Tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cptm và xnk việt tuấn

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi c¬ chÕ thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh s«i ®éng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ nhµ s¶n xuÊt kinh doanh Nhµ n-íc nãi riªng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù lÊy thu bï chi vµ ®¶m b¶o cã l·i. Thùc hiÖn yªu cÇu ®ã b¾t buéc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i quan t©m h¬n tíi tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kÓ tõ khi bá vèn cho tíi khi thu vèn vÒ. §Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tèt nhÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n ®-îc coi lµ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ph¶i quan t©m ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò nh- nghiªn cøu thÞ tr-êng, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn viÖc b¸n hµng ... lµ tuú theo ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng ngµnh, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña tõng n¬i. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty CPTM vµ XNK ViÖt TuÊn“ ®Ó cã thÓ hiÓu râ nh÷ng vÊn ®Ò trªn. Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ vËn dông lý thuyÕt ®· häc trong nhµ tr-êng ®Ó t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh nh»m bæ sung cho kiÕn thøc ®· häc vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em ®-îc tr×nh bÇy qua nh÷ng néi dung sau: - PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty CPTM vµ XNK Viªt TuÊn - PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CPTM vµ XNK Viªt TuÊn. - PhÇn III: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CPTM vµ XNK Viªt TuÊn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty CPTM &xNK ViÖt tuÊn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty CPTM vµ XNK ViÖt TuÊn ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 210/QP ký ngµy 11/03/1995, cã trô së t¹i: Sè 51/228 Phè Lª Träng TÊn. Sau hai n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu quan träng vµ kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ mÆt tæ chøc nh©n sù vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng.Trong thêi gian qua C«ng ty ViÖt TuÊn liªn tôc cã c¸c quyÕt ®Þnh bæ sung chøc n¨ng ®Ó më réng lÜnh vùc vµ ph¹m vi ho¹t ®éng víi c¸c nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu sau ®©y :  Kinh doanh th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu  L¾p r¸p vµ kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ®· chñ ®éng xin bæ sung chøc n¨ng kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ. Tõ nh÷ng chñ ®éng ®ã kÕt hîp víi nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé,c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu kÕt qu¶ tÝch cùc trong lÜnh vùc míi mÎ nµy qua c¸c hîp ®ång cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ y tÕ cho c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c ®Þa bµn kh¸c nh- :H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, Nam §Þnh ...Qua c¸c hîp ®ång nµy, c«ng ty ViÖt TuÊn ®· tõng b-íc t¹o dùng ®-îc uy tÝn cña m×nh trong lÜnh vùc cung cÊp vµ dÞch vô thiÕt bÞ y tÕ trªn ®Þa bµn.V× vËy C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc ph¸t triÓn nhanh chãng, víi c¸c s¶n phÈm chÊt l-îng cao vµ chÕ ®é b¶o hµnh tËn t×nh, chu ®¸o, c«ng ty ®· giµnh ®-îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. §Æc ®iÓm kinh doanh vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. Chøc n¨ng hoat ®éng chÝnh cña Doanh NghiÖp. 1.1. Kinh doanh, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ Kinh doanh, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng then chèt trong lÜnh vùc thiÕt bÞ y tÕ cña C«ng ty ViÖt TuÊn trong giai ®o¹n hiÖn t¹i vµ cho c¶ chiÕn l-îc l©u dµi cña C«ng ty. Ngay sau khi triÓn khai ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thiÕt bÞ y tÕ vµ ®¹t ®-îc mét sè kÕt qu¶ qua ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ thiÕt bÞ linh kiÖn y tÕ, C«ng ty ®· tËp trung cao nhÊt n¨ng lùc cña m×nh trªn c¬ së cã sù hç trî gióp ®ì cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó tham gia v¯o c¸c dù ¸n. Víi ph­¬ng ch©m “T¹o ra ®-îc hiÖu qu¶ tèi ­u cho kh¸ch hµng” kÕt hîp víi viÖc dùa trªn nÒn t¶ng ®ã mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn hoµn h¶o c¸c dù ¸n. C¬ chÕ b¶o hµnh, b¶o tr× cña C«ng ty ®· lµm hµi lßng kh¸ch hµng. 1.2. Kinh doanh b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. Ho¹t ®éng kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ thiÕt bÞ vµ linh kiÖn y tÕ lµ ho¹t ®éng ®-îc c«ng ty triÓn khai rÊt sím víi ph-¬ng ch©m phôc vô tíi tËn tay ng­êi tiªu dïng v¯ “TÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng sÏ lµ b¹n”. C«ng ty coi ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ lµ cÇu nèi g¾n kÕt C«ng ty vµ b¹n hµng. Mçi kh¸ch hµng khi ®Õn víi C«ng ty kh«ng chØ ®-îc tho¶ m·n tèi -u nhu cÇu tiªu dïng cïng víi mét chi phÝ bá ra mµ chÕ ®é b¶o hµnh cho kh¸ch hµng còng ®-îc ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt cña C«ng ty thùc hiÖn tËn t×nh,chu ®¸o ngay t¹i ®¬n vÞ cña kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. ChÝnh v× thÕ, sù kÕt nèi gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng ngµy cµng chÆt chÏ vµ lµ ®éng lùc kh«ng nhá thóc ®Èy C«ng ty ®Õn víi nh÷ng dù ¸n lín h¬n. C¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty cung cÊp gåm : - §Öm h¬i n-íc - Dông cô cho phong mæ - M¸y ®o huyÕt ¸p - B×nh «xi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2006 “2007. B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng sxkd trong n¨m 2006 - 2007. §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh C¸c chØ tiªu TiÒn TT TiÒn TT TiÒn TL 1. Lîi nhuËn kinh doanh 701 86,44 786 87,43 85 12,13 a. Kinh doanh dù ¸n 305 43,51 350 44,53 45 14,75 b. Kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ 207 29,53 230 29,26 23 11,11 2. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng §TTC 95 11,7 100 11,12 5 5,26 3. Lîi nhuËn kh¸c 15 1,86 13 1,45 -2 -13 811 100 899 100 88 10,85 Tæng céng NhËn xÐt: Nh×n tæng thÓ chung th× c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch ®Æt ra. Qua b¶ng trªn ta thÊy. Tæng lîi nhuËn trong n¨m 2007 ®¹t 899 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 88 triÖu ®ång, vµ ®¹t tû lÖ t¨ng 10,85 %. Tãm l¹i lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng chñ yÕu lµ do lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2006 So s¸nh N¨m 2007 Sè tiÒn Tû lÖ % TSL§&§TNH 18.289.033.966 19.459.975.461 1.170.941.495 106,4 TSC§&§TDH 7.914.849.044 1.301.195.015 119,7 24.902.687.995 27.374.824.505 2.472.136.510 109,9 Tæng tµi s¶n 6.613.654.029 Nî ph¶i tr¶ 3.378.762.715 5.947.177.383 2.568.414.668 176 Vèn chñ së h÷u 21.523.925.280 21.427.647.122 -96.278.158 96 Tæng nguån vèn 24.902.687.995 27.374.824.505 2.472.136.510 109,9 C¨n cø vµo sè liÖu so s¸nh c¸c chØ tiªu trªn ta cã nhËn xÐt sau: - Tû träng tµi s¶n cña C«ng ty: Tû träng TSC§ =( Tæng TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n x 100 ) / Tæng tµi s¶n N¨m 2006 = ( 6.613.654.029 x 100 ) / 24.902.687.995 = 26,56 % N¨m 2007 = ( 7.914.849.044 x 100 ) / 27.374.824.505 = 28,9 % Nh- vËy so víi tæng tµi s¶n th× TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n cña C«ng ty chiÕm tû träng nhá. N¨m 2006 tû träng ®Çu t- vµo TSL§ lµ : 100 % - 26,56 % = 73,44 % N¨m 2007 tû träng ®Çu t- vµo TSL§ lµ : 100 % - 28,9 % = 71,1 % Ta cã thÓ rót ra kÕt luËn , C«ng ty ®· kinh doanh tèt. - T×nh h×nh chiÕm dông vèn vµ ®i chiÕm dông vèn cña C«ng ty : Møc ®é ®i chiÕm dông vèn = (  nî ph¶i tr¶ bªn NV x 100 ) /  TS N¨m 2006 = ( 3.378.762.715 x 100 ) / 24.902.687.995 = 13,57 % ¨m 2007 = ( 5.947.177.383 x 100 ) / 27.374.824.505 = 21,73 % Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Møc ®é ®i chiÕm dông vèn cña C«ng ty n¨m 2007 t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2006. Nªn C«ng ty cÇn ph¶i gi¶m bít ®-îc c¸c kho¶n nî th× møc ®é chiÕm dông sÏ gi¶m theo. Møc ®é bÞ chiÕm dông vèn = (c¸c kho¶n ph¶i thu bªn TS x 100)/  TS N¨m 2006 = ( 5.134.452.950 x 100) / 24.902.687.995 = 20,62 % N¨m 2007 = ( 5.542.745.436 x 100) / 27.374.824.505 = 20,25 % Møc ®é bÞ chiÕm dông cña C«ng ty n¨m 2007 so víi n¨m 2006 gi¶m nh-ng kh«ng ®¸ng kÓ. Víi møc ®é bÞ chiÕm dông t¨ng t-¬ng ®èi nhiÒu lµ mét trong nh÷ng lý do lµm C«ng ty ph¶i ®i chiÕm dông nªn do ®ã C«ng ty cÇn vèn. III. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. 1. S¬ ®å tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty. V¨n phßng c«ng tyC«ng ty Chi nh¸nh Hµ Néi Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh Chi nh¸nh L¹ngS¬n Chi nh¸nh H¶i D-¬ng Chi nh¸nh Nam §Þnh C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc, ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch h¹ch to¸n cña C«ng ty vµ mäi ho¹t ®éng ph¶i chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña C«ng ty. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý theo Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: Lµ c¸c phßng ban nghiÖp vô §¬n vÞ. §øng ®Çu ®¬n vÞ thµnh viªn lµ Gi¸m ®èc, gióp viÖc lµ c¸c Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty cã quyÒn quyÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c¸c §¬n vÞ thµnh viªn theo h-íng tinh gi¶m biªn chÕ gi¸n tiÕp nh-ng vÉn b¶o ®¶m ph¸t huy ®-îc hiÖu lùc. 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y nh©n sù t¹i v¨n phßng c«ng ty. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kinh doanh Phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh Phßng TC - KT TT©m DÞch vô b¶o hµnh Phßng hµnh chÝnh * NhiÖm vô cña c¸c phßng ban, bé phËn nghiÖp vô: 1.Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Bé y tÕ, tr-íc Ph¸p luËt, cÊp uû cÊp m×nh vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Sau khi cã NghÞ quyÕt cÊp uû, Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong doanh nghiÖp. 2.C¸c Phã gi¸m ®èc gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. 3.KÕ to¸n tr-ëng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña C«ng ty vµ cã nhiÖm vô quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. 4.C¸c phßng chuyªn m«n nghiÖp vô cña C«ng ty cã chøc n¨ng gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr-ëng KÕ To¸n Tµi S¶n Cè ®Þnh KÕ To¸n Hµng Mua KÕ To¸n Thanh To¸n Ban KÕ To¸n chi nh¸nh KÕ To¸n Tæng Hîp KÕ To¸n Hµng B¸n Chøc n¨ng tõng phÇn h¹ch to¸n. - Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung . NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n : + Gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. + Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cho riªng doanh nghiÖp. + Tæng hîp lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi mçi chu kú kinh doanh theo chÕ ®é qui ®Þnh cña ngµnh chñ qu¶n . + LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho kú kinh doanh tiÕp theo. - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: + KÕ to¸n tr-ëng: Phô tr¸ch chung trùc tiÕp c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c tµi chÝnh vµ nh©n sù . + KÕ to¸n TSC§: Theo dâi vÒ qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh ®ång thêi ®¶m nhiÖm viÖc nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vi tÝnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + KÕ to¸n hµng mua: Theo dâi hµng mua t¹i C«ng ty + KÕ to¸n tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp, lµm kÕ to¸n C«ng ty. + KÕ to¸n b¸n hµng: Theo dâi hµng b¸n trªn ®Þa bµn kinh doanh. + KÕ to¸n hµng ho¸: Theo dâi N - X, tån kho hµng ho¸ toµn C«ng ty. + Ngoµi ra cßn cã thñ quü ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc riªng :1 thñ quü chÝnh phô tr¸ch quü tiÒn mÆt cña C«ng ty, c¸c thñ quü ë c¸c chi nh¸nh. II. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é, chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty. Tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung theo quyÕt ®Þnh Q§15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé Tµi ChÝnh. S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc sæ nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ thÎ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp chung, viÖc lËp b¸o c¸o Tµi chÝnh chØ cã C«ng ty cã quyÒn c«ng bè ra ngoµi C«ng ty, vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý. III. §Æc ®iÓm tæ chøc mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty CPTM & XNK ViÖt tuÊn. 3.1 Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông  Chøng tõ sö dông + Ho¸ ®¬n GTGT_mÉu sè 01/GTGT_3LL + PhiÕu xuÊt kho_mÉu sè 02_VT + PhiÕu thu mÉu sè 01 _VT + Uû nhiÖm thu ,uû nhiÖm chi  Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông + TK 511: “Doanh thu b¸n h¯ng” + TK521: “ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i” . + TK 531: “H¯ng b¸n bÞ tr° l¹i” . + TK532: “Gi°m gi¸ h¯ng b ¸n” . + TK 632 “Gi¸ vèn h¯ng b¸n Vµ c¸c TK kh¸c nh- TK 111,112,131,3331 3.2 C¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng C«ng ty ViÖt TuÊn thùc hiÖn theo 2 ph-¬ng thøc b¸n hµng lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ 3.3 C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng C«ng ty ®ang ¸p dông 2 ph-¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ: a) B¸n hµng thu tiÒn ngay (thanh to¸n nhanh) b) B¸n hµng ch-a thu ®-îc tiÒn ngay(thanh to¸n chËm) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.4 Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ a) Tr-êng hîp b¸n hµng thu tiÒn ngay Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: L-u t¹i Phßng kÕ to¸n Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Liªn 3: Giao cho thñ kho Vµo thÎ kho ( sæ kho) XuÊt hµng PhiÕu thu C¸c sæ liªn quan 111,511,3331 VÝ dô: Ngµy 5/1/2006 chi nh¸nh xuÊt hµng cho C«ng ty THHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt Lo¹i Sè luîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn M¸y ®o huyÕ ¸p 10 c¸i 650.000 6.500.000 §Öm h¬i n-íc 10 ChiÕc 400.000 4.000.000 Tõ nghiÖp vô nµy ,phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc +LËp ho¸ ®¬n GTGT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÉu sè 01/GTGT_3LL Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1(l-u) Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Ký hiÖu:CX/2006A Sè : 0052311 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn §Þa chØ: Sè 51/228 phè Lª träng TÊn §iÖn tho¹i Hä Tªn ng-êi mua: §¬n vÞ :C«ng ty TNHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh §Þa chØ: Sè 26/415 NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n – HN. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MST: 0102034625 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l-îng 1 2 3 4 1 2 M¸y ®o huyÕt ¸p §Öm h¬i n-íc C¸i ChiÕc 10 10 §¬n gi¸ Céng tiÒn hµng ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng thanh to¸n Thµnh tiÒn 5 6= 4 5 650.000 400.000 6.500.000 4.000.000 1.500.000 150.000 1.650.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét triÖu s¸u tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n ./. Ng-êi mua hµng Ng-êi b¸n hµng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + PhiÕu xuÊt kho : PhiÕu xuÊt kho do thñ kho cña c«ng ty lËp trªn c¬ së ho¸ ®¬n GTGT, lµm c¨n cø gi¸ vèn hµng b¸n. §¬n vÞ : C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn Bé phËn : PhiÕu xuÊt kho Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Sè: 0075436 Nî TK 632 Cã TK 156 Hä tªn ng-êi nhËn hµng: C«ng ty TNHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh Lý do xuÊt kho: XuÊt b¸n XuÊt t¹i kho : C«ng ty STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch,phÈm chÊt,vËt t-,s¶n phÈm A 1 2 M· sè §VT Sè l-îng Yªu cÇu §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 600.000 370.000 6.000.000 3.700.000 Thùc xuÊt B M¸y ®o huyÕt ¸p §Öm h¬i n-íc C¸i ChiÕc 10 10 10 10 Céng 9.700.000 Tæng sè tiÒn (b»ng ch÷) XuÊt ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n viÕt phiÕu thu vµ thu tiÒn Theo ho¸ ®¬n GTGT, C«ng ty Nam Anh thanh to¸n tiÒn ngay. V× vËy sau khi giao hµng, kÕ to¸n b¸n hµng chuyÓn ho¸ ®¬n GTGT (liªn 1) cho kÕ to¸n ®Ó viÕt phiÕu thu vµ thu tiÒn. §¬n vÞ : C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn Bé phËn PhiÕu thu Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 QuyÓn sè: Sè Nî Cã Hä tªn ng-êi nép tiÒn : C«ng ty TNHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh §Þa chØ: Sè 26/415 NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n – HN. Lý do nép : Tr¶ tiÒn mua hµng theo ho¸ ®¬n sè 0075436 Sè tiÒn : 1.500.000® ViÕt b»ng ch÷: Mét triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n./. KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu §· nhËn ®ñ sè tiÒn Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Thñ quü ( Ký ,ghi râ hä tªn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b) Tr-êng hîp b¸n hµng ch-a thu tiÒn Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: L-u kÕ to¸n Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ liªn quan 131 ,511,3331 Liªn 3:Giao cho thñ kho Vµo thÎ kho (sè kho) XuÊt hµng Trong tr-êng hîp nµy,tr×nh tù kÕ to¸n b¸n hµng ®-îc tiÕn hµnh nh- sau Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®-îc ký kÕt t¹i phßng kinh doanh ,kÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT( 3 liªn), liªn 3 chuyÓn xuèng cho thñ kho,thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ®ã ®Ó viÕt phiÕu xuÊt kho cho hµng xuÊt.Sau khi xuÊt hµng,thñ kho c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT (3 liªn) ®Ó ghi vµo sæ kho (ghi sè l-îng hµng xuÊt). KÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî ghi vµo sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî sæ theo dâi doanh thu 3.5. Ho¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n T¹i C«ng ty ViÖt TuÊn trÞ gi¸ hµng xuÊt kho tÝnh theo gi¸ ®Ých danh . VÝ dô: Gi¸ vèn cña l« hµng ho¸ xuÊt kho trong th¸ng ®-îc kÕ to¸n tËp hîp nh- sau §¬n gi¸ cña m¸y ®o huyÕt ¸p xuÊt b¸n lµ: 600.000 ngh×n ®ång/c¸i §¬n gi¸ cña ®Öm h¬i n-íc xuÊt b¸n lµ: 370.000 ngh×n ®ång/chiÕc Nh- vËy trÞ gi¸ vèn lµ: M¸y ®o huyÕt ¸p = (10)600.000 = 6.000.000 §Öm h¬i n-íc = (10)370.000 = 3.700.000 B¸o c¸o NhËp_XuÊt_ Tån hµng ho¸ ®-îc kÕ to¸n hµng ho¸ lËp vµo cuèi th¸ng sau khi ®· x¸c ®Þnh ®-îc trÞ gia vèn cña hµng nhËp vµ xuÊt trong th¸ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X¸c ®Þnh hµng ho¸ tån kho cuèi kú ta cã c«ng thøc Tån cuèi = kú D®Çu kú + NhËp trong kú  XuÊt trong kú sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng Th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tiÒn: 1.000 ® Chøng tõ M· kh¸ch Sè tiÒn 0075431 1/1/06 AC 11 11527 111 Doanh thu Thanh to¸n ngay Cã TiÒn TiÒn mÆt GNH 511 11527 0075432 1/1/06 YA 5 16028 131 511 0075433 2/1/06 XA 10 35213 112 511 …. …. …. …. 1370 111 511 1650 …. …. …. …. 2840 131 511 …. …. …. … Céng 2.127.142 Sæ Ngµy …. .... 0075436 …. …. 5/1/06 B A 20 …. 0075445 …. Tµi kho¶n …. 31/1/06 MQ 15 …. Nî Thanh to¸n chËm 16028 35213 …. ….. …. …. 2840 …. …. 643.177 516.728 …. 655.946 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2006 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr-ëng 3.6 H¹ch to¸n thuÕ GTGT ThuÕ GTGT lµ thuÕ tÝnh trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ThuÕ GTGT ph¶i nép cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh mét trong hai ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hoÆc tÝnh trùc tiÕp GTGT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ViÖt TuÊn thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. TÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Òu chÞu thuÕ suÊt 10%. Nh- vËy sè thuÕ GTGT ph¶i nép x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. Sè thuÕ ph¶i nép = Sè thuÕ GTGT ®Çu ra – Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc KT HiÖn nay m¹ng l-íi tiªu thô cña chi nh¸nh lµ kh¸ réng, do ®ã trong qu¸ tr×nh b¸n hµng còng th-êng ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ kÕ to¸n ph¶i më sæ theo dâi c«ng nî cho tõng kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ ''Céng nî më cho tøng kh¸ch hµng chøng tõ l¯m c¨n cø ®Ó ghi sæ chi tiÕt céng nî l¯ ho¸ ®¬n GTGT”. Sæ chi tiÕt céng nî C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn §Þa chØ: Sè 51/228 Phè Lª Träng TÊn Sæ chi tiÕt c«ng nî Th¸ng 1 n¨m 2006 Tµi kho¶n 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng §èi t-îng - MQ- Minh QuyÒn Chøng tõ Sè §¬n vÞ tiÒn: 1.000® TK §/¦ DiÔn gi¶i Ngµy Ph¸t sinh Nî Cã D- ®Çu th¸ng 5/01 Doanh thu b¸n thiÕt bÞ y tÕ ThuÕ GTGT ch-a thanh ……. …. 511 33311 2.840 284 to¸n ……………….. Céng ph¸t sinh D- cuèi 15577 ……. ……. …… Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr-ëng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty ViÖt TuÊn a. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông. Trong qu¸ tr×nh ho¹ch to¸n chi nh¸nh sö dông c¸c TK sau: TK 641: Chi nh¸nh b¸n hµng TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh T¹i chi nh¸nh §iÖn Quang kh«ng sö dông TK 642 ''chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp '' Chøng tõ ®-îc sö dông ®Ó ho¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng lµ phiÕu thu phiÕu chi… b. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. * Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ l-u th«ng, chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng gåm cã. Chi phÝ giao dÞch, l-¬ng nh©n viªn b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi kho b¶o qu¶n hµng ho¸. 3.8. H¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng KÕt qu¶ b¸n hµng ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Lîi nhuÇn thuÇn tõ ho¹t ®éng BH = DT thuÇn – GVèn HB – CPBH. Doanh thu BH = Tæng DT – C¸c kho¶n gi¶m trõ ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®-îc thùc hiÖn vµo cuèi mçi th¸ng. Trong th¸ng 1 n¨m 2006, kÕ to¸n C«ng ty ViÖt TuÊn6®· h¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng nh- sau: * Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng + Doanh thu b»ng tiÒn mÆt. Nî TK 111 643.177.000 Cã TK 511 643.177.000 + Doanh thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng Nî TK 112 516.728.000 Cã TK 511 516.728.000 * Doanh thu tr¶ chËm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 131 655.946.000 Cã TK 511 655.946.000 * Trong th¸ng 1 n¨m 2006 C«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, do ®ã trong phÇn nµy hä ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. * KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng Nî TK 511: 1.815.851.000 Cã TK 911: 1.815.851.000 * Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632: 1.561.940.000 Cã TK 156: 1.561.940.000 * KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911 : 1561.940.000 Cã TK 632: 1561.940.000 * KÕt chuyÓn CPBH Nî TK 911: 20.585.000 Cã TK 641: 20.585.000 KÕt qu¶ tiªu thô th¸ng 1 n¨m 2006 ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: KÕt qu¶ tiªu thô = 1.815.851.000 - 1561.940.000- 20.585.000 = 233.326.000 Sau ®ã kÕ to¸n ghi. Nî TK 911:233.326.000 Cã TK 421:233.326.000 Nh- vËy, KQKD cña C«ng ty trong th¸ng 1/2006 lµ cã l·i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn III §¸nh gi¸ thùc trµng h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty CPTM & xnk viÖt tuÊn 1. Nh÷ng -u ®iÓm Mét trong nh÷ng vÉn ®Ò c¬ b¶n mµ c¸c nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp hiÖn nay quan t©m ®ã lµ lµm sao cã thÓ ®øng v÷ng ®-îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt. Muèn lµm ®-îc nh- vËy th× doanh nghiÖp ph¶i ®-a ®-îc nhiÒu s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr-êng vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn,. §Ó lµm ®-îc nh- vËy th× doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn, ®-îc quan s¸t thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty.Tuy kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ song víi kiÕn thøc ®· häc t¹i tr-êng em xin ®-a ra mét -u ®iÓm t¹i C«ng ty nhsau: 1.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. * VÒ bé m¸y kÕ to¸n: - T¹i C«ng ty cã ®éi ngò kÕ to¸n nhiÖt t×nh, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nghiÖp vô v÷ng vµng, sö dông vi tÝnh thµnh th¹o gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n nhanh gän vµ chÝnh x¸c. - ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh- hiÖn nay ®¶m b¶o sù thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, gióp cho kÕ to¸n ph¸t huy ®ñ vai trß, chøc n¨ng cña m×nh. * VÒ h×nh thøc kÕ to¸n. C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt ký – chøng tõ. H×nh thøc nµy cã -u ®iÓm: C¨n cø chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n râ rµng, kh«ng ph¸t sinh viÖc ghi trïng lÆp, khèi l-îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n Ýt v× tËn dông -u thÕ cña b¶n tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, c«ng viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu kh«ng bÞ dån Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -