Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng tài chính kế hoạch

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 259 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Tài chính Kế hoạch
1 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ B¶ng viÕt t¾t Ch÷ viÕt t¾t BHXH BHYT KPC§ HCSN XHCN CTGS UBND H§ND TC - KH CBCNVC C§ TK DiÔn gi¶i B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm y tÕ Kinh phÝ C«ng ®oµn Hµnh chÝnh c«ng ®oµn X· héi chñ nghÜa Chøng tõ ghi sæ Uû ban nh©n d©n Héi ®ång nh©n d©n Tµi chÝnh - kÕ ho¹ch C¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ChÕ ®é Tµi kho¶n Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 2 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng vËn hµnh theo chÕ ®é XHCN cã sù qu¶n lý cu¶ Nhµ níc, qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh lu«n lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ. Nã cã nhiÖm vô khai th¸c c¸c nguån kinh tÕ vµ qu¶n lý hiÖu qu¶ mäi nguån lùc. §èi víi 1 ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®Ó ®¸p øng vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc ngµy ngµy cµng nhiÒu th× yªu cÇu ®Æt ra tríc m¾t lµ còng ph¶i ®i s©u vµo nghiªn cøu t×m hiÓu n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng tiÕn bé khoa häc (nh sö dông m¸y vi tÝnh). §©y còng lµ mét yªu cÇu quan träng cña bÊt kú ngêi kÕ to¸n nµo. Trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp hay ë bÊt kú 1 Doanh nghiÖp nµo muèn qu¶n lý vµ theo dâi chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hay c¸c kho¶n thu chi, sö dông c¸c chøng tõ liªn quan còng cÇn ph¶i cã 1 tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ m×nh mµ trong ®ã bao gåm c¶ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng. Trong cuéc sèng tiÒn l¬ng kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò mµ ngêi trùc tiÕp tham gia lao ®éng quan t©m mµ nã ®· trë thµnh vÊn ®Ò chung cña toµn x· héi. V× vËy cÇn ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng theo quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn nay bëi tiÒn l¬ng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®em l¹i thu nhËp cho ngêi lao ®éng ®Ó bï ®¾p nh÷ng hao phÝ vÒ søc lao ®éng tiÒn l¬ng gãp phÇn thóc ®Êy ®éng viªn ngêi tham gia lao ®éng nhiÖt t×nh trong cuéc sèng ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. §iÒu ®ã cho ta thÊy ®îc tiÒn l¬ng gióp ngêi lao ®éng æn ®Þnh ®îc cuéc sèng, tiÒn l¬ng cã ®¶m b¶o th× ngêi lao ®éng míi cã thÓ trang tr¶i chi phÝ trong gia ®×nh vµ tÝch luü. Cã nh vËy ngêi lao ®éng míi yªn t©m lµm viÖc dÇn dÇn c¶i thiÖn ®êi sèng gãp phÇn x©y dùng mét x· héi v¨n minh giµu ®Ñp. Ngoµi tiÒn l¬ng ®Ó khuyÕn khÝch ®éng viªn ngêi lao ®éng ®¬n vÞ cßn trÝch c¸c kho¶n phô cÊp cho nh©n viªn. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng lµm t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng mµ cßn ®¸p øng ®îc c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho ngêi lao ®éng h¨ng say vµ nhiÖt t×nh h¬n trong c«ng viÖc ®îc giao. Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 3 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®· më ra nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a ngêi lao ®éng víi tæ chøc x· héi. Sù quan t©m ®ã lµ rÊt cÇn thiÕt v× nã ®em l¹i lîi Ých cho ngêi lao ®éng khi gÆp rñi ro nh tai n¹n èm ®au, thai s¶n... g¾n chÆt víi tiÒn l¬ng trÝch theo l¬ng gåm: BHXH, BHYT vµ KPC§ c¸c quÜ x· héi nµy ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån ®ãng gãp cña ngêi lao ®éng nh»m trî cÊp cho c¸c ®èi tîng lao ®éng vÉn ®îc hëng l¬ng khi èm ®au, thai s¶n... chÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÓ hiÖn sù quan t©m cña x· héi ®Õn tõng thµnh viªn x· héi vµ gi÷a mäi ngêi. Phßng Tµi chÝnh-KÕ ho¹ch huyÖn Phï Yªn lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh víi sè c«ng nh©n viªn lµ 9 ngêi. ViÖc h¹ch to¸n tèt lao ®éng tiÒn l¬ng sÏ gióp ®¬n vÞ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong c«ng viÖc. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thanh Loan cïng c¸c c« chó phßng Tµi chÝnhKÕ ho¹ch huyÖn Phï Yªn, em xin chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ ho¹ch huyÖn Phï Yªn" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ vËn dông lý thuyÕt vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng em ®· ®îc häc ë trêng vµ nghiªn cøu thùc tiÔn ë phßng Tµi chÝnh-KÕ ho¹ch Phï yªn. Tõ ®ã ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i nh»m gãp phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ toµn tiÒn l¬ng t¹i ®¬n vÞ. Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n thùc tËp ®îc thia thµnh ba Ch¬ng nh sau: Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ toµn tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ ho¹ch huyÖn Phï Yªn. Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ ho¹ch huyÖn Phï Yªn. Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 4 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Ch¬ng 1 Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp 1.1- §Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp C¸c c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®îc Nhµ níc quyÕt ®Þnh thµnh lËp nh»m thùc hiÖn mét nhiÖm vô chuyªn m«n nhÊt ®Þnh hay qu¶n lý Nhµ níc vÒ mét ho¹t ®éng nµo ®ã. §Æc trng c¬ b¶n cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ ®îc trang tr¶i c¸c chi phÝ ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ ®îc giao b»ng nguån kinh phÝ tõ ng©n quü Nhµ níc hoÆc tõ quü c«ng theo nguyªn t¾c kh«ng båi hoµn trùc tiÕp. XÐt trªn gãc ®é tµi chÝnh cã thÓ chia c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp trong cïng mét ngµnh theo hÖ thèng däc thµnh c¸c ®¬n vÞ dù to¸n sau ®©y: - §¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp nhËn dù to¸n ng©n s¸ch n¨m do c¸c cÊp chÝnh quyÒn giao, ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ cÊp díi, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ viÖc tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña cÊp m×nh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ cÊp díi, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ mÆt tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ cÊp díi trùc thuéc. §¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kinh phÝ cña toµn ngµnh vµ trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn kinh phÝ víi c¬ quan tµi chÝnh. Thuéc c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ c¸c Bé ë Trung ¬ng, c¸c Së tØnh, Thµnh phè hoÆc c¸c Phßng ë cÊp huyÖn, quËn . - §¬n vÞ dù to¸n cÊp II lµ ®¬n vÞ nhËn dù to¸n ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña m×nh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp díi. §¬n vÞ dù to¸n cÊp II lµ Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 5 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I vµ trung gian thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý kinh phÝ nèi liÒn gi÷a ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III. - §¬n vÞ dù to¸n cÊp III lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông vèn, ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II hoÆc cÊp I (nÕu kh«ng cã cÊp II) cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ m×nh vµ c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp díi nÕu cã. §¬n vÞ dù to¸n cÊp III lµ c¸c ®¬n vÞ dù to¸n c¬ së trùc tiÕp chi tiªu kinh phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ho¹t ®éng cña m×nh ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý kinh phÝ t¹i ®¬n vÞ díi sù híng dÉn cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn. - §¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn cña ®¬n vÞ cÊp III ®îc nhËn kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn phÇn c«ng viÖc cô thÓ, khi chi tiªu chØ ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn nh quy ®Þnh ®èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III víi cÊp II vµ cÊp II víi cÊp I. - T¬ng øng víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n nãi trªn, c¸c bé, ngµnh ë trung ¬ng thêng cã c¸c vô chÕ ®é kÕ to¸n; c¸c së c¸c ngµnh ë tØnh, thµnh phè, quËn, huyÖn thêng cã c¸c ban, c¸c tæ , c¸c bé phËn kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña tõng cÊp nµy thùc hiÖn nhiÖm vô trong ph¹m vi mµ m×nh qu¶n lý. 1.2- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiÒn l¬ng: 1.2.1- Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng. ë bÊt kú x· héi nµo viÖc s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt hoÆc thùc hiÖn c¸c qui tr×nh trong ®¬n vÞ HCSN ®Òu kh«ng t¸ch khái lao ®éng con ngêi. Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ HCSN ®Òu nhËn thï lao lao ®éng díi h×nh thøc tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ phøc t¹p mang tÝnh lÞch sö vµ cã ý nghÜa to lín. Ngîc l¹i b¶n th©n tiÒn l¬ng còng chÞu t¸c ®éng m¹nh mÏ cña x· héi, cña t tëng chÝnh trÞ. Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng ®· cã tõ l©u nhng cho ®Õn khi Chñ nghÜa ra ®êi nã míi trë thµnh mang tÝnh phæ th«ng. Trong XHCN, tiÒn l¬ng lµ mét tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm x· héi dïng ®Ó ph©n chia cho ngêi lao ®éng theo nguyªn t¾c lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng tiÒn l¬ng ®· Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 6 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ mang mét ý nghÜa tÝch cùc t¹o ra c©n b»ng trong ph©n phèi thu nhËp quèc d©n. Kh¸i niÖm tiÒn lu¬ng ®· thõa nhËn søc lao ®éng lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt lµ ®ßi hái ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo sù ®ãng gãp vµ cô thÓ. HiÓu mét c¸ch chung nhÊt tiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt mµ ®¬n vÞ ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo th¸ng, ngµy theo hÖ thèng thang b¶ng l¬ng Nhµ níc quy ®Þnh hay theo thêi gian vµ kh¶ n¨ng lao ®éng ®· cèng hiÕn cho ®¬n vÞ. Nh vËy díi c¸c gãc ®é kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®Ó cã mét nhËn thøc ®óng vÒ tiÒn l¬ng phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi, kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng ph¶i d¸p øng mét sè yªu cÇu sau: - Coi søc lao ®éng lµ hµng ho¸ cña thÞ trêng yÕu tè s¶n xuÊt. - TiÒn l¬ng ph¶i lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng, tøc lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ søc lao ®éng theo quy luËt cung cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ trêng lao ®éng. - TiÒn l¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n (hoÆc duy nhÊt) theo thu nhËp cña ngêi lao ®éng. - TiÒn l¬ng chÞu sù chi phèi cña quy luËt cung cÇu nÕu cÇu vÒ søc lao ®éng lín th× ngêi cã nhu cÇu søc lao ®éng s½n sµng tr¶ l¬ng cao h¬n cho ngêi lao ®éng ®Ó gi÷ ch©n hä tiÕp tôc cung cÊp søc lao ®éng cho m×nh chø kh«ng ph¶i cho ngêi kh¸c. Ngîc l¹i, nÕu cung vÒ søc lao ®éng h¬n cÇu vÒ søc lao ®éng th× ®¬ng nhiªn ngêi cã nhu cÇu vÒ søc lao ®éng cã nhu cÇu lùa chän lao ®éng. 1.2.2- ý nghÜa vµ vai trß cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. * ý nghÜa tiÒn l¬ng ë BÊt cø giai ®o¹n nµo cña x· héi lao ®éng nãi chung lµ mét trong nh÷ng yÕu tè trong ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®Ó quyÕt ®Þnh nªn sù thµnh c«ng vµ hoµn thiÖn cña mäi c«ng viÖc. Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ 1 trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ vµ søc lao ®éng bá ra cña con ngêi. TiÒn l¬ng lµ sè tiÒn thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo hÖ sè l¬ng vµ hÖ sè cÊp bËc mµ Nhµ níc quy ®Þnh. Ngoµi tiÒn l¬ng c«ng Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 7 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ nh©n viªn chøc cßn ®îc hëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc phóc lîi x· héi, trong ®ã cã trî cÊp BHXH, BHYT vµ KPC§ mµ theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. C¸c kho¶n nµy ®îc Nhµ níc hç trî vµ mét phÇn lµ ®ãng gãp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc theo tØ lÖ l¬ng cña mçi ngêi. Quü BHXH ®îc chi tiªu cho c¸c trêng hîp: èm ®au, thai s¶n, hu trÝ, tö tuÊt... Quü BHYT ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn kh¸m, ch÷a bÖnh, viÖn phÝ, thuèc thang... cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong thêi gian èm ®au, sinh ®Î. Kinh phÝ C«ng ®oµn phôc vô chi tiªu cho ho¹t ®éng cña tæ chøc C«ng ®oµn nh»m ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. * Vai trß cña tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ mang tÝnh lÞch sö cã ý nghÜa chÝnh trÞ to lín ®èi víi bÊt kú Quèc gia nµo, tiÒn l¬ng ®îc rÊt nhiÒu ngêi quan t©m kÓ c¶ ngêi tham gia lao ®éng vµ kh«ng tham gia lao ®éng trùc tiÕp. TiÒn l¬ng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng. Nã cã thÓ ®¶m b¶o duy tr× n¨ng lùc lµm viÖc cña ngêi lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã tiÒn l¬ng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi lao ®éng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, kÝch thÝch mèi quan t©m víi nh÷ng ngêi lao ®éng vµ hä sÏ lµm viÖc tèt h¬n. Nh vËy tiÒnl ¬ng lµ nghiÖp vô quan träng nã cßn lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng chÝnh lµ thíc ®o hao phÝ lao ®éng cña x· héi nãi chung vµ tõng ®¬n vÞ nãi riªng. Bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vÒ tiÒn l¬ng th× nghiÖp vô ph¸t sinh gi÷a ngêi lao ®éng víi c¸c tæ chøuc x· héi còng ®ãng vai trß rÊt cÇn thiÕt ®ã lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, BHXH, BHYT vµ KPC§. §ã lµ viÖc ph©n phèi phÇn gi¸ trÞ míi do ngêi lao ®éng t¹o ra, thùc chÊt ®ã lµ sù ®ãng gãp cña nhiÒu ngêi ®Ó bï ®¾p cho mét sè ngêi khi gÆp rñi ro tai n¹n, èm ®au, thai s¶n... Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 8 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi thu hÑp kho¶ng c¸ch giµu nghÌo kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu cña c¬ chÕ thÞ trêng. 1.2.3. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp kh«ng s¶n xuÊt ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian, c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: 1.2.3.1. Tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng mµ tiÒn l¬ng nhËn ®îc cña mçi ngêi c«ng nh©n do tiÒn l¬ng cÊp bËc cao hay thÊp vµ thêi gian lµm viÖc nhiÒu hay Ýt quyÕt ®Þnh . Cã 4 lo¹i l¬ng thêi gian ®¬n gi¶n: + L¬ng th¸ng: tÝnh theo cÊp bËc l¬ng trong thang l¬ng. L¬ng th¸ng = Møc l¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l¬ng hiÖn thêi x Phô cÊp + L¬ng tuÇn: C¨n cø vµo møc l¬ng th¸ng vµ sè tuÇn lµm viÖc trong th¸ng: L¬ng tuÇn = TiÒn l¬ng th¸ng x 12 th¸ng Sè tuÇn lµm viÖc thùc tÕ theo chÕ ®é + L¬ng ngµy: TÝnh theo møc l¬ng cÊp bËc ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc: L¬ng ngµy = L¬ng th¸ng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é trong th¸ng + L¬ng giê: TÝnh theo møc cÊp bËc giê vµ sè giê lµm viÖc: L¬ng giê = Møc l¬ng ngµy Sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é trong th¸ng H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã nhîc ®iÓm lµ kh«ng ph¸t huy ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng v× nã kh«ng xÐt ®Õn th¸i ®é lao ®éng, chÕ ®é nµy mang tÝnh chÊt b×nh qu©n, kh«ng khuyÕn khÝch sö dông hîp lý thêi gian lµm viÖc. Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 9 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 1.2.3.2. Tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng: H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a chÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n víi tiÒn l¬ng khi hä ®¹t ®îc nh÷ng chØ tiªu vÒ sè lîng hoÆc chÊt lîng ®· quy ®Þnh. ChÕ ®é tr¶ l¬ng nµy nã nhiÒu u ®iÓm h¬n chÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n. V× nã kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh tr×nh ®é thµnh th¹o vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ mµ cßn g¾n chÆt víi thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng ngêi th«ng qua c¸c chØ tiªu xÐt thëng ®· ®¹t ®îc. Do ®ã nã khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc cña m×nh. Cïng víi ¶nh hëng cña tiÕn bé kü thuËt, chÕ ®é tr¶ l¬ng nµy ngµy cµng më réng h¬n. 1.2.3.3. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian cã xÐt ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c. §èi víi h×nh thøc nµy, tr¶ l¬ng ngoµi tiÒn l¬ng cÊp bËc mµ mçi ngêi ®îc hëng cßn cã thªm phÇn l¬ng tr¶ cho tÝnh chÊt hiÖu qu¶ c«ng viÖc thÓ hiÖn qua phÇn l¬ng theo tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi ®ã lµ sù ®¶m nhËn c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®éc lËp nhng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña chÝnh ngêi ®ã. 1.3- Quü tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT vµ KPC§: 1.3.1. Quü tiÒn l¬ng Quü tiÒn l¬ng trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l¬ng cña ®¬n vÞ tr¶ cho tÊt c¶ nh÷ng lo¹i lao ®éng thuéc ®¬n vÞ qu¶n lý vµ sö dông. Thµnh phÇn quü l¬ng bao gåm c¸c kho¶n chñ yÕu lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian thùc tÕ lµm viÖc, tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng viÖc nghØ phÐp hoÆc ®i häc, c¸c lo¹i tiÒn thëng, c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn (phô cÊp khu vùc, phô cÊp tr¸ch nhiÖm…). KÕ to¸n ph©n lo¹i quü tiÒn l¬ng cña ®¬n vÞ thµnh 2 lo¹i c¬ b¶n: - TiÒn l¬ng chÝnh lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian lµm nhiÖm vô chÝnh ®· quy ®Þnh bao gåm: TiÒn l¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn vµ tiÒn thëng. - TiÒn l¬ng phô lµ tiÒn l¬ng ph¶i cho ngêi lao ®éng trong thêi gian kh«ng lµm nhiÖm vô chÝnh nhng vÉn ®îc hëng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh tiÒn Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 10 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i lµm nghÜa vô x· héi, ®i häp, ®i häc. VÒ nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, c¸c ®¬n vÞ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ quü tiÒn l¬ng nh chi quü l¬ng ®óng môc ®Ých, chi kh«ng vît qu¸ tiÒn l¬ng c¬ b¶n tÝnh theo sè lîng lao ®éng thùc tÕ trong ®¬n vÞ, hÖ sè vµ møc l¬ng cÊp bËc, møc phô cÊp l¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 1.3.2. B¶o hiÓm x· héi Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo con ngêi còng gÆp thuËn lîi cã ®Çy ®ñ thu nhËp vµ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó sinh sèng b×nh thêng. Tr¸i l¹i, cã rÊt nhiÒu trêng hîp khã kh¨n bÊt lîi, Ýt nhiÒu ngÉu nhiªn ph¸t sinh, nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt cña con ngêi lóc Êy kh«ng nh÷ng mÊt ®i hay gi¶m ®i mµ thËm chÝ cßn t¨ng lªn, xuÊt hiÖn nhu cÇu míi. V× vËy con ngêi vµ x· héi loµi ngêi muèn tån t¹i, vît qua ®îc nh÷ng lóc khã kh¨n Êy th× ph¶i t×m ra ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt do vËy b¶o hiÓm x· héi ®· ra ®êi. Kh¸i niÖm BHXH ®îc hiÓu nh sau: BHXH lµ sù ®¶m b¶o thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp ®èi víi ng¬i lao ®éng hoÆc mÊt viÖc lµm b»ng c¸ch h×nh thµnh vµ sö dông mét quü tµi chÝnh tËp trung do sù ®ãng gãp cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi tham gia lao ®éng nh»m ®¶m b¶o an toµn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä, gãp phÇn ®¶m b¶o an toµn x· héi. * Quü BHXH: Quü BHXH lµ quü dïng ®Ó trî cÊp cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp quü trong c¸c trêng hîp hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng nh èm ®au thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, hu trÝ … Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, quü BHXH ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ 20% trªn tæng quü l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn cña ngêi lao ®éng thùc tÕ trong kú h¹ch to¸n. Trong ®ã 5% trªn tæng quü l¬ng do ngêi lao ®éng trùc tiÕp ®ãng gãp (trõ vµo thu nhËp cña hä), 15% trªn tæng quü l¬ng do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. Khi ngêi lao Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 11 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ ®éng nghØ hëng BHXH kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu nghØ BHXH cho tõng ngêi vµ lËp b¶n thanh to¸n BHXH ®Ó lµm c¬ së thanh to¸n víi quü BHXH. C¸c ®¬n vÞ ph¶i nép BHXH trÝch trong kú vµ quü cho c¬ quan BHXH qu¶n lý (qua TK t¹i kho b¹c). 1.3.3. B¶o hiÓm y tÕ X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn con ngêi ngµy cµng liªn kÕt víi nhau dùa trªn quan ®iÓm "m×nh v× mäi ngêi, mäi ngêi v× m×nh". Mçi c¸ nh©n, x· héi lu«n t¬ng trî lÉn nhau, mét trong c¸c h×nh thøc t¬ng trî ®ã lµ BHYT. BHYT lµ sù ®¶m b¶o cho sù thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho ngêi lao ®éng khi hä gÆp rñi ro, èm ®au, tai n¹n… b»ng c¸ch h×nh thµnh vµ sö dông mét quü tµi chÝnh tËp trung nh»m ®¶m b¶o søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. * Quü BHYT Quü BHYT lµ quü ®îc sö dông ®Ó trî cÊp cho nh÷ng ngêi cã tham gia ®ãng gãp qòy trong c¸c ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Quü BHYT ®îc trÝch b»ng 3% trªn tæng thu nhËp cña ngêi lao ®éng, trong ®ã ngêi lao ®éng trùc tiÕp nép 1% (trõ vµo thu nhËp cña hä), 2% do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. Quü BHYT do c¬ quan BHYT thèng nhÊt qu¶n lý vµ trî cÊp cho ngêi lao ®éng th«ng qua m¹ng líi y tÕ. V× vËy khi trÝch BHYT c¸c ®¬n vÞ ph¶i nép cho c¬ quan BHYT (qua tµi kho¶n t¹i Kho b¹c). 1.3.4. Kinh phÝ C«ng ®oµn C«ng ®oµn lµ mét ®oµn thÓ ®¹i diÖn cho ngêi lao ®éng nãi tiÕng nãi chung cña ngêi lao ®éng ®øng ra ®Êu tranh b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. §ång thêi c«ng ®oµn còng trùc tiÕp híng dÉn ®iÒu chØnh th¸i ®é ngêi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc, ngêi sö dông lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc. Kinh phÝ c«ng ®oµn lµ nguån tµi trî cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn ë c¸c cÊp theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc trÝch theo tû lÖ 2% trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng, ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp toµn bé 2%. Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 12 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 1.4- KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1.4.1- Chøng tõ sö dông. B¶ng chÊm c«ng M· sè C01 - H B¶ng thanh to¸n l¬ng M· sè C02 - H PhiÕu nghØ hëng BHXH M· sè C03 - H B¶ng thanh to¸n BHXH M· sè C04 - H GiÊy b¸o lµm viÖc ngoµi giê M· sè C05 - H Ngoµi ra cßn sö dông c¸c phiÕu chi, c¸c chøng tõ tµi liÖu kh¸c vÒ c¸c kho¶n khÊu trõ trÝch nép liªn quan. C¸c chøng tõ trªn lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ trùc tiÕp hoÆc lµ c¬ së ®Ó tæng hîp råi míi ghi vµo sæ kÕ to¸n. 1.4.2- Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 334 - "Ph¶i tr¶ viªn chøc" : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi c¸c ®èi tîng kh¸c trong bÖnh viÖn, trêng häc, tr¹i an dìng… nh: BÖnh nh©n, tr¹i viªn, häc viªn… vÒ c¸c kho¶n häc bæng, sinh ho¹t phÝ… C¸c kho¶n chi thanh to¸n trªn tµi kho¶n nµy ® îc chi tiÕt theo môc lôc chi ng©n s¸ch Nhµ níc. KÕt cÊu vµ néi dung ghi chÐp TK 334 nh sau: Bªn nî: - TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng kh¸c cña ®¬n vÞ. - C¸c kho¶n ®· khÊu trõ vµo l¬ng, sinh ho¹t phÝ, häc bæng. Bªn cã: - TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc, c¸n bé hîp ®ång trong ®¬n vÞ. - Sè sinh ho¹t phÝ, häc bæng tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc, c¸n bé hîp ®ång trong ®¬n vÞ. Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 13 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Sè sinh ho¹t phÝ, häc bæng tr¶ cho sinh viªn vµ c¸c ®èi tîng kh¸c. Sè d bªn cã: C¸c kho¶n cßn ph¶i tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc, sinh viªn vµ c¸c ®èi tîng kh¸c trong ®¬n vÞ. TK 334: Ph¶i tr¶ viªn chøc, chi tiÕt thµnh 2 TK cÊp 2 TK 3341: Ph¶i tr¶ viªn chøc Nhµ níc ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ vÒ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c. TK 3384: Ph¶i tr¶ c¸c ®èi tîng kh¸c: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi c¸c ®èi tîng kh¸c trong ®¬n vÞ ngoµi sè viªn chøc Nhµ níc vÒ c¸c kho¶n nh: Häc bæng, sinh ho¹t phÝ tr¶ cho sinh viªn, häc sinh, tiÒn trî cÊp thanh to¸n víi c¸c ®èi tîng hëng chÝnh s¸ch. TK 332 - "C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng": ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch, nép vµ thanh to¸n BHXH - BHYT cña ®¬n vÞ víi ngêi lao ®éng trong ®¬n vÞ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý x· héi. KÕt cÊu vµ néi dung ghi chÐp cña TK 332 nh sau: Bªn nî: - Sè BHXH, BHYT, KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý - Sè BHXH chi tr¶ cho nh÷ng ngêi ®îc hëng BHXH t¹i ®¬n vÞ - Chi tiªu KPC§ t¹i ®¬n vÞ. Bªn cã: - BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ cña ®¬n vÞ - BHYT, BHXH tÝnh khÊu trõ vµo l¬ng cña ngêi lao ®éng - Sè KPC§ nhËn ®îc tõ c¬ quan cÊp trªn dïng ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i c¬ së. - Sè tiÒn BHXH nhËn ®îc tõ c¬ quan cÊp trªn dïng ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i c¬ së. - Sè tiÒn BHXH nhËn ®îc tõ c¬ quan b¶o hiÓm dïng ®Ó chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng theo quy ®Þnh. - Sè tiÒn ph¹t ®¬n vÞ ph¶i chÞu do nép chËm BHXH Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 14 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Sè d nî (nÕu cã): Ph¶n ¸nh sè BHXH ®· chi tr¶ trùc tiÕp cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng nhng cha ®îc c¬ quan b¶o hiÓm cÊp bï. Sè d cã: - Sè BHXH, BHYT, KPC§ cha nép lªn cho c¬ quan cÊp trªn. - Sè BHXH nhËn ®îc tõ c¬ quan b¶o hiÓm nhng cha chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng. TK 332-C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng, chi tiÕt thµnh 3 tµi kho¶n cÊp2 TK 3321 - B¶o hiÓm x· héi TK 3322 - B¶o hiÓm y tÕ TK 3323 - Kinh phÝ c«ng ®oµn Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK kh¸c cã liªn quan trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nh 111, 112, 138… Qu¸ tr×nh ghi sæ kÕ to¸n nh sau: Khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n cã nhiÖm vô kiÓm tra, ghi chÐp, tÝnh to¸n ®Ó c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. Còng c¨n cø chøng tõ gèc vµo sæ chi tiÕt cßn sæ c¸i th× c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo. 1.4.3- Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n - NghiÖp vô 1: TÝnh tiÒn l¬ng sinh ho¹t phÝ ph¶i tr¶ cho c¸n bé viªn chøc trong kú. Nî TK 661 - Chi ho¹t ®éng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc - NghiÖp vô 2: Thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn sinh ho¹t phÝ cho c¸n bé viªn chøc. Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng - NghiÖp vô 3: C¸c kho¶n t¹m øng båi thêng ®îc khÊu trõ vµo l¬ng Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Cã TK 312 - T¹m øng Cã TK 3118 - C¸c kho¶n ph¶i thu Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 15 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - NghiÖp vô 4: Khi cã quyÕt ®Þnh trÝch quü c¬ quan ®Ó thëng cho viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng kh¸c. + Ph¶n ¸nh sè trÝch ®Ó thëng Nî TK 431 - Quü c¬ quan Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc + Kho¶n chi thëng cho viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng kh¸c Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Cã TK 3321, 3322 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng - NghiÖp vô 6: Sè BHXH ph¶i tr¶ cho viªn chøc t¹i ®¬n vÞ theo chÕ ®é quy ®Þnh. Nî TK 3321 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc - NghiÖp vô 7: §èi víi ®¬n vÞ tr¶ trî cÊp cho c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch + Khi chi tr¶ Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Cã TK 111 - TiÒn mÆt + Cuèi kú chi tr¶ xong kÕt chuyÓn sè chi thùc tÕ vµo chi ho¹t ®éng Nî TK 661 - Chi ho¹t ®éng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 16 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å 1: H¹ch to¸n tæng hîp vÒ tiÒn l¬ng TK 461 TK 3341 TK 661, 662 L­¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ TK 111 VC ghi chi th­êng xuyªn Thanh to¸n l­¬ng, phô TK 431 cÊp, tiÒn th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c TiÒn quü Quü c¬ quan ph¶i tr¶ cho VC TK 331, 312, 332 TK 332 KhÊu trõ l­¬ng, c¸c kho¶n ph¶i thu, t¹m øng, BHXH, BHYT BHXH ph¶i tr¶ VC theo C§ TrÝch, BHXH BHYT KPC§ vµo chi phÝ Rót h¹n møc kinh phÝ chi XuÊt quü nép BHXH, BHYT Rót HMKP nép c¸c quü ph¶i nép theo l¬ng QuyÕt to¸n kinh phÝ ®· sö dông Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 17 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ * Quy tr×nh h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - NghiÖp vô 1: Hµng th¸ng trÝch BHXH, BHYT, KOC§ tÝnh vµo c¸c kho¶n chi Nî TK 661 - Chi ho¹t ®éng Nî TK 662 - Chi dù ¸n Cã TK 3321, 3322, 3323 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng - NghiÖp vô 2: TÝnh sè BHXH, BHYT cña c«ng chøc, viªn chøc ph¶i nép trõ vµo tiÒn l¬ng th¸ng Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Cã TK 3321, 3322 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng - NghiÖp vô 3: Khi ®¬n vÞ chuyÓn nép BHXH, KPC§ hoÆc mua thÎ BHYT Nî TK 3321, 3322, 3323 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng Cã TK 111, 112 - TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 461 - Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng Trêng hîp nép th¼ng khi rót HMKP th× ghi cã TK 008 - H¹n møc kinh phÝ - NghiÖp vô 4: Khi nhËn ®îc sè tiÒn c¬ quan BHXH cÊp cho ®¬n vÞ ®Ó chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng hëng BHXH Nî TK 111, 112 - TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 3321 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng - NghiÖp vô 5: Khi nhËn ®îc sè tiÒn ph¹t nép chËm sè tiÒn BHXH ph¶i nép ghi: Nî TK 3118 - C¸c kho¶n ph¶i thu Nî TK 661 - Chi ho¹t ®éng Cã TK 3321 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng - NghiÖp vô 6: BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng chøc, viªn chøc theo chÕ ®é quy ®Þnh Nî TK 3321 - C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 18 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - NghiÖp vô 7: Khi tr¶ BHXH cho viªn chøc t¹i ®¬n vÞ Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ viªn chøc Cã TK 111, 112 - TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng - NghiÖp vô 8: Trêng hîp tiÕp nhËn KPC§ do c¬ quan kinh phÝ c«ng ®oµn cÊp trªn cÊp. Nî TK 111, 112 - TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 3323 - Kinh phÝ c«ng ®oµn - NghiÖp vô 9: Khi chi tiªu KPC§ cho c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i trô së Nî TK 3323 - Kinh phÝ c«ng ®oµn Cã TK 111, 112 - TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 19 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å 2: H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh sau TK 111, 112 Nép BHXH, BHYT, KDCD TK 332 TK 661, 662 TrÝch BHXH, BHYT, KDCD Vµo chi phÝ TK 461, 462 TK 334 Rót HMKP nép BHXH BHXH, BHYT khÊu trõ KPC§, hoÆc mua thÎ BHYT vµo l­¬ng TK 111, 112 Trî cÊp Thanh to¸n trî BHXH, KPC§ cÊp HoÆc ®­îc thanh to¸n BHYT BHXH b»ng tiÒn mÆt BHXH ph¶i tr¶ theo chÕ ®é quy ®Þnh ®· chi tr¶ Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp 20 Trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 1.5- H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n. Dùa vµo 4 h×nh thøc do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh, tuú ®Æc ®iÓm c«ng viÖc cña m×nh, ®¬n vÞ chän mét h×nh thøc phï hîp ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Mçi h×nh thøc cã ®Æc ®iÓm riªng, cã u ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ phï hîp víi mçi ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, cô thÓ nh sau: 1.5.1- H×nh thøc nhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy, tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®Òu ®îc ghi vµo sæ nhËt ký mµ träng t©m lµ nhËt ký chung, nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. H×nh thøc nhËt ký chung cã u ®iÓm: §¬n gi¶n phï hîp víi mäi ®¬n vÞ nhÊt lµ ®¬n vÞ sö dông kÕ to¸n m¸y. Còng nh c¸c phÇn hµnh kh¸c, tiÒn l¬ng còng ®îc ghi vµo nhËt ký chung. §Þnh kú sau khi lo¹i bá sè liÖu trïng, kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i sæ chi tiÕt kh¸c, cuèi kú kÕ to¸n tiÒn l¬ng lËp c¸c b¸o c¸o tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch cã liªn quan. S¬ ®å h¹ch to¸n nh sau: Chøng tõ gèc: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thµnh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng NhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt TK 334, TK 332 Sæ c¸i 334, 332 B¶ng tæng hîp chi tiÕt b¸o c¸o tµi chÝnh Lêng ThÞ Thu HuyÒn - Líp KT3 C§KCQ LuËn v¨n tèt nghiÖp
- Xem thêm -