Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa hà nội

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn 1 : Giíi thiÖu vÒ UBND huyÖn gia l©m C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô UBND huyÖn Gia L©m lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc trªn ®Þa bµn huyÖn, tæ chøc vµ chØ ®¹o viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp . Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n do ph¸p luËt quy ®Þnh, UBND huyÖn ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c v¨n b¶n ®ã . VÒ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n : ( Theo luËt ®Þnh ) Bao gåm :  Qu¶n lý Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng trong c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp,ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i , dÞch vô, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng, thÓ dôc, thÓ thao, b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh vµ c¸c lÜnh vùc x· héi kh¸c, qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai vµ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c.  Tuyuªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh HiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn vµ nghÞ quuyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp trong c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c«ng d©n ë ®Þa ph¬ng.  B¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thùc hiÖn nhiÖmk vô x©y dùng lùc lîng vò trang vµ x©y dùng quèc phßng toµn d©n, thùc hiÖnchÕ ®é nghÜa vô qu©n sù, nhiÖm vô hËu cÇn t¹i chç, nhiÖm vô ®éng viªn, chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi vµ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng.  Phßng chèng thiªn tai, b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, b¶o vÖ Ýnh m¹ng, tù do nh©n phÈm, tµi s¶n, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n, chèng tham nhòng, bu«n lËu, lµm hµng gi¶ vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c.  Qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc biªn chÕ, lao ®éng tiÒn l¬ng, ®µo t¹o ®éi ngò viªn chøc Nhµ níc vµ c¸n bé cÊp x·, b¶o hiÓm x· héi theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ  Tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c thi hµnh ¸n ë ®Þa ph]¬ng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  Tæ chøc, thùc hiÖn thu chi ng©n s¸ch cña ®Þa ph¬ng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, thu kÞp thêi c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c cña ®Þa ph¬ng.  UBND thùc hiÖn viÖc qu¶n lý ®Þa giíi ®¬n vÞ hµnh chÝnh, x©y dùng ®Ò ¸n ph©n v¹ch, ®iÒu chØnh ®Þa giíi ®¬n vÞ hµnh chÝnh ë ®Þa ph¬ng ®a ra Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp th«ng qua ®Ó tr×nh cÊp trªn phª duyÖt.  UBND chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o c«ng t¸c tríc Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vµ UBND cÊp trªn.. UBND huyªn Gia L©m cã b¶y thµnh viªn, mçi th¸ng häp Ýt nhÊt mét lÇn, thùc hiÖn ph¬ng thøc th¶o luËn tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè c¸c vÊn ®Ò quan träng ( C¸c quyÕt ®Þnh cña UBND ph¶i ®îc qu¸ nöa tæng sè thµnh viªn cña UBND biÓu quyÕt t¸n thµnh). C¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND gióp UBND cïng cÊp thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng vµ b¶o ®¶m sù thèng nhÊt qu¶n lý cña ngµnh hoÆc lÜnh vùc c«ng t¸c tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së. ChÝnh phñ qui ®Þnh vÒ 0 tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND. C¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND chÞu sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña UBND cÊp m×nh, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô cña c¬ quan chuyªn m«n cÊp trªn. Thñ trëng c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o c«ng t¸c tríc UBND vµ c¬ quan chuyªn m«n cÊp trªn vµ khi cÇn thiÕt th× b¸o c¸o c«ng t¸c tríc Héi ®ång nh©n d©n. §Õn nay vÒ c¬ cÊu tæ chøc UBND huyÖn Gia L©m ®îc ph©n thµnh c¸c phßng ban nh sau: ( xem trang 3 ) UBND huyÖn Khèi c¸c phßng ban chuyªn m«n Khèi c¸c trung t©m, Uû ban trùc thuéc Khèi c¸c doanh nghiÖp  Phßng kinh tÕ- ph¸t triÓn n«ng th«n Phßng KÕ ho¹ch§©ï t  Tµi chÝnh- VËt gi¸ Qu¶n lý ®« thÞ §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt Tæ chøc chÝnh quyÒn Thanh tra Nhµ níc Phßng T ph¸p Phßng Gi¸o dôc-§T V¨n phßng UBND  Trung t©m d¹y nghÒ  Ttrung t©m thÓ dôc – TT  TT y tÕ  Uû ban DSKÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh  Uû ban b¶o vÖ- ch¨m sãc trÎ em 1  Héi ch÷ thËp ®á.  C«ng ty cæ phÇn vµ c¬ giíi n«ng nghiÖp  C«ng ty XDKinh doanh nhµ Gia L©m  C«ng ty ¡n uèng vµ kh¸ch s¹n  C«ng ty xuÊt khÈu giµy thÓ thao C¸c phßng ban ®îc thiÕt lËp nªn, mét mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp qu¶n lý Nhµ níc vÒ lÜnh vùc m×nh ®¶m tr¸ch, mét mÆt lµm chøc n¨ng tham mu ®Ò xuÊt híng dÉn gióp UBND- huyÖn Uû thuéc chuyªn m«n qu¶n lý cña m×nh. Cã thÓ nãi c¸c phßng ban nh c¸c m¹ch m¸u trong c¬ thÓ, nu«i dìng vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù ho¹t ®éng cña UBND.  Phßng Kinh tÕ- PTNT: + Qu¶n lý Nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc n«ng th«n- n«ng nghiÖp, trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n ( c«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp- th¬ng m¹i dÞch vô trong khu vùc n«ng th«n), n«ng nghiÖp ( Trång trät, ch¨n nu«i, l©m nghiÖp, thuû s¶n...) + Lµm chøc n¨ng tham mu gióp UBND- huyÖn Uû vÒ viÖc:  Cñng cè t¨ng cêng QHSX ë n«ng th«n theo luËt hîp t¸c míi ban hµnh.  X©y dùng vµ chØ ®¹o c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n.  Thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ, ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ lÜnh vùc n«ng th«n - n«ng nghiÖp.  ...v...v ( c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn n«ng d©n- n«ng th«n- n«ng nghiÖp).  Phßng Qu¶n lý ®« thÞ : + Lµm chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn ®« thÞ, x©y dùng, quy ho¹ch ®« thÞ... x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ ®Çu t x©y dùng, ph¸t triÓn vµ söa ch÷a nhµ ë, quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng tr×nh UBND phª duyÖt vµ triÓn khai kÕ ho¹ch ®· ®îc duyÖt. + Tæ chøc thùc hiÖn cÊp giÊy phÐp x©y dùng theo qui ®Þnh cña UBND thµnh phè. + Tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn Nhµ níc do UBND huyÖn quyÕt ®Þnh ®Çu t tr×nh UBND huyÖn phª duyÖt theo ph©n cÊp. + Híng dÉn, kiÓm tra hå s¬ xin thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh thuéc ngµnh x©y dùng, giao th«ng, ®« thÞ tr×nh UBND cÊp giÊy phÐp hoÆc x¸c nhËn ®Ó UBND thµnh phè cÊp giÊy phÐp theo qui ®Þnh . 2 + Gióp UBND vÒ lÜnh vùc chuyªn m«n trong viÖc xö lý khiÕu kiÖn do x©y dùng c«ng tr×nh g©y lón, nøt, h háng c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. +v...v...  Trung t©m thÓ dôc thÓ thao :  Lµm chøc n¨ng tham mu gióp huyÖn Uû, UBND thùc hiÖn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, chØ thÞ, nghÞ quyÕt ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ níc trªn ®Þa bµn huyÖn.  Lµm nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ níc trªn ®Þa bµn, x©y dùng qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp thÓ dôc thÓ thao, thùc hiÖn c¸c dù ¸n quèc gia, quèc tÕ... khi cÊp trªn giao.  v...v... PhÇn 2: Phßng kÕ ho¹ch - §Çu t C¬ quan tham mu tæng hîp vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Çu t cña UBND I/ Sù thay ®æi c¬ chÕ - khëi ®Çu cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn Trong suèt thêi kú nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu, bao cÊp phßng KÕ ho¹ch - §Çu t huyÖn víi quyÒn lùc trong tay : quyÒn tham mu cho UBND huyÖn, giao chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ ph©n phèi c¸c vËt t chiÕn lîc, cã quyÒn uy rÊt lín, n¾m quyÒn chØ ®¹o ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ c¬ së ( thËm chÝ nhiÒu mÆt, quyÒn ra quyÕt ®Þnh cßn cao h¬n thñ trëng ). Cuèi nh÷ng n¨m 1980, c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi, lóc nµy nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù l·nh ®¹o cña Nhµ níc. §¹i héi §¶ng lÇn thø V ®· ®¸nh gi¸, kh¼ng ®Þnh NghÞ quyÕt trung ¬ng lÇn thø VI ( kho¸ VI ), x¸c lËp nh÷ng c¬ së t tëng, quan ®iÓm vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch ho¸, xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp, kÕ ho¹ch thÊu suèt nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ vµ tù chñ trong kinh doanh.. TiÕp ®ã, NghÞ quyÕt héi nghÞ trung ¬ng §¶ng lÇn VI, VII, VIII, (kho¸ V) , NghÞ quyÕt 306 (dù th¶o) cña Bé ChÝnh trÞ, ChØ thÞ100/CT cña ban bÝ th vÒ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp, c¸c QuyÕt ®Þnh sè 25/CP, sè76/H§BT... cña ChÝnh phñ vÒ c¶i tiÕn KHH, b¶o ®¶m quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt vµ tù chñ tµi chÝnh cña c¸c xÝ nghiÖp, c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, tù lùc v¬n lªn cña c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¬ së, më réng xuÊt khÈu, ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt... ®· t¹o ra nh÷ng m« h×nh vµ nh©n tè míi, më híng thóc ®Èy gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nh÷ng sù thay ®æi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý ®ã còng lµ thêi kú th¨ng trÇm cña Phßng KÕ ho¹ch- §Çu t nãi riªng vµ c«ng t¸c KHH nãi chung trªn ®Þa bµn huyÖn, lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña quan niÖm cho r»ng: Trong c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng cßn chç ®øng cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, thÞ trêng trùc tiÕp ®iÒu tiÕt, híng dÉn c¸c kh©u c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ vµ v× thÕ ®Ó mÆc cho c¬ chÕ thÞ tr êng thao tóng, tõ ®ã ph¸t sinh c¸c mÆt tiªu cùc vèn cã cña nã: C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc tù do ph¸t triÓn nhng mang nÆng tÝnh tù ph¸t, thiÕu tÝnh ®Þnh híng. Sù ra ®êi nhanh chãng vµ ®æ vì hµng lo¹t cña c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty t nh©n... lµ minh chøng thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt cho ®iÒu ®ã. 3 Thªm vµo ®ã, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh lµm cho s¶n xuÊt kÐm ph¸t triÓn, ®êi sèng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng cha ®îc c¶i thiÖn... Nhµ níc hÇu nh bu«ng láng qu¶n lý ë hÇu hÕt c¸c kh©u, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt. TÝnh ®Þnh híng cña mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã kÕ ho¹ch bÞ xem nhÑ. C«ng t¸c KHH - §T ë cÊp huyÖn v× thÕ còng kh«ng ®îc quan t©m ®óng møc. §· cã thêi gian dµi Phßng KÕ ho¹ch- §Çu t hÇu nh kh«ng tån t¹i, s¸t nhËp víi Phßng Thèng kª tõ n¨m 1987 ®Õn 1995, sau l¹i t¸ch ra nhng kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng cã tªn chÝnh thøc vµ kh«ng cã con dÊu ®Ó quan hÖ, giao dÞch do cha cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp trë l¹i. §Õn n¨m 1996, Th«ng t liªn bé sè 01/BKH-TCCP/TTLB ngµy 2/1/1996 cña Bé KÕ ho¹ch §Çu t vµ Ban tæ chøc chÝnh phñ : Híng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan KÕ ho¹ch ®Çu t thuéc UBND ®Þa ph¬ng, qui ®Þnh:Phßng KÕ ho¹ch §Çu t trùc thuéc UBND quËn, huyÖn chÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô cña Së KÕ ho¹ch §Çu t tØnh. Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t quËn huyÖn cã nhiÖm vô phèi hîp víi c¸c tæ chøc cña quËn, huyÖn lËp vµ tæng hîp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, dù to¸n ng©n s¸ch cña quËn, huyÖn; kÕ ho¹ch ho¸ c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c«ng céng vµ n«ng th«n, theo dâi vµ n¾m t×nh h×nh c¸c c¬ së kinh tÕ cña Thµnh phè vµ Trung ¬ng trªn ®Þa bµn quËn huyÖn, gióp UBND quËn huyÖn cÊp ®¨ng ký kinh doanh theo ph©n cÊp cña UBND thµnh phè, ®ång thêi thùc hiÖn th«ng tin gi÷a thµnh phè vµ quËn, huyÖn... tham mu cho chÝnh quyÒn quËn, huyÖn trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi theo ®óng ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc. Nh vËy, ®Õn cuèi n¨m 1996 ( ngµy14/9/1996 ) Së KÕ ho¹ch §Çu t thµnh phè chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®Õn cuèi n¨m 1997 Phßng KÕ ho¹ch- §Çu t cÊp quËn, huyÖn chÝnh thøc ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Phßng KÕ ho¹ch- §Çu t huyÖn Gia L©m ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 2953/Q§ - UB ngµy 2/8//1997 cña UBND Thµnh phè Hµ néi Phßng KÕ ho¹ch & §Çu t lµ c¬ quan chuyªn m«n chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña UBND huyÖn vµ sù híng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô cña Së KÕ ho¹ch & §Çu t , c¸c ban ngµnh cña Thµnh phè. NhiÖm vô cña phßng KÕ ho¹ch & §Çu t thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh 2953/Q§ - UB ngµy 2/8//1997 cña UBND Thµnh phè Hµ néi vµ sù chØ ®¹o thêng trùc H§ND , UBND huyÖn Gia L©m. NhiÖm vô cña Phßng KÕ ho¹ch & §Çu t bao gåm c¸c nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch kÕ ho¹ch, c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c do UBND huyÖn giao nh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn phong trµo x©y dùng N«ng th«n míi tr×nh UBND huyÖn , x©y dùng ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch triÓn khai huy ®éng vèn vµ sö dông cho ®Çu t ph¸t triÓn Kinh tÕ v¨ ho¸ x· héi Lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý nÒn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy vai trß cña c«ng t¸c KHH nÒn kinh tÕ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®i mµ ngµy cµng t¨ng lªn tríc nh÷ng ®ßi hái cña ®êi sèng kinh tÕ- x· héi. Víi chøc n¨ng ®ã ®· cho thÊy kh¸ râ Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t ë c¸c quËn, huyÖn ®· thùc sù trë thµnh c¬ quan tham mu tæng hîp vÒ qui ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, nhanh nh¹y trong viÖc ®Ò xuÊt c¸c chñ tr¬ng vµ cã biÖn ph¸p phèi hîp tèt víi c¸c ngµnh trong viÖc lËp vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trong ph¹m vi cÊp m×nh. §Ó cã thÓ ®¹t ®îc ®iÒu ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, Phßng KÕ ho¹ch huyÖn ®· chó träng mét sè ®iÓm sau:  Coi träng c«ng t¸c nghiªn cøu ®Þnh híng chiÕn lîc, dù b¸o, qui ho¹ch vµ lÊy ®ã lµm tiÒn ®Ò cho viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch trung vµ ng¾n h¹n, triÓn khai thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t.  X¸c ®Þnh râ nh÷ng vÊn ®Ò träng ®iÓm, b¸m s¸t c¸c chñ tr¬ng, c¸c ch¬ng tr×nh cña Thµnh uû, UBND thµnh phè, u tiªn cho 4 c¸c ngµnh mòi nhän, c¸c lîi thÕ so s¸nh cã thÓ khai th¸c hiÖu qu¶ ë tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng.  T¨ng cêng c«ng t¸c th«ng tin kinh tÕ, t¨ng cêng n¨ng lùc x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t, thùc sù lµ ngêi t vÊn cho UBND huyÖn trong viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c dù ¸n vµ ph¬ng ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ nhÊt ChuyÓn tõ KHH vµ qu¶n lý trùc tiÕp sang KHH vµ qu¶n lý gi¸n tiÕp nÒn kinh tÕ kh«ng hÒ lµm gi¶m vai trß vµ t¸c dông cña c«ng cô KHH trong tay Nhµ níc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ hÖ thèng KÕ ho¹ch- §Çu t ph¶i tÝch cùc ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch còng nh chØ ®¹o ®iÒu hµnh, theo híng tËp trung vµo c¸c môc tiªu, ®Þnh híng lín cã tÝnh chÊt chiÕn lîc, b¸m s¸t diÔn biÕn cña t×nh h×nh thùc tiÔn ®Ó kÞp thêi ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m th¸o gì khã kh¨n, kh¾c phôc nh÷ng mÊt c©n ®èi, sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô kh¸c nh»m phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Thùc hiÖn ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ dÔ, trong suèt ba n¨m qua, trªn c¬ së sím nhËn ra c¸c khã kh¨n, víng m¾c, ph©n tÝch nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan tõ ®ã chÊn chØnh kÞp thêi, c«ng t¸c KHH huyÖn Gia L©m nãi chung vµ phßng KÕ ho¹ch- §Çu t nãi riªng ®· dÇn ®îc cñng cè kiÖn toµn vÒ tæ chøc bé m¸y, tiÕp nhËn c¸c nhu cÇu ®Æt ra cña ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ b¾t kÞp nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trªn ®Þa bµn. II/ t×nh h×nh ho¹t ®éng: UBND huyÖn lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, lµ bé m¸y trùc tiÕp qu¶n lý hµnh chÝnh- kinh tÕ theo luËt ®Þnh, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch c¬ b¶n, chuyÓn tõ chç ®iÒu hµnh trùc tiÕp sang ®iÒu hµnh gi¸n tiÕp th«ng qua t¹o m«i trêng cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së, kÕt hîp biÖn ph¸p hµnh chÝnh víi biÖn ph¸p kinh tÕ, trong ®ã biÖn ph¸p kinh tÕ lµ chñ yÕu. Th«ng qua c«ng t¸c KÕ ho¹ch ho¸- §Çu t, c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cÊp huyÖn thùc hiÖn chøc n¨ng ®Þnh híng qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn theo híng C«ng nghiÖp - Th¬ng m¹i vµ DÞch vô - N«ng nghiÖp, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®« thÞ ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸ diÔn ra trªn ®Þa bµn víi tèc ®é nhanh. ¦u tiªn vµ ph¸t triÓn m¹nh s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, ®Çu t c¬ së h¹ tÇng cã träng t©m, träng ®iÓm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c x·, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn huyÖn. VÒ t×nh h×nh ®Çu t: Theo b¸o c¸o cña Côc Thèng kª Hµ Néi th× tæng vèn ®Çu t tõ n¨m 1991- 2000 vµo ®Þa bµn huyÖn Gia L©m ( kÓ c¶ vèn ®Çu t níc ngoµi ) cã xu híng t¨ng hµng n¨m. Tuy nhiªn nguån vèn tõ ng©n s¸ch gi¶m c¶ vÒ sè lîng vµ c¬ cÊu, chØ cã nguån vèn ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ t¨ng. Khu vùc kinh tÕ t nh©n vµ c¸ thÓ chiÕm tû lÖ nhá. §Çu t níc ngoµi chØ t¨ng m¹nh trong nh÷ng n¨m 1995 – 1997 sau ®ã gi¶m sót nghiªm träng. Nguån vèn cña huyÖn chñ yÕu gåm:  Vèn XDCB tËp trung: do thµnh phè ph©n bæ  Nguån chi thêng xuyªn, chèng xuèng cÊp, nguån vèn sù nghiÖp. Tæ chøc nguån vèn: §èi víi vèn x©y dùng chung UBND thµnh phè ghi râ chñ ®Çu t( Ban qu¶n lý dù ¸n, XÝ nghiÖp m«i trêng ®« thÞ). §èi víi viÖc söa ch÷a xuèng cÊp, x©y dùng kinh tÕ: Nguån vèn ng©n s¸ch chiÕm trªn 50% Ban qu¶n lý sÏ ®øng ra lµm chñ ®Çu t, <50% chñ ®Çu t lµ UBND x·. VÒ hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi: §èi víi cÊp huyÖn, vÊn ®Ò hîp t¸c quèc tÕ lµ hÕt søc khã kh¨n. Tuy nhiªn víi lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, vÞ trÝ vµ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ( ®Æc biÖt 5 lµ giao th«ng) Gia L©m ®îc lùa chän lµ ®Þa bµn ph¸t triÓn nhiÒu khu c«ng nghiÖp tËp trung cña Hµ Néi. C¸c khu c«ng nghiÖp nµy sÏ ®îc ph¸t triÓn ®ång bé h¹ tÇng, b¶o vÖ m«i trêng... NhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c muèn ®Ó t¨ng cêng h¬n n÷a sù hîp t¸c cña c¸c c¬ quan tæ chøc níc ngoµi, b¶n th©n huyÖn ®· x©y dùng cho m×nh mét c¬ së v÷ng ch¾c cña sù hîp t¸c quèc tÕ bao gåm ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng h¹ tÇng, ®µo t¹o ®éi ngò cã tr×nh ®é...HiÖn nay trªn ®Þa bµn huyÖn cã thªm hai khu c«ng nghiÖp míi lµ khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B ( hiÖn t¹i ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ kinh doanh tèt) vµ khu c«ng nghiÖp §µi T ( ®· triÓn khai x©y dùng xong hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, dù kiÕn giai ®o¹n 20002005 khu c«ng nghiÖp nµy sÏ thu hót nhiÒu nhµ m¸y xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. UBND huyÖn ®· tiÕn hµnh nhiÒu biÖn ph¸p hç trî ®Ó chñ ®Çu t triÓn khai nhanh chãng dù ¸n còng nh kªu gäi vµ thu hót c¸c nhµ ®Çu t c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi níc, hç trî tèi ®a c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp trong viÖc xin phÐp ®Çu t, xin phÐp x©y dùng vµ ho¹t ®éng...). VÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ: HiÖn cã hai h×nh thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ:  ChuyÓn giao gi÷a nghiªn cøu vµ thùc tÕ.  ChuyÓn giao gi÷a trong níc víi níc ngoµi vµ ngîc l¹i. VÊn ®Ò chuyÓn giao c«ng nghÖ trªn ®Þa bµn t¬ng lai cã nhiÒu triÓn väng ( thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá víi nhiÖm vô ®ãn ®Çu hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi) tuy nhiªn, hiÖn t¹i míi chØ dõng l¹i ë viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt: gièng lóa lai, ng« lai, ph¸t triÓn c¸c khu rau s¹ch, ch¨n nu«i bß s÷a, lîn l¹c... ChuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a trong níc víi níc ngoµi vµ ngîc l¹i nÕu cã chØ tËp trung chñ yÕu vµo khu vùc doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n- khèi doanh nghiÖp t¬ng ®èi n¨ng ®éng. VÒ nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t: C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t cã nh÷ng nÐt chung cña khoa häc qu¶n lý ®îc vËn dông cô thÓ vµo ho¹t ®éng ®Çu t ë tÇm vÜ m« vµ vi m«. §ã lµ:  Thèng nhÊt gi÷a l·nh ®¹o chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a hai mÆt kinh tÕ vµ x· héi.  TËp trung d©n chñ: Khi gi¶i quyÕt bÊt kú mét vÊn ®Ò g× ph¶i dùa trªn ý kiÕn, nguyÖn väng, lùc lîng vµ tinh thÇn chñ ®éng s¸ng t¹o réng r·i cña c¸c ®èi tîng bÞ qu¶n lý ( c¸c c¬ së, c¸c bé phËn). Bªn c¹nh ®ã cã mét trung t©m qu¶n lý tËp trung vµ thèng nhÊt víi møc ®é phï hîp, võa ®¶m b¶o kh«ng «m ®åm quan liªu, võa kh«ng tù do v« chÝnh phñ vµ t×nh tr¹ng v« chñ trong qu¶n lý. Nguyªn t¾c nµy ®îc vËn dông ë hÇu hÕt c¸c kh©u c«ng viÖc tõ lËp kÕ ho¹ch ®Õn ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ë viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh, ë c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc víi chÕ ®é mét thñ trëng chÞu tr¸ch nhiÖm vµ sù l·nh ®¹o tËp thÓ.  Qu¶n lý theo ngµnh kÕt hîp víi qu¶n lý theo ®Þa ph¬ng vµ vïng l·nh thæ: nguyªn t¾c nµy lµ sù kÕt hîp mét c¸ch kh¸ch quan tõ hai xu híng cña ph¸t triÓn kinh tÕ- chuyªn m«n ho¸ theo ngµnh vµ ph©n bè s¶n xuÊt theo vïng l·nh thæ.  KÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i lîi Ých trong ®Çu t: lîi Ých cña x· héi, cña c¸c c¸ nh©n ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng, cña chñ ®Çu t,chñ thÇu x©y dùng, c¸c c¬ quan thiÕt kÕ, t vÊn, dÞch vô ®Çu t.  Nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶: §©y lµ nguyªn t¾c quan träng ®ßi hái víi mét sè vèn ®Çu t nhÊt ®Þnh ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao nhÊt. 6 Trong c¸c nguyªn t¾c trªn, Phßng KÕ ho¹ch- §Çu t lu«n ®Æt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t vµ x· héi ho¸ ®Çu t lµm kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng cña m×nh. VÒ ph¬ng ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t: VËn dông tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý trong qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t, bao gåm: + Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc: gi¸o dôc vÒ th¸i ®é lao ®éng, ý thøc kû luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, khuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kiÕn, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch sù say mª h¨ng h¸i lao ®éng... C¸c vÊn ®Ò trªn ®Æc biÖt quan träng do nh÷ng ®Æc ®iÓm cña chÝnh ho¹t ®éng ®Çu t. + Ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh: §©y lµ c¸ch thøc t¸c ®éng trùc tiÕp cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn ®èi tîng qu¶n lý b»ng nh÷ng v¨n b¶n, chØ thÞ... + Ph¬ng ph¸p kinh tÕ: Qu¶n lý b»ng c¸c chÝnh s¸ch vµ ®ßn bÈy kinh tÕ. Trong c¸c ph¬ng ph¸p trªn ph¬ng ph¸p kinh tÕ xÐt cho cïng vÉn lµ ph¬ng ph¸p quan träng nhÊt, nã chñ yÕu dùa vµo lîi Ých kinh tÕ cña ®èi tîng tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Çu t víi sù kÕt hîp hµi hoµ hai lîi Ých : lîi Ých cña Nhµ níc, x· héi víi lîi Ých cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n ngêi lao ®éng trong lÜnh vùc ®Çu t. Ph¬ng ph¸p nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt, lµ tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c vµ l©u dµi ®Ó vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p cßn l¹i. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t: Phßng KÕ ho¹ch & §Çu t huyÖn Gia L©m: + Ph©n c«ng 1 ®ång chÝ theo dâi vÒ c«ng t¸c ®Çu t + TiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n ®Çu t, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t tr×nh UBND huyÖn phª duyÖt. + ViÖc tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n theo NghÞ ®Þnh 52 / N§ - CP. VÒ mèi quan hÖ c«ng t¸c: + Víi Thµnh phè: - Phßng KÕ ho¹ch & §Çu t thêng xuyªn gi÷ mèi quan hÖ víi c¸c cÊp ,c¸c ngµnh cña Thµnh phè ®Ó tiÕp nhËn vµ n¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin chñ tr¬ng chÝnh s¸ch míi cña c¸c cÊp ban hµnh nhÊt lµ Së KÕ ho¹ch & §Çu t Thµnh phè. - Thêng xuyªn tiÕp nhËn sù híng dÉn vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cña Së KÕ ho¹ch & §Çu t , Së KHCN & MT . - THùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú víi Së KÕ ho¹ch & §Çu t , Së KHCN & MT vµ c¸c ngµnh cña Thµnh phè kÞp thêi chÝnh x¸c. + Víi c¸c ban ngµnh cña huyÖn , c¸c ®¬n vÞ c¬ së: - Thêng xuyªn cã sù phèi hîp víi c¸c phßng ban ngµnh thuéc huyÖn trong c«ng t¸c chuyªn m«n , nhÊt lµ c«ng t¸c KÕ ho¹ch vµ §Çu t. - Duy tr× t¨ng cêng mèi quan hÖ c«ng t¸c víi c¸c UBND c¸c x· , ThÞ trÊn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh th«ng tin ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tõ c¬ së. - Hµng n¨m duy tr× tËp huÊn båi dìng vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô víi c¸n bé kÕ ho¹ch ë c¬ së x· , ThÞ trÊn ®Ó lµm tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ ®Çu t. VÒ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t: Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ theo ®óng tr×nh tù ®Çu t vµ x©y dùng:  Qui ho¹ch, kÕ ho¹ch, chuÈn bÞ ®Çu t.  ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ lËp dù to¸n c«ng tr×nh, ®¸nh gi¸ giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t.  KÕt thóc x©y dùng ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. VÒ ph¬ng ph¸p lËp dù ¸n ®Çu t: C¨n cø lËp: +C¨n cø vµo qui ho¹ch ph¸t triÓn vïng, ®Þa ph¬ng. + C¨n cø vµo nguån vèn ®îc ph©n bæ 7 + C¨n cø vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cho viÖc thùc hiÖn c«ng cuéc ®Çu t, c¸c kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ sÏ ®¹t ®îc nÕu thùc hiÖn ®Çu t. + Nhu cÇu trong níc vµ trªn thÕ giíi vÒ nh÷ng mÆt hµng hoÆc ng÷ng ho¹t ®éng dÞch vô cô thÓ. T×nh h×nh cung cÊp nh÷ng mÆt hµng hoÆc ho¹t ®éng dÞch vô ®ã ë trong níc vµ trªn thÕ giíi cßn chç trèng ®Ó cho dù ¸n chiÕm lÜnh kh«ng. + TiÒm n¨ng s½n cã cÇn vµ cã thÓ khai th¸c vÒ vèn, tµi nguyªn thiªn nhiªn, søc lao ®éng... + v...v C¸c dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn chñ yÕu lµ c¸c dù ¸n cã qui m« nhá, tæng sè vèn ®Çu t thêng nhá h¬n 2 tû ®ång, v× vËy 3 bíc ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t bao gåm: nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t, nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, nghiªn cøu kh¶ thi ®îc gom l¹i lµm mét bíc. Sau bíc nµy ngêi lËp dù ¸n ®Çu t lËp B¸o c¸o ®Çu t tr×nh UBND huyÖn phª duyÖt. VÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n: §îc tiÕn hµnh theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tuy nhiªn cã chç kh¸c vÒ mÆt tæ chøc ®ã lµ mäi dù ¸n khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh ®Òu ph¶i th«ng qua mét héi nghÞ t vÊn ( B¸o c¸o ®Çu t s¸u khi tr×nh lªn UBND sÏ ®îc ®a tíi Phßng KÕ ho¹ch§Çu t xªm xÐt råi ®a ra héi nghÞ t vÊn). III/ Dù b¸o xu híng ph¸t triÓn trªn ®Þa bµn huyÖn: - Trong thêi gian tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn néi thµnh sang khu vù huyÖn Gia l©m lµ rÊt lín. Theo tæng ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung cña Thñ ®« ®Õn n¨m 2020 mét phÇn cña huyÖn Gia L©m sÏ ®îc t¸ch ra ®Ó thµnh lËp 1 ®Õn 2 quËn víi môc tiªu nµy trong thêi gian tíi tèc ®é ®« thÞ ho¸ trong ®Þa bµn huyÖn sÏ diÔn ra hÕt søc nhanh chãng. - Khu vùc Gia l©m lµ híng ph¸t triÓn C«ng nghiÖp chÝnh cña Thñ ®« Hµ Néi trong thêi gian tíi do viÖc ph¸t triÓn c¸c khu C«ng nghiÖp vµ di chuyÓn c¸c nhµ m¸y C«ng nghiÖp hiÖn cã trong khu vù c néi thµnh sang. ViÔn c¶nh Gia l©m sÏ lµ ®« thÞ cã tr×nh ®é c«ng nghiÖp ho¸ cao. - XÐt trªn ph¬ng diÖn toµn huyÖn xu híng chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i dÞch vô . Vïng ®« thÞ ho¸ sÏ mÊt dÇn kinh tÕ n«ng nghiÖp , c¸c khu vùc chuyªn canh n«ng nghiÖp sÏ bÞ thu hÑp. Tuy nhiªn vÒ chÊt lîng th× n«ng nghiÖp còng cã bíc ph¸t triÓn vît bËc th«ng qua viÖc chuyÓn ®æi gièng , c©y trång, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, më réng thÞ trêng còng nh chÕ biÕn tèt c¸c nguån n«ng s¶n trong huyÖn . IV/ Dù kiÕn triÓn väng ph¸t triÓn ®Çu t trong nh÷ng n¨m tíi ( 2001 - 2005 ) Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn x©y dùng huyÖn Gia L©m thµnh mét huyÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi hÖ thèng kinh tÕ më c¶ vÒ c¬ cÊu kinh tÕ lÉn víi c¬ chÕ qu¶n lý g¾n víi thÞ trêng vµ c¬ cÊu kinh tÕ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i - dÞch vô vµ n«ng nghiÖp cña Thµnh phè Hµ Néi, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp g¾n víi c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n.G¾n chØ tiªu hiÖn ®¹i ( t¨ng trëng kinh tÕ) víi chØ tiªu tiÕn bé, c«ng b»ng xx· héi nh»m tríc hÕt t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, n©ng cao møc sèng d©n c vµ tr×nh ®é d©n trÝ, gi¶m bít sù chªnh lÖch møc sèng cña c¸c khu vùc vµ tÇng líp d©n c, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n ph¸t triÓn kinh tÕ. Dù kiÕn nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ trung b×nh 2001- 2010 lµ 18% ( ph¬ng ¸n cao), 16% ( ph¬ng ¸n trung b×nh), 14% ( ph¬ng ¸n thÊp).Ph¬ng ¸n t¨ng 8 trëng 16%/ n¨m ®îc xem lµ kh¶ thi v× giai ®o¹n 2000 - 2010 mÆc dï qó tr×nh ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ trªn ®Þa bµn cã thÓ diÔn ra nhanh chãng nhng sù ®ét biÕn trong kinh tÕ khã cã thÓ x¶y ra. Theo dù kiÕn tõ nay ®Õn n¨m 2005 trong tæng nguån vèn ®Çu t vµo ®Þa bµn huyÖn Gia L©m ( vèn x©y dùng c¬ b¶n, vèn sù nghiÖp ®Çu t, vèn huy ®éng + kh¸c), nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n chiÕm tû träng chñ yÕu ( 505.504 triÖu so víi 803.290 tæng sè). Nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n vµ vèn huy ®éng kh¸c ®¹t cao nhÊt vµo n¨m 2001 sau ®ã gi¶m ë c¸c n¨m sau. Riªng nguån vèn sù nghiÖp ®Çu t t¨ng lªn theo c¸c n¨m. C¸c nguån vèn ®Çu t ®îc ph©n chia cho c¸c ngµnh ( Gi¸o dôc ®µo t¹o, Y tÕ, V¨n ho¸- XH- TDTT, sù nghiÖp ®« thÞ, sù nghiÖp kinh tÕ ...) vµ nhu cÇu t¨ng lªn theo c¸c n¨m. Khèi sù nghiÖp kinh tÕ ( bao gåm: giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn n«ng th«n+ kh¸c) lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng nguån vèn. Ch¼ng h¹n nguån sù nghiÖp ®Çu t ( chiÕm 100.800 triÖu ®ång so víi 207.750 triÖu), tiÕp ®Õn lµ khèi Gi¸o dôc ®µo t¹o ( 52.400 triÖu), khèi V¨n ho¸- XH- TDTT (17.150 triÖu), khèi Y tÕ ( 13.200 triÖu). Hµ Néi, th¸ng 2 n¨m 2001 9
- Xem thêm -