Tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước lạng sơn

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------*****--------- NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƢỚC LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------*****--------- NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƢỚC LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH Hà Nội - 2014 Mục Lục Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...............................................................................................i DANH MỤC CÁC BẢNG.....................................................................................................ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ....................................................................................................ii MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ …...1 Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÉn ®Ò chung vÒ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua hÖ thèng kho b¹c nhµ n-íc ................................................................................4 1.1. Tổng quan về chi đầu tƣ phát triển vốn ngân sách nhà nƣớc .........4 1.1.1. Khái niệm, nội dung chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước4 1.1.2. Vai trò của chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.....................................................................5 1.2. KiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua Kho b¹c nhµ n-íc ..........................................................................................................6 1.2.1. Kh¸i niÖm, nội dung kiÓm so¸t chi NSNN qua KBNN............................6 1.2.2. Sù cÇn thiÕt kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n-íc......................................8 1.2.3. Yªu cÇu ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc ®èi víi Kho b¹c nhµ n-íc......................................................8 1.2.4. Quy trình kiểm soát chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước..........................................................................13 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n-íc .......22 1.3.1. C¸c nh©n tè thuéc vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch..............................................22 1.3.2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ®èi t-îng thô h-ëng ng©n s¸ch nhµ n-íc.............22 1.3.3. C¸c nh©n tè thuéc vÒ hÖ thèng tæ chøc, bé m¸y thùc hiÖn kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n-íc.....................................................................................23 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC LẠNG SƠN ..........................................................................................................25 2.1. Khái quát đặc điểm Kinh tế - Xã hội của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nƣớc Lạng Sơn ..................25 2.1.1. Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn........................25 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn ...................................................................................................28 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua Kho b¹c Nhµ n-íc L¹ng S¬n .............................................36 2.2.1. Chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc qua Kho b¹c Nhµ n-íc L¹ng S¬n tr-íc n¨m 2010..........................................................................................................36 2.2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu t- vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua Kho b¹c Nhµ n-íc L¹ng S¬n giai ®o¹n 2010 - 2013.....................................38 2.3-§¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c KiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua hÖ thèng KBNN L¹ng S¬n..................................47 2.3.1. Những thành tựu...............................................................................47 2.3.2. Mét sè tån t¹i, h¹n chÕ......................................................................50 2.3.3. Mét sè nguyªn nh©n...........................................................................58 Ch-¬ng 3 gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t chi ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VỐN ng©n s¸ch nhµ n-íc qua kho b¹c nhµ n-íc L¹NG S¥N giai ĐOẠN HIÖN NAY ........................................66 3.1. Mục tiªu vµ ®inh h-íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n-íc cña Kho b¹c Nhµ n-íc L¹ng S¬n giai ®o¹n hiÖn nay...................66 3.1.1. Môc tiªu............................................................................................66 3.1.2. §Þnh h-íng.......................................................................................67 3.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn céng t¸c kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua Kho b¹c Nhµ n-íc L¹ng S¬n giai ®o¹n hiÖn nay...68 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn ......................................68 3.2.2. Hoàn thiện Cơ chế chính sách quản lý đầu tư ..............................70 3.2.3. Tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực kiểm soát chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước ........................................................76 3.2.4. Giải pháp về nâng cao nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư ....................80 3.2.5. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra .......................................83 3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nƣớc và cơ quan quản lý cấp trên .......84 3.3.1. Söa ®æi LuËt ng©n s¸ch nhµ n-íc.......................................................84 3.3.2. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý chi ng©n s¸ch vµ ph©n cÊp ng©n s¸ch...................................................................................................86 3.3.3. N©ng cao chÊt l-îng dù to¸n chi vµ c¬ cÊu chi ng©n s¸ch nhµ n-íc ..89 3.3.4. Hoµn thiÖn hÖ thèng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi ng©n s¸ch nhµ n-íc...........................................................................................................91 3.3.5. Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch trong chi tiªu tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ......91 3.3.6. T¨ng c-êng vai trß vµ quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm to¸n nhµ n-íc ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ xö lý nghiªm khi vi ph¹m...........................93 3.3.7. Các kiến nghị đối với Chủ đầu tư .................................................94 KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 98 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 1. CNH Công nghiệp hóa 2. HĐH Hiện đại hóa 3. HĐND Hội đồng nhân dân International 4. ISO Organization for Standardization; Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 5. KBNN Kho bạc nhà nƣớc 6. KSC Kiểm soát chi 7. NSĐP Ngân sách địa phƣơng 8. NSNN Ngân sách nhà nƣớc 9. NSTW Ngân sách Trung Ƣơng Quản lý dự án 10. QLDA Treasury 11. TABMIS And Budget Management Information System Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc 12. TK Tài khoản 13. TTVĐT Thanh toán vốn đàu tƣ 14. UBND Ủy Ban nhân dân 15. XDCB Xây dựng cơ bản 16. XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 2.1 T×nh h×nh kiÓm so¸t, thanh to¸n vèn ®Çu t- NSNN qua 44 KBNN L¹ng S¬n giai ®o¹n 2010-2013 (ChØ liÖt kª sè liÖu vèn trong n-íc) 3 Bảng 2.2 Tình hình nợ đọng khối lượng trong kiểm soát chi 46 ĐTPTvốn NSNN qua KBNN Lạng Sơn giai đoạn 2010 2013 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT 1 Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 1.1 Quy trình giao dịch một cửa kiểm soát hợp đồng tạm ứng Trang 15 và hợp đồng thanh toán nhiều lần (trừ lần thanh toán cuối cùng) 2 Sơ đồ 1.2 Quy trình giao dịch một cửa kiểm soát chi ĐTPT đối 19 với công việc, hợp đồng thanh toán 1 lần và lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng thanh toán nhiều lần 3 Sơ đồ 2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức KBNN Lạng Sơn 35 Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay, khi nguån thu ng©n s¸ch cßn nhiÒu h¹n chÕ th× viÖc kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ n-íc lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña §¶ng, Nhµ n-íc vµ cña c¸c cÊp. Trong bèi c¶nh chung cña ®Êt n-íc, sau 17 n¨m thùc hiÖn kiÓm so¸t chi NSNN qua KBNN theo LuËt NSNN, tØnh L¹ng S¬n ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc trong ho¹t ®éng qu¶n lý vèn NSNN trªn ®Þa bµn. C©n ®èi thu, chi ng©n s¸ch tØnh ngµy cµng v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh, mäi kho¶n chi NSNN cña c¸c ®¬n vÞ ®Òu ®-îc kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ dÇn ®i vµo nÒ nÕp. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc th× viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c kho¶n chi NSNN ë tØnh L¹ng S¬n th«ng qua kiÓm so¸t chi t¹i Kho b¹c Nhµ n-íc vÉn cßn béc lé nhiÒu mÆt yÕu kÐm vµ h¹n chÕ. HiÖu qu¶ c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch cßn thÊp, chi ®Çu tcßn dµn tr¶i, thiÕu tËp trung, khèng khèi l-îng dÉn ®Õn l·ng phÝ, thÊt tho¸t ng©n s¸ch nhµ n-íc,v.v... MÆt kh¸c, c¬ chÕ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t chi NSNN hiÖn hµnh tuy ®· ®-îc söa ®æi, bæ sung, nh-ng vÉn cßn nh÷ng tån t¹i, lµm h¹n chÕ ho¹t ®éng cña NSNN vµ t¹o ra t×nh tr¹ng láng lÎo, ph¸ vì kû luËt, kû c-¬ng tµi chÝnh cña Nhµ n-íc. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ®ã, §Ò tµi : “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n-íc qua hÖ thèng KBNN L¹ng S¬n" ®-îc nghiªn cøu nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ tån t¹i ®ã. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu: Th«ng qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu, v¨n b¶n LuËt, NghÞ ®Þnh Th«ng t-, C«ng v¨n h-íng dÉn vÒ kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n-íc. T«i nhËn thÊy v¨n b¶n hiÖn nay ®-îc thay ®æi cËp nhËt kÞp thêi ®¸p øng ®-îc viÖc kiÓm so¸t chi chÆt chÏ h¬n trong t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc thêi kú míi. Tuy nhiªn vÉn cßn tån t¹i sù chèng chÐo gi÷a c¸c v¨n b¶n vµ bµi to¸n vÒ thÊt tho¸t vÉn lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó gi¶i quyÕt tËn gèc rÔ. V× vËy viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t chi cµng trë nªn quan träng h¬n. 1 3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu: Trªn c¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý chi NSNN qua KBNN, kÕ thõa c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· cã, V× thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n hÑp, trong ph¹m vi mét bµi luËn v¨n khã cïng lóc ®i s©u vµo c¶ lÜnh vùc kiÓm so¸t chi vèn th-êng xuyªn vµ vèn x©y dùng c¬ b¶n, nªn luËn v¨n chØ tËp trung ®i s©u nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ nh÷ng h¹n chÕ cña ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu tph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua KBNN L¹ng S¬n. Tõ ®ã, rót ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m bæ sung, hoµn thiÖn lý luËn vµ n©ng cao chÊt l-îng ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn NSNN qua KBNN L¹ng S¬n nãi riªng, hÖ thèng KBNN nãi chung trong thêi gian tíi. Gãp phÇn ng¨n chÆn sù l·ng phÝ, tham «, g©y tæn h¹i ®Õn c«ng quü cña Nhµ n-íc 4. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Do thêi gian nghiªn cøu kh«ng dµi, trong ph¹m vi mét bµi luËn v¨n th¹c sÜ, nªn ®èi t-îng mµ bµi luËn v¨n h-íng tíi kh«ng ph¶i bao qu¸t vÒ ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi gåm c¶ chi th-êng xuyªn vµ chi ®Çu t-. §èi t-îng nghiªn cøu cña luËn v¨n chØ tËp trung vµo ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn NSNN qua KBNN L¹ng S¬n, bao gåm viÖc qu¶n lý, kiÓm so¸t vµ thanh to¸n c¸c kho¶n chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc cña Kho b¹c tØnh L¹ng S¬n. Ph¹m vi nghiªn cøu cña LuËn v¨n chñ yÕu lµ tæ chøc thùc hiÖn kiÓm so¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn NSNN qua KBNN L¹ng S¬n; trõ phÇn kiÓm so¸t chi ®Çu t- XDCB ®èi víi nguån vèn n-íc ngoµi. Thêi gian nghiªn cøu ®-îc tËp trung trong giai ®o¹n 2010-2013. 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm, lý luËn vÒ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t chi NSNN nãi chung, ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn NSNN nãi riªng, ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸, t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t chi 2 NSNN qua KBNN cña tØnh L¹ng S¬n trong thêi gian tíi. LuËn v¨n ®· sö dông tæng hîp c¸c ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu nh-: ph©n tÝch kÕt hîp víi tæng hîp, ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng, ph-¬ng ph¸p so s¸nh,... 6. KÕt cÊu cña luËn v¨n: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n gåm 3 ch-¬ng nh- sau: Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t chi Đầu tƣ phát triển vốn Ng©n s¸ch Nhµ n-íc qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n-íc. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kiÓm so¸t chi Đầu tƣ phát triển vốn Ng©n s¸ch Nhµ n-íc qua Kho b¹c Nhµ n-íc L¹ng S¬n. Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t chi Đầu tƣ phát triển vốn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua Kho b¹c Nhµ n-íc L¹ng S¬n giai ®o¹n hiÖn nay. 3 Ch-¬ng 1 Nh÷ng vÉn ®Ò chung vÒ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua hÖ thèng kho b¹c nhµ n-íc 1.1. Tổng quan về chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước 1.1.1. Khái niệm, nội dung chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước * Kh¸i niÖm Ng©n s¸ch nhµ n-íc: NSNN lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan, ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Nhµ n-íc. LuËt NSNN ®-îc Quèc héi n-íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø 2 th«ng qua ngµy 16/12/2002 ®· x¸c ®Þnh: NSNN lµ toµn bé c¸c kho¶n thu, chi cña Nhµ n-íc ®· ®-îc c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®-îc thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ n-íc [22, tr.1]. NSNN lµ mét hÖ thèng thèng nhÊt, bao gåm ng©n s¸ch Trung -¬ng vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng (gäi chung lµ ng©n s¸ch ®Þa ph-¬ng). NSNN ®-îc qu¶n lý thèng nhÊt theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, c«ng khai, minh b¹ch, cã ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý, g¾n quyÒn h¹n víi tr¸ch nhiÖm. NSNN bao gåm cã thu NSNN vµ chi NSNN: Trong ®ã * Kh¸i niÖm chi NSNN: Chi NSNN lµ toµn bé c¸c kho¶n chi cña Nhµ n-íc trong dù to¸n ®· ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®-îc thùc hiÖn trong mét n¨m. Bao gåm: c¸c kho¶n chi ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng- an ninh, b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n-íc; chi tr¶ nî cña Nhµ n-íc; chi viÖn trî vµ c¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. [22, tr.2] Chi NSNN lµ sù phèi hîp gi÷a hai qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ sö dông quü NSNN. Qu¸ tr×nh ph©n phèi lµ qu¸ tr×nh cÊp ph¸t kinh phÝ tõ 4 NSNN h×nh thµnh c¸c lo¹i quü tr-íc khi ®-a vµo sö dông. Qu¸ tr×nh sö dông lµ qu¸ tr×nh trùc tiÕp chi dïng kho¶n tiÒn cÊp ph¸t tõ ng©n s¸ch kh«ng tr¶i qua viÖc h×nh thµnh c¸c lo¹i quü tr-íc khi ®-a vµo sö dông. * Qu¶n lý chi NSNN: Qu¶n lý chi NSNN lµ qu¸ tr×nh Nhµ n-íc vËn dông c¸c quy luËt kh¸ch quan, sù dông hÖ thèng c¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng chi NSNN nh»m phôc vô tèt nhÊt cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô do Nhµ n-íc ®¶m nhËn. [1, Tr.69] *Kh¸i niÖm chi ®Çu t- ph¸t triÓn: Chi ®Çu t- ph¸t triÓn bao gåm chi vÒ: ®Çu t- x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn; ®Çu t- vµ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c tæ chøc tµi chÝnh cña Nhµ n-íc, gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc cÇn thiÕt cã sù tham gia cña Nhµ n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; chi bæ sung dù tr÷ nhµ n-íc; chi ®Çu t- ph¸t triÓn thuéc c¸c ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, dù ¸n nhµ n-íc; c¸c kho¶n chi ®Çu t- ph¸t triÓn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. [22, Tr.17] 1.1.2. Vai trò của chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ĐTPT từ nguồn vốn NSNN góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, hình thành kết cấu hạ tầng cho đất nƣớc nhƣ: hệ thống điện, trƣờng học, trạm y tế, giao thông, thủy lợi,... thông qua việc duy trì và kiểm soát chi ĐTPT từ nguồn vốn NSNN góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, tái tạo và nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập quốc dân và tổng sản phẩm xã hội. Chi ĐTPT vốn NSNN góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành những ngành mới, tăng cƣơng chuyên môn hóa và phân công lao động xã hội. Chi ĐTPT có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội nhƣ xóa đói, giảm nghèo, phát triển vùng sâu, vùng xa. Thông qua việc ĐTPT 5 kết cấu hạ tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình văn hóa - xã hội, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời dân, cải thiện và nâng cao đời sống xã hội của nhân dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số. Chi ĐTPT vốn NSNN có vai trò định hƣớng hoạt động đầu tƣ trong nền kinh tế. Việc nhà nƣớc bỏ vốn đầu tƣ vào kết cấu hạ tầng và các ngành lĩnh vực có tính chiến lƣợc trong những có vai trò dẫn dắt hoạt động đầu tƣ trong nền kinh tế mà còn góp phần định hƣớng hoạt động của nền kinh tế. Thông qua ĐTPT vào lĩnh vực, khu vực quan trọng, vốn đầu tƣ từ NSNN có tác dụng kích thích các chủ thể kinh tế, các lực lƣợng trong xã hội ĐTPT và sản xuất kinh doanh, tham gia liên kết và hợp tác trong xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. Trên thực tế với việc phát triển của hệ thống giao thông, hệ thống điện kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thi, khu công nghiệp, khu dân cƣ, các khu thƣơng mại,... 1.2. KiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc qua Kho b¹c nhµ n-íc 1.2.1. Kh¸i niÖm, nội dung kiÓm so¸t chi NSNN qua KBNN * KiÓm so¸t chi NSNN: lµ qu¸ tr×nh c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn thÈm ®Þnh, kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi NSNN theo c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc chi tiªu do Nhµ n-íc quy ®Þnh dùa trªn c¬ së nh÷ng nguyªn t¾c, h×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh trong tõng thêi kú. [1, tr.78] * KiÓm so¸t chi NSNN qua KBNN: lµ viÖc KBNN thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi NSNN theo c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc chi tiªu do Nhµ n-íc quy ®Þnh theo nh÷ng nguyªn t¾c, h×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh cÊp ph¸t, thanh to¸n vµ chi tr¶ c¸c kho¶n chi cña NSNN. [7, tr.15] 6 Néi dung kiÓm so¸t chi NSNN qua Kho b¹c Nhµ n-íc: - KiÓm tra, kiÓm so¸t tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c hå s¬, chøng tõ chi ng©n s¸ch. - KiÓm tra, kiÓm so¸t tÝnh ph¸p lý vÒ dÊu, ch÷ ký cña ng-êi quyÕt ®Þnh chi vµ kÕ to¸n ®¬n vÞ chi. - KiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ®iÒu kiÖn chi theo chÕ ®é nhµ n-íc ®· quy ®Þnh. - KiÓm tra, kiÓm so¸t theo dù to¸n, chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi tiªu cña nhµ n-íc. Kho b¹c Nhµ n-íc tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t theo quy tr×nh vµ ®-îc quyÒn tõ chèi cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi nÕu c¸c ®¬n vÞ kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc ®· quy ®Þnh. Thñ tr-ëng c¬ quan KBNN chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh thanh to¸n, chi tr¶ hoÆc tõ chèi thanh to¸n chi ng©n s¸ch theo quy ®Þnh. §Ó phï hîp víi chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý NSNN vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng KBNN, viÖc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch qua hÖ thèng kho b¹c ®-îc thùc hiÖn nh- sau: - KBNN thèng nhÊt qu¶n lý quü ng©n s¸ch trung -¬ng trong toµn hÖ thèng KBNN; trùc tiÕp thùc hiÖn kiÓm so¸t, thanh to¸n mét sè kho¶n chi thuéc ng©n s¸ch trung -¬ng ph¸t sinh t¹i v¨n phßng c¬ quan KBNN (së giao dÞch); cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp h-íng dÉn vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh qu¶n lý, kiÓm so¸t chi NSNN cña c¸c ®¬n vÞ KBNN c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng trong c¶ n-íc. - KBNN tØnh thùc hiÖn kiÓm so¸t, thanh to¸n, chi tr¶ c¸c kho¶n chi cña ng©n s¸ch tØnh vµ c¸c kho¶n chi cña NSTW theo uû quyÒn hoÆc c¸c nhiÖm vô chi do KBNN th«ng b¸o; ®ång thêi, thùc hiÖn kiÓm so¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi cña ng©n s¸ch huyÖn, x· nÕu KBNN tØnh ch-a cã KBNN Thµnh phè, ThÞ x·; h-íng dÉn, tæng hîp vµ kiÓm tra viÖc qu¶n lý, kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch cña 7 c¸c ®¬n vÞ KBNN huyÖn trùc thuéc. - KBNN huyÖn thùc hiÖn kiÓm so¸t, thanh to¸n, chi tr¶ c¸c kho¶n chi cña ng©n s¸ch huyÖn, ng©n s¸ch x· vµ c¸c kho¶n chi cña NSTW, ng©n s¸ch tØnh theo uû quyÒn hoÆc c¸c nhiÖm vô chi do KBNN tØnh th«ng b¸o. 1.2.2. Sù cÇn thiÕt kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n-íc Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t chi cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm, tËp trung mäi nguån lùc tµi chÝnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh nÒn tµi chÝnh quèc gia, chèng hiÖn t-îng tiªu cùc, l·ng phÝ, gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t. C¬ chÕ qu¶n lý chi nãi chung vµ kiÓm so¸t chi nãi riªng ®· th-êng xuyªn ®-îc söa ®æi vµ hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng kÞp thêi qu¸ tr×nh ®æi míi, nh-ng vÉn chØ quy ®Þnh ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh chung nhÊt, ch-a chi tiÕt vµ bao qu¸t hÕt c¸c hiÖn t-îng kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Do ®ã, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng viÖc lËp dù to¸n vµ giao dù to¸n NSNN cßn nhiÒu bÊt cËp, thiÕu chÝnh x¸c g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chi cña c¬ quan KBNN. C¸c ®¬n vÞ sö dông NSNN lu«n cã t- t-ëng t×m mäi c¸ch ®Ó cã ®-îc nhiÒu kinh phÝ vµ tiªu hÕt sè kinh phÝ ®-îc cÊp ®ã; V× vËy lËp dù to¸n kh«ng chÝnh x¸c dÉn ®Õn lu«n cã yªu cÇu bæ sung ng©n s¸ch vµ ®©y lµ søc Ðp vÒ ng©n s¸ch cho c¬ quan ®iÒu hµnh, buéc hä ph¶i cÊp ngoµi dù to¸n, v-ît dù to¸n ®· giao. 1.2.3. Yªu cÇu ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc ®èi víi Kho b¹c nhµ n-íc 1.2.3.1. Yªu cÇu ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi NSNN ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ kiÓm so¸t chi ph¶i quy ®Þnh râ rµng c¸c ®iÒu kiÖn, tr×nh tù vµ c¸c quy tr×nh cô thÓ ®Ó c¬ quan tµi chÝnh thùc hiÖn cÊp ph¸t kinh phÝ trªn c¬ së dù to¸n ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn giao. Kho b¹c trùc tiÕp thùc hiÖn chi, tr¶ c¸c kho¶n chi NSNN cho c¸c ®¬n vÞ thô h-ëng ®¶m b¶o ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi tiªu cña Nhµ n-íc. 8 C«ng t¸c kiÓm so¸t chi NSNN lµ mét quy tr×nh phøc t¹p, bao gåm nhiÒu kh©u, nhiÒu b-íc, tõ lËp dù to¸n, ph©n bæ dù to¸n ®Õn cÊp ph¸t, thanh to¸n, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n NSNN. Mét quy tr×nh cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh nhiÒu cÊp, v× vËy, kiÓm so¸t chi NSNN ph¶i ®-îc tiÕn hµnh tõng b-íc chÆt chÏ cã bæ sung, söa ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, tr¸nh tr-êng hîp ®-a ®¬n vÞ sö dông NSNN vµo t×nh tr¹ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc, tõ ®ã ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña nhiÖm vô chuyªn m«n mµ Nhµ n-íc ®· giao cho. §èi víi tæ chøc bé m¸y kiÓm so¸t chi ph¶i theo h­íng “mét cöa” ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh. §ång thêi, còng ph©n ®Þnh râ vai trß, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ng©n s¸ch, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chi, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo, trïng lÆp. MÆt kh¸c, ®¶m b¶o sù c«ng khai, minh b¹ch vµ thuËn lîi trong kiÓm tra, gi¸m s¸t lÉn nhau trong qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chi NSNN. C«ng t¸c kiÓm so¸t chi NSNN ph¶i ®-îc thùc hiÖn ®ång bé vµ nhÊt qu¸n, tõ kh©u lËp, chÊp hµnh ®Õn kh©u quyÕt to¸n ng©n s¸ch; ®ång thêi, cã sù thèng nhÊt víi viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh kh¸c nh- chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr-êng... 1.2.3.2. Mét sè yªu cÇu cña ho¹t ®éng kiÓm so¸t chi ®Çu t- ph¸t triÓn vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc ®èi víi Kho b¹c nhµ n-íc - Nguyªn t¾c qu¶n lý, cÊp ph¸t thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ n-íc TÊt c¶ C¸c kho¶n chi ph¶i cã trong dù to¸n NSNN ®-îc duyÖt, ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh hoÆc ®-îc thñ tr-ëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch chuÈn chi. C¸c kho¶n chi ®Çu tph¸t triÓn vèn NSNN ph¶i ®-îc kiÓm tra, kiÓm so¸t tr-íc, trong vµ sau qu¸ tr×nh cÊp ph¸t, thanh to¸n. Trong ®ã khi thanh to¸n khèi l-îng ch-a ®¹t 80% dù to¸n ®-îc duyÖt thi Kho B¹c thùc hiÖn thanh to¸n tr-íc, kiÓm tra sau. Nh-ng khi thanh to¸n khèi l-îng trªn 80% dù to¸n ®-îc duyÖt th× Kho b¹c 9 kiÓm so¸t tr-íc thanh to¸n sau. TÊt c¶ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸c chñ dù ¸n... sö dông kinh phÝ NSNN ( sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ sö dông NSNN) ph¶i më tµi kho¶n t¹i KBNN, chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬ quan tµi chÝnh, KBNN trong qu¸ tr×nh lËp dù to¸n, giao dù to¸n, h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n NSNN. Bé Tµi chÝnh, Së Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng, Phßng tµi chÝnh quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, (sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan tµi chÝnh) cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh dù to¸n vµ th«ng b¸o dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch; kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ, xÐt duyÖt quyÕt to¸n chi cña c¸c ®¬n vÞ vµ tæng hîp quyÕt to¸n chi NSNN. KBNN cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t c¸c hå s¬, chøng tõ, ®iÒu kiÖn chi vµ thùc hiÖn cÊp ph¸t, thanh to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n chi NSNN theo ®óng quy ®Þnh; tham gia víi c¸c c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc cã thÈm quyÒn trong viÖc kiÓm tra t×nh h×nh sö dông NSNN vµ x¸c nhËn sè thùc chi NSNN qua KBNN cña c¸c ®¬n vÞ sö dông NSNN. KBNN cã quyÒn t¹m ®×nh chØ, tõ chèi thanh to¸n, chi tr¶ vµ th«ng b¸o cho ®¬n vÞ sö dông NSNN biÕt, ®ång thêi göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp gi¶i quyÕt trong c¸c tr-êng hîp sau: + Chi kh«ng ®óng môc ®Ých, ®èi t-îng theo dù to¸n ®-îc duyÖt. + Chi kh«ng ®óng chÕ ®é, ®Þnh møc chi tiªu tµi chÝnh cña Nhµ n-íc. + Kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn chi theo quy ®Þnh. Mäi kho¶n chi NSNN ®-îc h¹ch to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam theo tõng niªn ®é ng©n s¸ch vµ theo Môc lôc NSNN. C¸c kho¶n chi NSNN b»ng ngo¹i tÖ, hiÖn vËt, ngµy c«ng lao ®éng ®-îc quy ®æi vµ h¹ch to¸n chi b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ ngo¹i tÖ, gi¸ hiÖn vËt, ngµy c«ng lao ®éng do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n chi NSNN c¸c kho¶n chi sai ph¶i thu håi gi¶m chi. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan tµi chÝnh hoÆc 10 quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn, KBNN thùc hiÖn viÖc thu håi gi¶m chi NSNN. - §iÒu kiÖn cÊp ph¸t thanh to¸n: §· cã trong dù to¸n chi NSNN n¨m ®-îc duyÖt, bao gåm c¸c néi dung sau: + Néi dung dù to¸n chi NSNN: Dù to¸n chi ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c Bé, Ngµnh ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi theo ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh, kÓ c¶ c¸c kho¶n chi tõ nguån viÖn trî vµ c¸c kho¶n vay. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã thu ®-îc sö dông mét phÇn sè thu ®Ó chi tiªu theo chÕ ®é cho phÐp; c¸c ®¬n vÞ ®-îc NSNN hç trî mét phÇn kinh phÝ còng ph¶i lËp dù to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi cña ®¬n vÞ theo nguån tù thu vµ nguån NSNN hç trî. Dù to¸n chi NSNN cña c¸c ®¬n vÞ ph¶i theo ®óng mÉu biÓu quy ®Þnh vµ ph¶i chi tiÕt theo Môc lôc NSNN. + Giao nhiÖm vô chi, ph©n bæ dù to¸n: Thñ t-íng ChÝnh phñ giao nhiÖm vô chi NSNN cho tõng Bé, c¬ quan Trung -¬ng; nhiÖm vô chi vµ møc bæ sung (nÕu cã) tõ NSTW, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña NSTW cho tõng tØnh. C¸c Bé, Ngµnh trung -¬ng giao dù to¸n chi ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, Ngµnh qu¶n lý. Uû ban nh©n d©n tØnh giao nhiÖm vô chi ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tØnh, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña NSTW, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch cÊp tØnh (nÕu cã) cho tõng huyÖn; møc bæ sung tõ ng©n s¸ch tØnh cho ng©n s¸ch huyÖn (nÕu cã). Uû ban nh©n d©n huyÖn giao nhiÖm vô chi ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc huyÖn vµ møc bæ sung ng©n s¸ch cho tõng x·. C¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I khi nhËn ®-îc dù to¸n chi ng©n s¸ch cña cÊp cã 11 thÈm quyÒn giao ph¶i tæ chøc giao dù to¸n chi tiÕt cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II (hoÆc cÊp III) trùc thuéc, ®¶m b¶o nguyªn t¾c khíp ®óng vÒ tæng møc vµ chi tiÕt theo tõng môc chi ®· ®-îc giao. + §óng chÕ ®é, tiªu chuÈn ®Þnh møc: §Þnh møc tiªu chuÈn chi lµ giíi h¹n tèi ®a c¸c møc chi tiªu cho mét môc ®Ých cô thÓ cña ®¬n vÞ sö dông NSNN ®-îc c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn ban hµnh. §Þnh møc tiªu chuÈn chi lµ c¨n cø quan träng ®Ó lËp kÕ ho¹ch dù to¸n chi NSNN hµng n¨m vµ lµ c¨n cø ®Ó Kho b¹c kiÓm so¸t chi NSNN. + §· ®-îc chuÈn chi: ChuÈn chi lµ ®ång ý chi, cho phÐp chi hoÆc quyÕt ®Þnh chi trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh NSNN. Khi thÈm ®Þnh hå s¬ thanh to¸n, KBNN ph¶i kiÓm so¸t viÖc quyÕt ®Þnh chi cña chñ tµi kho¶n ®èi víi bÊt kú kho¶n chi nµo hay gäi lµ kiÓm tra lÖnh chuÈn chi. ThÈm quyÒn chuÈn chi ph¶i lµ ng-êi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hoÆc ng-êi ®-îc uû quyÒn (gäi chung lµ chñ tµi kho¶n) ®· ®-îc c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. TÊt c¶ c¸c chñ tµi kho¶n ph¶i ®¨ng ký ch÷ ký b»ng tay, mÉu dÊu c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý chøng minh quyÒn lùc (quyÕt ®Þnh ®Ò b¹t, v¨n b¶n uû quyÒn) víi c¬ quan KBNN n¬i giao dÞch. GiÊy rót dù to¸n ph¶i ghi râ rµng, ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè theo ®óng mÉu quy ®Þnh. §èi víi c¸c kho¶n chi ®-îc c¬ quan tµi chÝnh cÊp trùc tiÕp b»ng “LÖnh chi tiÒn”; c¬ quan tµi chÝnh cã nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t néi dung, tÝnh chÊt cña tõng kho¶n chi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÊp ph¸t NSNN theo quy ®Þnh. KBNN cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n, chi tr¶ cho ®¬n vÞ sö dông NSNN theo néi dung ghi trong “LÖnh chi tiÒn” cña c¬ quan tµi chÝnh. + Cã ®Çy ®ñ hå, chøng tõ: Mçi kho¶n chi ®Òu ph¶i lËp theo mÉu chøng tõ ®· ®-îc quy ®Þnh, ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. KBNN cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ tr-íc khi thanh to¸n, chi tr¶ kinh phÝ NSNN cho ®¬n vÞ sö dông. 12 1.2.4. Quy trình kiểm soát chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi ĐTPT đƣợc triển khai từ cuối năm 2007 theo Quyết định số 297/QĐ-KBNN ngày 18/5/2007, Quyết định số 1539/QĐ-KBNN ngày 11/12/2007 và Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009 về Quy trình kiểm soát chi ĐTPT và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ trong nƣớc qua hệ thống KBNN. Qua nhiều lần thay đổi, cải tiến, hiện nay quy trình một cửa đang đƣợc áp dụng tại KBNN các tỉnh, Thành phố theo Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 của Tổng Giám đốc KBNN về việc Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ trong nƣớc qua Hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc. Các đơn vị đến giao dịch liên hệ với một bộ phận chuyên trách từ khâu hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cuối cùng, đảm bảo sự tách bạch giữa cán bộ nhận và trả hồ sở kết quả với cán bộ kiểm soát thanh toán. Thực hiện giao dịch một cửa đã mang lại nhiều thuận lợi cho công tác kiểm soát chi đầu tƣ qua KBNN. Quy trình nghiệp vụ đƣợc cải tiến từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng từ và trả kết quả theo hƣớng nhanh gọn, thuận tiện. Quy trình cải tiến góp phần nâng cao năng lực, trình độ và trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. Hồ sơ đƣợc kiểm tra sơ bộ và phân loại xử lý ngay từ đầu nên giải quyết công việc nhanh chóng, khách hàng không phải đi lại nhiều lần, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng NSNN. * Quy trình giao dịch một cửa kiểm soát hợp đồng tạm cấp và hợp đồng thanh toán nhiều lần (trừ lần thanh toán cuối cùng) Quy trình đƣợc thực hiện trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đƣợc đầy đủ hồ sơ của chủ đầu tƣ. Trình tự các bƣớc đƣợc thực hiện theo sơ đồ 1.1 (trang 15): 13
- Xem thêm -