Tài liệu Hoàn thiện công tác kế tóan nghiệp vụ bán hàng tại cty thép thăng long - 9

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hệ thống kế toán doanh nghiệp TS. Phạm Huy Đoán NXB Tài Chính - Năm 2004 2. Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, Hướng dẫn ghi sổ kế toán Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Tùng NXB Tài Chính -Năm 2005 3. Kế toán doanh nghiệp và giải bài tập kế toán TS. Nguyễn Văn Công NXB Tài Chính - Năm 2005 4. Kế toán tài chính TS. Nguyễn Đình Đỗ PGS.TS Ngô Thế Chi NXB Tài Chính - Năm 2003 5. Kế toán trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ TS. Nguyễn Phú Giang NXB Tài Chính - Năm 2004 6. Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại TS. Nguyễn Văn Công NXB Tài Chính - Năm 2004 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1 Họ và tên giáo viên phản biện: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Họ và tên sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tên đề tài luận văn “ Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long” ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày….tháng….năm…. Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) Điểm bằng số:…………………….............................. Điểm bằng chữ:………………………………………….. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 Họ và tên giáo viên phản biện: Họ và tên sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tên đề tài luận văn “ Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long” ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày….tháng….năm…. Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) Điểm bằng số:…………………….............................. Điểm bằng chữ:………………………………………….. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Họ và tên sinh viên thực hiện : Nguyễn Minh Phương Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tên đề tài luận văn “ Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long” ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày….tháng….năm…. Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) Điểm bằng số:…………………….............................. Điểm bằng chữ:………………………………………….. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu DTT : Doanh thu thuần GTGT : Giá trị gia tăng HĐKD : Hoạt động kinh doanh SL : Số lượng HTX : Hợp tác xã TNHH : Trách nhiệm hữu hạn KT : Kế toán NKC : Nhật ký chung KD : Kinh doanh TCHC : Tổ chức hành chính TCKT : Tài chính kế toán TLSX : Tư liệu sản xuất TLTD : Tư liệu tiêu dùng TTL : Thép Thăng Long TK : Tài khoản Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................................1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG............3 1.1.Đặc điểm của nền kinh tế thị trường..................................................3 1.1.1.Thị trường................................................................................................3 1.1.2. Kinh tế thị trường................................................................................3 1.1.2.1. Khái niệm kinh tế thị trường..............................................................3 1.1.2.2. Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường...................................4 1.1.2.3. Vai trò của nền kinh tế thị trường......................................................4 1.2. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường.......................................................................................................5 1.3. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng...............................................6 1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng........................................................6 1.5. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thuơng mại. 7 1.5.1. Phương thức và hình thức bán hàng......................................................7 1.5.1.1.Bán buôn................................................................................................7 1.5.1.2.Bán lẻ....................................................................................................9 1.5.1.3.Phương thức gửi hàng đại lý bán hay ký gửi hàng hoá.....................10 1.5.2. Phạm vi hàng hoá đã bán....................................................................11 1.5.3. Thời điểm ghi nhận doanh thu ............................................................11 1.6. Các phương thức thanh toán............................................................12 1.6.1.Thanh toán trực tiếp...............................................................................12 1.6..2 Thanh toán trả chậm ............................................................................12 1.7. Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại....................................................................................................12 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.7.1. Phương pháp thẻ song song................................................................13 1.7..2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.............................................14 1.7.3. Phương pháp sổ số dư.........................................................................15 1.8. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại....................................................................................................16 1.8.1. Kế toán giá vốn hàng bán.....................................................................16 1.8.1.1. .Phương pháp giá đơn vị bình quân...................................................17 1.8.1..2. Phương pháp nhập trước xuất trước...............................................18 1.8.1.3. Phương pháp nhập sau xuất trước....................................................18 1.8.1.4. Phương pháp giá thực tế đích danh...................................................19 1.8.2. Kế toán doanh thu bán hàng.................................................................19 1.8. 2.1. Chứng từ sử dụng.............................................................................19 1.8.2.2. Tài khoản sử dụng.............................................................................19 1.8.2.3. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKTX để hạch toán hàng tồn kho.................................24 1.8.2.4. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKĐK để hạch toán hàng tồn kho.................................31 1.8.3. Kế toán thuế gía trị gia tăng.................................................................31 1.8.3.1. Tài khoản sử dụng.............................................................................31 1.8.3.2. Phương pháp kế toán.........................................................................32 1.8.4. Hế thống sổ sách kế toán ....................................................................34 1.8.4.1. Hình thức nhật ký sổ cái...................................................................35 1.8.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ.................................................................36 1.8.4.3. Hình thức nhật ký chứng từ..............................................................37 1.8.4.4. Hình thức nhật ký chung...................................................................39 Chương 2: THƯC TRẠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNGTÁI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG.......................................................................................................41 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty....................................41 2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty...............................41 2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý............................................................41 2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý..........................................................42 2.2. 2.1. Giám đốc...........................................................................................42 2.2.2.2. Phó giám đốc......................................................................................42 2. 2.2.3. Trưởng phòng kinh doanh...............................................................42 2.2.2.4. Trưởng phòng tổ chức hành chính....................................................43 2.2. 2. 5.Trưởng phòn tổ chức kế toán..........................................................43 2.2.2.6. Kho Tam Trinh...................................................................................43 2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty...................................43 2.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty..................................................44 2.4.1. Chức năng.............................................................................................44 2.4.2. Nhiệm vụ .............................................................................................44 2.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thép Thăng Long .........................................................................................................................45 2.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán......................................................................45 2.5.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán..........................................................45 2.5.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.......................................................46 2.5.2. Hình thức kế toán.................................................................................47 2.5.3. Phương pháp kế toán............................................................................48 2.6. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty Thép Thăng Long..48 2.6.1. Hình thức bán hàng...............................................................................48 2.6.1.1. Bán buôn.............................................................................................48 2.6.1.2. Bán lẻ.................................................................................................49 2.6.2. Quy trình xuất kho hàng hoá.................................................................49 2.6.3. Kế toán giá vốn hàng bán.....................................................................54 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.6.4. Kế toán chi tiết.....................................................................................55 2.6.5. Kế toàn doanh thu bán hàng.................................................................61 2.6.5.1. Chứng từ sử dụng..............................................................................61 2.6.5.2. Tài khoản sử dụng.............................................................................61 2.6.5.3. Phươngpháp kế toán doanh thu bán hàng tại công ty Thép Thăng Long. 62 2.6.6. Kế toán giá trị gia tăng tại công ty Thép Thăng Long........................74 Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG................78 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long........................................................................78 3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng long.............................................................................................79 3.2.1. Những ưu điểm....................................................................................79 3.2.2. Những mặt còn hạn chế......................................................................81 3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác nghiệp vụ bán hàng tại công tyThép Thăng Long..............................................................83 KẾT LUẬN.........................................................................................................................90 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Biểu số 01 Biểu số 02 Biểu số 03 Biểu số 04 Biểu số 05 Biểu số 06 Biểu số 07 Biểu số 08 Biểu số 09 Biểu số 10 Biểu số 11 Biểu số 12 Biểu số 13 Biểu số 14 Biểu số 15 Biểu số 16 Biểu số 17 Biểu số 18 Biểu số 19 Biểu số 20 Biểu số 21 Biểu số 22 Biểu số 23 Biểu số 24 Biểu số 25 Tên bảng biểu Bảng kết quả hoạt động kinh doanh Lệnh giao hàng Phiếu điều động phương tiện Phiếu xuất kho Hoá đơn giá trị gia tăng( liên 2) Phiếu nhập kho Hoá đơn giá trị gia tăng( liên 1) Thẻ kho Sổ chi tiết hàng hoá Bảng tổng hợp nhập- xuất-tồn Báo cáo bán hàng Báo cáo quỹ tiền mặt Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết bán hàng Sổ chi tiết thanh toán với người mua Bảng cân đối phát sinh công nợ Sổ cái TK131 Sổ cái TK156 Sổ cái TK632 Sổ cái TK511 Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào Tờ khai thuế GTGT Bảng kê dự phòng giảm giá hàng tồn kho Sổ Nhật ký bán hàng Trang 44 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 89 89 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song Trang 14 Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15 Sơ đồ kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp sổ số 16 03 Sơ đồ dư Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký sổ cái 35 04 Sơ đồ Trình tự hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 37 05 Sơ đồ Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ 38 06 Sơ đồ Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chung 39 07 Sơ đồ Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty thép Thăng 42 08 Sơ đồ Long Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty thép Thăng 45 09 Sơ đồ Long Trình tự ghi sổ của công ty thép Thăng Long 47 10 Sơ đồ Sơ đồ quy trình xuất kho hàng hoá 51 STT Sơ đồ 01 Sơ đồ 02 Sơ đồ 11
- Xem thêm -