn Tû lÖ Tû träng (%) (%) 20
- Xem thêm -