Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi bao gåm c¸c kh©u s¶n xuÊt- ph©n phèi- trao ®æi- tiªu dïng. Trong ®ã kh©u ph©n phèi chñ yÕu do c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®¶m nhiÖm. C¸c doanh nghiÖp nµy ®ãng vai trß lµ m¹ch m¸u lu th«ng cña nÒn kinh tÕ, kÕt nèi cung víi cÇu thÞ trêng th«ng qua mét chu tr×nh lÆp l¹i liªn tôc: Dïng vèn lu ®éng T B¸n hµng H mua hµng ho¸ T’ thu tiÒn Trong qu¸ tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i Êy, lµm thÕ nµo ®Ó b¸n hµng nhiÒu nhÊt, tr¸nh ø ®äng vèn l©u ngµy, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, thu lîi nhuËn cao... lu«n lµ môc tiªu vµ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ho¹t ®éng tiªu thô ph¶i ®îc coi lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu nhÊt, c¬ b¶n nhÊt cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Nã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lùa chän c¸c mÆt hµng kinh doanh, xu híng vµ c¸ch thøc kinh doanh c¸c mÆt hµng mét c¸ch hîp lÝ. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc hîp lÝ lµ mét trong nh÷ng c¬ së cung cÊp th«ng tin quan träng nhÊt cho chØ ®¹o kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng ®· vµ ®ang dÇn ®îc c¶i tiÕn song míi chØ ®¸p øng ®îc mét phÇn yªu cÇu qu¶n lÝ. Bëi vËy c¶i tiÕn, hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng trong c¸c doanh nghiÖp- ®Æc biÖt lµ ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i n¬i ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®îc coi träng hµng ®Çu- lu«n lu«n ®îc coi lµ vÊn ®Ò thêi sù. 1 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NhËn thøc ®îc tÇm quan träng trªn, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc, t«i ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò víi ®Ò tµi : Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm 2 phÇn chÝnh: 1- LÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. 2- Thùc tr¹ng vµ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. 2 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Néi dung PhÇn 1- LÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i. 1.1- Tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i(DNTM). 1.1.1- Kh¸i niÖm vµ vai trß. - Th¬ng m¹i lµ kh©u trung gian kÕt nèi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. - Víi ý nghÜa nh vËy DNTM lµ doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®ãng vai trß c¬ b¶n, chi phèi mäi ho¹t ®éng kh¸c cña DN. - Theo hiÖp héi kÕ to¸n quèc tÕ, tiªu thô hµng ho¸ lµ chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng ®Ó thu tiÒn hoÆc ®îc quyÒn thu tiÒn b¸n hµng. - XÐt vÒ ph¬ng diÖn x· héi, tiªu thô hµng ho¸ thùc hiÖn c©n ®èi cung vµ cÇu. Th«ng qua tiªu thô hµng ho¸ DN thu ®îc tiÒn ®Ó bï ®¾p chi phÝ, cã lîi nhuËn. MÆt kh¸c DN còng x¸c ®Þnh ®îc sù vËn ®éng cña hµng ho¸ cã tr«i ch¶y hay kh«ng, s¶n phÈm cung øng cã phï hîp víi nhu cÇu hay kh«ng, tõ ®ã lªn kÕ ho¹ch phï hîp cho chu k× kinh doanh tiÕp theo. 1.1.2- §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh tiªu thô. 3 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Cã sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n vÒ sè lîng, chÊt lîng, quy c¸ch, mÉu m· cña hµng ho¸. - Cã sù thay ®æi quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. - Ngêi b¸n trao hµng ho¸ cho ngêi mua ®Ó ®îc tiÒn hoÆc ®îc bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n. Kho¶n tiÒn nµy ®îc gäi lµ doanh thu b¸n hµng, dïng ®Ó bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ h×nh thµnh nªn kÕt qu¶ b¸n hµng trong k× cña doanh nghiÖp. 1.1.3- C¸c trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. C¨n cø vµo kh¸i niÖm, vai trß còng nh c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, c¸c trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô hµng ho¸ lµ: - Hµng ®îc trao ®æi qua ph¬ng thøc b¸n bu«n qua kho, b¸n bu«n chuyÓn th¼ng qua ph¬ng ph¸p b¸n trùc tiÕp. - Hµng göi ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô khi: + Doanh nghiÖp nhËn ®îc tiÒn do kh¸ch tr¶. + Kh¸ch hµng ®· nhËn hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n. - XuÊt hµng sö dông cho môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. - XuÊt hµng thanh to¸n l¬ng cho c«ng nh©n viªn. 4 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - XuÊt hµng ®Ó thanh to¸n thu nhËp cho c¸c bªn liªn doanh. - XuÊt hµng ho¸ ®Ó sö dông, ®îc trang tr¶i b»ng quü phóc lîi, quü khen thëng. - XuÊt hµng ®æi lÊy hµng ho¸ kh¸c ( hµng ®èi lu). - Hµng hao hôt tæn thÊt trong mua b¸n theo hîp ®ång bªn mua chÞu. 1.1- Gi¸ b¸n hµng ho¸ vµ gi¸ thanh to¸n víi ngêi mua. 1.2.1- Gi¸ b¸n hµng ho¸. Trong c¬ chÕ thÞ trêng gi¸ b¸n hµng ho¸ cña DNTM lµ gi¸ tho¶ thuËn, thêng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ b¸n hµng ho¸= Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸+ThÆng sè th¬ng m¹i Trong ®ã thÆng sè th¬ng m¹i lµ bé phËn cÊu thµnh gi¸ b¸n hµng ho¸, nh»n bï ®¾p chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp vµ h×nh thµnh thu nhËp vÒ b¸n hµng, ®îc tÝnh theo tØ lÖ % víi gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸. 5 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ThÆng sè th¬ng m¹i= Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng ho¸ x TØ lÖ (%) thÆng sè. Nh vËy: Gi¸ b¸n hµng ho¸= Gi¸ trÞ thùc tÕ cña x(1+tØ lÖ(%) thÆng sè). 1.2.2- Gi¸ thanh to¸n víi ngêi mua. Gi¸ thanh to¸n víi ngêi mua lµ sè tiÒn ph¶i thu cña ngêi mua vÒ hµng ho¸ b¸n ra, gi¸ thanh to¸n ®îc ph©n biÖt trong 2 trêng hîp: - §èi víi hµng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: Gi¸ thanh to¸n hµng ho¸= Gi¸ b¸n hµng cha thuÕ+ thuÕ GTGT ®Çu vµo. - §èi víi hµng b¸n thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Gi¸ thanh to¸n hµng b¸n= Gi¸ b¸n hµng ho¸. 1.3-KÕ to¸n b¸n hµng ë c¸c DNTM. 1.3.1- C¸c tµi kho¶n sö dông. 6 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a- Tµi kho¶n 156: Hµng ho¸: - Tµi kho¶n 156 ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã cña: + Hµng ho¸ tån kho, tån quÇy (Trong kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kiÓm tra ®Þnh k×). + Hµng tån kho, tån quÇy vµ xuÊt trong k× b¸o c¸o theo trÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho (Trong kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). - Tµi kho¶n cã kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: + TrÞ gi¸ mua, nhËp kho cña hµng ho¸ nhËp kho trong k× (theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). + TrÞ gi¸ hµng thuª gia c«ng, chÕ biÕn nhËp kho (theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). + Chi phÝ thu mua hµng (theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). + TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho cuèi k× ( ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). Bªn cã: + TrÞ gi¸ xuÊt kho cña hµng ho¸ (gåm xuÊt b¸n,xuÊt giao ®¹i lÝ, xuÊt thuª chÕ biÕn,xuÊt gãp liªn doanh, xuÊt sö dông). + TrÞ gi¸ hµng xuÊt tr¶ ngêi b¸n (Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). + Gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng ( ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). + TrÞ gi¸ hµng thiÕu hôt coi nh tiªu thô ( ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). + TrÞ gi¸ tån kho ®Çu k× ®· kÕt chuyÓn ( ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). 7 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng tån kho cuèi k×. - Tµi kho¶n 156 ®îc chi tiÕt thµnh 2 tiÓu kho¶n: + Tµi kho¶n 1561- gi¸ vèn hµng b¸n. + Tµi kho¶n 1562- PhÝ thu mua hµng. b- Tµi kho¶n 157- Hµng göi b¸n: - Dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸ ®· göi hoÆc ®· chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng. Hµng göi ®¹i lÝ, kÝ göi, trÞ gi¸ dÞch vô, lao vô ®· hoµn thµnh bµn giao cho ngêi ®Æt hµng nhng cha chÊp nhËn thanh to¸n. Sè hµng ho¸ nµy thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. - KÕt cÊu cña tµi kho¶n 157: Bªn nî: + TrÞ gi¸ hµng göi cho k¸ch hµng hoÆc nhê b¸n ®¹i lÝ, kÝ göi. + TrÞ gi¸ lao vô, dÞch vô ®· thùc hiÖn nhngcha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng göi b¸n (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). Bªn cã: + TrÞ gi¸ hµng ho¸ dÞch vô, lao vô ®· ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc ®· thanh to¸n. + TrÞ gi¸ hµng ho¸, lao vô bÞ tr¶ l¹i. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng göi b¸n (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). 8 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸, dÞch vô ®· göi ®i nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n ë cuèi k×. c- Tµi kho¶ 611(6112)- Mua hµng (trong ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). - Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó theo dâi trÞ gi¸ hµng mua vµo vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng. - KÕt cÊu cña tµi kho¶n 611(6112). Bªn nî: + TrÞ gi¸ hµng tån kho ®Çu k× bao gåm hµng tån kho, hµng ®i ®êng, hµng göi b¸n theo kÕt qu¶ kiÓm kª. + TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng mua trong k×, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Bªn cã: + TrÞ gi¸ hµng tån kho thùc tÕ cuèi k× theo kÕt qu¶ kiÓm kª. + TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt b¸n trong k×. + Gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. + TrÞ gi¸ hµng ho¸ tr¶ l¹i ngêi b¸n. Tµi kho¶n 611(2) kh«ng cã sè d cuèi k×. d- Tµi kho¶n 151- Hµng ®ang ®i ®êng. - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i hµng ho¸ mua ngoµi thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cha kiÓm nhËn nhËp theo n¬i quy ®Þnh. 9 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - KÕt cÊu cña tµi kho¶n 151: Bªn nî: + Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n ®· nhËn cha cã hµng. + TrÞ gi¸ hµng mua trªn ®êng cuèi k× (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). + Chi phÝ mua hµng. Bªn cã: + Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n cña hµng ®· kiÓm nhËn kho hoÆc ®· giao nhËn th¼ng cho kh¸ch hµng. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng mua trªn ®êng ®Çu k× (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). D nî: Ph¶n ¸nh hµng mua ®i ®êng cuèi k×. e- Tµi kho¶n 511- doanh thu b¸n hµng. - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña DN trong mét k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi kho¶n nµy còng dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nhËn ®îc tõ nhµ níc vÒ trî gi¸ khi thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ níc. - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n b»ng tµi kho¶n 511: 10 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + Chi phÝ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 511 sè doanh thu cña khèi lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. + Doanh nghiÖp nhËn gia c«ng vËt t hµng ho¸ th× ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 511 sè thï lao ®îc hëng. - KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 511: Bªn nî: + Sè thuÕ ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu ( thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu) thùc tÕ cña hµng ho¸, dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô). + Gi¶m gi¸ hµng b¸n. + Kho¶n doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo tµi kho¶n 911. Bªn cã: + Doanh thu b¸n hµng doanh nghiÖp thùc hiÖn trong k×. - Tµi kho¶n 511 kh«ng cã sè d cuèi k×. - Tµi kho¶n cã 4 tµi kho¶n cÊp 2: + 5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸. + 5112: Doanh thu b¸n thµnh phÈm. + 5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. + 5114: Doanh thu tù cÊp trî gi¸. f- Tµi kho¶n 512- Doanh thu b¸n hµng néi bé: 11 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña hµng ho¸ tiªu thô néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña cïng mét c«ng ty. - Tµi kho¶n 5112 cã c¸c tiÓu kho¶n: + 5121: Doanh thu b¸n hµng ho¸. + 5122: Doanh thu b¸n s¶n phÈm. + 5123: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. g- Tµi kho¶n 632- Gi¸ vèn hµng b¸n: - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n trong k×. - KÕt cÊu cña tµi kho¶n 632: Bªn nî: + Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô theo tõng ho¸ ®¬n (ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). + Gi¸ vèn hµng b¸n trong k× (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). Bªn cã: + Gi¸ vèn hµng xuÊt nhng cha x¸c ®Þnh lµ ®îc tiªu thô (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×). + KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n sang tµi kho¶n 911. 12 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Tµi kho¶n 632 kh«ng cã sè d cuèi k×. h- Tµi kho¶n 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc. - Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi Nhµ níc vÒ thuÕ vµ c¸c nghÜa vô kh¸c. - KÕt cÊu: Bªn nî: + ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ®· nép Nhµ níc. Bªn cã: + ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n cßn ph¶i nép Nhµ níc D nî: ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n cßn ph¶i nép Nhµ níc. - Tµi kho¶n cã c¸c tiÓu kho¶n: TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra. TK 33312: ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. 1.3.2- KÕ to¸n b¸n bu«n hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: a-B¸n hµng qua kho theo h×nh thøc göi hµng: - Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n khi xuÊt kho: 13 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nî TK 157. Cã TK 156. - NÕu nhËn ®îc mét phÇn hoÆc toµn bé tiÒn hµng ph¶i ghi chi tiÕt cho kh¸ch hµng øng tríc. Nî TK 111,112. Cã TK 131. - Khi hµng ®îc kh¸ch hµng x¸c nhËn, kÕ to¸n ghi kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n vµ doanh thu. + KÕt chuyÓn gi¸ vèn: Nî TK 632. Cã TK 157. + Ph¶n ¸nh doanh thu: ®èi víi hµng ho¸ chÞu VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî 131. Nî TK 111,112. Cã TK 511: Doanh thu cha thuÕ VAT. Cã TK 3331: ThuÕ VAT ®Çu ra. + Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n kh«ng thuéc ®èi® tîng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Nî TK 131,111,112. Cã TK 511. a- Trêng hîp b¸n hµng trùc tiÕp qua kho: 14 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - LËp chøng tõ xuÊt b¸n, giao nhËn hµng víi kh¸ch hµng t¹i kho cña doanh nghiÖp. Nî TK 632: gi¸ vèn hµng ho¸. Cã TK 156. - C¨n cø ho¸ ®¬n ®· ®îc kh¸ch hµng kÝ nhËn thanh to¸n kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131: tæng doanh thu theo gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: doanh thu b¸n hµng cha thuÕ. Cã 33311: thuÕ VAT ®Çu ra ( ®èi víi hµng ho¸ thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ). - §èi víi hµng b¸n kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp kÕ to¸n ghi doanh thu: Nî TK 111, 112, 131. Cã TK 511. b- KÕ to¸n b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao tay ba. Theo h×nh thøc nµy DNTM mua hµng, nhËn hµng mua vµ giao b¸n lu«n cho ngêi mua t¹i n¬i ngêi b¸n. C¶ 3 bªn ®Òu chøng kiÕn viÖc giao nhËn hµng. - Ph¶n ¸nh gi¸ mua hµng b¸n chÞu VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Nî TK632 gi¸ mua. Cã TK 133 thuÕ VAT khÊu trõ. Cã TK 331,111,112 tæng sè tiÒn thanh to¸n cho ngêi b¸n. 15 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Ph¶n ¸nh gi¸ mua hµng thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu ®¸nh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK 632 Cã TK 331, 111, 112. - Ph¶n ¸nh doanh thu : + §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî TK 111, 112, 131 : Tæng sè tiÒn thanh to¸n. Cã 511: Doanh thu cha thuÕ. Cã 33311: ThuÕ VAT ®Çu ra. + §èi víi hµng ho¸ kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Nî TK 111, 112, 131. Cã TK 511. c- KÕ to¸n b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. - Theo h×nh thøc nµy, DNTM mua hµng, vµ sö dông ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngoµi chë th¼ng ®Õn bªn mua theo ®Þa ®iÓm ®· tho¶ thuËn. Khi nhËn ®îc giÊy nhËn hµng, kh¸ch chÊp nhËn hoÆc ®· thanh to¸n, th× hµng ®îc coi lµ tiªu thô. - Ph¶n ¸nh gi¸ mua: + Hµng chÞu thuÕ VAT thao ph¬ng ph¸p khÊu trõ Nî 157 : gi¸ mua cha thuÕ. Nî 133 : VAT ®Çu vµo. Cã 331, 111, 112: Sè tiÒn thanh to¸n. + Hµng kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 16 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nî TK 157. Cã TK 331, 111, 112. - Ph¶n ¸nh doanh thu ( T¬ng tù trêng hîp c). - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632 trÞ gi¸ thùc cña hµng ®· tiªu thô. Cã TK 157. 1.3.3- KÕ to¸n b¸n lÎ hµng ho¸ ( theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn). - Nguyªn t¾c cña b¸n lÎ ë DNTM lµ mäi h×nh thøc thanh to¸n ®Òu ®îc ph¶n ¸nh qua TK 111. - Ph¶n ¸nh doanh thu: + §èi víi hµng chÞu VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Nî 111 Doanh thu cã thuÕ . Cã 511 Doanh thu cha thuÕ. Cã 33311 VAT ®Çu ra. + §èi víi hµng b¸n kh«ng chÞu thuÕ VAT hoÆc chÞu VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Nî 111. Cã 511. 17 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632 : gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 156. 1.3.4- KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ gãp. - Theo h×nh thøc nµy, ngêi mua tr¶ tiÒn thµnh nhiÒu lÇn, sè tiÒn tr¶ trong tõng lÇn sÏ tuú theo tho¶ thuËn gi÷a 2 bªn mua vµ b¸n: Ngoµi sè tiÒn ph¶i tr¶ theo gi¸ b¸n th«ng thêng, DN cßn thu thªm mét kho¶n tiÒn l·i v× tr¶ chËm. Kho¶n tiÒn nµy ®îc tÝch vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng tr¶ chËm: Nî TK 111, 112 Sè tiÒn thu lÇn ®Çu. Nî TK 131 Cã TK 511 Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch. Doanh thu theo gi¸ b¸n cha thuÕ. Cã TK 33311 ThuÕ VAT ®Çu ra. Cã TK 711 L·i do bÞ tr¶ chËm. - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632. Cã TK 155. 1.3.5- KÕ to¸n hµng ®¹i lÝ. a- Bªn giao hµng: 18 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Khi giao hµng cho ®¹i lÝ: Nî TK 157 gi¸ vèn hµng giao. Cã TK 155. - Khi hµng göi ®¹i lÝ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô + Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng ®¹i lÝ Nî TK 111, 112, 131 Sè tiÒn ®· trõ hoa hång. Nî TK 641 Cã 511 Hoa hång ®¹i lÝ b¸n doanh thu theo gi¸ b¸n cha thuÕ Cã 33311 thuÕ VAT ®Çu ra. - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng göi ®¹i lÝ ®· tiªu thô: Nî TK 632 gi¸ vèn hµng ho¸. Cã TK 157. b- Bªn nhËn ®¹i lÝ: - Khi nhËn hµng göi, ®¹i lÝ ghi ®¬n: Nî TK 003: TrÞ gi¸ hµng nhËn ®¹i lÝ ( theo gi¸ b¸n hµng). - Khi b¸n ®îc hµng kÕ to¸n ghi Nî TK 111, 112 tæng sè tiÒn thu ®îc. Cã TK 331: Sè tiÒn ph¶i tr¶ bªn göi ®¹i lÝ Cã TK 5113 hoa hång nhËn ®îc . 19 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë DNTM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - §ång thêi ghi ®¬n Cã TK 003 : trÞ gi¸ hµng ®· tiªu thô. - Khi tr¶ tiÒn cho bªn göi ®¹i lÝ Nî TK 331 Sè tiÒn ®· tr¶. Cã TK 111, 112. 1.3.6- B¸n hµng theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng. - Khi xuÊt hµng ®æi hµng ho¸ kh¸c: Nî TK 131 Tæng sè tiÒn thanh to¸n Cã TK 511 Doanh thu theo gi¸ cha thuÕ. Cã TK 33311 thuÕ VAT ®Çu ra. §ång thêi ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632. Cã TK 156. - Khi nhËp kho hµng thu ®æi: kÕ to¸n ghi gi¸ mua Nî TK 156 gi¸ mua cha thuÕ. Nî TK 1331 VAT ®Çu vµo. Cã TK 331 Tæng sè tiÒn thanh to¸n. - Bï trõ c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶: Nî 331 : Sè tiÒn bï trõ. 20
- Xem thêm -