Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 9

  • Số trang: 134 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp ®ang lµ mét xu thÕ kh¸ch quan vµ diÔn ra nhanh chãng. Sù kiÖn ViÖt Nam chÝnh thøc gia nhËp WTO ®¸nh dÊu thêi kú thuËn lîi mµ còng nhiÒu th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ héi nhËp nµy, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ dÞch vô còng nh- Nhµ n-íc ph¶i n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ®Ó c¬ chÕ thÞ tr-êng vÉn n»m trong vßng kiÓm so¸t cña Nhµ n-íc. N¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ l¹i phô thuéc vµo c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Theo ®ã, doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ph¶i dùa trªn c¬ së lµ hµnh lang ph¸p luËt æn ®Þnh, chÆt chÏ, linh ho¹t vµ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cña nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Ngµnh c«ng nghiÖp x©y l¾p lµ mét ngµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ, ngµnh vÉn cßn ch-a ph¸t triÓn hÕt n¨ng lùc vèn cã. §Ó ph¸t huy vai trß quan träng còng nh- n¨ng lùc cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cÇn ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc, lu«n n¾m b¾t kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ mäi th«ng tin chi tiÕt vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh, chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ ®óng ®¾n. C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sè 9 lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p ®iÓn h×nh víi s¶n phÈm chñ yÕu lµ ®-êng bé, cÇu, cèng… Trong nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, còng nh- nhiÒu doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c, bµi to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh lu«n ®Æt ra cho C«ng ty nhiÒu th²ch thøc. V× thÕ, em chän ®Ò t¯i “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sè 9 ” ®Ó t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n phÇn hµnh nµy t¹i C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sè 9, ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c chÞ phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty vµ sù chØ b¶o cña gi¸o viªn h-íng dÉn, em ®· hiÓu ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi chung, cña C«ng ty nãi riªng. Kh«ng nh÷ng vËy, em cßn ®-îc biÕt chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông trong thùc tÕ t¹i C«ng ty nh- thÕ nµo. Qua ®©y, em xin ®-îc tr×nh bµy mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. §Ó lµm râ nh÷ng néi dung trªn, LuËn v¨n tèt nghiÖp cña em bao gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sè 9 PhÇn 3: Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sè 9 Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Liªn vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sè 9 ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Do cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong cã ®-îc sù gãp ý cña c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ trong C«ng ty em cã ®iÒu kiÖn bæ sung, n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh vµ phôc vô tèt cho c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng x©y l¾p, vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng x©y l¾p ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p X©y l¾p lµ mét ngµnh s¶n xuÊt ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi chøc n¨ng t¹o c¬ së vËt chÊt, ngµnh x©y l¾p lu«n lu«n ph¶i ®i tr-íc t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. So víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, ngµnh x©y l¾p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh- s¶n phÈm hoµn thµnh. Nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng nµy ®· chi phèi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. §ã lµ: S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, vËt kiÕn tróc… cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi…V× vËy ho¹t ®éng nµy ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm b¾t buéc ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi c«ng). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm th-íc ®o. S¶n phÈm x©y l¾p th-êng cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt (xe, m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng, ng-êi lao ®éng,…) ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. C«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n vËt t-, tµi s¶n v× thÕ mµ phøc t¹p do ¶nh h-ëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, dÔ mÊt m¸t, h- háng… S¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao ®-a vµo sö dông th-êng kÐo dµi, phô thuéc vµo quy m«, tÝnh phøc t¹p vÒ kü thuËt cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®-îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i chia thµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. C¸c c«ng viÖc th-êng diÔn ra ngoµi trêi nªn chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña c¸c nh©n tè m«i tr-êng nh- n¾ng, m-a, b·o lò… Do ®ã, c¸c nhµ thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh c«ng tr×nh (chñ ®Çu t- gi÷ l¹i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn gi¸ trÞ c«ng tr×nh, khi hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh míi tr¶ l¹i cho ®¬n vÞ x©y l¾p…) S¶n phÈm x©y l¾p ®-îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t- (gi¸ ®Êu thÇu), do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ hiÖn râ (v× ®· quy ®Þnh gi¸ c¶, ng-êi mua, ng-êi b¸n cã tr-íc khi x©y dùng th«ng qua hîp ®ång giao nhËn thÇu…). Nh- vËy, vÒ b¶n chÊt ®©y lµ h×nh thøc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p. §ã lµ: §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ cã thÓ lµ h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc cña h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc nhãm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh… tõ ®ã c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ thÝch hîp. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, khèi l-îng x©y l¾p cã dù to¸n riªng ®· hoµn thµnh… Tõ ®ã x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p lËp dù to¸n trong XDCB, dù to¸n ®-îc lËp theo tõng h¹ng môc chi phÝ. §Ó cã thÓ so s¸nh, kiÓm tra chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p thùc tÕ ph¸t sinh víi dù to¸n, chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ®-îc ph©n lo¹i theo chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NC trùc tiÕp, chi phÝ sö dông MTC, chi phÝ s¶n xuÊt chung. 1.2. Vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý CPSX vµ tÝnh GT s¶n phÈm x©y l¾p cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu, hÖ thèng tµi kho¶n, sæ s¸ch kÕ to¸n ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña c¸c ngµnh liªn quan, c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n. - X¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng, ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi toµn bé CPSX ph¸t sinh. KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ, ph¸t hiÖn kÞp thêi chªnh lÖch ngoµi kÕ ho¹ch, t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ cã h-íng kh¾c phôc. TÝnh to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, t×m hiÓu vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §Þnh kú ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. LËp c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt vÒ CPSX vµ gi¸ thµnh ®Ó cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o, gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi, hîp lý. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 2.1. Chi phÝ s¶n xuÊt trong kinh doanh x©y l¾p 2.1.1. Kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp cña 3 yÕu tè: t- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh tiªu hao cña chÝnh b¶n th©n 3 yÕu tè trªn. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, ng-êi s¶n xuÊt ph¶i bá ra chi phÝ vÒ thï lao lao ®éng, vÒ t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. Nh- vËy, CPSX chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu dïng trong mét kú ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Còng nh- c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p. Chi phÝ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Trong ®ã, chi phÝ NC chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña lao ®éng sèng, chi phÝ NVL, chi phÝ sö dông MTC,…lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña lao ®éng vËt ho¸. 2.1.2. Ph©n lo¹i Chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p nãi riªng cã rÊt lo¹i, nhiÒu kho¶n kh¸c nhau c¶ vÒ néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông,…§Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n, c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, môc ®Ých vµ yªu cÇu qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp còng kh¸c nhau. Do ®ã mµ chi phÝ s¶n xuÊt còng ®-îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi nh÷ng môc ®Ých vµ yªu cÇu kh¸c nhau ®ã. D-íi ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu:  Ph©n theo yÕu tè chi phÝ §Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp, qu¶n lý chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ban ®Çu thèng nhÊt cña nã mµ kh«ng xÐt ®Õn c«ng dông cô thÓ, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh cña chi phÝ, chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph©n lo¹i theo c¸c yÕu tè sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - YÕu tè chi phÝ NVL: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu chÝnh, phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô…sö dông vµo s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p (lo¹i trõ gi¸ trÞ vËt liÖu ®-îc dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi). - YÕu tè chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc: Sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú (trõ sè kh«ng dïng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi). - YÕu tè chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng: Ph¶n ¸nh tæng tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp mang tÝnh chÊt l-¬ng ph¶i tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n trùc tiÕp, gi¸n tiÕp thi c«ng x©y l¾p. - YÕu tè chi phÝ BHXB, BHYT, KPC§: Ph¶n ¸nh phÇn BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. - YÕu tè chi phÝ khÊu hao xe, m¸y thi c«ng vµ c¸c TSC§ kh¸c: Ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao xe, m¸y thi c«ng vµ tÊt c¶ c¸c TSC§ ph¶i trÝch trong kú sö dông cho ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p trong kú. - YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng x©y l¾p. - YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch-a ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú. C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè chi phÝ nµy cã t¸c dông lín trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phi cña doanh nghiÖp. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, ®©y lµ c¬ së ®Ó tËp hîp CPSX theo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ vµ gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n CPSX, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm,…§èi víi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, c¸ch ph©n lo¹i nµy chØ ra ®©u lµ yÕu tè chi phÝ cÇn tiÕt kiÖm, ®©u lµ yÕu tè chi phÝ cÇn t¨ng c-êng qu¶n lý ®Ó nhµ qu¶n lý cã thÓ ®-a ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ hîp lý.  Ph©n theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm C¨n cø vµo ý nghÜa cña chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh toµn bé, chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph©n chia thµnh nh÷ng kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp: Lµ chi phÝ cña c¸c vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt kÕt cÊu, gi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo vËt kiÕn tróc…cÇn thiÕt ®Ó tham gia cÊu thµnh nªn s¶n phÈm x©y l¾p. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ NC trùc tiÕp: Lµ c¸c chi phÝ tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, phô cÊp l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y l¾p c«ng tr×nh. Kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh- KPC§, BHXH, BHYT cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p. - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Lµ chi phÝ cho c¸c m¸y thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi l-îng c«ng t¸c x©y, l¾p b»ng m¸y. Chi phÝ sö dông MTC bao gåm chi phÝ th-êng xuyªn vµ chi phÝ t¹m thêi: + Chi phÝ th-êng xuyªn sö dông MTC: Bao gåm l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, phôc vô m¸y…; chi phÝ vËt liÖu; chi phÝ CCDC; chi phÝ khÊu hao MTC; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. + Chi phÝ t¹m thêi sö dông MTC: Bao gåm chi phÝ söa ch÷a lín MTC (®¹i tu, trung tu…); chi phÝ c«ng tr×nh t¹m thêi cho MTC (lÒu, l¸n, bÖ, ®-êng ray ch¹y m¸y…). Chi phÝ t¹m thêi cã thÓ ph¸t sinh tr-íc (®-îc h¹ch to¸n vµo TK 142) sau ®ã ®-îc ph©n bæ dÇn vµo bªn Nî TK 623. HoÆc ph¸t sinh sau nh-ng ph¶i trÝch tr-íc vµo chi phÝ x©y, l¾p trong kú (do liªn quan tíi viÖc sö dông thùc tÕ MTC trong kú), tr-êng hîp nµy ph¶i tiÕn hµnh trÝch tr-íc chi phÝ sö dông TK 335 (ghi Nî TK 623, Cã TK 335). - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cña ®éi, c«ng tr-êng x©y dùng gåm: l-¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l-¬ng theo tû lÖ quy ®Þnh (19%) cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ c«ng nh©n trong biªn chÕ trùc tiÕp tham gia thi c«ng x©y l¾p, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng chung cho ho¹t ®éng cña ®éi, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ CCDC vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi … C¸ch ph©n lo¹i nµy võa lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, võa ®-îc sö dông ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Do vËy, ®©y cßn lµ c¨n cø ®Ó kiÓm so¸t vµ qu¶n lý chi phÝ. C¸ch ph©n lo¹i nµy cßn gióp doanh nghiÖp cã c¬ së lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra chi phÝ, x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hoµ vèn, ph©n tÝch vµ lËp kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm chi phÝ, cã kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, gi¸ c¶, … Trªn ®©y lµ 2 c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu cña kÕ to¸n tµi chÝnh. Ngoµi ra, theo kÕ to¸n qu¶n trÞ, chóng ta cßn cã thÓ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi phÝ vµ khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, ph©n lo¹i theo ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ víi ®èi t-îng chÞu chi phÝ, … 2.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.2.1. Kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh thèng nhÊt bao gåm 2 mÆt: mÆt hao phÝ vµ mÆt kÕt qu¶ s¶n xuÊt. TÊt c¶ nh÷ng kho¶n chi phÝ (ph¸t sinh trong kú, kú tr-íc chuyÓn sang)vµ c¸c chi phÝ trÝch tr-íc cã liªn quan tíi khèi l-îng s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh trong kú sÏ t¹o nªn chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p chÝnh lµ toµn bé chi phÝ tÝnh b»ng tiÒn ®Ó hoµn thµnh khèi l-îng x©y l¾p theo quy ®Þnh. 2.2.2. Ph©n lo¹i Còng nh- CPSX, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh còng nh- yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ thµnh ®-îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau  Ph©n theo thêi ®iÓm tÝnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh, cã c¸c lo¹i gi¸ thµnh: - Gi¸ thµnh dù to¸n: Lµ tæng sè chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh khèi l-îng x©y l¾p c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh dù to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc vµ khung gi¸ quy ®Þnh ¸p dông cho tõng vïng l·nh thæ. Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n – Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc Trong ®ã: + Gi¸ trÞ dù to¸n: §-îc x¸c ®Þnh dùa vµo ®Þnh møc, khung gi¸ quy ®Þnh ¸p dông cho tõng vïng l·nh thæ cña Nhµ n-íc vµ dùa trªn mÆt b»ng gi¸ c¶ cña thÞ tr-êng. + Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc: §-îc Nhµ n-íc quy ®Þnh trong tõng thêi kú - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: §-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi b-íc vµo kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ kú tr-íc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n chi phÝ cña kú kÕ ho¹ch. ChØ tiªu nµy ®-îc x¸c lËp trªn c¬ së gi¸ thµnh dù to¸n: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = Gi¸ thµnh dù to¸n – Møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho phÐp tÝnh to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh sao cho chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ kh«ng v-ît qu¸ tæng CPSX dù kiÕn trong kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh bµn giao khèi l-îng x©y l¾p mµ ®¬n vÞ ®· nhËn thÇu. §©y lµ chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thi c«ng vµ tÝnh trªn c¬ së sè liÖu kÕ to¸n vÒ CPSX cña khèi l-îng x©y l¾p thùc hiÖn trong kú. Gi÷a 3 lo¹i gi¸ thµnh trªn cã mèi quan hÖ víi nhau vÒ l-îng nh- sau: Gi¸ thµnh dù to¸n ≥ Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ≥ Gi¸ thµnh thùc tÕ  Ph©n theo ph¹m vi ph¸t sinh cña chi phÝ - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p trong ph¹m vi ®¬n vÞ thi c«ng (c«ng tr-êng): chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NC trùc tiÕp, chi phÝ sö dông MTC, chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Gi¸ thµnh toµn bé: Ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn c«ng t¸c thi c«ng, nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh x©y l¾p,… Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ b¸n hµng + Chi phÝ QLDN C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho nhµ qu¶n lý biÕt ®-îc kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng s¶n phÈm. Tuy vËy nh-ng do c¸ch thøc chän tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nªn kh«ng tr¸nh khái viÖc tÝnh gi¸ trÞ c«ng tr×nh kh«ng chÝnh x¸c. 2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p §øng trªn gãc ®é lý luËn, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau. §ã lµ 2 mÆt thèng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: mét mÆt lµ hao phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, mét mÆt lµ kÕt qu¶ thu ®-îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã. C¶ hai ®Òu lµ toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Nh-ng vÒ mÆt gi¸ trÞ l¹i cã sù kh¸c nhau, do: CPSX lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mét thêi kú nhÊt ®Þnh, kh«ng tÝnh ®Õn viÖc s¶n phÈm ®· hoµn thµnh ch-a. Trong khi ®ã, gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i lµ tæng hîp c¸c hao phÝ ®ã g¾n liÒn víi mét khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. Do ®ã, tæng CPSX = tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh khi CPSX dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú b»ng nhau. Mèi quan hÖ cña CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn biÓu hiÖn ë: - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i dùa vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n CPSX Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sù tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ CPSX sÏ ¶nh h-íng ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Qu¶n lý tèt CPSX lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®Ó qu¶n lý tèt gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh dùa trªn c¸c chØ tiªu cña CPSX: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Chi phÝ s¶n = hoµn thµnh xuÊt dë dang + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®Çu kú Chi phÝ s¶n - xuÊt dë dang trong kú cuèi kú ViÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang phô thuéc vµo ph-¬ng thøc thanh to¸n khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao gi÷a bªn thi c«ng vµ bªn chñ ®Çu t-. 3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 3.1. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 3.1.1. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: Trong s¶n xuÊt x©y l¾p, x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n CPSX cã vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng h¹ch to¸n gióp tËp hîp chÝnh x¸c c¸c kho¶n CP ph¸t sinh trong kú. Theo ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®¶m b¶o cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, kÞp thêi. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n VAS 15, CPSX trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®-îc tËp hîp theo hîp ®ång x©y dùng. ChuÈn mùc kÕ to¸n quy ®Þnh, chi phÝ hîp ®ång x©y dùng bao gåm:  Chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn Hîp ®ång x©y dùng: - Chi phÝ NVL bao gåm c¶ thiÕt bÞ thi c«ng. - Chi phÝ NC ë c¸c c«ng tr-êng bao gåm c¶ chi phÝ gi¸m s¸t c«ng tr-êng. - Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, TSC§ kh¸c sö dông ®Ó thi c«ng. - Chi phÝ vËn chuyÓn, th¸o dì, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ. - Chi phÝ thuª nhµ x-ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång. - Chi phÝ thiÕt kÕ vµ trî gióp kü thuËt liªn quan ®Õn Hîp ®ång. - Chi phÝ dù tÝnh ®Ó söa ch÷a c«ng tr×nh. - C¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c.  Chi phÝ chung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c Hîp ®ång x©y dùng: - Chi phÝ b¶o hiÓm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ thiÕt kÕ, trî gióp kü thuËt liªn quan ®Õn nhiÒu hîp ®ång. - Chi phÝ qu¶n lý chung trong x©y dùng. - Chi phÝ ®i vay nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®i vay Ngµnh kinh doanh x©y l¾p cã quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, s¶n xuÊt s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi,…®ßi hái mçi c«ng tr×nh ph¶i cã dù to¸n vµ thiÕt kÕ thi c«ng riªng. Do ®ã, ®èi t-îng h¹ch to¸n CPSX trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ë n-íc ta hiÖn nay th-êng ®-îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh. §èi t-îng h¹ch to¸n CPSX linh ho¹t tuú thuéc s¶n phÈm, lo¹i h×nh doanh nghiÖp cô thÓ,… Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n CPSX theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh: Chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ tæng CPSX tËp hîp theo tõng ®èi t-îng tõ khi ký kÕt hîp ®ång ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n CPSX theo ®¬n ®Æt hµng: CPSX ph¸t sinh sÏ ®-îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i theo tõng ®¬n ®Æt hµng. Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh, tæng sè chi phÝ ph¸t sinh theo tõng ®¬n ®Æt hµng kÓ tõ khi ký kÕt hîp ®ång ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n hµng ®ã. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n CPSX theo khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh: Toµn bé CP ph¸t sinh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh ®-îc tËp hîp cho tõng ®èi t-îng chÞu CP. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh lµ toµn bé chi phÝ bá ra trong giai ®o¹n thi c«ng khèi l-îng x©y l¾p ®ã. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n CPSX theo c¸c ®¬n vÞ hoÆc khu vùc thi c«ng: CPSX ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo tõng ®¬n vÞ thi c«ng. T¹i mçi ®¬n vÞ ®ã, CPSX ®-îc tËp hîp theo mçi ®èi t-îng chÞu chi phÝ: c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®oan thi c«ng,…Khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c ph-¬ng ph¸p thÝch hîp. 3.1.2. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, phô, nhiªn liÖu, vËt kÕt cÊu,…®-îc sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. Trong thi c«ng x©y l¾p, chi phÝ NVLTT chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ ®-îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Do vËy tiÕt kiÖm chi phÝ NVLTT cã ý nghÜa rÊt quan träng trong môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Chøng tõ sö dông: Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVLTT lµ PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Ho¸ ®¬n GTGT, VËn ®¬n, B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt,… - Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVLTT, kÕ to¸n sö dông TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. KÕt cÊu cña TK nµy nh- sau: Nî TK 621 - TËp hîp chi phÝ NVL dïng trùc tiÕp cho thi c«ng c«ng tr×nh. - Gi¸ trÞ NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi. - KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ NVLTT. TK 621 kh«ng cã sè d- cuèi kú - Cã Tr×nh tù h¹ch to¸n: Khi xuÊt hoÆc mua NVL sö dông ngay vµo c«ng tr×nh, ta cã: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 1: H¹ch to¸n tæng hîp CP NVLTT TK 152 TK 621 TK 152, 111, 112,… XuÊt kho NVL VËt t- dïng kh«ng hÕt Cho s¶n xuÊt NhËp kho, ®em b¸n TK 111, 112 TK 154 Mua vËt tSö dông ngay KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT TK 133 ThuÕ GTGT 3.1.3. KÕ to¸n chi phÝ NC trùc tiÕp. Chi phÝ NCTT lµ kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng thuéc biªn chÕ cña doanh nghiÖp vµ cho lao ®éng thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc. - Chøng tõ sö dông: Hîp ®ång lao ®éng, Hîp ®ång giao kho¸n, B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng,… - Tµi kho¶n sö dông: TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc,…Tuy nhiªn, kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, t¹i doanh nghiÖp x©y l¾p, c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµ c¸c kho¶n tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 622 mµ ®-îc h¹ch to¸n vµo TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung. KÕt cÊu TK 622 nh- sau: Nî TK 622 Cã - TËp hîp chi phÝ NCTT tham gia x©y - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ l¾p NCTT cho tõng ®èi t-îng chÞu CP TK nµy còng kh«ng cã sè d- cuèi kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tr×nh tù h¹ch to¸n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ NCTT TK 334 TK 622 TK 154 TiÒn l-¬ng, phô cÊp KÕt chuyÓn L-¬ng ph¶i tr¶ Chi phÝ NCTT TK 335 trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña CNSX 3.1.4. KÕ to¸n chi phÝ sö dông MTC Chi phÝ sö dông MTC lµ toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc sö dông c¸c lo¹i xe, m¸y thi c«ng ®Ó trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p cho c¸c c«ng tr×nh. Chi phÝ sö dông MTC bao gåm: chi phÝ vËt liÖu, nhiªn liÖu, chi phÝ nh©n viªn ®iÒu khiÓn MTC, chi phÝ khÊu hao MTC, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho MTC vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, MTC th-êng kh«ng chØ thùc hiÖn cho mét c«ng tr×nh mµ cã thÓ tham gia thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cña doanh nghiÖp, do ®ã khi h¹ch to¸n ph¶i ph©n bæ chi phÝ nµy cho c¸c c«ng tr×nh theo tû lÖ thÝch hîp: CPSDMTC ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh = Tæng CPSDMTC cÇn ph©n bæ Tæng tiªu thøc pbæ cña tÊt c¶ c¸c CT x Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng CT - Chøng tõ sö dông: ThÎ TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§, NhËt tr×nh m¸y, B¶ng theo dâi ca xe,… - Tµi kho¶n sö dông: TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. + TK nµy chØ sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông MTC trong tr-êng hîp DN x©y l¾p thùc hiÖn x©y, l¾p c«ng tr×nh theo ph-¬ng thøc thi c«ng hçn hîp (võa thi c«ng thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y). + Kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 623 c¸c kho¶n trÝch vÒ BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l-¬ng vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt cÊu cña TK 623: Nî TK 623 Cã - C¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn MTC - C¸c kho¶n gi¶m CP SDMTC (chi phÝ NVL, chi phÝ tiÒn l-¬ng cña CN - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ CP SD ®iÒu khiÓn m¸y, CP khÊu hao ,…) MTC cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc CT TK 623 cuèi kú kh«ng cã sè d-. TK 623 ®-îc chi tiÕt thµnh: + TK 6231: chi phÝ nh©n c«ng + TK 6232: chi phÝ NVL + TK 6233: chi phÝ CCDC s¶n xuÊt + TK 6234: chi phÝ khÊu hao MTC + TK 6237: chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6238: chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn - Tr×nh tù h¹ch to¸n: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ sö dông MTC phô thuéc vµo h×nh thøc sö dông MTC cña DN. Tr-êng hîp MTC thuª ngoµi: S¬ ®å 3: KÕ to¸n chi phÝ sö dông MTC thuª ngoµi TK 111,112,331 TK 6237 TK 154 Gi¸ thuª MTC KÕt chuyÓn CP (ch-a thuÕ GTGT) SD MTC TK 133 ThuÕ GTGT Tr-êng hîp ®éi x©y l¾p tæ chøc ®éi MTC hçn hîp: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 4: KÕ to¸n chi phÝ sö dông MTC tr-êng hîp cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng hçn hîp TK 152,153,242 TK 623 TK 1541 XuÊt kho NVL,CCDC Cho sö dông MTC TK 111,112,331 C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi kh¸c TK 133 ThuÕ GTGT KÕt chuyÓn chi phÝ TK 334 Sö dông MTC Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn MTC TK 214,335 Chi phÝ khÊu hao, Söa ch÷a lín MTC Tr-êng hîp DN cã tæ chøc ®éi MTC riªng: S¬ ®å 5: KÕ to¸n chi phÝ sö dông MTC tr-êng hîp cã tæ chøc ®éi MTC riªng TK 152 TK 621 XuÊt NVL cho MTC TK 334 TK 1543 KÕt chuyÓn chi phÝ K/C chi phÝ SDMTC NVL TT NÕu ®éi kh«ng x¸c ®Þnh TK 622 KÕt qu¶ riªng L-¬ng c«ng nh©n KÕt chuyÓn chi phÝ ®iÒu khiÓn MTC NC TT TK 152,214,… TK 623 TK 512 G/b¸n néi bé TK 627 TK 3331 CP dïng ®Ó qu¶n lý KÕt chuyÓn chi phÝ ThuÕ ®éi m¸y thi c«ng SXC GTGT TK 632 KÕt chuyÓn gi¸ vèn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ riªng 3.1.5. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ SXC lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p. Chi phÝ nµy lµ c¸c kho¶n CPSX cña tæ, ®éi x©y dùng bao gåm: l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) vµ tiÒn ¨n ca cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng x©y l¾p, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC, chi phÝ NVL, CCDC, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng chung cña ®éi vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi. - Chøng tõ sö dông: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l-¬ng, B¶ng ph©n bæ l-¬ng vµ BHXH, B¶ng thanh to¸n dÞch vô mua ngoµi, Ho¸ ®¬n GTGT, PhiÕu chi, B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC,… - Tµi kho¶n sö dông: TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung. KÕt cÊu cña TK 627: Nî TK 627 Cã - TËp hîp chi phÝ SXC thùc tÕ ph¸t - C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ SXC. sinh - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ SXC cho c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ TK 627 kh«ng cã sè d- cuèi kú. TK 627 ®-îc chi tiÕt thµnh: + TK 6271: chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng + TK 6272: chi phÝ NVL + TK 6273: chi phÝ CCDC + TK 6274: chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6277: chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6278: chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn - Tr×nh tù h¹ch to¸n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 6: KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334,338 TK 627 TK 152,111 Chi phÝ tiÒn l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi C¸c kho¶n ghi gi¶m Vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Chi phÝ SXC TK 152,153 TK 1541 XuÊt NVL, CCDC cho SXC P/bæ chi phÝ SXC cho c¸c ®/t-îng tÝnh GT TK 214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ cña ®éi TK 331 Chi phÝ b»ng tiÒn vµ thuª ngoµi kh¸c TK 632 TK 133 ThuÕ GTGT K/C chi phÝ SXC vµo TK 352 Gi¸ vèn hµng ho¸ TrÝch tr-íc CP söa ch÷a, B¶o hµnh CT 3.1.6. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt C¨n cø vµo ®èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®· x¸c ®Þnh, cuèi kú kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh GTSP tÝnh to¸n vµ kÕt chuyÓn CP NVLTT, CP NCTT, CP SDMTC, CP SXC vµo bªn Nî TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, tµi kho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n CPSX. - Tµi kho¶n sö dông: TK 154 – chi phÝ SXKDD Nî TK 154 Cã - Tæng hîp c¸c CPSX ph¸t sinh trong - Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn kú (chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, chi thµnh bµn giao ®-îc coi lµ tiªu thô. phÝ SDMTC, chi phÝ SXC) liªn quan - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi,…c¸c kho¶n ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. ghi gi¶m CPSX. D- Nî: Chi phÝ SXKD cßn dë dang, ch-a hoµn thµnh cuèi kú, gi¸ thµnh x©y l¾p hoµn thµnh ch-a ®-îc chñ ®Çu tWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÊp nhËn thanh to¸n. TK 154 ®-îc chi tiÕt thµnh: + TK 1541 – X©y l¾p: tËp hîp CPSX, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang cuèi kú. + TK 1542 – S¶n phÈm kh¸c: tËp hîp CPSX, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh¸c vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm kh¸c dë dang cuèi kú. + TK 1543 – DÞch vô: tËp hîp CPSX, tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vµ ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô dë dang cuèi kú. + TK 1544 – Chi phÝ b¶o hµnh x©y l¾p: dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú vµ gi¸ trÞ c«ng tr×nh b¶o hµnh x©y l¾p dë dang cuèi kú. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ph¶n ¸nh trªn TK 154 chØ gåm nh÷ng chi phÝ sau: Chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NCTT, chi phÝ sö dông MTC, chi phÝ SXC, kh«ng ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ nh-: chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN, chi phÝ tµi chÝnh,… - Tr×nh tù h¹ch to¸n: S¬ ®å 7: KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. TK 621 TK 154 TK 155 K/C chi phÝ NVLTT Chê tiªu thô TK 622 K/C chi phÝ NCTT TK 623 K/C chi phÝ sö dông MTC TK 627 TK 632 Bµn giao cho chñ ®Çu t- K/C chi phÝ SXC 3.2. KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -