Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 bộ quốc phòng

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp 1 Lêi më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi HiÖn nay, trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt víi c¬ chÕ thÞ trêng më níc ta ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt tham gia vµo thÞ trêng tiÒm n¨ng míi. §©y chÝnh lµ nh÷ng c¬ héi, nh÷ng th¸ch thøc ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh, t×m chç ®øng v÷ng ch¾c cña m×nh trªn thÞ trêng nhng ®ång thêi còng ph¶i chÊp nhËn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, bëi khi ®ã sù canh tranh gay g¾t lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. Muèn vËy, mçi doanh nghiÖp ph¶i lu«n chñ ®éng t×m cho m×nh ph¬ng thøc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, nhanh nh¹y vµ thÝch øng kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn s«i ®éng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu. §Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc nµy, vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ mçi doanh nghiÖp quan t©m, ®Æc biÖt coi träng lµ n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông hîp lý c¸c nguån lùc ®Çu vµo, kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. V× thÕ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng vai trß quan träng trong hÖ thèng kÕ to¸n toµn doanh nghiÖp. Bëi lÏ nh÷ng th«ng tin ®îc cung cÊp tõ bé phËn nµy kh«ng chØ nh»m môc ®Ých tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ ®Ó tõ ®ã tÝnh to¸n ®îc gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c, linh ho¹t, mÆt kh¸c nã cßn lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh t×nh h×nh sö dông vµ qu¶n lý c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp. C¨n cø vµo ®ã, c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch phï hîp cho doanh nghiÖp, mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh vµ ®¹t ®îc lîi nhuËn kÕt qu¶ lîi nhuËn nh mong muèn. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh vËn t¶i ®êng thuû, ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu còng cã nh÷ng bíc tiÕn kh«ng ngõng. §©y lµ ngµnh c«ng nghiÖp cã vån ®Çu t lín víi quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau, thêi gian cho ra ®êi mét s¶n phÈm lµ kh¸ dµi, ®ßi hái cÇn ph¶i c¸c chi phÝ ®ã cÇn ph¶i ®îc kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ ®Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Víi ph¬ng ch©m ho¹t ®éng lu«n ®Æt chÊt lîng ®i ®Çu, gi¸ c¶ hîp lý ®· mang l¹i uy tÝn lín cho C«ng ty, c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®· xuÊt hiÖn trong c¶ níc vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß rÊt lín cña ®éi ngò c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa thùc tiÔn to lín cña chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty 189 Bé Quèc phßng mét doanh nghiÖp tiªu biÓu trong ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng”. Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ vËn dông lý thuyÕt vÒ h¹ch to¸n chi phÝ vµo thùc tÕ vÊn ®Ò nµy t¹i c«ng ty 189 Bé Quèc Phßng. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu Víi ®Ò tµi nµy em sÏ nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gÝa thµnh nãi chung trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng ë c«ng ty 189 Bé Quèc Phßng. Cô thÓ lµ ®i nghiªn cøu t×m hiÓu c¸ch h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸ch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c«ng ty. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu, tiÕn hµnh lùa chän ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc thÝch hîp lµ: ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö ®Ó thèng kª ®iÒu tra, thu thËp, ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. §ã lµ c¸c läai chøng tõ hÖ thèng tµi kho¶n sö dông, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n, c¸c sè liÖu liªn quan ®Ó chøng minh lµm c¬ së dÉn d¾t cho viÖc kiÓm tra tÝnh hîp lý cña ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c«ng ty. 5. Nh÷ng ®ãng gãp chÝnh cña luËn v¨n Em hi väng ®Ò tµi mµ m×nh nghiªn cøu sÏ lµm tµi liÖu tham kh¶o h÷u Ých trong qu¸ tr×nh häc tËp, ®ång thêi gãp phÇn nhá vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 6. Bè côc cña luËn v¨n §Ó thùc hiÖn ®îc môc ®Ých trªn, ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, c¸c b¶ng biÓu phô lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o luËn v¨n gåm ba ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 189 Bé Quèc Phßng. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 189 Bé Quèc Phßng. Ch¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1. Sù cÇn thiÕt tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1.1. Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng. Ngoµi ho¹t ®éng c¬ b¶n ®ã doanh nghiÖp s¶n xuÊt cßn tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng kh¸c nh cung cÊp mét sè dÞch vô, lao vô hay tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh… Nh vËy, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ ph¸t sinh rÊt nhiÒu lo¹i chi LuËn v¨n tèt nghiÖp 3 phÝ, nh÷ng lo¹i chi phÝ nµy ph¸t sinh thêng xuyªn vµ liªn tôc do ®ã ®Ó cã thÓ n¾m râ ®îc vÒ chi phÝ, tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm buéc mçi doanh nghiÖp ph¶i ®Æt ra yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1.2. Vai trß vµ nhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1.2.1. Vai trß Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cô thÓ: - Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó so s¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ ®ã x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh, ®ång thêi nã lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm. - §©y lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp v× vËy th«ng qua chØ tiªu nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ tèt hay xÊu. - Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t×m ra mäi biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Qua tÝnh to¸n gi¸ thµnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp t×m ra c¸c kh©u yÕu kÐm trong qu¶n lý ®Ó kh¾c phôc nh»m tæ chøc s¶n xuÊt ë ®¬n vÞ khoa häc h¬n 1.1.2.2. NhiÖm vô §Ó thùc hiÖn tèt kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän. - Tæ chøc tËp hîp, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh, theo c¸c yÕu tè chi phÝ vµ kho¶n môc gi¸ thµnh. - LËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, ®Þnh kú tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp. - Tæ chøc kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ khèi lîng s¶n phÈm dë dang khoa häc, hîp lý, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh s¶n xuÊt trong kú mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. 1.2. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.2.1. Chi phÝ s¶n xuÊt LuËn v¨n tèt nghiÖp 4 1.2.1.1. Kh¸i niÖm Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng, sö dông c¸c nguån tµi lùc, vËt lùc ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lao vô, thu mua dù tr÷ hµng ho¸ lu©n chuyÓn, lu th«ng s¶n phÈm, hµng ho¸, thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t…kÓ c¶ chi cho c«ng t¸c qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã cã nghÜa doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c kho¶n phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm cã nhiÒu lo¹i, nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau, ®Ó cã thÓ biÕt ®îc sè chi phÝ mµ doanh nghiÖp chi ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, nh»m tÝnh to¸n, tæng hîp c¸c chØ tiªu kinh tÕ phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý, mäi chi phÝ chi ra cuèi cïng ®Òu ®îc biÓu hiÖn b»ng thíc ®o tiÒn tÖ vµ ®îc gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Tãm l¹i, chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh. 1.2.1.2. B¶n chÊt vµ néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng bao gåm yÕu tè lao ®éng sèng cÇn thiÕt liªn quan ®Õn sö dông lao ®éng (tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng), lao ®éng vËt ho¸ ( khÊu hao TSC§, chi phÝ vÒ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu…) mµ cßn bao gåm mét sè kho¶n mµ thùc chÊt lµ mét phÇn gi¸ trÞ míi s¸ng t¹o ra (c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh BHXH, BHYT, KPC§; c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn tr¶ nh thuÕ GTGT kh«ng ®îc khÊu trõ, thuÕ tµi nguyªn… XÐt ë b×nh diÖn doanh nghiÖp vµ lo¹i trõ c¸c quy ®Þnh cña luËt thuÕ thu nhËp, chi phÝ s¶n xuÊt lu«n cã tÝnh c¸ biÖt, nã ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra ®Ó tån t¹i vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, bÊt kÓ ®ã lµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt hay kh«ng cÇn thiÕt, kh¸ch quan hay chñ quan. V× vËy thùc chÊt chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh lµ hao phÝ vÒ lao ®éng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cña doanh nghiÖp. 1.2.1.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu yÕu tè cã néi dung kinh tÕ, tÝnh chÊt, c«ng dông, môc ®Ých...vµ vai trß kh¸c nhau ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ. XuÊt ph¸t tõ c¸c môc ®Ých vµ yªu cÇu kh¸c nhau cña qu¶n lý, chi phÝ s¶n xuÊt còng ®îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i theo c«ng dông, môc ®Ých cña chi phÝ, chi phÝ. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi tîng bao gåm: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu…sö dông trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c«ng viÖc lao vô, dÞch vô. Kh«ng tÝnh vµo kho¶n môc nµy nh÷ng chi phÝ nguyªn, vËt liÖu dïng vµo môc ®Ých phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt chung hay cho nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi s¶n xuÊt. LuËn v¨n tèt nghiÖp 5 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT vµ KPC§ trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh, kh«ng gåm cña nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp hay nh©n viªn kh¸c. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ nh÷ng chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë c¸c ph©n xëng, tæ ®éi s¶n xuÊt ngoµi 2 kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp ®· nªu trªn. Bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n: chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. * Ph©n lo¹i theo néi dung cña chi phÝ: C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ ban ®Çu c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®îc s¾p xÕp theo tõng yÕu tè. Thùc chÊt chØ cã ba yÕu tè lµ chi phÝ vÒ lao ®éng, chi phÝ vÒ ®èi tîng lao ®éng vµ chi phÝ vÒ t liÖu lao ®éng. Tuy nhiªn ®Ó cung cÊp th«ng tin mét c¸ch cô thÓ theo tõng yÕu tè nh»m phôc vô vµ x©y dùng ph©n tÝch vèn lu ®éng, viÖc lËp vµ kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ, c¸c yÕu tè chi phÝ trªn cã thÓ ®îc chi tiÕt ho¸ theo néi dung kinh tÕ cô thÓ cña nã. - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, vËt liÖu thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp ®· sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong kú. - Chi phÝ nh©n c«ng: Bao gåm tiÒn c«ng ph¶i tr¶, tiÒn trÝch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn cña c«ng nh©n viªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp: lµ chi phÝ vÒ khÊu hao nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, nh c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ xëng, kho tµng… - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm toµn bé sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ c¸c lo¹i dÞch vô mua tõ bªn ngoµi nh tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn bu phÝ… - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Gåm toµn bé chi phÝ kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngoµi 4 yÕu tè chi phÝ phÝ nãi trªn mµ doanh nghiÖp chi cho ho¹t ®éng trong kú. * Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ víi khèi lîng s¶n xuÊt - Chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ): Lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ lîng tû lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ): Lµ chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi thay ®æi khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ vÒ ®iÖn th¾p s¸ng… LuËn v¨n tèt nghiÖp 6 C¸ch ph©n lo¹i nµy cã ý nghÜa quan träng khi x©y dùng c¸c m« h×nh trong mèi quan hÖ s¶n lîng vµ lîi nhuËn nh»m x¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn, ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, n©ng cao hiªu qu¶ sö dông chi phÝ cña doanh nghiÖp. 1.2.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.2.2.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña gi¸ thµnh Kh¸i niÖm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm (c«ng viÖc, lao vô) lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi lîng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (c«ng viÖc, lao vô) do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh. VÒ thùc chÊt: Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ph¹m trï cña s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¶n ¸nh lîng gi¸ trÞ cña nh÷ng hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®· thùc sù chi ra cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t, lao ®éng vµ tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, còng nh tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c gi¶i ph¸p tæ chøc, kinh tÕ, kü thuËt vµ c«ng nghÖ mµ doanh nghiÖp ®· sö dông nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n xuÊt, h¹ thÊp chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 1.2.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ thµnh còng nh yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ thµnh ®îc xem xÐt díi nhiÒu gãc ®é, nhiÒu ph¹m vi tÝnh to¸n kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®îc chia lµm 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ kú tríc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n chi phÝ kú kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch thêng do bé phËn kÕ ho¹ch hoÆc do bé phËn kÕ to¸n qu¶n trÞ lËp vµ nã ®îc tiÕn hµnh tríc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh chÕ t¹o, s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nã chÝnh lµ môc tiªu phÊn ®Êu trong kú kÕ ho¹ch, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: lµ gi¸ thµnh ®îc tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®îc thùc hiÖn tríc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ thíc ®o chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n vËt t, lao ®éng trong s¶n xuÊt gióp cho ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Gi¸ thµnh thùc tÕ ®îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm trªn c¬ së chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh vµ tËp hîp trong kú s¶n xuÊt t¹o s¶n phÈm vµ s¶n lîng s¶n phÈm thùc tÕ ®· s¶n xuÊt ra trong kú. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc tæ chøc vµ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt ®Ó tiÕn hµnh LuËn v¨n tèt nghiÖp 7 qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o s¶n phÈm. Nã lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Ph©n lo¹i theo ph¹m vi c¸c chi phÝ cÊu thµnh - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm bao gåm c¸c chi phÝ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n phÈm, c«ng viÖc, hay lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n thµnh phÈm nhËp kho vµ gi¸ vèn hµng b¸n. - Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô: bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô chØ x¸c ®Þnh vµ tÝnh to¸n khi s¶n phÈm, c«ng viÖc hoÆc lao vô ®· ®îc x¸c nhËn lµ tiªu thô. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh møc l·i tríc thuÕ cña doanh nghiÖp. 1.2.3. Mèi quan hÖ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi÷a chóng cã mèi quan hÖ biÖn chøng chÆt chÏ víi nhau. Chóng ®Òu giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n tÝch vµ kiÓm tra c«ng t¸c gi¸ thµnh. VÒ b¶n chÊt, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ 2 kh¸i niÖm gièng nhau chóng ®Òu lµ nh÷ng hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp chi ra trong qóa tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Tuy nhiªn, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn thµnh, s¶n phÈm lµm dë mµ kh«ng cã chi phÝ ph¸t sinh vµ chi phÝ cha ph¸t sinh. Cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn s¶n phÈm hoµn thµnh nã chøa c¶ mét phÇn chi phÝ k× tríc chuyÓn sang (chi phÝ s¶n phÈm lµm dë ®Çu k×) kh«ng cã chi phÝ s¶n xuÊt ë d¹ng cuèi k×, ngoµi ra nã cßn bao gåm mét phÇn chi phÝ thùc tÕ ®· ®îc c«ng bè vµo k× nµy (chi phÝ tõ tríc) hoÆc mét phÇn chi phÝ sÏ ph¸t sinh ë k× sau (chi phÝ ph¶i tr¶). Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau tõ sè liÖu tËp hîp ®îc ngêi ta sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh phÈm CPSXDD§K Chi phÝ SXPS trong kú A B C Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm CPSXDDCK Qua s¬ ®å ta thÊy: AC=AB + BD – CD, hay: Z = D1 + C – D2 Trong ®ã: Z : Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh D1: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú D LuËn v¨n tèt nghiÖp 8 C : Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú (®· trõ c¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ). D2 : Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Khi gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang (chi phÝ s¶n xuÊt dë dang) ®Çu kú vµ cuèi kú b»ng nhau hoÆc c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã s¶n phÈm dë dang th× tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm b»ng tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. 1.3. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.3.1. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong DNSX Ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm: - TÝnh ®óng: §óng néi dung kinh tÕ cña chi phÝ vµ ®óng ®èi tîng chÞu phÝ. - TÝnh ®ñ: H¹ch to¸n ®ñ chi phÝ ph¸t sinh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. - KÞp thêi: Ghi chÐp vµo sæ kÞp thêi chÝnh x¸c, tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi phôc vô yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ. C¸c kho¶n môc yÕu tè chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh ph¶i ®Çy ®ñ 3 yÕu tè: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. 1.3.2. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi (giíi h¹n) ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh. ViÖc x¸c dÞnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp th× ph¶i dùa trªn c¸c c¨n cø sau: - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt chÕ t¹o s¶n phÈm. - §Æc ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ. - Yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc tæ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõ viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu ®Õn viÖc tËp hîp sè liÖu ghi chÐp trªn tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. 1.3.3. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét hoÆc mét hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, theo tõng kho¶n môc trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh vµ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cña doanh nghiÖp. Cã 2 ph¬ng ph¸p ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: - Ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp: Lµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. LuËn v¨n tèt nghiÖp 9 - Ph¬ng ph¸p tËp hîp gi¸n tiÕp: PhÇn lín dïng cho chi phÝ s¶n xuÊt chung v× chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ nªn ngay tõ ®Çu kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng. CÇn ph¶i ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh tiªu thøc ph©n bæ hîp lý, ®¶m b¶o ®îc mèi quan hÖ tû lÖ thuËn gi÷a tæng sè chi phÝ cÇn ph©n bæ víi tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c ®èi tîng. Ta cã thÓ sö dông mét sè tiªu thøc ph©n bæ sau: + Ph©n bæ theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh hoÆc trùc tiÕp. + Ph©n bæ theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. + Ph©n bæ theo giê c«ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. + Ph©n bæ theo khèi lîng s¶n phÈm, träng lîng s¶n phÈm. + Ph©n bæ theo chi phÝ trùc tiÕp (gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp). Tr×nh tù ph©n bæ ®îc tiÕn hµnh nh sau: Bíc 1: X¸c ®Þnh tû lÖ ph©n bæ: Tû lÖ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung = x 100 x Tû lÖ ph©n bæ Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ Bíc 2: X¸c ®Þnh chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng: Møc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ = Tiªu chuÈn ph©n bæ cho ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ 1.3.4. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông * Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: Tuú theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n trëng tæ chøc viÖc lËp chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. - §èi víi chi phÝ NVL: PhiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc ...; ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng; chøng tõ thanh to¸n kh¸c. - §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH, c¸c chøng tõ kh¸c. - §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH, phiÕu xuÊt kho b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§; ho¸ ®¬n dÞch vô vµ c¸c chøng tõ kh¸c. * Tæ chøc tµi kho¶n sö dông: - Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn c¸c tµi kho¶n ®îc sö dông gåm: +TK 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. LuËn v¨n tèt nghiÖp 10 TK 621 ®îc sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú vµ kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK 621 Cã TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu - Gi¸ trÞ NVL xuÊt kho dïng thùc tÕ ph¸t sinh. kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh. x x - ViÖc tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo tËp hîp trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. - Ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp thùc tÕ sö dông trong kú: Chi phÝ NVL trùc tiÕp trong kú TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ phÕ = sö dông + cßn l¹i ë ®Çu - cßn l¹i cuèi - liÖu thu håi trong kú kú kú (nÕu cã) Tµi kho¶n liªn quan: TK 152,111,112,331,133... + TK 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. TK 622 ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. + TK 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung”. Nî TK 622 Cã TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng tiÕp ph¸t sinh. trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh. x x Nî TK 627 Cã TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n ph¸t sinh. xuÊt chung. x - Cuèi kú ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. x LuËn v¨n tèt nghiÖp 11 TK 627 ®îc chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n: - 6271 “Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng” - 6272 “Chi phÝ vËt liÖu” - 6273 “Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt” - 6274 “Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh” - 6277 “Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi” - 6278 “Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c”. + TK 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang”: §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. Nî TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt TK 154 - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi. Cã - - Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh (cã thÓ nhËp kho hoÆc dem b¸n). D nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú. + TK 631 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. Nî TK 631 Cã - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt doanh dë dang ®Çu kú tõ TK 154 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt dë dang sang. cuèi kú sang TK 154. - TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú. - Gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. x x * Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông TK142 “Chi phÝ tr¶ tríc” vµ TK335 “ChiphÝ ph¶i tr¶” + TK142 “Chi phÝ tr¶ tríc” ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc ph¸t sinh trong kú vµ viÖc tÝnh chóng vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cña kú t¬ng øng. Tµi kho¶n nµy cã 2 TK cÊp 2: LuËn v¨n tèt nghiÖp 12 - Tµi kho¶n 1421 “Chi phÝ tr¶ tríc” ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc thùc tÕ ph¸t sinh cã liªn quan tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña nhiÒu kú h¹ch t¸on ph¶i ph©n bæ dÇn vµo nhiÒu kú h¹ch to¸n. - Tµi kho¶n 1422 “Chi phÝ chê kÕt chuyÓn”: Ph¶n ¸nh chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· ph¸t sinh chê kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” trong kú kÕ to¸n sau. Tµi kho¶n nµy chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi. + Tµi kho¶n 335 “Chi phÝ ph¶i tr¶” dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®îc ghi Nî TK 142 Cã C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc thùc tÕ - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ tr¶ ph¸t sinh. tríc. - Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. D nî: Chi phÝ tr¶ tríc chê ph©n bæ. Nî TK335 Cã - Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ph¶i tr¶. - Chi phÝ ph¶i tr¶ dù tÝnh tríc vµo - Sè chªnh lÖch gi÷a chi phÝ ph¶i tr¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhng lín h¬n sè chi phÝ thùc tÕ ®îc h¹ch thùc tÕ cha ph¸t sinh. to¸n. - Sè chªnh lÖch gi÷a chi phÝ thùc tÕ lín h¬n sè trÝch tríc tÝnh vµo chi phÝ. D cã: Ph¶n ¸nh sè chi phÝ ph¶i tr¶ ®· dù tÝnh tríc vµo chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh nhng thùc tÕ cha ph¸t sinh. 1.3.5.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu… ®îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt hoÆc s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm, lao vô…) th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi tîng ®ã. Trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®îc th× ph¶i ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ thêng ®îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè, theo träng lîng, … LuËn v¨n tèt nghiÖp 13 §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 “Chi phÝ NVL trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. Tr×nh tù h¹ch to¸n h¹ch to¸n: - Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt trùc tiÕp: Nî TK 621 : Chi tiÕt theo ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. Cã TK 152 : Chi tiÕt theo nguyªn vËt liÖu - Mua nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt kh«ng nhËp kho: Nî TK 621 : Chi tiÕt theo ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ (gi¸ kh«ng thuÕ GTGT) Nî TK 133 (1331) : ThuÕ GTGT cña nguyªn vËt liÖu mua vµo Cã TK 111, 112, 331 - Cuèi kú nguyªn vËt liÖu kh«ng sö dông hÕt nhËp tr¶ l¹i kho: Nî TK 152 : Chi tiÕt theo vËt liÖu Cã TK 621 : Chi tiÕt theo ®èi tîng h¹ch to¸n - Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ) kÕ to¸n ghi: Nî TK154 : Chi tiÕt theo ®èi tîng h¹ch to¸n Cã TK621 : Chi tiÕt theo theo vËt liÖu S¬ ®å 1.1: Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp TK152,153 TK621 XuÊt kho NVL dïng cho cho s¶n xuÊt TK111,141 NVL trùc tiÕp mua TK154 KÕt chuyÓn chi phÝ cho NVL trùc tiÕp TK138,152,811 Gi¸ trÞ SP háng b¾t båi thêng, phÕ liÖu thu håi TK152 VËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp kho ngoµi kh«ng qua kho 1.3.5.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n thï lao ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô bao gåm tiÒn l¬ng chÝnh, tiÒn l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. LuËn v¨n tèt nghiÖp 14 KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” ®Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan. Tr×nh tù h¹ch to¸n: - Trong kú: Nî TK 622 : Chi tiÕt theo ®èi tîng h¹ch to¸n Cã TK 334 : TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp hoÆc thuª ngoµi, tiÒn ¨n ca cho CNV. Cã TK 338 : TiÒn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ TK 3382 TrÝch BHYT 2% l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp TK 3383 TrÝch BHXH 15% l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp TK 3384 TrÝch KPC§ 2% l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp Cã TK 335 : TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt (nÕu doanh nghiÖp kh«ng bè trÝ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt nghØ phÐp ®Òu ®Æn trong n¨m). - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154 : Chi tiÕt theo ®èi tîng h¹ch to¸n Cã TK 622 : Chi tiÕt theo ®èi tîng h¹ch to¸n S¬ ®å 1.2 :Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK622 TK334 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV TK154 KÕt chuyÓn chi phÝ cho nh©n c«ng trùc tiÕp TK335 TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp TK338 C¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ 1.3.5.3. KÕ to¸n tËp chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm sau chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §©y lµ LuËn v¨n tèt nghiÖp 15 nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông TK627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung”, më chi tiÕt theo tõng ph©n xëng bé phËn s¶n xuÊt, dÞch vô. Tr×nh tù h¹ch to¸n: - TÝnh ra sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ph©n xëng Nî TK 627 - Chi tiÕt ph©n xëng, bé phËn (TK 6271) Cã TK 334 - L¬ng nh©n viªn ph©n xëng - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh (phÇn tÝnh vµo chi phÝ ) Nî TK 627 - Chi tiÕt ph©n xëng, bé phËn (TK 6271) Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) - Chi phÝ vËt liÖu xuÊt kho dïng chung cho tõng ph©n xëng Nî TK 627 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng (TK 6272) Cã TK 152 - Chi tiÕt theo vËt liÖu - C¸c chi phÝ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt dïng cho tõng ph©n xëng, bé phËn ( lo¹i ph©n bæ mét lÇn ): Nî TK 627 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng (TK 6273) Cã TK 153 : Gi¸ trÞ CCDC xuÊt dïng (lo¹i ph©n bæ 1 lÇn) - TrÝch khÊu hao TSC§ cña ph©n xëng Nî TK 627 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng (TK 6274) Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ (chi tiÕt tiÓu kho¶n) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 627 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng (TK6277) Nî TK 133 (1331) - ThuÕ VAT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331…- Gi¸ trÞ mua ngoµi - C¸c chi phÝ ph¶i tr¶ (trÝch tríc) kh¸c tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú (chi phÝ söa ch÷a TSC§, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt kÕ ho¹ch...): Nî TK 627 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng Cã TK 335 - Chi tiÕt chi phÝ ph¶i tr¶ Cã TK 142 - Chi tiÕt chi phÝ tr¶ tríc - C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Nî TK 627 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng (TK 6278) Cã TK liªn quan (111,112) - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK liªn quan (111,112,152,138) LuËn v¨n tèt nghiÖp 16 Cã TK 627 - Chi tiÕt ph©n xëng - Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 154 - Chi tiÕt theo ®èi tîng Cã TK 627 - Chi tiÕt theo tiÓu kho¶n S¬ ®å 1.3: Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK627 TK334 Chi phÝ nh©n viªn TK154 Ph©n bæ (kÕt chuyÓn) chi phÝ cho Chi phÝ SX chung ph©n xëng TK335 Chi phÝ theo dù to¸n TK111,112,152 TK152,153 Chi phÝ vËt liÖu dông cô C¸c kho¶n thu håi chi phÝ cho ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung TK214 TK632 Chi phÝ khÊu hao TSC§ KÕt chuyÓn CPSXC cè ®Þnh vµo gi¸ vèn TK331,111,112 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn TK1331 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Do chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô trong ph©n xëng nªn cÇn thiÕt ph¶i ph©n bæ nµy cho tõng ®èi tîng (s¶n phÈm, dÞch vô) kho¶n chi phÝ nµy theo tiªu thøc ph©n bæ hîp lý: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, Tæng chi phÝ s¶n xuÊt c¬ b¶n (bao gåm chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp), … 1.3.5.4. KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tríc vµ chi phÝ ph¶i tr¶ * KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tríc: Chi phÝ tr¶ tríc lµ c¸c kho¶n chi thùc tÕ ®· ph¸t sinh ë kú nµy nhng cã liªn quan ®Õn c¸c kú s¶n xuÊt kinh doanh kÕ tiÕp sau. V× vËy, ph¶i tÝnh to¸n ph©n chia ®Òu, nh»m ®iÒu hoµ chi phÝ gi÷a c¸c kú kh«ng bÞ t¨ng cao ®ét biÕn ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng kú. Thuéc lo¹i chi phÝ tr¶ tríc bao gåm: - Gi¸ trÞ CCDC xuÊt dïng thuéc lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn. LuËn v¨n tèt nghiÖp 17 - Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ngoµi kÕ ho¹ch. - Gi¸ trÞ bao b× lu©n chuyÓn, ®å dïng cho thuª xuÊt dïng. - Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chê kÕt chuyÓn (víi doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi). - Chi phÝ nghiªn cøu, thÝ nghiÖm, ph¸t minh, s¸ng chÕ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn cña TSC§ - TiÒn mua b¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm kinh doanh, lÖ phÝ lu th«ng bÕn b·i .v.v. VÒ nguyªn t¾c, c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc ph¶i ®îc ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ trong c¸c n¨m tµi chÝnh cã liªn quan. Bëi vËy, viÖc tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tríc ®· ph¸t sinh vµo c¸c kú h¹ch to¸n ph¶i ®îc kÕ ho¹ch ho¸ chÆt chÏ trªn c¬ së dù to¸n chi phÝ vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ chi phÝ. Trong mét n¨m tµi chÝnh, kÕ to¸n cã thÓ ph©n bæ ®Òu cho c¸c th¸ng nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt. - Tµi kho¶n sö dông : TK142 - Tr×nh tù h¹ch to¸n : (theo s¬ ®å 1.4) * KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶: Chi phÝ ph¶i tr¶ lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ cha ph¸t sinh nhng ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ cña kú h¹ch to¸n. Chi phÝ ph¶i tr¶ trong doanh nghiÖp thêng bao gåm: - Chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh trong kÕ ho¹ch. - ThiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt trong kÕ ho¹ch - TiÒn thuª tµi s¶n cè ®Þnh, mÆt b»ng kinh doanh, dông cô…cha tr¶ - C¸c dÞch vô mua ngoµi sÏ cung cÊp… Tµi kho¶n sö dông: TK335 “Chi phÝ ph¶i tr¶” LuËn v¨n tèt nghiÖp 18 Tr×nh tù h¹ch to¸n : theo s¬ ®å 1.5 S¬ ®å 1.4: Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tríc TK142 TK 111, 112, 311 Chi phÝ tr¶ tríc ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n, ngêi cho thuª TK 627, 641, 642 Ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tríc vµo c¸c kú h¹ch to¸n TK 331 TK 152, 153 Chi phÝ tr¶ tríc cha thanh to¸n cho ngêi b¸n Gi¸ trÞ TS thu håi tõ phÕ liÖu, CCDC háng TK 111, 138 TK 2413 Chi phÝ SCL TSC§ ngoµi kÕ Sè tiÒn ph¶i thu tõ nh÷ng ho¹ch ®· ®îc quyÕt to¸n ngêi lµm háng CCDC TK 153 CCDC xuÊt tù dïng S¬ Gi¸ ®å trÞ 1.5: Tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ chê ph©n bæ TK 334 627,641,642 TK 335 TiÒn l¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¸t sinh TrÝch tríc chi phÝ SC lín TSC§ ph¶i tr¶ vµo CFKD TrÝch tríc chi phÝ kh¸c 2413 ph¶i tr¶ vµo CFKD Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ thùc tÕ khi hoµn thµnh 111,112,152,153 … C¸c chi phÝ kh¸c thùc tÕ ph¸t sinh TK liªn quan PhÇn chªnh lÖch (CF thùc tÕ < CF ®· trÝch tríc) 622 TrÝch tríc TL nghØ phÐp ph¶i tr¶ vµo CFKD TK liªn quan PhÇn chªnh lÖch (CF thùc tÕ > CF ®· trÝch tríc) LuËn v¨n tèt nghiÖp 19 1.3.5.5. KÕ to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng - S¶n phÈm háng lµ nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt ®· ®Þnh tríc. S¶n phÈm háng gåm cã 2 lo¹i: S¶n ph¶m háng söa ch÷a ®îc vµ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc. S¶n phÈm háng söa ch÷a ®îc lµ nh÷ng s¶n phÈm háng vÒ mÆt kÜ thuËt cã kh¶ n¨ng söa ch÷a thµnh s¶n phÈm ®¶m b¶o tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh vÒ mÆt kinh tÕ cã hiÖu qu¶. Cßn s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc lµ nh÷ng s¶n phÈm háng vÒ mÆt kü thuËt kh«ng thÓ söa ch÷a ®îc hoÆc cã thÓ söa ch÷a ®îc nhng kh«ng cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ. Trong quan hÖ víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c¶ hai lo¹i s¶n phÈm háng nãi trªn ®îc chi tiÕt thµnh s¶n phÈm háng trong ®Þnh møc vµ s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc. Nh÷ng s¶n phÈm háng mµ doanh nghiÖp dù kiÕn sÏ x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc coi lµ háng trong ®Þnh møc. S¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc lµ nh÷ng s¶n phÈm háng ngoµi dù kiÕn cña nhµ s¶n xuÊt do c¸c nguyªn nh©n chñ quan hoÆc kh¸ch quan. ThiÖt h¹i cña nh÷ng s¶n phÈm nµy kh«ng ®îc chÊp nhËn nªn chi phÝ cña chóng kh«ng ®îc céng vµo chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh phÈm mµ thêng ®îc xem lµ kho¶n phÝ tæn thêi kú, ph¶i trõ vµo thu nhËp. V× thÕ cÇn ph¶i h¹ch to¸n riªng gi¸ trÞ thiÖt h¹i cña nh÷ng s¶n phÈm ngoµi ®Þnh møc vµ xem xÐt tõng nguyªn nh©n g©y ra s¶n phÈm háng ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. - Tr×nh tù h¹ch to¸n: + §èi víi s¶n phÈm háng trong ®Þnh møc: -> Khi ph¸t sinh söa ch÷a s¶n phÈm háng: Nî TK621,622,627 Cã TK152,153,334,338,… -> Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ ®ã vµo TK154 Nî TK154 Cã TK621,622,627 + §èi víi s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc, tr×nh tù h¹ch to¸n theo s¬ ®å 1.6 LuËn v¨n tèt nghiÖp 20 S¬ ®å 1.6: Tr×nh tù h¹ch to¸n thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc TK1381 TK152,153,334,338 Chi phÝ söa ch÷a SP háng cã thÓ söa ch÷a ®îc TK154 Gi¸ trÞ vÒ thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc TK154,155,157,632 TK1388,152 Gi¸ trÞ SP háng Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi kh«ng söa ch÷a ®îc vµ c¸c kho¶n båi thêng 1.3.5.6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Cuèi kú, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp ë TK 621, TK 622, TK 627 ®îc kÕt chuyÓn sang bªn nî TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú (theo s¬ ®å 1.7) S¬ ®å 1.7: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p KKTX TK 621 TK 154 K/C chi phÝ NVLTT TK 152, 138 C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ TK 622 TK 155 K/C chi phÝ NCTT NhËp kho TK 157 Göi b¸n TK 627 K/C chi phÝ SXC Tiªu thô th¼ng TK 632 1.3.6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (KK§K) Theo ph¬ng ph¸p nµy, cuèi kúchi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp trªn c¸c TK 621, TK 622, TK 627 kh«ng kÕt chuyÓn sang TK 154 mµ kÕt chuyÓn sang TK 631 “ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt”. §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p nµy th× cuèi kú ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª, ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ tån kho cuèi kú ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ NVL, hµng ho¸ xuÊt dïng trong kú. Khi ®ã c¸c tµi ko¶n hµng tån kho (TK 152, TK 153, TK 154…) chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu, s¶n phÈm hµng ho¸ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú. §Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp vµ mua hµng theo
- Xem thêm -