Tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp hạ long ii

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT Môc Lôc Lêi më ®Çu PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long II. Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long III. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long IV. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long PhÇn II. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp I. §Æc ®iÓm vµ nguån h×nh thµnh vèn cña xÝ nghiÖp II. Thùc tr¹ng sö dông vèn cña xÝ nghiÖp 1. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña xÝ nghiÖp 1.1 C¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp 1.2 HiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp 2 . BiÕn ®éng vÒ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ HQSD vèn cè ®Þnh vµ lu ®éng t¹i XN 1. C«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 1.1 .C«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh 1.2 . HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 2. C«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 2.1 .C«ng t¸c qu¶n lý vèn lu ®éng 2.2 . HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc 3.2 Nh÷ng mÆt tån t¹i PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i xÝ nghiÖp I. Ph¬ng híng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi II. Mét sè gi¶i ph¸p KÕt luËn 01 04 05 06 06 08 09 09 12 12 12 13 18 20 20 20 22 23 23 23 26 26 28 30 30 30 36 Lêi më ®Çu Dï ë bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï ho¹t ®éng c«ng Ých hay ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ®Æt môc tiªu lîi nhuËn lµm t«n chØ ho¹t ®éng cña m×nh hay kh«ng ®Æt th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ho¹t ®éng ®îc ®ã chÝnh lµ vèn cña doanh nghiÖp . Vµ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó sö dông vèn cña doanh nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶ ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc mµ c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m Sau ®¹i héi ®¶ng lÇn 6 n¨m 1986 víi viÖc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang mét c¬ chÕ kinh tÕ míi kinh tÕ thÞ trêng , sau mét thêi gian thùc hiÖn níc ta ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh vµ ®ang tõng bíc æn ®Þnh kinh tÕ chuÈn bÞ cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng , tr¸nh nguy c¬ tôt hËu b¾t kÞp víi xu híng ph¸t triÓn hiÖn nay trªn thÕ giíi . Tuy nhiªn viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ còng ®ång nghÜa víi viÖc chÊp nhËn nh÷ng khã kh¨n , thö th¸ch vµ nh÷ng c¬ héi míi , ®iÒu nµy ®· vµ ®ang t¸c ®éng rÊt lín Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long nãi riªng vµ vÊn ®Ò nguån vèn ®Ó ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ë ®©u vµ bao giê còng ®îc xem träng vµ chó ý ®Æt lªn hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh , tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ kiÕn thøc cña m×nh vµo nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long lµ mét xÝ nghiÖp trùc thuéc doanh nghiÖp Nhµ níc mµ ë ®©y cô thÓ lµ C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi còng ®ang cã nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi Ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp lµ ph¶i lµm g× ®Ó gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ nguån vèn cña XÝ nghiÖp nh»m ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n vÒ c¬ chÕ qu¶n lý vèn vµ tõng bíc ®a xÝ nghiÖp cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a ®¹t ®îc kÕ ho¹ch vµ vît møc kÕ ho¹t Nhµ níc giao còng nh ®a xÝ nghiÖp ph¸t triÓn h¬n n÷a trong hÖ thèng Buýt c«ng céng hiÖn nay . Sau qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu t×nh h×nh XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long díi sù híng dÉn vµ gióp ®ì cña c¸c c« chó , anh , chÞ trong xÝ nghiÖp còng nh sù híng dÉn cña gi¸o viªn Ph¬ng Mai Anh th«ng qua : “ B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ” em muèn giíi thiÖu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua vµ hiÖn t¹i . Víi bè côc cña bµi viÕt ®îc chia lµm thµnh 3 phÇn : - PhÇn I : Kh¸i qu¸t vÒ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long - PhÇn II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long - PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Th«ng qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Mai Anh cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ ph¸p chÕ Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I ®· gióp ®ì vµ híng dÉn em tËn t×nh trong thêi gian thùc tËp vµ lËp b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i xÝ nghiÖp . Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o , c¸c c« , chó , anh , chÞ trong XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long trong thêi gian em thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp . Hµ néi , ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2004 Sinh viªn Lª thÞ Mü LÖ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi trùc thuéc C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . Nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh tai n¹n , ïn t¾c giao th«ng vµ « nhiÔm m«i trêng ®ang ngµy mét gia t¨ng . §øng tríc nh÷ng bøc xóc trªn §¹i héi §¶ng bé Thµnh phè Hµ néi lÇn thø XIII cã nghÞ quyÕt : §Èy m¹nh sù nghiÖp VTHKCC b»ng xe Buýt phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¸p øng 20% - 25% nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n Thñ ®« b»ng xe Buýt Trong lóc ®ã vÒ tæ chøc lùc lîng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng l¹i ph©n t¸n - tham gia ho¹t ®éng xe buýt lóc ®ã cã 3 ®¬n vÞ gåm : C«ng ty xe buýt Hµ Néi , C«ng ty xe kh¸ch Nam Hµ néi , C«ng ty xe ®iÖn Hµ Néi - ®Òu lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cïng trùc thuéc Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi nhng kh«ng nhÊt c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh . §øng tríc nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô quan träng trªn cÇn ph¶i tËp hîp lùc lîng vËn t¶i vµ thèng nh©t mét c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh trong vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt . Do ®ã ngµy 29 th¸ng 06 n¨m 2001 UBND Thµnh phè Hµ Néi QuyÕt ®Þnh sè 45/2001 Q§ - UB hîp nhÊt 3 c«ng ty trªn vµ thªm C«ng ty xe Du lÞch Hµ néi thµnh C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi vµ quyÕt ®Þnh sè 117/Q§ - UB ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2001 cña UBND Thµnh phè Hµ néi vÒ c¸c tæ chøc néi bé trong c«ng ty C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ , cã con dÊu riªng ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt doanh nghiÖp Nhµ níc vµ chÞu sù qu¶n lý Nhµ níc trùc tiÕp cña Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ néi 1. HiÖn nay vÒ tæ chøc : C«ng ty h×nh thµnh 2 khèi riªng biÖt : Khèi Buýt vµ khèi s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së t¸ch tõ c¸c XÝ nghiÖp ra cô thÓ : a. Khèi Buýt gåm 4 XÝ nghiÖp : - XÝ nghiÖp xe Buýt Hµ néi lµ C«ng ty xe Buýt Hµ néi tríc ®æi tªn tõ C«ng ty thµnh xÝ nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh sè 45/ 2001/Q§- UB ; XÝ nghiÖp xe Buýt 10 - 10 ®îc t¸ch ra tõ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT xÝ nghiÖp xe Kh¸ch Nam ; XÝ nghiÖp xe Buýt Thñ ®« ®îc t¸ch ra tõ xÝ nghiÖp xe §iÖn Hµ néi ra ; XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ míi ®îc thµnh lËp b. Khèi kinh doanh gåm 5 xÝ nghiÖp : - XÝ nghiÖp kinh doanh tæng hîp Hµ néi t¸ch ra tõ c¸c bé phËn kinh doanh cña XÝ nghiÖp xe Buýt Hµ néi ra ; XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ néi lµ sè cßn l¹i sau khi t¸ch 10/10 ra ; XÝ nghiÖp xe §iÖn Hµ Néi lµ sè cßn l¹i sau khi t¸ch xÝ nghiÖp xe Buýt Thñ §« ra ; XÝ nghiÖp TOYOTA Hoµn KiÕm Hµ Néi lµ C«ng ty Xe du lÞch Hµ Néi ; XÝ nghiÖp C¬ khÝ « t« Hµ Néi lµ ®¬n vÞ míi thµnh lËp . c. Khèi v¨n Phßng gåm : 7 phßng nghiÖp vô gåm : - Phßng tæ chøc - Hµnh chÝnh - B¶o vÖ ;Phßng tµi vô - Kinh tÕ ; Phßng kÕ ho¹ch - §Çu t ; Phßng Kü thuËt - §µo t¹o ; Phßng KiÓm tra - Gi¸m s¸t ; Phßng Kinh doanh Marketinh ; Trung t©m ®iÒu hµnh xe Buýt vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n . d. Khèi §¶ng ®oµn thÓ cã : - C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi cã 3 §¶ng bé bé phËn vµ 6 chi bé trùc thuéc víi tæng sè 250 §¶ng viªn trong ®ã : Lý luËn cao cÊp 3 ®/c ; Trung cÊp 30 ®/c ; S¬ cÊp 190 ®/c ; C«ng ®oµn c¬ së trùc thuéc C«ng ®oµn Ngµnh Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi * XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ néi . - Tªn giao dÞch : XÝ nghiÖp xe Buýt th¨ng Long Hµ néi - Tªn tiÕng anh : TH¡NG LONG BUS ENTERPRRISE - §Þa chØ : 124 §êng Xu©n Thñy - QuËn CÇu GiÊy - TP Hµ néi Trô së giao dÞch : 124 §êng Xu©n Thñy - QuËn CÇu GiÊy - TP Hµ néi XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè ……../Q§ - GTCC ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2002 cña Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi . XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ mét ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt vµ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt . Ho¹t ®éng theo ®Þnh híng cña Nhµ níc , Thµnh phè vµ c¬ quan chñ qu¶n Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi .Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp , ®îc sö dông con dÊu riªng , ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo sù uû quyÒn cña Gi¸m §èc c«ng ty vµ lµ ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ néi - Së Giao th«ng c«ng chÝnh Thµnh phè Hµ néi ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n , nghiÖp vô cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh . - II . Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay nay cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long . Th¨ng Long . XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ néi cã chøc n¨ng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt trong Thµnh phè Hµ néi vµ cã nhiÖm vô cô thÓ nh sau : Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT - Tæ chøc vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi theo kÕ ho¹ch , m¹ng líi tuyÕn vµ c¸c quy ®Þnh cña Thµnh phè , Së Giao th«ng c«ng chÝnh , C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . - Qu¶n lý vèn , tµi s¶n , ph¬ng tiÖn , lao ®éng theo ph©n cÊp cña C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . - Qu¶n lý , b¶o vÖ toµn bé ®Êt ®ai nhµ xëng , tµi s¶n thuéc ph¹m vi cña XÝ nghiÖp qu¶n lý III. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng , ph©n chia thµnh nhiÒu bé phËn ®éc lËp ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng ®Æc thï , chØ thuÇn tuý lµm c«ng t¸c tham mu cè vÊn cho ban l·nh ®¹o mµ kh«ng cã quyÒn trùc tiÕp BiÓu 01 : S¬ ®å tæ chøc XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng long Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc Ga ra « t« §èc c«ng vµ KCS Khèi qu¶n lý Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng Phã Ga ra Qu¶n lý ®×ªu hµnh tuyÕn Phßng kÕ to¸n thèng kª Tæng hîp thèng kª Phßng Tc- HC- BV Qu¶n lý lÖnh vÐ Qu¶n lý thiÕt bÞ * Víi m« h×nh nµy th× chøc n¨ng - nhiÖm vô cña tõng phßng ban trong c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long nh sau : Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT 1. Phßng Gi¸m ®èc : Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ; §óng ph¸p luËt cña Nhµ níc , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp . - Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh trong xÝ nghiÖp theo ph©n cÊp , b¶o ®¶m tinh gi¶m vµ cã hiÖu lùc . Trªn c¬ së cã ý kiÕn cña ban chÊp hµnh ®¶ng uû , bé phËn Gi¸m ®èc cã quyÒn ®Ò nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp , gi¶i thÓ , s¸t nhËp c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh vµ bæ nhiÖm b·i miÔn c¸n bé t¬ng øng theo ph©n cÊp cña c¬ quan chñ qu¶n , cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn . 2. Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tõng phÇn viÖc theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc , cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp .Trong trêng hîp Gi¸m ®èc v¾ng mÆt , th× ®îc uû quyÒn cho phã Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt toµn bé c«ng viÖc trong thêi gian v¾ng mÆt . 3. Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - B¶o vÖ : C¨n cø ®Þnh biªn ®îc duyÖt ®Ó tuyÓn dông , tiÕp nhËn lao ®éng ; §µo t¹o ; DuyÖt c«ng , tÝnh l¬ng cho CBCNV ; TÝnh BHXH , BHL§ 4. Phßng Tµi vô - Kinh tÕ : NhËn vÐ tõ C«ng ty ph¸t cho GA RA ; Thu ng©n vµ quyÕt to¸n vÐ víi Ga ra ; Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tµi chÝnh theo ph©n cÊp 5. Gara « t« : Qu¶n lý : Ph¬ng tiÖn , L¸i xe , b¸n vÐ , thî b¶o dìng söa ch÷a , vÖ sinh xe ; NhËn lÖnh tõ Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng giao cho l¸i xe vµ NhËn vÐ tõ ; hßng tµi vô giao cho nh©n viªn b¸n vÐ ; Thu ng©n vµ quyÕt to¸n lÖnh , vÐ ; Tæ chøc B¶o dìng s÷a ch÷a ph¬ng tiÖn 6. Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng : NhËn lÖnh tõ trung t©m C«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn biÓu ®å ch¹y xe ; LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t , c¸c kÕ ho¹ch kh¸c ; Thèng kª b¸o c¸o s¶n lîng ; Qu¶n lý tuyÕn ; QuyÕt to¸n lÖnh víi GA RA i V. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long N¨m 2002 khi ®îc thµnh lËp XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long cã 50 xe , n¨m 2003 lµ 120 xe sang n¨m 2004 t¨ng lªn 164 xe trong ®ã chñ yÕu lµ xe Dawo vµ xe Huynh ®ai .Hµng n¨m xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng theo kÕ ho¹ch lµ n¨m 2002 lµ 4 tuyÕn ; n¨m 2003 lµ 6 tuyÕn vµ s¨ng n¨m 2004 lµ 10 tuyÕn ®îc giao tõ C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi cô thÓ bao gåm c¸c tuyÕn sau : TuyÕn 02 ; TuyÕn 13; TuyÕn 14; TuyÕn 16; TuyÕn 26 ; TuyÕn 30 ; TuyÕn 31; TuyÕn 35; TuyÕn 38 vµ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT PhÇn II Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I. §Æc ®iÓm vµ nguån h×nh thµnh vèn cña xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Cã lÏ kh«ng cã lÜnh vùc qu¶n lý kinh doanh nµo phøc t¹p hay ®ßi hái nhiÒu chó ý cho b»ng l·nh vùc tµi chÝnh . TiÒn lµ chÊt nhên lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ ch¹y tèt . Ph¶i cã tiÒn ®Ó mua ph¬ng tiÖn , nguyªn vËt liÖu vµ c¸c phô tïng vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Ph¶i cã tiÒn ®Ó tr¶ l¬ng cho nh©n viªn , tiÒn thuª nhµ vµ c¸c chi phÝ hµnh chÝnh ..v.v . TiÒn chÝnh lµ thíc ®o thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp . TiÒn vèn ph¶i ®îc xoay vßng liªn tôc vµo vµ ra theo quy luËt vèn cã cña nã trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ thiÕu chÊt nhên nµy th× bé m¸y lµm viÖc cña doanh nghiÖp còng ngng vµ kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®îc . VËy ë xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long c¸i chÊt nhên ®ã ®îc h×nh thµnh tõ ®©u ? Víi sè lîng bao nhiªu ? Vµ nã ®îc sö dông nh thÕ nµo chóng ta cïng t×m hiÓu qua mét sè vÊn ®Ò sau : XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã c¬ cÊu tµi chÝnh kh¸ ®Æc biÖt so víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c . Nh ®· nãi ë trªn xÝ nghiÖp nµy lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong ngµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng . Ho¹t ®éng v× môc tiªu x· héi vµ lÊy môc tiªu x· héi lµm tiªu chÝ hµng ®Çu cho ho¹t ®éng vµ tån t¹i cña xÝ nghiÖp chø kh«ng ph¶i xÝ nghiÖp ra ®êi vµ ho¹t ®éng v× môc tiªu lîi nhuËn . Nguån vèn ®Ó xÝ nghiÖp ho¹t ®éng chiÕm tíi h¬n 90% lµ nguån vèn ®îc cÊp tõ ng©n s¸ch . Cßn l¹i vµ vèn do xÝ nghiÖp chiÕm dông ®îc cña b¹n hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nhng cha tr¶ . Trong hai n¨m ho¹t ®éng t×nh h×nh sö dông vèn ë xÝ nghiÖp còng cã nh÷ng biÕn ®éng nhÊt ®Þnh . Chóng ta cïng t×m hiÓu nguån h×nh thµnh vèn cña xÝ nghiÖp qua biÓu sau BiÓu 02: Nguån h×nh thµnh vèn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh : ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 C. Tæng céng nguån vèn A. Vèn Chñ së h÷u Lîng 40.144.425.701 36.761.093.241 N¨m 2003 Tû träng 100 91.6 Lîng 102.584.925.868 93.546.800.313 Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I Tû träng 100 91.2 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn I. Nguån vèn vµ quü Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT 42.398.300.000 105.6 112.968.400.000 110.1 1. Nguån vèn kinh doanh 42.398.300.000 105.6 112.968.400.000 110.1 II. Nguån kinh phÝ , quÜ kh¸c B. Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n 2. Nî kh¸c (trÝch tríc vµo z ) - Ty sè nî = B / A - Vèn tù cã = A/ C - 5.637.206.759 3.383.332.460 1.224.811.320 2.158.521.140 0.092 0.9157 - 14.04 8.4 3.05 5.35 9.2 91.57 - 19.421.599.687 9.038.125.555 1.716.823.658 7.321.301.897 0.096 0.9118 - 18.9 8.8 1.7 7.1 9.6 91.18 (Nguån : B¶ng C§KT XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2002 - 2003 ) * Qua biÓu 1 ta cã thÓ thÊy tµi s¶n cña xÝ nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån chñ yÕu lµ * Nguån vèn chiÕm dông - N¨m 2002 lîng vèn vay vµ chiÕm dông ®îc lµ :3.383.332.460 ®ång t¬ng øng víi (+ 8,4%) so víi tæng nguån trong ®ã nî ng¾n h¹n ( +3.05 % ) ; nî kh¸c lµ (+ 5.35 % ), n¨m 2003 ®· t¨ng lªn lµ 0.088 (lÇn) t¬ng øng víi (+ 8,8 %) so víi tæng nguån trong ®ã nî ng¾n h¹n lµ ( + 1.7% ) nî kh¸c lµ ( +7.1% ) . Nh v©y nguån vèn chiÕm dông n¨m sau t¨ng so víi n¨m tríc lµ (+0.4%) . Qua sè liÖu ®· tÝnh ®îc ë trªn ta thÊy ë ®©y vèn chiÕm dông cã t¨ng song kh«ng nhiÒu vµ nÕu so víi tæng nguån vèn th× tû lÖ vèn chiÕm dông trong c¶ hai n¨m 2002 vµ 2003 cßn nhá cha ®Õn 10% , VËy nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy lµ g× chóng ta l¹i quay l¹i ®Æc thï cña xÝ nghiÖp nµy lµ ho¹t ®éng vËn t¶i c«ng céng , chÞu sù qu¶n lý , ®iÒu phèi vµ nhµ níc cÊp vèn b»ng nguån ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng . Nªn tû lÖ vèn chiÕm dông ë ®©y chØ chiÕm mét tû träng nhá mµ chñ yÕu lµ do nî tiÒn hµng hoÆc c¸c chi phÝ ph¶i tr¶ cha tr¶ . Song kh«ng v× vËy mµ xÝ nghiÖp kh«ng cÇn ®Õn vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nÕu nh xÝ nghiÖp cã thÓ huy ®éng , chiÕm dông ®îc mét tû lÖ vèn (vay, chiÕm dông ) hîp lý th× còng lµ mét ®iÒu rÊt tèt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho ho¹t ®éng cña m×nh còng nh kÐo d·n thêi gian cÊp vèn cña nhµ níc cho xÝ nghiÖp . * Nguån vèn chñ së h÷u : N¨m 2002 khi thµnh lËp vèn cña xÝ nghiÖp ®îc cÊp lµ : 36.761.093.241 ®ång t¬ng øng víi (+ 91.6%) trong ®ã nguån vèn vµ quü chiÕm (+ 105.6% ); nguån kinh phÝ vµ quÜ kh¸c lµ (- 14.04% ) . §Õn n¨m 2003 nguån vèn chñ së h÷u cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn : 93.546.800.313 ®ång t¬ng øng víi ( + 91.2%) Trong ®ã nguån vèn vµ quü chiÕm (+ 110.1% ); nguån kinh phÝ vµ quÜ kh¸c lµ (- 18.9% ) . Nh v©y qua hai n¨m th× tû lÖ vèn chñ së h÷u ®· cã sù thay ®æi n¨m sau thÊp h¬n n¨m tríc lµ 0.4% nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m nguån vèn chñ së h÷u lµ do n¨m 2003 tû lÖ vèn chiÕm dông t¨ng 0.4% so víi tæng nguån hîp víi quy luËt vèn vay t¨ng vèn chñ së h÷u gi¶m . Nh vËy xÝ nghiÖp ®· huy ®éng vèn bªn ngoµi (chñ yÕu lµ vèn nî ®äng cña c¸c ®èi t¸c cña xÝ nghiÖp vµ chi phÝ ph¶i tr¶ ®· trÝch tríc ) nªn ®· lµm gi¶m tû lÖ vèn chñ së h÷u lµ mét ®iÒu tÊt yÕu vµ ®©y lµ mét biÓu hiÖn tèt cho xÝ nghiÖp . Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT Nguån vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu , thíc ®o , ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp . Mét xÝ nghiÖp cã møc vèn chñ së h÷u cao sÏ chñ ®éng h¬n vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m×nh kh«ng bÞ phô thuéc vµo c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi . Qua nh÷ng sè liÖu ®· ph¶n ¸nh ta thÊy rÊt râ r»ng ë xÝ nghiÖp nµy ngêi ta cã thÓ hoµn toµn chñ ®éng vÒ vèn ho¹t ®éng kinh doanh mµ kh«ng bÞ phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo nguån vèn bªn ngoµi . * Qua viÖc tÝnh to¸n c¸c hÖ sè nî vµ vèn tù cã ta cã thÓ cã mét c¸i nh×n cô thÓ h¬n vÒ t×nh h×nh cña xÝ nghiÖp : - HÖ sè nî cña c«ng ty rÊt nhá nhng cã xu híng t¨ng lªn qua hai n¨m 2002 lµ 0.092 lÇn t¬ng øng víi 9.2% ®Õn n¨m 2003 hÖ sè nî lóc nµy t¨ng lªn : 0.096 lÇn t¬ng øng víi 9.6% . Tuy nhiªn tû lÖ t¨ng nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ . Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng hÖ sè nî lµ do xÝ nghiÖp ®· chiÕm dông mét sè vèn cña ®èi t¸c vµ sù gia t¨ng cña c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ cha tr¶ . - Lîng vèn tù cã cña xÝ nghiÖp chiÕm mét phÇn rÊt lín trong tæng nguån nhng l¹i cã xu híng gi¶m qua hai n¨m 2002 lµ 91,6% ®Õn n¨m 2003 lîng vèn tù cã gi¶m xuèng 91,18% . Nh vËy n¨m sau gi¶m h¬n so víi n¨m tríc lµ 0.39% . Nguyªn nh©n lîng vèn tù cã gi¶m lµ do sù t¨ng lªn cña hÖ sè nî ®©y lµ mét quy luËt tÊt yÕu vµ nã tû lÖ thuËn víi nhau . Víi lîng vèn tù cã chiÕm h¬n 90% trong tæng nguån nh vËy xÝ nghiÖp hoµn toµn cã thÓ chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña m×nh vµ ®©y lµ mét lîi thÕ v« cïng lín cña xÝ nghiÖp so víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh . II. Thùc tr¹ng sö dông vèn cña c«ng ty . 1. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn ( tµi s¶n ) cña xÝ nghiÖp : 1.1. C¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp VËy víi ®Æc ®iÓm vµ nguån h×nh thµnh vèn nh vËy th× ë xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long thùc tr¹ng sö dông nguån vèn ®ã nh thÕ nµo ? Chóng ta xem qua sè liÖu ®îc thÓ hiÖn sau : BiÓu : 03 B¶ng c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp 2002 - 2003 §¬n vÞ tÝnh : ®ång ChØ tiªu Vèn lu ®éng Vèn cè ®Þnh Tæng nguån - Vèn ng©n s¸ch cÊp - Vèn bªn ngoµi Tæng nguån N¨m 2002 1.561.973.451 38.582.452.250 40.144.425.701 36.761.093.241 3.383.332.460 40.144.425.701 Tû träng 3.9 96.1 100 91.6 8.4 100 N¨m 2003 2.069.391.118 100.515.534.750 102.584.925.868 93.546.800.313 9.038.125.555 102.584.925.868 Tû träng 2.02 97.98 100 91.2 8.8 100 (Nguån : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2003 ) * Nh×n qua b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp ta thÊy tû lÖ cña hai lo¹i vèn chªnh lÖch nhau kh¸ nhiÒu lîng vèn lu ®éng chØ chiÕm ( 3.9% ) trong khi ®ã vèn cè ®Þnh chiÕm tíi ( 96.1% ) trong tæng nguån n¨m 2002 , sang n¨m 2003 tû lÖ nµy cã xu híng gi¶m ®i h¬n n÷a so víi n¨m 2002 mµ cô thÓ lµ vèn lu ®éng chØ chiÕm ( 2.02% ) vµ vèn cè Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT ®Þnh chiÕm tíi ( 97.98% ) . Nh vËy Tæng nguån vèn cña xÝ nghiÖp n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng mét lîng lµ : 62.440.507.167 ®ång t¬ng øng víi ( 155.5%) Tû lÖ vèn lu ®éng cña xÝ nghiÖp ®· gi¶m ®i ( 1.88% ) tû lÖ thuËn víi tû lÖ t¨ng cña vèn cè ®Þnh lµ (1.88% ) so víi tæng nguån vèn cña xÝ nghiÖp . Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng ®ét biÕn vèn cè ®Þnh nµy lµ do ®Æc thï cña xÝ nghiÖp lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i c«ng céng víi ph¬ng tiÖn vËn t¶i (« t« ) lµ nßng cèt vµ ®¬ng nhiªn nã chiÕm tû träng nhiÒu nhÊt trong c¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp . Tõ 50 xe ®îc cÊp ban ®Çu n¨m 2002 khi thµnh lËp sau mét n¨m ho¹t ®éng n¨m 2003 sè lîng xe ®îc cÊp ®· t¨ng lªn thµnh 120 xe . Qua sè liÖu ta thÊy tæng nguån vèn cña xÝ nghiÖp n¨m 2003 ®· t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 155.5 % chøng tá quy m« cña xÝ nghiÖp còng ®îc më réng dÉn ®Õn viÖc t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu , b×nh thêng vµ phï hîp víi quy luËt kinh tÕ . * Nguån vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ nguån vèn chñ së h÷u ( Nguån vèn ng©n s¸ch cÊp ) n¨m 2002 chiÕm ( 91.57% ) vµ vèn ®i vay chiÕm ( 8.43% ) , sang n¨m 2003 tû lÖ vèn chñ së h÷u cã gi¶m ®i ( 0.4% ) tuy ®©y lµ mét tû lÖ nhá nhng còng ®· cã mét ý nghÜa kh¸ quan träng bëi v× nã thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông nguån vèn ng©n s¸ch cÊp . Tuy nhiªn nguån vèn chñ së h÷u ë xÝ nghiÖp vÉn chiÕm mét tû träng lín víi ( 91.19% ) . Nguån vèn bªn ngoµi lóc nµy lµ (8.81%) . Nh vËy n¨m 2003 nguån vèn bªn ngoµi t¨ng tû lÖ thuËn víi vèn chñ së h÷u mét lîng lµ (0.4%) . 1.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp Buýt Th¨ng Long Trong n¨m 2003 víi nguån vèn cña m×nh xÝ nghiÖp ®· ®a vµo sö dông vµ thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ biÓu hiÖn qua biÓu sau : BiÓu 04 : B¸o c¸o thùc hiÖn tµi chÝnh 2003 Stt ChØ tiªu I 1 2 II 1 2 S¶n lîng Hµnh kh¸ch vÐ th¸ng Hµnh kh¸ch vÐ tuyÕn Doanh thu VÐ th¸ng VÐ lît §¬n vÞ tÝnh Lît Lît Lît ®ång ®ång ®ång KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 5.348.553 81.751 5.266.802 15.619.540.000 2.452.530.000 13.167.005.000 6.685.693 102.189. 6.583.504 19.524.430.000 3.065.670.000 16.458.760.000 Tû träng 100 1,5 98,5 100 15,7 84,3 Chªnh lÖch Lîng 1.337.140 20.438 1.316.702 3.904.890.000 613.140.000 3.291.755.000 Tû träng 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 (Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 ) Nh×n vµo biÓu sè liÖu vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp trong n¨m 2003 ta cã thÓ thÊy s¶n lîng còng nh doanh thu cña xÝ nghiÖp thùc hiÖn t¨ng so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra : Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT  VÒ s¶n lîng : KÕ ho¹ch ®Æt ra cña 10 tuyÕn xe Buýt lµ : 5.348.553 (lît) , khi thùc hiÖn xÝ nghiÖp ®· vît kÕ hoÆch vµ ®¹t ®îc : 6.685.693 (lît ) .Nh vËy xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra vÒ s¶n lîng lµ : 1.337.140 (lît ) t¬ng øng víi 25% Trong ®ã : - S¶n lîng vÐ th¸ng kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 81.751 (lît) khi thùc hiÖn ®¹t 102.189 (lît) chiÕm 1,5 % so víi tæng s¶n lîng . N¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn vît kÕ ho¹ch mét lîng vÐ th¸ng lµ : 20.438 (lît ) t¬ng øng víi 25% - S¶n lîng vÐ tuyÕn kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 5.266.802 (lît) thùc hiÖn ®¹t 6.583.504 (lît) t¬ng øng víi 98,5% so víi tæng s¶n lîng . N¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn vît kÕ ho¹ch mét lîng vÐ tuyÕn lµ : 1.316.702 (lît) t¬ng øng víi 25%  VÒ doanh thu : KÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 15.619.540.000 (®«ng) khi thùc hiÖn ®¹t doanh thu thùc tÕ lµ : 19.524.430.000 (®ång) . t¬ng øng víi 25%Trong ®ã : - Doanh thu vÐ th¸ng kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 2.452.530.000 (®ång) khi thùc hiÖn ®¹t 3.065.670.000 (®ång) chiÕm 15,7% so víi tæng doanh thu thu ®îc . Nh vËy trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn vît kÕ ho¹ch mét lîng vÐ th¸ng lµ : 613.140.000 (®ång) t¬ng øng víi 25% - Doanh thu vÐ lît kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 13.167.005.000 (®ång) khi thùc hiÖn ®¹t 16.458.760.000 (®ång) chiÕm 84,3% so víi tæng doanh thu thu ®îc . Nh vËy trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn vît kÕ ho¹ch mét lîng vÐ lît lµ : 3.291.755.000 (®ång) t¬ng øng víi 25%  NhËn xÐt : Qua viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch hai chØ tiªu s¶n lîng vµ doanh thu cña xÝ nghiÖp trong n¨m 2003 ta thÊy chóng cïng t¨ng 25% ®©y lµ mét ®iÒu hîp lý vµ ®óng víi quy luËt kinh tÕ , khi s¶n lîng t¨ng tøc quy m« còng nh n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc më réng dÉn ®Õn doanh thu còng t¨ng theo . Nhng kh«ng ph¶i bao giê quy m« t¨ng doanh thu t¨ng lu«n tû lÖ thuËn víi lîi nhuËn t¨ng . Chóng ta cïng theo dâi biÓu sau : BiÓu 05 : STT 1 2 3 4 5 6 7 8 C¸c danh môc vÒ chi phÝ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp n¨m 2003 ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû träng Chi phÝ 45.115.213.821 50.128.015.357 100 L¬ng l¸i , phô xe BHXH, BHYT, KPC§ Nhiªn liÖu DÇu nhên KhÊu hao TSC§ S÷a ch÷a thêng xuyªn S÷a ch÷a lín S¨m lèp 8.470.112.364 762.589.583 13.819.137.512 528.452.133 7.720.778.250 3.003.714.451 3.767.796.622 1.516.903.200 9.411.235.960 847.321.759 15.354.597.235 587.169.036 8.578.642.500 3.337.460.501 4.186.440.691 1.685.448.000 18.77 1.69 30.63 1.17 17.11 6.65 8.35 3.36 Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn 9 10 11 12 13 BH tµi s¶n DN LÖ phÝ bÕn TiÒn thuÕ ®Êt Qu¶n lý phÝ B¶o hiÓm hµnh kh¸ch (thu hé ) Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT 91.440.900 306.815.567 156.318.991 4.732.710.768 238.443.480 101.601.000 340.906.185 173.687.768 5.258.567.520 264.937.200 ( Nguån : B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh 2003 0.20 0.68 0.34 10.49 0.52  VÒ chi phÝ : Tû lÖ thuËn víi t¨ng s¶n lîng vµ doanh thu lµ viÖc t¨ng chi phÝ ®Ó cã ®îc lîng t¨ng ®ã .Trong kÕ ho¹ch ®Ò ra cña xÝ nghiÖp vÒ tæng chi phÝ n¨m 2003 lµ : 45.115.213.821 ®ång th× thùc hiÖn lµ : 50.128.015.357 ®ång nh vËy chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®· vît kÕ ho¹ch mét lîng lµ : 5.012.801.536 ®ång t¬ng øng víi (11.1 % ) . - Trong 13 danh môc vÒ chi phÝ cña doanh nghiÖp ta thÊy chi phÝ vÒ nhiªn liÖu nhiÒu nhÊt so víi tæng chi phÝ cña xÝ nghiÖp chiÕm ( 30.63 % ) . TiÕp theo lµ chi phÝ vÒ l ¬ng nh©n c«ng chiÕm 18.77 % . §©y lµ mét ®iÒu hîp lý v× ë xÝ nghiÖp xe buýt Th¨ng víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng th× nhiªn liÖu vµ nh©n c«ng lµ hai yÕu tè chÝnh ®Ó cÊu thµnh nªn s¶n phÈm dÞch vô . chi phÝ lín thø ba lµ chi phÝ khÊu hao TSC§ chiÕm 17.11 % trong tæng chi phÝ chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ lín lµ do xÝ nghiÖp míi ®îc thµnh lËp n¨m 2002 mµ nghµnh nghÒ ho¹t ®éng lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch nªn chñ yÕu nguån vèn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp n»m trong TSC§ mµ chñ yÕu lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng n¨m cÇn ph¶i trÝch mét sè lîng khÊu hao theo ®Þnh møc . - Ta còng nhËn thÊy r»ng chi phÝ dµnh cho qu¶n lý còng chiÕm mét tû träng ®¸ng kÕ trong tæng chi phÝ cña xÝ nghiÖp tíi 10.49 % trong tæng chi phÝ cña xÝ nghiÖp .vµ chiÕm tíi 26.93 % so víi doanh thu ®¹t ®îc . Qua sè liÖu vÒ chi phÝ qu¶n lý nµy ta thÊy nã chiÕm mét tû träng cao h¬n møc b×nh thêng v× theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh ban hµnh th× chi phÝ qu¶n lý th«ng thêng kh«ng vît qu¸ 10% trªn tæng doanh thu . Nhng do ®Æc thï cña xÝ nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp duy nhÊt hiÖn nay ®îc nhµ níc bï lç víi ph¬ng ch©m ho¹t ®éng lµ vËn t¶i c«ng céng vµ híng tíi môc tiªu x· héi lµ chÝnh song nÕu nh xÝ nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ vµ qu¶n lý lo¹i phÝ nµy th× sÏ gãp phÇn gi¶m bít phÇn bï lç cña nhµ níc ®èi víi ngµnh vËn t¶i c«ng céng . BiÓu : 06 T×nh h×nh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 ChØ tiªu Tæng tµi s¶n Chi phÝ Doanh thu Lîi nhô©n (bï lç ) TAU = 3/1 Rp = 4/3 Rr = 4/1 RCPH§/DT = 2/3 §VT ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång LÇn N¨m 2002 40.144.425.701 21.537.766.449 5.838.106.702 -5.637.206.759 0.14 - 0.96 - 0.14 3.69 N¨m 2003 102.584.925.868 50.128.015.357 19.569.819.357 -19.421.599.687 0.19 - 0.99 - 0.19 2.57 Qua c¸c chØ sè ®· tÝnh to¸n ®îc ta thÊy : mét vÊn ®Ò lín ®ang ®Æt ra ®èi víi xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long vµ c¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh Buýt lóc nµy lµ doanh Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT thu , thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ ®iÒu nµy ®îc ph¶n ¸nh cô thÓ qua c¸c chØ sè liÖu cô thÓ sau ®©y : * HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n ( TAU ) HiÖn t¹i chØ sè TAU cña xÝ nghiÖp cã chiÒu híng t¨ng dÇn qua hai n¨m , nhng chØ sè nµy ®ang lµ rÊt thÊp. Mét ®ång tµi s¶n cña xÝ nghiÖp chØ t¹o ra ®îc ( 0.14 ) ®ång doanh thu n¨m 2002 vµ sang n¨m 2003 con sè nµy ®· t¨ng lªn ( 0.19 ) ®ång doanh thu . Nh vËy ë xÝ nghiÖp hiÖn nay ®ang gÆp vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi viÖc sö dông tµi s¶n cña m×nh . Cha ph¸t huy ®îc hÕt tiÒm n¨ng cña TSC§ nhng còng cÇn ph¶i nãi thªm r»ng do xÝ nghiÖp ho¹t ®éng v× môc tiªu x· héi cã vèn ho¹t ®éng tõ ng©n s¸ch cÊp -> bÞ Ên ®Þnh gi¸ b¸n -> ®îc bï lç cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . ChÝnh v× vËy xÝ nghiÖp kh«ng thÓ tù quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n vµ ®iÒu chØnh doanh thu b»ng gi¸ b¸n . * Tû sè lîi nhuËn trªn doanh thu (Rp ) vµ Tû suÊt lîi nhËn trªn tæng tµi s¶n cã (Rr ) Tû sè lîi nhuËn ( bï lç ) trªn doanh thu vµ trªn tæng tµi s¶n ë xÝnghiÖp hiÖn t¹i lµ rÊt thÊp vµ ®ang bÞ ©m ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi tõ ®ång vèn ng©n s¸ch cÊp lµ kh«ng cã vµ kh«ng chØ vËy hiÖn t¹i cßn ®ang bÞ th©m hôt vµ còng ®ang cã chiÒu híng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m . ChØ sè Rp (N¨m 2002 (- 0.96) ®ång ®· t¨ng lªn (- 0.99) ®ång vµ chØ sè Rr (N¨m 2002 (- 0.14) ®ång ®· t¨ng lªn (- 0.19) .Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ do trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· t¨ng qui m« cña xÝ nghiÖp lªn 1.5 lÇn so víi n¨m 2002 vµ trong n¨m 2003 doanh thu còng ®· t¨ng lªn 2.4 lÇn so víi n¨m 2002 . Nh vËy mÆc dï nhµ xÝ nghiÖp kinh doanh cña xÝ nghiÖp kh«ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt lîi nhuËn ( ph¬ng diÖn kinh tÕ ) vÉn bÞ lç, nhµ níc vÉn ph¶i bï lç nhng thùc chÊt qua c¸c chØ sè trªn chøng tá mét ®iÒu lµ xÝ nghiÖp còng ®· vµ ®ang gi¶m sù bï lç cña nhµ níc cho ho¹t ®éng cña m×nh vµ hä ®· lµm ®îc ®iÒu ®ã b»ng kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh . * Tû sè chi phÝ ho¹t ®éng trªn doanh thu (RCPHD?DT ) Qua viÖc tÝnh to¸n chØ sè trªn ®©y ta thÊy chi phÝ ho¹t ®éng so víi doanh thu ®ang ë mét møc cã thÓ nãi lµ qu¸ cao chi phÝ ho¹t ®éng gÊp (3.69 ) lÇn doanh thu n¨m 2002 vµ gÊp ( 2.57 ) lÇn doanh thu n¨m 2003 . Së dÜ cã ®×Òu nµy lµ do xÝ nghiÖp cã mét cã cÊu tµi chÝnh kh¸ ®Æc biÖt ®îc nhµ níc cÊp vèn , kh«ng ®îc ®iÒu chinh gi¸ vÐ vµ ®îc nhµ níc bï lç cho ho¹t ®éng vµ mét ®iÒu kh¸ quan träng lµ xÝ nghiÖp lÊy môc tiªu ho¹t ®éng x· héi lµm môc tiªu lín cho ho¹t ®éng cña m×nh . Tuy nhiªn chi phÝ trªn doanh thu còng ®ang cã chiÒu híng gi¶m xuèng dÇn qua c¸c n¨m ®©y lµ mét biÓu hiÖn tèt thÓ hiÖn viÖc xÝ nghiÖp ®· cã cè g¾ng trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ , h¹ gi¸ thµnh , gi¶m bï lç cña nhµ n íc cho ho¹t ®éng cña m×nh . Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT 2. BiÕn ®éng cña c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp : §Ó thÊy ®îc sù biÕn ®éng c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp ta theo dâi qua b¶ng sè liÖu sau : BiÓu 07 : C¬ cÊu vèn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2003 §¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu Tæng nguån A. TSL§ vµ §TNH 1. Vèn b»ng tiÒn 2. Nî ph¶i thu 3. Hµng tån kho 4. TSL§ kh¸c B.TSC§ vµ §TDH I. Tµi s¶n cè ®Þnh 1.Tµi s¶n C§HH - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn 2. §Çu t dµi h¹n DÇu n¨m Lîng % 40.144.425.701 100 1.561.973.451 3,89 Cuèi n¨m Lîng % 102.584.925.868 100 2.069.391.118 2,02 Chªnh lÖch Lîng % 62.440.500.167 155,5 507.417.667 32,5 1.206.389.885 340.223.566 15.360.000 38.582.452.250 38.582.452.250 38.582.452.250 42.398.300.000 -3.815.847.750 - 1.671.139.034 364.489.084 33.763.000 100.515.534.750 100.515.534.750 100.515.534.750 112.959.400.000 -12.443.865.250 - 464.749.149 24.265.518 18.403.000 61.933.082.500 61.933.082.500 61.933.082.500 70.561.100.000 8.628.017.500 - 3,00 0,85 0,04 96,1 96,1 96,1 105,6 - 9,5 - 1,63 0,36 0,03 97,98 97,98 97,98 110,11 -12,13 - (Nguån : B¶ng C§TK cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ngµy ) 38,5 7,1 119,8 160.5 160.5 160.5 166.4 44.2 -  VÒ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp : Tæng nguån cña xÝ nghiÖp ®Çu n¨m 2003 lµ 40.144.425.701 ®ång , ®Õn cuèi n¨m t¨ng lªn : 102.584.925.868 ®ång . Nh vËy qua tÝnh to¸n ta thÊy tæng nguån cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m ®· cã mét sù gia t¨ng mét lîng lµ : 62.440.500.167 ®ång t¬ng øng víi 155,5% ). Trong ®ã : * VÒ vèn lu ®éng ( Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n ) §Çu n¨m vèn lu ®éng cña xÝ nghiÖp lµ 1.561.973.451 ®ång t¬ng øng víi ( 3,89 %) so víi tæng nguån , cuèi n¨m khi nh×n vµo lîng tµi s¶n cã ë xÝ nghiÖp hiÖn cã lµ 2.069.391.118 ®ång ta thÊy cã sù t¨ng lªn vÒ sè lîng lµ 507.417.667 ®ång t¬ng øng víi 32,5% so víi ®Çu n¨m . Nhng nÕu ®em so s¸nh víi tæng nguån ë thêi ®iÓm cuèi n¨m th× vèn lu ®éng cña xÝ nghiÖp l¹i cã sù sôt gi¶m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t¬ng ®èi . Nguyªn nh©n cña sù sôt gi¶m ®ã lµ do vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m quy m« cña xÝ nghiÖp ®· lín h¬n víi sù gia t¨ng cña vèn cè ®Þnh chiÕm mét tû träng lín trong tæng nguån nªn nÕu nh×n qua nh÷ng con sè ®· thÓ hiÖn trong biÓu th× râ rµng lµ cuèi n¨m ®· cã sù gia t¨ng nhng thùc chÊt th× vèn lu ®éng cña xÝ nghiÖp l¹i cã sù sôt gi¶m cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m . VÒ tû träng nÕu so víi biÕn ®éng cña doanh thu vµ chi phÝ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp th× tèc ®é biÕn ®éng cña vèn lu ®éng thÊp . Nh vËy qua ®iÒu nµy cho thÊy xÝ nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®îc vèn lu ®éng , t¨ng vßng quay cña vèn lu ®éng . * VÒ vèn cè ®Þnh (Tµi s¶n cè ®Þnh) vµ ®Çu t dµi h¹n ) Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT - Vèn cè ®Þnh cña c«ng ty chiÕm mét lîng ®Çu n¨m lµ : 38.582.452.250 ®ång t¬ng øng víi ( 96,1% ) cuèi n¨m lîng vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn lµ : 100.515.534.750 ®ång t¬ng øng víi ( 97,98 % ) trªn tæng nguån . Gi¸ trÞ gia t¨ng cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m mét lîng lµ 61.933.082.500 t¬ng øng víi ( 160,5% ) . Nh v©y gi¸ trÞ vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®· cã sù gia t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t¬ng ®èi . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· ®îc cÊp trªn cÊp thªm mét sè lîng « t« míi lµ 70 chiÕc ( tõ 50 chiÕc ®Çu n¨m t¨ng lªn 120chiÕc vµo cuèi n¨m ) vµ mét phÇn t¨ng bëi ®iÒu chØnh gi¸ vµ mua s¾m , trang bÞ thªm ph¬ng tiÖn , m¸y mãc , thiÕt bÞ kü thuËt míi cho c¸c bé phËn trong xÝ nghiÖp phôc vô , ®¸p øng kÞp thêi , ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu tu söa ph¬ng tiÖn t¹o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng tèt , an toµn vµ hiÖu qu¶ . - Chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè dÞnh cña xÝ nghiÖp còng chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ n¨m 2002 lµ 3.815.847.750 ®ång t¬ng øng víi 9, 5% ®Õn n¨m 2003 ®· t¨ng gÊp 44,.2% t¬ng øng víi 8.628.017.500 ®ång so víi n¨m 2002 cô thÓ lµ vÒ lîng ®· t¨ng lµ : 12.443.865.250 ®ång t¬ng øng víi 12,13% . Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng 44,2 % chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ n¨m 2003 lµ do trong n¨m nay nguyªn gi¸ TSC§ cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn 166,4% so víi n¨m 2002 . viÖc t¨ng nguyªn gi¸ ®Én ®Õn viÖc t¨ng chi phsi khÊu hao lµ mét ®iÒu hîp lý vµ b×nh thêng . * Nh vËy qua ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu vµ tÝnh hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n , nguån vèn cña cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2003 ta thÊy : - Tæng tµi s¶n cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn : 61.933.082.500 ®ång . C¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c ®Òu cã xu híng t¨ng lªn . Bªn c¹nh ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp cßn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. §Ó cã thÓ hiÓu mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n ta ®i s©u vµo nghiªn cøu hai lo¹i vèn cña xÝ nghiÖp lµ vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng tõ ®ã gióp ta cã ®îc mét c¸i nh×n cô thÓ h¬n vÒ t×nh tr¹ng sö dông vèn t¹i xÝ nghiÖp . III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ lwu ®éng t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 1.C«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 1..1 . C«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®inh : Vèn cè ®Þnh lµ mét phÇn vèn kinh doanh ®Ó t¹o nªn nguån vèn cña xÝ nghiÖp. ViÖc n¨ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®ãng mét vai trß kh¸ quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh , nã cho phÐp gi¶m tû suÊt chi phÝ lu th«ng vµ t¨ng doanh lîi cña xÝ nghiÖp. §Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh lµ chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn gi¸ trÞ vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nhiÒu chu kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ chØ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi TSC§ ®· khÊu hao hÕt . Qua viÖc ph©n tÝch ë trªn ta thÊy vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp chiÕm mét tû träng lín víi h¬n 90% trong tæng nguån vèn , BiÓu 08: C¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT §¬n vÞ : ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 Tû träng (%) N¨m 2003 Tû träng (%) 1. Nhµ xëng 2. M¸y mãc thiÕt bÞ 3.Ph¬ng tiÖnvËn t¶i 4.ThiÕt bÞ v¨n phßng Tæng gi¸ trÞ TSC§ 1.736.210.351 1.234.638.472 34.917.119.286 694.484.141 4,5 3,2 90,5 1,8 3.015.466.043 4.422.683.529 91.471.866.623 1.608.248.556 3,0 4,4 91,0 1,6 38.582.452.250 100 100.515.534.750 100 Chªnh lÖch TuyÖt ®èi T¬ng ®èi (%) 1.279.255.692 3.188.045.057 56.554.747.337 913.764.415 61.933.082.500 (Nguån : BCTC cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ) 73,7 258,2 161,97 131,6 160,5 Qua sè liÖu ë biÓu 03 ta thÊy : Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña xÝ nghiÖp bao gåm : - Nhµ xëng n¨m 2002 chiÕm mét lîng lµ ( 1.736.210.351 ®ång ) t¬ng øng víi (4,5 %) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . §Õn n¨m 2003 chiÕm mét lîng lµ (3.015.466.043®ång ) t¬ng øng víi ( 3,0% ) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . Nh vËy nhµ xëng n¨m 2003 t¨ng mét lîng lµ 1.279.255.692 ®ång t¬ng øng víi ( +73,7%) so víi n¨m 2002. Nguyªn nh©n lµ do n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· ®îc më réng vÒ quy m« ho¹t ®éng ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¨ng nhanh vµ nhiÒu nªn cÇn cã thªm nhiÒu bÕn b·i ®Ó ®Ëu xe chÝnh v× vËy xÝ nghiÖp ph¶i ®Çu t thªm vÒ nhµ xëng nh»m ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ cña m×nh. - M¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 2002 chiÕm mét lîng lµ ( 1.234.638.472 ®ång ) t¬ng øng víi ( 3,2 %) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . §Õn n¨m 2003 chiÕm mét lîng lµ ( 4.422.683.529 ®ång ) t¬ng øng víi ( 4,4 %) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . Víi viÖc t¨ng qui m« mµ chñ yÕu lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ë mét xÝ nghiÖp ho¹t ®éng vËn t¶i th× viÖc t¨ng m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt v× víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi vµ tiªn tiÕn xÝ nghiÖp cã thÓ hoµn toµn chñ ®éng trong viÖc söa ch÷a b¶o ph¬ng tiÖn cña m×nh mét c¸ch kÞp thêi ®¸p øng yÕu tè an toµn cña ph¬ng tiÖn lu th«ng trªn ®êng còng nh søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña hµnh kh¸ch tham gia giao th«ng . Chó träng vµ hiÓu râ ®iÒu nµy xÝ nghiÖp Buýt Th¨ng Long ®· cã nh÷ng quan t©m chó ý nhÊt ®Þnh ®Õn viÖc ®Çu t mua s¾m lo¹i TSC§ b»ng chøng cô thÓ nhÊt lµ sù gia t¨ng ®ét biÕn víi ( + 258,2%) ®· chøng minh ®iÒu ®ã . - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i mét yÕu tè tiªn quyÕt cho viÖc cã tån t¹i hay kh«ng tån t¹i trong ngµnh vËn t¶i cña Buýt Th¨ng Long còng ®· ®îc ®Çu t nhiÒu , víi sù gia t¨ng kh«ng nhá 56.554.747.337 ®ång t¬ng øng víi (+161,97%) .Víi con sè nµy ®· chøng tá c¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®Æc biÖt lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¨ng m¹nh . XÝ nghiÖp ®· ®îc nhµ níc quan t©m chó ý ®Çu t mua s¾m rÊt nhiÒu n¨m sau so ví n¨m tríc cô thÓ lµ : n¨m 2002 chiÕm lo¹i TSC§ nµy míi chØ chiÕm mét lîng lµ (34.917.119.286 ®ång) t¬ng øng víi (90,5%) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp th× ®Õn n¨m 2003 con sè nµy ®· t¨ng lªn mét lîng lµ ( 91.471.866.623 ®ång ) t¬ng øng víi ( 91%) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . - ThiÕt bÞ v¨n phßng n¨m 2002 chiÕm mét lîng lµ ( 694.484.141 ®ång ) t¬ng øng víi (1,8 %) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . §Õn n¨m 2003 chiÕm mét lîng lµ (1.608.248.556 ®ång ) t¬ng øng víi ( 1,6 %) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . NÕu nh×n qua vÒ sè t¬ng ®èi th× ta cø ngì r»ng ë ®©y lo¹i Tµi s¶n nµy ®· cã sù sôt gi¶m , nhng kh«ng lo¹i thiÕt bÞ nµy còng nh nh÷ng lo¹i TSC§ kh¸c ®· vµ ®ang ®îc trang bÞ nhiÒu b»ng chøng lµ n¨m 2003 lo¹i TS nµy ®· t¨ng so víi n¨m 2002 tíi (+131,6%) . Chøng tá xÝ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT nghiÖp ®· cã sù ®Çu t cho kh©u qu¶n lý nh»m ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n c¬ chÕ qu¶n lý cña m×nh nh»m gi¶m bít nh©n c«ng , h¹ gi¸ thµnh. Tãm l¹i : Qua viÖc t×m hiÓu vµ tÝnh to¸n c¸c chØ sè vÒ c¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ta thÊy mét ®iÒu kh¸ râ nÐt ®ã lµ sù gia t¨ng vÒ sè lîng cña c¸c tÊt c¶ c¸c lo¹i TSC§ víi nh÷ng con sè kh«ng nhá , së dÜ cã sù chuyÓn biÕn nhanh vÒ qui m« TSC§ nµy th× mét yÕu tè tham gia vµ cã ¶nh hëng nhiÒu nhÊt ®ã lµ sù ®Çu t vèn vµ sù quan t©m chó ý cña Nhµ níc ®Õn vÊn ®Ò nãng báng Sù ïn t¾c giao th«ng kÐo theo hµng lo¹t c¸c trªn c¸c thµnh phè lín ®«ng d©n . 1..2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh : Nhê cã viÖc kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh gióp xÝ nghiÖp cã mét c¨n cø x¸c ®¸ng ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi chÝnh vÒ ®Çu t , ®iÒu chØnh quy m« cña m×nh sao cho phï hîp h¬n vµ tõ ®ã ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p trong qu¶n lý . Chóng ta cïng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng chØ tiªu ®ã th«ng qua biÓu sau : BiÓu 09: B¸o c¸o thùc hiÖn tµi chÝnh cña Xi nghiÖp n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : VN§ ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 1. Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 38.528.452.250 100.515.534.750 2. Doanh thu 5.838.106.702 19.569.819.357 4. Sè lç trong kinh doanh - 5.637.206.759 - 19.569.819.537 5. Hµm lîng VC§ = 1 / 2 6,59 5,14 6. FAU = 4 / 1 - 0.14 - 0,19 (Nguån : B¶ng C§KT cña xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2002 - 2003 ) Vai trß cña nguån vèn cè ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp Buýt Th¨ng Long lµ rÊt to lín ®Æc biÖt quan träng lµ nguån vèn ng©n s¸ch cÊp do tÝnh ®Æc thï cña xÝ nghiÖp nµy lµ : Vèn cña ng©n s¸ch cÊp ; BÞ Ên ®Þnh gi¸ b¸n ; §îc bï lç cho ho¹t ®éng kinh doanh .Víi ®Æc ®iÓm nh vËy trong n¨m 2003 Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ®· sö dông nguån VC§ cña m×nh vµ thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh : Qua biÓu 09 ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp cã xu h íng t¨ng dÇn qua tõng n¨m , n¨m sau cao h¬n n¨m tríc nhng vÉn ®ang - Hµm lîng vèn cè ®Þnh trªn doanh thu cña xÝ nghiÖp n¨m 2002 lµ 6.59 ®ång vµ gi¶m xuèng 5,14 ®ång n¨m 2003 . Nh vËy qua hai n¨m hµm lîng vèn cè ®Þnh trªn doanh thu ®· cã sù sôt gi¶m n¨m sau so víi n¨m tríc lµ ( - 1.45 ®ång ) - HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®ang ë mét tû lÖ rÊt thÊp : N¨m 2002 mét ®ång vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp bá vµo kinh doanh sÏ bÞ lç (-0,14) ®ång lîi nhuËn n¨m 2002 , ®Õn n¨m 2003 mét ®ång vèn cè ®Þnh khi bá vµo kinh doanh bÞ lç (-0,19 ) ®ång lîi nhuËn . Nh vËy n¨m 2003 hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp lµ thÊp dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cha cao kÐo dµi trong nhiÒu n¨m lµm ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp còng nh kh¶ n¨ng thu håi vèn cña xÝ nghiÖp . - Nguyªn nh©n t×nh h×nh trªn lµ do xÝ nghiÖp ®· cha thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ sö dông cña tõng lo¹i TSC§ nªn viÖc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty cha ®¹t ®îc nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh . Bªn c¹nh ®ã cã mét nguyªn nh©n quan Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT träng n÷a ¶nh hëng ®Õn viÖc trªn lµ do xÝ nghiÖp bÞ Ên ®Þnh gi¸ b¸n -> ¶nh hëng ®Õn doanh thu . 2. C«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö vèn lu ®éng t¹i xÝ nghiÖp trong hai n¨m 2.1 T×nh h×nh vèn l u ®éng cña xÝ nghiÖp : §Ó ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng qu¶n lý vèn lu ®éng cña xÝ nghiÖp ta nghiªn cøu qua b¶ng sau : BiÓu 10 : C¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh : ®ång ChØ tiªu A. TSL§ vµ §TNH a. Vèn b»ng tiÒn b. Nî ph¶i thu c. Hµng tån kho d. TSL§ kh¸c B. TSC§ vµ §TDH Tæng céng tµi s¶n I. Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n 2. Nî dµi h¹n 3.Nî kh¸c II. Nguån vèn Tæng nguån vèn Vèn L§TX = A - 1 DÇu n¨m Lîng 1.561.973.451 1.206.389.885 340.223.566 15.360.000 38.582.452.250 40.144.425.701 3.383.332.460 1.224.811.320 2.158.521.140 36.761.093.241 40.144.425.701 337.162.131 % 3,89 3,00 0,85 0,04 96,1 100 8,43 3,05 5,38 91,57 100 0,84 Cuèi n¨m Lîng 2.069.391.118 1.671.139.034 364.489.084 33.763.000 100.515.534.750 102.584.925.868 9.038.125.555 1.716.823.658 7.321.301.897 93.546.800.313 102.584.925.868 352.567.460 % 2,02 1,63 0,36 0,03 97,98 100 8.81 1,67 7.14 91,2 100 0,34 Chªnh lÖch Lîng 507.417.667 464.749.149 24.265.518 18.403.000 61.933.082.500 62.440.500.167 5.654.793.095 492.012.338 5.162.780.757 56.785.707.072 62.440.500.167 15.405.329 % 32,5 38,5 7,1 119,8 160,5 155,5 167,1 40,17 239.18 154,47 155,5 4,7 ( Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 cña Xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ) Qua nh÷ng sè liÖu ®· tÝnh to¸n trong b¶ng ta thÊy : - Vèn b»ng tiÒn : ChiÕm 80% Trªn tæng tµi s¶n lu ®éng cña xÝ nghiÖp . Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn c¬ cÊu vÒ vèn lu ®éng trªn lµ do h×nh thøc thanh to¸n cña xÝ gnhiÖp chñ yÕu lµ b»ng tiÒn mÆt tr¶ ngay hoÆc tr¶ tríc . V× vËy trong c¬ cÊu cña Tµi s¶n lu ®éng kh«ng cã kho¶n môc c¸c kho¶n ph¶i thu . Vèn lu ®éng cña xÝ nghiÖp ®Çu n¨m chiÕm mét lîng lµ 1.206.389.885 ®ång t¬ng øng víi ( 3,0% ) cuèi n¨m chiÕm mét lîng lµ 1.671.139.034 ®ång t¬ng øng víi ( 1,63% ) trªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n . Gi¸ trÞ gia t¨ng cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m lµ 464.749.149 ®ång t ¬ng øng víi ( 38,5% ) . Vèn b»ng tiÒn ë xÝ nghiÖp n¨m sau nhiÒu h¬n n¨m tríc tíi 38,5 % nhng thùc chÊt khi so s¸nh víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ë t¹i mçi thêi ®iÓm th× l¹i gi¶m nguyªn nh©n lµ cuèi n¨m quy m« cña xÝ nghiÖp ®îc më réng tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lóc nµy t¨ng tíi 155,5% so víi ®Çu n¨m . - Hµng tån kho : Hµng tån kho cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ nhiªn liÖu mét lo¹i nguyªn liÖu chñ yÕu tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh vËn t¶i vµ phô tïng thay thÕ vµ c«ng cô dông cô . Do ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt mµ lµ ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng nªn ë xÝ nghiÖp kh«ng cã thµnh phÈm tån kho , b¸n thµnh phÈm ... Lîng hµng tån kho trªn tæng Tµi s¶n lµ rÊt Ýt Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT Hµng tån kho ë xÝ nghiÖp ®Çu n¨m chiÕm mét lîng lµ : 340.223.566 ®ång t¬ng øng víi ( 0,85% ) cuèi n¨m lµ 364.489.084 ®ång t¬ng øng víi ( 0.36% ) trªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n . Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu n¨m so víi cuèi n¨m lµ : 24.265.518 ®ång t¬ng øng víi ( 7,1% ) . Ta thÊy hµng tån kho cña xÝ nghiÖp còng giång nh vèn b»ng tiÒn vÒ gi¸ trÞ n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tríc nhng nÕu so s¸nh víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña tõng thêi kú th× cã sù sôt gi¶m nguyªn nh©n lµ do sù t¨ng lªn vÒ quy m« cña xÝ nghiÖp víi lîng vèn chñ yÕu n¨m trong vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp . - Tµi s¶n lu ®éng kh¸c ë xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ t¹m øng ®Çu n¨m chiÕm mét lîng lµ : 15.360.000 ®ång t¬ng øng víi (0.04%) cuèi n¨m lµ 33.763.000 ®ång t¬ng øng víi (0.03%) trªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n . Gi¸ trÞ gia t¨ng cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m lµ 18.403.000 ®ång t¬ng øng víi (119,8 %) . Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng tµi s¶n lu ®éng kh¸c lµ sù t¨ng lªn cña t¹m øng trong n¨m . Vèn lu ®éng thêng xuyªn cña xÝ nghiÖp lu«n > 0 . Nguån vèn lu ®éng ®ñ ®Ó ®Çu t, ®¸p øng cho nhu cÇu ho¹t ®éng.Song nÕu trong kh¶ n¨ng cho phÐp XÝ nghiÖp nªn huy ®éng thªm vèn ng¾n h¹n hîp ph¸p nh»m ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®îc chñ ®éng h¬n . T×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp hiÖn t¹i kh¸ æn ®Þnh vµ Ýt bÞ phô thuéc vµo bªn ngoµi v× h¬n 90% vèn cña doanh nghiÖp lµ vèn ng©n s¸ch cÊp . 2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña xi nghiÖp T×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghÞªp ®îc thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt qua c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n . Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña xÝ nghiÖp ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tµi chÝnh gi÷a c¸c kh¶n cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trong kú víi c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n trong kú . BiÓu 10 : T×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh : VN§ ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Chªnh lÖch 1.Tµi s¶n lu ®éng b×nh qu©n 1.561.973.451 2.069.391.118 507.417.667 2.Nî ng¾n h¹n 1.224.811.320 1.716.125.555 536.314.235 3. Hµng tån kho 340.223.566 364.489.084 24.265.518 4. Doanh thu 5.838.106.702 19.569.819.357 13.731.721.655 5. Rc = 1 / 2 1,28 1,21 - 0,07 6. Rq = (1-3) / 2 0,997 0,993 - 0,004 7. Rvßng quay hµng tån kho = 4/1 3,73 9,45 5,72 (Nguån : B¶ng BCTC cña xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2002 - 2003 ) Qua sè liÖu ë biÓu 8 ta thÊy : * Tû sè lu©n chuyÓn tµi s¶n lu ®éng (Rc - The current ratio ) - Tû sè nµy cho biÕt n¨m 2002 mét ®ång nî ng¾n h¹n ®îc ®¶m b¶o b»ng (1,28 ) ®ång tµi s¶n lu ®éng . N¨m 2003 mét ®ång nî ng¾n h¹n ®îc ®¶m b¶o b»ng (1,21 ) ®ång TSL§ cña xÝ nghiÖp . Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ trong hai n¨m lu«n lín h¬n 1 chøng tá nî ng¾n h¹n lu«n Ýt h¬n TSL§ vµ xÝ nghiªp cã ®ñ TSL§ ®Ó tr¶ nî . - N¨m 2003 Tû sè Rc cña xÝ nghiÖp cã xu híng gi¶m ®i 0,07 lÇn so víi n¨m 2002 . Nguyªn nh©n lµ do n¨m 2003 nî ng¾n h¹n ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ : ( 536.314.235 Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT ®ång ) song TSL§ còng ®· t¨ng lªn ( 507.417.667 ®ång ) ®©y lµ mét tû lÖ t¨ng hîp lý vµ cã tÝnh bæ trî cho nhau vµ xÝ nghiÖp vÉn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n . * Tû sè thanh to¸n nhanh (Rq - The quick ration ) Tû sè thanh to¸n nhanh n¨m 2002 lµ ( 0.993 ) ®ång < 1 cho thÊy xÝ nghiÖp chØ s½n sµng thanh to¸n nhanh mét ®ång nî ng¾n h¹n b»ng (,0,993 ) ®ång TSL§ .§iÒu nµy chøng tá t¹i xÝ nghiÖp cßn cã mét lîng TSL§ ®ang cßn n»m ë d¹ng hµng ho¸ tån kho cña xÝ nghiÖp , sang n¨m 2003 tû sè Rq lµ : ( 0,997 ) ®ång . Nh vËy so víi n¨m 2002 chØ sè Rq ®· cã chiÒu híng gi¶m ®i : ( - 0,004 ) ®ång ®©y lµ mét dÊu hiÖu kh«ng tèt víi chØ sè thanh to¸n nhanh gi¶m ®· chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh nî ng¾n h¹n cña c«ng ty n¨m 2003 ®· bÞ gi¶m tuy kh«ng ®¸ng kÓ nhng còng cÇn quan t©m chó ý ®Ó kh¾c phôc vµ ®iÒu chØnh hîp lý h¬n . * Sè vßng quay cña vèn lu ®éng Tû sè vßng quay cña vèn lu ®éng ë møc cao vµ t¨ng nhiÒu qua c¸c n¨m ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau : + N¨m 2002 sè vßng quay cña vèn lu ®éng lµ : 3,73 vßng + N¨m 2003 sè vßng quay cña vèn lu ®éng lµ : 9,45 vßng . Nh vËy sau mét n¨m vßng quay cña vèn lu ®éng ®· t¨ng lªn 5.72 vßng so víi n¨m 2002. Qua sè liÖu ta thÊy vßng quay cña vèn lu ®éng ë møc b×nh thêng vµ cã chiÒu híng tèt lªn n¨m sau t¨ng so víi n¨m tríc .Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng trªn lµ do c¬ cÊu tµi chÝnh ®Æc biÖt vèn kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu n»m trong vèn cè ®Þnh chÕm h¬n 90% trong tæng nguån , h¬n n÷a víi ®Æc thï ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp lµ ®îc nhµ níc cÊp vèn vµ ho¹t ®éng chÝnh lµ vËn t¶i nªn vßng quay cña vèn lu ®éng ë møc b×nh thêng vµ Ýt lµ ®iÒu tÊt yÕu . Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm ngµnh th× nhiªn liÖu lµ mét yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lu«n lu«n biÕn ®éng lín theo thÞ trêng vµ kh«ng æn ®Þnh nªn nÕu nh xÝ nghiÖp lµm tèt c«ng t¸c dù b¸o céng thªm tiÒm lùc Tµi chÝnh th× xÝ nghiÖp nªn chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc dù tr÷ nhiªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh gi¸ thµnh th× xÝ nghiÖp cã thÓ chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . 3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty Tõ viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ta cã thÓ rót ra mét sè nÐt kh¸i qu¸t nh sau : 3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc a. VÒ vèn cè ®Þnh : C«ng ty ®· chó träng ®Çu t m¸y mãc , thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý tiÕn hµnh nhîng b¸n sè m¸y mãc thiÕt bÞ cò l¹c hËu . Sö dông hîp lý nguån vèn ng©n s¸ch cÊp ®Ó ®Çu t thay míi , ®¶m b¶o cho c«ng ty cã ®îc mét c¬ cÊu TSC§ hîp lý víi m¸y mãc vµ ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i phôc vô tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Trêng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 20
- Xem thêm -