Tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty lắp máy và xây dựng số 10

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu HiÖn nay ®Êt n-íc ta ®ang b-íc vµo thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, víi môc tiªu tõng b-íc ®-a quèc gia tiÕn lªn trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. C¸c khu c«ng nghiÖp ®-îc x©y dùng trªn kh¾p c¶ n-íc víi quy m« vµ xu thÕ ph¸t triÓn v« cïng to lín.Trong nhÞp ®é Êy ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña m×nh trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, lµ nÒn t¶ng cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp còng nh- c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn, nh»m n©ng cao néi lùc cho nÒn kinh tÕ n-íc nhµ. HiÖn nay ngµnh x©y dùng n-íc ta cßn non trÎ, ®øng tr-íc quy luËt c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t huy ®-îc vai trß to lín cña m×nh cÇn ph¶i lu«n ®æi míi thÝch øng víi hoµn c¶nh, gi÷ v÷ng nÒn mãng ®ång thêi tiÕp thu nh÷ng tiÕn bé cña thÕ giíi. MÆt kh¸c víi ®Æc diÓm næi bËt cña ngµnh x©y l¾p lµ: vèn ®Çu t- lín, thêi gian thi c«ng dµi, gåm nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh, nªn ®Æt ra yªu cÇu ph¶i qu¶n lý vèn ®Çu t- tèt, cã hiªu qu¶ ®ång thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ nh»m h¹ gi¸ thµnh song vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng còng nh- tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, t¨ng søc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.§Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã cÇn cã sù hç trî ®¾c lùc cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . §©y lµ kh©u träng t©m trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. §ã chÝnh l¯ lÝ do em chän ®Ò t¯i: “Ho¯n thiÖn c«ng t²c h³ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. ” Chuyªn ®Ò thùc tËp nµy gåm hai ch-¬ng: Ch-¬ng I: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10 Ch-¬ng II: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. 1 Ch-¬ng I Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. 1.1 §Æc ®iÓm kinh tÕ –kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10 . 1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10, tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp liªn hiÖp m¸y sè 10 thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp L¾p M¸y ®-îc thµnh lËp n¨m 1983 c«ng ty ®· ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 004/BXD TCLD ngµy 12/01/1996 lªn giao dÞch quèc tÕ l¯: “MACHINERY ERECTION AND CONTRaction COMPANY N.10” viÕt t¾t ECC. §©y l¯ doanh nghiÖp Nh¯ n­íc trùc thuéc tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam (LILAMA) h¹ch to¸n ®éc lËp vµ cã ®ñ tc¸ch ph¸p nh©n. Trô së chÝnh : Sè 989 - ®-êng Gi¶i Phãng – quËn Hoµng Mai – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.8649584 – 04.6849585. Fax: 04.8649581. Víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ tr-ëng thµnh, c«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10 ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l-îng, sè l-îng ®éi ngò c«ng nh©n, ph-¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô thi c«ng. HiÖn nay c«ng ty ®· cã ®éi ngò c¸n bé, kü s-, kü thuËt viªn, c«ng nh©n ®a nghµnh nghÒ víi tr×nh ®é khoa häc tiªn tiÕn, tay nghÒ giái, ®· tõng lµm viÖc víi nhiÒu chuyªn gia cña c¸c n-íc tiÕn tiÕn trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÕ t¹o thiÕt bÞ, gia c«ng kÕt cÊu thÐp l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông trªn mäi miÒn ®Êt n-íc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cÊp, trang 2 bÞ thªm nhiÒu ph-¬ng tiÖn m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i ®ñ søc phôc vô c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thi c«ng kü thuËt cao. §Æc biÖt tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y c«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« ho¹t ®éng. + Th¸ng 4/1990 thµnh lËp xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10.1 t¹i Thanh Xu©n B¾c_ quËn Thanh Xu©n _ Hµ Néi. + Th¸ng 1/1991 thµnh lËp xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10.2 t¹i c«ng tr×nh thuû ®iÖn YALY. Gia Lai. + Th¸ng 5/1997, thµnh lËp xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10.3 t¹i thÞ x· Phñ Lý tØnh Hµ Nam. + Th¸ng 10/1997, c«ng ty ®· tiÕp nhËn nhµ m¸y c¬ khÝ n«ng nghiÖp vµ thuû bé cña Bé n«ng nghiÖp v¯ ph²t triÓn n«ng th«n ®æi tªn th¯nh: “Nh¯ m²y chÕ t³o thiÕt bÞ v¯ kÕt cÊu thÐp t³i tØnh H¯ Nam”. (HiÖn nay xÝ nghiÖp L¾p m¸y & X©y Dùng sè 10.3 ®· s¸p nhËp víi nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp). Cã thÓ nhËn thÊy r»ng ®©y lµ mét c«ng ty cã quy m« lín , cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao . Lµ mét c«ng ty chñ chèt cña tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam. C¸c c«ng tr×nh c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng rÊt ®a d¹ng tõ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thuû ®iÖn, thuû lîi, chÕ t¹o gia c«ng l¾p m¸y & x©y dùng, ®Õn c¸c c«ng tr×nh d©n dông kh¸c. Gi¸ trÞ x©y dùng chÕ t¹o, gia c«ng L¾p m¸y & x©y dùng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh lªn tíi hµng chôc tû ®ång nh- : Tr¹m ph©n phèi ®iÖn 220KV cña Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, c«ng tr×nh thuû ®iÖn Yaly, Nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt, c«ng tr×nh thuû ®iÖn Na D-¬ng, dù ¸n c¶i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n. Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng thµnh tÝch mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· ®¹t ®-îc cã tÝnh chÊt quan träng ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. C«ng ty ®· liªn tôc nhËn ®-îc 19 huy ch-¬ng vµng cña bé x©y dùng vÒ “C«ng t×nh s°n phÈm chÊt l­îng cao” v¯ nhiÒu huy ch­¬ng b´ng khen cña Thñ T-íng ChÝnh Phñ, Bé X©y Dùng. UBND c¸c tØnh còng nh- c¸c cÊp trªn ®Þa bµn c«ng ty ®ang thi c«ng. 3 1.1.2.§Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1.1.2.1.lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 10 lµ mét c«ng ty lín vµ cã uy tÝn trong ngµnh x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cô thÓ lµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh nh- sau.  X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, ®-êng d©y t¶i ®iÖn tr¹m biÕn thÕ.  L¾p r¸p thiÕt bÞ m¸y mãc cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë néi thÊt.  S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng g¹ch èp l¸, tÊm lîp ®¸ èp l¸t ®Êt ®Ìn… (§¨ng ký kinh doanh sè 104346 ngµy 28/02/1996). Víi ®Æc thï nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ chuyªn vÒ x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nªn s¶n phÈm cña c«ng ty còng mang tÝnh chÊt ®Æc thï kh¸c víi c¸c lo¹i s¶n ph©m kh¸c. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh mµ c«ng ty tham gia thi c«ng x©y dùng hay l¾p ®Æt. C¸c s¶n phÈm do c«ng ty lµm ra ®Òu lµ c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh träng ®iÓm cña nghµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. Nã gãp phÇn quan träng trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Cã thÓ kÓ tªn mét sè c«ng tr×nh h¹ng môc mµ c«ng ty ®· tham gia thi c«ng nhsau: C«ng tr×nh NhiÖt ®iÖn Na D-¬ng. C«ng tr×nh thuû ®iÖn YALY. C«ng tr×nh läc dÇu Dung QuÊt. C«ng tr×nh gang thÐp Th¸i Nguyªn. C«ng tr×nh tr¹m ®iÖn 500KV Hµ TÜnh. Bån chÞu ¸p lùc… 1.1.2.2 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ. C«ng nghÖ thi c«ng x©y l¾p cña c«ng ty kÕt hîp gi÷a thñ c«ng vµ c¬ giíi vµ lµ lo¹i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n .§-îc kh¸i qu¸t nh- sau: 4 S¬ ®å 1: Thi c«ng PhÇn mãng -chuÈn bÞ mÆt b»ng tËp kÕt NVL -xö lý phÇn mãng vµ thi c«ng mãng PhÇn th©n gia c«ng cèt thÐp -ghÐp cèt pha -x©y dùng c¬ së -l¾p ®Æt thiÕt bÞ - PhÇn hoµn thiÖn -hÖ thèng ®iÖn n-íc,phô trî,s¬n... -tiÕn hµnh nghiÖm thu,kiÓm tra bµn giao c«ng tr×nh. 1.1.2.3 §Æc ®iÓm thÞ tr-êng vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Do ®Æc thï vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty còng t-¬ng ®èi réng r·i ,tr¶i kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc: Tªn C«ng tr×nh Thµnh phè (tØnh) C«ng tr×nh nhiÖt ®iÖn Na D-¬ng L¹ng S¬n C«ng tr×nh chÕ t¹o cét ®iÖn §Z NghÜa Lé Yªn B¸i C«ng tr×nh thuû ®iÖn YaLy C«ng tr×nh läc DÇu Dung QuÊt C«ng tr×nh MDF An khª Gia Lai C«ng tr×nh Gang thÐp Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn C«ng tr×nh tr¹m ®iÖn 500KV Hµ TÜnh Hµ TÜnh C«ng tr×nh §Z H-ng Hµ Th¸i B×nh C«ng tr×nh §ång Hoµ §å S¬n C«ng tr×nh tr¹m 220KV Th¸i B×nh Nam §Þnh C«ng tr×nh l-íi ®iÖn thµnh Phè Vinh Thµnh phè Vinh C«ng tr×nh l-íi ®iÖn thµnh Phè Thanh Ho¸ Thµnh phè Thanh Ho¸ 5 B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét sè n¨m gÇn ®©y . §VT :tû ®ång . C¸c chØ tiªu 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Gi¸ trÞ s¶n l-îng 111.01 122.58 122.95 126.52 136.15 140.36 Doanh thu 58.51 76.38 78.04 97.47 105.13 112.697 Gi¸ vèn 52.76 69.57 72.94 90.92 96.47 101.75 L·i tr-íc thuÕ 1.74 2.38 1.63 1.53 1.51 1.831 Nép NSNN 0.56 0.76 0.52 0.49 0.48 0.512 B¶ng dù tÝnh gi¸ trÞ s¶n l-îng n¨m 2001-2005. §VT: khèi l-îng:1000 tÊn. Gi¸ trÞ: tû ®ång. 2001 Néi dung 2002 2003 2004 2005 KL GT KL GT KL GT KL GT KL GT L¾p ®Æt 23 53 24 54 26 59 28 65 27 63 ChÕ t¹o TBKCT 9 12 12.5 13 12 16 13 17 15 18 ChÕ t¹o b×nh bÓ 2.3 40 2.7 47 2.8 49 3.1 54 5 87 X©y dùng 10 11 12 12 14 SX kh¸c 15 17 21 25 30 Tæng 135 143 157 173 212 1.1.2.4.c¬ cÊu lao ®éng t¹i c«ng ty. Do tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Æc thï cña nghµnh nghÒ kinh doanh,®iÒu kiÖn kinh doanh vµ s¶n xuÊt mang tÝnh c¬ ®éng cao .®Æc biÖt lµ m«i tr-êng thi c«ng .Do vËy lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty cã sù biÕn ®æi kh¸ lín.Sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty dao ®éng á kho¶ng 2000 ng-êi ,vµ cã sù giao ®éng theo tõng thêi ®iÓm .Lùc l-îng lao ®éng kh«ng æn ®Þnh do tÝnh chÊt nghµnh nghÒ còng cã nh÷ng mÆt tÝch cùc nhÊt ®Þnh ®ã lµ :c«ng ty sÏ tiÕt kÞªm ®-îc chi phÝ nh©n lùc khi thiÕu viÖc lµm.Tuy nhiªn sè lao ®éng hîp ®ång trong c«ng ty lµ kh«ng nhiÒu ,viÖc sö dông lao ®éng vµ s¾p xÕp c¬ cÊu lao ®éng cña 6 c«ng ty ®Ó ®éi ngò c«ng nh©n th-êng xuyªn cã viÖc lµm æn ®Þnh lµ mét biÓu hiÖn tèt cña c«ng ty trong viÖc bè trÝ bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng . BiÓu sè 1: tæ chøc c¬ cÊu lao ®éng Thèng kª chÊt l-îng CBCNV(biªn chÕ ) tÝnh ®Õn quý IV n¨m 2004 Tr×nh ®é Chøc danh C¸n bé l·nh ®¹o QL Tæng sè CBCNV Nam N÷ §¹i Cao Trung L§ phæ häc ®¼ng cÊp th«ng 34 34 0 25 0 9 0 C¸n bé khoa häc kü thuËt 115 10 15 80 25 10 0 C¸n bé lµm chuyªn m«n 24 12 12 8 10 6 0 C¸n bé nghiÖp vô 57 23 34 11 19 15 0 C¸n bé hµnh chÝnh 20 18 2 2 17 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1669 1432 237 0 806 262 61 C¸n bé ®oµn thÓ C«ng nh©n SX 1.1.3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. Do ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thiÕt kÕ theo m« h×nh võa tËp trung võa ph©n t¸n.C«ng ty cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc vµ 4 ®¬n vÞ cÊp 2: 10-1,10-2,10-3, nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp. T¹i c«ng ty th× theo mét cÊp(tËp trung), ®øng dÇu lµ gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña c«ng ty.Trî gióp gi¸m ®èc nlµ c¸c phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. 7 - S¬ ®å 2: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty L¾p M¸y &X©y Dùng N.10: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc néi chÝnh Phßng tæ chøc L§TL V¨n phßng XÝ nghiÖp L¾p M¸y 10-1. XÝ nghiÖp L¾p M¸y 10-2. Phã gi¸m ®èc kinh tÕ kü thuËt Phßng kinh tÕ kü thuËt Phßng vËt tthiÕt bÞ XÝ nghiÖp L¾p M¸y 10-4. XÝ nghiÖp chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp Phã gi¸m ®èc diÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng tµi chÝnh §éi l¾p ®iÖn Ban ®Çu tdù ¸n X-ëng söa ch÷a c¬ giíi -Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn Gi¸m ®èc :c«ng ty do chñ tÞch héi ®ång tæng c«ng ty bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty còng nh- tr-íc ph¸p luËt. C¸c phã gi¸m ®èc :Lµ ng-êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng vµ thùc hiÖn. 8 C¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc, ®ång thêi trî gióp cho ban l·nh ®¹o c«ng ty chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cã m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh t-¬ng tù nh- c¸c phßng ban cña c«ng ty nh-ng sè l-îng c¸n bé nh©n viªn Ýt h¬n. Riªng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®-îc chøc thµnh c¸c tiÓu ban nhá cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gièng c¸c phßng ban thu nhá cña c«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n c¸c bé phËn qu¶n lý ®-îc thÓ hiÖn ë mét ®iÓm c¬ b¶n nh- sau: Phßng kü thuËt: C¨n cø vµo nhiÖm vô ®-îc giao ë tõng c«ng tr×nh, phßng kü thuËt lËp dù ¸n tæ chøc thi c«ng vµ bè trÝ lùc l-îng c¸n bé kü thuËt phï hîp cho c«ng tr×nh. Bãc t¸ch khèi l-îng thi c«ng, lËp tiªn l-îng, lËp tiÕn ®é vµ biÖn ph¸p thi c«ng cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. ThiÕt kÕ c¸c dù ¸n ®Çu t-, kÕt cÊu c¸c chi tiÕt m¸y mãc phô vô s¶n xuÊt vµ thi c«ng cña c«ng ty kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh, lËp hå s¬ nghiÖm thu bµn giao c¸c phÇn viÖc cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, lËp biÓu ®èi chiÕu tiªu hao vËt t- vµ biÓ thu håi vèn. Tæng hîp b¸o c¸o khèi l-îng c«ng viÖc cña tõng h¹ng môc theo tõng th¸ng quý n¨m. Phßng §Çu t- _ Dù ¸n: Gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tiÕp thÞ, khai th¸c dù ¸n vµ tr×nh c¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch ®Çu t- vµ hiÖu qu¶ ®Çu t- c¸c dù ¸n cña c«ng ty trong n¨m kÕ ho¹ch. Thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý ph©n tiÕn c¸c th«ng tin nhËn ®-îc c¸c dù ¸n, thiÕt kÕ c¸c khu l¸n tr¹i t¹m ph©n trî. Trùc tiÕp giao dÞch, quan hÖ, ®µm ph¸n víi c¸c chñ dù ¸n vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc. Cïng víi c¸c bªn cã liªn quan ®Õn vµ tr×nh c¸c bé ®Þnh møc, ®¬n gi¸ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tÝnh to¸n sè liÖu t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt t-, tµi san tiÒn vèn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Gi¸m s¸t 9 t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, thu chi tµi chÝnh thanh to¸n tiÒn vèn, c¸c chÕ ®é tµi chÝnh Nhµ n-íc ban hµnh. Cung cÊp tµi liÖu, tµi liÖu cho ban gi¸m ®èc phôc vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt tiÒn c«ng, ph©n tÝch c¸c hîp ®ång kinh tÕ phôc vô cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh . Phßng tæ chøc lao ®éng: Nghiªn cøu lËp ph-¬ng ¸n tæ chøc, ®iÒu chØnh khi thay ®æi tæ chøc biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp nhµ m¸y. Tham gia viÕt vµ th«ng qua: Ph©n cÊp qu¶n lý, quy m« cña c¸c tæ chøc trong c«ng ty ®Ó tr×nh c¸c cã thÈm quyÒn th«ng qua. Lµm thñ tôc vÒ ph©n h¹ng c«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp nhµ m¸y. Lµm quy ho¹ch vµ ®µo t¹o ng-êi c¸n bé, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Qu¶n lý hå s¬ cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Phßng hµnh chÝnh _ Y tÕ: Tæ chøc thùc hiÖn, ph¶n ¸nh vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng nh©n viªn thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña mçi ng-êi trong mét lÜnh vùc nhiÖm vô ®-îc giao, n¾m b¾t t×nh h×nh ®êi sèng n¬i ¨n chèn ë, nhµ cöa ®Êt ®ai, qu¶n lý con dÊu, v¨n th- l-u tr÷, t×nh h×nh søc khoÎ, mua b¶o hiÓm y tÕ, qu¶n lý vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng. Phßng vËt t- thiÕt bÞ: ChÞu tr¸ch nhiÖm trø¬c gi¸m ®èc c«ng ty vÒ giao nhËn vµ quyÕt to¸n vËt t- thiÕt bÞ chÝnh, qu¶n lý mua s¾m vËt liÖu phô, ph-¬ng tiÖn vµ dông cô c«ng cô cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. 1.2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kª to¸n cña c«ng ty . 1.2.1.Tæ chøc bé m¸y kª to¸n cña c«ng ty . Do ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty gåm nhiÒu xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ thµnh viªn cã trô së giao dÞch ë nhiÒu n¬i trªn ®Þa bµn c¶ n-íc nªn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc nöa tËp trung nöa ph©n t¸n . 10 Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ kÕt cÊu thÐp cã bé phËn kÕ to¸n riªng, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n sau ®ã sÏ tËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp kh¸c cã nh©n viªn kÕ to¸n vµ cã bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn ®Þnh kú hµng th¸ng tËp hîp sè liÖu, chøng tõ göi lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty cã nhiÖm vô tËp hîp sè liÖu chung do toµn c«ng ty, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. S¬ ®å 3: bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n vËt thµng ho¸ KÕ to¸n doanh thu, TSC§ KÕ to¸n tiÒn l-¬ng BHXH. BHYT… KÕ to¸n thuÕ GTGT KÕ to¸n tiÒn mÆt,tiÒn t¹m øng thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn göi,tiÒn vay,tiÒn theo dâi c«ng tr×nh KÕ to¸n tæng hîp tÝnh vµ x¸c ®Þnh KQKD Thñ quü C¸c tæ, bé phËn ë ®¬n vÞ ë ®¬n vÞ ,xÝ nghiÖp KÕ to¸n vËt t- KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tiÒn l-¬ng 11 KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n c¸c phÇn hµnh kh¸c * Ph©n c«ng lao ®éng trong phßng kÕ to¸n tai C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. * KÕ to¸n tr-ëng: Phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng; tham m-u víi gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty. * KÕ to¸n vËt t- hµng ho¸… C«ng ty L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10 sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. NhiÖm vô: + Ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt tån vËt t- hµng ho¸ ë c¸c kho trùc tiÕp do c«ng t¸c qu¶n lý . + KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, chÝnh x¸c cña c¸c phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt h-íng dÉn c¸c bé phËn trong c«ng ty thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. + Më thÎ kho, kiÓm tra thÎ kho, chèt thÎ kho cña tõng kho cña c«ng ty thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. + Cã sè liÖu tån kho cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (hµng th¸ng ë c¸c ®¬n vÞ b¸o sæ hoÆc chuyÓn chøng tõ, tµi liÖu vÒ vËt t- hµng ho¸ cho kÕ to¸n vËt thµng ho¸ cã thÓ kiÓm kª, tõ ®ã cã sè liÖu tån kho cña tõng kho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc). + §èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vµo cuèi th¸ng c¨n cø sæ kÕ to¸n viÕt tay cña m×nh, cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n do m¸y vi tÝnh cung cÊp. + Thùc hiÖn viÖc kiÓm kª khi cã quyÕt ®Þnh kiÓm kª. - C¸c chøng tõ liªn quan. + Ho¸ ®¬n GTGT + PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho.. 12 KÕ to¸n tiÒn mÆt, t¹m øng. + Theo dâi sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, ®èi chiÕu víi thñ quû tõng phiÕu thu, phiÕu chi, x¸c ®Þnh sè d- cuèi th¸ng. + KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp lý cña tõng chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, h-íng dÉn cña Bé tµi chÝnh, biªn b¶n kiÓm kª. + Thanh to¸n c¸c chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, tÇu xe, x¨m « t« con. + Theo dâi chi tiÕt sæ t¹m øng, kiÓm tra hoµn øng, ®«n ®èc thu hoµn øng nhanh. + N¾m sè liÖu tån quü cuèi th¸ng c¸c ®¬n vÞ trùc thu«c. + B¸o c¸o víi thñ tr-ëng phßng nh÷ng tr-êng hîp ph¸t hiÖn ra sai sãt, c¸c tr-êng hîp vi ph¹m chÕ ®é. + LËp b¶ng kª tiÒn mÆt cuèi th¸ng. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn vay. +Cã kÕ ho¹ch rót tiÒn mÆt, tiÒn vay ®Ó chi tiªu. + Theo dâi tiÒn göi, c¸c tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay cña c¸c ng©n hµng trong c«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch vay vèn tõng quý, lµm hîp ®ång thanh lý víi tõng ng©n hµng lËp b¶ng ®èi chiÕu sè d- cuèi th¸ng víi tõng ng©n hµng ®èi víi kho¶n tiÒn vay vµ tiÒn göi. + B¸o c¸o sè d- hµng ngµy tiÒn göi vµ tiÒn vay cña c«ng ty víi tr-ëng phßng vµ víi gi¸m ®èc. + B¸o c¸o víi tr-ëng phßng vÒ kÕ ho¹ch tr¶ nî vay cña tõng ng©n hµng. + KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp lý cña chøng tõ dïng ®Ó chuyÓn tiÒn, kiÓm tra ¹i tªn ®¬n vÞ, sè tµi kho¶n, m· sè thuÕ, tªn ng©n hµng mµ m×nh chuyÓn tiÒn vµo ®ã b¸o c¸o víi tr-ëng phßng nh÷ng tr-êng hîp bÊt hîp lý, sai sãt. + Qu¶n lý c¸c lo¹i SEC, kh«ng ®-îc lµm mÊt SEC, SEC ®-îc b¶o qu¶n nh- tiÒn mÆt, nÕu mÊt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. KÕ to¸n TSC§, nguån vèn. - NhiÖm vô: 13 + Theo dâi nguyªn gi¸, khÊu hao, gi¸ trÞ cßn l¹i chi tiÕt tõng TSC§ trong c«ng ty theo tõng nguån vèn. + Më thÎ theo dâi cho tõng TSC§. + KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh (cè ®Þnh, l-u ®éng). + NV ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n dë dang. + KiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh khi cã Q§. - Chøng tõ kÕ to¸n: +Biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh (nhµ lµm viÖc). + Ho¸ ®¬n mua TSC§ + ThÎ theo dâi TSC§.. * Quan hÖ cña phßng (ban) kÕ to¸n víi c¸c bé phËn kh¸c. Trong bé m¸y tæ chøc cu¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty L¾p m¸y & X©y dùng sè 10 nãi riªng phßngTµi chÝnh KÕ to¸n ®ãng vai trß hÕt søc quan träng cïng vãi c¸c phßng ban khac trong c«ng ty ®Ó qu¶n lý ®iÒu hanh bé m¸y cña c«ng ty ty gióp c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÔn, giua c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. 1.2.2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n chung. -Niªn ®é kÕ to¸n B¾t ®Çu tõ ngµy 1/1/Nvµ kÕt thóc vµo 31/12/N - Kú kÕ to¸n 3 th¸ng - §¬n vÞ tiÒn tÖ VN§ -Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, tÝnh gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ xuÊt kho ph-¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh. - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh KhÊu hao theo ®-êng th¼ng - HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc NhËt Ký Chung, ®©y lµ h×nh thøc ®ang ®-îc nhiÒu c«ng ty ¸p dông réng r·i v× viÖc ghi chÐp theo h×nh thøc nµy ®¬n gi¶n, kÕt cÊu s¬ ®å dÔ ghi, dÔ ®èi chiÕu vµ kiÓm tra. Víi khèi l-îng c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty lµ rÊt lín th× h×nh thøc nµy lµ hoµn toµn phï hîp. 14 S¬ ®å 4: Quy tr×nh ghi sæ theo h×nh thøc KÕ To¸n NhËt kÝ chung t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc NhËt ký chuyªn dïng Sæ quü Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chung Sæ c¸c tµi kho¶n B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c B¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c. : Ghi cuèi th¸ng : Ghi hµng ngµy : §èi chiÕu * B¸o c¸o kÕ to¸n : HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty gåm 4 b¸o c¸o c¬ b¶n vµ b¾t buéc: 15 +B¶ng C©n §èi KÕ To¸n +B¸o c¸o KÕt Qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o Tµi chÝnh.  Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒn kÕ to¸n, cÊu tróc logic phÇn mÒm kÕ to¸n. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n FAST 2004.C«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tiÕn hµnh vµ thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh ®· ®-îc cµi ®Æt ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n chuyªn dông. Ch-¬ng tr×nh nµy h-íng dÉn vÒ c¸ch më c¸c tµi kho¶n theo dâi t×nh h×nh SXKD bé phËn h¹ch to¸n qu¶n lý c¸c ®èi t-îng c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. Ch-¬ng tr×nh ®-îc m· ho¸ c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n cô thÓ ë c«ng ty. Hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lý, hîp lÖ kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y, ch-¬ng tr×nh sÏ tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ chi tiÕt vµo sæ nhËt ký chung. Cuèi th¸ng, ch-¬ng tr×nh tù ®éng lËp c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn, ph©n bæ lªn c¸c b¸o c¸o, biÓu tæng hîp (sæ c¸i, b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh.) 1.3.Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty . 1.3.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ¶nh h-ëng tíi h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh SP t¹i c«ng ty c«ng ty L¾p M¾y vµ X©y Dùng sè 10 . Chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y Dùng Sè 10 lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt .chi phÝ cña c«ng ty v« cïng ®a d¹ng vµ phøc t¹p .§Ó gi¶m bít khã kh¨n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ tÝnh gi¸ thµnh ,c«ng ty ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc .C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vµ ®Æc ®iÓm ph¸t sinh cña chi phÝ trong gi¸ thµnh x©y dùng c¬ b¶n .Theo c¸ch nµy ,chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nh÷ng kho¶n môc sau: -Chi phÝ NL trùc tiÕp . 16 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. §Ó ph¶n ¸nh ®-îc ®Çy ®ñ,chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ång thêi cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt cho bé phËn lÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt .Th× viÖc x¸c ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ lµ kh©u ®Çu tiªn vµ ®Æc biÖt quan träng .§èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty th-êng m¹ng tÝnh ®Æc biÖt v× kh«ng cã s¶n phÈm nµo gièng s¶n phÈm nµo,s¶n xuÊt manh tÝnh ®¬n chiÕc ,th× ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. T¹i c«ng ty ®ang ¸p dông ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp ,c¹c chi phÝ cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã.§èi víi c¸c chi phÝ kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp v× liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh th× tËp hîp theo tõng nhãm ®èi t-îng .Cuèi kú h¹ch to¸n ,kª to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ theo c¸c tiªu thøc hîp lý (th-êng lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n l-îng cña tõng c«ng tr×nh). 1.3.2.Néi dung vµ tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. C¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt cña ngµnh x©y l¾p nãi chung vµ C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10 nãi riªng kh¸c víi c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kh¸c ®ã lµ cã thªm kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cßn c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c kh«ng thay ®æi. §Ó qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ ®ång thêi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch chÝnh x¸c, viÖc nhËn biÕt vµ ph©n tÝch ®-îc ¶nh h-ëngcña tõng lo¹i nh©n tè trong c¬ cÊu gi¸ thµnh lµ cùc kú quan träng. BÊt kú mét c«ng tr×nh nµo tr-íc khi ®i vµo thi c«ng còng ®Òu ph¶i lËp dù to¸n ®¬n gi¸ chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ. Trªn c¬ së ®ã, ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ héi ®ång giao kho¸n xÐt duyÖt vµ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu. C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. ®· vµ ®ang thi c«ng rÊt nhiÒu c«ng tr×nh . Tuy nhiªn ®Ó minh ho¹ mét c¸ch cô thÓ cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty em chØ lÊy mét c«ng tr×nh ®ã 17 l¯ c«ng tr×nh”x©y dùng vµ l¾p ®Æt c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn Plªikr«ng – Gia Lai–. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10 ®-îc tiÕn hµnh cô thÓ nh- sau:tr-íc tiªn sau khi dù thÇu vµ ®-îc chñ ®Çu t- lùa chän lµ ®¬n vÞ tróng thÇu (Bªn B)th× hai bªn sÏ tiÕn hµnh lËp hîp ®ång x©y l¾p(BiÓu sè 2)dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· ®-îc hai bªn tho¶ thuËn. BiÓu sè 2: Hîp ®ång x©y l¾p Hîp ®ång sè 93/2003/H§XL/LM10. C«ng tr×nh :x©y dùng vµ l¾p ®Æt c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn Plªikr«ng-Gia Lai. - C¨n cø ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cña Héi ®ång nhµ n-íc vµ NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/1/1990 cña Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ ChÝnh Phñ) quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ. - C¨n cø “Quy chÕ qu°n lý ®Çu t­ v¯ x©y dùng” ban h¯nh kÌm theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ. - … Chóng t«i gåm cã: Bªn A:ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh ®iÖn miÒn Nam-Tæng c«ng ty diÖn lùc ViÖt Nam §¹i diÖn lµ :¤ng TrÇn ViÖt Hïng Chøc vô:gi¸m ®èc Tµi kho¶n:54256.51.00001.094 Ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam. ®iÖn tho¹i :. 18 Bªn B :C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10–Tæng c«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam §¹i diÖn lµ:¤ng TrÇn §×nh §¹i. Tµi kho¶n:7301.0223.t¹i së giao dÞch ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam. ®iÖn tho¹i :04.8649584. hai bªn tho¶ ký kÕt hîp ®ång giao nhËn x©y l¾p víi néi dung nh- sau: §iÒu 1:bªn A giao cho bªn B thi c«ng h³ng môc “chÕ t³o 02 èng thÐp ²p lùc” cña c«ng tr×nh thuû ®iÖn Plªikr«ng.theo h×nh thøc trän gãi vµ ®óng nh- tæng c«ng ty §iÖn Lùc ViÖt Nam ®· phe duyÖt. §iÒu 2:gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 10.773.133.000®ång bao gåm c¶ thuÕ GTGT .. §iÒu 3:ngµy khëi c«ng 14/1/2004 ngµy hoµn thµnh:12/5/2005. §iÒu 4:… §¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn B 1.3.3.1. KÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y Dùng Sè 10. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt trùc tiÕp t¹o ra s¶n ph©m hoµn thµnh, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: Gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu phô tïng, dông cô b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh c¸c lo¹i vËt liÖu th-êng ®-îc mua bªn ngoµi vÒ nhËp kho hoÆc xuÊt th¼ng ®Õn tËn c«ng tr×nh. §èi víi nghµnh x©y l¾p nãi chung, c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 10 nãi riªng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm nhiÒu chñng lo¹i, ®-îc sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, nªn viÖc sö dông tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn quy m« gi¸ thµnh còng nh- kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty. V× vËy viÖc h¹ch to¸n chÝnh 19 x¸c chi phÝ s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c«ng ty. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng ty bao gåm c¸c lo¹i s¾t, thÐp, xi m¨ng, phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thi c«ng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty ph©n bæ r¶i r¸c nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng vµ h¹n chÕ trong vËn chuyÓn, c«ng ty ®· x©t dùng c¸c kho vËt liÖu ph©n t¸n. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i trong kho vËt liÖu nµo còng cã thÓ cung cÊp ®ñ vÒ sè l-îng vµ chñng lo¹i phôc vô thi c«ng, do vËy ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu kh«ng cã s½n trong kho cña c«ng ty th× sÏ ph¶i mua ngoµi. §Æc biÖt, c«ng ty hÇu hÕt cung cÊp nguyªn vËt liÖu theo h×nh thøc nhËp th¼ng ®Õn tËn c«ng tr×nh. Khi c«ng ty chóng thÇu hoÆc ®-îc tæng c«ng ty giao thÇu mét c«ng tr×nh , c«ng ty sÏ tiÕn hµnh bµn giao khèi l-îng c«ng viÖc cho c¸c xÝ nghiÖp tæ, ®éi thi c«ng. C¨n cø vµo khèi l-îng c«ng viÖc theo thiÕt kÕ, kÕ to¸n ban ®Çu c¸c tæ ®éi ph¶i bèc t¸ch khèi l-îng vËt t-, lËp b¶ng dù trï mua vËt t(biÓu 3) tr×nh gi¸m ®èc. Sau khi tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt, ®éi tr-ëng ®éi thi c«ng sÏ lËp tê tr×nh xin mua vËt t- phôc vô thi c«ng. C¸n bé cung øng tr×nh giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng ®Ó mua hµng. Ng-êi mua hµng ph¶i lÊy Ýt nhÊt ba giÊy b¸o gi¸ cña ba nhµ cung cÊp. Nhµ cung cÊp nµo ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña c«ng ty th× sÏ ®-îc lùa chän vµ ng-êi mua hµng tiÕn hµnh mua hµng, tr×nh ho¸ ®¬n GTGT (biÓu 4) ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n hay t¹m øng. Do c«ng ty tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh theo h×nh thøc kho¸n gän cho c¸c ®¬n vÞ néi bé kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. §a sè vËt t- mua vµo theo tê tr×nh nªn nhËp xuÊt th¼ng ®Õn c«ng tr×nh ®Ó sö dông trùc tiÕp mµ kh«ng nhËp qua kho. Tuy nhiªn ®èi víi mét sè thiÕt bÞ hoÆc nguyªn vËt liÖu mua vµo víi khèi l-îng lín mµ ch-a sö dông ngay th× vÉn tiÕn hµnh nhËp kho. PhiÕu nhËp kho theo h×nh thøc - XuÊt th¼ng (BiÓu 5), phiÕu xuÊt th¼ng coi nh- lµ võa lµ phiÕu nhËp võa lµ phiÕu xuÊt. Trong tr-êng hîp xuÊt cho c«ng tr×nh sö dông nh÷ng NVL ®· cã s½n trong kho th× thñ kho lËp phiÕu xuÊt 20
- Xem thêm -