Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty tnhh khoá bảo an

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi ViÖt Nam tiÕn hµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nhiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ khèc liÖt. ChÝnh v× vËy, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông ®ång thêi nhiÒu biÖn ph¸p, nhiÒu c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n ®-îc coi lµ mét c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bëi nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h¹ch to¸n lµ ph¶i tù trang tr¶i vµ cã l·i. Qua viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, doanh nghiÖp cã thÓ t×m c¸ch h¹ thÊp ®-îc chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµm ¨n cã l·i, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp H¬n n÷a, xÐt riªng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× cã mét yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, tõ ®ã ¶nh h-ëng gi¸n tiÕp ®Õn viÖc c¹nh tranh cña doanh nghiªp víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®ã chÝnh lµ vËt liÖu ®Çu v¸o. Cã x¸c ®Þnh ®óng, cã æn ®Þnh nguån vËt liÖu, còng nhtÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vËt liÖu, tr¸nh l·ng phÝ vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× míi cã thÓ gãp phÇn gi¶m bít ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, cã thÓ thÊy tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng . Víi ý nghÜa nµy , kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o AN, em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An”. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm 3 ch-¬ng: PhÇn 1. T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An PhÇn 2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. PHÇn 1 T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH KHo¸ B¶o An Trang 1 I. ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ mét c«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 2000 víi sè vèn ®iÒu lÖ: 1.000.0000.000 ® Trô së giao dÞch hiÖn nay cña C«ng ty lµ 195D Phè §¹i La - Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty lµ:  S¶n xuÊt c¸c chi tiÕt kho¸, chèt kho¸, vµ kho¸ c¸c lo¹i,  Bu«n b¸n kho¸ c¸c lo¹i TiÒn th©n cña c«ng ty lµ Tæ hîp t¸c - Kho¸ ViÖt Trung víi sè l-îng nh©n viªn chØ cã h¬n 10 ng-êi ®-îc thµnh lËp thµnh lËp tõ n¨m 1997 víi mÆt hµng s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÝnh lµ : kho¸ cÇu treo, kho¸ tñ, kho¸ ke mon, mét sè chi tiÕt cña c¸c lo¹i kho¸. §Õn n¨m 2000 tõ tæ hîp t¸c Kho¸ ViÖt Trung ph¸t triÓn lªn c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An nªn c«ng ty vÉn tËn dông ®-îc c¸c quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c cò ®ång thêi ®· t¹o thªm ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng míi. C¸c chñng lo¹i kho¸ cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n víi mÉu m· s¶n phÈm ®a d¹ng vµ gi¸ c¶ phï hîp víi nhu cÇu ng-êi tiªu dïng nªn ®ang ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng chÊp nhËn, Kh¸ch hµng cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu ë miÒn B¾c vµ miÒn Trung. Víi c¸c kh¸ch hµng quan träng cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i, c¸c cöa hµng b¸n bu«n ë c¸c tØnh nh-: c«ng ty TNHH Thµnh §«, Cöa hµng Hïng C-êng, Cöa hµng ChÞ Loan... Tíi nay, tr¶i qua gÇn 4 n¨m phÊn ®Êu x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, Víi sù nç lùc cè g¾ng cña gi¸m ®èc còng nh- cña toµn thÓ nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m nh- sau: Trang 2 B¶ng 1 : Mét sè kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c n¨m 2000-2001-2002 §¬n vÞ: 1000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Doanh thu b¸n hµng 1146580 1436200 1620120 Gi¸ vèn hµng b¸n 1013530 1265700 1412600 Chi phÝ b¸n hµng 17800 24600 27320 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 38650 54000 61350 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 76600 91900 118850 ThuÕ TNDN 24512 29408 38032 Lîi nhuËn sau thuÕ 52088 62492 80818 650 750 800 Thu nhËp b×nh qu©n 1 Lao ®éng Nh- vËy doanh thu còng nh- lîi nhuËn cña c«ng ty ®Òu t¨ng trong 3 n¨m 2000, 2001, 2002. §©y lµ mét nç lùc lín cña c«ng ty. Tuy nhiªn chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng t¨ng kh¸ nhanh së dü nh- vËy lµ do chñ yÕu t¨ng l-¬ng cña nh©n viªn c¸c phßng ban lªn lµ chñ yÕu ®Ó kÝch thÝch ng-êi lao ®éng t¨ng c-êng cèng hiÕn cho c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã mét trî lý gi¸m ®èc cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng. C¸c phßng chøc n¨ng theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc vµ gióp ®ì gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ cña c¸c phßng ban nh- sau:  Phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh: Cã nhiÖm vô: - Trªn c¬ së c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao, gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh- gi¸ b¸n cña s¶n phÈm X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô ng¾n h¹n còng nhdµi h¹n X©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m sau, kú sau, X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu, Trang 3 - Ngoµi ra, phßng cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ tr-êng nh»m n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng, giíi thiÖu qu¶ng b¸ s¶n phÈm...®Ó më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.  Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô lµ: CËp nhËt c¸c chøng tõ kÕ to¸n , theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, xö lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh. Tõ ®ã gióp cho viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô: TuyÓn dông bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng cho phï hîp víi tr×nh ®é cung nh- c«ng viÖc ®-îc giao trong c«ng ty Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th-, ®¸nh m¸y, l-u tr÷, t¹p vô, c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh.  Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô lµ  X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm. ThiÕt kÕ c¸c khu«n mÉu s¶n phÈm, cung cÊp c¸c b¶n vÏ kü thuËt  TriÓn khai c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®-a vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, Söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An Gi¸m ®èc Trî lý gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh Phßng kü thuËt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Ph©n x-ëng s¶n xuÊt Trang 4 2.2. §Æc ®iÓm bé m¸y s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty a / Bé m¸y s¶n xuÊt  §éi c¬ khÝ bao gåm c¸c tæ : tæ dËp, tæ khoan... NhiÖm vô chñ yÕu lµm c¸c c«ng viÖc khoan lç kho¸, dËp ch×a. khoan c¾t c¸c chi tiÕt. Ngoµi ra ®éi c¬ khÝ cßn thùc hiÖn lµm c¸c chi tiÕt s¶n phÈm nh- b¶n lÒ, chèt cöa...  §éi s¬n m¹ gåm cã tæ ®¸nh bãng, tæ m¹, tæ s¬n... NhiÖm vô chñ yÕu cña ®éi nµy lµ s¬n m¹ quai kho¸, b¶n lÒ, chèt cöa, Crªm«n...  §éi l¾p r¸p gåm c¸c tæ: tæ l¾p 1, tæ l¾p 2, tæ bao gãi ... ®éi l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c chi tiÕt rêi kh¸c nhau ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hoµn chØnh. §ång thêi thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi, d¸n nh·n hiÖu c¸c s¶n phÈm, s¾p xÕp s¶n phÈm vµo kho. b / Quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kho¸ phôc vô tiªu dïng, phô tïng phô kiÖn cña kho¸ b»ng kim lo¹i. M¸y mãc sö dông cña c«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng m¸y mãc cña nh÷ng n¨m 80 vµ nh÷ng n¨m 90, bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng m¸y mãc ®¬n gi¶n hiÖn ®¹i míi cña NhËt vµ Trung Quèc. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ liªn tôc kh©u sau nèi tiÕp kh©u tr-íc, qui m« s¶n xuÊt thuéc lo¹i nhá C¸c s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra trªn cïng mét qui tr×nh s¶n xuÊt theo cïng mét ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ, song gi÷a c¸c lo¹i, c¸c s¶n phÈm cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau vÒ kÝch cì, vÒ mÆt kü thuËt. 3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo kiÓu tËp trung. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc thøc hiÖn ë phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty tõ kh©u vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tæng hîp ®Õn lËp b¸o c¸o vµ kiÓm tra kÕ to¸n . Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty gåm cã 5 ng-êi. §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh, ®ång thêi cã tÝnh chÊt tham m-u gi÷a kÕ to¸n tr-ëng víi kÕ to¸n phÇn hµnh. Ngoµi ra cã c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh lµ:  KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n tiÒn l-¬ng kiªm thanh to¸n  KÕ to¸n tiªu thô  Thñ quü kiªm kÕ to¸n TSC§ Trang 5 KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt c©n ®èi tµi chÝnh, sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶. §ång thêi lµ ng-êi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i thµnh phÈm, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, theo dâi t×nh h×nh tiªu thô, hµng quý lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu cña cÊp trªn. KÕ to¸n vËt t- cã tr¸ch nhiÖm theo dâi chi tiÕt, tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i vËt t- sö dông cho s¶n suÊt s¶n phÈm KÕ to¸n tiÒn l-¬ng kiªm thanh to¸n: cã nhiÖm vô tÝnh l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô lËp vµ theo dâi phiÕu thu, phiÕu chi, më sæ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n hµng, thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ n-íc, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶. Thñ quü kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cã nhiÖm vô më sæ theo dâi thu, chi b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh trong tõng ngµy, Ngoµi ra cßn ph¶i theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, t×nh h×nh tÝnh vµ trÝch nép khÊu hao TSC§. 3.2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty HiÖn nay t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ¸p dông chÝnh s¸ch kÕ to¸n sau: - Niªn ®é kÕ to¸n : tõ 1/1/N ®Õn 31/12/N - §¬n vÞ tiÒn tÖ : ViÖt Nam ®ång - Ph-¬ng ph¸p nép VAT : ph-¬ng ph¸p khÊu trõ - Ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ hµng tån kho : theo gi¸ nhËp tr-íc xuÊt tr-íc - Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ : ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh - H×nh thøc kÕ to¸n : HiÖn nay c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. II. kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. 1. §Æc ®iÓm kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Lµ mét c«ng ty cã qui m« võa, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng kho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng .... nªn c«ng ty ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau ®-îc sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh- thÐp c¸c lo¹i (thÐp l¸, thÐp inox, thÐp gãc, thÐp vu«ng ...), nh«m, ®ång, bi, c¸c lo¹i ho¸ chÊt, ... Tuy nhiªn víi tr×nh ®é nghiÖp vô còng nh- tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, c¸n bé qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña Trang 6 c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã cã thÓ ®¶m b¶o cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®óng chÊt l-îng vËt liÖu cho qui tr×nh s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt liªn tôc. Trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ mét khèi l-îng lín nguyªn vËt liÖu nh- vËy, th× tr-íc tiªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu trªn c¬ së ®Æc ®iÓm, vai trß, c«ng dông cña tõng thø, lo¹i vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, cô thÓ lµ: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm c¸c lo¹i nh- thÐp, nh«m, ®ång, æ bi, th©n kho¸, lâi kho¸, bi, ph«i ch×a kho¸ ... - VËt liÖu phô gåm cã dÇu AC10, dÇu pha s¬n, d©y mai so, ... - Phô tïng thay thÕ nh- lµ d©y cua-roa, ®¸ c¾t thÐp, ®¸ mµi, vßng bi, ... - Nhiªn liÖu gåm cã x¨ng A83, dÇu mazót, cñi ®èt, ... - VËt liÖu kh¸c nh- hép giÊy crªm«n, hßm gç... Nhê c¸ch ph©n lo¹i hîp lý nh- trªn mµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã thÓ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu, tõ ®ã cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸ chÝnh x¸c, kÞp thêi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ , sö dông vËt liÖu mét c¸ch hîp lý. Ngoµi ra, ®Ó qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× viÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®ãng vai trß kh¸ quan träng. V× vËy ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An th× viÖc tÝnh gi¸ vËt liÖu ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. B»ng viÖc sö dông ph-¬ng ph¸p nµy ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®· gióp c«ng ty ghi sæ ®¬n gi¶n vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n 2. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 2.1. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty §Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®· sö dông hÖ thèng c¸c chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (MÉu sè 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho (MÉu sè 02 – VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t... 2.1.1.Thñ tôc nhËp kho vËt liÖu Theo chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu khi vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i lµm thñ tôc kiÓm nhËn vµ nhËp kho c«ng ty. Trang 7 Thùc tÕ ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, khi c¸c vËt liÖu ®-îc giao ®Õn c«ng ty , nh©n viªn phßng kü thuËt cïng nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh kÕt hîp víi thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, qui c¸ch vËt t- råi viÕt biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-. C¬ së ®Ó kiÓm nghiÖm lµ ho¸ ®¬n GTGT cña bªn b¸n. Tr-êng hîp ch-a cã ho¸ ®¬n th× c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n gi÷a hai bªn ®Ó kiÓm nghiÖm.C¸c vËt liÖu nµo kh«ng ®¹t tiªu chuÈn nh- quy c¸ch th× c«ng ty ®Òu kh«ng cho nhËp kho mµ yªu cÇu bªn b¸n chuyÓn ngay cho c«ng ty c¸c vËt liÖu ®· ký theo hîp ®ång. VÝ dô : BiÓu sè 1- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt tBiªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t(Sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ c¶) H«m nay, ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 Ban kiÓm nghiÖm vËt t- gåm cã: 1. Bµ NguyÔn V¨n Tó KHKD - Tr-ëng ban 2. Bµ NguyÔn ThÞ An Kü thuËt - Uû viªn 4. Bµ Ph¹m Anh V©n Thñ kho - Uû viªn C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 08597 ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2003 cña c«ng ty TNHH V©n An hoÆc theo hîp ®ång sè ... ngµy ... / ... / ... ®· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t- sau Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm : C©n thùc tÕ Sè l-îng tt A Tªn nh·n §¬n vÞ Theo hiÖu, qui c¸ch tÝnh chøng vËt ttõ B 1 Vßng long ®en Kg 2 Thùc tÕ kiÓm nghiÖm §óng qui Kh«ng ®óng c¸ch phÈm qui c¸ch chÊt phÈm chÊt 3 4 100 100 5 KÕt luËn vµ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña ban kiÓm nghiÖm : NhËp kho c«ng ty Thñ kho Uû viªn Kü thuËt Uû viªn Chñ hµng KHKD Tr-ëng ban Trang 8 Sau ®ã nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- lµm thñ tôc nhËp kho vµ viÕt phiÕu nhËp kho c¨n cø vµo sè l-îng vËt liÖu thùc nhËp. PhiÕu nhËp kho cã ch÷ ký cña nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh, thñ kho, bªn giao hµng, kÕ to¸n tr-ëng vµ thñ tr-ëng ®¬n vÞ. VÝ dô : BiÓu sè 2 - PhiÕu nhËp kho phiÕu nhËp kho §¬n vÞ: Cty kho¸ B¶o An MÉu sè 01-VT Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 Q§ sè 1141 TC/C§KT ngµy 1-11-1995 cña BTC Sè : 97 Nî : 1521 Cã : 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng : C«ng ty TNHH V©n An Theo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 NhËp t¹i kho c«ng ty TT Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch phÈm chÊt vËt t- M· sè A B C 1 Vßng long ®en §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng Theo chøng tõ Thùc nhËp §¬n Thµnh gi¸ tiÒn D 1 2 3 4 Kg 100 100 50000 5.000.000 Céng : 5.000.000 ® (ViÕt b»ng ch÷) : N¨m triÖu ®ång ch½n Nh©n viªn Ng-êi giao hµng Thñ kho Phßng KH& KD KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (PhÇn ®Þnh kho¶n do kÕ to¸n vËt t- thùc hiÖn ) PhiÕu nhËp kho vËt t- ®-îc lËp thµnh 3 liªn, cã ®Çy ®ñ c¸c ch÷ ký nh- trªn trong ®ã: Liªn 1: L-u t¹i phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh Liªn2: Thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n vËt tLiªn 3: Giao cho kÕ to¸n thanh to¸n kÌm theo ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- (nÕu cã) vµ c¸c chøng tõ liªn quan trong tr-êng hîp trong tr-êng hîp mua vËt t- thanh to¸n ngay. Riªng víi tr-êng hîp vËt t- nhËp kho nh-ng thanh to¸n chËm th× phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t-, sau ®ã khi Trang 9 thanh to¸n th× kÕ to¸n vËt t- chuyÓn cho kÕ to¸n thanh to¸n phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ liªn quan nµy 2.1.2. Thñ tôc xuÊt kho vËt liÖu T¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, vËt liÖu ®-îc xuÊt sö dông chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt. T¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c tæ tr-ëng s¶n xuÊt x¸c ®Þnh sè vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó dïng vµo s¶n xuÊt, råi viÕt sè l-îng cÇn thiÕt vµo sæ yªu cÇu cung cÊp vËt tgöi lªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh. NghiÖp vô xuÊt kho ph¸t sinh, nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh viÕt phiÕu xuÊt kho theo l-îng yªu cÇu ®ã. PhiÕu xuÊt kho vËt t- ®-îc lËp thµnh 3 liªn, trong ®ã: - Liªn 1 : Phßng kÕ hoach vµ kinh doanh l-u - Liªn 2 : Thñ kho sö dông ®Ó ghi chi tiÕt, cuèi th¸ng chuyÓn cho KT vËt liÖu - Liªn 3 : Giao cho ng-êi nhËn vËt t- chuyÓn vÒ bé phËn sö dông. VÝ dô : BiÓu sè 3 - PhiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 01/VT Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2003 Q§ 1141 TC/C§KT ngµy 01-11-1995 Hä , tªn ng-êi nhËn hµng : Tæ l¾p r¸p Lý do xuÊt kho : l¾p kho¸ 10 XuÊt t¹i kho c«ng ty Sè 196 Nî : 621 Cã : 1521 T Tªn nh·n hiÖu, qui §V M· T c¸ch vËt t- tÝnh vËt Yªu Thùc t- cÇu xuÊt 1 2 Bi th©n  2,5 x4 Bi th©n  2,5 x5 kg - Sè l-îng 4,5 10 4,5 10 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 81.000 83.000 Céng 364.500 830.000 1.194.500 (ViÕt b»ng ch÷ ): Mét triÖu mét tr¨m chÝn t- ngµn n¨m tr¨m ®ång Phô tr¸ch cung tiªu Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi nhËn Thñ kho Trang 10 Nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh ph¶i göi phiÕu xuÊt kho (liªn 2) xuèng cho thñ kho, sau ®ã thñ tr-ëng hay c«ng nh©n cña ph©n x-ëng ®ã xuèng nhËn vËt ttheo phiÕu xuÊt. Tuy nhiªn, viÖc xuÊt vËt t- theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt cßn ph¶i c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t- ®-îc cÊp do phßng kÕ ho¹ch lËp, nÕu kh«ng cã thÓ g©y ra l·ng phÝ vËt tmµ kÕ to¸n vËt t- kh«ng kiÓm so¸t ®-îc. 2.1.3. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµ c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho theo tõng thø, lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. T¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu c«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p thÎ song song. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty TNHH Kho¸ B¶o an ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho PhiÕu nhËp kho Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL B¶ng kª tæng hîp nhËp - xuÊt - tån NVL Trong ®ã: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu, kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty diÔn ra nh- sau:  T¹i kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña c¸c nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè l-îng.Hµng ngµy, khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ råi ghi chÐp sè thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. ThÎ kho ®-îc më cho tõng thø vËt liÖu, mçi thø cã mét hoÆc mét sè tê tuú vµo khèi l-îng ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, Trang 11 mçi chøng tõ ghi mét dßng. Sau khi ghi thÎ kho xong, thñ kho chuyÓn chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn thÎ kho ®Ó tÝnh ra sè l-îng hµng tån kho cuèi kú vµ ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt cña kÕ to¸n. Vµ theo nguyªn t¾c ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña sè vËt liÖu tån kho, hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu sè thùc tån trong kho vµ sè ghi trªn thÎ kho. NÕu cã sù chªnh lÖch ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh sè liÖu trªn thÎ kho phï hîp víi sè thùc tÕ kiÓm kª. Song trªn thùc tÕ, viÖc kiÓm tra nµy kh«ng thùc hiÖn ®-îc do cã rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu ë kho, viÖc kiÓm tra mÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian nªn c«ng ty chØ thùc hiÖn tæng kiÓm kª vµo cuèi tõng quý. VÝ dô : BiÕu sè 4 – ThÎ kho §¬n vÞ : C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o An thÎ kho MÉu sè 01/VT Ngµy lËp thÎ 07/03/2003 Tê sè : 40 - Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t- : Bi th©n  2,5 x 4 - §¬n vÞ tÝnh : kg T Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy Sè l-îng T 1 2 3 4 5 Sè hiÖu 139 195 196 156 219 nhËp, Ngµy th¸ng 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 NhËp XuÊt KÝ x¸c Tån xuÊt Tån th¸ng 2 NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p XuÊt Tæ l¾p NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p Tån th¸ng 3 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 nhËn cña KT 12 6,5 4,5 5 4,5 5,5 17,5 11 6,5 11,5 7 7  T¹i phßng kÕ to¸n : §Þnh kú 05 ngµy mét lÇn , kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu xuèng kho nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt. Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ chi tiÕt. Sæ chi tiÕt ®-îc më cho tõng vËt liÖu cã kÕt cÊu t-¬ng tù nh- thÎ kho nh-ng theo dâi c¶ vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho vµ trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng kª nhËp - xuÊt - tån cho tõng kho vµ cho toµn doanh nghiÖp. Trang 12 VÝ dô : BiÕu sè 5 - Sæ chi tiÕt §¬n vÞ : C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o An sæ chi tiÕt vËt liÖu Th¸ng 3 n¨m 2003 - Tªn vËt liÖu : Bi th©n  2,5 x 4 - Tµi kho¶n Ngµy th¸ng 10/31 0/3 10/3 20/3 25/3 : 1521 Chøng tõ Sè hiÖu 139 195 196 156 219 §¬n vÞ: 1000 ®ång DiÔn gi¶i Ngµy th¸ng 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 Tån th¸ng 2 NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p XuÊt Tæ l¾p NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p §¬n gi¸ 81 81 81 81 80 81 NhËp Sè l-îng 12 5 XuÊt Thµnh tiÒn Sè l-îng Tån Thµnh tiÒn Sè l-îng Thµnh tiÒn 6,5 4,5 526,5 364,5 4,5 364,5 5,5 17,5 11 6,5 11,5 7 445,5 1417,5 891 526,5 926,5 562 7 562 972 400 Tån th¸ng 3 Trang 13 T B»ng viÖc ghi sæ nh- vËy ®· gióp c«ng ty ®¬n gi¶n trong ghi sæ, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong viÖc ghi chÐp tõ ®ã cã thÓ theo dâi ®-îc t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu. 2.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An  KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, vËt liÖu ®-îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nªn kÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë c«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n : TK 1331, TK 152 (chi tiÕt), TK 331, TK 1111, TK1121, ...  NhËp vËt liÖu do mua ngoµi: ë c«ng ty, khi hµng vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT vµ ho¸ ®¬n c-íc phÝ vËn chuyÓn (nÕu cã) , tuú tõng tr-êng hîp kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh- sau:  Khi mua hµng thanh to¸n ngay, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) - Gi¸ mua ch-a thuÕ GTGT Nî TK 1331 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ Cã TK 111, 1121 - Tæng gi¸ thanh to¸n VÝ dô: Khi mua ph«i ch×a kho¸ theo phiÕu nhËp kho sè 90 ngµy 04/03/2003 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 08278 cña c«ng ty TNHH Thµnh §«, phiÕu chi sè 125, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521: 3.620.000 Nî TK 1331 : 181.000 Cã TK 1111 : 3.801.000  Khi mua hµng thanh to¸n chËm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 331 §Õn khi kÕ to¸n thanh to¸n c¾t sÐc hoÆc viÕt phiÕu chi thanh to¸n tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 Cã TK 1111, 1121 VÝ dô : Khi mua vßng long ®en cña c«ng ty TNHH V©n An, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 97 ngµy 07/03/2003 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 08597 , kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 5.000.000 Nî TK 1331 : 250.000 Cã TK 331 : 5.250.000 Sau ®ã khi kÕ to¸n thanh to¸n c¾t sÐc chi tr¶ tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : 5.250.000 Cã TK 1121: 5.250.000 Trang 14  NÕu trong qu¸ tr×nh mua hµng cã ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn sÏ ®-îc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n c-íc phÝ vËn chuyÓn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 (nÕu cã) Cã TK 1111 VÝ dô: Khi mua thanh thÐp dÑt dïng l¾p kho¸ clemon cña x-ëng c¬ khÝ Hïng Ph¸t ngµy 28/03, chi phÝ thuª vËn chuyÓn lµ 88.000 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 80.000 Nî TK 1331 : 8.000 Cã TK 1111 : 88.000  Tr-êng hîp c«ng ty øng tr-íc tiÒn mua vËt liÖu nh-ng vËt liÖu ch-a vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo sè tiÒn ®· chi, kÕ to¸n ghi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi b¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331 Cã TK 1111, 112 Khi vËt liÖu vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 331  NhËp vËt liÖu tõ nguån t¹m øng Khi cã nhu cÇu t¹m øng, c¸n bé kÕ ho¹ch vµ kinh doanh sÏ viÕt ®¬n xin t¹m øng. C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, sau khi ®· ®-îc gi¸m ®èc xÐt duyÖt, kÕ to¸n viÕt phiÕu chi vµ ghi sæ chi tiÕt TK 141 – “T¹m øng” : Nî TK 141 Cã TK 1111 Khi vËt t- vÒ nhËp kho, c¨n cø phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vËt t- ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 141 Sau ®ã c¨n cø vµo giÊy thanh to¸n t¹m øng nÕu cßn thõa tiÒn sÏ nép quÜ vµ ghi: Nî TK 1111 Cã TK 141  NhËp vËt liÖu tù chÕ C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho: Nî TK 152 (chi tiÕt) Cã TK 154 KÕ to¸n theo dâi trªn sæ c¸i TK 152 theo gi¸ thùc tÕ ph¸t sinh. Së dÜ nh- vËy lµ v× mÆt hµng tù chÕ ë c«ng ty kh«ng nhiÒu, viÖc theo dâi ®¬n gi¶n. Trang 15 VÝ dô: Theo phiÕu nhËp kho 145 ngµy 13/03/2003, trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho lµ 2.250.000 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 2.250.000 Cã TK 154 : 2.250.00  NhËp vËt liÖu do thõa trong s¶n xuÊt VÝ dô : C¨n cø phiÕu nhËp kho sè 159 ngµy 20/03/2003, trÞ gi¸ vËt liÖu thu håi nhËp kho lµ 698.500®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 698.500 Cã TK 621 : 698.500  KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c s¶n phÈm chñ yÕu, cã ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. VËt liÖu ë c«ng ty xuÊt kho chñ yÕu sö dông cho s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Khi vËt liÖu xuÊt kho, thñ kho ghi sè thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ph©n lo¹i phiÕu xuÊt kho theo ®èi t-îng sö dông råi c¨n cø vµo sè thùc xuÊt vµ ®¬n gi¸ ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt vËt liÖu c«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n nh- TK 152 (chi tiÕt ), TK 621, TK 627, TK 154, ...ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu tïy theo môc ®Ých sö dông, kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh- sau:  NÕu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt nh- s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸, ... kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 gi¸ thùc tÕ vËt Cã TK 152 (chi tiÕt) liÖu xuÊt kho VÝ dô : PhiÕu xuÊt kho 196 ngµy 09/03/2003, trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng lµ 1.194.500 ® , KÕ to¸n sÏ ghi: Nî TK 621 : 1.194.500 Cã TK 1521 : 1.194.500 Tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi Nî TK 627 Cã TK 152 (chi tiÕt) VÝ dô: PhiÕu xuÊt kho 185 ngµy 05/03/2003 xuÊt dÇu m¸y ®Ó b«i tr¬n m¸y ë ph©n x-ëng, trÞ gi¸ xuÊt dïng 250.000 ®, kÕ to¸n ghi Nî TK 627 :250.000 ® Cã TK 1522 : 250.000 ®  NÕu xuÊt kho vËt liÖu tù gia c«ng, kÕ to¸n ghi Nî TK 154 Cã TK 152 (chi tiÕt) Chi phÝ chi gia c«ng (nÕu cã), kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 Trang 16 Cã TK 1111 VÝ dô: PhiÕu xuÊt kho 183 ngµy 04/03/2003 , xuÊt ®ång c©y  12 cho tæ c¬ khÝ ®Ó tù gia c«ng, trÞ gi¸ trªn phiÕu xuÊt kho lµ 1.300.000, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 : 1.300.000 Cã TK 1521 : 1.300.000  KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu Hµng th¸ng ®Ó phôc vô cho kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ghi sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian ph¸t sinh, tõ ®ã ghi vµo c¸c sæ c¸i liªn quan : sæ c¸i TK 1521, 1522, 331,... VÝ dô : BiÓu sè 6 - Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký chung Chøng tõ Ngµy Sè 183 90 185 139 97 04/03 04/03 05/03 07/03 07/03 195 08/03 196 09/03 DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n Mang sang XuÊt ®ång c©y  12 cho tæ 154 1522 c¬ khÝ tù gia c«ng Mua ph«i ch×a kho¸ vÒ NK 1521 1331 1111 XuÊt dÇu m¸y ®Ó b«i tr¬n 627 m¸y 1522 1521 Mua bi th©n  2,5 x 4 1331 nhËp kho c«ng ty 1111 Mua vßng long ®en vÒ nhËp 1521 kho 1331 331 621 XuÊt bi th©n  2,5 x 4 1521 cho tæ l¾p XuÊt bi th©n  2,5 x 4 vµ 621 1521  2,5 x 5 cho tæ l¾p Sè ph¸t sinh Nî Cã 318.350.500 1.300.000 318.350.500 1.300.000 3620.000 181.000 3.801.000 250.000 250.000 972.000 48.600 1020.600 5.000.000 250.000 526.500 5.250.000 526.500 1.194.500 1.194.500 . . .. .. .. . . . . Céng dån trang 389.735.600 389.735.600 Trang 17 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : Nguyªn vËt liÖu chÝnh Sè hiÖu : 1521 TK DiÔn gi¶i ®èi øng Chøng tõ Sè Ngµy Sè trang tr-íc chuyÓn sang Sè ph¸t sinh Nî Cã 82.562.000 90 04/03 Mua ph«i ch×a kho¸ vÒ nhËp kho 139 07/03 Mua bi th©n  2,5 x 4 nhËp kho c«ng ty 1111 3620.000 1111 972.000 97 07/03 Mua vßng long ®en vÒ nhËp kho 195 08/03 XuÊt bi th©n  2,5 x 4 cho tæ l¾p 331 5.000.000 621 526.500 196 09/03 XuÊt bi th©n  2,5 x 4 vµ  2,5 x 5 cho tæ l¾p 621 1.194.500 . . .. .. .. . . . . Céng dån trang 78.945.000 III. ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cñA c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. Tr¶i qua c¸c n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tÝch, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã l·i vµ ®Æc biÖt s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm ®-îc lßng tin cña ®a sè ng-êi tiªu dïng. §Ó gãp phÇn vµo nh÷ng thµnh c«ng ®ã, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua nh÷ng nÐt sau:  ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty : C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung lµ hîp lý, phï hîp víi qui m« s¶n xuÊt võa cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ho¹t ®éng cã nguyªn t¾c, tu©n theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c«ng ty, c¸n bé kÕ to¸n vËt tnãi riªng còng nh- toµn bé c¸c c¸n bé kÕ to¸n kh¸c cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nhiÖt t×nh, cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc, cã tinh thÇn ®oµn kÕt t-¬ng trî gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc.  C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu C«ng t¸c nµy ®-îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn, cã nÒ nÕp b¸m s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, nh©n viªn kÕ to¸n vËt t- còng nh- c¸c nh©n viªn ph©n x-ëng, c¸c nh©n viªn c¸c phßng ban ®· phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a gióp cho c¸c sè liÖu h¹ch to¸n ghi chÐp Trang 18 ®-îc chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi lµ c¬ së cho viÖc b¸o c¸o kÕ to¸n vµo cuèi mçi quÝ ®-îc râ rµng vµ cô thÓ. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua mét sè nÐt sau:  C«ng ty ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu, c¸c v©t liÖu lu«n ®ù¬c cung cÊp ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc ®ång thêi tæ chøc b¶o qu¶n vËt liÖu trong kho hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ë c«ng ty cã hiÖu qu¶.  ViÖc kiÓm tra vËt liÖu chÆt chÏ ngay tõ ®Çu gi÷a c¸c bªn cã liªn quan ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n vËt t- cã thÓ theo dâi chÆt chÏ vËt liÖu ngay tõ khi vËt liÖu ®-îc ®em ®Õn nhËp kho ë c«ng ty  C¸c thñ kho còng nh- nh©n viªn kÕ to¸n lu«n cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp vËt t- lªn c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt , tõ ®ã ®¶m b¶o viÖc vËn hµnh tèt gi÷a c¸c kh©u kÕ to¸n  Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt c«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p thÎ song song vµ sö dông gi¸ nhËp tr-íc xuÊt tr-íc nãi chung lµ kh¸ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vËt liÖu vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cña c«ng ty.  Ngoµi ra, viÖc qu¶n lý tån kho nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, ®¸p øng yªu cÇu theo dâi th-êng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu.  KÕ to¸n vËt t- cña c«ng ty ®· sö dông h×nh thøc nhËt ký chung ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp vËt liÖu ë c«ng ty theo ®óng nh- quy tr×nh kÕ to¸n ®· quy ®Þnh. Tõ ®ã ®¸p øng ®-îc yªu cÇu theo dâi vµ kiÓm tra kÞp thêi vµ râ rµng c¸c t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ vËt t-  VÒ mét sè c«ng t¸c kh¸c Tr-íc tiªn, vÒ trang thiÕt bÞ phôc vô kÕ to¸n, ngoµi c¸c sæ s¸ch ®Çy ®ñ , c¸c tñ ®ùng giÊy tê hîp lý,........ th× C«ng ty ®· trang bÞ m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n ( tuy sè l-îng cßn Ýt chØ cã 02 c¸i ) nh-ng ®· gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh- kÕ to¸n vËt t- ®Èy nhanh tèc ®é h¬n còng nh- ®é chÝnh x¸c cña c¸c phÐp tÝnh, c¸c b¸o c¸o ®-îc ®¶m b¶o h¬n. C«ng t¸c ®µo t¹o båi d-ìng nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty còng kh¸ ®-îc chó träng. ThØnh tho¶ng, theo nh÷ng th«ng tin do quan hÖ cã ®-îc, c«ng ty còng cö c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña m×nh tham dù c¸c kho¸ båi d-ìng ngµy ng¾n do c¸c ®¬n vÞ cã uy tÝn tæ chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. ChÕ ®é l-¬ng th-ëng, ph¹t trõ cña c«ng ty râ rµng vµ chÆt chÏ còng nh- t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn còng ®ang lµ mét ®éng lùc ®Ó mäi ng-êi trong ®ã cã nh©n viªn kÕ to¸n vËt t- lu«n cè g¾ng lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh (trong kh¶ n¨ng cã thÓ ) Trang 19 Tuy vËy, bªn c¹nh mét sè -u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cßn cã mét sè h¹n chÕ, ®ã lµ :  HÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu. VËt liÖu sö dông ë c«ng ty cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, song c«ng ty l¹i ch-a cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu lµm cho nhiÒu lóc viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n ®«i lóc gÆp khã kh¨n ( v× cã nhiÒu lo¹i vËt t- phôc vô cho s¶n xuÊt qu¸ ).§©y còng cã thÓ nãi lµ mét trë ng¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay th× míi cã thÓ tiÕn hµnh tin häc ho¸ trong c«ng ty còng nh- ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vµ c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra trong n¨m 2004. Bëi viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh trong h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu sÏ gÆp khã kh¨n nÕu kh«ng x©y dùng ®-îc mét hÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu.  ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p thÎ song song nh-ng cuèi th¸ng c«ng ty kh«ng cã sù ®èi chiÕu ngay mµ ®Õn cuèi quý míi tæng kiÓm kª v× vËy g©y khã kh¨n cho viÖc ph¸t hiÖn lçi nÕu cã còng nh- h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. Vµ hiÖn nay víi viÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy viÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trïng lÆp vÒ chØ tiªu sè l-îng, lµm mÊt thêi gian cña kÕ to¸n vËt t- còng nh- thñ kho. NhiÒu lóc nhiÒu lo¹i vËt t- kh¸c nhau còng xuÊt nhËp nhiÒu trong mét thêi gian ng¾n lµm c«ng viÖc cña thñ kho vµ kÕ to¸n ph¶i lµm kh¸ vÊt v¶.  VÒ viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin kÕ to¸n míi ViÖc cËp nhËt c¸c chÕ ®é míi vÒ kÕ to¸n cña c«ng ty nhiÒu lóc cßn ch-a kÞp thêi. HiÖn nay, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung trong ®ã cã kÕ to¸n vËt t- v× c«ng viÖc kh¸ bËn nªn kh«ng cã nh÷ng thêi gian r¶nh rçi ®Ó cËp nhËt thªm th«ng tin vÒ thay ®æi. Chñ yÕu hiÖn nay vÉn dùa vµo c¸c mèi quan hÖ cña kÕ to¸n tr-ëng víi Côc ThuÕ, víi bªn tµi chÝnh ®Ó cã nh÷ng th«ng tin, nh÷ng h-íng dÉn thùc hiÖn theo tõng thêi kú, tõ ®ã vËn dông vµo c«ng ty cho ®óng quy ®Þnh. Tãm l¹i, viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin kÕ to¸n míi ë c«ng ty lµ kh¸ bÞ ®éng  Trang thiÕt bÞ phôc vô kÕ to¸n C«ng ty míi trang bÞ 02 m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n ®Ó cho c¸c kÕ to¸n lµm viÖc. ChÝnh v× vËy, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n vÉn ph¶i sö dông chung m¸y tÝnh h¹n chÕ chøc n¨ng tÝnh n¨ng lµm viÖc kÞp thêi cña kÕ to¸n.Vµ h¬n n÷a m¸y tÝnh míi chØ gióp cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung trong ®ã cã kÕ to¸n vËt t- gi¶i quyÕt ®-îc chñ yÕu vÒ kh©u so¹n th¶o v¨n b¶n, còng nh- vµi c«ng ®o¹n tÝnh to¸n qua EXCEL sö dông cho viÖc tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o mµ ch-a gióp gi¶m bít ®-îc c¸c thñ tôc , c¸c kh©u tÝnh to¸n ®Çy phøc t¹p cña kÕ to¸n. Trang 20
- Xem thêm -