Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61131 tài liệu

Mô tả:

Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh, doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng, ®¸p øng ®ù¬c nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t tõ kh©u ®Çu tíi kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tøc lµ tõ kh©u thu mua nguyªn vËt liÖu ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ thu ®îc tiÒn vÒ nh»m ®¶m b¶o viÖc b¶o toµn vµ t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn ®Ó tÝch lòy vµ më réng s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè cã liªn quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng c«ng cô ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, thêng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, viÖc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu vµ ph¶i ®¶m b¶o 3 yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®ã lµ: chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ toµn diÖn. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã ®¶m b¶o ®îc 3 yªu cÇu trªn míi ®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi vµ ®ång bé cho nhu cÇu s¶n xuÊt, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, dù tr÷, nhê ®ã gãp phÇn gi¶m bít chi phÝ, dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao lîi nhuËn, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tèt sÏ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n kh¸c trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, nÒn kinh tÕ thÞ trêng më víi sù hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, rÊt nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®· vµo ViÖt Nam, tõ ®ã ®ßi hái chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ph¶i cã nh÷ng ®ßi hái cho phï hîp vµ ngang b»ng víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi. Do ®ã, hiÖn nay, chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ riªng ®· ®îc ban hµnh trªn nguyªn t¾c tháa m·n c¸c yªu cÇu vµ n¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ thÞ trêng, t«n träng vµ vËn dông cã chän läc c¸c chuÈn mùc vµ th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ phæ biÕn. Thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt Bao b× vµ dÞch vô th¬ng m¹i Hµ Néi. C«ng ty lµ ngêi qu¶n lý tµi s¶n s¶n xuÊt, hµng n¨m c«ng ty giao kÕ ho¹ch mét sè chØ tiªu, chñ yÕu lµ doanh thu nghÜa vô nép c«ng ty gåm cã: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, thuÕ, vèn, l·i. VËt t dïng ®Õn ®©u th× nhËn cña c«ng ty ®Õn ®ã vµ nép l¹i cho c«ng ty khi thu ®îc tiÒn b¸n hµng. Ngoµi ra c«ng ty mua thªm vËt t tõ bªn ngoµi nÕu c«ng ty kh«ng cung cÊp ®îc ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt. Bëi vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®Ó cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c sè liÖu phôc vô cho kh©u tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhËn vËt t cña c«ng ty vµ thu mua vËt t tõ bªn ngoµi t¹i c«ng ty lµ mét kh©u quan träng. KÕ to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®îc tiÒn vËt t tiÒn vèn lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ sÏ thu hót ®îc kh¸ch hµng, t¹o thÕ m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Nh vËy vßng quay cña vèn lu ®éng t¨ng nhanh tõ ®ã n©ng cao ®îc lîi nhuËn gióp c«ng ty hoµn thµnh møc chØ tiªu c«ng ty giao cho ®Ó cã ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Çu t thªm cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt, më réng mÆt hµng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th¬ng m¹i Hµ Néi, ®i s©u vµo nghiªn cøu thùc tÕ em m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu" t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th¬ng m¹i Hµ Néi. Néi dung ®Ò tµi, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng lÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th¬ng m¹i Hµ Néi. PhÇn 3: Nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th¬ng m¹i Hµ Néi. Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh víi sù nç lùc cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña Th¹c sÜ NguyÔn ThÞ Hång Nga vµ anh chÞ kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th¬ng m¹i Hµ Néi. Nh©n ®©y em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c vµ lßng kÝnh träng ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Ch¬ng 1 Nh÷ng lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt vµ sù cÇn thiÕt cña tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu 1.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ nguyªn vËt liÖu Lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh bÞ tiªu hao toµn bé gi¸ trÞ hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i biÕn d¹ng ®Ó cã thµnh thùc thÓ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm 1.1.1.2. §Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× chi phÝ vÒ NVL chiªm mét tØ lÖ kh¸ lín vµ lµ mét bé phËn dù tr÷ s¶n xuÊt quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp. Nguyªn vËt liÖu cã ®Æc ®iÓm chØ tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ NVL ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong k×. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt díi t¸c ®éng cña lao ®éng, NVL bÞ tiªu hao toµn bé vµ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm dÞch vô. 1.1.2. Vai trß cña NVL vµ yªu cÇu qu¶n lý cña NVL 1.1.2.1. Vai trß cña NVL ChÝnh tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm võa nªu cña NVL chóng ta thÊy NVL cã mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn thùc tÕ, ®Ó s¶n xuÊt ra bÊt k× mét s¶n phÈm nµo th× doanh nghiÖp còng ph¶i cÇn ®Õn NVL… tøc lµ ph¶i cã ®Çu vµo hîp lÝ. Nh ng chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cßn phô thuéc vµo chÊt lîng cña NVL lµm ra nã. §iÒu nµy lµ tÊt yÕu v× víi chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng tèt sÏ ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh tiªu thô, dÉn ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp kh«ng æn ®Þnh vµ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp kh«ng ch¾c ch¾n. V× vËy, viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m chi phÝ NVL mét c¸ch hîp lý. MÆt kh¸c, xÐt vÒ mÆt vèn th× NVL lµ mét thµnh phÇn quan träng cña vèn lu ®éng trong c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ vèn dù tr÷. §Ó n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i t¨ng tèc lu©n chuyÓn vèn lu ®éng vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc dù tr÷ vµ sö dông NVL mét c¸ch hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm. Nh vËy, NVL cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ 1.1.2.2. yªu cÇu qu¶n lý cña NVL Qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông tiÕt kiÖm tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u b¶o toµn sö dông, dù tr÷ chÝnh lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc qu¶n lý NVL. Kh©u thu mua ph¸t sinh ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt song nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tèt kh©u thu mua kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o nguån cung cÊp thêng xuyªn liªn tôc mµ cßn ®¶m b¶o ®îc sè lîng, quy c¸ch gi¸ c¶ cña NVL gióp cho s¶n xuÊt hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ ngîc l¹i nã sÏ g©y khã kh¨n ®Õn s¶n xuÊt. Kh©u b¶o qu¶n, dù tr÷ NVL còng lu«n ph¶i quan t©m chó ý, ph¶i x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i NVL ®¶m b¶o kh«ng thiÕu hôt vµ tr¸nh ø ®äng. Gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ tån kho, lµm t¨ng vßng quay cña vèn n©ng cao doanh lîi cho doanh nghiÖp. Kh©u sö dông NVL ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ sao cho sö dông tiÕt kiÖm trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc dù to¸n cã nh vËy míi h¹ thÊp ®îc chi phÝ, tõ ®ã h¹ thÊp ®îc gi¸ thµnh lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Qu¸n triÖt nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý NVL trªn doanh nghiÖp sÏ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n NVL. 1.1.3. Kh¸i niÖm néi dung, ý nghÜa, nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. 1.1.3.1. Kh¸i niÖm, néi dung cña h¹ch to¸n NVL H¹ch to¸n NVL mét c¸ch khoa häc hîp lý cã ý nghÜa thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ trong qu¶n lý, kiÓm so¸t tµi s¶n doanh nghiÖp, thóc ®Èy viÖc cung cÊp kÞp thêi, ®ång bé nh÷ng NVL cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp theo tõng ®èi tîng sö dông, ng¨n ngõa c¸c hiÖn tîng h háng mÊt m¸t, l·ng phÝ vµ cã thÓ tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng ø ®äng hay khan hiÕm vËt t ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, h¹ch to¸n NVL lµ c«ng cô gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®îc t×nh h×nh vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n NVL cã chÝnh x¸c, hîp lÝ, kÞp thêi, ®Çy ®ñ th× l·nh ®¹o míi n¾m b¾t ®îc chÝnh x¸c t×nh h×nh thu mua, dù tr÷ xuÊt dïng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhËp - xuÊt - tån kho, gi¸ c¶ thu mua vµ tæng gi¸ trÞ… tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. 1.1.3.2. ý nghÜa cña h¹ch to¸n NVL KÕ to¸n NVL cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm chØnh c¸c yªu cÇu ®Æt ra cã nh vËy míi ngµy cµng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë doanh nghiÖp. 1.1.3.3. NhiÖm vô cña h¹ch to¸n NVL §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc vµ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, xuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ yªu cÇu qu¶n lÝ: VÞ trÝ cña kÕ to¸n trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ doanh nghiÖp, Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh sau: - Tæ chøc ph©n lo¹i NVL theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, s¾p xÕp vµ t¹o thµnh danh môc NVL ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn. - Tæ chøc chøng tõ, tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho cña doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL 1.2.1.§¸nh gi¸ NVL Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu bao gåm rÊt nhiÒu thø, lo¹i kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ, c«ng cô vµ tÝnh n¨ng lÝ ho¸ kh¸c nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt víi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu phôc vô cho kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. * C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ, vai trß cña chóng trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ nh÷ng NVL sau qu¸ tr×nh chÕ biÕn sÏ lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc. Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh: than, cñi, x¨ng, dÇu… Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt, phô tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc thiÕt bÞ. Nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ mµ doanh nghiÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. PhÕ liÖu: lµ c¸c nguyªn vËt liÖu thu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lÝ tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Nguyªn vËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø cha kÓ trªn. * C¨n cø vµo môc ®Ých c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu, chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm - Nguyªn vËt liÖu dïng cho nhu cÇu qu¶n lý * C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh, nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu tù s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn - Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi - Nguyªn vËt liÖu do nhËn vèn gãp 1.2.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu 1.2.2.1. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vËt t VËt t ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ Ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông gi¸ h¹ch to¸n. 1.2.2.2. TÝnh gi¸ NVL: Lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña NVL. §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng trong tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu gióp cho viÖc tËp hîp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thu mua vµ xuÊt kho, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ tån kho nguyªn vËt liÖu gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra viÖc sö dông, chÊp hµnh ®Þnh møc dù tr÷. * §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ Toµn bé nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng trong k× ®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi k× kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: = x Trong ®ã: = HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng thø nguyªn vËt liÖu chñ yÕu tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý. Gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho: Tuú theo doanh nghiÖp tÝnh VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hay khÊu trõ mµ trong gi¸ thùc tÕ cã thÓ cã VAT hoÆc kh«ng cã VAT. - Víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n ngêi b¸n (+) thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c kho¶n chi phÝ mua thùc tÕ (-) c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. - Víi nguyªn vËt liÖu tù s¶n xuÊt: TÝnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ - Víi nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan. - Víi NVL nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ tæ chøc tham gia ®ãng gãp vèn liªn doanh: Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸ bªn x¸c ®Þnh (+) chi phÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). - Víi phÕ liÖu: Gi¸ íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ trÞ thu håi tèi thiÓu. - Víi NVL ®îc t¨ng thëng: TÝnh theo gi¸ thÞ trêng t¬ng ®¬ng (+) chi chÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). Khi sö dông gi¸ h¹ch to¸n th× trªn c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho vµ c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n vÒ nguyªn vËt liÖu ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi th¸ng, sau khi x¸c ®Þnh ®îc møc gi¸ thùc tÕ sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho: Ph¶i h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Trªn thùc tÕ, gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho ®îc tÝnh theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: * C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c: - Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn (gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cña sè tån ®Çu k× vµ nhËp trong k×). Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho còng ®îc c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho trong k× vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n ®Ó tÝnh nh sau: - Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc (FIFO) Theo ph¬ng ph¸p nµy, sè nguyªn vËt liÖu nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc th× míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Do vËy, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè nguyªn vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh. - Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Nguyªn vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt hµng. Khi xuÊt nguyªn vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®ã. ph¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn gäi lµ ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ thêng sö dông víi c¸c nguyªn vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ tÝnh t¸ch biÖt. - Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc (LIFO) Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng nguyªn vËt liÖu mua sau sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc, thÝch hîp trong trêng hîp l¹m ph¸t. 1.3. KÕ to¸n NVL trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh 1.3.1. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL Lµ c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån cho tõng lo¹i c¶ vÒ sè l îng, chÊt lîng vµ chñng lo¹i. 1.3.1.1. Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song Nguyªn t¾c: ghi theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ Tr×nh tù ghi chÐp + ë kho: dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån vÒ mÆt sè lîng Bíc 1: C¨n cø vµo chøng tõ (phiÕu nhËp vµ phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu) thñ kho thùc hiÖn viÖc nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu vÒ hiÖn vËt. Sau ®ã vµo thÎ kho ë cét nhËp vµ xuÊt t¬ng øng Bíc 2: Thñ kho thêng xuyªn ®èi chiÕu gi÷a sè tån thùc tÕ víi sè tån trªn thÎ kho. Bíc 3: Cuèi th¸ng thñ kho tÝnh ra sè tån vÒ mÆt hiÖn vËt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn thÎ kho. Bíc 4: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau ki ghi xong thÎ kho th× ngêi thñ kho chuyÓn chøng tõ phiÕu nhËp - phiÕu xuÊt cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu th«ng qua biªn b¶n bµn giao (b¶n giao nhËn chøng tõ). + ë phßng kÕ to¸n: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song Bíc 1: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau khi nhËn ®îc chøng tõ do thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ghi ®¬n gi¸, sau ®ã tÝnh thµnh tiÒn cho tõng phiÕu nhËp hoÆc phiÕu xuÊt. Bíc 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Bíc 3: cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra sè tån c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn sæ chi tiÕt. LËp kÕ ho¹ch ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ hiÖn vËt, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vÒ gi¸ trÞ, sau ®ã lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån trªn c¬ së sè liÖu cña sæ chi tiÕt. ¦u ®iÓm: ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp cßn trïng lÆp vÒ chØ tiªu sè lîng. H¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n do cuèi th¸ng míi tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu. Ph¹m vi ¸p dông: thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu, khèi lîng c¸c nghiÖp vô nhËp - xuÊt Ýt, kh«ng thêng xuyªn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. S¬ ®å 1:Theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu B¶ng kª tæng hîp Ghi chó: NhËp - xuÊt - tån - Ghi hµng ngµy: - Ghi cuèi th¸ng: - Ghi ®èi chiÕu: 1.3.1.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Nguyªn t¾c: ghi theo chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ Tr×nh tù ghi chÐp: + ë kho: gièng ph¬ng ph¸p thÎ song song ë trªn + ë phßng kÕ to¸n: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Bíc 1: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau khi nhËn ®îc chøng tõ thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ghi ®¬n gi¸ tÝnh thµnh tiÒn. Bíc 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph©n lo¹i chøng tõ phiÕu nhËp nguyªn vËt liÖu vµ phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu. Dùa trªn c¬ së phiÕu nhËp nguyªn vËt liÖu lËp b¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ. Dùa trªn c¬ së phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu lËp b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Bíc 3: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lÊy sè liÖu trªn b¶ng kª nhËp vµ b¶ng kª xuÊt vµo b¶ng ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, vµo cét nhËp cét xuÊt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu t¬ng øng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra sè tån c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Sè tån cuèi th¸ng nµy lµ sè tån cña ®Çu th¸ng tiÕp theo. Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lËp kÕ ho¹ch ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ hiÖn vËt. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n ®Ó ®iÒu chØnh. ¦u ®iÓm: khèi lîng ghi chÐp cña kÕ to¸n ®îc gi¶m do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng Nhîc ®iÓm: c«ng viÖc cña kÕ to¸n vËt t thêng dån vµo cuèi th¸ng lµm cho c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thêng kh«ng kÞp thêi Ph¹m vi ¸p dông: thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã khèi lîng nghiÖp vô nhËp - xuÊt kh«ng nhiÒu, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, do vËy kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt hµng ngµy. S¬ ®å 2: Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶ng kª xuÊt B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu Lu©n chuyÓn Ghi chó: - Ghi hµng ngµy: - Ghi cuèi th¸ng: - Ghi ®èi chiÕu: 1.3.1.3. Ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d: Nguyªn t¾c: t¹i kho ghi chÐp theo chØ tiªu sè lîng, cßn t¹i phßng kÕ to¸n theo chØ tiªu gi¸ trÞ + ë kho: Thñ kho ghi chÐp sù biÕn ®éng nhËp - xuÊt - tån cña tõng lo¹i hiÖn vËt trªn thÎ kho gièng nh ph¬ng ph¸p thÎ song song nhng cuèi th¸ng thñ Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ kho lËp sæ sè d trªn c¬ së sè liÖu sè tån nguyªn vËt liÖu trªn thÎ kho, sau ®ã chuyÓn sè nµy cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. + ë phßng kÕ to¸n: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ sè d. Bíc 1: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau khi nhËn ®îc chøng tõ do thñ kho ®em ®Õn ghi ®¬n gi¸ t×nh thµnh tiÒn. Bíc 2: §Þnh kú 5 hoÆc 10 ngµy kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tæng hîp gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp vµ xuÊt vµo b¶ng kª luü kÕ nhËp xuÊt tån. Bíc 3: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra sè tån vÒ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn b¶ng kª luü kÕ nhËp - xuÊt - tån. Bíc 4: Cuèi th¸ng sau khi nhËn ®îc sæ sè d do thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tÝnh thµnh tiÒn cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu tån kho vµ ghi vµo sæ sè d cét gi¸ trÞ. Bíc 5: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tù tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu vÒ gi¸ trÞ sæ sè d vµ b¶ng kª luü kÕ nhËp xuÊt tån, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. Bíc 6: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vÒ tæng gi¸ trÞ nhËp xuÊt tån, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. ¦u ®iÓm: gi¶m ®îc khèi lîng ghi chÐp hµng ngµy. Nhîc ®iÓm: khã kiÓm tra khi sai sãt v× phßng kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ tõng nhãm nguyªn vËt liÖu. Ph¹m vi ¸p dông: phï hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã khèi lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vÒ nhËp - xuÊt diÔn ra thêng xuyªn, nhiÒu chñng lo¹i vµ x©y dùng ®îc hÖ thèng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu, dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n cña doanh nghiÖp t¬ng ®èi cao. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ S¬ ®å 3: KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ sè d. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ sè d PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng luü kÕ xuÊt B¶ng luü kÕ Ghi chó: NhËp - xuÊt - tån - Ghi hµng ngµy: - Ghi cuèi th¸ng: - Ghi ®èi chiÕu: 1.3.2. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông TK 152 - Nguyªn liªu, nguyªn vËt liÖu KÕt cÊu: * Bªn nî: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL nhËp kho + Sè tiÒn ®iÒu chØnh t¨ng gi¸ NVL khi ®¸nh gi¸ l¹i + TrÞ gi¸ NVL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª * Bªn cã: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL suÊt kho +Sè tiÒn gi¶m gi¸ chiÕt khÊu th¬ng m¹i hµng mua + TrÞ gi¸ NVL thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. * Sè d nî: ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL tån kho cuèi kú kÕ to¸n TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®êng - Bªn nî: +Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng mua ®ang ®i ®êng - Bªn cã: + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng mua ®ang ®i ®êng th¸ng tríc, th¸ng nµy ®· vÒ nhËp kho hµng ®a vµo sö dông ngay. TK 6111 - Mua hµng Bªn nî: - Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt t tån ®Çu kú theo kiÓm kª. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t mua vµo trong kú Bªn cã: Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ - Gi¸ thùc tÕ vËt t tån cuèi kú theo kiÓm kª - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t tr¶ l¹i ngêi b¸n hoÆc ®îc ngêi b¸n gi¶m gi¸ - Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt t xuÊt trong kú (ghi mét lÇn vµo cuèi kú) Cuèi kú: Kh«ng cã sè d Tµi kho¶n nµy ®îc chi tiÕt thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2 - Tµi kho¶n 6111 - Mua NVLtheo dâi gi¸ trÞ NVL - Tµi kho¶n 6112 - Mua hµng ho¸ dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ho¸ 1.3.3. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp NVL 1.3.3.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ c¸ch ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng TK nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc tªn c¸c TK ph¶n ¸nh tõng lo¹i ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn v× cã ®îc chÝnh x¸c cao vµ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, cËp nhËt. T¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo kÕ to¸n còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc nhËp - xuÊt - tån kho tõng lo¹i hµng tån kho nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng nhng bªn c¹nh ®ã ph¬ng ph¸p nµy cßn mét sè h¹n chÕ ®è lµ tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ S¬ ®å 4: H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thêng xuyªn (thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 151 TK 152 Nguyªn vËt liÖu ®i ®êng kú tr íc kú nµy ®· vÒ nhËp kho TK 621 XuÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm TK 627, 641,642 TK 331, 111, 112, 141, 331 XuÊt cho s¶n xuÊt chung b¸n hµng, QLDN T¨ng do mua ngoµi (ph¬ng ph¸p khÊu trõ VAT) TK 133 ThuÕ VAT TK 632 (157) ®îc khÊu trõ XuÊt göi b¸n TK 333 TK 128, 222 ThuÕ nhËp khÈu XuÊt gãp vèn liªn doanh TK 411 TK 1381, 642 NhËp cÊp ph¸t, khong thëng ThiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK 642,3381 Thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK 154 XuÊt thuª ngoµi gia c«ng TK 128, 222 TK 412 NhËp l¹i vèn gãp liªn doanh Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 §¸nh gi¸ gi¶m §¸nh gi¸ t¨ng 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ * §Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn Lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn v× cã ®é chÝnh x¸c cao vµ cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho mét c¸ch kÞp thêi, cËp nhËt. T¹i bÊt k× thêi ®iÓm nµo còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc lîng nhËp- xuÊt- tån nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p nµy kh«ng nªn ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ ®¬n vÞ hµng tån kho nhá, thêng xuyªn xuÊt dïng, xuÊt b¸n. KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - TK 152- nguyªn liÖu, nguyªn vËt liÖu: theo dâi gi¸ thùc tÕ cña toµn bé NVL hiÖn cã, t¨ng gi¶m qua kho doanh nghiÖp. - TK 151- Hµng mua ®i ®êng: dïng theo dâi gi¸ trÞ NVL mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua nhng cha vÒ nhËp kho. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh 113, 112, 111, 331... Tr×nh tù h¹ch to¸n: kÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. * Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nhËp, xuÊt NVL + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nhËp nguyªn vËt liÖu - Khi mua nguyªn vËt liÖu, nguyªn vËt liÖu vÒ cã chøng tõ kÌm theo: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111,112.331... - Nguyªn vËt liÖu vÒ cha cã chøng tõ kÌm theo: vÉn lµm thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu vÒ hiÖn vËt nhng cha ghi sæ kÕ to¸n ngay mµ ®îi ®Õn cuèi th¸ng nÕu hãa ®¬n vÒ th× ghi sæ gièng trêng hîp trªn. NÕu cuèi th¸ng chøng tõ vÉn cha vÒ th× ghi sæ theo tû gi¸ t¹m tÝnh. Sang th¸ng sau nÕu chøng tõ vÒ, so s¸nh gi¸ thùc tÕ víi gi¸ t¹m tÝnh ®Ó ghi sæ. - Trêng hîp ho¸ ®¬n vÒ nhng hµng cha vÒ, kÕ to¸n cha ghi sæ ngay mµ lu ho¸ ®¬n vµo tËp hå s¬ riªng. NÕu trong th¸ng hµng vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ghi sæ gièng trêng hîp c¶ hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. NÕu cuèi th¸ng hµng vÉn cha vÒ, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 151 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 Sang ®Çu th¸ng sau, khi hµng vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Nî TK 152 Cã TK 151 - Trêng hîp DN mua hµng ®îc hëng chiÕt khÊu thanh to¸n: Nî TK 111,112,331 Cã TK 515 - Trêng hîp hµng thõa hoÆc thiÕu so víi ho¸ ®¬n: + Trêng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: NÕu nhËp kho toµn bé (kÓ c¶ hµng thõa) Nî TK 152 Nî TK 133 Cã Tk 111, 112, 331 Cã TK 338(1) Khi xö lý gi¸ trÞ hµng thõa Nî TK 338(1) Cã Tk 642 Cã TK 711 Cã TK 331 Cã TK 152 + Trêng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n: Nî TK 152 Nî TK 138(1) Nî TK 133 Cã TK 331,111,112 Khi xö lý gi¸ trÞ hµng thõa: Nî TK 642 Nî TK 1388,334 Nî TK 415,821,411 Cã TK 1381 * Nguyªn vËt liÖu do nhµ níc cÊp hoÆc cÊp trªn cÊp hoÆc cña c¸c c¸ nh©n, cæ ®«ng gãp, c¸c bªn gãp vèn liªn doanh hoÆc ®îc tæng thëng. Nî TK 152 Cã TK 411 - NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh tríc ®©y b»ng NVL Nî TK 152 Cã TK 222,128,228 - NhËp kho nguyªn vËt liÖu chÕ biÕn hoÆc thuª ngoµi chÕ biÕn Nî TK 152 Cã TK 154 Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ + Ph¬ng ph¸p xuÊt NVL - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu ®Ó ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµo TK chi phÝ phï hîp Nî TK 621 Nî TK 627 Nî TK 641 Nî TK 642 Cã TK 152 - XuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó gia c«ng chÕ biÕn Nî TK 154 Cã TK 152 - XuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó gãp vèn liªn doanh: khi gãp vèn ph¶i tÝnh l¹i gi¸ nguyªn vËt liÖu + Sè vèn gãp LD lµ nguyªn vËt liÖu b»ng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n Nî TK 222,128,228 Cã TK 152 +Sè vèn gãp LD lµ nguyªn vËt liÖu lín h¬n gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n Nî TK 222,128,228 Cã TK 152 Cã TK 412 + Sè vèn gãp LD lµ nguyªn vËt liÖu nhá h¬n gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n Nî TK 222,128,228 Nî TK 412 Cã TK 152 - B¸n nguyªn vËt liÖu thõa, ø ®äng, chËm lu©n chuyÓn + Thu tiÒn b¸n nguyªn vËt liÖu: Nî TK 111,112 Cã TK 511 Cã TK 3331 + KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña nguyªn vËt liÖu ®· tiªu thô: Nî TK 632 Cã TK 152 * KiÓm kª c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn kiÓm kª NVL Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ + Trêng hîp kiÓm nhËn NVL: NhËp toµn bé hµng th× c¨n cø vµo chøng tõ Nî TK 152, 1331 Cã TK 3381 - C¨n cø vµo c¸c qui ®Þnh xö lý: + Tr¶ l¹i Nî TK 3381 Cã TK 152 + NÕu doanh nghiÖp ®ång ý mua tiÕp sè hµng thõa khi ®¬n vÞ b¸n ph¶i viÕt ho¸ ®¬n bæ sung: Nî TK 338 (1), 133 (1) Cã TK 331 - NÕu thõa kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n th× ghi t¨ng thu nhËp kh¸c Nî TK 3381 Cã TK 711, 632 - KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n: Nî TK 152 Cã TK 133, 331 - Sè hµng thõa coi nh gi÷ hé ®¬n vÞ b¸n: * Ghi ®¬n: Nî TK 002 * Ghi ®¬n: Cã TK 002 + Trêng hîp kiÓm nhËn khi ph¸t hiÖn thiÕu - Khi nhËp kho, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 331, 138 Cã TK 331 - Khi x¸c nhËn nguyªn nh©n, c¨n cø vµo c¸c qui ®Þnh xö lý, kÕ to¸n ghi theo tõng trêng hîp: - NÕu do ®¬n vÞ bµn giao thiÕu vµ ph¶i giao tiÕp sè hµng thiÕu, khi ®¬n vÞ b¸n ®· giao hµng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ. Nî TK 152 Cã TK 1381 + Trêng hîp kiÓm kª kho NVL: - Trêng hîp kiÓm kª ph¸t ihÖn thõa cha râ nguyªn nh©n - C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª, kª to¸n ghi: Nî TK 152 Cã TK 3381 Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, kÕ to¸n ghi: Nî TK 3381 Cã TK 711, 632 - Trêng hîp kiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu cha râ nguyªn nh©n - C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª Nî TK 1381 Cã TK 152 - Khi cã qu¸ tr×nh xö lý NÕu hµng thiÕu hôt trong ®Þnh møc cho phÐp Nî TK 632 Cã TK 1381 NÕu ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶i båi thêng Nî TK 111, 1388, 334 Cã TK 1381 - Gi¸ trÞ hµng thiÕu hôt cßn l¹i sau khi trõ ®i phÇn ®· ®îc båi thêng ®îc ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 632 Cã TK 138 (1) 1.3.3.2. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Theo ph¬ng thøc nµy, gi¸ trÞ vËt t xuÊt dïng ®îc tÝnh theo c«ng thøc Gi¸ trÞ xuÊt kho = - C¸c TK 151, 152 chØ ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ cuèi kú chø kh«ng ph¶n ¸nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu nªn ë ph¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n sö dông TK 611 Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ S¬ ®å 5: KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 151, 152 TK 611 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVL tån ®Çu kú TK 151,152 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVL cuèi kú TK 111,331,141 TK 331 Gi¸ trÞ NVL mua vµo (ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) Gi¸ trÞ hµng mua tr¶ l¹i Gi¸ trÞ NVL mua vµo (ph¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 1331 TK 1331 ThuÕ VAT kh«ng ®îc khÊu trõ cña hµng tr¶ l¹i ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ TK 632 Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng TK 333 ThuÕ nhËp khÈu TK 821,138,334 Gi¸ trÞ thiÕu hôt mÊt m¸t TK 411 NhËp vèn liªn doanh cÊp ph¸t, tÆng thëng TK 412 TK 412 §¸nh gi¸ gi¶m nguyªn vËt liÖu §¸nh gi¸ t¨ng nguyªn vËt liÖu Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 20 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
- Xem thêm -