Tài liệu Hoàn thiện công tac lập hồ sơ dự thầu xây lắp tại công ty xây dựng số 1-tổng công ty xây dựng hà nội

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi Më §Çu Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. Chñ tr¬ng ®Çu t vµ kÕ ho¹ch ®Çu t c¬ b¶n gãp phÇn ®¶m b¶o nhÞp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch c©n ®èi nhÞp nhµng, h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý trong tõng giai ®o¹n, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, t¨ng s¶n phÈm x· héi, t¨ng thu nhËp quèc d©n (GDP) vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi ®ãng gãp mét phÇn lín vµo c«ng cuéc x©y dng ®Êt níc trong thêi kú míi. Mét yªu cÇu cña §¶ng ta ®èi víi ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ “tiÒn vèn Ýt mµ lµm ®îc nhiÒu viÖc”. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã, sau khi §¹i héi VI cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn sang mét bíc míi: tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sù thay ®æi ®ã ®· cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. §ã lµ viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Nhµ níc ®· ®îc thay thÕ b»ng sù trao quyÒn chñ ®éng, tù chñ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. Sù thay thÕ nµy thÓ hiÖn b»ng viÖc c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ph¶i tham gia ®Êu thÇu ®Ó t×m thÞ trêng vµ th«ng qua ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n, ®¶m b¶o sù tån t¹i cña doanh nghiÖp m×nh. Tuy ®Êu thÇu lµ mét h×nh thøc míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ta nhng trong nh÷ng n¨m qua nã ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, tiÕt kiÖm mäi kho¶n chi phÝ trong qu¸ tr×nh x©y dùng, lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn vµ Nhµ níc tiÕt kiÖm vèn ®Ó x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. Lo¹i bá nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n yÕu kÐm , thua lç nhiÒu vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tèt, cã uy tÝn, biÕt c¸ch ®Ó tån t¹i ph¸t huy hÕt nh÷ng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña chÝnh m×nh vµ h¹n chÕ nh÷ng rñi ro ®Õn møc thÊp nhÊt. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trau dåi sau bèn n¨m häc díi m¸i trêng §¹i häc, víi lßng ham muèn ®îc hiÓu biÕt thªm vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch míi cña Nhµ níc ®Æc biÖt lµ nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ ®Êu thÇu. Sau mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ vµ thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi-Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ 1 Néi em ®· hiÓu biÕt h¬n vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu,nhÊt lµ hoat ®éng lËp hå s¬ d thÇu x©y l¾p trong c¸c ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi chung vµ c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi nãi riªng v× vËy: “Hoµn thiÖn c«ng tac lËp hå s¬ dù thÇu x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng sè 1-Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi“ lµ ®Ò tµi em chän ®Ó tr×nh bÇy trong chuyªn ®Ò cña m×nh. B¶n luËn v¨n gåm 3 phÇn nh sau: PhÇn I: Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty x©y dng sè 1 PhÇn II: thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp hå s¬ d thÇu x©y l¾p ë c«ng ty x©y dng sè 1 Hµ Néi PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu x©y l¾p t¹i c«ng ty x©y dùng sè 1 Ch¬ng I Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty x©y dng sè 1 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cua c«ng ty X©y dùng sè 1 C«ng ty x©y dùng sè 1 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Tæng C«ng ty X©y Dùng Hµ Néi ,®îc thµnh lËp ngµy 05-08-1958 trô së chÝnh 59A -Hai Bµ Trng –Hµ Néi tiÒn th©n c«ng ty kiÕn tróc Hµ Néi quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo sè 117 cña Bé kiÕn tróc Qua 47 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn CBCNV c«ng ty ®· ®oµn kÕt phÊn ®Êu ®Î t¨ng trëng kinh tÕ díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Bé c«ng ty ®· ®i mét chÆng ®êng ®Çy gian khæ vµ vinh quang gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ x©y dùng ®Êt níc ®a c«ng ty lªn mét vÞ trÝ hµng ®Çu trong khu vùc 1.1 Thêi kú 1958-1965 thêi kú x©y dùng kinh tÕ kh«i phôc miÒn B¾c. 2 C«ng ty x©y dùng sè mét ra ®êi vµo lóc b¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn th nhÊt (1961-1965) , §¶ng vµ nhµ níc ®ang cã chñ tr¬ng hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh , kh«i phôc vµ x©y dùng kinh tÕ miÒn B¾c.§¸p øng nhiÖm vô cña thêi kú nµy c«ng ty cã h¬n 1.000 c¸n bé ,nh©n viªn qu¶n lý vµ h¬n 10.000 trùc tiÕp s¶n xuÊt trong ®ã cã h¬n 2.000 bé ®éi chuyÓn ngµnh vµ h¬n 1.000 lµ thanh niªn xung phong .Tuy tr×nh ®é giíi h¹n nhng giµu lßng yªu níc , ham lao ®éng , nªn c«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ vÒ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông :c¸c khu nhµ ë. - Kim Liªn. - Thîng §×nh. - Trung Tù Ngoµi ra ®¬n vÞ cßn x©y dùng c¸c cë së cña Bé néi vô , cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp Thîng §×nh , nhµ m¸y khÝ Hµ Néi , quan träng h¬n ®¬n vÞ cßn lµ ®¬n vÞ c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y ®Çu tiªn cña ViÖt Nam , ngoµi ra ®¬n vÞ cßn x©y dùng mét sè trêng §¹i Häc nh :§¹i Häc B¸ch Khoa , §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n.... 1.2 Thêi kú 1965-1975 chèng chiÕn tranh x©m lîc. Thêi kú chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh x©m lîc , võa x©y dùng XHCN , võa b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam , ®¸nh dÊu mét thêi kú khã kh¨n , ¸c liÖt xong còng nh thµnh tÝch trong lao ®éng, chiÕn ®Êu cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn c¸n bé trong c«ng ty.N¨m 1964 më céc chiÕn tranh leo thang ph¸ ho¹i miÒn B¾c, c«ng ty x©y dùng sè mét ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô theo híng x©y dùng vµ phôc vô chiÕn ®Êu .Trong thêi kú nµy ®¬n vÞ ®· cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh«i phôc kinh tÕ vµ phßng kh«ng Hµ Néi , hµng chôc hÇm tró Èn cho c¸c c¸n bé cÊp cao cña §¶ng vµ nhµ níc c¸c Bé Ngo¹i Giao , Bé C«ng An , Bé Ngo¹i Th¬ng , §¹i xø qu¸n ViÖt Nam , xø qu¸n Cu Ba , Lµo.... Cuèi n¨m 1972 ®Õ quèc MÜ thÊt b¹i trong cuéc tËp kÝch B52 vµo Hµ Néi , H¶i Phßng chóng ®· ký hiÖp ®Þnh Pari lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam . C«ng ty ®· tuyÓn chän bæ sung lùc lîng cñng cè b»ng c¸c trêng d¹y nghÒ , tuyÓn sinh ®µo t¹o thî ®Ó cã lùc lîng m¹nh phôc vô c«ng viÖc kh¾c phôc chiÕn tranh ®¬n vÞ ®· x©y dùng :xÝ nghiÖp §¹i Mç , T©y Mç , Liªn Minh , nhµ m¸y kho¸ Minh Kh¶i , nhµ m¸y g¹ch ngãi §¹i Thanh , Së y tÕ , bÖnh viÖn B¹ch Mai , ®µi ph¸t sãng MÔ TR× , ga xe ho¶ Hµ Néi ...... 3 1.3 Thêi kú (1975-1990) thêi kú x©y dùng trong ®iÒu kiÖn hoµ b×nh, thèng nhÊt vµ b¾t ®Çu sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc. Lµ ®¬n vÞ trong ngµnh ®îc lùa chän x©y dùng m« h×nh qu¶n lý míi c«ng ty x©y dùng sè I ®· tiÕn hµnh ph¬ng thøc ph©n c«ng , ph©n cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh , lµm ¨n cã l·i tæ chøc l¹i xÝ nghiÖp theo híng chuyªn ngµnh vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm x©y l¾p .Hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh ®îc c«ng ty ®¶m nhËn cã chÊt lîng cao vµ ®óng tiÕn ®é , c¸c c«ng tr×nh thêi kú nµy - Kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi. - X©y l¹i ga Hµ Néi - Cung v¨n ho¸ H÷u NghÞ ViÖt X« - C¶i t¹o kh¸ch s¹n Quèc tÕ Bèn Sao. - Nhµ m¸y ®Ìn h×nh . - Phßng kh¸m ®a khoa bÖnh viÖn B¹ch Mai. - Trung t©m th¬ng m¹i §¹i Hoµ. - Th¸p Hµ Néi.... Cã thÓ kh¼ng ®Þnh nh÷ng c«ng tr×nh ®ã lµ chøng tÝch ®¸nh dÊu sù trëng thµnh vît bËc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty x©y dùng sè I víi nhiÒu b»ng khen chøng nhËn c«ng ty xøng ®¸ng la Thêi µ mét ®¬n vÞ v÷ng m¹nh trong ngµnh . kú 1990-2005 Thêi kú ®æi míi , héi nhËp vµ ph¸t triÓn s nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o , khëi ®Çu tõ nghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn VI(12/1986) ®a níc ta sang thêi vËt t vµ kú ph¸t triÓn míi . NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn , vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN thùc sù lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi nhÊt lµ ®æi míi t duy kinh tÕ . §Ó t¨ng cêng nguån lùc ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng .T¹i thêi ®iÓm nµy c«ng ty ®· kiÖn toµn bé m¸y s¶n xuÊt ,vay vèn tù ®Çu t trang thiÕt bÞ míi tuyÓn chän ®éi ngò c¸n bé cã phÈm chÊt n¨ng lùc ®Ó ®¶m b¶o thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi . Víi trªn 20 huy ch¬ng vµng cho c¸c c«ng tr×nh t¹o ®îc niÒm tin víi kh¸ch hµng ®· kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi kú míi.Cã thÓ thÊy nh÷ng n¨m ®æi míi , tãc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng 4 n¨m cña c«ng ty ®¹t 10-15% c«ng ty cã ®îc mét ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cã phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc , chuyªn m«n , nghiÖp vô ®ñ søc ®¶m ®¬ng mäi c«ng viÖc trong ®iÒu kiÖn míi. Qua 47 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Bé c«ng ty , c«ng ty lu«n b¸m s¸t c¸c môc tiªu chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ vµ sù chØ ®¹o cña cÊp trªn cã sù phèi hîp ®¹t hiÖu qu¶ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®îc dÊy lªn trong c¸c phong trµo quÇn chóng mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc c«ng nh©n viªn chøc . II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu 1.§Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ë c«ng ty x©y dng sè 1 1.1 Bé m¸y qu¶n lý HiÖn nay ë C«ng ty x©y dùng sè 1 viÖc tæ chøc lao ®éng ®îc chia thµnh 13 XÝ nghiÖp x©y dùng (XNXD) vµ 6 phong ban S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Ban Gi¸m ®èc Khèi gi¸n tiÕp s¶n xuÊt Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt C¸c phßng ban c¸c xÝ nghiÖp ViÖc tæ chøc lao ®éng t¹i cÊ xÝ nghiÖp vµ tæ chøc lao ®éng hîp lý gióp cho c«ng ty trong viÖc qu¶n lý lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng thµnh nhiÒu vÞ trÝ thi c«ng kh¸c nhau víi nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau mét c¸ch cã hiÖu qu C¸c XNXD cã nhiÖm vô trùc tiÕp thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty giao kho¸n. 5 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty bao gåm cã Ban Gi¸m ®èc, c¸c phßng hµnh chÝnh y tÕ, dù ¸n, kü thuËt, tµi vô, kinh tÕ thÞ trêng, vµ tæ chøc hµnh chÝnh y tÕ. Ban Gi¸m ®èc cïng víi c¸c phßng ban chøc n¨ng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng ë C«ng ty mét c¸ch thèng nhÊt víi c¸c XNSX. HiÖn nay C«ng ty thùc hiÖn quy chÕ kho¸n gän cho c¸c XNSX. Trªn c¬ së hîp ®ång cña C«ng ty víi bªn A. phßng kinh tÕ thÞ trêng cña C«ng ty lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng chi tiÕt cho tõng kho¶n môc theo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cô thÓ cña néi bé C«ng ty giao kho¸n cho c¸c XNXD vµ thèng nhÊt víi c¸c XN vÒ nh÷ng ®iÒu kho¶n quy ®Þnh cho c«ng viÖc thi c«ng hoµn thµnh c«ng tr×nh qua c¸c hîp ®ång lµm kho¸n. ë c¸c XNXD Gi¸m ®èc vµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh l¹i c¨n cø vµo nhiÖm vô cña XN m×nh, kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¸c tæ ®Ó tiÕn hµnh ph©n c«ng nhiÖm vô vµ kho¸n c«ng viÖc cô thÓ cho c¸c tæ s¶n xuÊt. Cuèi tõng th¸ng hoÆc khi hoµn thµnh hîp ®ång lµm kho¸n XN tiÕn hµnh tæng kÕt nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ c«ng viÖc vÒ sè lîng chÊt lîng ®· hoµn thµnh cña c¸c tæ ®Ó lµm c¬ së thanh to¸n tiÒn l¬ng cho tõng tæ s¶n xuÊt theo ®¬n gi¸ trong hîp ®ång lµm kho¸n quy ®Þnh. §èi víi c«ng tr×nh C«ng ty trùc tiÕp nhËn víi bªn A, C«ng ty sÏ c©n ®èi vµ giao cho c¸c XN, phßng kü thuËt ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn tiÕp xóc víi bªn A ký kÕt hîp ®ång, nhËn hå s¬, tµi liÖu gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc vÒ mÆt b»ng, nguån ®iÖn, níc thi c«ng. §èi víi c«ng tr×nh XN tù t×m th× c¸c thñ tôc trªn XN trùc tiÕp lµm vµ giao l¹i hå s¬ cho phßng kü thuËt lu, phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn ®«n ®èc vµ th«ng qua hîp ®ång tríc khi tr×nh Gi¸m ®èc ký. Sau khi ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Ó cã thÓ thi c«ng ®îc XN ph¶i lËp tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng ®îc Gi¸m ®èc duyÖt míi ký lÖnh khëi c«ng. VÒ viÖc lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n do c¸c XN thi c«ng tù lµm vµ tr×nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng thÈm duyÖt, yªu cÇu ®¶m b¶o tÝnh hîp lý vµ kÞp thêi. Tríc khi ®¸nh m¸y chÝnh thøc v¨n b¶n, XN ph¶i th«ng qua phßng kü thuËt tham gia vµ chÕ ®é ®¬n gi¸, thµnh phÇn c«ng viÖc míi tr×nh Gi¸m ®èc ký. -VÒ vËt t: chñ yÕu C«ng ty mua ë bªn ngoµi th«ng qua c¸c hîp ®ång cô thÓ. 6 -M¸y thi c«ng: XN cã thÓ thuª m¸y cña C«ng ty hoÆc thuª ngoµi. Hîp ®ång thuª m¸y ë bªn ngoµi ph¶i th«ng qua Gi¸m ®èc duyÖt. VÒ nh©n c«ng: §îc phÐp thuª nh©n c«ng ngoµi theo tû lÖ nhÊt ®Þnh . Chñ yÕu lµ nh©n c«ng cña C«ng ty. Tr¬ng hîp cÇn thiÕt th× c¸c XN ¶i cã hîp ®ång. -VÒ chÊt lîng c«ng tr×nh: Gi¸m ®èc vµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh lµ ngêi ®¹i diÖn cho XN chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tríc Gi¸m ®èc vÒ chÊt lîng vµ an toµn lao ®éng. ChÊt l¬ng c«ng viÖc nãi riªng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh nãi chung yªu cÇu kh«ng cã chÊt lîng kÐm. NÕu cã sai ph¹m kü thuËt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¶i söa ch÷a hoÆc ph¸ ®i lµm l¹i th× toµn bé chi phÝ XN ph¶i chÞu vµ c¸ nh©n lµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh. C«ng tr×nh ®¹t chÊt lîng trung b×nh XN chÞu ph¹t 1%. C«ng tr×nh ®¹t chÊt lîng tèt XN ®îc thëng 1%. Tû lÖ thëng vµ ph¹t ®îc tÝnh theo tû lÖ thÝch hîp cho tõng lo¹i c«ng tr×nh. Bé m¸y qu¶n lý. - Gi¸m ®èc : Gi÷ vai trß qu¶ lý chung trong toµn C«ng ty vµ chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn tõng bé phËn. Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc cÊp trªn vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh : Chuyªn t vÊn tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn kinh doanh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt : Chuyªn t vÊn tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn kü thuËt, vËt t vµ gi¸m s¸t tiÕn ®é s¶n xuÊt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch tiÕp thÞ: phô tr¸ch vÊn ®Ò tiÕp thÞ s¶n phÈm Cã 6 phßng nghiÖp vô sau - Phßng kinh tÕ thÞ trêng : Tham mu t vÊn cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. Phèi hîp c¸c phßng ban ®Ó lËp kÕ ho¹ch SX vµ tiªu thô s¶n phÈm, lËp dù to¸n, thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p vµ b¸n s¶n phÈm. - Phßng kÕ hoÆch ®Çu t : Tham mu, t vÊn gióp viÖc cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc kÕ ho¹ch dù ¸n. 7 - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Tham mu, t vÊn gióp viÖc cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc tæ chøc ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n trong C«ng ty, ®iÒu hoµ ph©n phèi vèn cho c¸c XN, lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh tæng hîp trong kú kÕ ho¹ch. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh y tÕ : Tham mu, t vÊn gióp viÖc cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c bè trÝ, s¾p xÕp c¸n bé qu¶n lý, tuyÓn chän vµ biªn chÕ lao ®éng ë c¸c phßng ban vµ c¸c XNSX theo m« h×nh C«ng ty. Theo dâi c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng, thi ®ua, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng - Phßng kü thuËt : Tham mu, t vÊn cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ lÜnh vùc kü thuËt, an toµn lao ®éng, gi¸m s¸t thi c«ng, nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh. - Ban an toµn: Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn an toµn lao ®éng 1.2 Tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty x©y dùng sè 1 cã 13 xÝ nghiÖp trùc thuéc tham gia ,lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp, tõ c¸c XN ph©n c«ng lao ®«ng vÒ c¸c ®éi , c¸c XN trùc thuéc ho¹t ®«ng theo c¬ chÕ cña c«ng ty , c«ng ty giao kho¸n c«ng viÖc cho c¸c XN trùc thuéc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c XN t×m kiÕp hîp ®ång cho riªng m×nh... 2.Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt. 2.1§Æc ®iÓm vÒ Kinh tÕ -Tµi chÝnh. Do tÝnh chÊt cña ngµnh x©y l¾p nãi chung vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n (XDCB) nãi riªng, lîng vèn ®a vµo SX rÊt lín. Trªn thùc tÕ ®¹i ®a sè c¸c doanh nghiÖp ë níc ta hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ®Çu t do ®ã nhiÒu c«ng tr×nh bÞ ngng trÖ, kh«ng ®¸p øng ®îc kÕ ho¹ch cña tiÕn ®é thi c«ng ban ®Çu còng chØ do thiÕu nguån vèn ®Çu t kÞp thêi. §©y còng chÝnh lµ trong c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng tr×nh hoµn thµnh chËm hoÆc tiÕn ®é thi c«ng chËm lµm gi¶m uy tÝn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu gi¶m sót, nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò cña C«ng ty . Mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ th¾ng thÇu cña C«ng ty lµ gi¸ dù thÇu. Nãi c¸ch kh¸c nÕu c«ng t¸c tÝnh to¸n vµ dù to¸n thÇu chuÈn x¸c, s¸t víi gi¸ bªn mêi thÇu ®a ra th× kh¶ n¨ng tróng thÇu cña C«ng ty sÏ cao h¬n. Cã nhiÒu trêng hîp khi C«ng ty ®· tróng thÇu nhng do 8 c«ng t¸c dù to¸n gi¸ kh«ng ®óng, gi¸ thÇu tÝnh thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ mµ C«ng ty vÉn ph¶i ®Çu t thi c«ng dÉn tíi t×nh tr¹ng kÐm hiÖu qu¶ kinh tÕ dÉn tíi lç vèn. Nãi tãm l¹i, ®Æc ®iÓm Kinh tÕ - Tµi chÝnh lµ mét trong c¸c nh©n tè chÝnh t¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao gióp cho kh¶ n¨ng tróng thÇu cña C«ng ty lín h¬n. §©y còng chÝnh lµ vÊn ®Ò bøc xóc vµ nhøc nhèi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ trong c«ng t¸c ®Êu thÇu nãi riªng. Nhng xÐt vÒ thùc tÕ th× C«ng ty X©y dùng Sè 1 cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty m×nh vµ víi nç lùc cña C«ng ty ch¾c ch¾n C«ng ty sÏ cßn lín m¹nh h¬n n÷a. 2.2 §Æc ®iÓm vÒ kü thuËt. Trong c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng, kü thuËt kh«ng chØ lµ chØ tiªu c¬ b¶n ®ãng va trß quan träng mµ nã còng lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc th¾ng thÇu cña DN x©y dùng. ThËt vËy, kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ trong ®Êu thÇu x©y l¾p 2 tói hå s¬ th× tói hå s¬ kü thuËt ®îc xem xÐt tríc vµ sau ®ã héi ®ång xÐt thÇu míi ®¸nh gi¸ ®Õn tói hå sí tµi chÝnh (gi¸ thÇu) cña c¸c óng thÇu. §Æc ®iÓm kü thuËt ph¶n ¸nh trung thùc tr×nh ®é, kh¶ n¨ng kü thuËt thi c«ng, ®ång thêi còng ph¶n ¸nh tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c«ng t¸c kü thuËt ®îc coi träng vµ thùc hiÖn tèt sÏ gióp cho biÖn ph¸p thi c«ng sÏ ®¬n gi¶n mµ vÉn ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu phøc t¹p vÒ kü thuËt vµ mü thuËt hiÖn ®¹i nhng víi nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc cßn h¹n chÕ, mÆt kh¸c nã cßn gióp cho tiÕn ®é thi c«ng ®îc rót ng¾n mµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c yªu cÇu ®· ®Æt ra. Nh vËy, qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ®· chøng tá ®îc ¶nh hëng cña ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ®©y còng lµ mét u thÕ cña C«ng ty vµ trªn 20 n¨m kinh nghiÖm víi ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ ®· t¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao cho C«ng ty trong nh÷ng cuéc ®Êu thÇu còng nh trªn thÞ trêng. 2.3 §Æc ®iÓm vÒ vËt t thiÕt bÞ m¸y mãc. ViÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× gi¸ trÞ vËt t chiÕm mét tû träng rÊt lín trong tæng gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh. Do vËy yÕu tè vËt t cã vai trß kh«ng nhá ®Õn viÖc lËp dù to¸n ®Êu thÇu vµ nhiÒu khi kh¶ n¨ng tróng thÇu hay kh«ng lµ yÕu tè vËt t quyÕt ®Þnh. Khi mµ C«ng ty cã mét nguån vËt t æn ®Þnh, chÊt lîng tèt, gi¸ rÎ h¬n gi¸ thÞ trêng, khi tham gia 9 ®Êu thÇu C«ng ty sÏ ®a ra ®îc møc gi¸ rÎ h¬n c¸c øng thÇu kh¸c do ®ã kh¶ n¨ng chóng thÇu sÏ cao h¬n. Mét ®iÒu bÊt lîi cho C«ng ty lµ C«ng ty kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ®îc c¸c lo¹i vËt t phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mµ nh÷ng vËt t ®ã C«ng ty ph¶i mua ngoµi cho nªn viÖc h¹ch to¸n vµ tÝnh chi phÝ vËt t gÆp nhiÒu khã kh¨n bëi v× c«ng tr×nh x©y dùng thêng kÐo dµi nªn gÝa c¶ còng cã nhiÒu biÕn ®éng theo sù biÕn ®éng cña Cung - CÇu cña thÞ trêng. §©y còng lµ vÊn ®Ò mµ nhiÒu C«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng gÆp ph¶i. Do ®ã viÖc lËp gi¸ dù to¸n ®Êu thÇu cña C«ng ty còng cã nhiÒu khã kh¨n. Trong x©y dùng, thiÕt bÞ m¸y mãc còng dãng gãp mét phÇn kh«ng nhá trong viÖc thi c«ng còng nh hoµn thµnh tiÕn ®é c«ng tr×nh. Nhng hiÖn nay ë C«ng ty X©y Dùng Sè 1 mét sè m¸y mãc ®· cò , mét sè m¸y mãc ®· hÕt thêi kú khÊu hao. Trong lóc tiÕn ®é thi c«ng ®ßi hái ph¶i nhanh , khÈn tr¬ng , yªu cÇu ngµy cµng ph¶i cã nhiÒu m¸y mãc tham gia thi c«ng . V× vËy trong ®iÒu kiÖn m¸y mãc cò , l¹c hËu kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu thi c«ng lµ mét khã kh¨n lín cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng nh trong viÖc tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. Tõ t×nh h×nh thùc tÕ ®ã C«ng ty cho phÐp c¸c XN cã thÓ thuª m¸y ngoµi hoÆc th«ng qua C«ng ty ký c¸c häp ®ång thuª m¸y ngoµi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt mµ C«ng ty kh«ng ®¸p øng ®îc . §©y còng lµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vµ cÇn thiÕt cña C«ng ty nhng C«ng ty còng cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn lîc ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh , hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ cã thÓ tham gia øng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín ®ßi hái c¬ giíi ho¸ nhiÒu . tãm l¹i , vËt t vµ thiÕt bÞ m¸y mãc lµ ®iÒu cèt yÕu , lµ tiªu chÈn ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hiÖn ®¹i cña C«ng ty nhng víi thùc tr¹ng hiÖn nay C«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó biÕn nã thµnh thÕ m¹nh cu¶ riªng m×nh. 2.4 S¶n xuÊt kinh doanh vµ s¶n phÈm. Nh ®· tr×nh bµy ë c¸c phÇn tríc . C«ng ty X©y Dùng Sè 1 lµ mét C«ng ty trùc thuéc Bé X©y dùng , s¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh , vËt kiÕn tróc vµ nhµ ë , n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô . Cho ®Õn nay C«ng ty X©y Dùng Sè 1 ®· thùc hiÖn thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh trong thµnh phè vµ c¸c tØnh l©n cËn . C¸c c«ng tr×nh C«ng ty ®· 10 thi c«ng bµn giao ®Òu ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng , kü , mü thuËt ®îc chñ ®Çu t vµ c¸c kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao , t¹o ®îc u thÕ vµ uy tÝn trªn thÞ trêng . VÒ x©y l¾p , C«ng ty thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý trong kh©u XDCB chÆt chÏ nh»m gi¶m tíi møc thÊp nhÊt sù l·ng phÝ , mÊt m¸t gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc h¹ gia thµnh s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng C«ng ty thùc hiÖn h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm cho ngêi lao ®éng . ChØ mét sè c«ng viÖc kh«ng thÓ giao kho¸n ®îc th× C«ng ty míi thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian . Gi¸m ®èc XN vµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc giao kho¸n cho c«ng nh©n. §ã còng lµ mét yÕu tè ®Ó C«ng ty cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , n©ng cao søc c¹nh tranh cña C«ng ty so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c trªn thÞ trêng . Qua viÖc xem xÐt ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ s¶n phÈm cña C«ng ty chóng ta thÊy ®ay còng lµ moät nh©n tè tÝch cùc t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty . MÆc dï víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn khiªm tèn nhng víi 25 n¨m kinh nghiÖm C«ng ty ®· ®îc nhiÒu b¹n hµng tÝn nhiÖm vµ ®¹t ®îc chØ ®Þnh thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lín . 2.5 thÞ trêng. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ më hiÖn nay , c«ng t¸c thÞ trêng ®ãng mét vai trß quan träng , nhiÒu khi nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña 1 doanh nghiÖp nhng ngµnh x©y l¾p nãi chung vµ C«ng ty X©y Dùng Sè 1 nãi riªng vÉn cßn cha quan t©m nhiÒu l¾m ®Õn vÊn ®Ò nµy . §©y còng chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm gi¶m kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty . Do vËy lµm tèt c«ng t¸c thÞ trêng sÏ gióp chi C«ng ty cã lîi thÕ ®Ó c¹nh tranh víi c¸c øng thÇu kh¸c . Do ®ã C«ng ty ph¶i ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh s½n cã cña m×nh , h¹n chÕ nh÷ng nhîc ®iÓm , nh÷ng mÆt yÕu mµ C«ng ty vÉn ph¶i ®èi mÆt . §©y sÏ lµ ®éng lùc , lµ ch×a kho¸ cho viÖc ®Êu thÇu cña C«ng ty , t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt III.kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 5 n¨m qua cña C«ng ty x©y dùng sè 1 (2000-2004) Víi ngµnh nghÒ lµ s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,®Çu t kinh doanh ph¸t triÓn t vÊn x©y dùng, thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n ®éc lËp .c«ng ty cã vai trß quan träng trong ngµnh. Thµnh lËp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n bëi cuéc chiÕn tranh ph¸ 11 ho¹i.Víi môc tiªu b¶o vÖ thñ ®« c«ng ty x©y dùng sè 1 ®· triÓn khai x©y dùng chñ yÕu phôc vô t¸c chiÕn còng nh»m ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt ban ®Çu trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trong ho¹t ®éng s¶n xu¸t kinh doanh c«ng ty cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan. Khi nÒn kinh tÕ cßn tËp trung quan liªu bao cÊp ®îc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇnvËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.Trong c¬ chÕ míi ®ßi hái c«ng ty ph¶i tù ho¹ch to¸n kÕt qu¸ s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊt lîng s¶n phÈm c«ng tr×nh,chÊp nhËn c¹nh tranh ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng C«ng ty ho¹t ®éng nhiÒu n¨m trong c¬ chÕ bao cÊp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n hôt hÉng, nhng b»ng sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ,sù gióp ®ì cña c¸c ®¬n vÞ cÊp trªn c«ng ty ®· t×m ra híng ®i ®óng ®¾n hîp lý víi nh÷ng chiÕn s¶n xuÊt kinh doanh ,®Çu t ®óng híng ®· tõng bíc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊtkinh doanh,gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh víi nhÞp ®é ph¸t triÓn caovµ bÒn v÷ng + mét sè chØ trªn kinh tÕ chñ yÕu cña c«ng ty ®· ®¹t ®îc tõ n¨m 2000-2004 B¶ng 1 C¸c chØ tiªu kinh tÕ 2000 2001 2002 2003 2004 Gi¸ trÞ SXKD (tû ®ång) 108,98 137,64 194,04 315,74 400,10 Doanh thu (tû ®ång) 64,14 83,51 117,73 185,22 287,23 Lîi nhuËn (tû ®ång) 0,69 0,77 0,81 1,74 3,84 Nép ng©n s¸ch (tû ®ång) 3,34 5,01 7,07 9,21 14,97 §Çu t thiÕt bÞ (tû ®ång) 1,55 1,83 2,17 13,88 8,75 TL b×nh qu©n(1000®/th¸ng) 654 737 815 880 940 C.t¸c XH , tõ thiÖn (tr.®) 32,22 31,51 65,70 43,35 52,05 ( sè liÖu kinh doanh cña c«ng ty x©y dng sè 1 phßng TCKT) Tõ kÕt qu¶ trªn cho chóng ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ,hiÖu qu¶ n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, víi tèc ®é t¨ng trëng cao dÇn, æn ®Þnh. 12 Trong 6 n¨m gÇn ®©y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty x©y dông sè 1 ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®«ng ®Òu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc ®êi sèng c«ng nh©n ®îc c¶i thiªn râ rÖt ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn o nh÷ng con sè díi ®©y : N¨m 2001 gi¸ trÞ s¶n xuÊt lµ 108,89 tû ®ång N¨m 2005 lµ400,10 tû N¨m 2001 gi¸ trÞ doanh thu lµ 64,14 tû ®ång N¨m 2005 lµ 287,23 tû N¨m 2001 nép ng©n s¸ch lµ 3,34 tû ®ång N¨m 2005 lµ14,97 tû ®ång N¨m 2001 l¬ng b×nh qu©n mét ngêi / th¸ng lµ 654 ngan ®ång N¨m 2005 lµ 940 ngµn ®ång ¨m 2001 lîi nhuËn s¶n xuÊt lµ 0,69 tû ®ång N¨m 2005 lµ 3,84 tû ®ång Ch¬ngII 13 Thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ë c«ng ty x©y dng sè 1 Hµ Néi I. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu cña C«ng ty : Lµ mét C«ng ty chuyªn vÒ lÜnh vùc x©y dùng d©n dông vµ nhµ ë cho nªn C«ng ty ®· tham gia ®Êu thÇu nhiÒu c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn thµnh phè vµ c¸c tØnh l©n cËn . NhiÒu khi chñ ®Çu t lµ ngêi níc ngoµi nªn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty ph¶i rÊt chÆt chÏ vµ hîp lý . C«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty do 5 phßng ban ®¶m nhËn . S¬ ®å thùc hiÖn C«ng t¸c §Êu thÇu Gi¸m ®èc Phßng Kinh tÕ - ThÞ trêng Phßng kü thuËt Phßng dù ¸n Phßng tµi vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh y tÕ - Gi¸m ®èc : Sau khi nhËn ®îc th mêi thÇu Gi¸m ®èc xem xÐt kh¶ n¨ng tham dù thÇu . NÕu quyÕt ®Þnh tham gia d thÇu Gi¸m ®èc giao cho phßng Kinh tÕ - ThÞ trêng lªn kÕ ho¹ch tham dù thÇu . - Phßng Kinh tÕ - ThÞ trêng : Sau khi nhËn ®îc sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc ®Ó tæ chøc mua hå s¬ mêi thÇu vµ kh¶o s¸t c«ng tr×nh mêi thÇu , sau ®ã cïng víi c¸c phßng ban liªn quan lËp hå s¬ dù thÇu . 14 - Phong kÕ hoÆch ®Çu t : Lªn kÕ ho¹ch theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch , ¸p ®¬n gia vµo c¸c môc vÒ vËt t , thiÕt bÞ , nh©n c«ng , m¸y mãc , thi c«ng , lËp b¶ng chi tiÕt vµ tæng gi¸ thÇu . - Phßng kü thuËt : Khi nhËn ®îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kÕ ho¹ch , b¶n vÏ chi tiÕt vµ thuyÕt minh ký thuËt cña c«ng tr×nh mêi thÇu , phßng kü thuËt dùa vµo ®ã lªn biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh dù thÇu vµ bãc tiÒn l¬ng chi tiÕt cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh mêi thÇu , th«ng qua ®¬n gi¸ sau ®ã tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Cã nhiÖm vô lµm c¸c thñ tôc b¶o l·nh dù thÇu ; giÊy giíi thiÖu n¨ng lùc tµi chÝnh vµ lËp kÕ ho¹ch cung cÊp vèn cho c«ng tr×nh theo tiÕn ®é thi c«ng cña C«ng ty , lËp b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ( nÕu tróng thÇu ). - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh y tÕ : LËp danh s¸ch dù kiÕn nh©n c«ng theo tiÕn ®é cña Phßng ký thuËt ®Ò ra trong hå s¬ dù thÇu cña C«ng ty . II. C«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu x©y l¾p cña C«ng ty X©y Dùng Sè 1 1.1.Tr×nh tù lËp hå s¬ dù thÇu : - Bíc 1 : Nghiªn cøu hå s¬ mêi thÇu : Sau khi nhËn ®îc th«ng tin mêi thÇu gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh tham gia dù thÇu , nghiªn cøu gãi thÇu ,sau ®ã giao cho Phßng kinh tÕ thÞ trêng xem xÐt vµ t×m hiÓu kh¶ n¨ng tróng thÇu cña C«ng ty, ph©n tÝch kh¶ n¨ng tróng thÇu cña c«ng ty nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc ®Ó th¾ng thÇu vµ b¸o c¸o l¹i cho Gi¸m ®èc . Sau ®ã phßng cã tr¸ch nhiÖm mua hå s¬ dù thÇu vµ cïng c¸c phßng kh¸c nghiªn cøu vµ lªn kÕ ho¹ch dù thÇu. - Bíc 2 : Kh¶o s¸t hiÖn trêng : §©y lµ mét bíc quan träng trong viÖc lËp hå s¬ dù thÇu cña c«ng ty ,cÇn ph¶i chÝnh x¸c vµ c¹n kÏ ®Ó tinh ®¬c chi phÝ cña gãi thÇu ®a ra gi¸ dù thÇu hîp lý , cã kh¶ n¨ng tróng thÇu cao C«ng viÖc nµy chñ yÕu do phßng ký thuËt ®¶m nhËn . Phßng kh¶o s¸t vÒ gi¸ nguyªn v¹t liÖu , cíc vËn chuyÓn ( nÕu cã ) nh©n c«ng , c¸c thñ tôc vÒ m¹t b»ng nguån ®iÖn , níc thi c«ng . - Bíc 3 : LËp hå s¬ dù thÇu : Sau khi cã hå s¬ dù thÇu vµ phßng kü thuËt ®· kh¶o s¸t hiÖn trêng , c¸c phßng ban kh¸c ®a vµo sè liÖu vµ tµi liÖu phßng kü thuËt cung cÊp vÒ 15 c«ng tr×nh øng thÇu ®Ó lªn kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ c¸c ®èi tîng phßng m×nh ®¶m nhËn ; Phßng tµi vô lµm giÊy b¶o l·nh dù thÇu , phßng dù ¸n lªn kÕ ho¹ch theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch , tæng hîp chi tiÕt tæng gi¸ thÇu phßng tæ chøc lËp danh s¸ch nh©n c«ng dù kiÕn . Cuèi cïng phßng kü thuËt lÊy b¶ng tæng hîp gi¸ thÇu cña phßng dù ¸n xem xÐt l¹i vµ tr×nh Gi¸m ®èc . 1.2.TÝnh gi¸ dù thÇu : Ngay sau khi phßng kÕ hoÆch ®Çu t cña C«ng ty nhËn ®îc b¶ng tiÒn l¬ng chi tiÕt vÒ nguyªn vËt liÖu , thiÕt bÞ m¸y mãc , cíc vËn chuyÓn , nh©n c«ng ... cña phßng ký thuËt vÒ c«ng tr×nh mêi thÇu vµ c¨n cø vµo c¸c ®¬n gi¸ cña c¸c c¬ quan Nhµ níc b¸n hµnh ®Ó tÝnh gi¸ dù to¸n cho c«ng tr×nh dù thÇu . HiÖn nay , c«ng t¸c x¸c ®Þnh gi¸ dù to¸n dù thÇu cña C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh chñ yÕu dùa trªn c¸c c¬ së sau: - Khèi lîng c«ng tr×nh , c¸c b¶n vÏ khèi lîng cña chñ ®Çu t chµo gi¸ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ tæng gi¸ thµnh . - §Þnh møc dù to¸n XDCB sè 1242/1999 cña Bé x©y dùng . - B¶ng dù to¸n ca m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng sè 1260/Q§-BXD ngµy 28/11/1998 cña Bé x©y dùng . - Tæng hîp nh©n c«ng theo th«ng t sè 02/2000 TT-BXD ngµy 16/11/1999 cña Bé x©y dùng vÒ viÖc lËp vµ qu¶n lý x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c dù ¸n ®Çu t . - §¬n gi¸ XDCB vµ vËt t thiÕt bÞ cña UBNN c¸c tØnh , thµnh phè ë ®Þa ph¬ng n¬i thi c«ng c«ng tr×nh . - ThuÕ VAT theo th«ng t sè 100/1999 cña Bé Tµi chÝnh . .... vµ mét sè v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan . HiÖn nay ®Ó ®a ra mét møc gi¸ dù thÇu c¸c doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó tÝnh cho phï hîp víi n¨ng lùc cña DN m×nh . ë C«ng ty X©y Dùng Sè 1 hiÖn nay , c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu ®îc tiÕn hµnh nh sau : - Bíc 1 : TÝnh to¸n gi¸ chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ vËt t thiÕt bÞ , nh©n c«ng... theo chÕ ®é cña Nhµ níc . Gi¸ dù thÇu lµ c¨n cø ®Çu tiªn ®Ó bªn mêi thÇu lùa chän nhµ thÇu. Gi¸ dù thÇu lµ møc gi¸ tèi thiÓu ®¶m b¶o cho nhµ thÇu cã l·i. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho ®¬n vÞ tróng thÇu th× tríc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ dù to¸n dù thÇu. Møc gi¸ dù thÇu cña ®¬n vÞ ph¶i cã søc hÊp dÉn ®èi víi chñ ®Çu t vµ 16 cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®îc víi ®èi thñ ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cho ®¬n vÞ. Gi¸ dù to¸n x©y l¾p theo quy ®Þnh hiÖn hµnh bao gåm c¸c bé phËn sau 1.2.1. Chi phÝ trùc tiÕp. a. Chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu x©y dùng Lo¹i chi phÝ nµy ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn khèi lîng vµ ®¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng chi tiÕt theo C«ng thøc: m VL  Qi Dvi  CLvi i 1 VL: Chi phÝ vËt liÖu x©y dùng. Qi : Khèi lîng c«ng viÖc x©y l¾p thø i Dvi: Chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng cña c«ng viÖc x©y l¾p thø i CLvi: Chªnh lÖch chi phÝ vËt liÖu thø i (nÕu cã) b. Chi phÝ cho nh©n c«ng Chi phÝ cho nh©n c«ng ®îc tÝnh cho c«ng nh©n trùc tiÕp lµm nhiÖm vô x©y l¾p, theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, trong ®¬n gi¸ chi phÝ cho nh©n c«ng, bao gåm: TiÒn l¬ng c¬ b¶n, phô cÊp lao ®éng ë møc thÊp nhÊt (20% tiÒn l¬ng tèi thiÓu), phô cÊp kh«ng æn ®Þnh ë møc b×nh qu©n (10%), l¬ng phô cÊp cho nghØ lÔ, tÕt vµ phÐp..., (12%) vµ mét sè chi phÝ cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng kho¶ng 4% so víi tiÒn l¬ng c¬ b¶n. Víi nh÷ng c«ng tr×nh ®îc lËp ®¬n gi¸ riªng hoÆc lËp theo ®¬n gi¸ x©y dùng cña ®Þa ph¬ng mµ chóng ®îc hëng thªm c¸c kho¶n l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng cha ®îc nªu ë néi dung ®¬n gi¸ kÓ trªn hoÆc ®îc hëng phô cÊp lu ®éng ë møc cao h¬n 20% còng nh phô cÊp kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt ë møc cao h¬n 10% th× c¸c kho¶n ph¸t sinh thªm nµy ph¶i ®îc tÝnh thªm vµo môc chi phÝ cho nh©n c«ng. Chi phÝ cho nh©n c«ng (ký hiÖu NC) ®îc tÝnh theo c«ng thøc: m NC  QiDni (1  i 1 F1 F 2  ) h1n h2 n Qi: Khèi lîng c«ng viÖc x©y l¾p thø i 17 Dni: Chi phÝ cho nh©n c«ng n»m trong ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cho c«ng viÖc thø i F1: C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l¬ng tèi thiÓu mµ cha ®îc tÝnh hoÆc cha ®ñ trong ®¬n gi¸ x©y dùng hiÖn hµnh (tÝnh theo hÖ sè). F2: C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l¬ng cÊp bËc mµ cha ®îc tÝnh hoÆc cha ®ñ trong ®¬n gi¸ x©y dùng hiÖn hµnh (tÝnh theo hÖ sè). h1n: HÖ sè biÓu thÞ quan hÖ gi÷a chi phÝ cho nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l¬ng tèi thiÓu cña c¸c nhãm l¬ng thø n (hiÖn nay cã 4 nhãm l¬ng) h2n: HÖ sè biÓu thÞ quan hÖ gi÷a chi phÝ cho nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l¬ng cÊp bËc cña c¸c nhãm l¬ng thø n . c. Chi phÝ cho sö dông m¸y (M) m M  QiDmi i 1 Dmi: Chi phÝ sö dông m¸y n»m trong ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña c¸c lo¹i ,c«ng viÖc i VËy chi phÝ trùc tiÕp (T) lµ: T=VL+NC+M+CPkh¸c 1.2.2. Chi phÝ chung §ã lµ lo¹i chi phÝ phôc vô chung cho mäi ®èi tîng s¶n phÈm hay c«ng viÖc x©y dùng n»m trong dù to¸n x©y l¾p cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ang xÐt mµ chóng ta kh«ng thÓ tÝnh trùc tiÕp vµ chÝnh x¸c theo tõng ®èi tîng s¶m phÈm hay c«ng viÖc x©y l¾p. Trong chi phÝ chung thêng bao gåm mét sè chi phÝ chÝnh nh chi phÝ qu¶n trÞ hµnh chÝnh, chi phÝ phôc vô c«ng nh©n, chi phÝ phôc vô thi c«ng vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c. Chi phÝ chung ®îc tÝnh theo tû lÖ % so víi chi phÝ cho nh©n c«ng theo tõng lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ chung (C ) ®îc tÝnh nh sau: C=NC.P Trong ®ã : NC: chi phÝ nh©n c«ng P: Tû lÖ chi phÝ chung so víi chi phÝ cho nh©n c«ng 1.2.3 .Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc (TL): 18 TL=(T+C).k Trong ®ã T: C«ng trùc tiÕp chi phÝ T=VL+NC+M K: Tû lÖ quy ®Þnh 1.2.4. Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ Z (cha cã thuÕ GTGT) Z=T+C+TL 1.2.5 .ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) ®Çu ra theo quy ®Þnh: VAT=Z.Tg Trong ®ã Tg: Møc thuÕ xuÊt thuÕ GTGT quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt 1.2.6. Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ (GX) Gx=Z+VAT ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ®îc dïng ®Ó tr¶ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo mµ doanh nghiÖp x©y dùng ®· øng tríc lóc mua c¸c lo¹i vËt t nhng cha ®îc tÝnh vµo chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ chung trong gi¸ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ vµ phÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng mµ doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i nép. Trªn ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu XDCB ®ang ®îc ¸p dông réng r·i ë níc ta. C«ng ty x©y dùng sè 1 Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®· tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc nµy. Mét vÝ dô gi¶ ®Þnh cho thÊy nh÷ng bíc c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ dù thÇu cña c«ng ty x©y dùng sè 1 B¶ng 2 B¶ng tÝnh gi¸ chi tiÕt Phßng Kinh tÕ - ThÞ trêng ®¬n vÞ: 1000®ång Stt Néi dung §¬n Khèi vÞ Lîng §¬n gi¸ VL NC 1 2 m2 m2 18.600 3,850 12,480 2.483 514 13.321 8.123 31.156 5.356 814 Cèt pha bª t«ng 133.5 151.7 19 M Thµnh tiÒn VL NC M 1.66 2.356 Mãng Tæng céng 7.839 1328 4.016 20
- Xem thêm -