Tài liệu Hoàn thiện công tác lập kế hoạch marketing ở công ty tnhhnn một thành viên sách hà nội

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Më §ÇU 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: ..................................................................4 2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:..................................................... 5 CH¬NG I TÝN DôNG NG©N HµNG Vµ VAI TRß CñA TÝN DôNG NG©N HµNG TRONG VIÖC THùC HIÖN CH¬NG TR×NH XO¸ §ãI Gi¶M NGHÌO I. NÒn kinh tÕ thÞ trêng, nh÷ng u ®iÓm vµ khuyÕt tËn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ..........................................................................................6 1. Nh÷ng u ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng: ..................................6 2. Nh÷ng khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng: .............................7 II. Sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng; HÖ quan ®iÓm vµ c¸c gi¶i ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ...................................... 8 1. Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng : ...............8 2. ChuÈn mùc ph©n lo¹i hé nghÌo ë níc ta hiÖn nay: ..................8 3. Nh÷ng quan ®iÓm môc tiªu vµ gi¶i ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: ........................................................9 3.1. Quan ®iÓm vµ ph¬ng ch©m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña §¶ng vµ Nhµ níc ta: .....................................................................9 3.2. Môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 1998-2000 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo - C¸c gi¶i ph¸p: ...............................11 4. Nh÷ng ch¬ng tr×nh hç tr¬ vèn cña ChÝnh phñ cho ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam: ...........................................12 III. TÝn dông Ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.............14 1. TÝn dông Ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ trêng: ...........................14 2. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam: .................14 CH¬NG II THùC TR¹NG TÝN DôNG CñA NHNo & PTNT TØNH HOµ B×NH TRONG VIÖC THùC HIÖN MôC TIªU CH¬NG TR×NH XO¸ §ãI GI¶M NGHÌO CñA TØNH I. §Æc ®iÓm tù nhiªn - kinh tÕ - x· héi cña tØnh Hoµ B×nh. Nh÷ng lîi thÕ vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ..........19 1. §Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi tØnh Hoµ B×nh: ................19 1.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn: ..........................................................19 1.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi: ...............................................20 2. Nh÷ng lîi thÕ vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh: ............................................................................21 2.1. Nh÷ng thuËn lîi: ..............................................................21 2.2. Nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KT- XH........22 II. Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo cña tØnh Hoµ B×nh - nguyªn nh©n - hËu qu¶ vµ c¸c ch¬ng tr×nh hç trî cña tØnh...................................................23 1. Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo: .............................................................23 1.1. Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ë tØnh Hoµ B×nh: .......................23 1.2. Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo: ......................................................25 1.3. Nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña ®ãi nghÌo: .........................27 III. Thùc tr¹ng tÝn dông cña NHNo & PTNT tØnh Hoµ B×nh víi ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña tØnh ................................................31 1. T×nh h×nh huy ®éng ®Ó cho vay hé s¶n xuÊt thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh: .............................................................................31 1.1. Nguån vèn: ......................................................................31 l.2. Cho vay hé s¶n xuÊt tõ nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hoµ B×nh: ...........................................................................................33 1.3. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong c«ng t¸c tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt ë tØnh Hoµ B×nh: ......................................36 2. Cho vay theo dù ¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ChÝnh phñ Céng Hoµ liªn bang §øc tµi trî: ......................................................42 3. Hç trî vèn phôc vô ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tõ nguån vèn cña Ng©n hµng phôc vô ngêi nghÌo tØnh Hoµ B×nh: ........46 CH¬NG III GI¶I PH¸P nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng TÝN DôNG §èI VíI CH¬NG TR×NH XO¸ §ãI GI¶M NGHÌO CñA NHNo & PTNT TØNH HOµ B×NH I. §Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Hoµ B×nh tõ nay ®Õn n¨m 2005 vµ mèi quan hÖ víi "xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo" ...........................52 1. §Þnh híng chung vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2000 - 2005: ..................................52 1.1. §Þnh híng chung vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi:.............. 52 1.2. Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: ...............55 2. §Þnh híng ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hoµ B×nh nh»m thùc hiªn môc tiªu ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2001: ..............................56 2.1. §èi víi cho vay hé s¶n xuÊt: ...........................................56 2.2. §Þnh híng trong ho¹t ®éng cña NH phôc vô ngêi nghÌo:... 57 II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë NHNo & PTNT tØnh Hoµ B×nh .........58 1. Gi¶i ph¸p trùc tiÕp ..................................................................58 1.1. VÊn ®Ò nguån vèn ............................................................58 1.2. VÊn ®Ò cho vay: ...............................................................60 2. Gi¶i ph¸p hç trî : ....................................................................60 III. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn : ...........60 1. §èi víi ChÝnh phñ: ................................................................60 2. §èi víi NHNN Trung ¬ng, NHNo & PTNT ViÖt Nam,NHNg ViÖt Nam : ..............................................................................60 3. §èi víi tØnh Hoµ B×nh: ..........................................................60 4. §èi víi NHNo & PTNT tØnh Hoµ B×nh .................................60 KÕT LUËN DANH MôC TµI LIÖU THAM KH¶O -2- -3- Më §ÇU 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng, nÒn kinh tÕ ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. Song, cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã, bªn c¹nh sù t¨ng thu nhËp, n©ng cao ®êi sèng cña sè ®«ng d©n c vÉn cßn tån t¹i mét bé phËn kh«ng nhá d©n c, ®Æc biÖt lµ d©n c ë vïng cao, vïng s©u, vïng xa... ®ang chÞu c¶nh nghÌo ®ãi, kh«ng ®¶m b¶o ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cña cuéc sèng. ChÝnh v× vËy, nghÞ quyÕt §¹i héi VIII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo (X§GN) lµ mét trong 11 ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ch¬ng tr×nh nµy ®· ®îc cô thÓ ho¸ tíi tõng tØnh, huyÖn, x·, th«n, b¶n trªn kh¾p ®Êt níc. Hoµ B×nh lµ mét tØnh miÒn nói víi phÇn lín d©n sè lµ d©n téc Ýt ngêi võa ®îc t¸ch ra tõ tØnh Hµ S¬n B×nh cò (n¨m1991), c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, ®êi sèng kinh tÕ - x· héi cã nhiÒu khã kh¨n vµ còng ®ang trong t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo lín. Hoµ B×nh cã 60/214 x· thuéc diÖn nghÌo ®ãi, trong ®ã cã 24 x· ®Æc biÖt khã kh¨n, tû lÖ ®ãi nghÌo gÇn 15%. PhÇn ®«ng hé nghÌo lµ c¸c d©n téc thiÓu sè tËp trung ë vïng s©u, vïng cao, vïng lßng hå s«ng §µ... Bé phËn d©n chóng nghÌo khæ nµy b¾t nguån tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh c¬ së h¹ tÇng, thiªn tai, vèn, tr×nh ®é.... §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã, ®ßi hái hµng lo¹t vÊn ®Ò tõ tÇm vÜ m« ®Õn vi m« ®îc xem xÐt vµ thùc thi trong ch¬ng tr×nh X§GN cña tØnh Hoµ B×nh theo mét chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ ®ång bé. Trong hµng lo¹t vÊn ®Ò ®ã, vèn s¶n xuÊt cho ng êi nghÌo ®ang næi lªn nh mét trë ng¹i lín nhÊt trªn con ®êng ®Ó duy tr× s¶n xuÊt. Gi¶i quyÕt thÊu ®¸o vÊn ®Ò vèn cho bé phËn nµy, cÇn ph¶i ®îc xem xÐt kü trªn tÊt c¶ c¸c mÆt vÒ sè lîng, thêi gian, ph¬ng thøc, m« h×nh, c¬ chÕ vËn hµnh ... sao cho phï hîp víi ®Æc thï cña mét tØnh miÒn nói. -4- XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, t¸c gi¶ chän ®Ò tµi nghiªn cøu cña khãa luËn lµ: “TÝn dông Ng©n hµng ®èi víi ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tØnh Hoµ B×nh”. 2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: - Nghiªn cøu vÊn ®Ò cho vay hé s¶n xuÊt, hé nghÌo thiÕu vèn cña NHNo&PTNT tØnh Hoµ B×nh trong giai ®o¹n hiÖn nay. - Vai trß cña tÝn dông NHNo&PTNT tØnh Hoµ B×nh trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu ch¬ng tr×nh X§GN cña tØnh. -5- CH¬NG I TÝN DôNG NG©N HµNG Vµ VAI TRß CñA TÝN DôNG NG©N HµNG TRONG VIÖC THùC HIÖN CH¬NG TR×NH XO¸ §ãI Gi¶M NGHÌO I. NÒN KINH TÕ THI TRêNG. NH÷NG u §IÓM Vµ KHUYÕT TËt CñA NÒN KINH TÕ THI TRêNG: Kinh tÕ thÞ trêng nãi chung lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n, do vËy, kinh tÕ thÞ trêng kh«ng ph¶i lµ h×nh th¸i ®èi lËp cña kinh tÕ hµng ho¸. Tr¸i l¹i, chóng gièng nhau vÒ thùc chÊt. Kinh tÕ thÞ trêng lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng ho¸, chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ vèn cã cña nã hay chÞu sù chi phèi cña c¬ chÕ thÞ trêng tù ®iÒu chØnh. 1. Nh÷ng u ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng: Tr¸i víi m« h×nh kinh tÕ chØ huy, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ë m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng do thÞ trêng tù ®iÒu tiÕt. Chñng lo¹i, quy m«, chÊt lîng, h×nh thøc cña s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc quyÕt ®Þnh bëi quan hÖ cung - cÇu cña x· héi vµ ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua sù vËn ®éng cña c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ, lîi nhuËn, l·i suÊt, gi¸ c¶ ... Nh÷ng u ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng bao gåm: Thø nhÊt: Lµ nÒn kinh tÕ vËn hµnh, ®iÒu chØnh bëi hÖ thèng thÞ trêng tæng hîp bao gåm thÞ trêng hµng ho¸, thÞ trêng tµi chÝnh, thÞ trêng lao ®éng ... vµ nh÷ng mèi quan hÖ ph¸t sinh trªn thÞ trêng chø kh«ng ph¶i do Nhµ níc chØ huy b»ng mÖnh lÖnh. Thø hai: Doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch b×nh ®¼ng. Nhµ níc chØ bao cÊp cho mét sè Ýt ®¬n vÞ kinh tÕ tuy hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp nhng buéc ph¶i tån t¹i do nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc, c¸c chÕ ®é bao cÊp kh«ng cßn tån t¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, Nhµ níc giao chØ tiªu nép Ng©n s¸ch, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®Òu ph¶i cè g¾ng ®Ó ®¹t møc lîi nhuËn -6- cao nhÊt .Do vËy , c¹nh tranh chÝnh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Thø ba: Khi nÒn kinh tÕ chØ huy, Nhµ níc qu¶n lý ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ b»ng mÖnh lÖnh, quan hÖ hiÖn vËt lµ chñ yÕu, dÉn ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh ®Òu duy ý chÝ th× nÒn kinh tÓ thÞ trêng vËn ®éng trªn c¬ së cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt lîi nhuËn, quy luËt c¹nh tranh... ChÝnh ®iÒu ®ã ®· buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i t«n träng c¸c mèi quan hÖ hµng ho¸, thÞ trêng, ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o míi cã hy väng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. ChÝnh v× vËy, Kinh tÕ thÞ trêng lµ mét m« h×nh tæ chøc kinh tÕ ph¸t huy cao nhÊt mäi tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ, t¹o nªn sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña søc s¶n xuÊt. 2. Nh÷ng khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng: Thø nhÊt: Do ch¹y theo lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng t×m mäi thñ ®o¹n ®Ó t¨ng thu nhËp, gi¶m chi phÝ, bÊt chÊp hËu qu¶ ®èi víi x· héi nh: trèn lËu thuÕ, kinh doanh c¸c mÆt hµng quèc cÊm. Còng do mï qu¸ng ch¹y theo lîi nhuËn, hä cã thÓ l¹m dông tµi nguyªn cña x· héi vi ph¹m c¸c quy luËt tù nhiªn khi khai th¸c lµm cho x· héi ph¶i chÞu nh÷ng kho¶n phô phÝ thªm do khai th¸c khã kh¨n h¬n, g©y « nhiÔm kh«ng khÝ, nguån níc mµ x· héi ph¶i g¸nh chÞu. Thø hai: C¹nh tranh tuy lµ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ, nhng mÆt tr¸i cña nã lµ t¹o nªn nh÷ng rèi lo¹n trong nÒn kinh tÕ, g©y ra sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi, dÉn ®Õn ph©n ho¸ giµu nghÌo, c¶n trë viÖc thùc hiÖn môc tiªu x· héi nÕu qu¸ tr×nh kinh tÕ kh«ng kÕt hîp víi qu¸ tr×nh x· héi vµ g¾n víi môc tiªu x· héi . Râ rµng , c¬ chÕ thÞ trêng lµ c¬ chÕ vËn hµnh tèt nhÊt ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, c¬ chÕ thÞ trêng ®ã kh«ng tr¸nh khái mét lo¹t c¸c khuyÕt tËt. V× vËy, cÇn thiÕt ph¶i cã sù -7- can thiÖp cña Nhµ níc trong nÒn kinh tÓ thÞ trêng míi cã thÓ cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh trªn mäi ph¬ng diÖn. II. Sù PH©N HO¸ GIµU NGHÌO TRONG NÒN KINH TÕ THÞ TRêNG; HÖ qUAN §IÓM Vµ C¸C GI¶I PH¸P CñA §¶NG Vµ NHµ NíC TA : 1. Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng : BÊt kú mét chÕ ®é, x· héi nµo khi cã sù chiÕm h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt tÊt yÕu sÏ xuÊt hiÖn sù ph©n ho¸ giµu nghÌo. Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng l¹i cµng diÔn ra nhanh chãng h¬n, bëi kinh tÕ thÞ trêng lÊy lîi nhuËn lµm môc tiªu vµ c¹nh tranh lµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng chñ yÕu. C¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ ph¬ng tiÖn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. MÆt kh¸c, c¹nh tranh còng lµm t¨ng nhanh sù ph©n ho¸ x· héi; Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh, mét sè ngêi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi, cã kiÕn thøc kinh doanh, biÕt ®ãn nhËn thêi c¬ th× trë thµnh «ng chñ doanh nghiÖp giµu lªn nhanh chãng, mét sè ngêi gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n l©m vµo c¶nh ®ãi nghÌo vµ gia nhËp ®éi qu©n ®i lµm thuª. Cã thÓ nãi , nghÌo ®ãi lµ hiÖn tîng phæ biÕn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ tån t¹i kh¸ch quan. ë níc ta , qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp th× t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo cµng kh«ng thÓ tr¸nh khái, thËm chÝ trÇm träng vµ gay g¾t. T×nh tr¹ng ®ãi nghÌo kh«ng cßn lµ c¸ biÖt mµ ®· trë thµnh hiÖn tîng phæ biÕn ë n«ng th«n vµ c¸c vïng khã kh¨n, miÒn nói... 2. ChuÈn mùc ph©n lo¹i hé nghÌo ë níc ta hiÖn nay: T¹i quyÕt ®Þnh sè 1143/ 2000 - L§TBXH ngµy 1/11/2000 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi ®iÒu chØnh chuÈn hé nghÌo giai ®o¹n 2001 - 2005 theo møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi trong hé cho tõng vïng nh sau : - Vïng n«ng th«n miÒn nói h¶i ®¶o : 80.000®/th¸ng (960.000®/n¨m) -8- - Vïng n«ng th«n ®ång b»ng : 100.000®/th¸ng (1.200.000®/n¨m) - Vïng thµnh thÞ : 150.000®/th¸ng (1.800.000®/n¨m). 3. Nh÷ng quan ®iÓm môc tiªu vµ gi¶i ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: 3.1. Quan ®iÓm vµ ph¬ng ch©m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña §¶ng vµ Nhµ níc ta: §Ó thóc ®Èy mÆt tÝch cùc ®ång thêi h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tÊt yÕu ph¶i cã vai trß cña Nhµ níc. Cho ®Õn nay, tÊt c¶ c¸c quèc gia ®· ph¶i coi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nghÌo ®ãi nh mét chiÕn lîc x©y dùng kinh tÕ - x· héi toµn cÇu. ë níc ta, vÊn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®îc ChÝnh phñ vµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m ®Æc biÖt vµ cã sù nhÊt trÝ cao vÒ môc tiªu. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ãi nghÌo ë níc ta, kh«ng chØ ®ßi hái vÒ mÆt x· héi mµ cßn ®ßi hái cña vÊn ®Ò kinh tÕ. Bëi v×, nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ t¨ng trëng mét c¸ch bÒn v÷ng mçi khi trong x· héi vÉn tån t¹i líp ngêi nghÌo ®ãi kh¸ ®«ng. Chóng ta hiÖn nay cã trªn 15% sè hé nghÌo ®ãi, trong ®ã 90% lµ ë n«ng th«n, cßn 1,700 x· nghÌo ®ãi vµ lµ mét trong 18 níc nghÌo ®ãi nhÊt thÕ giíi. Tríc t×nh h×nh hiÖn t¹i, bíc vµo c¬ chÕ míi, sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ë níc ta ®ang diÔn ra rÊt nhanh, nÕu kh«ng tÝch cùc X§GN vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c th× khã cã thÓ ®¹t ® îc môc tiªu x©y dùng mét cuéc sèng Êm no vÒ vËt chÊt, tèt ®Ñp vÒ tinh thÇn, võa ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ cao ®Ñp cña d©n téc võa tiÕp thu nh÷ng yÕu tè lµnh m¹nh cña thêi ®¹i. ChÝnh v× vËy, NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh môc tiªu X§GN lµ mét trong 11 ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, Bé ChÝnh trÞ ®· cã chØ thÞ 23/CT-TW vÒ l·nh ®¹o c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®Çu n¨m 1998 ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh X§GN lµ mét trong 7 ch ¬ng tr×nh quèc gia. C¸c quan ®iÓm vµ ph¬ng ch©m xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo bao gåm: Mét lµ: KhuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p ®i ®«i víi X§GN. -9- Hai lµ: Ph¶i hç trî ®Ó lµng, x· vµ ngêi nghÌo tù v¬n lªn lµ chÝnh: Lµng , b¶n , x· lµ cÊp chñ yÕu tæ chøc x©y dùng vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh trùc tiÕp ®Õn hé, ®Õn khu d©n c. §©y lµ vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi nªn ph¶i x· héi ho¸ c«ng t¸c nµy. Ba lµ: N©ng cao vai trß cña Nhµ níc vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ ph¸t huy c¸c nguån lùc cho X§GN vµ cho x· nghÌo, vÖt nghÌo ë vïng cao biªn giíi h¶i ®¶o. Bèn lµ: X§GN lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp uû §¶ng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, ngµnh Lao ®éng - Th¬ng binh x· héi lµ c¬ quan tham mu qu¶n lý Nhµ níc trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm. N¨m lµ: TËp trung gióp hé khã kh¨n tríc, x· nghÌo nhÊt tríc, tËp trung vµo khu vùc 4 cña miÒn nói råi më réng tiÕp. - Lµm ch¾c tõng hé, tõng x·, ph¸t hiÖn vµ hç trî kÞp thêi sè hé “t¸i nghÌo” x©y dùng vµ nh©n m« h×nh thµnh ®¹t cña hé, x· vÒ X§GN. - Cã mét ch¬ng tr×nh ®éc lËp vÒ X§GN, ®ång thêi lång ghÐp c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n kinh tÕ - kü thuËt vÒ hç trî nguån lùc cho X§GN. Ph¸t huy hîp t¸c quèc tÕ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi trî tríc hÕt lµ hç trî c¸c tØnh khã kh¨n. 3.2. Môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 1998-2000 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo - C¸c gi¶i ph¸p: a. Môc tiªu : - Gi¶m tû lÖ ®ãi nghÌo trong tæng sè hé cña c¶ níc xuèng cßn díi 10% vµo sau n¨m 2000; b×nh qu©n gi¶m 300 ngµn hé/ n¨m. Gi¶m tû lÖ hé nghÌo ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n xuèng cßn 20 - 25% vµo n¨m 2005. - B¶o ®¶m cung cÊp cho ®ång bµo cã ®ñ níc sinh ho¹t; thu hót trªn 70% trÎ em trong ®é tuæi ®Õn trêng; ®¹i bé phËn ®ång bµo ®îc båi - 10 - dìng, tiÕp thu kinh nghiÖm s¶n xuÊt, kiÕn thøc khoa häc, v¨n hãa, x· héi, chñ ®éng vËn dông vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng; kiÓm so¸t ®îc phÇn lín c¸c dÞch bÖnh x· héi hiÓm nghÌo; cã ®êng giao th«ng cho xe c¬ giíi vµ ®êng d©n sinh kinh tÕ ®Õn c¸c trung t©m côm x·; thóc ®Èy ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n. b. C¸c gi¶i ph¸p: Bao gåm 3 nhãm gi¶i ph¸p chÝnh: * Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch: CÇn nghiªn cøu, hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn nghÌo ®ãi, t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ngêi nghÌo, x· nghÌo, nh»m t¹o m«i trêng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh X§GN ®¹t hiÖu qu¶. * Nhãm gi¶i ph¸p th«ng qua thùc hiÖn c¸c dù ¸n chÝnh cña ch¬ng tr×nh, bao gåm: - §Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ s¾p xÕp l¹i d©n c. - Hç trî s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ. - TÝn dông cho ngêi nghÌo. - Hç trî ngêi nghÌo vÒ y tÕ. - Hç trî ngêi nghÌo vÒ gi¸o dôc. - §Þnh canh ®Þnh c, di d©n vµ kinh tÕ míi. - Hç trî d©n téc ®Æc biÖt khã kh¨n. - Híng dÉn c¸ch lµm ¨n cho ngêi nghÌo vµ khuyÕn n«ng-l©m-ng. - N©ng cao n¨ng lùc c¸n bé lµm c«ng t¸c X§GN vµ c¸n bé ë c¸c x· nghÌo miÒn nói. * Nhãm gi¶i ph¸p vÒ bé m¸y, c¸n bé: §©y lµ gi¶i ph¸p rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn th¾ng lîi trong tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - 11 - - VÒ tæ chøc bé m¸y: KiÖn toµn vµ thµnh lËp Ban chØ ®¹o X§GN c¸c cÊp ®ñ m¹nh ®Ó tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - VÒ c¸n bé: CÇn bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch X§GN. §éi ngò c¸n bé nµy cÇn ®îc tËp huÊn ®Ó cã ®ñ kiÕn thøc tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Ngoµi ra, cÇn t¨ng cêng cã thêi h¹n c¸n bé tØnh, huyÖn cho x· ®Ó híng dÉn ®µo t¹o c¸n bé cho x·. 4. Nh÷ng ch¬ng tr×nh hç tr¬ vèn cña ChÝnh phñ cho ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam: ë ViÖt Nam, ®i lªn tõ mét nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng nöa phong kiÕn vµ thuéc ®Þa, nghÌo nµn, l¹c hËu, h¬n 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n lµm n«ng nghiÖp, cã tån t¹i lín lµ: - Kinh tÕ hµng ho¸ chËm ph¸t triÓn, nhiÒu vïng d©n c sèng chñ yÕu víi nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®éc canh, tù cung, tù cÊp. - Cßn kho¶ng 59% hé n«ng d©n nghÌo, trong ®ã kho¶ng 22,5% sè hé sèng díi møc nghÌo khã. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña Nhµ níc, thùc tÕ cã nhiÒu nguån kinh phÝ ®Çu t cho ch¬ng tr×nh (tÝnh ®Õn 3/ 11/ 1997). Bao gåm: NghÞ quyÕt 120/ H§BT ngµy 11/ 04/ 1992 vÒ “Gi¶i quyÕt viÖc lµm” do Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn cho vay, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi chñ tr×. - Ch¬ng tr×nh 327/ CP phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc thùc hiÖn th«ng qua Kho b¹c Nhµ níc. - Ch¬ng tr×nh 747 “æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng chuyÓn d©n lßng hå S«ng ®µ”. - TÝn dông cho hé s¶n xuÊt vay vèn do NHNo & PTNT ViÖt Nam tiÕn hµnh tõ nguån tù huy ®éng ®Ó cho vay. - 12 - - NHNg cho vay ngêi nghÌo nhÊt theo chuÈn mùc hiÖn nay do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi c«ng bè. Quü tÝn dông nh©n d©n ho¹t ®éng t¹i x· cho c¸c hé s¶n xuÊt, trong ®ã cã hé nghÌo vay. - C¸c quü t¬ng trî cña Héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam. - Quü hç trî cña Héi n«ng d©n ViÖt Nam thµnh lËp theo c«ng v¨n sè 4035/ KTKH ngµy 26/ 7/ 1995. Ngoµi ra cßn h¬n 70 chi héi, hiÖp héi phi ChÝnh phñ ho¹t ®éng hç trî n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ hç trî ch¬ng tr×nh X§GN, nhng sè vèn kh«ng lín vµ thêng trïng l¾p vÒ giai ®o¹n gi¶i ng©n do thùc hiÖn chÕ ®é uû th¸c cho nhau, chñ yÕu lµ chuyÓn cho NHNo & PTNT ViÖt Nam ë huyÖn, tØnh lµm dÞch vô. Qua tæng kÕt ch¬ng tr×nh cho thÊy, nguån tµi trî cho ch¬ng tr×nh chñ yÕu lµ nguån vèn tõ NHNo & PTNT vµ NHNg. §iÒu ®ã nãi lªn NHNo & PTNT vµ NHNg gi÷ mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ tr¬ng X§GN cña Nhµ níc. III. TÝN DôNG NG©N HµNG Vµ VAI TRß CñA TÝN DôNG NG©N HµNG TRONG qu¸ TR×NH THùC HIÖN MôC TIªU CH¬NG TR×NH XO¸ §ãI GI¶M NGHÌO : 1. TÝn dông Ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ trêng: Trong nÒn kinh tÓ hµng ho¸, tÝn dông Ng©n hµng lµ nghiÖp vô kinh doanh tiÒn tÖ cña Ng©n hµng. Cô thÓ h¬n, tÝn dông Ng©n hµng lµ mèi quan hÖ vay mîn vèn tiÒn tÖ theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ vµ cã l·i do Ng©n hµng thùc hiÖn. Ng©n hµng võa lµ ngêi ®i vay võa lµ ngêi cho vay. B»ng c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô, Ng©n hµng thu hót c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi cho c¸c doanh nghiÖp vµ d©n c vay. 2. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam: - 13 - Níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo híng “më”, l¹i n»m trong vßng cung Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng ®ang ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi. Song còng l¹i cã nhiÒu th¸ch ®è ®Æt ra cÇn th¸o gì, ®ã lµ: Mét nÒn c«ng nghiÖp l¹c hËu, hÖ sè c¬ giíi ho¸ thÊp, c¬ së vËt chÊt phôc vô x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ võa thiÕu võa l¹c hËu, ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt nh×n chung cßn bÊt cËp vÒ sè lîng vµ tr×nh ®é, nÒn tµi chÝnh quèc gia cßn qu¸ eo hÑp, cha ®¸p øng ë møc cÇn thiÕt nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn vµ nh»m thùc hiÖn ®êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò lµ ph¶i cã vèn. SÏ lµ kh«ng tëng khi nãi ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ mµ kh«ng cã vèn hoÆc kh«ng cã ®ñ vèn. Hay ë mét khÝa c¹nh kh¸c, sÏ lµ thiÕu chÝnh x¸c, thiÕu biÖn chøng khi chØ ®Ò cËp tõ phÝa vèn ®èi víi ph¸t triÕn kinh tÕ. Bëi lÏ, vèn ®îc b¾t nguån tõ nÒn kinh tÕ, nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× cµng cã ®iÒu kiÖn tÝch tô nhiÒu vèn h¬n. T¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII cña §¶ng ®· chØ râ “§Ó c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cÇn huy ®éng nhiÒu nguån vèn s½n cã víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶, trong ®ã nguån vèn trong níc lµ quyÕt ®Þnh, nguån vèn tõ bªn ngoµi lµ quan träng”. Kh¼ng ®Þnh r»ng, nÕu ta cã quan niÖm ®óng vÒ vèn th× sÏ gióp ta ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ vèn, còng tõ ®ã cã biÖn ph¸p khai th¸c vµ sö dông chóng ®em l¹i hiÖu qu¶. Víi môc tiªu cña ta lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× vèn níc ngoµi sÏ t¹o ra có “huých” m¹nh mÏ ®Ó nÒn kinh tÕ mau chãng cÊt c¸nh. NÕu xem xÐt vÊn ®Ò vèn níc ngoµi trong quan hÖ cung cÇu th× cung vÒ vèn cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn h¬n nhiÒu so víi cÇu vÒ vèn cña níc ®ã. §iÓm nµy cho thÊy, chóng ta sÏ ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ®èi thñ rÊt m¹nh trªn lÜnh vùc nµy. NÕu xem xÐt vÊn ®Ò vèn trong níc vµ níc ngoµi th× qua thùc tiÔn nh÷ng n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi - 14 - võa qua cho thÊy møc ®é “hÊp thô” vèn níc ngoµi tuú thuéc chñ yÕu nguån vèn bªn trong cña nÒn kinh tÕ. Sù thËt trªn c¶nh b¸o r»ng: SÏ lµ sai lÇm nÕu kú väng qu¸ lín vµo nguån vèn bªn ngoµi trong khi kh«ng tËn lùc khai th¸c nguån lùc s½n cã bªn trong. TÝn dông Ng©n hµng ®ãng vai trß rÊt lín trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Chóng ta còng ®Òu biÕt r»ng, muèn ph¸t triÓn kinh tÕ th× tríc hÕt ph¶i cã vèn, mµ ®Ó cã vèn b»ng tiÒn th× ph¶i cã c¸c tæ chøc ®ñ thÈm quyÒn vµ chøc n¨ng ®Ó huy ®éng vµ tËp trung vèn ®ã tríc khi ®em sö dông. ë bÊt kú mét quèc gia nµo th× c«ng viÖc nµy do hai tæ chøc thùc hiÖn lµ: Tæ chøc tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. VËy lµ tÝn dông Ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng tõ buæi s¬ khai ®Õn m« h×nh Ng©n hµng hiÖn ®¹i ngµy nay. Víi kh¸i niÖm Êy, ®èi víi riªng trong lÜnh vùc tÝn dông ®· lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Thùc tiÔn ë níc ta, ®ãi nghÌo b¾t nguån tõ nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã nguyªn nh©n thiÕu vèn s¶n xuÊt chiÕm kho¶ng 60%. Mét ®iÒu ®îc kh¼ng ®Þnh lµ: MÆc dï kinh tÕ ®ang t¨ng trëng nhng nÕu kh«ng cã chÝnh s¸ch vµ ch¬ng tr×nh X§GN th× c¸c hé nghÌo kh«ng thÓ tho¸t khái ®ãi nghÌo ®îc. ChÝnh v× vËy, §¶ng, ChÝnh phñ ta ®· ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch ®Æc biÖt gióp ngêi nghÌo nh»m dÇn dÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a ngêi giµu vµ ngêi nghÌo. Tuy nãi lµ hç trî, gióp ®ì, song nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã kh«ng ph¶i lµ bao cÊp mµ chñ yÕu lµ t¹o ra c¬ héi cho ngêi nghÌo tù v¬n lªn, trong ®ã chÝnh s¸ch tÝn dông ®îc vÝ nh chiÕc ch×a kho¸ ®Ó gi¶i quyÕt ®ãi nghÌo. - TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thªm thu nhËp cho ngêi lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña ngêi nghÌo. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi nghÌo cã ®iÒu kiÖn vît lªn sè phËn. - 15 - - TÝn dông Ng©n hµng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ chÝnh trÞ s©u s¾c. + Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thùc hiÖn chñ tr¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña §¶ng vµ Nhµ níc, ®¸p øng nguyÖn väng cña d©n chóng trong toµn quèc, g©y Ên tîng tèt ®Ñp trong lßng d©n. + Ng©n hµng ®· cung cÊp vèn tÝn dông cho ®a sè nh÷ng ngêi nghÌo trªn toµn quèc, lµm h¹n chÕ viÖc cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n. Vèn tÝn dông gióp ngêi nghÌo më réng ngµnh nghÒ míi, t¹o viÖc lµm, th©m canh t¨ng n¨ng suÊt, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng. T¨ng cêng khèi ®oµn kÕt, t¬ng th©n, t¬ng ¸i cña céng ®ång d©n chóng, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi nghÌo cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c. Hç trî lÉn nhau, cïng chia xÎ c¸ch lµm ¨n. - Vèn tÝn dông Ng©n hµng ®¶m b¶o tèt nhÊt yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông vèn. TÝn dông Ng©n hµng kh«ng cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸c hé lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, c¸c dù ¸n thiÕu tÝnh kh¶ thi, nªn ngêi vay ph¶i tÝnh to¸n, xem xÐt kü tríc khi vay, ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, n©ng cao chÊt lîng ®i ®«i víi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ trêng, nghÜa lµ ph¶i sö dông vèn Ng©n hµng sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. TÝn dông Ng©n hµng thóc ®Èy c¸c trang tr¹i më réng c¸c h×nh thøc hîp t¸c (héi VAC, Héi vên rõng, Héi nu«i trång thuû s¶n...), cïng nhau hîp t¸c vµ gãp vèn chuyÓn giao kü thuËt còng nh tiªu thô s¶n phÈm. Cã thÓ nãi, vèn lµ ®iÒu kiÖn, lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cho sè ®«ng d©n c ë n«ng th«n, tõng bíc X§GN. V× vËy, mét mÆt ph¶i huy ®éng vèn tù cã trong d©n, - 16 - mÆt kh¸c Nhµ níc ph¶i gióp ®ì n«ng d©n cho hä vay vèn víi nhiÒu h×nh thøc phong phó vµ hiÖu qu¶. Cã ®Õn 90% sè hé ®ãi nghÌo cña níc ta lµ tËp trung ë n«ng th«n, mµ n«ng nghiÖp n«ng th«n níc ta chñ yÕu dùa trªn c¬ së cña nÒn kinh tÕ tù cung, tù cÊp, b×nh qu©n ruéng ®Êt ®Çu ngêi thÊp, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, chñ yÕu dùa vµo lao ®éng thñ c«ng nªn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp. Do ®ã chÝnh s¸ch X§GN cña Nhµ níc còng tËp trung chñ yÕu vµo khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, vèn lµ yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ®Çu t, th©m canh, x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng, tõng bíc h×nh thµnh nh÷ng vïng chuyªn canh s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, t¹o nguån hµng lín phôc vô yªu cÇu tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. Qu¸ tr×nh ®ã sÏ thóc ®Èy c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, chuyÓn dÞch theo híng ®a d¹ng h¬n víi nhiÒu n«ng s¶n hµng ho¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµ c¶i biÕn kinh tÕ n«ng th«n, thu hÑp tû lÖ hé thuÇn n«ng, më réng c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, c¸c ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp tiªn tiÕn, më mang c¸c ho¹t ®éng dÞch vô th¬ng m¹i. Gi¶i quyÕt c«ng ¨n, viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng cha cã viÖc lµm, gióp cho nhiÒu hé n«ng d©n tho¸t khái c¶nh nghÌo ®ãi, nÒn kinh tÕ thªm khëi s¾c. NhËn thøc ®Çy ®ñ vai trß cña cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn, t¹i héi nghÞ lÇn thø V kho¸ VII, Bé ChÝnh trÞ ®· kh¼ng ®Þnh: “Khai th¸c, ph¸t triÓn c¸c nguån vèn tÝn dông cña Nhµ níc vµ cña nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng tû lÖ hé n«ng d©n ®îc vay vèn s¶n xuÊt, u tiªn cho hé nghÌo, vïng nghÌo vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt”. - 17 - CH¬NG II THùC TR¹NG TÝN DôNG CñA NHNo & PTNT TØNH HOµ B×NH TRONG VIÖC THùC HIÖN MôC TIªU CH ¬NG TR×NH XO¸ §ãI GI¶M NGHÌO CñA TØNH I. §ÆC §IÓM Tù NHIªN - KINH TÕ - X· HéI TØNH HOµ B×NH. NH÷NG Lîi THÕ Vµ KHã KH¨N TRONG qu¸ TR×NH PH¸T TRIÓn KINH TÕ - X· Héi: 1. §Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi tØnh Hoµ B×nh: 1.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn: Hoµ B×nh lµ mét tØnh miÒn nói míi ®îc t¸i lËp tõ th¸ng 10 n¨m 1991 (t¸ch ra tõ tØnh Hµ S¬n B×nh cò), lµ tØnh cöa ngâ phÝa T©y B¾c cña Tæ quèc. Hoµ B×nh n»m gÇn Thñ ®« Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Hång, cã ®êng giao th«ng bé, thuû thuËn lîi. Ngoµi ra cßn cã ®êng liªn tØnh, liªn vïng nèi liÒn Hoµ B×nh víi Phó Thä vµ c¸c tØnh B¾c Trung bé. Hoµ B×nh cã diÖn tÝch tù nhiªn 4.749 Km 2. Trong ®ã, ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 72.437 ha (nhng diÖn tÝch lóa níc chØ cã 42.249 ha), ®Êt l©m nghiÖp 303.680 ha (nhng ®Êt trèng ®åi träc cã tíi 3.245 ha). D©n sè gÇn75 v¹n ngêi, mËt ®é d©n sè 158 ngêi/ km2 (vïng cao 50 - 60 ngêi/ km2, vïng thÊp 200 ngêi/ km2). §Þa h×nh cña tØnh réng, phøc t¹p, tr¶i dµi trªn 200 km, n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi nhng cã nhiÒu nói cao nªn trong tØnh cã nhiÒu tiÓu vïng khÝ hËu mang tÝnh chÊt ¸ nhiÖt ®íi vµ cã vïng ¶nh hëng cña giã Lµo tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 5, cã vïng s¬ng muèi, ma ®¸, s¬ng mï, giã lèc, lôt côc bé... Nhng nh×n chung, khÝ hËu cña tØnh Hoµ B×nh lµ «n hoµ, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, vËt nu«i ®¹i gia sóc cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. ThiÖt h¹i lín nhÊt cña tØnh Hoµ B×nh lµ rõng bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ, g©y ra nhiÒu hËu qu¶ nghiªm träng nh: H¹n h¸n, b·o, lò, óng... 1.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi: - 18 - Hoµ B×nh cã S«ng ®µ ch¶y qua víi chiÒu dµi 15 l km, cã Thuû ®iÖn 1.920 MW, ngoµi viÖc cung cÊp ®iÖn cho c¶ níc, hå s«ng §µ cßn lµ c«ng tr×nh trÞ thuû, ®iÒu tiÕt níc gi÷a c¸c mïa cña vïng ®ång b»ng s«ng Hång. Nhng theo sau ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n mµ tØnh ph¶i gi¶i quyÕt: Sè d©n di chuyÓn khái vïng ngËp lßng hå s«ng §µ gÇn mét v¹n ngêi, mét lùc lîng kh«ng nhá c«ng nh©n vµ c¸c con em hä sau khi x©y dùng xong c«ng tr×nh hiÖn kh«ng cã viÖc lµm, diÖn tÝch ruéng lóa níc bÞ ngËp gÇn 300 ha, ®ång bµo dï ®· di chuyÓn ®Õn n¬i ë míi, cuéc sèng vÉn cha æn ®Þnh, mét bé phËn ë l¹i ven hå nªn cuéc sèng cßn hÕt søc khã kh¨n. Trong khi ®ã, tæng s¶n lîng l¬ng thùc cña tØnh cha vît qua ngìng cöa 25 v¹n tÊn/ n¨m. Do ruéng níc Ýt l¹i bÞ thu hÑp, mÆt kh¸c tr×nh ®é th©m canh cßn thÊp nªn b×nh qu©n l¬ng thùc ®Çu ngêi chØ ®¹t 250 - 300 kg. TØnh Hoµ B×nh cã trªn 750 ngµn nh©n khÈu (®iÒu tra cuèi n¨m 1998), trong ®ã thµnh thÞ h¬n 100 ngµn nh©n khÈu, n«ng th«n h¬n 650 ngµn nh©n khÈu. Cã 7 d©n téc anh em chung sèng, trong ®ã d©n téc thiÓu sè chiÕm 69% (d©n téc Mêng 60%,Th¸i 3,9%, Tµy 2,5%, Giao l,6%, H’M«ng vµ c¸c d©n téc kh¸c l%), d©n téc Kinh chiÕm 3 l%. NÒn kinh tÕ tù cÊp, tù tóc ®Õn nay vÉn cßn phæ biÕn ë n«ng th«n, viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ víi c¬ chÕ thÞ trêng míi b¾t ®Çu ë vïng thuËn lîi. Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, 9% d©n sè mï ch÷, d©n c thuéc c¸c x·, b¶n vïng cao, s©u cã nguy c¬ t¸i mï ch÷. Thùc tÕ nµy ®· h¹n chÕ rÊt nhiÒu ®Õn viÖc tiÕp thu c¸i míi, n©ng cao tay nghÒ, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Do cuéc sèng kham khæ, do thiÕu biÖn ph¸p phßng ngõa h÷u hiÖu nªn c¸c bÖnh ë Hoµ B×nh vÉn cßn r¶i r¸c tån t¹i nh sèt rÐt, bíu cæ... Tõ thùc tr¹ng trªn ®©y lµm cho gÇn 1/ 3 d©n sè Hoµ B×nh vÉn sèng trong c¶nh ®ãi nghÌo. Do d©n nghÌo nªn tØnh nghÌo, Ng©n s¸ch hµng n¨m vÉn do Trung ¬ng trî cÊp tíi 60% - 70%. §ã lµ ®iÒu mµ c¸c cÊp Uû - 19 - §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ë Hoµ B×nh lu«n quan t©m, tr¨n trë ®Ó t×m lèi tho¸t ra khái ®ãi nghÌo trong nh÷ng n¨m tíi. 2. Nh÷ng lîi thÕ vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh: 2.1. Nh÷ng thuËn lîi: Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Thêi gian qua, víi sù gióp ®ì cña Nhµ níc, ñng hé cña ®¹i bé phËn nh©n d©n trong tØnh ®ang tiÕn hµnh nh÷ng ®æi míi kinh tÕ - x· héi s©u s¾c vµ toµn diÖn. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc bíc ®Çu ®îc h×nh thµnh, ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n tõng bíc ®îc c¶i thiÖn, d©n chñ trong x· héi ®îc ph¸t huy, an ninh chÝnh trÞ ®îc gi÷ v÷ng, lßng tin cña nh©n d©n tõng bíc ®îc c¶i thiÖn, trªn 70% hé gia ®×nh cã møc sèng trung b×nh trë lªn. Cã thÓ nãi, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Hoµ B×nh lµ rÊt lín. Hoµ B×nh gÇn Thñ ®« Hµ Néi, rÊt thuËn lîi cho viÖc më réng quan hÖ giao lu kinh tÕ, lµ n¬i cung cÊp c¸c s¶n phÈm n«ng, l©m nghiÖp, ®Æc s¶n... cho Thñ ®«. Lµ n¬i ®Çu mèi giao th«ng thuû bé duy nhÊt thuËn lîi, Hoµ B×nh sÏ trë thµnh mét ®Þa bµn, mét c¬ së quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng, khai th¸c vµ ph¸t triÓn khu vùc T©y b¾c. Më réng quan hÖ kinh tÕ, v¨n ho¸ víi níc b¹n Lµo, lµ cùc t¨ng trëng lµm cÇu nèi cho sù t¨ng trëng kinh tÕ vïng T©y b¾c. Hoµ B×nh cã nguån níc dåi dµo, lµ n¬i cã c«ng tr×nh thuû ®iÖn víi nguån ®iÖn n¨ng lín cung cÊp cho c¶ níc, ®ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng cho viÖc ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n vµ ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt. Hoµ B×nh cã hÖ ®éng, thùc vËt phong phó víi nhiÒu lo¹i c©y con quý hiÕm, cã ®é che phñ rõng lµ 30%, hiÖn tØnh cßn mét sè khu rõng nguyªn sinh. Do ®Êt rõng tèt nªn viÖc t¸i sinh rõng còng nhanh, viÖc trång c©y c«ng nghiÖp vµ c©y n«ng nghiÖp còng rÊt thÝch hîp. Hoµ B×nh cã nhiÒu kho¸ng s¶n quý nh quÆng s¾t, ¨ngtimon, b«xit, má - 20 -
- Xem thêm -