Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· vµ ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng xu thÕ chñ yÕu cña quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ hiÖn ®¹i. Nh÷ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Th¬ng m¹i thÕ giíi ®· t¨ng lªn nhanh chãng. Qu¸ tr×nh nµy thÓ hiÖn kh«ng chØ trong lÜnh vùc th¬ng m¹i mµ c¶ trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, ®Çu t còng nh c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸, x· héi kh¸c Hoµ trong bèi c¶nh ®ã cïng víi ph¬ng ch©m "®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ" vµ "lµ b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn", ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao víi h¬n 160 níc vµ hÇu hÕt c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc quan träng. Víi viÖc gia nhËp ASEAN (7 - 1995), ký HiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ víi EU (7 - 1995), tham gia APEC (11- 1998) . ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng bíc v÷ng ch¾c héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. H¬n lóc nµo hÕt, c¬ héi vµ th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kh«ng chØ lµ sù quan t©m cña mçi quèc gia, mçi tæ chøc mµ cßn ®èi víi mçi c¸ nh©n chóng ta, cã rÊt nhiÒu c¸c bµi viÕt cña c¸c nhµ nghiªn cøu vµ c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh trong vµ ngoµi níc ®Ò cËp ®Õn c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §©y lµ vÊn ®Ò réng lín, phøc t¹p vµ cã nhiÒu biÕn ®éng, cã c¶ nh÷ng nhËn thøc vµ quan ®iÓm kh¸c nhau, thËm chÝ ®èi lËp nhau. Qua viÖc tham kh¶o tµi liÖu cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc lÜnh héi trong nhµ trêng, em ®· lùa chän ®Ò tµi "C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay" 1 Néi dung PHÇn 1: NhËn thøc vÒ héi nhËp kinh tÕ Trong bèi c¶nh hiÖn nay, ngêi ta ®Òu thÊy r»ng, nhËn thøc vÒ héi nhËp vÉn lµ mét vÊn ®Ò thêi sù. C¸c quèc gia ®Òu kh¼ng ®Þnh cÇn x©y dùng nhËn thøc thèng nhÊt trong néi bé r»ng héi nhËp lµ cÇn thiÕt, phï hîp víi xu thÕ chung, nhÊt lµ tham gia WTO sÏ t¹o thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. - Héi nhËp lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu, mét xu thÕ bao trïm mµ träng t©m lµ më cöa kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn kÕt hîp tèt nhÊt nguån lùc trong níc vµ quèc tÕ, më réng kh«ng gian ®Ó ph¸t triÓn vµ chiÕm lÜnh vÞ trÝ phï hîp nhÊt cã thÓ cã trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Nh vËy héi nhËp võa lµ ®ßi hái kh¸ch quan võa lµ nhu cÇu néi t¹i cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ mçi níc. - Héi nhËp thùc chÊt lµ tham gia c¹nh tranh trªn quèc tÕ vµ ngay trong thÞ trêng néi ®Þa. §Ó héi nhËp cã hiÖu qu¶, ph¶i ra søc t¨ng cêng néi lùc, c¶i c¸ch vµ ®iÒu chØnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, luËt lÖ, tËp qu¸n kinh doanh, c¬ cÊu kinh tÕ trong níc ®Ó phï víi "luËt ch¬i chung" cña quèc tÕ. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ c¸c níc bÞ Ðp ph¶i c¶i c¸ch, më cöa, héi nhËp nhng thùc ra c¶i c¸ch, héi nhËp lµ v× sù ph¸t triÓn cña m×nh. ChÝnh s¸ch héi nhËp ph¶i dùa vµ g¾n chÆt víi chiÕn lîc ph¸t triÓn cña ®Êt níc, ®ång thêi c¶i c¸ch kinh tÕ, hµnh chÝnh ph¶i g¾n chÆt víi yªu cÇu cña qu¸ tr×nh héi nhËp. C¶i c¸ch trong níc vµ héi nhËp lµ "Con ®êng hai chiÒu". C¶i c¸ch bªn trong quyÕt ®Þnh tèc ®é vµ hiÖu qu¶ héi nhËp, ®ång thêi héi nhËp sÏ hç trî, thóc ®Èy tiÕn tr×nh c¶i c¸ch trong níc, qua ®ã n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ - Héi nhËp kh«ng ph¶i ®Ó ®îc hëng u ®·i, nh©n nhîng ®Æc biÖt. Héi nhËp lµ më réng c¸c c¬ héi kinh doanh, th©m nhËp thÞ trêng, cã m«i trêng ph¸p lý vµ kinh doanh æn ®Þnh dùa trªn quy chÕ, luËt lÖ cña c¸c thÓ chÕ héi nhËp, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng bÞ c¸c ®éng c¬ chÝnh trÞ hay nh÷ng lý do kh¸c c¶n trë viÖc giao lu hµng ho¸, dÞch vô vµ ®Çu t. Tõ æn ®Þnh vÒ thÞ trêng, c¸c níc sÏ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t, s¶n xuÊt, kinh doanh æn ®Þnh dùa trªn quy chÕ, luËt lÖ cña c¸c thÓ chÕ héi nhËp, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng bÞ c¸c ®éng c¬ chÝnh trÞ hay nh÷ng lý do kh¸c c¶n trë viÖc giao lu hµng ho¸, dÞch vô vµ ®Çu t. Tõ æn ®Þnh vÒ thÞ trêng, c¸c níc sÏ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t, s¶n xuÊt, kinh doanh æn ®Þnh, gi¶i quyÕt viÖc lµm ph¸t triÓn kinh tÕ. Ngoµi ra, c¸c níc cã thÓ sö dông nh÷ng 2 luËt lÖ, quy ®Þnh, c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp cña c¸c thÓ chÕ héi nhËp ®Ó b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh. PHÇn 2: héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ - Thêi c¬ vµ th¸ch thøc 1. Nh÷ng c¬ héi trong qóa tr×nh héi nhËp - Héi nhËp quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh, thóc ®Èy viÖc tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, tranh thñ ®îc lîi Ých cña viÖc ph©n bæ nguån tµi lùc hîp lý trªn b×nh diÖn quèc tÕ tõ ®ã ph¸t huy cao ®é nh©n tè s¶n xuÊt h÷u dông cña tõng quèc gia. - Tù do ho¸ lu©n chuyÓn hµng ho¸, dÞch vô vµ vèn víi viÖc h¹ thÊp hµng rµo thuÕ quan, ®¬n gi¶n ho¸ trong kh©u thñ tôc, c¾t gi¶m kiÓm so¸t hµnh chÝnh sÏ gãp phÇn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, ®Çu t, t¨ng s¶n lîng, gi¶m thÊt nghiÖp vµ t¨ng thªm lîi Ých cho ngêi tiªu dïng. - Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ t¹o ra nhiÒu c¬ héi ®Çu t míi, t¨ng nhanh vßng quay vèn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®Çu t nhê ®ã võa n©ng cao hiÖu qu¶ võa h¹n chÕ rñi ro ®Çu t. - Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ, chuyÓn giao vèn, kü n¨ng qu¶n lý, qua ®ã më réng ®Þa bµn ®Çu t cho c¸c níc ph¸t triÓn, ®ång thêi gióp c¸c níc tiÕp nhËn ®Çu t cã thªm nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn. 2. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ - Nh÷ng th¸ch thøc. - Sù bÊt æn ®Þnh cña thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ. Thùc vËy, cã sù kh¸c biÖt c¬ b¶n gi÷a t b¶n c«ng nghiÖp vµ t b¶n tµi chÝnh, hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh¸c biÖt gi÷a ®Çu t trùc tiÕp vµ ®Çu t tµi chÝnh. C¸c nhµ ®Çu t trùc tiÕp ®· bá tiÒn ®Çu t x©y dùng nhµ xëng th× kh«ng dÔ g× mét sím mét chiÒu cã thÓ rót l¹i vèn ®Çu t. Trong khi ®ã, c¸c nhµ ®Çu t tµi chÝnh cã lîi thÕ linh ho¹t h¬n nhê tÝnh chuyÓn nhîng cao cña chøng kho¸n. MÆt kh¸c nguån tµi chÝnh ®îc ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, tËp trung vµo mét sè trung t©m tµi chÝnh lín lµ c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn hµng ®Çu thÕ giíi. Qu¸ tr×nh héi nhËp nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi lu«n lµm cho dßng vèn ch¶y m¹nh h¬n, dÔ dµng h¬n vµ tÊt nhiªn rñi ro sÏ lín h¬n. - Nguy c¬ tôt hËu cña mét sè quèc gia. Mét sè quèc gia tranh thñ ®îc lîi Ých cña héi nhËp mËu dÞch quèc tÕ vµ thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ, ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh, nhê ®ã thóc ®Èy t¨ng trëng, më réng th¬ng m¹i, thu hÑp dÇn 3 kho¶ng c¸ch víi c¸c níc ph¸t triÓn, th× mét sè níc kh¸c l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng héi nhËp vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn th¬ng m¹i, thu hót vèn ®Çu t vµ kÕt côc tÊt yÕu lµ sÏ bÞ ®Èy lïi xa h¬n n÷a vÒ phÝa sau. - ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ - tµi chÝnh cña c¸c níc yÕu bÞ phô thuéc vµo chÝnh s¸ch cña c¸c níc m¹nh. - Mèi ®e do¹ cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ã chÝnh lµ xu híng h×nh thµnh thÕ ®éc quyÒn, tËp trung quyÒn lùc vµo mét sè tËp ®oµn ®Çu sá quèc tÕ. Xu híng s¸t nhËp ®ang diÔn ra m¹nh mÏ cha tõng cã trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi cËn ®¹i. VËy thÕ th× ®©u lµ ®iÓm dõng cña xu thÕ s¸t nhËp nµy? Bëi lÏ nÕu xu thÕ s¸t nhËp tiÕp tôc gia t¨ng ch¾c ch¾n sÏ cã t¸c ®éng xÊu ®Õn "thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o - nh©n tè ®· gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong suèt hµng thÕ kû qua. - Qu¸ tr×nh héi nhËp lµm tan vì c¸c hµng rµo b¶o hé cña c¸c quèc gia. Do vËy c¸c quèc gia kh«ng chØ chÞu t¸c ®éng tÝch cùc cña qu¸ tr×nh nµy mµ cßn ph¶i chÞu c¶ nh÷ng chÊn ®éng cña hÖ thèng kinh tÕ toµn cÇu trong c¸c lÜnh vùc tiÒn tÖ, tµi chÝnh, nguyªn nhiªn liÖu. C¸c níc cµng yÕu kÐm, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cµng kh«ng ®ñ th«ng tho¸ng phï hîp víi c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ, tÖ tham nhòng vµ quan liªu cµng nÆng, hÖ thèng ng©n hµng - tµi chÝnh cµng l¹c hËu th× cµng chÞu t¸c ®éng nÆng nÒ h¬n. - Qu¸ tr×nh héi nhËp kh«ng chØ cã c¸c lùc lîng kinh tÕ tiÕn bé tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy mµ cßn cã c¶ c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng, bän maphia, c¸c tæ chøc khñng bè. M¹ng líi ho¹t ®éng cña maphia hiÖn ®ang lan kh¾p toµn cÇu, c¸c ®êng d©y bu«n lËu ma tuý ®· len lái ®Õn c¶ c¸c trêng häc. C¸c thÕ lùc ph¶n ®éng còng kh«ng bá lì thêi c¬ x©m nhËp vµo níc ta ph¸ ho¹i chÝnh s¸ch ®óng ®¾n lµ ph¶i ng¨n chÆn, chèng l¹i mäi ho¹t ®éng ph¸ ho¹i. Nhng kh«ng thÓ v× nã mµ ®ãng cöa ®Êt níc hay h¹n chÕ sù héi nhËp cña ®Êt níc vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. - Ngoµi ra, héi nhËp víi nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi cßn n¶y sinh nh÷ng mÆt tiªu cùc kh¸c n÷a nh: sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a c¸c níc giµu vµ nghÌo cã thÓ t¨ng lªn, sù xung ®ét gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau cã thÓ x¶y ra, c¸c níc lín cã thÓ bÞ ph©n r·. Song nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc nµy cã thÓ lín nhá ®Õn ®©u, ®iÒu ®ã l¹i tuú thuéc vµo chÝnh s¸ch héi nhËp quèc tÕ cña c¸c quèc gia. Mét chÝnh s¸ch héi nhËp quèc tÕ ®óng ®¾n vµ thÝch hîp, th× t¸c h¹i cña nh÷ng mÆt tiªu cùc nµy sÏ bÞ h¹n chÕ vµ ngîc l¹i. 4 PhÇn 3: doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 1. TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam. Chóng ta ®i vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong lóc trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra nh÷ng thay ®æi to lín vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. Hoµ b×nh, hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn ngµy cµng trë thµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c d©n téc vµ quèc gia trªn thÕ giíi. C¸c níc ®Òu u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ, cÇn cã m«i trêng hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa. Trong mét thÕ giíi ngµy cµng ®îc toµn cÇu ho¸, bÊt cø níc nµo muèn kh«ng bÞ g¹t ra ngoµi dßng ch¶y ph¸t triÓn, ®Òu ph¶i nç lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung, ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch, gi¶m dÇn hµng rµo quan thuÕ vµ dì bá hµng rµo phi quan thuÕ, lµm cho viÖc trao ®æi hµng ho¸, lu©n chuyÓn vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ vµ kü thuËt trªn ph¹m vi thÕ giíi ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n. ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ, vÊn ®Ò lµ ph¶i chän tiÕn tr×nh héi nhËp sao cho phï hîp víi hoµn c¶nh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng (1986) ®· khëi xíng c«ng cuéc ®æi míi lµ mét trong nh÷ng híng quan träng lµ më réng quan hÖ vµ hîp t¸c quèc tÕ. §¹i héi VII (1992), §¹i héi VIII (1996) ®· tiÕp tôc ph¸t triÓn ®êng lèi ®æi míi cña §¹i héi VI, ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ theo tinh thÇn: ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn (V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 1996, trang 130) nh»m ®Èy m¹nh quan hÖ ®èi ngo¹i, ph¸ thÕ bÞ bao v©y cÊm vËn, tham gia tÝch cùc vµo ®êi sèng cña céng ®ång quèc tÕ. Chñ tr¬ng nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ cña ta. Chóng ta còng nhËn thøc râ héi nhËp quèc tÕ thùc chÊt lµ cuéc ®Êu tranh phøc t¹p ®Ó gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ,cñng cè an ninh chÝnh trÞ vµ b¶n s¾c d©n téc cña mçi níc th«ng qua viÖc thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ tuú thuéc lÉn nhau víi c¸c quèc gia kh¸c. ChÝnh s¸ch héi nhËp quèc tÕ tõng bíc ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh triÓn khai ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ cña §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII. TiÕp ®ã, NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII ®· quyÕt ®Þnh:"NhiÖm vô ®èi ngo¹i trong thêi gian tíi lµ cñng cè m«i trêng hoµ b×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi h¬n n÷a ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc", x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më vµ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. 5 2. ViÖt Nam víi Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ - C¬ héi vµ th¸ch thøc. 2.1. VÒ kinh tÕ Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi ®Ó t¨ng cêng sù ph¸t triÓn cña quèc gia. - C¬ héi ®Ó chuyªn m«n ho¸ s©u h¬n qóa tr×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng ta cã u thÕ c¹nh tranh; nhËp nh÷ng s¶n phÈm trung gian vµ tiªu dïng víi gi¸ rÎ h¬n. - Th¬ng m¹i cßn thóc ®Èy sù t¨ng trëng kinh tÕ, t¹o thªm nh÷ng c¬ héi bu«n b¸n míi do cã nhiÒu sù t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸, luËt ph¸p, quan hÖ d©n téc vµ c¸c hÖ thèng ph©n phèi. - T¨ng thu hót ®Çu t vµ chuyÓn giao kü thuËt, c«ng nghÖ cao tõ c¸c níc. - Tham gia c¸c luång tµi chÝnh vµ vèn quèc tÕ t¹o ra nh÷ng c¬ héi to lín: tiÕp cËn c¸c nguån tµi chÝnh quèc tÕ sÏ gi¶m bít h¹n chÕ vÒ ngo¹i hèi, nhê ®ã t¨ng kh¶ n¨ng nhËp khÈu. Ngoµi ra cßn ®ãng gãp quan träng vµ t¹o viÖc lµm Tuy nhiªn, th¸ch thøc cña viÖc tham gia vµo héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng rÊt lín. - NÒn kinh tÕ ®èi phã víi kh¶ n¨ng bÊt æn ®Þnh h¬n, suy tho¸i kinh tÕ cã thÓ x¶y ra, khã lêng tríc ®îc. - ViÖc tù do ho¸ th¬ng m¹i cã thÓ g©y khã kh¨n thËm chÝ lµm sôp ®æ mét sè ngµnh l©u nay vÉn ®îc b¶o hé. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña ta cßn thÊp trong khi ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ m¹nh ë c¶ thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. - C¸c c¬ chÕ cña mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta cßn ®ang h×nh thµnh, hÖ thèng luËt ph¸p cha hoµn chØnh; nhiÒu luËt lÖ vµ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn kinh tÕ ®èi ngo¹i cßn thiÕu hoÆc cha phï hîp víi quèc tÕ. - Ta héi nhËp sau nhiÒu níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®· ho¹t ®éng nöa thÕ kû, do ®ã ta ph¶i cè g¾ng theo kÞp tiÕn ®é chung trong khi ®ang cã xu híng muèn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tù do ho¸, víi quy m« réng h¬n vµ møc ®é s©u s¾c h¬n. 2.2. VÒ chÝnh trÞ Díi chñ nghÜa x· héi, chÝnh trÞ vµ kinh tÕ kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau v× chÝnh s¸ch cña §¶ng lµ c¬ së mäi biÖn ph¸p l·nh ®¹o kinh tÕ, híng dÉn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Thùc tÕ cho thÊy b¶o vÖ an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi nh»m b¶o ®¶m sù æn ®Þnh vµ an toµn cña toµn bé hÖ thèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi lµ 6 nhiÖm vô träng ®¹i kh«ng chØ cña riªng ViÖt Nam mµ bÊt cø quèc gia nµo dï lín hay nhá còng ®Òu ph¶i quan t©m. ViÖc më réng quan hÖ vµ hîp t¸c quèc tÕ vÒ an ninh, trËt tù ®· vµ sÏ gióp ViÖt Nam tranh thñ ®îc c¸c kinh nghiÖm vµ thµnh tùu, c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i cña thÕ giíi ®Ó b¶o vÖ an ninh, trËt tù, ®ång thêi t¹o ra mét m«i trêng an ninh, trËt tù æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Tuy nhiªn, trªn con ®êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn, ViÖt Nam còng nh c¸c níc trong khu vùc ®ang cßn nhiÒu khã kh¨n ph¶i vît qua. §ã lµ nh÷ng tranh chÊp, bÊt ®ång vÒ biªn giíi, l·nh thæ, nh÷ng t¸c h¹i cña viÖc truyÒn b¸ c¸c luång v¨n ho¸ ngo¹i lai, c¸c tÖ n¹n x· héi. Mét sè tæ chøc téi ph¹m, ph¶n ®éng níc ngoµi vµ gèc ViÖt ®· thêng xuyªn truyÒn b¸ vµo trong níc c¸c v¨n ho¸ phÈm ®åi trôy, ph¶n ®éng, ®i ngîc l¹i ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, c¶n trë viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc; VÒ an ninh kinh tÕ xuÊt hiÖn nhiÒu vô viÖc ph¸ ho¹i nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nh lõa ®¶o kinh tÕ, tÈy röa tiÒn, s¶n xuÊt vµ lu hµnh tiÒn gi¶ 2.3. VÒ v¨n ho¸ - x· héi. V¨n ho¸ ngµy nay ra ®êi vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së cña nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp vµ hiÖn ®¹i ho¸. Nã t¹o nªn lèi suy nghÜ n¨ng ®éng, th«ng minh vµ nhanh nh¹y, phong c¸ch lao ®éng kü thuËt, khÈn tr¬ng vµ cã hiÖu qu¶, mèi quan hÖ x· héi b×nh ®¼ng, d©n chñ, møc sèng ®Çy ®ñ tiÖn nghi ngµy cµng ®îc n©ng cao. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®· nh©n lªn gÊp béi søc m¹nh cña con ngêi trong t duy vµ hµnh ®éng, t¹o nªn mét ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy x· héi tiÕn lªn víi tèc ®é phi thêng. MÆt kh¸c, lµ s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, v¨n ho¸ thÕ giíi còng chøa ®ùng mÆt tr¸i cña nã. §ã lµ tÝnh Ých kû vµ sù giµnh giËt kh«ng th¬ng tiÕc, lµ lèi sèng c¸ nh©n thùc dông trµn vµo mäi ngâ ng¸ch cña gia ®×nh vµ céng ®ång, nhiÒu khi bÊt chÊp quan hÖ t×nh c¶m truyÒn thèng Héi nhËp kh«ng ph¶i lµ hoµ m×nh ®Ó thu nhËn tÊt c¶ vµ do vËy, cã thÓ mÊt ®i tÊt c¶, ng¨n ngõa c¸i xÊu kh«ng ph¶i lµ ®ãng cöa cµi then cho kü ®Ó tr¸nh sî x©m nhËp tõ bªn ngoµi, mµ nªn thÊy mét c¸ch thùc tÕ r»ng nguån gèc, mÇm mèng vµ nguy c¬ cña nã n»m ngay chÝnh trong lßng x· héi cña mçi níc, trong chÝnh chóng ta. Cã nhËn thøc nh vËy míi cã thÕ tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu v¨n minh nh©n lo¹i, ®ång thêi lo¹i trõ nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc tõ bªn ngoµi x©m nhËp. Chóng ta nhËn thøc râ r»ng: phÊn ®Êu ph¸t triÓn kinh tÕ cao lµ cÇn thiÕt vµ cÊp thiÕt. Song, sÏ lµ sai lÇm vµ tai h¹i nÕu chØ dån søc cho ho¹t ®éng kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i dùa trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ mang b¶n s¾c d©n téc vµ ph¶i trë thµnh nh©n tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn. 7 Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII (1998) nhÊn m¹nh :"X©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i nh»m môc tiªu v¨n ho¸, v× x· héi c«ng b»ng v¨n minh, con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn. Nhng v¨n ho¸ kh«ng thÓ chØ lµ kÕt qu¶ kinh tÕ mµ cßn lµ vµ ph¶i lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ" (V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VIII. NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi - 1998, trang 55). 8 kÕt luËn §êng lèi ®æi míi ®· ®a ®Êt níc ta vµo mét thêi kú míi, thêi kú më réng quan hÖ quèc tÕ theo ph¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸, ®Èy m¹nh héi nhËp víi thÕ giíi. Hoµ vµo xu thÕ chung cña ®êi sèng quèc tÕ, ViÖt Nam tÝch cùc vµ chñ ®éng tham gia tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ nh»m ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, lµm cho d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. Qua néi dung tr×nh bµy trªn, cã thÓ thÊy râ lµ c¬ héi vµ th¸ch thøc. Nh vËy th×: ai lµ ngêi ®ãng vai trß ®iÒu tiÕt hai mÆt trªn trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ vµ lµm thÕ nµo ®Ó tranh thñ tËn dông c¸c c¬ héi vµ ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc? T«i nghÜ r»ng kh«ng ai kh¸c mµ chÝnh lµ Nhµ níc ph¶i ph¸t huy vai trß vµ hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vÜ m«. Trªn ®©y lµ toµn bé bµi viÕt cña em vÒ ®Ò tµi: "C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiện nay" Do kiÕn thøc kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian t×m hiÓu cha nhiÒu, nªn khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, sai lÇm. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý, gióp ®ì cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 9 tµi lÞÖu tham kh¶o 1. Toµn cÇu ho¸ quan ®iÓm vµ thùc tiÔn , kinh nghiÖm quèc tÕ , NXB Thèng kª , H.1999. 2. Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò héi nhËp quèc tÕ cña ViÖt Nam , viÖn KTTG , 1999. 3. ViÖn th«ng tin khoa häc x· héi , khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ - hai mÆt cña tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ , H. 2000. 4. ViÖn th«ng tin khoa häc x· héi . Toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ : c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn , H. 2000. 5. Tù do ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ : Rót ra nh÷ng kÕt luËn ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn, ViÖn qu¶n lý kinh tÕ TW dÞch , H.1998. 10 Môc lôc Lêi nãi ®Çu...................................................................................................1 Néi dung…………………………………………………………………....2 PhÇn 1: NhËn thøc vÒ Héi nhËp kinh tÕ ...................................................2 PhÇn 2: Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ - Thêi c¬ vµ th¸ch thøc......................3 1. Nh÷ng c¬ héi trong qu¸ tr×nh h«i nhËp......................................................3 2. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ - Nh÷ng th¸ch thøc............................................4 PhÇn 3: Doanh nghiÖp viÖt nam trong qu¸ tr×nh Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ..........................................................................................................5 1. TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam ....................................5 2. ViÖt Nam víi Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ - C¬ héi vµ th¸ch thøc ................7 2.1. VÒ kinh tÕ ..............................................................................................7 2.2. VÒ chÝnh trÞ ............................................................................................8 2.3. VÒ v¨n hãa - x· héi ................................................................................8 KÕt luËn .....................................................................................................10 Tµi liÖu tham kh¶o 11
- Xem thêm -