Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần naconex

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

1 MỤC LỤC Lời mở đầu.............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.................................... 4 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP........................................................................5 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp...............5 1.1.1.1 Chi phí sản xuất..............................................................................5 1.1.2 Phân loại chi phí sản phẩm và giá thành sản phẩm.................................5 1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất ...............................................................5 1.1.2.1.1 Phân loại theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí ..............5 1.1.2.1.2 Phân loạị theo mục đích, công dụng của chi phí ........................6 1.1.2.1.3 Phân loại chi phí theo các cách khác .......................................7 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm..........................................................7 1.1.2.2.1 Căn cứ vào cơ sở số liệu:.........................................................7 1.1.2.2.2 Căn cứ vào phạm vi tính toán chi phí trong giá thành..............8 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.......................9 1.2 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP ...............................................................................................9 1.2.1 Yêu cầu cơ bản của việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp...................................................................................................9 1.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp..........................................10 1.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất....................11 1.2.3.1 Phương pháp trực tiếp: ................................................................. 11 1.2.3.2 Phương pháp gián tiếp: ................................................................. 11 1.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất..........................................................12 1.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .......................................12 1.2.4.1.1 Nội dung và nguyên tắc .........................................................12 1.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng ................................................................. 13 1.2.4.1.3 Sơ đồ tài khoản: ....................................................................13 1.2.4.2 Chi phí nhân công trực tiếp ...........................................................14 2 1.2.4.2.1 Nội dung và nguyên tắc:........................................................14 1.2.4.2.2 Tài Khoản sử dụng: ............................................................... 14 1.2.4.2.3 Sơ đồ tài khoản: .....................................................................15 1.2.4.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công...........................................15 1.2.4.3.1 Nội dung và nguyên tắc:........................................................15 1.2.4.3.2 Tài Khoản sử dụng: ................................................................ 17 1.2.4.3.3 Sơ đồ tài khoản: ....................................................................17 1.2.4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung .....................................................18 1.2.4.4.1 Nội dung và nguyên tắc :.......................................................18 1.2.4.4.2 Tài khoản sử dụng: ................................................................. 18 1.2.4.4.3 Sơ đồ tài khoản: ....................................................................19 1.2.4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất...................................................20 1.2.4.5.1 Nội dung và nguyên tắc:........................................................20 1.2.4.5.2 Tài khoản sử dụng ................................................................. 20 1.2.4.5.3 Sơ đồ tài khoản.....................................................................21 1.2.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ................................ 21 1.2.5.1 Xác định theo chi phí thực tế phát sinh..........................................22 1.2.5.2 Xác định theo tỷ lệ hoàn thành sản phẩm......................................22 1.2.5.3 Xác định theo đơn giá dự toán:.....................................................22 1.2.6 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành ......................................23 1.2.6.1 Đối tượng tính giá thành:..............................................................23 1.2.6.2 Kỳ tính giá thành:..........................................................................23 1.2.7 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ..............................23 1.2.7.1 Phương pháp trực tiếp (phương pháp đơn giản) ................................. 23 1.2.7.2 Phương pháp hệ số: ......................................................................24 1.2.7.3 Phương pháp tỷ lệ: .......................................................................24 1.2.7.4 Phương pháp cộng chi phí ............................................................24 1.2.7.5 Phương pháp liên hợp:.................................................................. 25 1.3 KẾ TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC KHOÁN GỌN TRONG XDCB........25 1.3.1 Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng ....25 1.3.2 Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng..........26 1.3.2.1 Trường hợp đơn vị nhận khoán tổ chức kế toán riêng nhưng không xác định kết quả kinh doanh riêng.............................................................27 3 1.3.2.1.1 Kế toán ở đơn vị giao khoán xây lắp (cấp trên)......................27 1.3.2.2.2 Kế toán tại đơn vị nhận khoán xây lắp nội bộ (đ ơn vị cấp dưới)...... 27 1.3.2.2 Trường hợp đơn vị nhận khoán xây lắp nội bộ có tổ chức kế toán riêng và xác định kết quả kinh doanh riêng ...............................................27 1.3.2.2.1Kế toán ở đơn vị giao khoán:...................................................27 1.3.2.2.2Kế toán ở đơn vị nhận khoán:..................................................28 1.4 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT...................28 1.4.1 Thiệt hại do phá đi làm lại: ...................................................................28 1.4.2 Thiệt hại do ngừng sản xuất................................................................. 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KỀ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX ................................................................................15 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX ..........31 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.....................................31 2.1.1.1 Quá trình ra đời và phát triển của công ty .....................................31 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty.................................................32 2.1.1.2.1 Chức năng: ............................................................................32 2.1.1.2.2 Nhiệm vụ: .............................................................................32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty ......................33 2.1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của công ty..................33 2.1.2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý SXKD của công ty: ................33 2.1.2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ..............................................................33 2.1.2 Tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty ................................................36 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà máy ống thép Thần Châu. 36 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu ..........................................................................................................36 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của bộ phận xây dựng c ơ bản....... 37 2.1.3 Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm ...37 2.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới HĐSXKD của công ty ...........................41 2.1.4.1 Nhân tố bên trong..........................................................................41 2.1.4.1.1 Yếu tố vốn:.............................................................................41 2.1.4.1.2 Nguồn lực lao động: ..............................................................42 2.1.4.1.3 Kỹ thuật - công nghệ, máy móc thiết bị: ............................... 42 4 2.1.4.1.4 Mua sắm và dự trữ nguyên vật liệu:.......................................42 2.1.4.1.5 Quan điểm của nhà lãnh đạo:.................................................43 2.1.4.2 Nhân tố bên ngoài .........................................................................43 2.1.4.2.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: ..........................................43 2.1.4.2.2 Sự biến động giá cả các yếu tố đầu vào: ................................. 44 2.1.4.2.3 Nhu cầu của thị trường: .........................................................44 2.1.4.2.4 Chính sách của tỉnh và tiềm lực phát triển của thành phố Vinh: .............................................................................................................44 2.1.5 Phương hướng phát triển công ty:........................................................45 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX 45 2.2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Naconex.........................45 2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Naconex ..................45 2.2.1.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty ...........................................48 2.2.1.3 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại công ty cổ phần Naconex...49 2.2.1.4 Tổ chức hệ thống tài khoản tại công ty cổ phần Naconex ..............50 2.2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Naconex .............................................................55 2.2.2.1 Những vấn đề chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Naconex ..........................55 2.2.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất ......................................................55 2.2.2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành ...........56 2.2.2.2 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp ..................................................56 2.2.2.2.1 Nội dung ...............................................................................56 2.2.2.2.2 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp ............................................57 2.2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ...............................................65 2.2.2.3.1 Nội dung ................................................................................65 2.2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: .......................................67 2.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung .....................................................74 2.2.2.4.1 Nội dung ................................................................................74 2.2.2.4.2 Kế toán chi phí sản xuất chung………………………………75 2.2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.................................................87 2.2.2.5.1 Tài khoản sử dụng: ................................................................. 87 5 2.2.2.5.2 Định khoản:...........................................................................88 2.2.2.5.3 Sơ đồ chữ T:..........................................................................88 2.2.2.5.4 Sổ sách minh hoạ: ................................................................. 88 2.2.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty.....................................89 2.2.2.7 Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty .............................90 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX .....................................................................................93 2.3.1 Đánh giá chung công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty.............93 2.3.1.1 Những mặt đạt được: ....................................................................93 2.3.1.2 Những mặt tồn tại:........................................................................94 2.3.2 Đánh giá công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp...........................................................................................95 2.3.2.1 Những mặt đạt được:.....................................................................95 3.2.2.2 Những mặt tồn tại:........................................................................95 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX ............................................................97 3.1.Đề xuất 1: Hoàn thiện hạch toán các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp xây lắp và nhân viên quản lý công trình..............................................98 3.2.Đề xuất 2: Hoàn thiện hạch toán chi tiết chi phí KHTSCĐ cho từng công trình, HMCT .....................................................................................................99 3.3. Đề xuất 3: Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kế toán ................................... 102 3.4 Đề xuất 4: Hoàn thiện về hệ thống sổ sách................................................102 KẾT LUẬN........................................................................................................ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................105 6 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .................................. 13 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. .........................................15 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng MTC ..................................................17 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung.................................................19 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ............................... 21 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng .....................................................26 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất xây lắp ở đơn vị cấp trên trong trường hợp đơn vị nhận khoán tổ chức kế toán riêng.......................................27 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất xây lắp ở đơn vị cấp dưới trong trường hợp đơn vị nhận khoán tổ chức bộ máy quản lý riêng ..........................27 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán kế toán thiệt hại trong xây lắp .....................................29 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của công ty .............................33 Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất kinh doanh của Nhà máy ống thép Thần Châu.........36 Sơ đồ 2.3: Quy trình sản xuất kinh doanh của Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu ......36 Sơ đồ 2.4: Quy trình sản xuất kinh doanh của Bộ phận xây dựng cơ bản ...............37 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Naconex...................45 Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính ...............................................49 Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .................................. 62 Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp..........................................71 Sơ đồ 2.9: Chi phí nhân viên quản lý công trình ....................................................78 Sơ đồ 2.10: Chi phí công vật tư chung ...................................................................80 Sơ đồ 2.11: Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác ..........................85 Sơ đồ 2.12: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .. 88 7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊ U PHẢN ÁNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM (2005-2007)............................................................................................38 Bảng2.2: TỔNG HỢP DOANH THU CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2007................................................................................86 Bảng 2.3: BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH NĂM 2007 ....................................................................86 Bảng 2.4: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH TRƯỜNG THCS XUÂN TƯỜNG ..........91 Bảng 2.5: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH CÁCCÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2007 .............................................................................................92 Bảng 3.1: MẪU BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ............ 101 Bảng 3.2: MẪU SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT ..............................103 DANH MỤC CÁC LƯU ĐỒ Lưu đồ 2.1: QUI TRÌNH CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (MUA NGOÀI TRỰC TIẾP NHẬP TẠI KHO CÔNG TRÌNH) ......................................59 Lưu đồ 2.2: QUI TRÌNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP ...........................68 Lưu đồ 2.3: QUI TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TIỀN LƯƠNG CỦA NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH .............................................................76 Lưu đồ 2.4: QUI TRÌNH CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC .............................................................................83 8 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ: Tài sản cố định KHTSCĐ: Khấu haoTài sản cố định SPDD: Sản phẩm dở dang CPSX: Chi phí sản xuất CPSXKD: Chi phí sản xuất kinh doanh HĐKD: Hoạt động kinh doanh HĐSXKD: Hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD: Sản xuất kinh doanh QLDN: Quản lý doanh nghiệp BPSX: Bộ phận sản xuất GTGT: Giá trị gia tăng TNDN: Thu nhập doanh nghiệp Z: Giá thành Zđv: Giá thành đơn vị CP: Chi phí SX: Sản xuất VT: Vật tư CCDC: Công cụ, dụng cụ MTC: Máy thi công SP: Sản phẩm SPXL: Sản phẩm xây lắp KC: Kết chuyển ĐK: Đầu kỳ CK: Cuối kỳ CNXL: Công nhân xây lắp CPSDMTC: Chi phí sử dụng máy thi công NCTT: Nhân công trực tiếp NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp SXC : Sản xuất chung CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK: Tài khoản TSCĐ & ĐTDH: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn CPNCTT: Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC: Chi phí sản xuất chung PC: Phiếu chi PNK: Phiếu nhập kho SCT: Sổ chi tiết SC: Sổ Cái KH: Khách hàng HĐ: Hóa đơn HĐGTGT: Hóa đơn giá trị gia tăng ĐVT: Đơn vị tính 9 TSLĐ& ĐTNH: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn CSH: Chủ sở hữu VCSH: Vốn chủ sở hữu CCDV: Cung cấp dịch vụ KLXL: Khối lượng xây lắp KKTX: Kê khai thường xuyên KKĐK: Kiểm kê định kỳ BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế KPCĐ: Kinh phí công đoàn P/P: Phó phòng CB: Chế biến CT: Công Trình HMCT: Hạng mục công trình XT: Xuân Tường XDCB: Xây dựng cơ bản ĐTTHCP: Đối tượng tập hợp chi phí GĐ: Giám đốc HĐQT: Hội đồng quản trị LN: Lợi nhuận LNST: Lợi nhuận sau thuế LNTT: Lợi nhuận trước thuế DT: Doanh thu TNDN: 1 Lời mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài: Một doanh nghiệp khi bước chân vào kinh doanh, dù hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn đặt chỉ tiêu hiệu quả kinh tế lên hàng đầu. Có như vậy thì doanh nghiệp mới đủ khả năng tồn tại và phát triển trên thị trường. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để có thể đứng vững đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn cố gắng đổi mới, nắm bắt cơ hội kịp thời và có chiến lược kinh doanh đúng đắn. Mọi hoạt động của doanh nghiệp phải luôn mamg lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Nghĩa là lấy “thu” bù “chi” và có “lãi”, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo tái đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Muốn đạt được mục đích đó, các doanh nghiệp phải biết quan tâm đến nhiều vấn đề cả trong sản xuất cũng như trong tiêu thụ sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng nhà nước trong việc thực hiện công tác quản lý các doanh nghiệp. Nó là một trong những công cụ tốt nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Mặt khác, tầm quan trọng nổi bật nhất của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận và chiến thắng trong cạnh tranh. Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tại công ty Cổ phần Naconex là một đơn vị kinh doanh đa ngành nghề. Trong đó, lĩnh vực xây dựng cơ bản là một trong những ngành nghề đòi hỏi việc hạch toán một cách chính xác chi phí bỏ ra, không làm lãng phí vốn đầu tư.Với nhận thức về tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, em đã quyết định chọn đề tài : “ Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Naconex” để nghiên cứu. 2 2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đè tài này nhằm tìm hiểu thực tế công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty, so sánh giữa cơ sở lý luận và thực tế nhăm thấy được những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế. Từ đó đưa các phương huớng, đề xuất góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu quá trình hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại văn phòng kế toán công ty. 4. Phươn pháp nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu: thống kê, so sánh, phân tích, đánh giá các số liệu và thông tin thu thập được từ văn phòng kế toán bằng cách xin số liệu, quan sát thực tế, phỏng vấn các nhân viên... 5. Những đóng góp của đề tài: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Naconex. - Mô tả thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp năm 2007. - Chỉ những mặt đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp - Đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 6. Nội dung của đề tài: Ngoài các phần như: mục lục, lời mở đầu, lời cảm ơn, tài liệu tham khảo, kết luận, ... thì đề tài gồm có 3 nội dung chính sau: -Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3 - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Naconex. - Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Naconex. Do thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp cùng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự góp ý quý báu của các thầy cô giáo, các cô chú, anh chị trong công ty cổ phần Naconex để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Ngô Xuân Ban cùng các thầy cô giáo trong khoa kinh tế trường Đại Học Nha Trang. Em xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị tại công ty cổ phần Naconex, đặc biệt là các anh chị trong phòng kế toán công ty đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài của mình. Nha trang, ngày 31 tháng 10 năm 2008 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hà Giang 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 5 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1.1 Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. 1.1.1.2 Giá thành sản phẩm xây lắp - Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng sản phẩm dịch vụ, lao vụ hoàn thành. - Giá thành sản phẩm xây lắp là những tiêu hao thực tế gắn liền với việc sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoàn thành nhất định. 1.1.2 Phân loại chi phí sản phẩm và giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm nhiều loại với những nội dung, tính chất và công dụng cụ thể không giống nhau, yêu cầu quản lý khác nhau. Vì vậy, để thuận tiện trong công tác quản lý chi phí sản xuất và tổ chức kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm thì phân loại chi phí sản xuất theo các tiêu thức thích hợp là rất cần thiết. Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thưòng đựơc phân loại theo các tiêu thức sau: 1.1.2.1.1 Phân loại theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí Toàn bộ chi phí của doanh nghiệp được chia thành 5 yếu tố chi phí: - Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ mà doanh nghiệp đã xuất dùng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ. - Chi phí nhân công: là toàn bộ các khoản phải trả cho người lao động (thường xuyên, tạm thời) như tiền lương, tiền công, các khoản trợ cấp, phụ cấp có tính chất lương trong kỳ báo cáo. Chi phí này còn bao gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo lương. 6 - Chi phí KHTSCĐ: là chi phí khấu hao của tất cả các loại tài sản cố định của doanh nghiệp dùng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ báo cáo. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải chi trả cho các loại dịch vụ mua từ bên ngoài về để phục vụ cho hoạt động sản xuất như điện, nước, điện thoại, vệ sinh, các dịch vụ khác phát sinh trong kỳ báo cáo. - Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm các loại chi phí sản xuất kinh doanh khác chưa được phản ánh trong các chỉ tiêu trên, đã chi trả bằng tiền trong kỳ báo cáo như: tiếp khách, hội nghị, lệ phí cầu phà... 1.1.2.1.2 Phân loạị theo mục đích, công dụng của chi phí (Theo các khoản mục chi phí trong tính giá thành) Theo cách phân loại này, giá thành sản xuất các loại sản phẩm bao gồm 4 khoản mục chi phí: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là toàn bộ chi phí về nguyên liêu, vật liệu chính, vật liệu phụ tham gia trực tiếp vào sản xuất để chế tạo nên sản phẩm xây lắp. - Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phí về tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất thường xuyên như phụ cấp lao động, phụ cấp trách nhiệm của công nhân trực tiếp sản xuất, các khoản phải trả cho công nhân thuê ngoài. - Chi phí sử dụng máy thi công: là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, nhân công, các chi phí khác trực tiếp dùng cho quá trình sử dụng máy phục vụ cho các công trình xây lắp. - Chi phí sản xuất chung: bao gồm chi phí sản xuất của đội, của công trình xây dựng như: tiền lương của nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản quý đội xây dựng, của công nhân xây lắp; các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân sử dụng máy thi công, nhân viên quản lý đội xây lắp; chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí KHTSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội; các chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền liên quan đến hoạt động của đội xây lắp. 7 1.1.2.1.3 Phân loại chi phí theo các cách khác a. Theo phương pháp nhập chi phí vào chỉ tiêu giá thành sản phẩm: - Chi phí trực tiếp: là những chi phí có quan hệ trực tiếp với việc sản xuất một loại sản phẩm nhất định. Những chi phí này được tính trực tiếp vào chỉ tiêu giá thành của từng loại sản phẩm. - Chi phí gián tiếp: là những chi phí có liên quan đến nhiều loại sản phẩm khác nhau và được tính vào chỉ tiêu giá thành của từng loại sản phẩm thông qua phương pháp gián tiếp thích hợp. b. Theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành: - Chi phí sản xuất cố định (định phí): là những chi phí về nguyên tắc không thay đổi theo tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành. - Chi phí biến đổi (biến phí): là những chi phí có thể thay đổi theo tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành. Ngoài ra, để phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp nói chung và yêu cầu quản trị chi phí nói riêng, doanh nghịêp có thể phân loại chi phí sản xuất theo các tiêu thức phân loại khác tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng thông tin về chi phí. 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.1.2.2.1 Căn cứ vào cơ sở số liệu: - Giá thành dự toán: là toàn bộ chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp thuộc từng công trình, hạng mục công trình hoặc để hoàn thành từng công trình, hạng mục công trình. Nó bao gồm dự toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sử dụng máy thi công và một phần dự toán chi phí chung. Giá thành dự toán được lập trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành và đơn vị dự toán xây lắp do nhà nước quy định. Trong đơn vị xây lắp, dự toán chi phí chung bao gồm dự toán chi phí sản xuất chung và dự toán quản lý của doanh nghiệp. - Giá thành kế hoạch: là giá thành được lập trên cơ sở giá thành dự toán và những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp về các đề xuất thi công, định mức, đơn giá... 8 Giá thành kế hoạch được tính theo công thức: Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán - Mức hạ giá thành kế hoạch Giá thành dự toán và giá thành kế hoạch được lập trước khi tiến hành thi công trình, hạng mục công trình. - Giá thành định mức: là toàn bộ chi phí để hoàn thành một công trinh, hạng mục công trình cụ thể. Giá thành định mức được xác định trên cơ sở đặc điểm kết cấu của công trình, phương thức tổ chức thi công theo các định mức chi phí đã đạt được trong doanh nghiệp đó ở thời điểm bắt đầu thi công công trình. Giá thành định mức phản ánh mức độ chi phí đã đạt được, nên khi các định mức thay đổi thì giá thành định mức sẽ thay đổi và được tính toán lại cho phù hợp với định mức chi phí đạt được trong thời gian qua. - Giá thành thực tế: là toàn bộ chi phí thực tế đã bỏ ra để hoàn thành công tác xây lắp. Nó được tính toán trên cơ sở chi phí sản xuất thực tế phát sinh do kế toán tập hợp được trên các sổ chi tiết chi phí sản xuất trong kỳ và kết quả đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trước và cuối kỳ này. Giá thành thực tế được tính sau khi thực hiện thi công có khối lượng xây lắp hoàn thành hoặc công trình, hạng mục công trình hoàn thành cần tính giá thành. Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý và giám sát chi phí, xác định được các nguyên nhân vượt hay hụt định mức trong kỳ hạch toán. Từ đó, điều chính kế hoạch chi phí cho hợp lý. 1.1.2.2.2 Căn cứ vào phạm vi tính toán chi phí trong giá thành - Giá thành sản xuất theo biến phí: là loại giá thành, trong đó bao gồm các biến phí sản xuất xây lắp, kể cả biến phí trực tiếp và biến phí gián tiếp. Toàn bộ định phí sản xuất xây lắp được tham gia xác định kết quả sản xuất kinh doanh xây lắp mà không tính vào giá thành sản xuất. - Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí sản xuất cố định: là loại giá thành, trong đó bao gồm biến phí sản xuất và một phần định phí sản xuất được phân bổ trên mức cơ sở hoạt động thực tế so với mức hoạt động chuẩn. 9 - Giá thành sản xuất xây lắp toàn bộ: là loại giá thành, trong đó bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất xây lắp (biến phí và định phí) tính cho khối lượng, giai đoạn xây lắp hoàn thành hoặc công trình, hạng mục công trình xây lắp hoàn thành. Giá thành toàn bộ của của sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao: bao gồm giá thành sản xuất xây lắp toàn bộ và chi phí ngoài sản xuất của sản phẩm . 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành - Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất, xác định chính xác đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trên cơ sở đó lựa chọn phương pháp kế toán, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành thích hợp. - Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất một cách chính xác và kịp thời theo từng đối tượng chi phí và bằng những phương pháp đã xác định trước, cung cấp những số liệu, thông tin kinh tế cần thiết về các khoản mục chi phí để tính toán chính xác giá thành sản phẩm. - Vận dụng phương pháp tính giá thành để tính toán chính xác, kịp thời giá thành đơn vị, giá thành khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành theo đúng các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. - Kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức tiêu hao và dự toán chi phí nhằm phát hiện kịp thời hiện tượng lãng phí, sử dụng chi phí không đúng kế hoạch, sai mục đích. - Định kỳ lập báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tham gia phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí, dự toán chi phí. Qua đó, có những đề xuất thiết thực nhằm không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quar kinh tế. 1.2 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1.2.1 Yêu cầu cơ bản của việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư, lao động trong các hoạt động chế tạo sản phẩm. Quản lý chi phí sản xuất thực chất là quản lý việc sử 10 dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, chi phí sản xuất là cơ sở cấu tạo nên giá thành sản phẩm do đó tiết kiệm chi phí sản xuất là một trong những đề xuất để hạ giá thành sản phẩm. Yêu cầu của công tác quản lý kinh tế nói chung, quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất một cách chính xác.Cụ thể: + Kế toán chi phí sản xuất: ghi chép, tính toán và phản ánh từng loại chi phí phát sinh theo từng thời điểm, theo từng đối tượng phải chịu chi phí. + Kế toán giá thành: tổ chức tính đúng, tính đủ giá thành các loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Muốn vậy, phải xác định đúng đối tượng tính giá thành, vận dụng đúng phương pháp tính giá thành thích hợp và phải dựa trên cơ sở số liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất một cách chính xác. Việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm trên cơ sở chi phí chính xác giúp cho việc phản ánh đúng đắn tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghịêp, xác định đúng đắn kết quả kinh doanh góp phần quan trọng và thiết thực trong việc tăng cường và cải tiến công tác quản lý kinh tế nói chung. SPDD và thành phẩm cũng là một bộ phận của hàng tồn kho trong doanh nghiệp cho nên việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng phải tiến hành theo đúng phương pháp kế toán hàng tồn kho nói chung mà doanh nghiệp đã lựa chọn áp dụng (phương pháp KKTX hay KKĐK). 1.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp theo đó. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp có thể là nơi phát sinh chi phí (tổ, đội sản xuất xây, lắp) hoặc là đối tượng chịu chi phí (công trình, hạng mục công trình, một bộ phận của hạng mục công trình, ...). Để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp phù hợp với yêu cầu quản lý chi phí và yêu cầu cung cấp số liệu để tính giá thành sản phẩm xây lắp cần phải căn cứ vào : - Đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp - Đặc điểm tổ chức sản xuất 11 - Công dụng của chi phí - Yêu cầu và trình độ quản lý trong doanh nghiệp - Kết hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tính giá thành sản phẩm. 1.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí là một phương pháp hay hệ thống phương pháp đựơc sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí sản xuất thep các khoản mục giá thành trong phạm vi giới hạn của từng đối tượng tập hợp chi phí (phương pháp tập hợp chi phí sản xuất). 1.2.3.1 Phương pháp trực tiếp: Áp dụng đối với các loại chi phí sản xuất liên quan đến từng đối tượng chịu chi phí riêng biệt. Kế toán căn cứ vào các chứng từ ban đầu tập hợp theo từng đối tượng riêng biệt. 1.2.3.2 Phương pháp gián tiếp: Áp dụng đối với các loại chi phí sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí mà không thể theo dõi, tách rời theo từng đối tượng như chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Đó là những chi phí có quan hệ gián tiếp tới quá trình sản xuất. Đối với các chi phí này, kế toán phải tập hợp tất cả các loại chi phí sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau theo từng khoản mục chi phí, sau đó chọn tiêu phân bổ thích hợp để phân bổ các chi phí này cho các đối tượng liên quan. Thời điểm tính phân bổ có thể cuối kỳ tính một lần hoặc nhiều lần trong một kỳ theo yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể. Tiêu thức phân bổ hợp lý phải là tiêu thức có mối quan hệ tỷ lệ thuận với các chi phí cần phân bổ. Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng và phân theo định mức, theo hệ số, trọng lượng, số lượng sản phẩm, giá bán hàng bán,... Việc phân bổ được tính theo công thức: Mức phân bổ cho đối tượng A Tổng chi phí cần phân bổ = Tiêu thức phân x Tổng tiêu thức dùng để phân bổ bổ cho đối tượng A
- Xem thêm -