Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nvl, ccdc tại công ty tnhh nhà nước một thành viên cơ khí quang trung

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ë n-íc ta hiÖn nay cïng víi viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ sù ra ®êi cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau. Víi xu h-íng héi nhËp quèc tÕ (AFTA, APEC) vµ trong t-¬ng lai lµ viÖc xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan th× viÖc c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i thiÕt lËp mét c¬ chÕ qu¶n lý chÆt chÏ vµ hÖ thèng th«ng tin cã hiÖu qu¶. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ®· sö dông mét trong c¸c c«ng cô quan träng nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt lµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. trong ®ã kÕ to¸n NVL, CCDC ®-îc x¸c ®Þnh lµ khÈu träng yÕu trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Nguyªn liÖu, vËt liÖu lµ yÕu tè chÝnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §©y cßn lµ chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp quan träng ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông vËt t- vµ tæ chøc c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n gi¸ thµnh tÝnh ®óng chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ tæng gi¸ vèn hµng b¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC thùc hiÖn khoa häc hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét môc tiªu quan träng gióp doanh nghiÖp h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng. C«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, NVL ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nµy cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ kÕ to¸n NVL, CCDC vµ sù gióp ®ì cña phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ thùc tËp em ®· lùa chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung” ®Ó lµm b¸o c¸o tèt nghiÖp cña 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m×nh. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt, em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c c« chó phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n. B¸o c¸o thùc tËp gåm ba phÇn chÝnh: PhÇn I: Giíi thiÖu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. PhÇn II: Quy tr×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC cña C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC cña C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng ii: Giíi thiÖu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHh nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc tæng c«ng ty m¸y vµ thiÖt bÞ c«ng nghiÖp- BéCN nhÑ (cò). TiÒn th©n lµ nhµ m¸y C¬ KhÝ Quang Trung, ®-îc thµnh lËp theo Q§ 95/BCN ngµy 27/04/1962. Bé c«ng nghiÖp nhÑ, dùa trªn c¬ së s¸t nhËp hai ®¬n vÞ x-ëng c¬ khÝ 3/2- Bé néi th-¬ng vµ x-ëng c¬ KhÝ T©y §«. Tõ n¨m 1962 ®Õn nay, tr¶i qua 43 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu biÕn ®éng lín vµ ®· ®æi thµnh nhiÒu tªn kh¸c. HiÖn nay theo quy ®Þnh míi nhÊt cña Bé c«ng nghiÖp Q§sè 84/2004/Q§ -BCN cña Bé tr-ëng BCN ngµy 31/08/2004 vÒ viÖc chuyÓn tªn c«ng ty C¬ KhÝ Quang Trung thµnh C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung Thµnh lËp: ngµy 31/08/2004 Trô së chÝnh: Sè 360km6- §-êng Gi¶i Phãng- Thanh Xu©n- Hµ Néi C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét trong nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt c¬ khÝ lín nhÊt ViÖt Nam. Tõ ngµy thµnh lËp c«ng ty ®· cung cÊp cho ngµnh c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc hµng ngh×n s¶n phÈm m¸y mãc cã gi¸ trÞ lín nh-: m¸y xÐn giÊy, m¸y nghiÒn ®Üa, c¸nh qu¹t hót Èm, nåi h¬i c¸c lo¹i...§Ó cã ®-îc vÞ trÝ nh- hiÖn nay trong ngµnh c¬ khÝ nãi riªng vµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung C«ng ty ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Çy khã kh¨n cïng víi sù nç lùc hÕt m×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Qua nhiÒu biÕn ®æi, hiÖn nay c«ng ty ®· ®i vµo æn ®Þnh s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµ cho kho¶ng 300 c«ng nh©n viªn víi møc l-¬ng b×nh qu©n kho¶ng 1.300.000/ng-êi/th¸ng. C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét doanh nghiÖp cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung. 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Sè vèn kinh doanh cña c«ng ty kho¶ng 10 tû. Ngoµi vèn tù cã do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp vµ vèn tù bæ sung th× ®¬n vÞ cã vay vèn ng©n hµng (vay ng¾n h¹n vµ trung h¹n). Nguån vèn cã ®-îc chñ yÕu sö dông vµo: s¶n xuÊt, kinh doanh vËt t- hµng ho¸, kinh doanh dÞch vô, ®Çu t- c¬ së h¹ tÇng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ gãp vèn liªn doanh. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÖt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung cÊp dÞch vô, ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu gåm: - ChÕ t¹o l¾p ®Æt chuyÓn giao c«ng nghÖ d©y chuyÓn s¶n xuÊt bét giÊy víi c«ng suÊt 5000 tÊn/n¨m - ChÕ t¹o lÆp ®Æt söa ch÷a nåi h¬i c¸c lo¹i c«ng suÊt 25 tÊn/giê, ¸p suÊt lµm viÖc 22kg/cm3 - ChÕ t¹o lÆp ®Æt kÕt cÊu thÐp, nhµ x-ëng, kÕt cÊu phi tiªu chuÈn - S¶n xuÊt èng thÐp hµn c¸c lo¹i - T- vÊn hç trî kü thuËt an toµn, kiÓm tra siªu ©m X quang c¸c thiÖt bÞ ¸p lùc, söa ch÷a kiÓm ®Þnh c¸c lo¹i ®ång hå ¸p suÊt theo uû quyÒn ®Þnh cÊp nhµ n-íc - S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× cact«ng C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. ViÖc thùc hiÖn tæ chøc ®-îc bè trÝ theo c¸c ph©n x-ëng cã chøc n¨ng riªng biÖt, quy tr×nh c«ng nghÖ riªng bao gåm: - X-ëng thiÕt bÞ ¸p lùc: chuyªn gia c«ng s¶n phÈm ¸p lùc - X-ëng c¬ khÝ: lµ x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, chuyªn gia c«ng c¸c chi tiÕt b¸n lÎ råi r¸p thµnh m¸y mãc vµ c¸c phô ting thay thÕ - X-ëng thiÕt bÞ c«ng nghÖ: chuyªn gia c«ng t¹o h×nh cho s¾t thÐp, ®ång gang tõ ph«i sau ®ã hµn thµnh c¸c s¶n phÈm kÕt nèi 2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, bé m¸y qu¶n lý vËn hµnh linh ho¹t theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng. C«ng viÖc qu¶n trÞ kinh doanh ®-îc chia lµm c¸c phßng ban h×nh thµnh lªn nh÷ng ng-êi l·nh ®¹o qu¶n trÞ thùc hiÖn mét hay nhiÒu c«ng viÖc theo phËn sù tr¸ch nhiÖm ®-îc giao. S¬ ®å: §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty Tæng G§ Phã tæng phô tr¸ch s¶n xuÊt Chi nh¸nh t¹i TP HCM XN kinh doanh XNK tæng hîp PX c¬ khÝ Phã tæng phô tr¸ch kinh doanh, XNK PX thiÕt bÞ ¸p lùc PX thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Phßng kÕ ho¹ch SX,Kü thuËt,K CS Phã tæng phô tr¸ch néi chÝnh Phßng tµi chÝnhkÕ to¸n V¨n phßng tæ chøc lao ®éng Phßng b¶o vÖ qu©n sù Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu cña c«ng ty chØ huy toµn bé ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ lµ ng-êi chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr-íc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vÒ ph¸p luËt,vÒ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c phã tæng cã tr¸ch nhiÖm ngang nhau cïng ®iÒu hµnh c¸c phßng ban cÊp d-íi. Chi nh¸nh t¹i TPHCM lµ ®¹i lý giao dÞch, giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tæng gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh, vèn l-u ®éng ®ång thêi kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n trong doanh nghiÖp. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt KCS cã nhiÖm vô t×m kiÕm hîp ®ång kinh tÕ, t×m kiÕm c¸c nhµ cung cÊp NVL, c¸c ®èi t¸c lµm ¨n vµ thÞ tr-êng tiªu thô. §ång 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thêi chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Theo dâi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÕt hîp víi phßng tæ chøc ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n kü thuËt, tham gia nghiªn cøu vµ ®-a vµo s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng míi. Phßng tæ chøc lao ®éng chÞu mäi tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ nghiªn cøu x©y dùng ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ n©ng bËc tuyÓn dông lao ®éng trong c«ng ty, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é l-¬ng bæng, h-u trÝ ®èi víi ng-êi lao ®éng. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh XNK tæng hîp lµ xÝ nghiÖp chuyªn mua b¸n XNK c¸c mÆt hµng ph«i thÐp cña c«ng ty, vµ s¶n xuÊt èng thÐp hµn. 2.3 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. KÕ to¸n tr-ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh th«ng qua kh©u trung gian nh©n lÖnh. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tæng gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn chøc n¨ng thèng kª kÕ to¸n, ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n, tham m-u ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ c¸c quy ®Þnh kÕ to¸n tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu nép NSNN thanh to¸n nî cña doanh nghiÖp, theo dâi c¸c nghiÖp vô vÒ tiÒn l-¬ng, nhËp xuÊt NVL vµ viÖc qu¶n lý nh©n sù. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gåm 5 ng-êi: kÕ to¸n tr-ëng, nh©n viªn kÕ to¸n 1 ( phã phßng kÕ to¸n), nh©n viªn kÕ to¸n 2 (thµnh phÈm, ng©n hµng, gi¸ thµnh, ph¶i thu kh¸ch hµng), nh©n viªn kÕ to¸n 3 (kÕ to¸n tiÒn mÆt, NVL,CCDC, thuÕ), nh©n viªn kÕ to¸n 4 (thñ quü t¹m øng ph¶i thu kh¸c). Víi ®éi ngò c¸n bé cã th©m liªn lµm viÖc l©u n¨m cïng víi nh©n viªn kÕ to¸n cã nghiÖp vô v÷ng vµng c«ng ty ®· ngµy mét ph¸t triÓn vµ cã vÞ thÕ trong ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung, ngµnh c¬ khÝ nãi riªng, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy mét æn ®Þnh. Mçi n¨m c«ng ty ®· nép cho NSNN hµng tû ®ång, n¨m 2004 doanh thu cña c«ng ty ®¹t 299.255.030.148® (xem phô lôc). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: Quy tr×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ quang trung 1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo quan hÖ trùc tuyÕn, nghÜa lµ kÕ to¸n tr-ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å: Phßng KÕ To¸n KÕ To¸n Tr-ëng NVKÕ to¸n1: phã phßng kÕ to¸n NV KÕ to¸n 2: thµnh phÈm, NH, Gi¸ thµnh NV KÕ to¸n 3: tiÒn mÆt, NVL, CCDC, thuÕ NV KÕ to¸n 4: thñ quü, t¹m øng, ph¶I thu kh¸c -------------------------------------------------------------------------- Gi÷a c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã quan hÖ ®èi chiÕu víi nhau KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, theo dâi sè liÖu trªn sæ s¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi ban gi¸m ®èc. NV kÕ to¸n 1: phã phßng kÕ to¸n ( kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng) phô tr¸ch kÕ to¸n tæng hîp c¸c phÇn hµnh, nhËn kÕt qu¶ tõ c¸c kÕ to¸n viªn. KÕ to¸n tæng hîp sÏ tËp hîp sè liÖu vµ vµo sæ tæng hîp, ngoµi ra cßn phô tr¸ch kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, tiÒn l-¬ng vµ thanh to¸n cho ng-êi b¸n. NV kÕ to¸n 2: phô tr¸ch tiªu thô vµ thanh to¸n víi kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi gi¸ trÞ hµng ho¸ tiªu thô vµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Phô tr¸ch c¸c kho¶n tiÒn göi vµ tiÒn vay ng©n hµng, c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép NSNN. NV kÕ to¸n 3: phô tr¸ch kÕ to¸n vËt t- kiªm kÕ to¸n tiÒn mÆt, nhËn c¸c chøng tõ vÒ nhËp xuÊt vËt t-, c¨n cø vµo ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thµnh, vµo sæ chi tiÕt, sæ nhËp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt NVL vµ cuèi kú chuyÓn chi kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ. §ång thêi lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm viªt c¸c phiÕu thu, phiÕu chi. NV kÕ to¸n 4: chÞu tr¸ch nhiÖm l-u tr÷, qu¶n lý sè l-îng tiÒn mÆt hiÖn cã t¹i c«ng ty theo sè chi vµ thu hµng ngµy. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung C«ng ty TNHH Nhµ n-øoc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét ®¬n vÞ mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt, chuyªn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cho ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ cho nªn nhu cÇu vÒ NVL, CCDC lµ rÊt lín, s¶n phÈm cña c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng, c«ng ty sö dông hµng ngh×n lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau nh-: thÐp, s¾t, inox, c¸c lo¹i ®éng c¬...§ã lµ nh÷ng NVL chÝnh chiÕm tû träng cao vµ rÊt nhiÒu lo¹i CCDC phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt. VÒ mÆt chi phÝ th× NVL chiÕm 70-80% gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, cho nªn chØ cÇn mét sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ NVL chÝnh còng sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm biÕn ®éng. V× thÕ c«ng ty ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ NVL, sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶, nhÊt lµ NVL chÝnh ®Ó cã thÓ gi¶m tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn. 2.1. Ph©n lo¹i, NVL, CCDC trong c«ng ty C«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i NVL trªn c¬ së c«ng dông kinh tÕ vµ vai trß cña tõng lo¹i NVL ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nhê cã sù ph©n lo¹i nµy mµ kÕ to¸n NVL cã thÓ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng lo¹i NVL do ®ã cã thÓ cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ NVL. C«ng ty ph©n lo¹i NVL thµnh c¸c lo¹i chñ yÕu sau: - NVL chÝnh: s¾t, thÐp, Inox, c¸c ®éng c¬ ®iÖn, vßng bi, ®Üa, con l¨n... - NVL phô: dÇu, mì, c¸c lo¹i s¬n, ®Êt ®Ìn... - CCDC: mÆt n¹ hµn, ®¸ mµi, ®¸ ®¸nh bãng, chæi s¬n... - Nhiªn liÖu: x¨ng, dÇu, g¸, than... - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c lo¹i phô tïng chi tiÕt ®-îc sö dông ®Ó thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. §¸nh gi¸ NVL, CCDC NVL cña c«ng ty chñ yÕu tõ nguån mua ngoµi ( trong vµ ngoµi n-íc), mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nªn chi phÝ mua hµng lµ kh¸c nhau. ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty chØ sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n. §èi víi NVL nhËp kho Gi¸ thùc tÕ Gi¸ mua trªn Mua ngoµi = ho¸ ®¬n NhËp kho (ch-a VAT) C¸c lo¹i thuÕ + kh«ng ®-îc hoµn l¹i Chi phÝ C¸c kháan + mua thùc + gi¶m gi¸ tÕ chiÕt khÊu (nÕu cã) Trong ®ã chi phÝ mua gåm: chi phÝ bèc dì, vËn chuyÓn vËt t- tõ n¬i mua ®Õn ®¬n vÞ, tiÒn thuª kho b·i, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, c«ng t¸c chi phÝ cho c¸n bé thu mua, gi¸ trÞ vËt liÖu hao hôt (nÕu cã). V× vËy c«ng ty tæ chøc thu mua NVL lµ trän gãi, chi phÝ mua ®· tÝnh trong gi¸ mua cña NVL nªn khi NVL vÒ nhËp kho lµ kÕ to¸n cã thÓ tÝnh ngay ®-îc gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè NVL ®ã. §èi víi NVL xuÊt kho: trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p ®Ých danh. Theo ph-¬ng ph¸p nµy khi xuÊt kho vËt t- th× c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho thuéc l« hµng nµo vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t- xuÊt kho. VD: T×nh h×nh nhËp xuÊt ®éng c¬ ®iÖn 3 pha trong th¸ng 3/2004 nh- sau: Ngµy T×nh h×nh NX SL(c¸i) 1/3 Tån 10/3 20/3 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 8 3.200.000 25.600.000 NhËp 4 3.200.000 12.800.000 XuÊt 4 Ngµy 20/3/2004 xuÊt 4 ®éng c¬ ®iÖn 3 pha tån tõ ®Çu th¸ng ®Ó s¶n xuÊt Ta cã trÞ gi¸ xuÊt 4 ®éng c¬ nµy lµ : 4*3.200.000 = 12.800.000® 2.3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông vµ thñ tôc nhËp-xuÊt kho 2.3.1 Qu¸ tr×nh nhËp C«ng ty sö dông c¸c lo¹i chøng tõ vµ tµi liÖu sau: Ho¸ ®¬n b¸n hµng; ho¸ ®¬n GTGT; PhiÕu nhËp kho(mÉu sè 01-VTBB); ThÎ kho (mÉu sè 06- VTBB); phiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07-VTHD); Biªn b¶n kiÓm nghiÖm(mÉu sè 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 05- VTHD); Biªn b¶n kiÓm kª vËt t- s¶n phÈm hµng ho¸(mÉu sè 08-VTBB); ngoµi ra cßn cã giÊy b¸o nhËn hµng... T¹i c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung viÖc cung øng vËt liÖu chñ yÕu lµ do mua ngoµi, c¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng phßng kü thuËt xem khèi l-îng s¶n phÈm chuyÓn lªn phßng vËt t-, phßng vËt t- c¨n cø vµo ®Þnh møc kü thuËt ®Ó mua vËt liÖu.Theo thñ tôc nhËp kho cña c«ng ty th× tÊt c¶ c¸c vËt liÖu mua vÒ ®Òu ph¶i qua kiÓm nghiÖm tr-íc khi nhËp kho. Trong ®ã ho¸ ®¬n b¸n hµng ®· quy ®Þnh ghi râ c¸c chØ tiªu vÒ chñng lo¹i, sè l-îng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn h×nh thøc thanh to¸n... C¨n cø vµo ho¸ ®¬n nµy ®Ó tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ®-îc tiÕn hµnh ®Ó xem xÐt néi dung ho¸ ®¬n, nÕu néi dung ghi trong ho¸ ®¬n ®óng víi hîp ®ång ®· ký th× lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vµ ®ång ý cho nhËp sè vËt liÖu ®ã. Sau ®ã bé phËn cung øng sÏ lËp phiÕu nhËp kho trªn c¬ së c¸c ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm råi trao cho phßng kinh doanh ký phiÕu nhËp kho chuyÓn cho thñ kho. Thñ kho sÏ ghi sè vËt liÖu thùc nhËp vµo phiÕu råi chuyÓn cho phßng kÕ to¸n lµ c¨n cø ghi sæ. PhiÕu nhËp kho ®-îc chia thµnh 3 liªn: Liªn 1: Phßng kÕ to¸n l-u l¹i Liªn 2: Thñ kho ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n Liªn 3: Giao cho ng-êi mua vËt liÖu ®Ó thanh to¸n 2.3.2 Qu¸ Tr×nh XuÊt C¸c chøng tõ cã liªn quan: PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02-VTBB) PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé PhiÕu vËt t- theo h¹n møc (mÉu sè 04-VTHD), ThÎ kho (mÉu sè 06- VT) VËt liÖu chñ yÕu xuÊt cho s¶n xuÊt kinh doanh, ngoµi ra cßn xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh. C¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t- theo ®Þnh møc( ®èi víi nh÷ng vËt tsö dông th-êng xuyªn kh«ng æn ®Þnh) vµ phiÕu lÜnh vËt t- kh«ng ®Þnh møc( ®èi víi nh÷ng vËt t- sö dông kh«ng th-êng xuyªn) phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc sö dông NVL. §ång thêi giao cho c¸c ph©n x-ëng khi xuÊt kho, thñ tôc xuÊt kho ph¶i c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t- (Trªn phiÕu lÜnh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vËt t- cã ghi râ ®¬n vÞ sö dông, tªn vËt liÖu, sè l-îng lÜnh vµ ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng-êi cã tr¸ch nhiÖm) vµ cïng víi ng-êi nhËn vËt t- ph¶i kiÓm tra vµ ký x¸c nhËn. PhiÕu kÜnh vËt t- ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p ®Ých danh, hµng ngµy ph©n x-ëng lªn lÜnh vËt t- sau khi ®-îc xÐt duyÖt ë phßng kÕ ho¹ch s¶n xu©t kinh doanh, sau ®ã c¨n cø vµo kÕ ho¹chu lÜnh vËt t- kÕ to¸n sÏ xuÊt kho cho ng-êi lÜnh vËt t- xuèng lÜnh, thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ thùc hiÖn ghi sè l-îng vËt t- thùc lÜnh vµ thÎ kho. PhiÕu xuÊt kho ®-îc chia thµnh 3 liªn: Liªn 1: Phßng kÕ to¸n l-u Liªn 2: Thñ kho gi÷ Liªn 3: Giao cho ng-êi lÜnh vËt t3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p t¹i c«ng ty Doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, h×nh thøc nµy bao gåm c¸c lo¹i sæ sau: NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª, sæ c¸i, sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. H×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã 10 nhËt ký chøng tõ, ®-îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 10. T¹i doanh nghiÖp sö dông c¶ 10 lo¹i chøng tõ nµy vµ c¸c b¶ng kª t-¬ng øng. C¨n cø ®Ó ghi chÐp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ c¸c chøng tõ gèc, c¸c sæ thÎ chi tiÕt, c¸c b¶ng kª vµ c¸c b¶ng ph©n bæ. HÖ thèng sæ kÕ to¸n: + NhËt ký chøng tõ sè 1: Ghi cã tµi kho¶n 111-TiÒn mÆt + NhËt ký chøng tõ sè 2: Ghi cã tµi kho¶n 112- TiÒn göi NH + NhËt ký chøng tõ sè 5: Ghi cã tµi kho¶n 331- ph¶I tr¶ ng-êi b¸n + NhËt ký chøng tõ sè 7: Ghi cã c¸c tµi kho¶n 142, 153, 214, 334, 621, 622, 627... tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp. + NhËt lý chøng tõ sè 8: Ghi cã c¸c tµi kho¶n 155, 156, 159, 131, 511, 512, 521, 531, 632, 641, 642, 711, 811, 911... + NhËt ký chøng tõ sè 9: Ghi cã tµi kho¶n 221, 212, 213... + NhËt ký chøng tõ sè 10: Ghi cã tµi kho¶n 121, 129, 141... B¶ng kª: b¶ng kª sè1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11... 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ,kÕ to¸n kiÓn tra ®Þnh kho¶n vµ ghi vµo sè chi tiÕt cã liªn quan ( sæ chi tiªt thµnh phÈm; sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi mua, ng-êi b¸n; thÎ kho...) Cuèi th¸ng, trªn c¬ së sè liÖu tæng hîp cña c¸c sæ chi tiÕt, chøng tõ kÕ to¸n vµo c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ cã liªn quan, sè liÖu chøng tõ c¸c nhËt ký chøng tõ ®-îc ®-a vµo sæ c¸i, tÝnh ra sè d- cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n trªn sè c¸i . §ång thêi lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt tõ c¸c sæ chi tiÕt. Sè liÖu ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt dïng ®Ó lËp BCTC. S¬ ®å: H¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Sæ quü B¶ng kª Chøng tõ gèc Sæ (thÎ) h¹ch To¸n chi tiÕt B¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi cuèi th¸ng : Ghi hµng ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu B¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vèn vµ c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú (kú kÕ to¸n n¨m) . ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña bé tr-ëng bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp, niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu ngµy 01/11/2004 ®Õn31/12/2004. Thùc hiÖn theo luËt kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n-íc hiÖn hµnh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghi vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCdC t¹i C«ng ty tnhh nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ quang trung 1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty. C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n-íc cã qu¸ tr×nh ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n tr-íc sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. Tuy nhiªn c«ng ty ®· nç lùc hÕt m×nh ®Ó cã ®-îc vÞ trÝ nh- ngµy h«m nay, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÕ giíi. §Ó cã ®-îc thµnh c«ng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Æc biÖt ®ã lµ sù ®ãng gãp cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n. Tr-íc sù héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ ®ßi hái c«ng ty ph¶i ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n n÷a, kh¾c phôc dÇn nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. 1.1 Nh÷ng -u ®iÓm vµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc VÒ bé m¸y kÕ to¸n §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc tËp trung t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. ViÖc vËn dông h×nh thøc nµy cã -u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung, ®¶m b¶o chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c, phôc vô cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch mét sè phÇn hµnh c«ng viÖc kh¸c nhau, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®i s©u t×m hiÓu c«ng viÖc ®-îc giao vµ n©ng cao nghiÖp vô, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. §iÒu ®ã ®¶m b¶o nguyªn t¾c hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm, vµ hîp t¸c ho¸ trong lao ®éng. VÒ ph-¬ng ph¸p tr×nh tù h¹ch to¸n vµ hÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n. ¦u ®iÓm lµ phï hîp víi quy m« cña c«ng ty, ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao. C¸c b¶ng biÓu, sæ s¸ch kÕ to¸n ®-îc c«ng ty thùc hiÖn t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ghi chÐp cÈn thËn râ rµng, cã hÖ thèng tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh vµ Nhµ n-íc 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quy ®Þnh. §Æc biÖt, ®Ó thuËn lîi cho c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n, c«ng ty ®· sö dông thªm mét sè lo¹i sæ ngoµi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nh-: B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån NVL, CCDC, B¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¶i tr¶ ng-êi b¸n... VÒ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: C«ng ty ®· sö dông ®óng c¸c tµi kho¶n do chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh quy ®Þnh. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL, CCDC C«ng t¸c thu mua NVL, CCDC: phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ to¸n vÉn lu«n kÕt hîp chÆt chÏ ®Ó ®Ò ra kÕ ho¹ch thu mua hîp lý, kh«ng cã t×nh tr¹ng tån ®äng hay thiÕu hôt NVL phôc vô cho s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hîp lý cho viÖc qu¶n lý vµ lu©n chuyÓn chøng tõ mét c¸ch th«ng suèt, h¹n chÕ sai sãt, t¨ng c-êng kiÓm tra gi¸m s¸t lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn. MÆt kh¸c c«ng ty ®· thiÕt lËp ®-îc mèi quan hÖ l©u n¨m víi c¸c ®¬n vÞ cung øng vËt t- nªn gi¸ c¶ t-¬ng ®èi æn ®Þnh, tõ ®ã tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng thiÕu hôt, gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. C«ng viÖc kÕ to¸n t¹i kho ®-îc thùc hiÖn kh¸ nghiªm tóc vµ th-êng xuyªn ®-îc kiÓm tra ®èi chiÕu víi kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i phßng kÕ to¸n. VÒ kh©u sö dông NVL, CCDC: phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ phßng kü thuËt phèi hîp ®Ó ®Ò ra møc sö dông vËt liÖu c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ vµ c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu cña tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸, tõng ®¬n ®Æt hµng. V× vËy ®· tiÕt kiÖm ®¸ng kÓ chi phÝ NVL, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÒ tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC: c¸c thñ tôc nhËp-xuÊt kho ®-îc thùc hiÖn t-¬ng ®èi chÆt chÏ, c¸c chøng tõ ®-îc thiÕt lËp ®Çy ®ñ. Gi¸ NVL nhËp kho ®-îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ ®Ých danh. Hµng tån kho cña c«ng ty ®-îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i vµ khoa häc, thuËn lîi cho viÖc nhËp xuÊt kho vµ kiÓm tra. Bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm vµ kÕt qña ®¹t ®-îc, trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n NVL, CCDC nãi riªng cña c«ng ty cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a bé m¸y kÕ to¸n. 1.2. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i VÒ ph©n lo¹i kÕ to¸n NVL, CCDC 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× khèi l-îng NVL, CCDC ë c«ng ty rÊt lín víi nh÷ng tÝnh chÊt c«ng dông, quy c¸ch kh¸c nhau. Nªn viÖc ph©n lo¹i NVL, CCDC mét c¸ch khoa häc lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn c«ng viÖc nµy c«ng ty ch-a ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ nh- nh- yªu cÇu ®ã lµ ch-a lËp sæ danh ®IÓm vËt t- ®Ó s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu dÉn ®Õn khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n. VD nh-: mçi lo¹i NVL thÐp bao gåm c¸c lo¹i thÐp èng, thÐp tÊm, thÐp trßn...mçi lo¹i th× l¹i cã nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau... VÒ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông Ch-a thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t trong viÖc sö dông c¸c tµi kho¶n NVL, CCDC. §ã lµ v× c«ng ty ch-a më tµi kho¶n cÊp 3, cÊp 4 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi tõng lo¹i tõng nhãm, tõng thø NVL,CCDC... VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty ViÖc sö dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ tuy cã nhiÒu -u ®iÓm vµ thuËn lîi nh-ng ®©y lµ mét h×nh thøc kh¸ phøc t¹p nªn cÇn nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ tÝnh cÈn thËn trong c«ng viÖc. C«ng ty ®· më mét sè lo¹i sæ ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng-êi b¸n...nh-ng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ c«ng viÖc. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cßn ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n, g©y khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ kh«ng ®¶m b¶o ®-îc tÝnh chuyªn m«n ho¸ trong lao ®éng, cã thÓ lµm gi¶m hiÖu qu¶ c«ng viÖc. 2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL,CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung KÕ to¸n lµ bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång thêi lµ c«ng cô ®¾c lùc cña Nhµ n-íc trong viÖc chØ ®¹o nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy em xin m¹nh d¹n ®-a ra mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ,CCDC t¹i c«ng ty: Mét lµ: X©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu hoµn chØnh vµ thèng nhÊt hîp lý gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n còng nh- c¸c phßng liªn quan lµ viÖc cÇn thiÕt. Cã sæ danh ®iÓm vËt liÖu sÏ gióp ch viÖc qu¶n lý vËt liÖu ®-îc tèt h¬n, h¹ch to¸n sÏ chÝnh x¸c h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vi tÝnh ho¸ kÕ to¸n vËt liÖu, gãp 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn gi¶m bít khèi l-îng c«ng viÖc, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn lËp ®-îc sæ danh ®IÓm vËt liÖu th× ®iÒu tr-íc tiªn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c ph©n lo¹i vËt liÖu kh«ng chØ ph©n lo¹i vËt liÖu, mµ ph¶i ph©n ra chi tiÕt h¬n trong tõng lo¹i ®ã. VËt liÖu ph¶i ®-îc ph©n lo¹i trªn vai trß, c«ng dông cña tõng vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, trong mçi lo¹i l¹i ®-îc c¨n cø vµo tÝnh chÊt,®Æc ®IÓm kh¸c nhau ®Ó ph©n lo¹i. Mçi lo¹i vËt liÖu sÏ ®-îc theo dâi chi tiÕt trªn sæ kÕ to¸n... Ngoµi ra viÖc ph©n lo¹i d-îc thùc hiÖn tèt sÏ lËp d-îc sæ danh ®iÓm vËt liÖu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu, CCDC. Hai lµ: VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ ®Ó ph¶n ¸nh vµ theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lµ hîp lý. Tuy nhiªn, kÕ to¸n NVL ®· sö dông thªm mét sè lo¹i sæ ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh thanh to¸n víi ng-êi b¸n vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña NVL, CCDC nh-: B¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¶i tr¶ ng-êi b¸n, B¶ng kª nhËp xuÊt tån NVL,CCDC t×nh h×nh thanh to¸n víi ng-êi b¸n(nhµ cung cÊp vËt t-) ...Nh-ng theo em viÖc lËp b¶ng tæng hîp ph¶i tr¶ ng-êi b¸n lµ kh«ng cÇn thiÕt v× thùc chÊt viÖc vµo b¶ng tæng hîp nµy gÇn gièng nh- vµo nhËt ký chøng tõ sè5. Ba lµ: ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. HiÖn nay c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ph¶i kiªm nhiÒu phÇn hµnh.(VD nh- Nh©n viªn kÕ to¸n 2 kÕ to¸n thµnh phÈm , ng©n hµng, gi¸ thµnh, ph¶i thu kh¸ch hµng) ViÖc kiªm nhiÖm nµy kh«ng ®¶m b¶o ®-îc tÝnh chuyªn m«n ho¸ trong lao ®éng cã thÓ lµm gi¶m hiÖu qu¶ lµm viÖc. Bèn lµ: HÖ thèng tµi kho¶n sö dông. C«ng ty ch-a thÓ hiÖn ®-îc tÝnh linh ho¹t trong viÖc sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan ®Õn NVL, CCDC C«ng ty nªn më thªm mét sè tµi kho¶n cÊp 3, 4 t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y sau nµy.( VD: C«ng ty cã thÓ theo dâi NVL chÝnh TK152 nh-: TK 1521 gåm cã thÐp, s¾t, Inox...th× cã thÓ më thªm tµi kho¶n cÊp 3 nh-: TK15211- thÐp gåm cã: TK152111- ThÐp tÊm 2m*4m*1,5m TK152112- thÐp tÊm 2m*4,25m*2,5m TK152113- ThÐp trßn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Nguyªn vËt liÖu C«ng cô dông cô lµ mét thµnh phÈm quan träng cña kinh doanh. ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nã lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lÝ kinh doanh. MÆt kh¸c, nã lµ bé phËn hµng tån kho, do ®ã ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ c¶ sè l-îng chÊt l-îng vµ chñng lo¹i gãp phÇn tiÕt kiÖm nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ®ßi hái viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i lu«n lu«n ®-îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn, ph¸t huy mét c¸ch cã hiÖu lùc c«ng cô, dông cô kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu c«ng cô, dông cô nãi riªng. MÆc dï vËt liÖu c«ng cô, dông cô ë c«ng ty ®a d¹ng, nhiÒu lo¹i gi¸ c¶ cao vµ lu«n biÕn ®éng, mét sè lo¹i rÊt khan hiÕm nh-ng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña Ban Gi¸m ®èc céng víi sù gióp ®ì cña Bé vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ CBCNV trong c«ng ty vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®Çy ®ñ cña m×nh ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, hÖ thèng qu¶n lÝ nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng, ®Æc biÖt lµ phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng ngõng ®-îc thùc hiÖn ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc ho¹t ®éng liªn tôc. Song bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm cßn cã mét sè h¹n chÕ nh- ®· tr×nh bÇy ë trªn. Trong nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ khÝ Quang Trung kÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu c¬ së lý luËn c¬ b¶n, em ®· m¹nh d¹n xin ®-a ra mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn thªm mét b-íc c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I: Giíi thiÖu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang trung 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty 2. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2.3 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty PhÇn II: Quy tr×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung 2.1 Ph©n lo¹i NVL, CCDC trong c«ng ty 2.2 §¸nh gi¸ NVL, CCDC 2.3 Chøng tõ kÕ to¸n sö dông vµ thñ tôc nhËp - xuÊt kho 2.3.1 Qu¸ tr×nh nhËp 2.3.2 Qu¸ tr×nh xuÊt 3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung 1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty 1.1 Nh÷ng -u ®iÓm vµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc 1.2 Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i 2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung KÕt luËn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å: KÕt Qu¶ Ho¹t §éng Kinh Doanh n¨m 2004 PhÇn A: Lç-l·i ChØ tiªu M· PB XNK PN Kú nµy sè DT b¸n hµng & cung 01 90.406.579.449 198.406.678.368 7.022.453.301 295.835.711.188 cÊp dÞch vô kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) 03 + ChiÕt khÊu TM 04 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 951.783 + hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 35.748.572 +ThuÕ TT§B, thuÕ XNK 07 951.783 35.748.572 ph¶i nép 1. DT thuÇn vÒ b¸n hµng vµ10 90.369.879.094 198.406.678.368 7.022.453.301 295.799.010.763 cung cÊp dÞch vô (10=01-03) 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 11 88.338.670.903 194.175.037.114 6.687.640.962 289.201.348.979 3.Lîi nhuËn gép vÒ b¸n 20 2.031.208.191 4.231.641.254 334.812.339 6.597.661.784 4.DT ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 242.323.807 2.739.399.563 302.127.587 3.283.850.957 5.CF ho¹t ®éng tµi chÝnh. 22 296.606.085 4.955.535.080 198.374.816 5.450.515.981 hµng vµ cung cÊp dÞch vô(20=10-10) Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶ 2 3296.606.075 6. CF b¸n hµng 24 7. CF qu¶n lý DN 25 1.777.672.034 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ 30 199.253.879 H§KD 4.955.535.080 964.342.590 5.252.141.155 134.943.371 1.099.285.961 1.149.522.875 311.390.231 3.238.585.140 (98.359.728) (7.768.492) 93.125.659 127.124.397 45.044.031 172.168.428 [30=20+(21-22)- (24+25)] 9.C¸c kho¶n thu nhËp 31 bÊt th-êng 10.CF bÊt th-êng 32 11.Lîi nhuËn bÊt th-êng 40 12.Tæng lîi nhuËn tr-íc 50 199.253.879 thuÕ (50=30+40) 20 127.124.397 45.044.031 172.168.428 28.764.669 37.275.539 265.294.087
- Xem thêm -