Tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------***------ LÊ HỮU TRUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN, LỘC HÀ, HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------***------ LÊ HỮU TRUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN, LỘC HÀ, HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THÚC HƯƠNG GIANG TS. PHẠM THỊ NHUẬN HÀ NỘI – NĂM 2017 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản Luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Tiến sỹ Phạm Thị Nhuận và Tiến sỹ Nguyễn Thúc Hương Giang - người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ cá nhân tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo của Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình tôi được học tập và nghiên cứu ở Trường. Những kiến thức này không chỉ hữu ích đối với việc trình bày Luận văn mà còn giúp tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Tôi xin cảm ơn các thầy, cô trong hội đồng khoa học đã đóng góp những ý kiến góp ý có ý nghĩa rất quan trọng để tôi có thể hoàn thiện Luận văn này. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và một số phòng, ban khác của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện và cung cấp các số liệu để tôi có thể hoàn thiện Luận văn. Cuối cùng, Tôi xin cảm ơn các thầy, cô của khoa Sau Đại học và Trường Đại Bách khoa Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình tôi tham gia học tập và nghiên cứu tại Trường. Xin trân trọng cảm ơn./. Luận văn Thạc sĩ i Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý LỜI CAM ĐOAN Tôi là Lê Hữu Trung, xin cam đoan luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, chính xác và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Người thực hiện luận văn Lê Hữu Trung Luận văn Thạc sĩ ii Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................i MỤC LỤC................................................................................................................ ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................iv MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ..................................................................................v MỞ ĐẦU..................................................................................................................1 Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN.....................................................................................................4 1.1.Khái niệm nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện....................................................4 1.1.1.Hệ thống chính trị cấp huyện và nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện...............4 1.1.2.Các yếu tố cơ bản của nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện...............................6 1.1.3.Đặc điểm của nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện............................................6 1.1.4.Vai trò của nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện................................................7 1.1.5.Các yêu cầu đối với nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện..................................8 1.2. Đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện.......................................................9 1.2.1.Khái niệm và mục tiêu đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện.................9 1.2.2.Quy trình đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện....................................12 1.3.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện ................................................................................................................................. 18 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện ................................................................................................................................. 20 1.4.1.Nhân tố bên trong và sự ảnh hưởng................................................................20 1.4.2.Nhân tố bên ngoài và sự ảnh hưởng................................................................21 1.5.Kinh nghiệm một số địa phương trong cả nước.................................................22 1.5.1.Kinh nghiệm của huyện Cần Giờ....................................................................22 1.5.2.Kinh nghiệm của Thành phố Hải phòng.........................................................25 Chương 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠONHÂN LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN, LỘC HÀ, HÀ TĨNH.....................................................30 2.1.Tổng quan về sự phát triển kinh tế - xã hội huyện và nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh....................................................................................30 2.1.1.Tổng quan về sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh..............30 2.1.2.Tổng quan về nhân lực đội ngũ cán bộ của huyện Lộc Hà.............................32 2.2. Thực trạng công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà........40 2.2.1.Thực trạng về số lượng, cơ cấu và chất lượng nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà.........................................................................................................40 2.2.2.Thực trạng về công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà hiện nay................................................................................................................... 51 2.3.Đánh giá công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà............62 Luận văn Thạc sĩ iii Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý 2.3.1.Ưu điểm và nguyên nhân................................................................................62 2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân.................................................................................64 Chương 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN, LỘC HÀ, HÀ TĨNH...67 3.1.Phương hướng hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực và giải quyết các vấn đề tại huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh..........................................................................................67 3.1.1.Phương hướng phát triển nhân lực của huyện Lộc Hà trong thời gian tới......67 3.1.2.Phương hướng công tác đào tạo nhân lực tại huyện Lộc Hà...........................68 3.1.3.Quan điểm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ huyện Lộc Hà ................................................................................................................................. 68 3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện tại huyện Lộc Hà...........................................................................................69 3.2.1.Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo................................................69 3.2.2.Hoàn thiện công tác lập kế hoạch đào tạo.......................................................70 3.2.3.Hoàn thiện công tác triển khai đào tạo............................................................72 3.2.4.Hoàn thiện việc đánh giá kết quả đào tạo.......................................................75 3.2.5.Một số giải pháp khác.....................................................................................76 3.3.Một số đề xuất và kiến nghị...............................................................................77 3.3.1.Về các chính sách chế độ như tiền lương và đãi ngộ......................................77 3.3.2.Về công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo và đào tạo lại để đủ điều kiện bổ nhiệm, đề bạt cán bộ................................................................................................78 3.3.3.Về luân chuyển, điều động cán bộ..................................................................79 3.3.4.Về bổ nhiệm cán bộ........................................................................................79 KẾT LUẬN............................................................................................................80 Phụ lục 01. Luận văn Thạc sĩ iv Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU Ý NGHĨA 1 BTC Ban Tổ chức 2 CNH- HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 3 CQ Cơ quan 4 HĐND Hội đồng nhân dân 5 KT-XH Kinh tế - Xã hội 6 LLCT Lý luận chính trị 7 MTTQ Mặt trận Tổ quốc 8 NN Nhà nước 9 PTNT Phát triển nông thôn 10 PCT Phó Chủ tịch 11 QLNN Quản lý Nhà nước 12 TTBDCT Trung tâm bồi dưỡng chính trị 13 UBKT Ủy ban Kiểm tra 14 UBND Ủy ban nhân dân 15 VP Văn phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng 2.2 Cơ cấấu sản xuấất năm 2011 và năm 2016 Tổng quan thành phấần đội ngũ cán bộ huyện Lộc Hà năm 2016 Luận văn Thạc sĩ v 31 38 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Viện Kinh tế và Quản lý Sốấ lượng chi tếất đội ngũ cán bộ cấấp huyện năm 2016 39 Sốấ lượng đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) 40 Cơ cấấu đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà theo độ tuổi 4 (2011- 2016) 1 Cơ cấấu đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà 4 theo giới tnh (2011-2016) 3 Chấất lượng đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà theo chuyến mốn 4 (2011-2016) 4 Chấất lượng đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà theo trình độ lý 4 luận chính trị (2011-2016) 5 Chấất lượng đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà theo ngạch bậc 4 (2011-2016) 7 Chấất lượng đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà theo trình độ tn 4 học (2011-2016) 9 Chấất lượng đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà theo trình độ 5 ngoại ngữ (2011-2016) 0 Sốấ lượt cán bộ bổ nhiệm, luấn chuyển theo kếấ hoạch 5 (2011-2016) 3 Kếất quả xác định nhu cấầu đào tạo nhấn lực đội ngũ cán bộ cấấp 5 huyện, Lộc Hà (2011- 2016) 3 Sốấ lượt bổ nhiệm, luấn chuyển thực tếấ của đội ngũ cán bộ cấấp 5 huyện, Lộc Hà (2011-2016) 6 5 Sốấ lượt cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà tham gia đào tạo (2011-2016) 7 Tổng hợp kếất quả thực hiện kếấ hoạch đào tạo theo phương 6 pháp đào tạo trong cống việc của đội ngũ cán bộ cấấp huyện, 1 Lộc Hà (2011-2016) Tổng hợp kếất quả thực hiện kếấ hoạch đào tạo theo phương 6 pháp đào tạo ngoài cống việc của đội ngũ cán bộ cấấp huyện, 1 Lộc Hà (2011-2016) Bảng 3.1 Mẫu bảng ghi chép của bộ phận quan sát Bảng 3.2 Mẫu phiếu câu hỏi điều tra xác định nhu cầu đào tạo MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Quy trình đào tạo - bốầi dưỡng Luận văn Thạc sĩ vi 12 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Biểu đốầ 2.1 Biểu đốầ 2.2 Biểu đốầ 2.3 Biểu đốầ 2.4 Biểu đốầ 2.5 Biểu đốầ 2.6 Biểu đốầ 2.7 Biểu đốầ 2.8 Biểu đốầ 2.9 Biểu đốầ 2.10 Viện Kinh tế và Quản lý Cơ cấấu đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà năm 2016 Cơ cấấu vếầ sốấ lượng đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu vếầ độ tuổi của đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu vếầ giới tnh của đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu vếầ chuyến mốn của đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu vếầ trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán b ộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu vếầ ngạch bậc của đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu vếầ trình độ tn học của đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu vếầ trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ cấấp huy ện, Lộc Hà (2011-2016) Cơ cấấu đội ngũ cán bộ cấấp huyện, Lộc Hà theo phương pháp đào tạo (2011-2016) Luận văn Thạc sĩ vii 38 40 42 43 44 46 47 49 51 58 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cùng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Để thực hiện tốt quá trình đó thì yếu tố có vai trò quan trọng nhất là yếu tố con người. Nhân lực có trình độ cao, chất lượng tốt sẽ làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh chóng hơn và đạt kết quả cao hơn. Tuy nhiên, hiện nay với đòi hỏi đó thì chất lượng nhân lực nước ta còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước nói chung và nhân lực của địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức nói riêng cũng tương tự như nhân lực của cả nước. Với tầm quan trọng, yêu cầu tính cấp bách của công tác đào tạo nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế và sự phát triển kinh tế xã hội; chất lượng nhân lực sẽ quyết định quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong đó có địa phương. Do vậy công tác đào tạo nhân lực ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang là vấn đề được Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện quan tâm hàng đầu hiện nay; trong đó đặc biệt tập trung đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện. Đồng thời với sự biến đổi nhanh chóng của môi trường và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đòi hỏi công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện phải đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và phải đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. Trước thực trạng nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện còn nhiều bất cập; chưa đáp ứng được yêu cầu; do đó công tác đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ và những kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm việc trong bộ máy các cơ quan của hệ thống chính trị cấp huyện đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu trong thời kỳ đổi mới; quá trình đào tạo làm biến đổi nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu theo hướng tích cực nhằm thúc đẩy phát triển tiềm năng của con người góp phần quyết định vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện nhằm bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ thích hợp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương hiện nay là hết sức cần thiết. Với những kiến thức đã học và những hiểu biết của bản thân trong quá trình học tập công tác, tôi chọn vấn đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh” nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hô ̣i của địa phương. Từ lý do trên, Luâ ̣n văn xin được đề câ ̣p mô ̣t số giải pháp nhằm đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện trong những năm tiếp theo trên cơ sở kết hợp lý luâ ̣n với thực tiễn và tham khảo các nô ̣i dung có liên quan từ các tài liê ̣u, sách báo, nghiên cứu số liê ̣u thống kê thực trạng về việc đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện thực hiê ̣n trong giai đoạn 2011-2016. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận cơ bản về đào tạo nhân lực và thực trạng công tác đào tạo Luận văn Thạc sĩ 1 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh, đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung sau: - Hệ thống hóa một số khái niệm chung nhất về nhân lực, chất lượng nhân lực, đào tạo nhân lực và hệ thống chính trị. - Đánh giá thực trạng về công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà giai đoạn 2011-2016. - Từ những lý luận và kết hợp với thực tiễn về công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện trong thời gian qua; để xác định những kết quả đạt được, những mặt tồn tại hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục trong công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà đạt hiệu quả cao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, huyện Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh. Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Tại Huyện Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian: Mốc thời gian nghiên cứu từ năm 2011-2016. Các giải pháp đề xuất có thể thực hiện cho 4 năm tiếp theo. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp a. Đối với nguồn bên trong huyện Các dữ liệu thu thập từ Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ UBND Huyện trong phạm vi nghiên cứu từ 2011-2016. Bao gồm số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện tham gia đào tạo, nội dung đào tạo và kết quả đào tạo. b. Đối với nguồn bên ngoài huyện Được thu thập từ các bài viết trên báo, internet về các vấn đề xung quanh chủ đề quản trị nhân lực, phát triển đào tạo nhân lực, công tác đào tạo nhân lực trong hệ thống chính trị. 4.1.2 Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu - Thống kê các dữ liệu thu thập được và tiến hành phân tích để lựa chọn các tài liệu và thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đồng thời loại bỏ những thông tin hay tài liệu không còn phù hợp với tình hình hiện tại. - Phương pháp tổng hợp các thông tin liên quan tới số lượng, cơ cấu, chất lượng, kết quả đào tạo. Từ đó dùng phương pháp nhận định, đánh giá các vấn đề để từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng quản trị đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện tại huyện Lộc Hà. Phương pháp so sánh: Sử dụng để so sánh quy mô về số lượng, cơ cấu, chất lượng... đã thu thập và tổng hợp được trong giai đoạn 2011-2016. So sánh về công Luận văn Thạc sĩ 2 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý tác đào tạo của huyện Lộc Hà qua các năm. Để từ đó thấy được tình hình tăng giảm, sự tăng giảm này có ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện và công tác đào tạo chung của huyện. - Phương pháp phân tích: Được sử dụng để phân tích các kết quả đã tổng hợp được. Qua đó thấy được sự tăng, giảm của các chỉ tiêu và tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có sự tăng hoặc giảm đó và nó có ảnh hưởng đến mục tiêu đạt được của huyện hay không, ảnh hưởng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cấp huyện như thế nào? 5. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục và tài liệu tham khảo; kết cấu luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Luận văn Thạc sĩ 3 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP HUYỆN Sự thành công và thất bại của nhiều tổ chức đã chỉ ra rằng nhân lực quan trọng nhất của tổ chức là con người. Vì vậy sẽ rất logic khi nói rằng quản lý nhân lực thường là nguyên nhân của sự thành công hay thất bại của các tổ chức. Hoạt động đào tạo là một yếu tố không thể thiếu của của công tác quản lý nhân lực; nhằm củng cố, duy trì số lượng và chất lượng nhân lực cần thiết cho tổ chức đạt mục tiêu đặt ra. 1.1. Khái niệm nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện 1.1.1. Hệ thống chính trị cấp huyện và nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện 1.1.1.1. Hệ thống chính trị cấp huyện Cấp huyện và hệ thống chính trị cấp huyện là cấp trên cơ sở thuộc hệ thống phân cấp quản lý Nhà nước gồm bốn cấp như hiện nay. Trong cả nước hiện nay có 713 đơn vị là huyện - quận - thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thì có tới 556 đơn vị là huyện, do vậy có thể thấy huyện là đơn vị chiếm đa số trong tổng số đơn vị cùng cấp ở nước ta. Nói tới hệ thống chính trị cấp huyện - quận - thị xã, thành phố (thuộc tỉnh), trong đó huyện chiếm tới gần 78% trong tổng số các đơn vị hành chính cấp huyện, qua đó có thể nhận thấy cấp huyện ở nước ta chủ yếu là ở nông thôn, hệ thống chính trị địa phương ở nước ta chủ yếu là hệ thống chính trị cấp huyện. Như trên đã trình bày, hệ thống chính trị ở nước ta có đặc điểm nổi bật là tính nhất nguyên chính trị và một Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản. Chỉ có một hệ thống chính trị duy nhất và thống nhất trong cả nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo. Các khái niệm Trung ương - địa phương cơ sở (Trung ương - tỉnh, thành - quận, huyện - xã, phường, thị trấn) chỉ là những cấp độ khác nhau. Do đó hệ thống chính trị cấp huyện có nghĩa là cấp địa phương của hệ thống chính trị nói chung có tính toàn vẹn, duy nhất. Vì vậy thống chính trị cấp huyện nằm trong hệ thống chính trị quốc gia nên tất yếu nó cũng bao gồm các tổ chức trong đó: Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội (trên cơ sở Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Mặt trận tập hợp lực lượng thực hiện đại đoàn kết dân tộc, hiệp thương chính trị, hợp tác và hỗ trợ xã hội). Khối Đảng gồm có các ban đảng gồm Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Văn phòng cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Luận văn Thạc sĩ 4 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý Khối Chính quyền gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Dưới Ủy ban Nhân dân có các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Dưới Hội đồng Nhân dân có các ban của Hội đồng Nhân dân (Luật Tổ chức Chính quyền 2015). Khối đoàn thể gồm có Ủy ban MTTQ huyện, 05 đoàn thể gồm Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động huyện. 1.1.1.2. Nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực. Nhân lực trong tổ chức bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào, với bất cứ vai trò nào trong tổ chức. Trong quá trình hoạt động của các tổ chức, việc tận dụng tiềm năng nhân lực giai đoạn vừa qua chủ yếu là về mặt thể lực; trong khi việc khai thác tiềm năng về mặt trí lực còn mới mẻ. Đến nay, tiềm năng về mặt trí lực của nhân lực đang ngày càng được coi trọng. Đối với nước ta để phù hợp với thể chế chính trị; nhân lực trong hệ thống chính trị bao gồm tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội và dùng khái niệm “cán bộ, công chức”. Ở mỗi quốc gia có khái niệm về cán bộ, công chức khác nhau; phần lớn giới hạn cán bộ, công chức trong phạm vi bộ máy hành chính Nhà nước. Theo Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 thì Cán bộ được định nghĩa là: - Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Theo Luật này bao gồm cán bộ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam căn cứ vào Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, của tổ chức chính trị - xã hội và quy định của Luật này quy định cụ thể chức vụ, chức danh cán bộ làm việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội. Chức vụ, chức danh cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước được xác định theo quy định của Luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Như vậy nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện là toàn bộ đội ngũ cán bộ trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội của huyện, tham gia vào tất cả các hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện. Bao gồm Trưởng, phó các Ban xây dựng đảng, UBKT, VP huyện ủy, TTBDCT huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế của HĐND; Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Luận văn Thạc sĩ 5 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý MTTQ huyện; Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 1.1.2. Các yếu tố cơ bản của nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện Nhân lực cán bộ cấp huyện được đặc trưng bởi những yếu tố cơ bản : - Số lượng: Là tổng số người của tổ chức được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan, được trả lương bằng ngân sách Nhà nước cấp huyện và được ghi vào danh sách nhân sự của huyện. - Cơ cấu được biểu thị bởi những đặc trưng cơ bản như: + Về độ tuổi được biểu thị bằng số lượng nhân lực ở những độ tuổi khác nhau. + Về giới tính được biểu thị bằng số lượng nhân lực nam, nữ. - Chất lượng: Là trạng thái nhất định của nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện, thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên bản chất bên trong của nhân lực. Chất lượng của nhân lực được thể hiện thông qua một số yếu tố chủ yếu như trạng thái sức khỏe; trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ năng của nhân lực. Nhân lực là nguồn lực có giá trị, không thể thiếu đối với hoạt động của một tổ chức, đồng thời hoạt động của bản thân nó thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố tạo nên tính đa dạng và phức tạp của nhân lực. Do đó đào tạo nhân lực đảm bảo về số lượng, có chất lượng cao là mục tiêu hàng đầu và lâu dài của quản lý nhân lực trong hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay. 1.1.3. Đặc điểm của nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện Đối với nước ta để phù hợp với thể chế chính trị; nhân lực trong hệ thống chính trị cấp huyện bao gồm tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và dùng khái niệm “cán bộ, công chức”. Căn cứ Theo Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện có các đặc điểm sau: - Đó là những người trưởng thành cả về thể chất và xã hội, họ được bổ nhiệm giữ một chức vụ thường xuyên trong các cơ quan của hệ thống chính trị cấp huyện, đang trực tiếp tham gia vào bộ máy công quyền cấp huyện. Như vậy đó là những người tự làm chủ được hành vi, thái độ của mình và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là một công dân, một cán bộ. - Là những người đã có vị thế xã hội, vì cán bộ là những người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan, bởi vậy, cán bộ đang có một vị thế xã hội nhất định để thực hiện quyền lực của Nhà nước quản lý toàn huyện. - Đó là những người có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và có nhiều kinh nghiệm sống được tích luỹ tuỳ theo lĩnh vực hoạt động được giao nhiệm vụ. Bởi vậy cán bộ, phải thường xuyên được đào tạo ở trình độ Luận văn Thạc sĩ 6 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý nhất định theo yêu cầu phù hợp với vị trí làm việc được phân công trong các cơ quan của hệ thống chính trị cấp huyện. - Đối tượng này được quy hoạch, đào tạo căn bản cả về lý luận chính trị lẫn nghiệp vụ chuyên ngành, có khả năng tổng hợp và khái quát cao, ngay từ đầu họ đã hiểu rõ vai trò của công tác tổ chức và trách nhiệm của họ trong việc thực hiện công tác tổ chức trong hệ thống chính trị cấp huyện. Ngoài ra, việc phân loại cán bộ đóng một vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu quả cao cả trong hoạt động công việc và cả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Vì mỗi đối tượng cán bộ khác nhau có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, có những tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng....Việc phân loại cũng là một cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng các nhu cầu đào tạo. 1.1.4. Vai trò của nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện Quản trị nhân lực là quản lý một tài sản lớn của tổ chức: đó là “con người”. Trong đó đào tạo nhân lực là một công việc rất quan trọng. Không có nhân lực tốt; đơn vị, tổ chức sẽ không thực thi được các chiến lược một cách hiệu quả và không đạt được các mục tiêu đề ra. Các nhà quản trị cần hiểu và thực hiện quản trị nhân lực để ngăn ngừa các vấn đề như: chọn không đúng người (không đảm bảo theo tiêu chuẩn), bố trí không đúng việc, thừa nhu cầu, làm việc không hết năng lực… Nếu quản trị tốt nhân lực; đơn vị, tổ chức sẽ có con người được đào tạo giỏi, có kỹ năng, có kiến thức và sự nhiệt tình. Họ sẽ làm việc hết khả năng của mình nhân lực như vậy giúp đơn vị, tổ chức đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và giúp cho tổ chức có lợi thế cạnh tranh hơn; vì thế nhân lực đóng vai trò chiến lược trong chiến lược phát triển chung của đơn vị, tổ chức. Đội ngũ cán bộ cấp huyện là những người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội ở huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; dù người cán bộ ở vị trí nào đi nữa cũng có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của huyện; vì đây là nhân lực giúp khai thông và sử dụng các nguồn lực khác nhau của huyện; đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; đội ngũ cán bộ cấp huyện đã trở thành một lực lượng quan trọng trong hệ thống chính trị cấp huyện cũng như trong toàn bộ nền kinh tế của tỉnh nhà. Vai trò của nhân lực trong hệ thống chính trị cấp huyện là: - Toàn bộ đội ngũ cán bộ trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội cấp huyện là những người tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chiến lược, định hướng, chính sách phát triển kinh tế xã hội của huyện. Giúp huyện xây dựng đúng đắn chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng giai Luận văn Thạc sĩ 7 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý đoạn, từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương, do đó đảm bảo công bằng xã hội và sự phát triển toàn diện của huyện nhà trong công cuộc đổi mới và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - Đội ngũ cán bộ cấp huyện là những người biến chủ trương, đường lối, chiến lược, chính sách, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước thành hiện thực. Đội ngũ cán bộ cấp huyện sử dụng quyền lực lãnh đạo và quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ các hoạt động của nền kinh tế theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện và quản lý kinh tế xã hội ở phạm vi địa bàn huyện; giúp cho toàn bộ nền kinh tế cấp huyện vận hành đúng hướng và đạt được những mục tiêu đặt ra nhằm làm cho huyện ngày càng phát triển. - Đội ngũ cán bộ cấp huyện là những người có thể thu thập được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và hợp lý của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và các tổ chức kinh tế là cơ quan trung gian giữa Trung ương, tỉnh và cơ sở. Trên cơ sở đó hệ thống chính trị cấp huyện cùng các cán bộ tìm ra các giải pháp, chính sách thích hợp để phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động phát triển. Đồng thời trong quá trình vạch ra chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của huyện trong cả ngắn hạn và dài hạn, cán bộ lãnh đạo cao cấp có khả năng tổng hợp, phân tích các thông tin thu thập được về thực trạng các nguồn lực, các điều kiện kinh tế của huyện...để đưa ra các phương án hoạt động tối ưu nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế xã hội của huyện như: tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động...Trong quá trình thực hiện lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc đối với nền kinh tế xã hội của cấp huyện, đội ngũ này chính là những người phát hiện ra những cơ hội và thách thức của huyện nhà trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, họ cùng hệ thống chính trị cấp huyện tìm ra những phương án tối ưu nhất nhằm hạn chế những nguy cơ, khó khăn có thể xảy ra và nắm bắt những cơ hội, thời cơ để phát triển huyện nhà. 1.1.5. Các yêu cầu đối với nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện Cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ nói riêng là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, của đất nuớc và chế độ. Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường vì nước vì dân, gương mẫu về đạo đức, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương và chính sách lớn trong nội dung công tác cán bộ của đảng và Nhà nước ta ở hệ thống chính trị cấp huyện. Với yêu cầu đối với nhân lực trong hệ thống chính trị cấp huyện là phải xây dựng đội ngũ cán bộ phải vừa có đức vừa có tài nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ mới. Việc quản lý nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện phải đảm bảo có Luận văn Thạc sĩ 8 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý những nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ lý luận chính trị và có những kỹ năng chuẩn theo quy định nhằm đảm đương những vị trí phù hợp theo đòi hỏi công việc theo yêu cầu; vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch bậc, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển, đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện. Bên cạnh đó phải bảo đảm tính tự chủ của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp cơ chế phân cấp và cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra cần đề cao vai trò tự học và quyền của cán bộ trong việc lựa chọn chương trình đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. 1.2. Đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện 1.2.1.1. Khái niệm đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện Đào tạo được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động hiệu quả hơn (Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2007). Đào tạo là bất cứ nỗ lực nào để cải thiện kết quả của nhân viên, dựa trên công việc hiện nay họ đang nắm giữ hoặc công việc nào có liên quan. Điều này thường có nghĩa là những thay đổi về mặt kiến thức, những kĩ năng, quan điểm hoặc thái độ cụ thể (Trần Thị Kim Dung, 2015). Từ các khái niệm trên, ta có thể thấy rằng: Đào tạo nhân lực là quá trình cho phép con người tiếp thu các kiến thức, học các kỹ năng mới và thay đổi quan điểm hay hành vi và nâng cao khả năng thực hiện công việc của cá nhân. Điều đó cũng có nghĩa là đào tạo được áp dụng để làm thay đổi người cán bộ biết gì, làm như thế nào? Quan điểm của họ đối với công việc hoặc mối quan hệ với các đồng nghiệp, với các lãnh đạo ra sao. Đào tạo được xác định như là quá trình làm biến đổi hành vi con người một cách có hệ thống thông qua việc học tập. Việc học tập này có được là kết quả của việc giáo dục, hướng dẫn, phát triển và lĩnh hội kinh nghiệm một cách có kế hoạch hay nó là một quá trình tác động đến con người làm cho người đó lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… một cách có hệ thống nhằm thích nghi với cuộc sống và khả năng nhận một sự phân công nhất định, góp phần vào việc phát triển xã hội. Đào tạo được xem như một quá trình cung cấp và tạo dựng khả năng làm việc cho người học và bố trí đưa họ vào các chương trình, khóa học một cách Luận văn Thạc sĩ 9 Ngành: Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý có hệ thống hoặc nói cách khác là giáo dục và huấn luyện một cách có hệ thống, có sự kết hợp trong các lĩnh vực khoa học chuyên ngành, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu công tác. Đào tạo là quá trình làm cho người ta trở thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định, bồi dưỡng là quá trình làm cho người ta tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất. Như vậy, đào tạo, bồi dưỡng chính là việc tổ chức ra những cơ hội cho người ta học tập, nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu của mình bằng việc tăng cường năng lực, làm gia tăng giá trị của nguồn lực cơ bản, quan trọng nhất là cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng tác động đến người cán bộ trong hệ thống chính trị cấp huyện, làm cho họ có thể làm việc tốt hơn, cho phép họ sử dụng các khả năng, tiềm năng vốn có, phát huy hết năng lực làm việc; nâng cao hoạt động thực hiện công việc và cải thiện những kỹ năng của nguồn nhân lực. Như vậy đào tạo nhân lực cho đội ngũ cán bộ cấp huyện là bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện. Có nhiều loại hình đào tạo, việc lựa chọn hình thức đào tạo tùy thuộc vào nhu cầu, năng lực, quy mô, định hướng của tổ chức, đơn vị. Đối với cấp huyện việc đào tạo nhân lực cho đội ngũ cán bộ chính là việc đào tạo lực lượng cán bộ một cách toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. 1.2.1.2. Mục tiêu đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện Mục tiêu chung của đào tạo nhân lực là nhằm sử dụng tối đa nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc trong tương lai. Mục tiêu đào tạo nhân lực trong hệ thống chính trị cấp huyện là đến năm 2020 đảm bảo đội ngũ cán bộ đạt trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, tin học và ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh và ngạch bậc đảm nhiệm, có đủ năng lực xây dựng chính sách và tổ chức, điều hành thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cụ thể có thể phân thành ba mục tiêu cơ bản là: + Đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chức danh cán bộ, đã được quy định. + Đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp cá nhân và hệ thống chính trị cấp huyện thay đổi và đáp ứng những nhu cầu trong tương lai của huyện. + Đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp cho cá nhân và hệ thống chính trị cấp huyện thực hiện công việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Luận văn Thạc sĩ 10 Ngành: Quản trị Kinh doanh
- Xem thêm -