Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cầu 11 thăng long

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cầu 11 Thăng Long
1 TrMôc lôc Lêi më ®Çu………………………………………………………………. 1 Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long………… 3 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ………………………………………………………………… 3 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn…………………………………… 3 1.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh……………………………………… 4 1.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý…………………………………..8 1.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh…………………………………….....8 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long. ………………………………………………………………… 9 1.2.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n……………………………………………… 9 1.2.2. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n…………………………………………....…11 1.2.3. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i DN…………………………….……..11 Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long……………………......……………….….....14 2.1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC……………………………………..…14 2.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL, CCDC……………………………..…15 2.2.1. Ph©n lo¹i NVL, CCDC………………………………………………..15 2.2.2. §¸nh gi¸ NVL, CCDC……………………………………………......16 2.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông………………………………….………...17 2.4. Thñ tôc nhËp, xuÊt NVL, CCDC………………….….........................18 2.4.1. Thñ tôc nhËp kho NVL, CCDC……………………………………....18 2.4.2. Thñ tôc xuÊt kho NVL,CCDC…………………….................………..25 2 2.5. KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC………………………………..............34 2.5.1. Tr×nh tù kÕ to¸n nhËp NVL, CCDC………………………….............34 2.5.2. Tr×nh tù kÕ to¸n xuÊt NVL, CCDC………………….………… ........43 Ch¬ng 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long..........51 3.1. NhËn xÐt vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ngLong………………………………………………………………….51 3.1.1. Nh÷ng u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông NVL ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long………………………………..........….51 3.1.2. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n NVL………………………….. 51 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long………………………………………....……52 3.2.1. Hoµn thiÖn viÖc cµi ®Æt ch¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh…….....52 3.2.2. LËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm lo¹i NVL,CCDC mua ngoµi…………...…52 3.2.3. Më sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n…………………………..…..54 3.2.4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt NVL,CCDC ……........................ 54 KÕt luËn ………………………………………………………….... ...... 56 1 Lêi më ®Çu Níc ta ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Víi c¬ chÕ më cöa nÒn kinh tÕ, níc ta tõng bíc chuyÓn biÕn râ rÖt hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. BÊt kú mét doanh nghiÖp (DN) nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) còng lu«n quan t©m tíi viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh víi môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× DN ph¶i chó träng quan t©m tíi chÊt lîng s¶n phÈm. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹ tøc lµ chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã ph¶i tiÕt kiÖm mét c¸ch tèi ®a hîp lý vµ cã kÕ ho¹ch. §èi víi mäi s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) chiÕm tû träng rÊt lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt còng nh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. NVL lµ träng t©m qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, do ®ã tæ chøc qu¶n lý NVL cã t¸c dông vµ ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc qu¶n lý chi phÝ. H¹ch to¸n NVLtèt sÏ ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin ®¸ng tin cËy cÇn thiÕt cho viÖc trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông NVL , lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña DN x©y dùng vµ c¬ quan qu¶n lý. Lµ mét DN ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®ang ®øng tríc vÊn ®Ò lµ lµm sao qu¶n lý NVL cã hiÖu qu¶ nhÊt. V× vËy tæ chøc kÕ to¸n NVL lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m qu¶n lý sö dông NVL hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ gãp phÇn gi¶m chi phÝ SXKD, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long, em thÊy râ c«ng t¸c kÕ to¸n cã vai trß rÊt quan träng. Vµ kÕ to¸n NVL lµ kÕ to¸n kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long. V× vËy mµ em ®· chän chuyªn ®Ò “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long” ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Qua chuyªn ®Ò, em còng m¹nh d¹n ®a ra mét vµi ý kiÕn nhËn xÐt víi mong muèn hoµn thiÖn h¬n n÷a tæ chøc kÕ to¸n NVL ë C«ng ty. 2 Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh bao gåm 03 phÇn, cô thÓ nh sau: PhÇn 1: Tæng quan vÒ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long. PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long. V× thêi gian vµ kh¶ n¨ng kh«ng cho phÐp nªn em viÕt bµi cßn nhiÒu h¹n chÕ, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Õ nµy tèt h¬n. Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Tr¬ng Anh Dòng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, ngµy .... th¸ng ..... n¨m 2008 Sinh viªn L¬ng ChÝ Kiªn 3 Ch¬ng 1 Tæng quan vÒ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ C«ng ty CÇu 11 ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 1763/Q§TC ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 1971 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i. Trô së chÝnh t¹i: §êng Ph¹m V¨n §ång - Xu©n §Ønh - Tõ Liªm - Hµ Néi C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ®· ®îc Bé giao th«ng VËn t¶i xÕp h¹ng doanh nghiÖp lo¹i 1 tõ n¨m 1995 ®Õn nay. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long ®· thay ®æi ba tªn hiÖu tõ C«ng ty CÇu 11 (1974 - 1984) ®Õn XÝ nghiÖp x©y dùng CÇu 11 (1985 - 1992) vµ nay lµ C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long. Lùc lîng s¶n xuÊt cña C«ng ty tõ ngµy thµnh lËp chØ cã 108 ngêi chñ yÕu lµ sù hîp thµnh tõ C«ng ty CÇu 11 vµ C«ng ty CÇu 7 vµ sau ®ã ®îc bæ sung lùc lîng tõ c¸c n¬i vÒ, tæng sè 589 ngêi (1975). Thêi ®iÓm cao nhÊt qu©n sè cã 785 ngêi bao gåm hµng tr¨m ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng. HiÖn nay C«ng ty cã 700 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh tùu: C«ng ty ®· x©y dùng vµ söa ch÷a trªn 200 c©y cÇu lín víi chiÒu dµi h¬n 70.000 m ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c lo¹i kÕt cÊu, ph¬ng ¸n thi c«ng ®· cã ë ViÖt Nam. Mét sè c©y cÇu lín mµ C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long ®· tõng tham gia thi c«ng: CÇu LËm Hy - TØnh S¬n La (1991 - 1992) CÇu Phong Ch©u - Phó Thä, 4 CÇu ChiÒu D¬ng ë Th¸i B×nh (1995) CÇu KiÒn ë H¶i Phßng (2003) cÇu Trµ Ly ë Th¸i B×nh (2004), CÇu §Õ (2007). Qua qu¸ tr×nh x©y dùng vµ trëng thµnh, ®Õn nay c«ng ty ®· ®îc Nhµ níc, Bé Giao th«ng VËn t¶i c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ níc giµnh cho nh÷ng phÇn thëng cao quý: 8 Hu©n ch¬ng lao ®éng, Cê thi ®ua lu©n lu cña ChÝnh Phñ liªn tôc tõ n©m 1991 ®Õn n¨m 1995, cê thi ®ua cña Bé Giao th«ng VËn t¶i trong c¸c n¨m 1978, 1992, 2002, 2003, 2004, n¨m 2005, 2007 C«ng ty ®· nhËn ®îc nhiÒu b»ng khen cña ChÝnh Phñ, Bé Giao th«ng VËn t¶i vµ c¸c tØnh thµnh kh¸c trong c¶ níc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng quy m« vµ ®Þa bµn kinh doanh hîp t¸c kinh doanh víi mét sè c«ng ty ë níc ngoµi ®Ó thi c«ng mét sè c«ng tr×nh trong níc vµ níc ngoµi cã quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p. Hµng n¨m C«ng ty bµn giao vµ ®a vµo sö dông nhiÒu c©y cÇu ë nhiÒu ®Þa ph¬ng. Ngêi lao ®éng lu«n cã viÖc lµm, lîi nhuËn hµng n¨m liªn tôc t¨ng, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho ngêi lao ®éng, ®ång thêi ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy cµng nhiÒu. Trong 30 n¨m qua tõ nhiÖm vô ®¶m b¶o giao th«ng chuyÓn sang kinh doanh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ x©y dùng lµm míi hµng tr¨m c©y cÇu lín nhá b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - N¹o vÐt vµ båi ®¾p mÆt b»ng thi c«ng c«ng c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh. - X©y dùng c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh. - Gia c«ng chÕ biÕn l¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp, bª t«ng ®óc s½n. 1.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty CP cÇu 11 Th¨ng Long cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc vµ ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao ®Þa bµn s¶n xuÊt 5 kinh doanh réng trªn kh¾p c¶ níc, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm dµi, thêi gian thi c«ng mét c©y cÇu thêng kÐo dµi tõ 1 - 3 n¨m v× chu kú s¶n xuÊt dµi vµ s¶n phÈm lµm cÇu vÉn ®îc ®Çu t chñ yÕu b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc nªn thÞ trêng bÞ thanh to¸n chËm. Do ®ã c«ng ty thêng xuyªn ph¶i vay vèn ng©n hµng vµ hµng n¨m ph¶i tr¶ l·i vay cho ng©n hµng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ®¬n vÞ ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao, thiÕt bÞ thi c«ng tiÕn ®é vµ ph¶i tu©n thñ theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã: 719 ngêi trong ®ã nh©n viªn qu¶n lú lµ: 88 ngêi, nh÷ng ¶nh hëng quan träng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh trong n¨m b¸o c¸o. a/. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty. C¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh: 1000® N¨m TT I 1 2 3 4 II 1 2 3 Tªn chØ tiªu Tµi s¶n L§ vµ §TNH TiÒn, c¸c kho¶n §TTCNH C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho TSL§ kh¸c TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n Tµi s¶n cè ®Þnh C¸c kho¶n §TTC Chi phi dë dang Céng tµi s¶n 2006 2007 Møc↑↓ Chªnh lÖch Tû lÖ Sè tiÒn TT(%) Sè tiÒn TT(%) 89.942.496 692.332 53.818.303 28.594.456 6.837.405 20.959.797 20.959.797 81.1 0.62 48.52 25.78 6.6 18.9 18.9 95.497.192 4.485.003 46.265.275 39.199.591 5.529.323 19.192.749 19.192.749 83.26 3.91 50.34 34.18 -4.28 16.74 16.74 536.723 3.792.671 -7.553.028 10.605.135 1.308.082 -176.048 -176.048 % ↑↓ 6.15 547 -14.04 37.08 -19.14 -0.0008 -0.0008 110..902..266 100 114..671..941 100 3.769.675 3.39 - Tû träng TSL§ vµ §TNH n¨m 2006 lµ 81,1% ; n¨m 2007 lµ 83,29%. - Tû träng TSC§ vµ §TNH n¨m 2006 lµ 18,9%; n¨m 2007 lµ 16,74%. Qua c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long nh trªn ta thÊy: Tû träng TSL§ vµ §TNH trªn tæng tµi s¶n cña C«ng ty lµ: 81.1% n¨m 2006 vµ 83.52% n¨m 2007 lµ qu¸ cao trong c¬ cÊu vèn. Do c¸c kho¶n nî ph¶i thu chiÕm 48,52% n¨m 2006 lµ 40,37% n¨m 2007 víi tû träng 6 nî ph¶i thu cao nh vËy C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn kinh doanh. Tû träng hµng tån kho chiÕm 25.78% n¨m 2006 vµ chiÕm 34.8% trong tæng tµi s¶n n¨m 2007 chñ yÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cha nghiÖm thu do hµng tån kho, nî ph¶i thu chiÕm tû träng lín trong tæng tµi s¶n cho nªn TSC§ vµ §TNH cña C«ng ty qu¸ thÊp chØ chiÕm 18.9% n¨m 2006 vµ 16.74% n¨m 2007. Nh vËy C«ng ty cÇn t¨ng cêng thu håi c«ng nî ®Ó t¨ng TSC§, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó tiÕp nhËn nh÷ng c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i vµo thi c«ng cÇn t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n tæng thÓ tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ 3,39% víi sè tiÒn t¨ng 3.769.765 tû ®ång. C«ng ty ®· tÝch cùc thu håi c«ng nî, nî ph¶i thu n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ 647.83% víi sè tiÒn t¨ng 3.792.698 tû ®ång. b/. T×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh: 1000® N¨m TT 1 2 Sè tiÒn TT(%) Sè tiÒn TT (%) Nî ph¶i tr¶ - Nî ng¾n h¹n - Nî dµi h¹n - Nî kh¸c Nguån vèn chñ 107.916.141 93.203.889 13.131.017 1.581.234 2.986.125 97.30 84.04 11.84 1.42 2.70 109.601.736 99.298.735 8.566.767 1.745.234 5.070.205 95.57 86.58 7.47 1.52 4.42 Chªnh lÖch Tû lÖ Møc↑↓ % ↑↓ 1.685.595 1.56 6.085.845 6.52 -4.564.250 -34.75 164.000 10.37 2.084.080 69.79 së h÷u - Nguån quü - Nguån kinh phÝ Tæng 2.960.729 25.396 110.902.266 2.66 0.04 100 5.065.404 4.801 114.671.941 4.41 0.01 100 2.104.675 -20.595 3.769.675 Tªn chØ tiªu 2006 2007 HÖ sè nî n¨m 2006 lµ 97,3%; n¨m 2007 lµ 95,57% - Tû träng vèn chñ së h÷u n¨m 2006 lµ 2,7%; n¨m 2007 lµ 4,42%. 71.08 -189.8 3.39 7 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy râ t×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long cã sù thay ®æi tû träng nî ph¶i tr¶ trªn tæng nguån vèn chiÕm tû lÖ 97.30% n¨m 2006 vµ chiÕm 95.57% n¨m 2007. Víi tû träng nµy C«ng ty lu«n bÞ ®éng vÒ vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh v× nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2007 cã t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 2.084 tû ®ång víi tû lÖ t¨ng cao lµ 69.79% nhng tû träng qu¸ nhá bÐ ®èi víi mét c«ng ty cÇu. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m chñ ®éng vÒ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng kinh doanh nh÷ng n¨m tíi cña C«ng ty. c/. KÕt qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1000® N¨m TT Tªn chØ tiªu 1 2 3 4 Tæng doanh thu TH trong kú theo gi¸ vèn kh«ng cã VAT Tæng møc LN thùc hiÖn trong kú Vßng quay vèn KD HÖ sè PV vèn KD 5 6 HÖ sè PV chi phÝ KD HÖ sè LN vèn KD Chªnh lÖch Tû lÖ Møc↑↓ % ↑↓ 2006 2007 96.699.797 75.689.484 -21.010.313 -217.3 750.548 0.9519 0.9519 380.247 0.6710 0.6710 -370.301 -0.2809 -0.2809 -49.3 -29.51 -29.51 1.0078 0.0073 1.0050 0.0033 -0.0028 -0.0040 -0.28 -54.8 - Vèn kinh doanh bq n¨m 2006 lµ: 101.575.591 ngµn ®ång - Vèn kinh doanh bq n¨m 2007 lµ: 12.787.103 ngµn ®ång d/. B¶ng nép ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2007. §¬n vÞ tÝnh: 1000®. TT 1 2 Tªn chØ tiªu 2006 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 4.908.616 ThuÕ thu nhËp DN 240.153 2007 4.252.8 6 106.469 Sè tiÒn -4.483.86 Tû lÖ % -91.33 -103.684 -49.3 Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy c«ng ty n¨m 2007 nép ng©n s¸ch Nhµ níc so víi n¨m 2006 gi¶m 4.483.330 ®ång t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 91.33% ®ång 8 thêi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp còng gi¶m 103.684 ®ång t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m cßn 49.3%. 1.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long ¸p dông qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng cô thÓ nh sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Ban gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng Hµnh chÝnh Phßng KÕ ho¹ch Phßng tæ chøc Phßng tµi vô Phßng vËt t­ Phßng m¸y thiÕt bÞ Phßng TC kÕ to¸n 1.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh M¹ng líi kinh doanh cña C«ng ty. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - X©y dùng c¸c kiÖn thÐp, kiÖn bª t«ng. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. Tríc t×nh h×nh khã kh¨n trªn, C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®· ®Ò nghÞ Nhµ níc, Bé Giao th«ng VËn t¶i bè trÝ vèn kÞp thêi ®Ó C«ng ty cã ®ñ vèn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· th¾ng thÇu. 9 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long 1.2.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty tæ chøc kÕ to¸n theo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh thøc nµy toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu ®îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty tõ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp, kiÓm tra chøng tõ ghi sæ chi tiÕt ®Õn thanh to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Òu ®îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty. ChÝnh nhê sù tËp trung cña c«ng t¸c kÕ to¸n mµ c«ng ty n¾m b¾t ®îc toµn bé th«ng tin, tõ ®ã kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ cã sù chØ ®¹o kÞp thêi cña kÕ to¸n trëng còng nh Banh l·nh ®¹o cña C«ng ty ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®îc ®iÒu hµnh trùc tiÕp bëi kÕ to¸n trëng. C¸c bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc vµ ®Æt díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. - Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 7 ngêi trong ®ã chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ngêi kh¸c nhau: * KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vÒ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cã tr¸ch nhiÖm sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ kiÓm tra kiÓm so¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. * KÕ to¸n tæng hîp: Cã thùc hiÖn c¸c phÇn cßn l¹i cha ph©n c«ng cho c¸c bé phËn trªn nh; tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh doanh thu kÕt qu¶… KiÓm tra c¸c sè liÖu kÕ to¸n cña c¸c bé phËn kÕ to¸n chuyÓn sang ®Ó phôc vô cho viÖc kho¸ sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. * KÕ to¸n ng©n hµng céng tiÒn mÆt: lµ thùc hiÖn viÖc theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c nhiÖm vô ®i giao dÞch víi c¸c ng©n hµng ®Ó vay hoÆc thanh to¸n tiÒn mÆt cho C«ng ty. 10 * KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô: Cã nhiÖm vô kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu tån kho, c«ng cô dông cô tån kho. MÆt kh¸c tÝnh gi¸ trÞ vèn nguyªn vËt liÖu xuÊt kho, ph©n bæ c«ng cô dông cô. Ngoµi ra lËp b¸o c¸o nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¶n lý vËt t trong c«ng ty. * KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: TiÕn hµnh tÝnh to¸n l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. MÆt kh¸c ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng, quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. * KÕ to¸n thanh to¸n: lµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi ng©n hµng. Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, c¸c kho¶n ph¶i trÝch nép còng nh sù biÕn ®éng sè d c¸c tµi kho¶n t¹i quü ng©n hµng. * Thñ quü: Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n vµ thùc hiÖn c¸c c«ng vÞªc thu chi tiÒn mÆt, c¸c dÞch vô chuyÓn ®æi gi÷a tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng, theo dâi chÆt chÏ ®ång tiÒn mÆt, lËp b¸o c¸o quü ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng Tr­ ëng phßng tµi vô KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ng©n hµng tiÒn mÆt KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng vµ BHXH KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî Thñ quü 11 1.2.2. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ thÎ, kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh - H×nh thøc C«ng ty doanh nghiÖp ¸p dông theo chøng tõ ghi sæ vµ së h÷u vèn cña Nhµ níc. - H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông chøng tõ ghi h¸ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 1.2.3. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i DN - ChÕ ®é kÕ to¸n: Theo nhËt ký chøng tõ ghi sæ - Biªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi lµ thanh to¸n VN§. 12 - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. - Ph¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ¸p dông theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng c¬ së møc khÊu hao ®¨ng ký víi côc qu¶n lý vèn cña tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi vµ quy ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý sö dông vµ tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo thêi gian sö dông. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ thùc tÕ mua vµo. Ph¬ng ph¸p x¸c Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ thùc ®Þnh gi¸ trÞ hµng = hµng tån kho + hµnh nhËp kho - tÕ hµng xuÊt tån kho cuèi kú ®Çu kú trong kú kho cuèi kú - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc cña hµng xuÊt b¸n. - HÖ thèng tµi kho¶n trong c«ng ty: ¸p dông theo hÖ thèng tµi kho¶n quy ®Þnh t¹i Q§48 vµ phï hîp víi ®Æc thï c«ng ty, tµi kho¶n ®îc m· ho¸ ®Õn cÊp II. - HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n: ViÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¾t buéc ®èi víi mäi doanh nghiÖp. V× vËy hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®îc lËp nh sau: Kú h¹n b¸o c¸o Thêi Cuèi kú vµ cuèi ®iÓm lËp 15 hoÆc 30 - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m Cuèi quý vµ kinh doanh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ Tªn b¸o c¸o Ngêi lËp N¬i nhËn b¸o c¸o KÕ to¸n viªn Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, ngµy 15 hoÆc 30 KÕ to¸n viªn chi côc thuÕ Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, cuèi n¨m Cuèi quý vµ ngµy 15 hoÆc 30 KÕ to¸n viªn chi côc thuÕ Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi cuèi n¨m Cuèi quý vµ ngµy 15 hoÆc 30 KÕ to¸n viªn chi côc thuÕ Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, chÝnh - B¸o c¸o qu¶n trÞ cuèi n¨m Cuèi quý vµ ngµy 15 hoÆc 30 KÕ to¸n viªn chi côc thuÕ Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, cuèi n¨m ngµy - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chi côc thuÕ B¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ®îc lËp theo quý, n¨m b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®îc lËp thµnh 04 b¶n göi tíi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan. 13 - Mét b¶n lu t¹i phßng Tµi chÝnh C«ng ty. - Mét b¶n nép cho Côc thuÕ Hµ Néi. - Mét b¶n nép cho Côc Thèng kª Hµ Néi. - Mét b¶n nép cho ®¬n vÞ cña m×nh. ViÖc lËp b¸o c¸o thèng kª theo quý, n¨m ®· gióp cho C«ng ty còng nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng gi¸m s¸t theo dâi chÆt chÏ ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua ®ã gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã nh÷ng chØ ®¹o kÞp thêi cho kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt tiÕp theo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 14 Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long 2.1. kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL,CCDC lµ sù kÕt hîp gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i NVL,CCDC c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. Do C«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu, t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån diÔn ra thêng xuyªn, liªn tôc nªn C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p “ ghi sæ sè d” (tøc lµ ë kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè lîng,cßn ë phßng kÕ to¸n theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ). * S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t theo ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d ThÎ kho PhiÕu nhËp kho NhËp mua ngoµi GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng Ghi chó: Sæ sè d­ NhËp thu håi B¶ng kªNVL,CCDC nhËp kho thu håi B¶ng tæng hîp NVL CCDC nhËp kho thu håi : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng PhiÕu xuÊt kho B¶ng kª NVL, CCDC xuÊt kho B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC xuÊt kho 15 DiÔngi¶i: ë kho: Hµng ngµy c¨n cø vµo ¸c chøng tõ nhËp xuÊt NVL,CCDC (phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho) thñ kho ghi vµo thÎ kho theo chØ tiªu sè lîng NVL, CCDC. Cuèi ngµy thñ kho rót ra ®îc sè tån kho cña tõng danh ®iÓm vËt t. ThÎ kho ®îc kÕ to¸n lËp vµ göi cho thñ kho. Cuèi th¸ng thñ kho c¨n cø vµo thÎ kho ®· ®îc kÕ to¸n kiÓm tra, ghi sè lîng vËt liÖu tån kho cña tõng danh ®iÓm vËt liÖu vËt liÖu vµo sæ sè d. Sæ sè d do kÕ to¸n më cho tõng kho, më cho c¶ n¨m vµ giao cho thñ kho tríc ngµy cuèi th¸ng. Trong sæ sè d cã danh ®iÓm vËt liÖu ®îc in s½n s¾p xÕp theo thø tù trong tõng nhãm vµ tõng lo¹i vËt liÖu. Ghi sæ sè d xong thñ kho chuyÓn sæ sè d cho kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh thµnh tiÒn. §èi víi kÕ to¸n: KÕ to¸n vËt liÖu sÏ kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ kho th«ng qua viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho víi thÎ kho. NÕu phï hîp kÕ to¸n vËt liÖu ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. C¸c chøng tõ nhËp ,xuÊt kho ®îc gi÷ l¹i phßng kÕ to¸n ®Ó xö lý. C¸c phiÕu nhËp, xuÊt ®îc t¸ch riªng sau khi kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh kiÓm tra viÖ ghi chÐp cña thñ kho trªn thÎ kho. Sau khi kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh ph©n lo¹i phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt theo thêi gian ph¸t sinh vµ theo tõng danh ®iÓm, tõng nhãm vËt t th× kÕ to¸n vËt liÖu lËp b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt NVL. ChØ vµo b¶ng kª ®èi víi nhËp vËt liÖu thu hßi cßn vËt liÖu mua ngoµi ghi vµo giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng. 2.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL, CCDC 2.2.1. Ph©n lo¹i NVL, CCDC Do NVL ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ phøc t¹p. §Ó phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n NVL mét c¸ch chÝnh x¸c ®ßi hái viÖc ph©n lo¹i NVL lµ rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. HiÖn nay, c¨n cø vµo c«ng dông kinh tÕ vµ vai trß cña NVL mµ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long chia NVL thµnh : - NVL chÝnh: lµ nh÷ng NVL ®îc sö dông cho qu¸ tr×nh thi c«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ c«ng tr×nh, tiªu hao hÕt vµo c«ng tr×nh c¶ vÒ mÆt h×nh th¸i vµ gi¸ trÞ trong qu¸ tr×nh sö dông. Nã bao gåm hÇu hÕt c¸c lo¹i vËt liÖu mµ C«ng ty 16 sö dông nh: thÐp, xi m¨ng, c¸t, neo c¸p cêng ®é cao… trong mçi lo¹i l¹i ® îc chia thµnh c¸c nhãm kh¸c nhau nh: + ThÐp tÊm: thÐp tÊm 3 ly, thÐp tÊm 8 ly…. + ThÐp trßn: thÐp trßn phi 22, phi 12… + Neo c¸p cêng ®é cao: neo c«ng t¸c ESC- 22, neo c«ng t¸c ESC- 31… - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng NVL kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm nhng nã gãp phÇn lµm t¨ng chÊt lîng cña s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã chØ bÞ tiªu hao mét phÇn gi¸ trÞ vÉn gi÷ nguyªn ®îc h×nh th¸i ban ®Çu vµ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh nã cã thÓ ®îc sö dông vµo c«ng tr×nh khai th¸c.VËt liÖu phô ë C«ng ty bao gåm Sikament, dung m«i, thiÕc hµn, phô gia Sikasil… - Nhiªn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu khi sö dông cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt lîng cho c¸c lo¹i m¸y mãc, xe cé. Nhiªn liÖu ë C«ng ty bao gåm x¨ng, dÇu, mì,… - Phô tïng thay thÕ söa ch÷a: bao gåm c¸c chi tiÕt, phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ mua s¾m dù tr÷ phôc vô cho viÖc söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty nh: x¨m lèp c¸c lo¹i, vßng bi, viªn bi… - PhÕ liÖu thu håi: c¸c lo¹i s¾t thÐp vôn, ®Çu mÈu que hµn…. - CCDC: bao gåm v¸n khu«n ®óc mÉu, gµu ®æ bª t«ng, cãc c¸p phi 22…. 2.2.2. §¸nh gi¸ NVL, CCDC * §¸nh gi¸ NVL, CCDC nhËp kho – NVL, CCDC mua ngoµi: C«ng ty ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi ®îc x¸c ®Þnh lµ : gi¸ thùc tÕ mua cha cã thuÕ GTGT. – NVL, CCDC nhËp kho thu håi: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho = trÞ gi¸ vèn thùc tÕ xuÊt kho * §¸nh gi¸ NVL, CCDC xuÊt kho 17 MÆc dï sè lîng chñng lo¹i NVL, CCDC nhiÒu nhng kh¶ n¨ng qu¶n lý chi tiÕt NVL cña C«ng ty rÊt chÆt chÏ. NVL, CCDC nhËp kho cña l« hµng nµo th× thêng xuÊt th¼ng lu«n cho c¸c ®éi. Do ®ã, C«ng ty cã thÓ theo dâi l« hµng tõ khi nhËp ®Õn khi xuÊt. C«ng ty sö dông tÝnh gi¸ thùc tÕ cho vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. VÝ dô : Theo phiÕu nhËp kho sè 08 ngµy 4/6/2007. C«ng ty mua thÐp gai VPSSP 295 phi 10 víi sè lîng 5276 kg, ®¬n gi¸ lµ 7850 ®/kg – Sè d ®Çu kú: 0 Khi xuÊt kho thÐp gai VPSSP 295 phi 10 th× c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 08 vµ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. V× vËy mµ ®¬n gi¸ xuÊt = ®¬n gi¸ nhËp = 7850 ®/kg 2.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: - TK 152 – Nguyªn vËt liÖu. Trong ®ã C«ng ty më thªm c¸c TK cÊp 2: + TK 1521 – VËt liÖu tiªu hao + TK 1522 – VËt liÖu lu©n chuyÓn + TK 1523 – VËt liÖu kh¸c + TK 1528 – VËt t tµi s¶n ®· thanh lý - TK 136 – Ph¶i thu néi bé - TK 142 – Chi phÝ tr¶ tríc - TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ - TK 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n - TK 111 – TiÒn mÆt - TK 621 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung * HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông - Chøng tõ ghi sæ TK 1521, TK 1522. TK 153 - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i TK 1521,TK 1522, TK 153 2.4. Thñ tôc nhËp, xuÊt NVL, CCDC 18 2.4.1. Thñ tôc nhËp kho NVL, CCDC * Trêng hîp nhËp mua míi: C¨n cø vµo ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng, b¶n thiÕt kÕ khèi lîng thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng c¸c ®éi thi c«ng lµm giÊy ®Ò nghÞ cung cÊp vËt t. Khi nhËn ®ùoc yªu cÇu mua s¾m NVL, CCDC phßng vËt t cö c¸n bé ®i mua hoÆc ®Ó c¸c ®éi cö nh©n viªn tiÕp liÖu ®i mua. C¸n bé cña phßng hoÆc nh©n viªn tiÕp liÖu sÏ viÕt giÊy t¹m øng ®Ó ®i mua NVL, CCDC. Khi NVL, CCDC vÒ ®Õn kho C«ng ty hoÆc ®Õn kho ®¬n vÞ thi c«ng th× thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra sè lîng, chñng lo¹i, quy c¸ch….NVL,CCDC cã ®óng yªu cÇu kh«ng. Sau ®ã tiÕn hµnh nhËp kho vµ ký nhËn vµo mÆt sau cña tê ho¸ ®¬n lµ kho ®· nhËn hµng. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phßng vËt t lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1: Lu l¹i lµm chøng tõ gèc t¹i phßng vËt t. Liªn 2: Thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã göi lªn phßng kÕ to¸n. Liªn 3: C¸n bé mua s¾m vËt t/nh©n viªn tiÕp liÖu gi÷ ®Ó thanh to¸n t¹m øng.
- Xem thêm -