Tài liệu Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay, c¹nh tranh ®ang diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng vµ nguån lùc nªn c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng th× lu«n lu«n ph¶i tù chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ kh©u t×m nguån vèn, triÓn khai ®Çu tõ vèn, tæ chøc s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra, ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Ó ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thay ®æi mÉu m· sao cho phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dông, quan träng h¬n lµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm kh«ng qu¸ cao. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®ã lµ biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, t×m tßi vµ tæ chøc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng gi¶m thiÓu chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt vµ l·ng phÝ. Mét trong biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó qu¶n lý chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n mµ trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vÞ trÝ quan träng lµ kh©u trung gian cña toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt. V× vËy hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Còng nh bao nhiªu doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD ®· kh«ng ngõng ®æi míi h¬n, hoµn thiÖn h¬n ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. §Æc biÖt c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ngµy cµng ®îc coi träng. Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn C«ng T¸c KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD” Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm: PhÇn I: C¬ së lý luËn chung SV: Vò ThÞ Thu Nga 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD SV: Vò ThÞ Thu Nga 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ PhÇn I c¬ së lý luËn chung I/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Tªn thêng gäi: C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD H×nh thøc ho¹t ®éng: Theo ngµnh kinh tÕ s¶n xuÊt LÜnh vùc kinh doanh: In s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, tµi liÖu… Tæng sè nh©n viªn: 100 Trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý: 13 Trô së chÝnh: Sè 1 ngâ 994 §êng L¸ng - §èng §a- TP Hµ Néi §iÖn tho¹i: 047662467 Fax: (84-4) 7662467 Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: 10.000.000.000 ®ång 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Nh×n chung, kÕt qu¶ cña nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy sù nç lùc, quyÕt t©m cña Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty do cã sù tæ chøc t¹o c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ®a doanh thu t¨ng qua c¸c n¨m, do ®ã lîi nhuËn thu ®îc còng t¨ng lªn tû lÖ víi doanh thu. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD n¨m 2003, 2004, 2005 ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: ChØ tiªu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép Chi phÝ b¸n hµng Lîi nhuÇn thuÇn Thu nhËp H§Tµi ChÝnh Thu nhËp bÊt thêng Lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ thu nhËp Lîi nhuËn sau thuÕ N¨m 2003 12.546.810.688 10.633.289.819 1.913.520.869 1.193.151.675 369.194 - 6.051.236 308.420.430 302.000.000 96.640.000 205.360.000 N¨m 2004 N¨m 2005 18.733.381.729 41.581.699.330 15.041.218.158 34.004.484.850 3.692.163.158 7.577.214.480 1.479.913.815 3.341.508.348 2.212.249.343 4.235.706.132 39.499.102 -303.908.062 937.594.648 221.761.764 3.189.643.093 4.153.559.834 226.726.567 507.902.748 2.962.916.526 3.645.657.086 3. Tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 3.1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD cã h×nh thøc ho¹t ®éng lµ s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c s¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c s¸ch gi¸o khoa, c¸c lo¹i kh¸c, b¸o, t¹p chÝ, vë. §Æc ®iÓm, C«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng phôc vô qu¸ tr×nhh SV: Vò ThÞ Thu Nga 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ häc tËp vµ gi¶ng d¹y theo ®¬n ®Æt hµng nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt hµng lo¹t, sè lîng s¶n phÈm lín, chu tr×nh s¶n xuÊt ng¾n xem kÏ, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc theo 1 tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ tõ chÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n- c¾t räc giÊy- In offset- KCS tê inhoµn thiÖn s¸ch- nhËp kho. C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ c«ng ty s¶n xuÊt, ®èi tîng lµ giÊy ®îc c¾t vµ in thµnh nhiÒu lo¹i s¸ch, b¸o kh¸c nhau, kü thuËt s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¸ch, b¸o cña mçi chñng lo¹i cã møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo sè lîng chi tiÕt cña mÆt hµng ®ã. Dï mçi mÆt hµng, kÓ c¶ c¸c cì cña mçi mÆt hµng ®ã yªu cÇu kü thuËt s¶n xuÊt riªng vÒ c¸c lo¹i giÊy, thêi gian hoµn thµnh nhng ®Òu ®îc s¶n xuÊt trªn cïng mét d©y chuyÒn, chóng chØ kh«ng tiÕn hµnh ®ång thêi trªn cïng mét thêi gian. Do vËy, quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty lµ quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc ta cã thÓ ®îc m« t¶ nh sau. Sau khi ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng, c¸c bíc trong quy tr×nh c«ng nghÖ in b¾t ®Çu ®îc tiÕn hµnh. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: C¸n bé phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vËt t kiÓm tra tæng qu¸t sè lîng b¶n th¶o, sè lîng b¶n can, b¶n phim, h×nh ¶nh, phô b¶n so víi b¶n th¶o gèc ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt vÒ sè lîng, chÊt lîng. NÕu cã sai sãt ph¶i kÞp thêi b¸o cho kh¸ch hµng ®iÒu chØnh, bæ sung. Cuèi cïng, khi ®· thÊy ®¶m b¶o chÊt lîng th× ghi c¸c th«ng sè cÇn thiÕt trªn phiÕu s¶n xuÊt ®Ó ®a qua giai ®o¹n c«ng nghÖ tiÕp theo.  ChÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n  ChÕ b¶n: Tríc cho tµi liÖu mÇu vµo s¾p ch÷ vi tÝnh. Sau ®ã, ®äc kü c¸c th«ng sè cña b¶n th¶o, b×a vµ c¸c yÕu tè kü thuËt ghi trªn phiÕu s¶n xuÊt ®Ó söa l¹i b¶n can, b¶n film, ph©n lo¹i mµu phim vµ t¸ch c¸c mµu trong cïng mét khu«n.  B×nh b¶n: §äc kü c¸c th«ng sè ®a ra trªn phiÕu s¶n xuÊt, nh khu«n khæ, ®Çu, g¸y, bông trang s¸ch. Sau ®ã, kiÓm tra chÊt lîng b¶n can, film ®Ó phï hîp cho viÖc tiÕn hµnh kÎ maket vµ dµn khu«n trong qu¸ tr×nh in.  Ph¬i b¶n: NhËn b¶n b×nh ®· hoµn chØnh sau ®ã tiÕn hµnh ph¬i b¶n. Sau khi ®· hiÖn b¶n, ta ph¶i kiÓm tra c¸c phÇn tö in, ®é nÐt vµ chµ mùc ®Ó kiÓm tra c¸c phÇn tö in trªn b¶n. TiÕp theo ta tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo khu«n, cã kÑp c¸c b¶n cïng lo¹i cµo vµ ghi nh·n.  C¾t räc giÊy: KiÓm tra sè lîng, chÊt lîng giÊy. Sau ®ã, xÕp b»ng ngay SV: Vò ThÞ Thu Nga 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ ng¾n trªn bôc, ®Ó c¨ng c¸ch b¨ng ë mçi ram giÊy (kh«ng ®Ó sole, ®é cao tèi ®a 1.4m)  In offset: Cho giÊy tr¾ng vµo in: L¾p b¶n in thö b»ng giÊy s¾p råi míi cho giÊy tr¾ng vµo in.  KCS tê in: §©y lµ c«ng ®o¹n kiÓm tra chÊt lîng c¸c tê in (b×a vµ s¸ch) c¨n cø theo mÉu ®· ®îc ký duyÖt, ngoµi ra kÕt hîp víi tê mÉu gèc hoÆc maket.  §èi víi b×a s¸ch: Lo¹i bá tê in kh«ng ®¶m b¶o mµu s¾c, kh«ng khíp mµu hay thiÕu mµu.  §èi víi ruét s¸ch: KiÓm tra ®Ó kh«ng bÞ lät tê mÆt, in thiÕu mµu, nh¹t mµu, tê in bÞ gÊp gãc, mÊt ch÷ hay bÞ nh¨n giÊy.  GÊp tay s¸ch: C¸c tay s¸ch ®îc Ðp bá trªn m¸y, cã lãt v¸n ë hai ®©ï mçi bã víi sè lîng quy ®Þnh lµ 500 tê/ bã ®èi víi giÊy ®Þnh lîng >= 58g/m2 vµ 700 tê/ bã víi giÊy ®Þnh lîng < 58g/m2.  B¾t tay s¸ch: B¾t s¸ch thµnh cuèn  So¹n sè: §¸nh sè thø tù trang s¸ch  Kh©u chØ, kh©u thÐp (®ãng lång)  Vµo b×a, l¸ng bãng b×a  Tµi XÐn bacÇn mÆt liÖu in KÕ ho¹ch, vËt t C¾t räc giÊy theo yªu cÇu s¶n phÈm  KiÓm tra, ®Õm bã gãi hoÆc ®ãng hép Cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ in cña C«ng ty nh sau: ChÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n In offset KCS tê in Hoµn thiÖn s¸ch SV: Vò ThÞ Thu Nga Kh¸ch hµng 5 NhËp kho, thµnh phÈm Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ H×nh 1.1: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ in 3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD tæ chøc theo m« h×nh chuyªn m«n ho¸ ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt, tøc lµ ë mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Òu do mét phßng hoÆc ph©n xëng riªng rÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¸n thµnh phÈm ë mçi kh©u vµ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cã c¸c bé s¶n xuÊt chÝnh cã c¸c bé phËn phô trî nh: bé phËn vËn chuyÓn, tæ c¬ ®iÖn. Mét sè phßng, ph©n xëng chÝnh trong c«ng ty. SV: Vò ThÞ Thu Nga 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp Tµi liÖu cÇn in GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Phßng kÕ ho¹ch vËt t, lËp kÕ ho¹ch vËt t Ph©n xëng chÕ biÕn thùc hiÖn chÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n Ph©n xëng giÊy thùn hiÖn c¾t räc giÊy theo yªu cÇu s¶n phÈm Ph©n xëng m¸y in thùc hiÖn in offset Bé phËn KCS thùc hiÖn KCS tê in Ph©n xëng hoµn thiÖn s¸ch H×nh 1.2: S¬ ®å tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh theo quy tr×nh s¶n xuÊt s¶nqu¶n phÈm Bé phËn kho tµng Kh¸ch hµng lý thµnh phÈm  Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vËt t: ChÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Çu tiªn lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt.  Ph©n xëng chÕ b¶n: ChÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ ®ã lµ giai ®o¹n chÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n.  Ph©n xëng giÊy: Phô tr¸ch kh©u c¾t räc giÊy  Ph©n xëng m¸y in: Phô tr¸ch giai ®o¹n in offset  Ph©n xëng hoµn thiÖn s¸ch: ChÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi cïng lµ kh©u hoµn thiÖn s¸ch.  Ngoµi ra cßn cã bé phËn phôc vô ®¶m b¶o cho qua tr×nh s¶n xuÊt cña ph©n xëng chÝnh nh: bé phËn kho tµng, bé phËn vËn chuyÓn vµ c¸c bé phËn kh«ng cã tÝnh s¶n xuÊt nh nhµ ¨n, y tÕ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo d¹ng s¶n xuÊt gi¸n ®o¹n, tøc lµ giao c«ng mét vµi mÆt hµng theo ®¬n ®Æt hµng víi sè lîng nhiÒu theo kiÓu hµnh khèi vµ lo¹t nhiÒu. §©y lµ mét h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi kÕt cÊu s¶n xuÊt còng nh t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt cña C«ng ty. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t SV: Vò ThÞ Thu Nga 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ thµnh s¬ ®å ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty g¾n víi qóa tr×nh s¶n xuÊt 4. Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh 4.1 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc võa vµ nhá, h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD cã bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ, bao qu¸t tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph¬ng thøc qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn, chøc n¨ng. Víi m« h×nh nµy, ®¬n vÞ ®¶m b¶o th«ng tin, mÖnh lÖnh tõ trªn xuèng, c¸c ph¶n håi tõ díi lªn nhanh chãng chÝnh x¸c. §ång thêi c¸c phßng ban cã quan hÖ tham mu, hç trî, gióp ®ì lÉn nhau. §©y còng lµ m« h×nh phæ biÕn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. Toµn c«ng ty cã mét gi¸m ®èc, ba phßng ban, vµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Bé m¸y qu¶n lý lµ gi¸m ®èc, c¸c trëng phßng, qu¶n ®èc, tæ trëng. Cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y cña c«ng ty qua s¬ ®å sau (s¬ ®å sè 10) S¬ ®å 10: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phßng tæng hîp PX chÕ b¶n t¹o mÉu Vi chó Ghi tÝnh B×nh b¶n Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng kÕ ho¹ch sx Ph©n xëng in Ph¬i b¶n In B×a In Ruét PX hoµn thiÖn b×a, GÊp,Quan hÖ§ãng chØxÐn ®¹o c¾t kh©u (ghim) Quan hÖ phèi hîp Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban nh sau: - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt trong toµn c«ng ty, trùc tiÕp chØ ®¹o, qu¶n lý c¸c phßng ban, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®ång thêi lµ ngêi ®¹i diÖn c«ng ty trong mäi giao dÞch víi cÊp trªn, víi kh¸ch hµng,... ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, tham gia héi häp, tham gia ®Êu thÇu,... - Phßng tæng hîp: phßng cã hai nhiÖm vô chÝnh lµ: + Marketing: T¨ng cêng c¸c mèi giao lu ®Ó qu¶ng b¸ chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty, t×m kiÕm kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ®Ó më réng thÞ trêng, ®ång thêi t×m hiÓu thÞ hiÕu kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ khai th¸c thÞ trêng, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ ph¬ng híng kinh doanh, t×m c¸ch n©ng cao chÊt lîng s¶n SV: Vò ThÞ Thu Nga 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ phÈm theo híng ®¸p øng tèi u nhu cÇu kh¸ch hµng. + Tæ chøc hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÆt nh©n sù, s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng hîp lý trong c«ng ty, qu¶n lý c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷, tæ chøc c¸c phong trµo v¨n nghÖ, thi ®ua, khen thëng, lµm thªm ca... - Phßng kÕ to¸n, tµi vô: §¶m nhiÖm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty, ph¶n ¸nh tæng hîp, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¹ch to¸n tiªu thô, tÝnh ra l·i lç vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o qu¶n trÞ theo ®Þnh kú...Bé phËn kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o th«ng tin liªn tôc, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, gióp gi¸m ®èc qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÆt chÏ, hiÖu qu¶, vµ tõ ®ã ®Ò ra ph¬ng híng kinh doanh, ph¬ng híng ®Çu t ®óng ®¾n, kÞp thêi,... - Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: §©y lµ phßng ban cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt cña s¶n xuÊt nh kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu, dù tr÷ vËt t cho s¶n xuÊt, tiÕn ®é s¶n xuÊt, lu kho,...®ång thêi phßng còng trùc tiÕp chØ ®¹o, híng dÉn, gióp ®ì c¸c ph©n xëng, ph©n c«ng, ®iÒu hµnh c«ng viÖc hîp lý, khoa häc cho c¸c ph©n xëng. Gi÷a phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ phßng kÕ to¸n tµi vô cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, th«ng tin qua l¹i lÉn nhau: Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt lµ n¬i chuyÓn nh÷ng th«ng tin kü thuËt cña s¶n phÈm cho kÕ to¸n, lµm c¨n cø cho kÕ to¸n ghi sæ. Ngîc l¹i, phßng kÕ to¸n ph¶n håi c¸c th«ng tin kÕ to¸n cÇn thiÕt cho phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: vÝ dô nh th«ng tin vÒ tû träng c¸c kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, th«ng tin vÒ ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu,... - Ph©n xëng chÕ b¶n t¹o mÉu: Ph©n xëng nµy cã ba bé phËn chÝnh lµ : Vi tÝnh, b×nh b¶n, ph¬i b¶n NhiÖm vô chÝnh cña ph©n xëng lµ ®¸nh m¸y vi tÝnh, c¨n chØnh, s¾p ch÷ ®iÖn tö, t¹o ra mÉu in, sau ®ã ph©n mµu theo tõng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, sau ®ã chôp lªn b¶n kÏm, ph¬i b¶n. - Ph©n xëng in : §©y lµ phÇn c«ng viÖc chÝnh, quan träng trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c mÉu in sÏ ®îc ph©n xëng t¹o mÉu chuyÓn xuèng vµ ®îc in theo ®óng tiªu chuÈn c«ng nghÖ quy ®Þnh, theo tõng chñng lo¹i nhÊt ®Þnh. Ph©n xëng in l¹i t¸ch ra hai tæ riªng lµ tæ in b×a vµ tæ in ruét s¶n phÈm. Tuy nhiªn hai c«ng viÖc nµy thêng ®îc tiÕn hµnh song song víi nhau ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm ®ång bé vµ phèi hîp c«ng viÖc hîp lý h¬n. S¶n phÈm sau khi in ph¶i ®îc kiÓm tra chÆt chÏ vÒ møc ®ång ®Òu, ®Ñp m¾t. - Ph©n xëng hoµn thiÖn: Sau khi in, c¸c s¶n phÈm ph¶i hoµn thiÖn c¸c c«ng viÖc nh gÊp s¸ch (gÊp 1v¹ch, 2 v¹ch, 3 v¹ch), kh©u s¸ch hoÆc dËp ghim, sau ®ã ®îc ®ãng b×a vµ tiÕn hµnh c¾t xÐn, t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh. Tuy chia lµm ba ph©n xëng nhng ph©n xëng t¹o mÉu,chÕ b¶n, ph©n xëng in, ph©n xëng hoµn thiÖn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, s¶n phÈm cña ph©n xëng nµy lµ ®Çu vµo cña ph©n xëng kia. Do vËy tæ chøc qu¶n lý trong ba ph©n xëng ph¶i phèi hîp ®ång bé, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc, ®óng quy SV: Vò ThÞ Thu Nga 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ tr×nh c«ng nghÖ vµ cã chÊt lîng cao. II/ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD 1. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ c«ng ty s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ in Ên c¸c lo¹i s¸ch vë häc sinh …Víi quy m« s¶n xuÊt kh«ng lín, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh«ng phøc t¹p, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cho nªn bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô. * Phßng kÕ to¸n tµi vô t¹i C«ng ty NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô lµ híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu thËp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ban ®Çu, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. §ång thêi, phßng kÕ to¸n cßn cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Tõ ®ã, tham ma cho ban gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, c¸c quy ®Þnh phï hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn cña C«ng ty. Dùa trªn quy m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty cïng møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé, phßng kÕ to¸n tµi vô ®îc biªn chÕ 5 ngêi vµ ®îc tæ chøc theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh sau:  §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng: Cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung, ®iÒu hµnh, chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng trong phßng kÕ to¸n, x©y dùng m« h×nh bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty, tæ chøc c¸c bé phËn thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc cña bé m¸y kÕ to¸n, lËp thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng cÊp trªn vµ ph¸p luËt nhµ níc vÒ tµi chÝnh vµ kÕ to¸n.  TiÕp ®Õn lµ kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n vËt t, kÕ to¸n thanh to¸n vµ thñ quü.  KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô so s¸nh, ®èi chiÕu, tæng hîp sè liÖu tõ c¸c bé phËn kÕ to¸n, tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ kÕ to¸n tiªu thô, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nh b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o la chuyÓn tiÒn tÖ vµ thuyÕn minh b¸o c¸o tµi chÝnh.  KÕ to¸n vËt t: Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh vÒ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho vËt t. Më sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh nhËp- xuÊt vËt t. TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña hµng mua vÒ nhËp kho: tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt t ®· tiªu hao vµ sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i vËt t khi cã yªu cÇu.  KÕ to¸n thanh to¸n: Cã nhiÖm vô gióp kÕ to¸n trëng x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ghi chÐp, ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ SV: Vò ThÞ Thu Nga 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n vèn b»ng (tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi t¹i ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn…), ghi chÐp, theo dâi c«ng t¸c thanh to¸n víi c¸c ng©n hµng, kh¸ch hµng, víi nhµ cung cÊp. Tæng hîp, ph©n bæ ®óng tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, bhyt, bhxh, kpc®…cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn. §ång thêi cßn tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, theo dâi sù t¨ng, gi¶m TSC§ toµn c«ng ty.  Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña c«ng ty trong viÖc thu, chi cho c¸c ho¹t ®éng khi cã chøng tõ hîp lÖ. CÊp ph¸t l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khi ®Õn kú. Cã thÓ kh¸i qu¸t c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty qua s¬ ®å sau: KÕ to¸n trëng (trëng Phßng kÕ to¸n) KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü Quan hÖ chØ ®¹o -----> Quan hÖ ®èi chiÕu 2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn trong h¹ch to¸n hµng tån kho. Nhê ®ã, kÕ to¸n theo dâi ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn liªn lôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Cßn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc thùc hiÖn hµng th¸ng theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông trong C«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, hÖ thèng tµi kho¶n cña C«ng ty bao gåm hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC- Q§ - C§KT vµ c¸c tµi kho¶n söa ®æi, bæ sung c¸c th«ng t híng dÉn. Nhng do ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty kh«ng sö dông mét sè tµi kho¶n nh TK 113, TK 121, TK 128, TK 129, TK 139… VÒ hÖ thèng chøng tõ sö dông trong c«ng ty: HiÖn nay C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÇu hÕt c¸c chøng tõ do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh. Danh môc chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: SV: Vò ThÞ Thu Nga 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ  Chøng tõ lao ®éng tiÒn l¬ng bao gåm cã: B¶ng chÊm c«ng, phiÕu nghØ hëng b¶o hiÓm x· héi, phiÕu x¸c nhËn khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, hîp ®ång giao kho¸n.  Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, lÖnh nhËp vay vËt t, b¶ng thèng kª nhËp, b¶ng thèng kª xuÊt, thÎ kho.  Chøng tõ b¸n hµng: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ giÊy thanh to¸n t¹m øng…  Chøng tõ tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n thanh lý nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n më thÇu ®Êu gi¸ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, thÎ tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh… Tãm l¹i, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh ban hµnh vÒ chøng tõ. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ ®óng ®¾n t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh. Dùa vµo c¸c chøng tõ, kÕ to¸n tõng phÇn hµnh ghi chÐp vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin kÕ to¸n cho ban gi¸m ®èc trong C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®· ®îc ph¶n ¸nh ë c¸c chøng tõ gèc sÏ ®îc ghi vµo NhËt ký chung. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ë NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ C¸i c¸c tµi kho¶n. C«ng ty tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch theo nguyªn t¾c tËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo nguyªn t¾c ®èi øng tµi kho¶n. SV: Vò ThÞ Thu Nga 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc NhËp dù liÖu in trong m¸y M¸y xö lý vµ c¸c thao t¸c trong m¸y NhËt ký chung Sæ chi tiÕt Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Nh vËy, ta cã thÓ thÊy C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« võa ph¶i, cã ®ñ nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é nªn cã thÓ ghi sæ h×nh thøc NhËt ký chung dông kÕ to¸n m¸y. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy B¸o vµ c¸o¸ptµi chÝnh chÝnh lµ lîng sæ s¸ch sö dông kh«ng nhiÒu nªn dÔ dµng sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã h×nh thøc vÊn cã nhîc ®iÓm tÝnh kiÓm so¸t chÆt chÏ kh«ng cao. 3. Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty C«ng ty cµng ngµy cµng më réng quy m« s¶n xuÊt, nªn c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong th¸ng ngµy cµng nhiÒu. §Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty ®· ®a tin häc ho¸ vµo. C«ng ty ®· dùa trªn phÇn mÒm Fast Accounting ®Ó t¹o ra mét phÇn mÒm phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. §èi víi viÖc h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh, kh©u ®Çu tiªn cña quy tr×nh h¹ch to¸n trªn m¸y lµ kh©u thu thËp, xö lý ph©n lo¹i chøng tõ vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. §©y lµ kh©u quan träng nhÊt, bëi v× sau khi c¸c sè liÖu trªn ®îc nhËp vµo m¸y sÏ tù ®éng xö lý c¸c th«ng tin ®Ó ®a ra c¸c sæ chi tiÕt, sæ c¸i vµ c¸c lo¹i b¸o c¸o. NÕu kh©u ®Çu tiªn ®· nhËp kh«ng chÝnh x¸c th× tÊt c¶ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc do m¸y xö lý ®Òu kh«ng ®óng. SV: Vò ThÞ Thu Nga 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ PhÇn mÒm kÕ to¸n cã c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô.  HÖ thèng  KÕ to¸n tæng hîp  KÕ to¸n tiÒn mÆt  KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî ph¶i thu  KÕ to¸n hµng tån kho  KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh  KÕ to¸n chÝ phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm HÖ thèng menu trong ch¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y ®îc tæ chøc díi d¹ng 3 cÊp  CÊp 1: Bao gåm c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô  CÊp 2: LiÖt kª c¸c chøc n¨ng chÝnh trong ph©n hÖ nghiÖp vô bao gåm  CËp nhËt sè liÖu  Lªn b¸o c¸o  Khai b¸o danh môc tõ ®iÓn vµ tham sè tuú chän  CÊp 3: LiÖt kª c¸c chøc n¨ng cô thÓ ®îc nªu ra trong menu cÊp 2 t¬ng øng C¸c thao t¸c cËp nhËt 1 chøng tõ: Mµn h×nh nhËp chøng tõ gåm 3 phÇn  PhÇn 1: C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn chøng tõ nh: Sè seri, sè chøng tõ, ngµy th¸ng, ®Þa chØ, ghi ®Þnh kho¶n …  PhÇn 2:TiÕp tôc ghi nh÷ng phÇn cßn l¹i stt, m· tiÓu, m· tiÕt, diÔn gi¶i, sè lîng, thµnh tiÒn  PhÇn 3: C¸c nót chøc n¨ng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh nhËp chøng tõ nh: in, nhËp míi, nhËt ký, tho¸t. PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD I/ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD 1. CÊu thµnh chi phÝ C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh, s¶n SV: Vò ThÞ Thu Nga 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ phÈm ®îc s¶n xuÊt theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn liªn tôc. S¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c lo¹i s¸ch, vë…víi néi dung, mµu s¾c, kÝch cì kh¸c nhau. Mçi s¶n phÈm yªu cÇu vÒ ®¹t tiªu chuÈn vÒ sè lîng còng nh chÊt lîng. V× vËy, chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty bao gåm nhiÒu thø, nhiÒu lo¹i, ph¸t sinh mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc ë c¸c ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ.  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu…nh giÊy, mùc, b¨ng dÝnh cuén, b¨ng c¸ch trang…b×a, keo, dÇu pha mùc, chØ kh©u, chun vßng, dÇu ho¶… dïng trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm.  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm c¸c kho¶n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt  Chi phÝ s¶n xuÊt chung: bao gåm toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt ngoµi 2 kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp trªn. Bao gåm c¸c yÕu tè:  Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng: Lµ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.  Chi phÝ vËt liÖu: Lµ chi phÝ vÒ giÎ lau, dÇu mì…  Chi phÝ vÒ dông cô s¶n xuÊt: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ b¶o hé lao ®éng  Chi phÝ khÊu hao TSC§: Bao gåm c¸c kho¶n trÝch khÊu hao cña m¸y in, m¸y gÊp, m¸y xÐn, m¸y kh©u chØ, m¸y vµo b×a, m¸y cuén…  Chi phÝ söa ch÷a TSC§: Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt…  Chi phÝ ®éng lùc: Lµ toµn bé chi phÝ vÒ ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt  Chi phÝ kh¸c: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ë ngoµi ph©n xëng ngoµi c¸c yÕu tè trªn 2. §èi tîng tËp hîp chi phÝ C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD cã nhiÖm vô ho¹t ®éng gia c«ng in Ên c¸c lo¹i s¸ch b¸o, t¹p chÝ. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®îc tiÕn hµnh dùa vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng víi khèi lîng s¶n phÈm in lu«n thay ®æi. Quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc tæ chøc liªn tôc vµ khÐp kÝn qua c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nhng s¶n phÈm cã tÝnh ®Æc thï riªng lµ ®îc ®Æt mua tríc khi s¶n xuÊt. Khi s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng còng lµ lóc kÕt thóc SV: Vò ThÞ Thu Nga 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ hîp ®ång. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ ®ã vµ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c h¹ch to¸n. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt hµng. 3. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ T¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu 3.1.1 §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong s¶n xuÊt, nã lµ yÕu tè chÝnh nh»m t¹o ra s¶n phÈm. C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD víi ho¹t ®éng chÝnh lµ gia c«ng in Ên c¸c lo¹i s¸ch b¸o, t¹p chÝ … kh¸c nhau, do ®ã NVL mµ C«ng ty sö dông lµ nh÷ng vËt liÖu mang tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh in chñ yÕu lµ giÊy, b×a, mùc, b¶n diazo vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c. Trong ®ã: GiÊy bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: GiÊy VÜnh Phó, giÊy b¸o Nga, giÊy Trung Quèc, giÊy NhËt, giÊy B·i B»ng…giÊy b×a nh VÜnh Phò, b×a Couche… GiÊy chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ nªn ®îc theo dâi riªng. T¬ng øng víi giÊy th× t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD mùc in vµ b¶n diazo. B¶n diazo cho m¸y 16b trang lo¹i 2 mµu cña §øc, TiÖp, B¶n diazo cho m¸y 8 trang 2 mµu. Mùc in còng cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: Mùc in ®en né, mùc in ®en §øc, mùc in mµu §øc, Trung Quèc… Ngoµi ra cßn sö dông rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu vµ ho¸ chÊt kh¸c nh: ChØ kh©u tay, chØ kh©u pªc«, chØ nil«ng, bét hå, keo thÐp ®ãng…®Ó hoµn thµnh c¸c ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ xuÊt b¶n còng nh c¸c kh¸ch hµng. Víi ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt chñ yÕu lµ in s¸ch gi¸o khoa cho Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. Khi mçi ®¬n ®Æt hµng ®îc ký kÕt víi Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, th× giÊy lµ do Nhµ xuÊt b¶n cung cÊp. Lóc ®ã, kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ sè lîng. §Õn khi hoµn thµnh ®¬n ®Æt hµng C«ng ty sÏ quyÕt to¸n víi Nhµ xuÊt b¶n phÇn nguyªn vËt liÖu nµy trªn c¬ së s¶n phÈm bµn giao. Cßn víi c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c, vµ giÊy dïng cho s¶n xuÊt c¸c ®¬n ®Æt hµng ngoµi Nhµ xuÊt b¶n hoÆc cña Nhµ xuÊt b¶n nhng kh«ng ph¶i lµ s¸ch gi¸o khoa th× kÕ to¸n theo dâi vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. Chi phÝ NVL cña C«ng ty thêng chiÕm tíi 70% gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã lµ mét tØ lÖ lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. V× vËy viÖc tËp hîp chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi chi phÝ vËt liÖu cã tÇm quan träng trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi gãp phÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý tiÕt kiÖm NVL tõ ®ã gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. SV: Vò ThÞ Thu Nga 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ T¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD, mäi nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô s¶n xuÊt cô thÓ. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu. Trªn tõng phiÕu xuÊt kho cã ghi râ môc ®Ých sö dông cho tµi liÖu nµo, sè lîng, sè tiÒn, ®Þa ®iÓm sö dông cô thÓ (viÖc xuÊt kho nµy c¨n cø theo b¶n ®Þnh møc tiªu hao vËt t; theo tõng tµi liÖu ®îc x©y dùng cho tõng hîp ®ång). Nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n phÈm sÏ ®îc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tËp hîp cho tõng ®¬n hµng. HiÖn nay, C«ng ty ®ang tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ mua lµ gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT vµ gi¸ vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = Gi¸ mua cha tÝnh + Chi phÝ thu mua nhËp kho thuÕ GTGT (vËn chuyÓn, bèc dì) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng trong lý th× tuú tõng trêng hîp cô thÓ. NÕu vËt t sö dông mét lÇn th× ®¬n vÞ nhËp gi¸ nµo th× xuÊt ®óng gi¸ ®ã. VÝ dô: vËt liÖu cßn cã hµng tån kho ®¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. C¸ch tÝnh nh sau: §¬n gi¸ Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp trong kú b×nh qu©n = Sè lîng vËt liÖu ®Çu kú + Sè lîng vËt liÖu nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = xuÊt dïng Sè lîng vËt liÖu xuÊt dïng x §¬n gi¸ b×nh qu©n 3.1.2 Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Khi mét hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt víi kh¸ch hµng, phßng kÕ ho¹ch vËt t sÏ viÕt lÖnh s¶n xuÊt sè 225/sxp, c¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt c¸n bé vËt t ®a ra b¶n ®Þnh møc vËt t theo tµi liÖu (biÓu sè 1). C¨n cø vµo b¶n ®Þnh møc vËt t nµy c¸n bé phßng kÕ ho¹ch viÕt phiÕu xuÊt kho (biÕu sè 2). VÝ dô: Trong th¸ng 1 n¨m 2006 cã mét hîp ®ång kinh tÕ sè 04/ H§KT ký kÕt gi÷a Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc víi C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD;; ký ngµy 03/01/2006 vÒ viÖc: In 31.040 cuèn Ng÷ v¨n 9 tËp 1 Khæ 17x24 Sè trang ruét: 244 Sè mµu ruét: 1 Sè mµu b×a: 410 SV: Vò ThÞ Thu Nga 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 1 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc – bé gd & ®t C«ng Ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶n tÝnh ®Þnh møc vËt t theo tõng lo¹i tµi liÖu (Dïng ®Ó xuÊt, theo dâi, quyÕt to¸n vËt t theo tõng tµi liÖu) Sè 04/§MVT A: C¸c th«ng sè Tªn tµi liÖu: Ng÷ v¨n 9 tËp 1 Sè Ên phÈm: 145/sxc Tªn ®¬n vÞ kh¸ch hµng ®Æt in: Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Hîp ®ång sè: 04 Sè lîng in theo hîp ®ång: 31.040 Ph¬ng ph¸p ®ãng s¸ch : ChØ keo Khæ tµi liÖu: 17x24 Sè ruét s¸ch : 244 Sè mµu ruét: 1 Sè mµu b×a s¸ch : 410 GiÊy b×a : C200 g/m2 GiÊy ruét: T©n Mai 80 g/m2 Ph©n tÝch: + Tæng trang in thùc tÕ : 7.511.680 - Trang in ®en : 3.360.000 - Trang in mµu: 62.080 B. §Þnh møc vËt t 1. Tæ chÕ b¶n B¶n 16 trang: 30 b¶n B¶n 8 trang 2 mµu: 4 b¶n 2. Ph©n xëng in offset Mùc ®en (TQ) : 32,3 kg Mùc ®en (§NA): 1,5 kg Mùc mµu (TQ) : 29,8 kg Mì : 0,2 DÇu nhên :3 DÇu ho¶ : 15,2 GiÊy in ruét: 70x99 Yªu cÇu pha c¾t: 71,5x51 Sè lîng giÊy ruét: 2.376.642 tê In chÝnh: 232.500 tê Bï háng in: 3.906 tê Bï hoµn thiÖn: 170 tê Lu chiÓu 60c: 306 tê 3. Ph©n xëng hoµn thiÖn ChØ kh©u: 47.677- (7.946x3) Keo vµo b×a: 74,2 kg Ngêi tÝnh Ký, hä tªn SV: Vò ThÞ Thu Nga GiÊy in b×a: 72x102 Yªu cÇu pha c¾t: 69,2x49,2 Sè lîng giÊy b×a: 3.972 In chÝnh:3.875 Bï háng in:76 Bï hoµn thiÖn:16 Lu chiÓu 60c: 5 Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006 Trëng phßng KH_VT Gi¸m ®èc Ký, hä tªn Ký, hä tªn 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 2 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o Dôc- bé GD&§T C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD PhiÕu xuÊt kho Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006 Hä tªn ngêi nhËn hµng: Bµ H»ng – PX in OFFSET Tªn tµi liÖu: Ng÷ v¨n 9 tËp 1 Hîp ®ång in sè: 04 Sè trang ruét: 244 Mµu ruét: 01 STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t GiÊy T©n Mai Sè tê chÝnh Bï háng in Bï háng m¸y gÊp La chiÓu Bï % mµu Céng Sè 145/ LC Sè lîng in: 31.040 Sè lîng §¬n Thµnh tiÒn §vt Theo chøng Thùc xuÊt gi¸ tõ tê 260,375 632 164,545,624 tê 232,500 tê 3,906 tê 930 tê 306 tê 0 237,642 260,375 164,545,624 Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n Thñ kho Ngêi nhËn Phô tr¸ch ®¬n vÞ H»ng ngµy c¸c phiÕu xuÊt kho theo (biÓu 2) sÏ ®îc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cËp nhËt vµo phÇn mÒm kÕ to¸n theo mµn h×nh giao diÖn sau (biÓu sè 3): SV: Vò ThÞ Thu Nga 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 3 Nh×n vµo giao diÖn mµn h×nh trªn ta sÏ thÊy ®îc Stt, m· vËt t, quÕt ®Þnh in, m· s¸ch, sè lîng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn. T¹i « quyÕt ®Þnh in kÕ to¸n sÏ theo dâi viÖc xuÊt vËt t cho tõng hîp ®ång trong th¸ng, chÝnh v× vËy t¹i C«ng ty chi phÝ nguyªn vËt liÖu sÏ ®îc kÕ to¸n tËp hîp cho tõng hîp ®ång. §Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp nh sau:(BiÓu sè 4) SV: Vò ThÞ Thu Nga 20
- Xem thêm -