Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty tnhh khoá bảo an

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi ViÖt Nam tiÕn hµnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nhiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ khèc liÖt. ChÝnh v× vËy, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông ®ång thêi nhiÒu biÖn ph¸p, nhiÒu c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n ®îc coi lµ mét c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bëi nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h¹ch to¸n lµ ph¶i tù trang tr¶i vµ cã l·i. Qua viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, doanh nghiÖp cã thÓ t×m c¸ch h¹ thÊp ®îc chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµm ¨n cã l·i, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp H¬n n÷a, xÐt riªng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× cã mét yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh vµ chÊt lîng s¶n phÈm, tõ ®ã ¶nh hëng gi¸n tiÕp ®Õn viÖc c¹nh tranh cña doanh nghiªp víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®ã chÝnh lµ vËt liÖu ®Çu v¸o. Cã x¸c ®Þnh ®óng, cã æn ®Þnh nguån vËt liÖu, còng nh tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vËt liÖu, tr¸nh l·ng phÝ vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× míi cã thÓ gãp phÇn gi¶m bít ®îc chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, cã thÓ thÊy tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng . Víi ý nghÜa nµy , kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o AN, em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An”. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: PhÇn 1. T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An PhÇn 2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. PHÇn 1 T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH KHo¸ B¶o An I. ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ mét c«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty ®îc thµnh lËp tõ n¨m 2000 víi sè vèn ®iÒu lÖ: 1.000.0000.000 ® Trô së giao dÞch hiÖn nay cña C«ng ty lµ 195D Phè §¹i La - Hai Bµ Trng- Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty lµ:  S¶n xuÊt c¸c chi tiÕt kho¸, chèt kho¸, vµ kho¸ c¸c lo¹i, Trang 1 Trang  Bu«n b¸n kho¸ c¸c lo¹i TiÒn th©n cña c«ng ty lµ Tæ hîp t¸c - Kho¸ ViÖt Trung víi sè lîng nh©n viªn chØ cã h¬n 10 ngêi ®îc thµnh lËp thµnh lËp tõ n¨m 1997 víi mÆt hµng s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÝnh lµ : kho¸ cÇu treo, kho¸ tñ, kho¸ ke mon, mét sè chi tiÕt cña c¸c lo¹i kho¸. §Õn n¨m 2000 tõ tæ hîp t¸c Kho¸ ViÖt Trung ph¸t triÓn lªn c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An nªn c«ng ty vÉn tËn dông ®îc c¸c quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c cò ®ång thêi ®· t¹o thªm ®îc nhiÒu kh¸ch hµng míi. C¸c chñng lo¹i kho¸ cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n víi mÉu m· s¶n phÈm ®a d¹ng vµ gi¸ c¶ phï hîp víi nhu cÇu ngêi tiªu dïng nªn ®ang ®îc nhiÒu kh¸ch hµng chÊp nhËn, Kh¸ch hµng cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu ë miÒn B¾c vµ miÒn Trung. Víi c¸c kh¸ch hµng quan träng cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty th¬ng m¹i, c¸c cöa hµng b¸n bu«n ë c¸c tØnh nh: c«ng ty TNHH Thµnh §«, Cöa hµng Hïng Cêng, Cöa hµng ChÞ Loan... Tíi nay, tr¶i qua gÇn 4 n¨m phÊn ®Êu x©y dùng vµ trëng thµnh, Víi sù nç lùc cè g¾ng cña gi¸m ®èc còng nh cña toµn thÓ nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m nh sau: B¶ng 1 : Mét sè kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c n¨m 2000-2001-2002 §¬n vÞ: 1000 ®ång ChØ tiªu Doanh thu b¸n hµng Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ TNDN Lîi nhuËn sau thuÕ Thu nhËp b×nh qu©n 1 Lao ®éng N¨m 2000 1146580 1013530 17800 38650 76600 24512 52088 N¨m 2001 1436200 1265700 24600 54000 91900 29408 62492 N¨m 2002 1620120 1412600 27320 61350 118850 38032 80818 650 750 800 Nh vËy doanh thu còng nh lîi nhuËn cña c«ng ty ®Òu t¨ng trong 3 n¨m 2000, 2001, 2002. §©y lµ mét nç lùc lín cña c«ng ty. Tuy nhiªn chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng t¨ng kh¸ nhanh së dü nh vËy lµ do chñ yÕu t¨ng l¬ng cña nh©n viªn c¸c phßng ban lªn lµ chñ yÕu ®Ó kÝch thÝch ngêi lao ®éng t¨ng cêng cèng hiÕn cho c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt Trang 2 Trang kinh doanh. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã mét trî lý gi¸m ®èc cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng. C¸c phßng chøc n¨ng theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc vµ gióp ®ì gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ cña c¸c phßng ban nh sau:  Phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh: Cã nhiÖm vô: - Trªn c¬ së c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao, gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh gi¸ b¸n cña s¶n phÈm X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô ng¾n h¹n còng nh dµi h¹n X©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m sau, kú sau, X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu, - Ngoµi ra, phßng cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ trêng nh»m n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, giíi thiÖu qu¶ng b¸ s¶n phÈm...®Ó më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.  Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô lµ: CËp nhËt c¸c chøng tõ kÕ to¸n , theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, xö lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh. Tõ ®ã gióp cho viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô: TuyÓn dông bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng cho phï hîp víi tr×nh ®é cung nh c«ng viÖc ®îc giao trong c«ng ty Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th, ®¸nh m¸y, lu tr÷, t¹p vô, c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh.  Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô lµ  X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm. ThiÕt kÕ c¸c khu«n mÉu s¶n phÈm, cung cÊp c¸c b¶n vÏ kü thuËt  TriÓn khai c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong vµ ngoµi níc ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, Söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An Gi¸m ®èc Trî lý gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh Phßng kü thuËt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Trang 3 Trang Ph©n xëng s¶n xuÊt 2.2. §Æc ®iÓm bé m¸y s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty a / Bé m¸y s¶n xuÊt  §éi c¬ khÝ bao gåm c¸c tæ : tæ dËp, tæ khoan... NhiÖm vô chñ yÕu lµm c¸c c«ng viÖc khoan lç kho¸, dËp ch×a. khoan c¾t c¸c chi tiÕt. Ngoµi ra ®éi c¬ khÝ cßn thùc hiÖn lµm c¸c chi tiÕt s¶n phÈm nh b¶n lÒ, chèt cöa...  §éi s¬n m¹ gåm cã tæ ®¸nh bãng, tæ m¹, tæ s¬n... NhiÖm vô chñ yÕu cña ®éi nµy lµ s¬n m¹ quai kho¸, b¶n lÒ, chèt cöa, Crªm«n...  §éi l¾p r¸p gåm c¸c tæ: tæ l¾p 1, tæ l¾p 2, tæ bao gãi ... ®éi l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c chi tiÕt rêi kh¸c nhau ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hoµn chØnh. §ång thêi thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi, d¸n nh·n hiÖu c¸c s¶n phÈm, s¾p xÕp s¶n phÈm vµo kho. b / Quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kho¸ phôc vô tiªu dïng, phô tïng phô kiÖn cña kho¸ b»ng kim lo¹i. M¸y mãc sö dông cña c«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng m¸y mãc cña nh÷ng n¨m 80 vµ nh÷ng n¨m 90, bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng m¸y mãc ®¬n gi¶n hiÖn ®¹i míi cña NhËt vµ Trung Quèc. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ liªn tôc kh©u sau nèi tiÕp kh©u tríc, qui m« s¶n xuÊt thuéc lo¹i nhá C¸c s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra trªn cïng mét qui tr×nh s¶n xuÊt theo cïng mét ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ, song gi÷a c¸c lo¹i, c¸c s¶n phÈm cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau vÒ kÝch cì, vÒ mÆt kü thuËt. 3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu tËp trung. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc thøc hiÖn ë phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty tõ kh©u vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tæng hîp ®Õn lËp b¸o c¸o vµ kiÓm tra kÕ to¸n . Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty gåm cã 5 ngêi. §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh, ®ång thêi cã tÝnh chÊt tham mu gi÷a kÕ to¸n trëng víi kÕ to¸n phÇn hµnh. Ngoµi ra cã c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh lµ:  KÕ to¸n vËt t  KÕ to¸n tiÒn l¬ng kiªm thanh to¸n  KÕ to¸n tiªu thô  Thñ quü kiªm kÕ to¸n TSC§ Trang 4 Trang KÕ to¸n trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. KÕ to¸n trëng gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt c©n ®èi tµi chÝnh, sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶. §ång thêi lµ ngêi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i thµnh phÈm, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, theo dâi t×nh h×nh tiªu thô, hµng quý lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu cña cÊp trªn. KÕ to¸n vËt t cã tr¸ch nhiÖm theo dâi chi tiÕt, tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i vËt t sö dông cho s¶n suÊt s¶n phÈm KÕ to¸n tiÒn l¬ng kiªm thanh to¸n: cã nhiÖm vô tÝnh l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô lËp vµ theo dâi phiÕu thu, phiÕu chi, më sæ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n hµng, thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ níc, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶. Thñ quü kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cã nhiÖm vô më sæ theo dâi thu, chi b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh trong tõng ngµy, Ngoµi ra cßn ph¶i theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, t×nh h×nh tÝnh vµ trÝch nép khÊu hao TSC§. 3.2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty HiÖn nay t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ¸p dông chÝnh s¸ch kÕ to¸n sau: - Niªn ®é kÕ to¸n : tõ 1/1/N ®Õn 31/12/N - §¬n vÞ tiÒn tÖ : ViÖt Nam ®ång - Ph¬ng ph¸p nép VAT : ph¬ng ph¸p khÊu trõ - Ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ hµng tån kho : theo gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc - Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ : ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh - H×nh thøc kÕ to¸n : HiÖn nay c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. II. kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. 1. §Æc ®iÓm kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Lµ mét c«ng ty cã qui m« võa, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng kho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng .... nªn c«ng ty ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau ®îc sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh thÐp c¸c lo¹i (thÐp l¸, thÐp inox, thÐp gãc, thÐp vu«ng ...), nh«m, ®ång, bi, c¸c lo¹i ho¸ chÊt, ... Tuy nhiªn víi tr×nh ®é nghiÖp vô còng nh tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, c¸n bé qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã cã thÓ ®¶m b¶o cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®óng chÊt lîng vËt liÖu cho qui tr×nh s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt liªn tôc. Trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ mét khèi lîng lín nguyªn vËt liÖu nh vËy, th× tríc tiªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu trªn c¬ së ®Æc ®iÓm, vai trß, c«ng dông cña tõng thø, lo¹i vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, cô thÓ lµ: Trang 5 Trang - Nguyªn vËt liÖu chÝnh bao gåm c¸c lo¹i nh thÐp, nh«m, ®ång, æ bi, th©n kho¸, lâi kho¸, bi, ph«i ch×a kho¸ ... - VËt liÖu phô gåm cã dÇu AC10, dÇu pha s¬n, d©y mai so, ... - Phô tïng thay thÕ nh lµ d©y cua-roa, ®¸ c¾t thÐp, ®¸ mµi, vßng bi, ... - Nhiªn liÖu gåm cã x¨ng A83, dÇu mazót, cñi ®èt, ... - VËt liÖu kh¸c nh hép giÊy crªm«n, hßm gç... Nhê c¸ch ph©n lo¹i hîp lý nh trªn mµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã thÓ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu, tõ ®ã cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸ chÝnh x¸c, kÞp thêi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ , sö dông vËt liÖu mét c¸ch hîp lý. Ngoµi ra, ®Ó qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× viÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®ãng vai trß kh¸ quan träng. V× vËy ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An th× viÖc tÝnh gi¸ vËt liÖu ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. B»ng viÖc sö dông ph¬ng ph¸p nµy ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®· gióp c«ng ty ghi sæ ®¬n gi¶n vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n 2. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 2.1. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty §Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An ®· sö dông hÖ thèng c¸c chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (MÉu sè 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho (MÉu sè 02 – VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t ... 2.1.1.Thñ tôc nhËp kho vËt liÖu Theo chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu khi vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i lµm thñ tôc kiÓm nhËn vµ nhËp kho c«ng ty. Thùc tÕ ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, khi c¸c vËt liÖu ®îc giao ®Õn c«ng ty , nh©n viªn phßng kü thuËt cïng nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh kÕt hîp víi thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra vÒ sè lîng, chÊt lîng, qui c¸ch vËt t råi viÕt biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. C¬ së ®Ó kiÓm nghiÖm lµ ho¸ ®¬n GTGT cña bªn b¸n. Trêng hîp cha cã ho¸ ®¬n th× c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n gi÷a hai bªn ®Ó kiÓm nghiÖm.C¸c vËt liÖu nµo kh«ng ®¹t tiªu chuÈn nh quy c¸ch th× c«ng ty ®Òu kh«ng cho nhËp kho mµ yªu cÇu bªn b¸n chuyÓn ngay cho c«ng ty c¸c vËt liÖu ®· ký theo hîp ®ång. VÝ dô : BiÓu sè 1- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t (Sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶) H«m nay, ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 Ban kiÓm nghiÖm vËt t gåm cã: Trang 6 Trang 1. Bµ NguyÔn V¨n Tó KHKD - Trëng ban 2. Bµ NguyÔn ThÞ An Kü thuËt - Uû viªn 4. Bµ Ph¹m Anh V©n Thñ kho - Uû viªn C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 08597 ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2003 cña c«ng ty TNHH V©n An hoÆc theo hîp ®ång sè ... ngµy ... / ... / ... ®· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t sau Ph¬ng thøc kiÓm nghiÖm : C©n thùc tÕ Sè lîng tt A Tªn nh·n §¬n vÞ Theo hiÖu, qui c¸ch tÝnh chøng vËt t tõ B 1 Vßng long ®en Kg 2 Thùc tÕ kiÓm nghiÖm §óng qui Kh«ng ®óng c¸ch phÈm qui c¸ch chÊt phÈm chÊt 3 4 100 100 5 KÕt luËn vµ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña ban kiÓm nghiÖm : NhËp kho c«ng ty Thñ kho Uû viªn Kü thuËt Uû viªn Chñ hµng KHKD Trëng ban Sau ®ã nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t lµm thñ tôc nhËp kho vµ viÕt phiÕu nhËp kho c¨n cø vµo sè lîng vËt liÖu thùc nhËp. PhiÕu nhËp kho cã ch÷ ký cña nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh, thñ kho, bªn giao hµng, kÕ to¸n trëng vµ thñ trëng ®¬n vÞ. VÝ dô : BiÓu sè 2 - PhiÕu nhËp kho §¬n vÞ: Cty kho¸ phiÕu nhËp kho MÉu sè 01-VT B¶o An Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 Q§ sè 1141 TC/C§KT ngµy 1-11-1995 cña BTC Hä, tªn ngêi giao hµng : C«ng ty TNHH V©n An Theo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2003 NhËp t¹i kho c«ng ty TT A 1 Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch phÈm chÊt vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh B Vßng long ®en C D Kg Sè lîng Theo Thùc chøng nhËp tõ 1 2 100 100 Sè : 97 Nî : 1521 Cã : 331 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 3 50000 4 5.000.000 Trang 7 Trang Céng : 5.000.000 ® (ViÕt b»ng ch÷) : N¨m triÖu ®ång ch½n Nh©n viªn Ngêi giao hµng Thñ kho KH& KD KÕ to¸n trëng Thñ trëng Phßng ®¬n vÞ (PhÇn ®Þnh kho¶n do kÕ to¸n vËt t thùc hiÖn ) PhiÕu nhËp kho vËt t ®îc lËp thµnh 3 liªn, cã ®Çy ®ñ c¸c ch÷ ký nh trªn trong ®ã: Liªn 1: Lu t¹i phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh Liªn2: Thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t Liªn 3: Giao cho kÕ to¸n thanh to¸n kÌm theo ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t (nÕu cã) vµ c¸c chøng tõ liªn quan trong trêng hîp trong trêng hîp mua vËt t thanh to¸n ngay. Riªng víi trêng hîp vËt t nhËp kho nhng thanh to¸n chËm th× phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t, sau ®ã khi thanh to¸n th× kÕ to¸n vËt t chuyÓn cho kÕ to¸n thanh to¸n phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ liªn quan nµy 2.1.2. Thñ tôc xuÊt kho vËt liÖu T¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, vËt liÖu ®îc xuÊt sö dông chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt. T¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c tæ trëng s¶n xuÊt x¸c ®Þnh sè vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó dïng vµo s¶n xuÊt, råi viÕt sè lîng cÇn thiÕt vµo sæ yªu cÇu cung cÊp vËt t göi lªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh. NghiÖp vô xuÊt kho ph¸t sinh, nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh viÕt phiÕu xuÊt kho theo lîng yªu cÇu ®ã. PhiÕu xuÊt kho vËt t ®îc lËp thµnh 3 liªn, trong ®ã: - Liªn 1 : Phßng kÕ hoach vµ kinh doanh lu - Liªn 2 : Thñ kho sö dông ®Ó ghi chi tiÕt, cuèi th¸ng chuyÓn cho KT vËt liÖu - Liªn 3 : Giao cho ngêi nhËn vËt t chuyÓn vÒ bé phËn sö dông. VÝ dô : BiÓu sè 3 - PhiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2003 MÉu sè 01/VT Q§ 1141 TC/C§KT ngµy 01-11-1995 Hä , tªn ngêi nhËn hµng : Tæ l¾p r¸p Lý do xuÊt kho : l¾p kho¸ 10 XuÊt t¹i kho c«ng ty T T Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t §V tÝnh M· vËt t Sè 196 Nî : 621 Cã : 1521 Sè lîng Yªu cÇu Thùc xuÊt §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Trang 8 Trang 1 2 kg - Bi th©n  2,5 x4 Bi th©n  2,5 x5 4,5 10 4,5 10 81.000 83.000 364.500 830.000 Céng 1.194.500 (ViÕt b»ng ch÷ ): Mét triÖu mét tr¨m chÝn t ngµn n¨m tr¨m ®ång Phô tr¸ch cung tiªu Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Thñ kho Nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh ph¶i göi phiÕu xuÊt kho (liªn 2) xuèng cho thñ kho, sau ®ã thñ trëng hay c«ng nh©n cña ph©n xëng ®ã xuèng nhËn vËt t theo phiÕu xuÊt. Tuy nhiªn, viÖc xuÊt vËt t theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt cßn ph¶i c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t ®îc cÊp do phßng kÕ ho¹ch lËp, nÕu kh«ng cã thÓ g©y ra l·ng phÝ vËt t mµ kÕ to¸n vËt t kh«ng kiÓm so¸t ®îc. 2.1.3. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu lµ c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho theo tõng thø, lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. T¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p thÎ song song. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty TNHH Kho¸ B¶o an ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho PhiÕu nhËp kho Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL Trong ®ã: Ghi hµng ngµyhîp nhËp B¶ng kª tæng - xuÊt - tån §èi chiÕu, kiÓmNVL tra Ghi cuèi th¸ng Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty diÔn ra nh sau:  T¹i kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña c¸c nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng.Hµng ngµy, khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ råi ghi chÐp Trang 9 Trang sè thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. ThÎ kho ®îc më cho tõng thø vËt liÖu, mçi thø cã mét hoÆc mét sè tê tuú vµo khèi lîng ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, mçi chøng tõ ghi mét dßng. Sau khi ghi thÎ kho xong, thñ kho chuyÓn chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn thÎ kho ®Ó tÝnh ra sè lîng hµng tån kho cuèi kú vµ ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt cña kÕ to¸n. Vµ theo nguyªn t¾c ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña sè vËt liÖu tån kho, hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu sè thùc tån trong kho vµ sè ghi trªn thÎ kho. NÕu cã sù chªnh lÖch ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh sè liÖu trªn thÎ kho phï hîp víi sè thùc tÕ kiÓm kª. Song trªn thùc tÕ, viÖc kiÓm tra nµy kh«ng thùc hiÖn ®îc do cã rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu ë kho, viÖc kiÓm tra mÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian nªn c«ng ty chØ thùc hiÖn tæng kiÓm kª vµo cuèi tõng quý. VÝ dô : BiÕu sè 4 – ThÎ kho thÎ kho MÉu sè 01/VT Ngµy lËp thÎ 07/03/2003 Tê sè : 40 - Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t : Bi th©n  2,5 x 4 §¬n vÞ : C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o An - §¬n vÞ tÝnh : kg T T 1 2 3 4 5 Chøng tõ Sè hiÖu Ngµy th¸ng 139 195 196 156 219 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 DiÔn gi¶i Tån th¸ng 2 NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p XuÊt Tæ l¾p NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p Tån th¸ng 3 Ngµy Sè lîng nhËp, NhËp XuÊt Tån xuÊt 5,5 7/3 12 17,5 8/3 6,5 11 9/3 4,5 6,5 18/3 5 11,5 25/3 4,5 7 7 KÝ x¸c nhËn cña KT  T¹i phßng kÕ to¸n : §Þnh kú 05 ngµy mét lÇn , kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu xuèng kho nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt. Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ chi tiÕt. Sæ chi tiÕt ®îc më cho tõng vËt liÖu cã kÕt cÊu t¬ng tù nh thÎ kho nhng theo dâi c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho vµ trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng kª nhËp - xuÊt - tån cho tõng kho vµ cho toµn doanh nghiÖp. Trang 10 Trang VÝ dô : BiÕu sè 5 - Sæ chi tiÕt §¬n vÞ : C«ng ty TNHH Kho¸ B¶o An - Tªn vËt liÖu : Bi th©n  2,5 x 4 - Tµi kho¶n : 1521 Ngµy th¸ng Chøng tõ 10/31 0/3 10/3 20/3 25/3 Sè hiÖu Ngµy th¸ng 139 195 196 156 219 7/3 8/3 9/3 18/3 25/3 sæ chi tiÕt vËt liÖu Th¸ng 3 n¨m 2003 §¬n vÞ: 1000 ®ång DiÔn gi¶i Tån th¸ng 2 NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p XuÊt Tæ l¾p NhËp kho cty XuÊt Tæ l¾p §¬n gi¸ 81 81 81 81 80 81 NhËp Sè lîng 12 5 XuÊt Thµnh tiÒn Sè lîng Thµnh tiÒn Sè lîng Thµnh tiÒn 6,5 4,5 526,5 364,5 4,5 364,5 5,5 17,5 11 6,5 11,5 7 445,5 1417,5 891 526,5 926,5 562 7 562 972 400 Tån th¸ng 3 Trang Tån Trang 11 B»ng viÖc ghi sæ nh vËy ®· gióp c«ng ty ®¬n gi¶n trong ghi sæ, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong viÖc ghi chÐp tõ ®ã cã thÓ theo dâi ®îc t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu. 2.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An  KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn kÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu ë c«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n : TK 1331, TK 152 (chi tiÕt), TK 331, TK 1111, TK1121, ...  NhËp vËt liÖu do mua ngoµi: ë c«ng ty, khi hµng vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n GTGT vµ ho¸ ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn (nÕu cã) , tuú tõng trêng hîp kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh sau:  Khi mua hµng thanh to¸n ngay, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) - Gi¸ mua cha thuÕ GTGT Nî TK 1331 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 1121 - Tæng gi¸ thanh to¸n VÝ dô: Khi mua ph«i ch×a kho¸ theo phiÕu nhËp kho sè 90 ngµy 04/03/2003 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 08278 cña c«ng ty TNHH Thµnh §«, phiÕu chi sè 125, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521: 3.620.000 Nî TK 1331 : 181.000 Cã TK 1111 : 3.801.000  Khi mua hµng thanh to¸n chËm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 331 §Õn khi kÕ to¸n thanh to¸n c¾t sÐc hoÆc viÕt phiÕu chi thanh to¸n tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 Cã TK 1111, 1121 VÝ dô : Khi mua vßng long ®en cña c«ng ty TNHH V©n An, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 97 ngµy 07/03/2003 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 08597 , kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 5.000.000 Nî TK 1331 : 250.000 Cã TK 331 : 5.250.000 Sau ®ã khi kÕ to¸n thanh to¸n c¾t sÐc chi tr¶ tiÒn mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : 5.250.000 Cã TK 1121: 5.250.000  NÕu trong qu¸ tr×nh mua hµng cã ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn sÏ ®îc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 (nÕu cã) Cã TK 1111 Trang 12 Trang VÝ dô: Khi mua thanh thÐp dÑt dïng l¾p kho¸ clemon cña xëng c¬ khÝ Hïng Ph¸t ngµy 28/03, chi phÝ thuª vËn chuyÓn lµ 88.000 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 80.000 Nî TK 1331 : 8.000 Cã TK 1111 : 88.000  Trêng hîp c«ng ty øng tríc tiÒn mua vËt liÖu nhng vËt liÖu cha vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo sè tiÒn ®· chi, kÕ to¸n ghi trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 331 Cã TK 1111, 112 Khi vËt liÖu vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 331  NhËp vËt liÖu tõ nguån t¹m øng Khi cã nhu cÇu t¹m øng, c¸n bé kÕ ho¹ch vµ kinh doanh sÏ viÕt ®¬n xin t¹m øng. C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, sau khi ®· ®îc gi¸m ®èc xÐt duyÖt, kÕ to¸n viÕt phiÕu chi vµ ghi sæ chi tiÕt TK 141 – “T¹m øng” : Nî TK 141 Cã TK 1111 Khi vËt t vÒ nhËp kho, c¨n cø phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vËt t ghi: Nî TK 152 (chi tiÕt) Nî TK 1331 Cã TK 141 Sau ®ã c¨n cø vµo giÊy thanh to¸n t¹m øng nÕu cßn thõa tiÒn sÏ nép quÜ vµ ghi: Nî TK 1111 Cã TK 141  NhËp vËt liÖu tù chÕ C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho: Nî TK 152 (chi tiÕt) Cã TK 154 KÕ to¸n theo dâi trªn sæ c¸i TK 152 theo gi¸ thùc tÕ ph¸t sinh. Së dÜ nh vËy lµ v× mÆt hµng tù chÕ ë c«ng ty kh«ng nhiÒu, viÖc theo dâi ®¬n gi¶n. VÝ dô: Theo phiÕu nhËp kho 145 ngµy 13/03/2003, trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho lµ 2.250.000 ®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 2.250.000 Cã TK 154 : 2.250.00  NhËp vËt liÖu do thõa trong s¶n xuÊt VÝ dô : C¨n cø phiÕu nhËp kho sè 159 ngµy 20/03/2003, trÞ gi¸ vËt liÖu thu håi nhËp kho lµ 698.500®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1521 : 698.500 Cã TK 621 : 698.500  KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c s¶n phÈm chñ yÕu, cã ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Trang 13 Trang VËt liÖu ë c«ng ty xuÊt kho chñ yÕu sö dông cho s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Khi vËt liÖu xuÊt kho, thñ kho ghi sè thùc xuÊt trªn phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ph©n lo¹i phiÕu xuÊt kho theo ®èi tîng sö dông råi c¨n cø vµo sè thùc xuÊt vµ ®¬n gi¸ ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt vËt liÖu c«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n nh TK 152 (chi tiÕt ), TK 621, TK 627, TK 154, ...ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu tïy theo môc ®Ých sö dông, kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh sau:  NÕu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸, ... kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 gi¸ thùc tÕ vËt Cã TK 152 (chi tiÕt) liÖu xuÊt kho VÝ dô : PhiÕu xuÊt kho 196 ngµy 09/03/2003, trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng lµ 1.194.500 ® , KÕ to¸n sÏ ghi: Nî TK 621 : 1.194.500 Cã TK 1521 : 1.194.500 Trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi Nî TK 627 Cã TK 152 (chi tiÕt) VÝ dô: PhiÕu xuÊt kho 185 ngµy 05/03/2003 xuÊt dÇu m¸y ®Ó b«i tr¬n m¸y ë ph©n xëng, trÞ gi¸ xuÊt dïng 250.000 ®, kÕ to¸n ghi Nî TK 627 :250.000 ® Cã TK 1522 : 250.000 ®  NÕu xuÊt kho vËt liÖu tù gia c«ng, kÕ to¸n ghi Nî TK 154 Cã TK 152 (chi tiÕt) Chi phÝ chi gia c«ng (nÕu cã), kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 Cã TK 1111 VÝ dô: PhiÕu xuÊt kho 183 ngµy 04/03/2003 , xuÊt ®ång c©y  12 cho tæ c¬ khÝ ®Ó tù gia c«ng, trÞ gi¸ trªn phiÕu xuÊt kho lµ 1.300.000, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 : 1.300.000 Cã TK 1521 : 1.300.000  KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu Hµng th¸ng ®Ó phôc vô cho kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ghi sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian ph¸t sinh, tõ ®ã ghi vµo c¸c sæ c¸i liªn quan : sæ c¸i TK 1521, 1522, 331,... VÝ dô : BiÓu sè 6 - Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký chung Chøng tõ Ngµy Sè 183 04/03 DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n Mang sang XuÊt ®ång c©y  12 cho tæ c¬ 154 1522 Nî Sè ph¸t sinh 318.350.500 1.300.000 Cã 318.350.500 1.300.000 Trang 14 Trang 90 04/03 185 05/03 139 07/03 97 07/03 195 08/03 196 09/03 khÝ tù gia c«ng Mua ph«i ch×a kho¸ vÒ NK 1521 1331 1111 XuÊt dÇu m¸y ®Ó b«i tr¬n 627 m¸y 1522 1521 Mua bi th©n  2,5 x 4 1331 nhËp kho c«ng ty 1111 Mua vßng long ®en vÒ nhËp 1521 kho 1331 331 621 XuÊt bi th©n  2,5 x 4 1521 cho tæ l¾p XuÊt bi th©n  2,5 x 4 vµ  621 1521 2,5 x 5 cho tæ l¾p . . .. .. .. . . . . Céng dån trang 3620.000 181.000 250.000 972.000 48.600 5.000.000 250.000 526.500 1.194.500 389.735.600 3.801.000 250.000 1020.600 5.250.000 526.500 1.194.500 389.735.600 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : Nguyªn vËt liÖu chÝnh Sè hiÖu : 1521 Chøng tõ TK Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã DiÔn gi¶i ®èi øng Sè trang tríc chuyÓn sang 82.562.000 90 04/03 Mua ph«i ch×a kho¸ vÒ nhËp kho 1111 3620.000 139 07/03 Mua bi th©n  2,5 x 4 nhËp kho c«ng ty 1111 972.000 97 07/03 Mua vßng long ®en vÒ nhËp kho 331 5.000.000 195 08/03 XuÊt bi th©n  2,5 x 4 cho tæ l¾p 621 526.500 196 09/03 XuÊt bi th©n  2,5 x 4 vµ  2,5 x 5 cho tæ l¾p 621 1.194.500 . . .. .. .. . . . . 78.945.000 Céng dån trang III. ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cñA c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An C«ng ty TNHH kho¸ B¶o An lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. Tr¶i qua c¸c n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ® îc nhiÒu thµnh tÝch, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã l·i vµ ®Æc biÖt s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm ®îc lßng tin cña ®a sè ngêi tiªu dïng. §Ó gãp phÇn vµo nh÷ng thµnh c«ng ®ã, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng nÐt sau:  ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty : Trang 15 Trang C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung lµ hîp lý, phï hîp víi qui m« s¶n xuÊt võa cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n ho¹t ®éng cã nguyªn t¾c, tu©n theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c«ng ty, c¸n bé kÕ to¸n vËt t nãi riªng còng nh toµn bé c¸c c¸n bé kÕ to¸n kh¸c cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nhiÖt t×nh, cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc, cã tinh thÇn ®oµn kÕt t¬ng trî gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc.  C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu C«ng t¸c nµy ®îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn, cã nÒ nÕp b¸m s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, nh©n viªn kÕ to¸n vËt t còng nh c¸c nh©n viªn ph©n xëng, c¸c nh©n viªn c¸c phßng ban ®· phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a gióp cho c¸c sè liÖu h¹ch to¸n ghi chÐp ®îc chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi lµ c¬ së cho viÖc b¸o c¸o kÕ to¸n vµo cuèi mçi quÝ ® îc râ rµng vµ cô thÓ. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua mét sè nÐt sau:  C«ng ty ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu, c¸c v©t liÖu lu«n ®ù¬c cung cÊp ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc ®ång thêi tæ chøc b¶o qu¶n vËt liÖu trong kho hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ë c«ng ty cã hiÖu qu¶.  ViÖc kiÓm tra vËt liÖu chÆt chÏ ngay tõ ®Çu gi÷a c¸c bªn cã liªn quan ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n vËt t cã thÓ theo dâi chÆt chÏ vËt liÖu ngay tõ khi vËt liÖu ®îc ®em ®Õn nhËp kho ë c«ng ty  C¸c thñ kho còng nh nh©n viªn kÕ to¸n lu«n cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp vËt t lªn c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt , tõ ®ã ®¶m b¶o viÖc vËn hµnh tèt gi÷a c¸c kh©u kÕ to¸n  Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt c«ng ty ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p thÎ song song vµ sö dông gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc nãi chung lµ kh¸ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vËt liÖu vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cña c«ng ty.  Ngoµi ra, viÖc qu¶n lý tån kho nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, ®¸p øng yªu cÇu theo dâi thêng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu.  KÕ to¸n vËt t cña c«ng ty ®· sö dông h×nh thøc nhËt ký chung ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp vËt liÖu ë c«ng ty theo ®óng nh quy tr×nh kÕ to¸n ®· quy ®Þnh. Tõ ®ã ®¸p øng ®îc yªu cÇu theo dâi vµ kiÓm tra kÞp thêi vµ râ rµng c¸c t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ vËt t  VÒ mét sè c«ng t¸c kh¸c Tríc tiªn, vÒ trang thiÕt bÞ phôc vô kÕ to¸n, ngoµi c¸c sæ s¸ch ®Çy ®ñ , c¸c tñ ®ùng giÊy tê hîp lý,........ th× C«ng ty ®· trang bÞ m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n ( tuy sè lîng cßn Ýt chØ cã 02 c¸i ) nhng ®· gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh kÕ to¸n vËt t ®Èy nhanh tèc ®é h¬n còng nh ®é chÝnh x¸c cña c¸c phÐp tÝnh, c¸c b¸o c¸o ®îc ®¶m b¶o h¬n. C«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty còng kh¸ ®îc chó träng. ThØnh tho¶ng, theo nh÷ng th«ng tin do quan hÖ cã ®îc, c«ng ty còng cö c¸c Trang 16 Trang nh©n viªn kÕ to¸n cña m×nh tham dù c¸c kho¸ båi dìng ngµy ng¾n do c¸c ®¬n vÞ cã uy tÝn tæ chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. ChÕ ®é l¬ng thëng, ph¹t trõ cña c«ng ty râ rµng vµ chÆt chÏ còng nh t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn còng ®ang lµ mét ®éng lùc ®Ó mäi ngêi trong ®ã cã nh©n viªn kÕ to¸n vËt t lu«n cè g¾ng lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh (trong kh¶ n¨ng cã thÓ ) Tuy vËy, bªn c¹nh mét sè u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cßn cã mét sè h¹n chÕ, ®ã lµ :  HÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu. VËt liÖu sö dông ë c«ng ty cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, song c«ng ty l¹i cha cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu lµm cho nhiÒu lóc viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n ®«i lóc gÆp khã kh¨n ( v× cã nhiÒu lo¹i vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt qu¸ ).§©y còng cã thÓ nãi lµ mét trë ng¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay th× míi cã thÓ tiÕn hµnh tin häc ho¸ trong c«ng ty còng nh ®¸p øng ®îc yªu cÇu vµ c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra trong n¨m 2004. Bëi viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh trong h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu sÏ gÆp khã kh¨n nÕu kh«ng x©y dùng ®îc mét hÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu.  ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p thÎ song song nhng cuèi th¸ng c«ng ty kh«ng cã sù ®èi chiÕu ngay mµ ®Õn cuèi quý míi tæng kiÓm kª v× vËy g©y khã kh¨n cho viÖc ph¸t hiÖn lçi nÕu cã còng nh h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. Vµ hiÖn nay víi viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy viÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trïng lÆp vÒ chØ tiªu sè lîng, lµm mÊt thêi gian cña kÕ to¸n vËt t còng nh thñ kho. NhiÒu lóc nhiÒu lo¹i vËt t kh¸c nhau còng xuÊt nhËp nhiÒu trong mét thêi gian ng¾n lµm c«ng viÖc cña thñ kho vµ kÕ to¸n ph¶i lµm kh¸ vÊt v¶.  VÒ viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin kÕ to¸n míi ViÖc cËp nhËt c¸c chÕ ®é míi vÒ kÕ to¸n cña c«ng ty nhiÒu lóc cßn cha kÞp thêi. HiÖn nay, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung trong ®ã cã kÕ to¸n vËt t v× c«ng viÖc kh¸ bËn nªn kh«ng cã nh÷ng thêi gian r¶nh rçi ®Ó cËp nhËt thªm th«ng tin vÒ thay ®æi. Chñ yÕu hiÖn nay vÉn dùa vµo c¸c mèi quan hÖ cña kÕ to¸n trëng víi Côc ThuÕ, víi bªn tµi chÝnh ®Ó cã nh÷ng th«ng tin, nh÷ng híng dÉn thùc hiÖn theo tõng thêi kú, tõ ®ã vËn dông vµo c«ng ty cho ®óng quy ®Þnh. Tãm l¹i, viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin kÕ to¸n míi ë c«ng ty lµ kh¸ bÞ ®éng  Trang thiÕt bÞ phôc vô kÕ to¸n C«ng ty míi trang bÞ 02 m¸y tÝnh cho phßng kÕ to¸n ®Ó cho c¸c kÕ to¸n lµm viÖc. ChÝnh v× vËy, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n vÉn ph¶i sö dông chung m¸y tÝnh h¹n chÕ chøc n¨ng tÝnh n¨ng lµm viÖc kÞp thêi cña kÕ to¸n.Vµ h¬n n÷a m¸y tÝnh míi chØ gióp cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung trong ®ã cã kÕ to¸n vËt t gi¶i quyÕt ®îc chñ yÕu vÒ kh©u so¹n th¶o v¨n b¶n, còng nh vµi c«ng ®o¹n tÝnh to¸n qua EXCEL sö dông cho viÖc tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o mµ cha gióp gi¶m bít ®îc c¸c thñ tôc , c¸c kh©u tÝnh to¸n ®Çy phøc t¹p cña kÕ to¸n. Trang 17 Trang Vµ tuy cã m¸y tÝnh nhng c«ng ty vÉn cha cã phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c¸c c«ng viÖc kÕt o¸n cña c«ng ty, nh»m gi¶m bít khèi lîng c«ng viÖc còng nh sù sai lÖch trong kÕ to¸n. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt chung cña em vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An. Qua nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. PHÇn 2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty TNHH kho¸ B¶o An 1. VÒ h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh viÖc kiÓm kª ngay hµng th¸ng cã nh vËy míi kÞp thêi ph¸t hiÖn lçi nÕu cã vµ x¸c ®Þnh ®îc lçi do ai g©y ra, ®Ó quy râ tr¸ch nhiÖm cña tõng ngêi khi sai ph¹m tr¸nh nh hiÖn nay vÉn quy chung cho ngêi cã sai ph¹m vµ cã nh vËy míi thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy, c¶ thñ kho lÉn kÕ to¸n cÇn ph¶i cã lÞch ®Þnh kú hµng th¸ng. Yªu cÇu thñ kho gÇn ®Õn ngµy ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, s¾p xÕp l¹i gän gµng kho ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu vµ kiÓm kª. Trang 18 Trang Vµ trong thêi gian tíi cÇn cã phÇn mÒm ®Î cho viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p thÎ song song sÏ gi¶m bít ®îc thêi gian ghi sæ, ®èi chiÕu, vµ gi¶m bít nÆng nhäc cho c¶ thu kho lÉn kÕ to¸n vËt t. §ång thêi trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i C«ng ty, m¾c dï c«ng ty ®· ®a ra ®îc mét sè chøng tõ ban ®Çu phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. Tuy nhiªn muèn ph¶n ¸nh, thu thËp mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nh÷ng th«ng tin kinh tÕ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt lµ khi cã cã hÖ thèng phÇn mÒm, C«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc c¶i tiÕn hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu vµ tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ mét c¸ch khoa häc, qua ®ã sè liÖu kÕ to¸n míi ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ ph¸p lý. + Theo quy ®Þnh ban hµnh cña Bé tµi chÝnh, hÖ thèng kÕ to¸n bao gåm :HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc vµ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn. - Víi hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc th× Nhµ níc tiªu chuÈn ho¸ vÒ quy c¸ch mÉu biÓu chØ tiªu ph¶n ¸nh, ph¬ng ph¸p lËp vµ ¸p dông thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. - Cßn hÖ thèng chøng tõ híng dÉn lµ nh÷ng chøng tõ sö dông trong néi bé C«ng ty cã thÓ thay ®æi mÉu biÓu cho phï hîp víi viÖc ghi chÐp vµ yªu cÇu néi dung ph¶n ¸nh nhng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña chøng tõ. Trªn c¬ së ®ã C«ng ty cã thÓ vËn dông c¸c mÉu chøng tõ ban ®Çu phï hîp víi tõng lo¹i nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã thÓ gi¶m bít sè lîng chøng tõ theo híng sö dông chøng tõ liªn hîp hoÆc sö dông nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ®Æc biÖt c¾t gi¶m c¸c thñ tôc xÐt duyÖt chøng tõ. + Néi dung nghiÖp vô ghi trªn chøng tõ cÇn diÔn ®¹t râ rµng vµ gän gµng ®¶m b¶o dÔ hiÓu cho ngêi tiÕp nhËn. Sù vËn ®éng kÕ tiÕp nhau tõ giai ®o¹n nµy sang giai ®o¹n kh¸c cña chøng tõ gäi lµ lu©n chuyÓn chøng tõ. Mçi chøng tõ cã vÞ chÝ kh¸c nhau trong qu¶n lý vµ cã ®Æc tÝnh ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh kh©u lu chuyÓn chøng tõ nh»m ph¸t huy ®Çy ®ñ chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin cña nã. + Tuú theo quy m« tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, t×nh h×nh tæ chøc hÖ thèng th«ng tin mµ x¸c ®Þnh néi dung c«ng viÖc, thêi gian cho tõng kh©u cña qu¸ tr×nh vËn ®éng, rót ng¾n thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ qua c¸c kh©u. C¶i tiÕn x©y dùng ph ¬ng ph¸p ph©n lo¹i, tæng hîp chøng tõ vµ cung cÊp sè liÖu cho c¸c bé phËn mét c¸ch hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi râ rµng cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n vµ cung cÊp th«ng tin. KÕt hîp víi trang bÞ ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cho viÖc xö lý th«ng tin, ghi chÐp chøng tõ, sæ kÕ to¸n ®Ó gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt vÒ chi phÝ, vÒ lao ®éng. 2. X©y dùng vµ c¶i tiÕn hÖ thèng sæ vµ sæ danh ®iÓm vËt liÖu thªm hoµn chØnh vµ thèng nhÊt. Trang 19 Trang §èi víi mét c«ng ty sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau th× viÖc lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt, hîp lý gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n vµ c¸c phßng liªn quan lµ viÖc lµm v« cïng cÇ nthiÕt cÇn thiÕt. Cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu ®îc tèt h¬n, h¹ch to¸n kÕ to¸n sÏ chÝnh x¸c, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, nhê ®ã gi¶m bít ®îc khèi lîng c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi viÖc lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng cã liªn quan ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, hîp lý, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh. ViÖc lËp sæ danh ®iÓm cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch g¸n cho mçi th vËt liÖu b»ng m· sè (ký hiÖu riªng ) hoÆc b»ng c¸c ch÷ sè ®Ó thay thÕ cho tªn, quy c¸ch, kÝch cì cña chóng. VÝ dô : Cã thÓ x©y dùng sæ danh ®iÓm vËt liÖu nh sau: Sæ danh ®iÓm vËt liÖu TK 1521 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh Nhãm 1521-01 1521-02 1521-03 1521-10 Ký hiÖu Danh ®iÓm 1521-01-01 1521-01-02 1521-01-03 ... Tªn vËt liÖu Ph«i ch×a kho¸ tñ Ph«i ch×a kho¸ cöa Phåi ch×a kho¸ d©y Qui c¸ch §V tÝnh kg - 1521-02-01 1521-02-02 ... ThÐp gãc ThÐp gãc ThÐp gãc c©y - 1521-03-01 1521-03-02 ... 1521-10-01 1521-10-02 ... Thanh mãc kho¸ ngang Thanh mãc kho¸ cong kg - Bi th©n  2,5 x 4 Bi th©n 2,5 x 5 §¬n gi¸ kg - Bi th©n Vµ ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ ®Ó thuËn lîi cho viÖc ¸p dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng ty nªn lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt Trang 20 Trang
- Xem thêm -