Tài liệu Hoàn thiện công tác ko toán tập hợp chi phu sản xuất và tunh giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay đất nước ta đang trên đà công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đi bên cạnh đó ngành xây dựng không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng cho công cuộc đổi mới này,nó đang có những bước chuyển mình đánh dấu một bước ngoặt lớn cho ngành trong sự phát triển của đất nước. Và đã góp phần tạo nên nét bản sắc văn hoá, thẩm mỹ và phong cách kiến trúc rất riêng của Việt Nam được bạn bè quốc tế công nhận. Với đặc điểm nổi bật là ngành sản xuất đặc biệt tạo cơ sở vật chất ban đầu cho xã hội, sản phẩm của ngành có kết cấu phức tạp, đa dạng, có quy mô lớn, thời gian thi công dài, hoạt động xây lắp ngoài trời không cố định, mang tính thời vụ cao và chịu nhiều rủi ro của thiên nhiên. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp xây lắp gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý. Mặt khác, đÓ cã ®îc thµnh c«ng l©u dµi vµ cã vÞ thÕ trªn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, c¸c doanh nghiÖp cÇn thay ®æi nhËn thøc vµ x©y dùng cho m×nh nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn dµi h¹n, chÝnh s¸ch marketing nh»m cñng cè vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh thông qua hoạt động tìm hiểu thị trường, phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất để từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, điều chỉnh hoạt đông sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề ra. Với những kiến thức đã được tiếp thu trong quá trình học tập và nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1, được sự giúp đỡ nhiệt tình của toàn thể các anh chị trong công ty, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập với những nội dung chính như sau: 1. Khái quát sự hình thành, phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1. 2. Đánh giá tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 3. Đánh giá và phân tích các mặt hoạt động chủ yếu của Công ty. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 néi dung I - Kh¸i qu¸t lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng hud1 1 - Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp Tªn C«ng ty : C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ x©y dùng HUD1 Tªn tiÕng Anh lµ HUD1 Investment and Construction Joint stock Company §Þa chØ : 168 Gi¶i Phãng, phêng Ph¬ng LiÖt, Thanh Xu©n, Hµ Néi §iÖn tho¹i: (04) 8.687.490 Fax: (04) 8.686.557 Tµi kho¶n: 211.10.00.001342 t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh : - §Çu t kinh doanh ph¸t triÓn nhµ, khu ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp; - Thi c«ng x©y l¾p c¸c lo¹i c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, bu chÝnh viÔn th«ng, ®êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng c¸c khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ kü thuËt c«ng tr×nh, hÖ thèng cøu háa, trang trÝ néi ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng; - S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghÖ x©y dùng; - T vÊn, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi; - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Vèn ®iÒu lÖ theo ®¨ngký kinh doanh :15.000.000.000 ®ång Trong n¨m 2009, vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn lµ : 32.100.000.000 ®ång 2 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1(trước đây là Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1) trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng, được chuyển đổi Cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước hạng I theo Quyết định số 1636/ QĐ-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây dựng. Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 là Công ty số một của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD, có tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển nhà và xây dựng hạ tầng đô thị, 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 có địa bàn hoạt động trên phạm vi cả nước, chuyên đầu tư các khu dân cư, khu đô thị mới. Qua quá trình không ngừng phấn đấu, Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1 (tiền thân của Công ty hiện nay) đã đóng góp công sức không nhỏ vào mục tiêu xây dựng, phát triển các khu dân cư, các khu đô thị mới… mà Nhà nước giao cho ngành xây dựng nói chung trong thời kỳ đổi mới. Thành quả Công ty đạt được chính là hàng trăm công trình xây dựng lớn, nhỏ với chất lượng cao được Bộ Xây dựng công nhận đã khẳng định sự trưởng thành và lớn mạnh của Công ty ngày nay. Công ty đã tham gia thi công các công trình tại Hà Nội cũng như tại địa bàn trên phạm vi cả nước như: Dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp các sản phẩm máy tính (Hà Nội); Văn phòng giao dịch và giới thiệu sản phẩm Artexport House (Hà Nội); Xây dựng khu tái định cư và nhà ở cho người nghèotiểu hạng mục Xây dựng 02 lô nhà chung cư trên lô CH1: Mẫu 1A + Mẫu 2A (Hải Phòng); Văn phòng cho thuê và nhà ở Hanoi Flower Mansion 4 (Hà Nội); Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn (Đà Nẵng); Dự án chỉnh trang quy hoạch khu nhà ở và văn phòng số 2 Hoa Lư (Hà Nội); Khối hội trường thể chất và bể bơi Trung tâm phụ nữ và phát triển (Hà Nội); Nhà Câu lạc bộ Sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc); Chung cư 12 - 15 tầng CT2 (nhà A, B) khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội); và gần đây nhất là CT1 Linh Đàm; Số 10 Hoa Lư; Khu đô thị mới Vân Canh; Nhà máy xi măng Sông Thao Vĩnh Phúc;v.v. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thủ đô Hà Nội, Công ty cũng từng bước phát triển. Từ năm 2003 đến nay, Công ty đã tham gia đầu tư dự án mang tính tổng hợp (tham gia thiết kế, tư vấn giám sát, thi công xây dựng, hoàn thiện nội ngoại thất công trình) như Dự án thứ phát Khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội); Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Thanh Lâm - Đại Thịnh (huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc); Xây dựng khu nhà ở số 1, phường Ngọc Châu (thành phố Hải Dương). Các dự án đã được các đồng chí lãnh đạo Nhà nước rất quan tâm. Bên cạnh đó, một dây chuyền sản xuất ống cống hiện đại (công nghệ Mỹ) được Công ty đầu tư để phục vụ cải tạo, lắp mới hệ thống thoát nước các dự án trong nước. Tất cả các Công trình do Công ty thi công đều được áp dụng theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 đồng thời luôn đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và được Chủ đầu tư đánh giá cao, và không ngừng cải tiến để đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hang, tạo niềm tin và uy tín đối với khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định đáp ứng, thoả mãn các yêu cầu của 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khách hàng cũng như các yêu cầu của Luật pháp. Giấy chứng nhận: “Hệ thống quản lý chất lượng và chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000” là một trong những điều kiện cần để Công ty bước vào thị trường. Nhiều công trình đã được Bộ Xây dựng và Công đoàn ngành tặng huy chương vàng về chất lượng: Công trình khách sạn Tây Hồ, Nhà điều hành và hướng dẫn Du lịch Giáp Bát, Bưu điện Hai Bà Trưng (Hà Nội)…đặc biệt Bưu điện Bắc Linh Đàm đã được Bưu điện Hà Nội chọn là công trình tiêu biểu nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống nghành, bên cạnh đó công trình Công viên Bắc Linh Đàm được UBND thành phố Hà Nội chọn Gắn biển kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội. Định hướng phát triển: - Củng cố và nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động lành nghề nhằm phát huy thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực thi công xây lắp từng bước nâng cao năng lực thi công xây lắp thông qua việc áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, ứng dụng, sử dụng vật liệu mới, đầu tư, trang bị thiết bị thi công tiên tiến, trú trọng đầu tư trang bị những thiết bị tiên tiến phục vụ thi công nhà cao tầng. - Song song với lĩnh vực xây lắp, từng bước chuyển dịch sang lĩnh vực đầu tư thực hiện các dự án kinh doanh nhà có quy mô nhỏ và vừa theo phương châm “Lấy đầu tư nuôi xây lắp, lấy xây lắp để triển khai đầu tư có hiệu quả”. Phấn đấu đến năm 2010 có khẳ năng làm tổng thầu EPC. - Đảm bảo thu nhập ngày càng tốt hơn cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty Với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, ham học hỏi, năng động, sáng tạo và hầu hết có trình độ đại học và trên đại học, lực lượng công nhân có tay nghề cao được rèn luyện và thử thách qua nhiều công trình cùng với các phương tiện thi công hiện đại, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến. 3 - Mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 Cơ cấu tổ chức quản lý là tổng hợp toàn bộ các bộ phận khác nhau có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định được bố trí theo cấp bậc, chức vụ nhằm đảm bảo khâu quản lý, điều hành và phục vụ theo các mục đích đề ra. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 áp dụng mô hình trực tuyến chức năng được thể hiện trong sơ đồ 1 (trang 8) Giám đốc Công ty là người đứng đầu đơn vị, có ba phó Giám đốcgiúp theo sự phân công của Giám đốc , Một kế toán trưởng giúp Giám đốc quản lý tài 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chính của Công ty . Cá nhân giữ những chức vụ này do Bộ xây dựng quản lý và bổ nhiệm. Các cấp quản lý còn lại do Công ty quản lý, Giám đốc Công ty ký quyết định đề bạt, giao nhiệm vụ, phân công công việc cụ thể như sau: Ban giám đốc Công ty : gồm 4 đồng chí : - Giám đốc Công ty : là người đại diện tư cách pháp nhân của Doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chung của toàn bộ hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Giám đốc còn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các lĩnh vưc; Tổ chức thực hiện các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ; Xây dựng các quy chế , quy định, nội quy của Công ty; Xây dựng các chiến lược, định hướng phát triển Công ty; Tổ chức nhân sự và các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên; Kinh tế, tài chính; Các dự án trọng điểm của Bộ, Nhà nước và các công trình liên quan đến nước ngoài; Hoạt động của các phòng chức năng nghiệp vụ; Chủ tịch hội đồng khoa học công nghệ - kinh tế; Chủ tịch hội đồng nâng bậc lương; Chủ tịch hội đồng tuyển dụng, thi đua khen thưởng khen thưởng, kỷ luật; Xem xét và quyết định việc tham gia dự thầu, đấu thầu. - 01 Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực : Các bộ môn kỹ thuật về cơ điện, nước – môi trường, hạ tầng, các hoạt động của văn phòng cơ điện, văn phòng nước – môi trường, xí nghiệp khảo sát; Hoạt động kinh tế tài chính trong Công ty; Công tác quan hệ Quốc tế; Công tác Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra; Thay mặt ban Giám đốc tiếp và làm việc với các đoàn thể, cá nhân trong Công ty; Thực hiện hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng của Công ty; Thành viên hội đồng quản trị APECO; Công tác bảo vệ, phòng chống lụt bão và an toàn lao động. Ngoài ra còn tham gia : Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo tuyển dụng; Công tác thi đua, quân sự, dân quân tự vệ; Phó chủ tịch hội đồng khoa học công nghệ kinh tế; Thành viên câu lạc bộ doanh nghiệp; Công tác đấu thầu, dự thầu, thi công, giám sát thi công, dự toán, quyết toán. - 01 Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực : Bộ môn kiến trúc và các hoạt động của văn phòng kiến trúc 1,2,3,4,5; Công tác xây dựng cơ bản, quản lý, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty, công tác quan sự, dân quân tự vệ; Hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng và uỷ viên thường trực hội 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đồng quản trị Hiệp hội tư vấn; Bộ môn quy hoạch, dự án tổng hợp về phát triển đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các hoạt động của Văn phòng phát triển đô thị, Văn phòng dự án, Văn phòng kinh tế dự toán, Xí nghiệp xây dựng chuyển giao công nghệ; Hoạt động Marketing. Ngoài ra còn tham gia công tác của bộ môn kiến trúc; Công tác hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng, xây dựng cơ bản, phát triển cơ sở vật chất; Công tác đào tạo, tuyển dụng nghiên cứu khoa học công nghệ; Công việc có liên quan đến đấu thầu, chấm thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thi công, hoàn công; Giúp Giám đốc về chiến lược kinh doanh và phát triển. - 01 Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực : Các bộ môn kỹ thuật về kết cấu công trình và các hoạt động của các văn phòng kết cấu, trung tâm KHCN xây dựng và môi trường; Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, tin học của Công ty; Đấu thầu, chấm thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thi công, hoàn công; Phó chủ tịch hội đồng khoa học công nghệ và kinh tế. Ngoài ra còn tham gia các công tác đào tạo, tuyển dụng, phó chủ tịch hội đồng thi nâng bậc lương , hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng và quan hệ Quốc tế. Khối văn phòng * Văn Phòng tổng hợp: Nhiệm vụ chung của phòng tổng hợp là ký các giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBCNV, giấy mời họp trong Công ty, ký sao một số văn bản của cấp Bộ và Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, ký thông báo kết luận của các cuộc họp giao ban, các cuộc họp do Giám đốc hoặc Phó giám đốc Công ty chủ trì. * Phòng Tổ chức Lao động: Ký các giấy tờ xác nhận lý lịch cán bộ công nhân viên, xác nhận thời gian công tác, tiền lương, giấy nghỉ phép, giấy đăng ký kết hôn và các hợp đồng lao động có thời hạn dưới 2 năm sau khi được sự đồng ý của Giám đốc Công ty. * Phòng Kế toán Tài chính: Nhiệm vụ chung của phòng kế toán tài chính là ký sao các tài liệu thuộc nghiệp vụ kế toán tài chính, các giấy báo giá, báo nợ, một số mẫu biểu, văn bản nghiệp vụ theo pháp lệnh kế toán thống kê, giúp Giám đốc quản lý vốn, thu, chi, làm các thủ tục vay vốn, hạch toán lỗ lãi toàn bộ khối kinh doanh và thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Phòng Kinh tế Kế hoạch: Nhiệm vụ của phòng là quản lý các loại hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng kinh tế, xây dựng qui chế ăn chia nội bộ Công ty, quản lý và điều hành tiến độ thực hiện các công việc của các đơn vị sản xuất theo các quy trình ISO, nghiên cứu và phổ biến các văn bản, các chế độ chính sách mới của nhà nước cho toàn Công ty. Ngoài ra Công ty còn có chi nhánh đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh cũng với chức năng nhiệm vụ nhu của Công ty. Bộ máy hoạt động của Công ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng có nghĩa là dưới Giám đốc Công ty là các cấp Giám đốc và phó Giám đốc các văn phòng , quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cấp phó giúp việc cho cấp trưởng. Giám đốc các văn phòng trong Công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty. 7 Phã gi¸m ®èc §«i XD 101 Phßng Qu¶n lý dù ¸n Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch Phßng an toµn c¬ ®iÖn Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc 8 Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy hoạt động Công ty HUD1 §«i XD 108 V¨n phßng tæng hîp Phã gi¸m ®èc §«i XD 110 XN t vÊn gi¸m s¸t vµ QL dù ¸n §«i XD 109 Trung KHCN XD vµ m«i trêng Gi¸m ®èc §«i XD 107 Phßng tæ chøc lao ®éng §«i XD 106 Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh §«i XD 105 Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt §«i XD 104 §«i XD 103 V¨n phßng kinh tÕ vµ dù to¸n §«i XD 102 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Héi ®ång kinh tÕ kü thuËt 4 - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 -Tư vấn chuẩn bị đầu tư + Lập các dự án đầu tư, các nghiên cứu tiền khả thi và khả thi + Cung cấp hoặc đầu mối cung cấp các số liệu thông tin liên quan tới thủ tục hành chính, nguồn vốn, đối tác và các số liệu kinh tế kỹ thuật, môi trường - Quản lý dự án + Quản lý vốn, chọn lựa dự án đầu tư + Lập kế hoạch, chương trình triển khai, điều hành dự án, chọn lựa đối tác và phối hợp với đối tác, lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu - Thực thi dự án + Tổng thầu tư vấn và xây dựng + Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng đô thị + Thi công nội ngoại thất, xử lý nền móng, lún, nứt, v.v.. + Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng + Hỗ trợ kỹ thuật và cố vấn kỹ thuật -Thiết kế quy hoạch Quy hoạch chi tiết khi đô thị, điểm dân cư, khu nghỉ ngơi, khu công nghiệp và mạng lưới kỹ thuật hạ tầng - Thíêt kế công trình và khu công trình + Nhà ở, công trình công cộng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng + Thiết kế nội, ngoại thất - Khảo sát và đo đạc + Khảo sát địa chất thuỷ văn, địa chất công trình + Đo vẽ bản đồ + Kiểm định chất lượng xây dựng và thí nghiệm - Lập tiên lượng - dự toán + Kinh tế dự án. So sánh kinh tế dự án và lựa chọn giải pháp tối ưu 9 + Tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng - Các dịch vụ khác + Kiểm định dự án, dự toán + Thẩm tra thiết kế + Đánh giá hiện trạng công trình và kiểm định chất lượng xây dựng - Khoa học công nghệ thông tin + Nghiên cứu khoa học kỹ thuật về kiến trúc và xây dựng + Biên soạn tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế + áp dụng và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tư vấn xây dựng + Tin học trong tư vấn và thiết kế - Đào tạo và cung cấp dịch vụ chuyên gia + Tổ chức và hợp tác tổ chức các hội thảo chuyên môn và các lĩnh vực liên quan + Đào tạo nâng cao tay nghề trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế + Tham gia hướng dẫn tốt nghiệp kỹ sư, kiến trúc sư trong các trường đại học + Tham gia các hội đồng chuyên môn của Ngành và Nhà nước. II – đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây. 1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh Nhìn chung trong 7 năm qua hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 có chiều hướng tương đối tốt (bảng 1), kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm 2005-2009 được thể hiện rõ nét với các chỉ tiêu như sau: Biểu số 1 : Kết quả hoạt động SXKD của Công ty CP ĐT và XD HUD1 (từ năm 2005 - 2009) Đơn vị tính : VND 10 Chỉ tiêu Doanh thu MS 2005 2006 2007 2008 01 173.513.153.485 263.026.766.327 443.662.806.403 565.443.702.890 2009 663.780.590.103 Giảm trừ doanh thu 02 462.238.875 0 265.422.802 225.390.142 365.145.782 1.Doanh thu thuần 10 173.050.914.610 263.026.766.327 443.397.383.601 565.218.312.748 663.415.444.321 11 163.112.644.557 252.829.586.157 534.326.158.972 629.003.164.589 (10=01-02) 2.Giá vốn hàng bán 422.302.146.037 3.Lợi nhuận gộp 20 9.938.270.053 10.197.180.170 21.095.237.564 30.892.153.776 34.412.279.732 21 3.775.274.046 5.040.817.889 3.467.551.549 4.226.135.090 5.021.344.017 24 0 0 203.075.000 530.458.627 780.965.320 7.Chi phí QLDN 25 6.361.227.722 5.613.857.047 9.789.560.444 10.999.875.643 13.123.068.000 9.Lợi nhuận thuần 30 4.056.723.351 3.388.329.307 9.641.310.741 9.620.411.594 9.479.903.396 10.Thu nhập khác 31 994.486.009 1.641.520.737 1.827.771.393 2.065.333.198 1.250.687.995 994.472.807664.6 32 13.202 976.893.235 981.822.660 1.564.408.549 1.083.950.021 50 5.051.196.158 4.052.956.809 10.487.259.474 10.121.336.243 9.646.641.370 570.544.154 2.530.334.061 2.411.660.343 (20=10-11) 3.295.593.0266.235 .811.7054.928.842. 9285.667.543.0026. 006.998.9994.Doan h thu tài chính 6.Chi phí bán hàng22 5.Chi phí tài chính 27.502845.948.73 3500.924.649166. 737.97411.Chi phí khác 13.Tổng số lợi nhuận trước thuế40 12.Lợi nhuận khác 14.Chi phí thuế 51 TNDN hiện hành Miễn thuế TNDN do cổ phần hóa 15.Lợi nhuận sau 60 2.538.386.496 5.051.196.158 3.482.412.655 7.948.872.978 7.591.002.182 7.234.981.028 Không trình bày 2.322 3.523 4.006 6.291 thuế ( 80=60-70) 16. Lãi cơ bản trên 11 cổ phiếu (Nguồn số liệu : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2005-2009) Từ bảng số liệu trên ta thấy: * Tổng doanh thu : Nhìn vào bảng trên ta thấy tổng doanh thu của năm sau cao hơn năm trước. Đây là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng cao trong ngành xây dựng trong những năm vừa qua. Có được kết quả này là do Công ty đã chủ động mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh khi tình hình thị trường có nhiều thuận lợi, không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chú trọng tiếp thị và khai thác khách hàng. Trong những năm gần đây ngành xây dựng phát triển mạnh, hàng loạt các dự án đầu tư được triển khai Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 là một trong những Công ty đứng hàng đầu trong ngành tư vấn xây dựng, Công ty có đội ngũ cán bộ có năng lực, chất lượng sản phẩm tư vấn cao nên rất được khách hàng tín nhiệm. * Lợi nhuận : Cùng với tổng doanh thu các chỉ tiêu tổng doanh thu và nộp ngân sách nhà nước, lãi thực hiện qua các năm từ 2003 – 2009 đều tăng năm sau cao hơn năm trước chứng tỏ Công ty ngày càng phát triển. Có kết quả này là do doanh thu tăng lên trong khi chi phí trong ngành tư vấn xây dựng có một tỷ trọng nhất định nào đó nên lợi nhuận ngày càng tăng. * Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách: Công ty cũng đã làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đều hoàn thành vượt mức nghĩa vụ Nhà nước giao. Nhìn vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ta thấy tất cả các chỉ tiêu trên ở năm sau đều cao hơn năm trước đó, điều đó chứng tỏ Công ty đang kinh doanh có hiệu quả. 2. Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn Qua việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong thời gian qua, ta có thể đánh giá chung những ưu điểm và những tồn tại cần khắc phục 2.1 Ưu điểm - Thị phần đầu tư kinh doanh nhà ở của doanh nghiệp trên thị trường Hà Nội so với một số đối thủ cạnh tranh luôn ổn định và dẫn đầu trong giai đoạn 12 hiện nay. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây đều có lãi và đã có tích luỹ hàng năm. - Việc quản lý tiền vốn và tài sản ngày càng được tăng cường và có hiệu quả hơn, đảm bảo huy động và cung ứng vốn kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước. - Các dự án, công trình thi công đều đáp ứng tốt các yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng. - Sản phẩm xây dựng của doanh nghiệp ngày càng được nâng cấp và cải tiến tốt hơn về thiết bị, đáp ứng được yêu cầu của thị trường - Năng lực thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp đáp ứng tốt những đòi hỏi của các công trình phức tạp phù hợp với điều kiện địa lý, khí hậu tại những dự án, công trình triển khai. Trình độ sử dụng máy móc, thiết bị của doanh nghiệp là tương xứng và phát huy được tối đa công suất. 2.2 Tồn tại cần khắc phục - Năng lực tài chính của doanh nghiệp chưa thực sự vững chắc, cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay chưa hợp lý. Chính điều này đã làm hạn chế sự chủ động của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư. Vốn của doanh nghiệp chủ yếu là vốn vay, mức vốn vay trung bình trong 7 năm qua là 70,67% nguồn vốn của doanh nghiệp nên gánh nặng lãi vay khá lớn. - Công ty đã quan tâm tới việc nâng cao chất lượng song đôi khi do cơ chế quản lý chưa chặt chẽ và chưa thực sự đồng bộ nên vẫn còn gây ra việc ảnh hưởng đến chất lượng công trình. - Còn một tỷ lệ khá cao các MMTB có chất lượng chủng loại máy móc cũ kỹ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đặc biệt tính đồng bộ chưa cao gây ảnh hưởng không tốt đến khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp bên ngoài. Điều này xuất phát từ tình hình tài chính hạn chế nên khả năng đầu tư đổi mới chưa được cao. Do vậy sẽ có tác động không tốt đến cách đánh giá từ nhiều phía đặc biệt là các đơn vị tín dụng. - Một số cán bộ quản lý còn thiếu sự am hiểu các kiến thức kinh tế, tài chính và marketing, chưa chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm, lực lượng công nhân lành nghề không đồng bộ giữa các nghề, khả năng tiếp cận công nghệ cao còn hạn chế. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ kế cận, từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ nghiệp vụ còn chưa tốt. III – Mô tả và đánh giá một số mặt hoạt động quản trị chủ yếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 . 13 1 - Thị trường lao động Trong những năm gần đây ngành xây dựng phát triển mạnh nên các thí sinh đăng ký dự thi vào trường Đại học xây dựng rất đông điểm chuẩn vào trường khá cao nên chất lượng các sinh viên khi ra trường tốt, hơn nữa Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 là Công ty có uy tín nên các sinh viên xây dựng ra trường nhiều người có mong muốn được vào làm việc tại Công ty. Việc tuyển dụng các sinh viên ra trường và các kỹ sư xây dựng có trình độ khá vào làm việc cho Công ty khá dễ dàng. Hàng năm Công ty nhận được khoảng 25 đơn xin việc vào Công ty. Công ty tuỳ theo nhu cầu của mình sẽ tuyển chọn những người ưu tú nhất trong những người nộp đơn. 2 - Đối thủ cạnh tranh Hiện nay trên lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 là một lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều các Công ty tư vấn khác trên địa bàn cùng chung một lĩnh vực kinh doanh. Từ mấy năm gần đây trên địa bàn có Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị, Công ty tư vấn xây dựng, Công ty tư vấn kiến trúc và đô thị cùng rất nhiều Công ty tư vấn khác cùng phân chia thị phần, những Công ty này đều kinh doanh các lĩnh vực như Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1, có Công ty mạnh hơn về nhiều mặt, có Công ty tuy còn yếu kém hơn đôi chút nhưng họ vẫn có khả năng tư vấn xây dựng và thi công tốt. Do vậy Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đang đứng trước thách thức và cạnh tranh gay gắt. Để phát triển và tồn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đã không ngừng đổi mới trong công tác quản trị các cấp, lề lối làm việc phục vụ chu đáo và tận tình với khách hàng , đổi mới công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 3 - Khách hàng của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 Hoạt động của Công ty tư vấn dựa trên tất cả các khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình. Các chủ đầu tư của các địa phương, của các tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước như Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng...và tư nhân có nhu cầu tư vấn về xây dựng là những khách hàng thường xuyên và đáng tin cậy có ảnh hưởng quyết định đến thu nhập và sự tồn tại của Công ty. 14 4 - Chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước + Chính sách kinh tế : Với đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ trương sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước, tạo thế chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Doanh nghiệp, cụ thể : Tiến hành cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, chính sách quản lý tài chính đối với các Doanh nghiệp Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 do đó có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực. Công ty phải có chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong đó có yếu tố nhân lực trên cơ sở phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. + Chính trị : Với xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá, Việt Nam cũng đang tích cực tham gia các hiệp hội, các tổ chức trong khu vực và trên thế giới với phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới bất kể chế độ chính trị nào, nước ta đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn và buôn bán với các nước trên Thế giới, điều này mở ra nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức cho Công ty. Bên cạnh đó Nhà nước cố gắng tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế các ưu đãi trước đây đối với các Doanh nghiệp Nhà nước không còn nhiều nữa mà thêm vào đó là ngày càng có nhiều đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tư vấn xây dựng , cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn. + Luật pháp : Luật thuế giá trị gia tăng của Nhà nước được áp dụng từ ngày 01/01/1999 sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và Công ty trong kinh doanh vì luật thuế mới khắc phục được tình trạng đánh thuế chồng chéo...Những luật này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty từ đó ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực. Công tác quản trị nhân lực còn phải tuân thủ các điều khoản trong bộ luật lao động như những quy định về tiền lương, tiền thưởng, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, các chế độ đối với người lao động. + Khoa học công nghệ: Với chủ trương hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng, chỉ nhập khẩu các loại vật tư, máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuat kinh doanh trong nước, khuyến khích sử dụng các loại máy móc, công nghệ 15 cao, yêu cầu Công ty phải đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Đây là điều kiện thuận lợi lớn trong ngành xây dựng và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 vì thông tin trong giai đoạn kinh tế mở hiện nay rất quan trọng để phục vụ thật tốt cho khách hàng thì Công ty phải tiến hành thay thế một số máy móc ( nhất là máy tính ) đã cũ và có nhiều loại máy đã lạc hâụ không còn phù hợp với kinh doanh hiện tại. 5 - Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 Cơ sở vật chất kỹ thuật là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng. Muốn nâng cao chất lượng phục vụ để đạt được hiệu quả kinh tế ngày càng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải đầu tư hoàn toàn cơ sở vật chất kỹ thuật. Đổi mới và diễn ra thường xuyên liên tục, quy mô và mức độ hiện đại của cơ sở vật chất kỹ thuật cũng chỉ là một trong những nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới công tác quản trị nhân lực của Công ty. Cơ sở vật chất của Công ty nhìn chung tương đối hoàn chỉnh. Công ty trong thời gian gần đây đã trang bị khá đầy đủ các phương tiện phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình và các trang thiết bị văn phòng tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các máy móc thiết bị như máy tính cũ, điều hoà nhiệt độ cũ, bàn ghế cũ không còn phát huy tác dụng để phục vụ cho công tác sản xuất của Công ty, Công ty đã tiến hành thanh lý những máy móc thiết bị cũ đó cho cán bộ công nhân viên trong Công ty để đưa thêm vốn vào kinh doanh. Nhìn chung Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 là một trong những đơn vị có được hệ thống vật chất, cơ sở tương đối tốt. Chính điều này tạo điều kiện cho Công ty cũng như các cán bộ nâng cao được năng suất lao động, là động lực cho cán bộ phát huy được hết khả năng sẵn có của mình. 6 – Quản lý lao động Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 là một trong những Công ty thi công, tư vấn hàng đầu của ngành xây dựng vì vậy trình độ học vấn của Công ty đòi hỏi rất cao. Ngoài ra người kiến trúc sư làm công tác thiết kế kiến trúc Công ty đòi hỏi phải có trình độ cao, sáng tạo trong khâu thiết kế để đưa ra được những phương án tối ưu, những ngôi nhà đẹp, đối với những kỹ sư kết cấu thì 16 phải có sự tính toán tỷ mỷ, chi ly tới từng mm thép để cho công trình được bền vững với thời gian. 6.1 Đặc điểm về lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 Biểu số 2: Cơ cấu lao động theo bộ phận và giới tính TT Đơn vị Nữ Nam Tổng số 1 Ban Giám đốc 0 4 4 2 Phòng tổng hợp 7 10 17 3 Phòng kế toán tài chính 6 1 7 4 Phòng kinh tế kế hoạch 4 5 9 5 Đội xây dựng 101 16 21 37 6 Đội xây dựng 102 25 19 44 7 Đội xây dựng 103 20 16 36 8 Đội xây dựng 104 25 15 40 9 Đội xây dựng 105 30 13 43 10 Đội xây dựng 106 16 17 33 11 Đội xây dựng 107 14 13 27 12 Đội xây dựng 108 21 20 41 13 Đội xây dựng 109 28 8 36 14 Đội xây dựng 110 24 9 33 ( Nguồn số liệu : Báo cáo thống kê của phòng tổ chức cán bộ ) Theo số liệu ở biểu 2, trong tống số 432 cán bộ công nhân viên của Công ty thì lực lượng lao động nam chiếm 65,1% và nữ là 34,9%. Tỷ lệ lao động nam là lớn, sấp sỉ bằng 2/3 số lao động toàn Công ty chủ yếu tập chung ở các văn phòng: Xí nghiệp tư vấn giám sát và quản lý dự án, xí nghiệp xây dựng chuyển giao công nghệ,, xí nghiệp khảo sát kiểm định xây dựng, văn phòng phát triển đô thị, các văn phòng kiến trúc, trung tâm KHCN xây dựng và môi trường, văn phòng tổng hợp v.v..Tỷ lệ này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của ngành tư vấn xây dựng nhất là các công việc phải đi công trường, phải đi công tác xa gia đình. Tuy nhiên xu hướng này cũng đang dần được thay đổi cùng với sự bình đẳng về giới tính, điều này đòi hỏi các Công ty tư vấn nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 nói riêng cần chú trọng hơn nữa trong việc tìm hiểu thị 17 trường lao động để có chính sách tuyển dụng thích hợp lực lượng lao động cho Công ty mình. Trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đã không ngừng được nâng lên song vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được những đòi hỏi từ thực tế. Để có thể đánh giá rõ hơn , chúng ta xem xét thêm cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty qua một số tiêu chí sau: - Theo trình độ học vấn Khi mới thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 có 70 người, qua 12 năm hoạt động số lượng lao động của Công ty tăng nhanh, lao động ngày càng được nâng cao qua các năm. Đến cuối năm 2009 Công ty có 432 người với chất lượng được cơ cấu như sau: Biểu số 3: Cơ cấu lao động của Công ty CP ĐT & XD HUD1 theo trình độ học vấn Tr×nh ®é trung cÊp, cao ®¼ng (%) 5% Tr×nh ®é trªn ®¹i häc (%) 15% Tr×nh ®é ®¹i häc (%) 80% Biểu số 4: Cơ cấu lao động của Công ty CP ĐT & XD HUD1 theo tuổi tác Độ tuổi Số lượng Tỷ trong (%) Dưới 30 tuổi 32 7,41 Từ 31-35 tuổi 45 10,42 Từ 36-40 tuổi 97 22,45 Từ 41-45 tuổi 108 25,00 Từ 46-50 tuổi 76 17,59 Từ 51-56 tuổi 59 13,66 18 Từ 56-60 tuổi Tổng số 15 3,47 432 100 ( Nguồn số liệu : Báo cáo thống kê số lượng và chất lượng cán bộ tại phòng tổ chức cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1) Lực lượng lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 có đặc trưng là tuổi thật cao chiếm tỷ lệ 3,47% không lớn và từ 31-35 tuổi chiếm tỷ lệ 10,42% cũng không lớn, lao động ở độ tuổi 36-40 chiếm tỷ lệ 22,45% và 41-45 tuổi chiếm tỷ lệ 25% một tỷ lệ cao nhất trong các độ tuổi. Đây là một yếu tố thuận lợi cho quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, vì đây là đội ngũ đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như trình độ tay nghề được đào tạo, họ là nòng cốt trong việc hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên lực lượng lao động ở độ tuổi 46-50 chiếm 17,59% và độ tuổi 51-55 chiếm 13,66% họ là đội ngũ cống hiến cho sự nghiệp của ngành đáng nghi nhận, nhưng đây cũng là một thách thức cho Công ty vì phải hoạch định chiến lược con người trung và dài hạn để bổ sung cho đội ngũ gần đến tuổi nghỉ hưu, nếu không chú ý thì sẽ bị hụt hẫng nhất là trong trình độ tay nghề và chuyên môn cho sau này. Còn lại là số người có độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống, lực lượng lao động này có trình độ nghề nghiệp được đào tạo chính quy ( chủ yếu là mới được tuyển dụng vào) có sức khoẻ, nhưng trong kinh nghiệm thực tế họ cần phải được hướng dẫn kèm cặp. Kết luận Trên đây là kết quả báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1. Do thời gian thực tập có hạn, việc nghiên cứu các số liệu cũng như phân tích các hoạt động quản trị của 19 Công ty mới chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát nên các ý kiến chưa được phân tích kỹ về tính khả thi và kết quả dự kiến. Chính vì vậy mà trong báo cáo không tránh khỏi những sai sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy, cô giáo và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn nữa. Cuối cùng xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thày giáo Trương Đức Lực cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành bài viết này. Tài liệu tham khảo 1. Các báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1: -Hồ sơ quản lý cán bộ tại phòng tổ chức cán bộ. -Báo cáo thống kê lao động và tiền lương. -Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2003-2007. -Bảng cân đối kế toán hàng năm . 20
- Xem thêm -