Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng 1. …………..o0o………….. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long THÀNH PHỐ HCM, NGÀY………..THÁNG…………..NĂM Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng Lêi më ®Çu Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may. Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đ• có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Công ty đ• được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý vì các thành tích của mình. Năm 2003, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao như ngày nay, một mặt Công ty đ• đầu tư thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, Công ty đ• chú trọng đến công tác quản lý sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày một phát triển. Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đ• phát huy được hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty may Thăng Long. Chính vì vậy, em đ• chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm vững cách thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đ• chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long “ làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp. LuËn v¨n t«t nghiÖp gåm ba phÇn: PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng Do ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy kh«ng tr¸nh khái cã mét sè thiÕu sãt, mong nhËn ®­îc ý kiÕn ph¶n håi, ®ãng gãp vµ bæ sung cña nh÷ng ng­êi quan t©m ®Ó b¸o c¸o nµy cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr­¬ng Anh Dòng trong bé m«n kÕ to¸n-tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n thùc tËp nµy! Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005 Sinh viªn NguyÔn ChÝ H­ng Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng PhÇn I Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long I/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty: 2. Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tªn th­êng gäi: C«ng ty may Th¨ng Long Tªn giao dÞch tiÕng anh: Thanglong garment joint stock company Tªn viÕt t¾t: Thaloga Trô së chÝnh: 250 Minh Khai, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4) 8623372 E-Mail: thaloga@fpt.vn Web : www.thaloga.com.vn Fax: (84-4) 8623374 C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ c«ng ty may Th¨ng Long thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 08/05/1958 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th­¬ng. Khi míi thµnh lËp C«ng ty mang tªn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu, thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, ®ãng t¹i sè nhµ 15 phè Cao B¸ Qu¸t- Hµ Néi. Ban ®Çu, C«ng ty cã kho¶ng 2000 c«ng nh©n vµ 1700 m¸y may c«ng nghiÖp. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ mÆt b»ng s¶n xuÊt ph©n t¸n, c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt cßn thÊp, nh­ng c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch do nhµ n­íc giao. §Õn ngµy 15/12/1958 C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n l­îng lµ 391.129 s¶n phÈm ®¹t 112,8% chØ tiªu. §Õn n¨m 1959 kÕ ho¹ch C«ng ty ®­îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn n¨m 1958 nh­ng C«ng ty vÉn hoµn thµnh vµ ®¹t 102% kÕ ho¹ch. Trong nh÷ng n¨m nµy C«ng ty ®· më réng mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng n­íc ngoµi nh­ Liªn X«, §øc, M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c. B­íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (1961- 1965) C«ng ty ®· cã mét sè thay ®æi lín. Vµo th¸ng 7 n¨m 1961, C«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng lµm viÖc vÒ 250 phè Minh Khai, thuéc khu phè Hai Bµ Tr­ng nay lµ quËn Hai Bµ Tr­ng, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tr­íc, nay ®· thèng nhÊt thµnh mét mèi, t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn kh¸ hoµn chØnh tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/8/1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th­¬ng c«ng ty cã sù thay ®æi lín vÒ mÆt tæ chøc nh­: t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc lËp, víi tªn gäi C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu; cßn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu; Ban chñ nhiÖm ®æi thµnh Ban gi¸m ®èc. Vµo nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü, C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ c«ng ty ®· ph¶i 4 lÇn ®æi tªn, 4 lÇn thay ®æi ®Þa ®iÓm, 5 lÇn thay ®æi c¸c c¸n bé chñ chèt nh­ng C«ng ty vÉn v÷ng b­íc tiÕn lªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. Trong c¸c n¨m 1976-1980, C«ng ty ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh nh­: triÓn khai thùc hiÖn lµ ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may, trang bÞ thªm m¸y mãc, nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. N¨m 1979, C«ng ty ®­îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may Th¨ng Long. B­íc vµo kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 3 (1980-1985) tr­íc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn h­íng trong thêi gian nµy, C«ng ty lu«n chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu ®Ó gi÷ v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt, thùc hiÖn liªn kÕt víi nhiÒu c¬ së dÞch vô cña Bé ngo¹i th­¬ng ®Ó nhËn thªm nguyªn liÖu. Gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng tr­ëng tõng n¨m, n¨m 1981 C«ng ty giao 2.669.771 s¶n phÈm, n¨m 1985 giao 3.382.270 s¶n phÈm sang c¸c n­íc: Liªn X«, Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn. Ghi nhËn chÆng ®­êng phÊn ®Êu 25 n¨m cña C«ng ty, n¨m 1983 Nhµ n­íc ®· trao tÆng xÝ nghiÖp may Th¨ng Long: Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng Nh×. Cuèi n¨m 1986 c¬ chÕ bao cÊp ®­îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp lóc nµy ph¶i tù t×m b¹n hµng, ®èi t¸c. §Õn n¨m 1990, liªn bang céng hoµ x· héi chñ nghÜa X« ViÕt tan r· vµ c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u sôp ®æ, thÞ tr­êng cña Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng C«ng ty thu hÑp dÇn. §øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o cña C«ng ty may Th¨ng Long ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t­ h¬n 20 tû ®ång ®Ó thay thÕ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ cò cña Céng hoµ d©n chñ §øc (TEXTIMA) tr­íc ®©y b»ng thiÕt bÞ míi cña Céng hoµ liªn bang §øc (FAAP), NhËt B¶n (JUKI). §ång thêi C«ng ty hÕt søc chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· ký nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c C«ng ty ë Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc, NhËt B¶n. Víi nh÷ng sù thay ®æi hiÖu qu¶ trªn, n¨m 1991 xÝ nghiÖp may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong toµn ngµnh may ®­îc Nhµ n­íc cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. C«ng ty ®­îc trùc tiÕp ký hîp ®ång vµ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®· gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng trong thêi kú ®æi míi, th¸ng 6-1992, xÝ nghiÖp ®­îc Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé c«ng nghiÖp) cho phÐp ®­îc chuyÓn ®æi tæ chøc tõ xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty vµ gi÷ nguyªn tªn Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 218 TC/L§- CNN. C«ng ty may Th¨ng Long ra ®êi, ®ång thêi lµ m« h×nh C«ng ty ®Çu tiªn trong c¸c xÝ nghiÖp may mÆc phÝa B¾c ®­îc tæ chøc theo c¬ chÕ ®æi míi. N¾m b¾t ®­îc xu thÕ ph¸t triÓn cña toµn ngµnh n¨m 1993 C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ h¬n 3 tû ®ång mua 16.000 m2 ®Êt t¹i H¶i Phßng, thu hót gÇn 200 lao ®éng. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ tr­êng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu C«ng ty n­íc ngoµi ë thÞ tr­êng EU, NhËt B¶n, Mü. Ngoµi thÞ tr­êng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ tr­êng néi ®Þa, n¨m 1993, C«ng ty ®· thµnh lËp Trung t©m th­¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch trªn 300 m2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa B¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶. B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty ®· thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 9001-2000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000. N¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®­îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. C«ng ty may Th¨ng Long chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng Nhµ n­íc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% vèn ®iÒu lÖ, b¸n mét phÇn vèn cña Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty (49%). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, khi cã nhu cÇu vµ ®ñ ®iÒu kiÖn, c«ng ty cæ phÇn sÏ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Theo ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: 23.306.700.000 ®ång Vèn ®iÒu lÖ ®­îc chia thµnh: 233.067 cæ phÇn MÖnh gi¸ thèng nhÊt cña mçi cæ phÇn: 100.000 ®ång Nh­ vËy, qua 45 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong thêi kú chèng Mü còng nh­ trong thêi kú ®æi míi. Ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña C«ng ty, Nhµ n­íc ®· trao tÆng cho ®¬n vÞ nhiÒu hu©n ch­¬ng cao quý. Víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ C«ng ty, tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty may Th¨ng Long ®· ph¸t triÓn quy m« vµ c«ng suÊt gÊp 2 lÇn so víi trong nh÷ng n¨m 90, trë thµnh mét doanh nghiÖp cã quy m« gåm 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t trªn 12 triÖu s¶n phÈm/n¨m víi nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ nh­: s¬mi, dÖt kim, Jacket, ®å jeans. 3. §Æc ®iÓm kinh doanh: 2.1 Ngµnh nghÒ kinh doanh: Theo ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ c«ng ty may Th¨ng Long n¨m 2003, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long bao gåm: -S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm may mÆc, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, phô tïng, phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ngµnh dÖt may. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng -Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, c«ng nghiÖp tiªu dïng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ. -Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, « t«, xe m¸y, mü phÈm, r­îu; kinh doanh nhµ ®Êt, cho thuª v¨n phßng. -Kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan; kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn t¶i, du lÞch l÷ hµnh trong n­íc. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh­ vËy, khi thùc hiÖn cæ phÇn, C«ng ty ®· ®¨ng ký rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nhau, ®Ó tiÖn cho viÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh sau nµy. Nh­ng, hiÖn nay, trªn thùc tÕ C«ng ty chØ thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu, s¶n phÈm may mÆc. 2.2 S¶n phÈm, hµng ho¸ C«ng ty may Th¨ng Long tõ khi thµnh lËp ®· tr¶i qua 45 n¨m tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn, tõng b­íc v­¬n lªn lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®øng ®Çu ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam. C«ng ty ®­îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc cã chÊt l­îng cao theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa vµ kinh doanh kho ngo¹i quan phôc vô ngµnh dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty cã hÖ thèng chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty lu«ng ®­îc ­a thÝch vµ b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. HiÖn nay, C«ng ty ®ang s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu sau: QuÇn ¸o bß. QuÇn ¸o s¬ mi nam, n÷, bé comple. Bé ®ång phôc ng­êi lín, trÎ em. ¸o Jacket c¸c lo¹i. C«ng ty còng ®ang x©m nhËp vµ khai th¸c mÆt hµng ®ång phôc häc sinh vµ ®ång phôc c«ng së th«ng qua triÓn l·m vµ biÓu diÔn thêi trang. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËn gia c«ng s¶n phÈm cho C«ng ty may 8-3 vµ c¸c c«ng ty kh¸c. 2.3 ThÞ tr­êng Lóc ®Çu, khi míi thµnh lËp thÞ tr­êng cña c«ng ty may Th¨ng Long chñ yÕu lµ c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa (c¸c n­íc §«ng ¢u, Liªn X«). Nh­ng theo thêi gian, cïng víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, thÞ tr­êng cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng ra c¸c n­íc kh¸c nh­: Ph¸p, §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn. Trong nh÷ng n¨m 1990 - 1992, víi sù sôp ®æ cña hµng lo¹t n­íc x· héi chñ nghÜa, thÞ tr­êng cña c«ng ty gÇn nh­ "mÊt tr¾ng". Tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, tËp trung h¬n vµo nh÷ng n­íc cã tiÒm n¨ng kinh tÕ m¹nh nh­ T©y ¢u, NhËt B¶n vµ chó ý h¬n n÷a ®Õn thÞ tr­êng néi ®Þa. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· më thªm ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng míi vµ quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu C«ng ty n­íc ngoµi cã tªn tuæi nh­: C«ng ty Kowa, Marubeny (NhËt B¶n); Rarstab (Ph¸p); Valeay, Tech (§µi Loan); Mangharms (Hång K«ng); Texline (Singapore); Takarabuve (NhËt); Senhan (Hµn Quèc) vµ Seidentichker (§øc). C«ng ty may Th¨ng Long còng lµ mét ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®­îc sang thÞ tr­êng Mü. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã quan hÖ víi h¬n 40 n­íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ tr­êng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng: EU, NhËt B¶n, Mü. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu vµ th­êng xuyªn cña C«ng ty bao gåm: Mü, §«ng ¢u, EU, §an M¹ch, Thuþ §iÓn, Ch©u Phi, Hång K«ng, NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan. C«ng ty may Th¨ng Long lu«n x¸c ®Þnh vÊn ®Ò gi÷ v÷ng thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò sèng cßn, ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. V× vËy, hiÖn nay c«ng ty ®· ®Ò ra vµ ®ang thùc hiÖn mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng nh­ sau: - §èi víi thÞ tr­êng gia c«ng: C«ng ty tiÕp tôc duy tr× vµ gi÷ v÷ng nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng nh­ EU, NhËt, Mü vµ ph¸t triÓn sang c¸c thÞ tr­êng míi nh­ Ch©u ¸, ch©u Mü Latin nh»m x©y dùng mét hÖ thèng kh¸ch hµng ®¶m b¶o lîi Ých cña c¶ hai bªn. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng - §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu: C«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn thÞ tr­êng FOB v× ®©y lµ con ®­êng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. C«ng ty ®ang x©y dùng hÖ thèng s¸ng t¸c mÉu mèt ®Ó chµo hµng, x©y dùng m¹ng l­íi nhµ thÇu phô, n¾m b¾t th«ng tin gi¸ c¶; g¾n viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm may víi s¶n phÈm dÖt vµ s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn phô liÖu ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - §èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ t¨ng tû träng néi ®Þa ho¸ trong c¸c ®¬n hµng xuÊt khÈu còng lµ vÊn ®Ò ®­îc C«ng ty quan t©m. ChÝnh v× vËy, c«ng ty may Th¨ng Long ®· thµnh lËp nhiÒu trung t©m kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸, më réng hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh, thµnh phè, ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. C«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc t×m kiÕm kh¸ch hµng: TiÕp kh¸ch hµng t¹i c«ng ty, chµo hµng giao dÞch qua Internet, tham gia c¸c triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, biÓu diÔn thêi trang, më v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu n­íc kh¸c nhau. Víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng nh­ trªn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· vµ ®ang më réng ®­îc mèi quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu n­íc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. 2.4 Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ mét yÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc dÖt may. §ång thêi, nã còng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng ®¶m b¶o cho c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn nay cã mét ®éi ngò nguån nh©n lùc m¹nh vµ cã chÊt l­îng cao. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc ®ßi hái sù khÐo tay, cÈn thËn, kh«ng cÇn nhiÒu ®Õn lao ®éng c¬ b¾p nªn lao ®éng n÷ trong C«ng ty chiÕm sè l­îng lín h¬n lao ®éng nam. N¨m 2004, lao ®éng n÷ chiÕm 88.48%, lao ®éng nam chiÕm 11.52%. Tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ rÊt cao. N¨m 2004, sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc chiÕm 3.76% tæng sè lao ®éng víi sè Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng l­îng ng­êi lµ 112 ng­êi; tuy cã gi¶m so víi 2 n¨m tr­íc nh­ng tèc ®é gi¶m nhÑ vµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã, sè c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, chØ t¨ng lªn víi tèc ®é nhá. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty còng tõng b­íc ®­îc n©ng cao. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty n¨m 2002 t¨ng 10% so víi n¨m 2003, n¨m 2004 t¨ng 11.81% so víi n¨m 2003. ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Thu nhËp b×nh qu©n (ng­êi/th¸ng) 1.000.000 1.100.000 1.300.000 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty may Th¨ng Long) C¸c chÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé vµ ®µo t¹o ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn theo ®óng ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. Ng­êi lao ®éng ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng theo ®iÒu 27 Bé luËt lao ®éng vµ th«ng t­ 21/L§TBXH ngµy 12/10/1996 cña Bé Lao ®éng th­¬ng binh x· héi. Trî cÊp th«i viÖc khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ®­îc thùc hiÖn theo ®iÒu 10 NghÞ ®Þnh 198/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. HiÖn nay, c«ng ty may Th¨ng Long ®ang khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn häc ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c«ng nh©n kü thuËt n©ng cao tay nghÒ. §ång thêi, theo ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, trong h¬n 23 tû ®ång vèn ®iÒu lÖ, tû lÖ cæ phÇn Nhµ n­íc n¾m gi÷ lµ 51%, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ng­êi lao ®éng trong C«ng ty lµ 49%. §iÒu nµy, sÏ gióp ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ng­êi lao ®éng vµ khuyÕn khÝch hä n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc. 4. Vèn, tµi s¶n cña c«ng ty: B¶ng 1: T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002-2004) §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh (%) 03/02 04/03 A/ Tµi s¶n 1. TSL§ vµ §TNH 42.147.873.780 57.674.477.909 63.341.713.645 Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng 36,84 9,83 LuËn v¨n tèt nghiÖp - TiÒn NguyÔn ChÝ H­ng 1.486.335.651 250.049.377 952.199.374 -83,18 280,80 - C¸c kho¶n ph¶i thu 20.731.031.793 25.952.339.991 24.354.375.006 25,19 -6,16 - Hµng tån kho 18.563.497.881 30.276.324.204 36.754.739.206 63,10 21,40 1.367.008.455 1.195.764.337 1.280.400.059 -12,53 7,08 2. TSC§ vµ §TDH 34.122.501.357 49.508.246.859 56.236.641.729 45,09 13,59 - Nguyªn gi¸ TSC§ 64.616.468.229 85.492.806.820 91.023.741.921 32,31 6,47 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 32.039.585.520 38.378.230.689 46.794.659.449 19,78 21,93 1.545.618.648 2.393.670.737 11.007.559.257 54,87 359,86 76.270.375.137 107.182.724.768 119.578.355.374 40,53 11,56 1. Nî ph¶i tr¶ 58.609.755.776 89.014.041.892 98.543.501.855 51,88 10,71 - Nî ng¾n h¹n 44.324.020.573 56.970.374.020 64.053.276.205 28,53 12,43 - Nî dµi h¹n 14.285.735.203 32.043.667.872 34.490.225.650 124,31 7,64 2. Nguån vèn chñ së h÷u 17.660.619.361 18.168.682.877 21.034.853.519 2,88 15,78 - Nguån vèn, quü 17.769.449.050 18.385.925.758 21.347.397.240 3,47 16,11 -108.829.689 -217.242.882 -312.543.721 99,62 43,87 76.270.375.137 107.182.724.768 119.578.355.374 40,53 11,56 - TSL§ kh¸c - Chi phÝ XDCBDD Tæng tµi s¶n B/ Nguån vèn - Nguån kinh phÝ, quü kh¸c Tæng nguån vèn Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (b¶ng 1), ta thÊy tæng tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 30.912.349.631 VN§ t­¬ng øng víi 40,53% (trong ®ã, tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n t¨ng 26,84%; tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n t¨ng 45,09%); n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.395.630.606 VN§ t­¬ng øng víi 11,56% (trong ®ã, TSL§ vµ §TNH t¨ng 9,83% cßn TSC§ vµ §TDH t¨ng 13,59%). §iÒu ®ã chøng tá quy m« tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng gi¶m ®i. §ã lµ do m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng mang tÝnh c¹nh tranh cao. MÆt kh¸c, ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 508.063.516 VN§ t­¬ng øng víi 2,88%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 2.866.170.642 VN§ t­¬ng øng víi 15,78%. Nh­ vËy, quy m« nguån vèn chñ së h÷u còng t¨ng. Tuy nhiªn, ta cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng quy m« nguån vèn chñ së h÷u qua 3 n¨m 2002 - 2004 lu«n nhá h¬n tèc ®é t¨ng quy m« tµi s¶n. Tõ ®ã, cã thÓ thÊy hÇu nh­ c¸c tµi s¶n cña C«ng ty ®Òu ®­îc t¨ng lªn tõ nguån vèn ®i vay. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 nî ph¶i tr¶ t¨ng 51,88% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 28,53%; nî dµi h¹n t¨ng 124,31%). N¨m 2004 nî ph¶i tr¶ t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 10,71% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 12,43%; nî Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng dµi h¹n t¨ng 7,64%); nh­ng cã xu h­íng gi¶m nhanh chãng xuèng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt lµ tèc ®é t¨ng cña nî dµi h¹n qua 3 n¨m ®· gi¶m xuèng nhanh. §©y lµ mét c¶i thiÖn trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng 5. KÕt qu¶ kinh doanh trong mét sè n¨m gÇn ®©y: B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002 - 2004) §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu N¨m 2002 Tæng doanh thu N¨m 2003 Chªnh lÖch (%) N¨m 2004 03/02 102.651.784.615 116.328.197.522 128.539.949.338 Doanh thu hµng xuÊt khÈu 81.014.797.792 C¸c kho¶n gi¶m trõ 95.837.890.380 107.229.336.991 0 1. Doanh thu thuÇn 0 04/03 13,32 10,50 18,30 11,89 13,32 10,50 15,87 7,26 0 102.651.784.915 116.328.197.522 128.539.949.338 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 84.217.617.103 97.585.612.128 104.674.964.742 3. Lîi nhuËn gép 18.217.617.103 18.742.585.394 23.864.984.596 1,67 27,33 5.031.840.265 5.521.114.853 7.771.577.014 9,72 40,76 -3.973.375.279 -4.115.033.450 -6.175.473.213 3,57 50,07 73.890.441 -10.623.640 1.132.355.427 1.395.457.763 1.621.103.801 23,23 16,17 770.001.690 948.911.279 1.102.350.585 23,23 16,17 1. Gi¸ vèn / Doanh thu 82,04 83,89 81,43 - - 2. LN gép / Doanh thu 17,96 16,11 18,57 - - 3. LN tr­íc thuÕ / Doanh thu 1,10 1,20 1,26 - - 4. LN sau thuÕ / Doanh thu 0,75 0,81 0,86 - - 5. DT hµng xuÊt khÈu / 78,92 82,39 83,42 - - 4. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ SXKD 5. Lîi nhuËn tõ H§ tµi chÝnh 6. Lîi nhuËn kh¸c 7. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 8. Lîi nhuËn sau thuÕ 25.000.000 -114,38 335,32 C¸c chØ tiªu ph©n tÝch (%) Doanh thu (%) Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng 2, ta cã thÓ thÊy tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 13.676.412.907 VN§ t­¬ng øng víi 13,32%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.211.751.816 VN§ t­¬ng øng víi 10,5%. Nh­ vËy, tæng doanh thu cña C«ng ty cã xu h­íng t¨ng qua 3 n¨m 2002 2004, tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cã xu h­íng gi¶m dÇn. Trong tæng doanh thu cña C«ng ty may Th¨ng Long th× doanh thu hµng xuÊt khÈu lu«n chiÕm mét phÇn rÊt lín. N¨m 2002 doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 78,92% tæng doanh thu Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng toµn C«ng ty; n¨m 2003 chiÕm 82,39%; n¨m 2004 chiÕm 83,42%. §ã lµ do C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn gia c«ng hoÆc s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®Ó xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng trong n­íc cña C«ng ty cßn ch­a ph¸t triÓn, mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· quan t©m h¬n ®Õn thÞ tr­êng néi ®Þa nh­ng doanh thu thu ®­îc tõ thÞ tr­êng nµy cßn ch­a cao so víi tæng doanh thu cña C«ng ty. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 15,87%; nh­ vËy, tèc ®é t¨ng gi¸ vèn trong 2 n¨m nµy ®· cao h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu (12,32%). §iÒu ®ã, chøng tá C«ng ty ch­a tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Nh­ng gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 chØ t¨ng 7,26% trong khi tèc ®é t¨ng doanh thu trong 2 n¨m nµy lµ 10,5%. Nh­ vËy, qua 2 n¨m 2003 - 2004, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®­îc viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã C«ng ty cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu trong nh÷ng n¨m tíi. ChØ tiªu lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· ngµy cµng t¨ng lªn víi mét tèc ®é t¨ng rÊt nhanh. N¨m 2003, lîi nhuËn gép cña C«ng ty lµ 18.742.585.394 VN§, t¨ng1,67% so víi n¨m 2002. Nh­ng ®Õn n¨m 2004, lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· lµ 23.864.984.596 vµ t¨ng 27,33% so víi n¨m 2003. §ã lµ do C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt (gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng víi tèc ®é chËm). §©y cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty. Ta còng cã thÓ thÊy c¸c chØ tiªu LN gép / Doanh thu, LN tr­íc thuÕ / Doanh thu hay LN sau thuÕ / Doanh thu ®Òu cã xu h­íng t¨ng lªn. Tuy chØ tiªu LN gép / Doanh thu n¨m 2003 cã gi¶m mét phÇn nhá so víi n¨m 2002 (n¨m 2003 lµ 16,11%; n¨m 2002 lµ 17,96%) nh­ng ®Õn n¨m 2004 chØ tiªu nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 18,57% vµ v­ît qua n¨m 2002. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®­a C«ng ty ph¸t triÓn nhanh chãng, ban gi¸m ®èc cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕp tôc t¨ng chØ tiªu LN sau thuÕ / Doanh thu. Tãm l¹i, qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long qua 3 n¨m 2002 - 2004, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng lín cña C«ng ty, ®ã lµ Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng më réng ®­îc thÞ tr­êng xuÊt khÈu, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. §©y còng lµ nh÷ng nh©n tè tÝch cùc mµ C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n. II/ §Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: 1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng ty may Th¨ng Long cã h×nh thøc ho¹t ®éng lµ: s¶n xuÊt - kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu nh­ quÇn ¸o bß, quÇn ¸o s¬ mi, bß dµi, ¸o s¬ mi cao cÊp, ¸o jacket, ¸o kho¸c c¸c lo¹i, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... §Æc ®iÓm, C«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng may mÆc theo ®¬n ®Æt hµng nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th­êng mang tÝnh hµng lo¹t, sè l­îng s¶n phÈm lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ tõ c¾t - may - lµ - ®ãng gãi - ®ãng hßm - nhËp kho. C«ng ty may Th¨ng Long lµ c«ng ty s¶n xuÊt, ®èi t­îng lµ v¶i ®­îc c¾t may thµnh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau, kü thuËt s¶n xuÊt c¸c cì v¶i cña mçi chñng lo¹i mÆt hµng cã møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo sè l­îng chi tiÕt cña mÆt hµng ®ã. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ nµy theo s¬ ®å sau: NVL ( v¶i ) C¾t Tr¶i v¶i §Æt mÉu C¾t ph¸ C¾t gät §¸nh sè §ång bé Thªu May May th©n May tay .......... GhÐp thµnh thµnh phÈm Lµ TÈy mµi VËt liÖu phô §ãng gãi kiÓm tra Bao b× ®ãng kiÖn NhËp kho S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: Theo ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ n¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®· trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn trong n¨m 2004. Do ®ã ph­¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· chuyÓn tõ tÝnh chÊt tËp trung vµo mét vµi c¸ nh©n l·nh ®¹o vµ chÞu sù chi phèi cña cÊp trªn sang tÝnh chÊt ®­îc tù quyÕt, l·nh ®¹o vµ kiÓm so¸t cña mét tËp thÓ c¸c cæ ®«ng. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng - Héi ®ång qu¶n trÞ - Ban kiÓm so¸t: - Khèi qu¶n lý - Khèi phôc vô s¶n xuÊt - Khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Khèi qu¶n lý s¶n xuÊt Khèi phôc vô s¶n xuÊt Ban kiÓm so¸t Khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty may Th¨ng Long sau khi cæ phÇn ho¸ Trªn thùc tÕ, hiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÉn chia thµnh hai cÊp, cÊp c«ng ty vµ cÊp xÝ nghiÖp víi sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ cö ra. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng 2.1 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë cÊp c«ng ty: Bao gåm ban gi¸m ®èc cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp. Ban gi¸m ®èc gåm 4 ng­êi: - Tæng gi¸m ®èc. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. - Phãng tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh. D­íi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - V¨n phßng c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi vô - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ - Phßng kü thuËt - Phßng kho - Trung t©m th­¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm - Cöa hµng dÞch vô. - Phßng kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm (KCS) - CÊp xÝ nghiÖp HiÖn nay c«ng ty may Th¨ng Long cã 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn chÝnh lµ: XN1, XN2, XN3, XN4, XN5 ®ãng t¹i Hµ Néi; XN may H¶i Phßng ®ãng t¹i H¶i Phßng; XN may Nam H¶i ®ãng t¹i Nam §Þnh, mét xÝ nghiÖp phô trî vµ mét x­ëng thêi trang. C¸c xÝ nghiÖp ®­îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng mÆt hµng. - XÝ nghiÖp 1: chuyªn s¶n xuÊt hµng ¸o s¬ mi cao cÊp. - XÝ nghiÖp 2: chuyªn s¶n xuÊt ¸o Jacket dµy, máng. - XÝ nghiÖp 3 vµ 4: chuyªn s¶n xuÊt hµng quÇn ¸o bß. - XÝ nghiÖp 5: liªn doanh víi n­íc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim, ¸o cotton. - XÝ nghiÖp may H¶i Phßng: cã kho ngo¹i quan nhËn l­u gi÷ trang thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, nguyªn phô liÖu ngµnh dÖt may chê xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp may H¶i Phßng cßn cã mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng nhùa vµ mét x­ëng may. X­ëng s¶n xuÊt nhùa chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong C«ng ty vµ mét phÇn s¶n phÈm ®­îc b¸n ra thÞ tr­êng. - XÝ nghiÖp may Nam H¶i: ®­îc thµnh lËp theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam víi môc ®Ých chÝnh lµ ®Çu t­ gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty dÖt may Nam §Þnh. - XÝ nghiÖp phô trî: bao gåm mét ph©n x­ëng thªu vµ mét ph©n x­ëng mµi cã nhiÖm vô thªu, mµi, tÈy, Ðp víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng. - X­ëng thêi trang: chuyªn nghiªn cøu nh÷ng mÉu mèt vµ s¶n xuÊt nh÷ng ®¬n ®Æt hµng nhá d­íi 1000 s¶n phÈm. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu ®­îc tæ chøc thµnh 5 bé phËn: 2 phßng xÝ nghiÖp, tæ c¾t, tæ may, tæ hoµn thiÖn vµ tæ b¶o qu¶n. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H­ng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt V¨n phßng Phßng kÕ to¸n c«ng ty Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ Phßng kü thuËt Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Phßng kho TTTM vµ GTSP Cöa hµng thêi trang Phßng kiÓm tra chÊt l­îng G§ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn Nh©n viªn thèng kÕ c¸c xÝ nghiÖp XN1 XN2 XN3 Nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng XN4 XN5 Ph©n x­ëng thªu XN phô trî XN may H¶i Phßng XN may Nam H¶i Ph©n x­ëng mµi S¬ ®å 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty may Th¨ng Long Gi¸o viªn h­íng dÉn: Tr­¬ng Anh Dòng X­ëng thêi trang
- Xem thêm -