Tài liệu Hoàn thiện công nghệ xây dựng và truyền tải phim quảng cáo ở công ty dịch vụ truyền thanh – truyền hình hà nội ( bts ).

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më §Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ tr-êng qu¶ng c¸o n-¬c ta ®· cã b-¬c ph¸t triÔn nhÊt ®inh.M¹c dï nã vÉn cßn lµ mét ngµnh míi mÎ ë ViÖt Nam. Qu¶ng c¸o ngµy cµng thÓ hiÖn râ vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ. Kh«ng cã mét nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nµo mµ khoong cÇn ®Õn qu¶ng c¸o ®Ó ph¸t triÓn. Qu¶ng c¸o ®Ó x©y dùng th-¬ng hiÖu cho doanh nghiÖp, lµm cho nhiÒu ng-êi biÕt ®Õn, thóc ®Èy doanh sè b¸n vµ thu hót thªm nh÷ng kh¸ch hµng míi. Trªn thÕ giíi qu¶ng c¸o ®-îc xem lµ nghµnh kinh doanh lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng. C¸c doanh nghiÖp trong mét ngµnh, hay ngoµi nghµnh cÇn ph¶i dµnh giËt thÞ tr-êng, c¹nh tranh gay g¾t. Hä ®· bá ra hµng triÖu USD ®Ó qu¶ng c¸o bëi nã lµ c«ng cô x©y dùng th-¬ng hiÖu, thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng. trongkhi ®ã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ViÖt Nam ch-a ®-îc hiÓu vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng møc mÆc dô qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn mét sè n¨m l¹i ®©y, ph¸t triÓn rÊt nhanh ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ng-êi tiÒu dïng. Lµ c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh lµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn m¹nh nhÊt bëi nã cã nh÷ng lîi thÕ h¬n h¼n mµ c¸c ph-¬ng tiÖn kh¸c kh«ng cã ®-îc. ViÖc s¶n xuÊt phim qu¶ng c¸o còng nh- truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n th× chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ lµm râ. Bëi vËy qua thêi gian thùc tËp t¹i BTS em ®· lùa chän ®Ò tµi : „ Hoµn thiÖn c«ng nghÖ x©y dùng vµ truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o ë c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh – truyÒn h×nh Hµ Néi ( BTS ). TÇm quan träng cña qu¶ng c¸o ngµy cµng quan träng, tiªu biÓu cho lo¹i h×nh qu¶ng c¸o ®ã lµ qu¶ng c¸o truyÒn h×nh. ViÖc x©y dùng phim qu¶ng c¸o vµ truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o phim qu¶ng c¸o cã ®-îc thµnh c«ng h¬n. §Ò tµi nµy ®-îc thùc hiÖn víi môc ®Ých hÖ thèng l¹i c¸c phÇn lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ x©y dùng vµ truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o. Dùa trªn c¸c lý thuyÕt ®ã nh»m ph©n tÝch, ®¸nh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸ thùc tr¹ng t¹i c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh – truyÒn h×nh Hµ Néi. Qua ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho viÖc x©y vµ truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o cña c«ng ty dÞch vô truyÒn thµnh vµ truyÒn thanh Hµ Néi Víi sù ph¸t triÓn cña nghµnh qu¶ng c¸o, nhiÒu doanh nghiÖp qu¶ng c¸o ra ®êi vµ ho¹t ®éng ngµy cµng tiÕn triÓn trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Mçi c«ng ty cã c¸ch nhËn thøc, ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò kh¸c nhau. Qua ®Ò tµi nµy nghiªn cøu chñ yÕu lµ viÖc x©y dùng vµ truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o cña c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh – truyÒn h×nh Hµ Néi ®· vµ ®ang thùc hiÖn cho kh¸ch hµng. Nh÷ng sè liÖu ®Ò cËp trong ®Ò tµi ®-îc lÊy ë phßng hµnh chÝnh còng nhniªn giams qu¶ng c¸o 2003 - 2004 vµ mét sè tµi liÖu kh¸c. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp vµ m« t¶ th«ng tin. Th«ng tin ®-îc tæng hîp tõ nh÷ng nguån tµi liÖu, s¸ch b¸o xuÊt b¶n trong n-¬c víi vèn kiÕn thøc ®-îc tu bæ tõ bèn n¨m vµ thùc tËp t¹i c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh – truyÒn h×nh Hµ Néi. Em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn thÇy gi¸o Cao TiÕn C-êng ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy Néi dung cña b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm cã ba ch-¬ng. Ch-¬ngI: Tæng quan vÒ truyÒn h×nh Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng x©y dùng vµ truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o t¹i c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh – truyÒn h×nh Hµ Néi ( BTS ) Ch-¬ng III: Hoµn thiÖn c«ng nghÖ x©y dùng vµ truyÒn t¶i phim qu¶ng c¸o ë BTS 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi Dung Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh I. C¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o Mçi lo¹i ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ®Òu cã ®Æc tr-ng riªng víi mét tËp hîp c¸ ®Æc tÝnh cña nã c¸c ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o kh¸c nhau v× ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña ph-¬ng tiÖn kh¸c nhau cã thÓ lµ do chñ ®Ých. Nh÷ng ®Æc tÝnh ho¹t ®éng cña ph-¬ng tiÖn cã thÓ ®-îc coi nh- lµ -u ®iÓn vµ nh-îc ®iÓm trong viÖc ph©n ph¸t th«ng ®iÖp. Trong phÇn nµy chóng ta nghiªn cøu qua c¸c ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o hiÖn nay cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× 1.1. Qu¶ng c¸o trªn b¸o B¸o lµ mét ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng quan träng ngoµi viÖc cung cÊp nhiÒu truyÒn th«ng th«gn quan träng hµng ngµy qu¶ng c¸o trªn b¸o cßn gióp cho doanh nghiÖp truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp cña m×nh cho mét bé phËn ®«ng ®¶o ng-êi ®äc. Kh¶ n¨ng thu hót mét phÇn lín chi tiªu cho qu¶ng c¸o cña b¸o ®· ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng cña b¸o trong viÖc ph©n ph¸t th«ng ®iÖp ®Õn ®èi t-îng cña ph-¬ng tiÖn b¸o. q¶ng c¸o trªn b¸o cã -u ®iÓm lµ ph¹m vi cña b¸o chÝ rÊt riªng vµ ®-îc c«ng chóng hoan nghªnh ®ãn nhËn. Mçi lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô cô thÓ cã thÓ dông lo¹i b¸o riªng ®Ó qu¶ng c¸o tíi cho ®èi t-îng môc tiªu cña m×nh. L-îng ®éc gi¶ lín lµ lo¹i ph-¬ng tiÖn tiÐp cËn ®èi t-îng trong mét khu vùc ®Þa lý. B¸o cã t×nh chÊt kÞp thêi vµ néi dung cña nã cã c¨n cø x¸c ®¸ng. mét ®¬n vÞ qu¶ng c¸o cã thÓ ®Æt mét qu¶ng c¸o vµo ngµy gÇn víi ngµy ph¸t hµnh mong muèn qu¶ng c¸o - Nh-îc ®iÓm: qu¶ng c¸o trªn b¸o cã ®êi sèng ng¾n, chi phÝ cho ph¹m vi bao phñ cao, viÖc in mµu kh«ng trung thùc, sù t¾c nghÏn c¸c mÉu qu¶ng c¸o c¹nh tranh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ Còng lµ ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o in Ên vµ nã ngµy cµng lín m¹nh - Qu¶ng c¸o t¹p chÝ cã nh÷ng -u ®iÓm nh- cho phÐp chän läc ®èi t-îng kh¸ chÝnh x¸c, cã bæ sung gi÷a néi dung cña t¹p chÝ vµ qu¶ng c¸o cã ®êi sèng t-¬ng ®èi dµi - Qu¶ng c¸o t¹p chÝ còng cã nh÷ng h¹n chÕ nh- ngµy hÕt h¹n ®¨ng ký sím, sù t¾c nghÔn c¸c th«ng tin c¹nh tranh, ph©n phèi th«ng ®iÖp mét chiÒu vµ chi phÝ phÇn ngµn cao 1.3. qu¶ng c¸o truyÒn h×nh Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh ®ang lµ ph-¬ng tiÖn rÊt hiÖu qu¶ hiÖn nµy. nã chiÕm 45% chi phÝ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh so víi toµn bé tæng chi phÝ cho qu¶ng c¸o ngµy nay. Chóng ta s÷ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nµy trong phÇn sau 1.4. Qu¶ng c¸o trªn truyÒn thanh Lµ mét ph-¬ng tiÖn rruyÒn th«ng quan träng, ®èi t-îng kh¸n gi¶ réng lín Qu¶ng c¸o trªn radio cã nh÷ng -u ®iÓm chÝnh lµ ph¹m vi vµ sù lùa chän ®èi t-îng rÊt tèt mét lo¹i ph-¬ng tiÖn mµ tû lÖ hé gia ®×nh cã m¸y radio kh¸ cao. ®èi t-îng ng-êi nghe kh«ng ë trong nhµ vµ ë trong nhµ, chi phÝ ph¸t qu¶ng c¸o thÊp vµ chi phÝ s¶n xuÊt tiÕt môc qu¶ng c¸o truyÒn thanh thÊp - Nh-îc ®iÓm cña qu¶ng c¸o radio: Møc ®é chó ý cña truyÒn thanh lµ thÊp vµ lµ ph-¬ng tiÖn mang tÝnh ®Þa ph-¬ng 1.5. Qu¶ng c¸o th- trùc tiÕp Lµ viÖc truyÒn th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o tõ nhµ tiÕp thÞ ®Õn ®èi t-îng môc tiªu th«ng qua ®-êng b-u ®iÖn. Cã nh÷ng lîi thÕ nh- chän läc ®èi t-îng, trùc tiÕp ho¸ giao tiÕp, ®óng lóc vµ thêi ®iÓm ngoµi ra cã nh÷ng h¹n chÕ nh- chi phÝ cao, kh¶ n¨ng chÊp nhËn th- thÊp 1.6. Qu¶ng c¸o ngoµi trßi Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp cËn kh¸n gi¶ môc tiªu bªn ngoµi. Ph¶i ®Þnh vÞ ®-îc th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi, t¹i c¸c bÕn b·i, ng· ba, ng· t-, bÕn phµ. Cã nh÷ng -u ®iÓm ph¹m vi vµ chän läc ®Þa lý, ®èi t-îng chó ý kh«ng ph¶i trong 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhµ, chi phÝ cho qu¶ng c¸o thÊp, cã t¸c ®éng lÆp l¹i vµ t¸c ®éng thÞ gi¸c. Bªn c¹nh ®ã cã nh÷gn h¹n chÕ hiÖu qu¶ thÞ gi¸c ®¬n gi¶n, møc ®é chó ý thÊp, bèi c¶nh lén xén 1.7. Qu¶ng c¸o qu¸ c¶nh Lµ lo¹i qu¶ng c¸o tr-ng bµy c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o bªn trong vµ bªn ngoµi ph-¬ng tiÖn chuyªn chë vµ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm ®Çu mèi giao th«ng -u ®iÓm cña qu¶ng c¸o qu¸ c¶nh mang tÝnh chän läc ®Þa lý, ®èi t-îng réng lín vµ chi phÝ phÇn ngµn thÊp H¹n chÕ lµ giíi h¹n vÒ diÖn tÝch qu¶ng c¸o, ®Æc tr-ng kh«ng râ rµng 1.8. Qu¶ng c¸o internet Lo¹i qu¶ng c¸o nµy ngµy cµng ph¸t triÓn vµ rÊt hiÖu qu¶ -u ®iÓm lµ cã tÝnh chÊt chän läc cao vµ chi phÝ rÎ, nhanh nhÊt, dÔ thay ®æi néi dung khi cÇn thiÕt II. §Æc tr-ng cña qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh Qua h¬n bèn thËp niªn qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn trªn mµn ¶nh thÕ giíi, qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh ®· chøng tá lµ mét ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng h÷u hiÖu v× ©m thanh chuyÓn ®éng, mµu s¾c, h×nh ¶nh vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c ®i vµo trÝ ãc cña kh¸n gi¶. Víi søc m¹nh cña m×nh qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh dÞch vô ®· tËn dông vµo viÖc x©y dùng th-¬ng hiÖu cho doanh nghiÖp m×nh Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh ®ang bÞ thèng trÞ bëi mét sè nhµ s¶n xuÊt hµng tiÒu dïng tÇm cì vµ chi phÝ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín trong toµn bé tæng chi phÝ dµnh cho qu¶ng c¸o cña c¸c c«ng ty nµy. nã ®-îc biÓu thÞ qua biÓu ®å 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu ®å 35% truyÒn h×nh 45% ngoµi trêi radio b¸o, t¹p chÝ 5% 15% * C¬ cÊu Qu¶ng c¸o theo lo¹i ph-¬ng tiÖn n¨m 1998 2.1 -u ®iÓm cña qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh 2.1.1 Ph¹m vi Ph-¬ng tiÖn truyÒn h×nh thùc sù lµ ph-¬ng tiÖn tiÕp cËn ®-îc ®-îc hÇu hÕt víi hÇu hÕt c¸c ®èi t-îng vµ víi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, thu thËp ng-êi d©n ngµy cµng ®-îc t¨ng lªn th× tû lÖ hé gia ®×nh c¸c ph-¬ng tiÖn truyÒn h×nh ngµy cµng t¨ng. ¦íc tÝnh mét n¨m ë n-íc ta cã h¬n mét triÖu ti vi t¨ng thªm. c¶ n-íc hiÖn nay cã kho¶ng 19 triÖu m¸y v« tuyÕn.V× thÕ cã thÓ nãi kh«ng mét ph-¬ng tiÖn nµo kh¸c ngoµi truyÒn h×nh trong giê ph¸t tiÕp cËn 60% sè hé gia ®×nh xem. Cã thÓ ph¸t sãng ®Þa ph-¬ng hoÆc toµn quèc tuú thuéc víi môc tiªu qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp 2.1.2 Ph¹m vi ®Þa lý cã chän läc Môc ®Ých c¶u doanh nghiÖp lµ chiÕn l-îc lùa chän ph¹m vi qu¶ng c¸o ph¹m vi bao phñ cã giíi h¹n vÒ ph¹m vi ®Þa lý cña ®µi truyÒn h×nh cã thÓ phôc vô cho c¸c môc ®Ých thö nghiÖm tiÕp thÞ, ph©n phèi s¶n phÈm cã chän läc khu vùc,muèn n©ng cao doanh sè b¸n t¹i mét vïng cô thÓ nµo ®ã 2.1.3 TÝnh ®éng trong qu¶ng c¸o truyÒn h×nh Lµ ®Æc tÝnh vÒ ©m thanh vµ h×nh ¶nh ®· t¹o cho truyÒn h×nh mét kh¶ n¨ng ®éc ®¸o duy nhÊt trong viÖc ph©n ph¸t th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o qua viÖc sö dông 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ©m thanh h×nh ¶nh chuyÓn ®éng. Nh÷ng qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh thu hót kh¸n gi¶ bëi qu¶ng c¸o gi©y, sù sèng ®éng, vui nhén vµ nã lµ ph-¬ng tiÖn lµm cho nhiÒu gi¸c quan ®Ó ý tíi. G©y ra nh÷n kÝch thÝch ®Ó dÔ nhøo vµ ®i vµo t©m trÝ kh¸n gi¶. Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh cã thÓ t¹o ra nh÷ng c¶nh t-îng b¾t ®-îc sù chó ý cña ng-êi xem, thiÕt lËp nh÷ng tr¹ng th¸i bæ trî cho h×nh ¶nh s¶n phÈm hoÆc cã thÓ chøng tá mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm 2.1.4 Chi phÝ phÇn ngµn thÊp Khi chóng ta ph©n tÝch chi phÝ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh ®Ó xem chi phÝ tiÕp cËn mét ngµn ng-êi, ta sÏ thÊy r»ng truyÒn h×nh cã chi phÝ phÇn ngµn rÊt c¹nh tranh so víi c¸c ph-¬ng tiÖn kh¸c. bëi trong giê ph¸t sãng qu¶ng c¸o cã thÓ v-¬n tíi sè l-îng kh¸n gi¶ rÊt lín vµ v× lµ ph-¬ng tiÖn ®éc nhÊt thÓ hiÖn qua vÝ dô Mét h·ng kinh doanh dÞch vô ë hµ néi vµ lo¹i dÞch vô nµy chØ phôc vô cho ng-êi d©n thµnh phè. Hä muèn qu¶ng c¸o dÞch vô nµy cho ng-êi tiªu dïng biÕt vµ hä cã hai ph-¬ng ¸n * Qu¶ng c¸o trªn b¸o: gi¸ mét trang mµu 30 triÖu ®ång, ph¹m vi 800.000 ng-êi ®äc suy ra CPM= 30.000.000/800.000 = 37.500 (®)  qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh Gi¸ mét lÇn qu¶ng c¸o 30 gi©y lµ 12.000.000 (®). Ph¹m vi lµ 1.200.000 ng-êi xem CPM = 12.000.000/1200 = 10000 (® Tõ vÝ dô ®¬n gi¶n ®ã ta cã thÓ thÊy vµ so s¸nh gi¸ trÞ CPM ®Ó biÕt ph-¬ng ¸n nµo hiÖu qu¶ h¬n. rÊt nhiÒu yÕu tè nh- qu¶ng c¸o s¶n phÈm nµy b»ng h×nh ¶nh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, ®èi t-îng tiÕp cËn, løa tuæi giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp thu thËp 2.2 Nh÷ng nh-îc ®iÓm qu¶ng c¸o truyÒn h×nh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.1 Chi phÝ tuyÕt ®èi lín Tuy chi phÝ phÇn ngµn thÊp nh-ng xÐt vÒ chi phÝ tuyÖt ®èi lµ cao. Chi phÝ cho mét lÇn qu¶ng c¸o truyÒn h×nh 30 gi©y vµo giê gi¶i trÝ cã thÓ lªn tíi 1500 USD . qua ®ã chóng ta cã thÓ thÊy nh÷ng kho¶n chi phÝ khæng lå dµnh cho qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp lín. Ngoµi ra cßn cã c¶ chi phÝ dµng dùng phim qu¶ng c¸o kh¸ tèn kÐm cho mét bé phim vÒ tiÒn b¹c còng nh- c«ng søc 2.2.2 Tuæi thä qu¶ng c¸o truyÒn h×nh thÊp Khi ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ®-îc ph¸t ®i th× sÏ mÊt lu«n. Kh«ng hÒ ®Ó l¹i tµn d- nh÷ng lo¹i ph-¬ng tiÖn in Ên ngoµi trêi. NÕu ng-êi xem phít lê ®i th× nã sÏ mÊt h¼n. do ®ã qu¶ng c¸o ph¶i g©y ®-îc sù chó ý vµ thiÖn c¶m. Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh cÇn ph¶i lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn t¹o Ên t-îng 2.2.3 H¹n chÕ vÒ thêi gian qu¶ng c¸o Víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp vµ ®ßi hái cÇn qu¶ng c¸o nªn râ rµng lµ thêi gian ph¸t qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh ®-îc h¹n chÕ ë mét møc cã thÓ chËp nhËn ®-îc. ViÖc h¹n chÕ nµy bÞ quy ®Þnh bëi tæng sè giê ph¸t sãng trong ngµy vµ tû lÖ thêi gian ph¸t qu¶ng c¸o trong toµn bé tæng thêi gian 2.2.4 Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh thiÕu nh÷ng ph©n khóc râ rµng Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh th-êng Ýt nh¾m voµ mét ph©n khóc thÞ tr-êng cô thÓ, kh¶ n¨ng ¶nh h-ëng mét líp ®èi t-îng réng r·i cña truyÒn h×nh l¹i lµ bÊt lîi ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ qu¶ng c¸o chØ muèn tËp trung vµo mét nhãm ®èi t-îng nµo ®ã mµ th«i 2.3 Th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o truyÒn h×nh Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ truyÒn h×nh còng nh- sù lín m¹nh cña ngµnh kinh tÕ, ngµy cµng ®ßi hái th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã sùc thu hót cao, thÝch øng víi sù biÕn ®æi cña kh¸ch hµng (kh¸n gi¶). Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh cã thÓ cã hiÖu qu¶ hoÆc kh«ng hiÖu qu¶ khi truyÒn t¶i th«ng ®iÖp cña ®¬n vÞ qu¶ng c¸o. TÝnh chÊt n¨ng ®éng cña qu¶ng c¸o truyÒn h×nh cã thÓ gióp diÔn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¹t cã hiÖu qu¶ mét th«ng ®iÖp. C¬ héi ®Ó tr×nh bµy cña nh÷ng kü n¨ng s¸ng t¹o h×nh ¶nh tèt h¬n c¬ héi cña c¸c kü thuËt in vµ khi c¸c c¬ héi nµy kÕt hîp víi c¸c yÕu tè vÒ ©m thanh, th«ng ®iÖp cña ®¬n vÞ qu¶ng c¸o trë nªn hÕt søc sèng ®éng. MÆc kh¸c qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh cã thÓ hoµn toµn kh«gn cã hiÖu qu¶ khi ®-a ra mét th«ng ®iÖp, v× th«ng ®iÖp gÇn nh- kh«ng duy tr× ®-îc sù tån t¹i theo thêi gian cµ cã nh÷ng ®èi t-îng xem thê ¬ víi qu¶ng c¸o. Sù tån t¹i cña mét qu¶ng c¸o lo¹i nµy chØ ng¾n ngñi trong thêi gian ph¸t sãng. NÕu ®èi t-îng kh«ng chó ý, c¬ héi qu¶ng c¸o sÏ bÞ qua ®i. Mét qu¶ng c¸o truyÒn h×nh cã hiÖu qu¶ sÏ thu hót ®-îc sù chó ý cña kh¸n gi¶, duy tr× ®-îc sù chó ý ®ã vµ l-u l¹i s¶n phÈm hay dÞch vô ®-îc qu¶ng c¸o trong t©m trÝ kh¸n gi¶. NhiÖm vô ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña mét qu¶ng c¸o lµ nh¾m b¾t ®-îc chó ý cña ®èi t-îng trong vßng 3 ®Õn 4 gi©y ®Çu tiªn. Kh«ng cã ®iÒu nµy, thêi gian qu¶ng c¸o cßn l¹i coi nh- kh«ng t¸c dông. NhiÖm vô nµy khã kh¨n nh- thÕ nµo? rÊt khã kh¨n. chØ mét sè Ýt ®èi t-îng më ti vi ®Ó xem qu¶ng c¸o. qu¶ng c¸o x©m ph¹m vµo sù g¶i trÝ. NÕu c¸c qu¶ng c¸o kh«ng g©y khã chÞu, chóng cã thÓ ®-îc xem nh- c¬ héi ®Ó ng-êi xem ®i lµm c¸c ho¹t ®éng bÞ tr× ho·n kh¸c trong khi chê ®îi ch-¬ng tr×nh tiÕp tôc nh- ( ¨n uèng, nãi chuyÖn, nÊu c¬m...). cÇn ph¶i n¾m b¾t sù quan t©m tõ lóc b¾t ®Çu v× kh«ng thÓ lµm ®-îc ®iÒu nµy trong qu¸ tr×nh qu¶ng c¸o. CÇn ph¶i duy tr× sù quan t©m cña ®èi t-îng ®Ó cã thÓ truyÒn ®¹t ®-îc th«ng ®iÖp cña ®¬n vÞ qu¶ng c¸o. Sù quan t©m cã thÓ b¾t nguån tõ mèi quan t©m ®Õn s¶n phÈm hoÆc nÕu s¶n phÈm kh«ng ®-îc quan t©m l¾m, c©u chuyÖn trong qu¶ng c¸o ph¶i duy tr× ®-îc sù quan t©m. Hçu hÕt c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ®-îc qu¶ng c¸o trªn tivi lµ nh÷ng s¶n phÈm quan t©m Ýt vµ ®Æc tÝnh cña nh÷ng qu¶ng c¸o nµy ph¶i n¾m b¾t ®-îc kh¸n gi¶. Gi¶i trÝ cã thÓ cã hiÖu qu¶ trong viÖc truyÒn ®¹t th«ng tin vÒ s¶n phÈm. Qu¶ng c¸o lµm cho ®èi t-îng nhËn tin nhËn thøc ®-îc vÒ s¶n phÈm dÞch vô. Ng-êi xem cã thÓ nhí hay kh«ng nhí ®Õn qu¶ng c¸o nh-ng ph¶i nhí ®Õn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¶n phÈm. Ên t-îng do mét qu¶ng c¸o t¹o ra kh«ng nªn ngoµi c¸i g× kh¸c h¬n lµ Ên t-îng ®èi víi s¶n phÈm - YÕu tè h×nh ¶nh: truyÒn h×nh lµ mét ph-¬ng tiÖn ®Ó xem vµ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh nªn sö dông lîi thÕ cña ph-¬ng tiÖn nµy. Víi truyÒn h×nh, ®¬n vÞ qu¶ng c¸o cã thÓ tr×nh bµy th«ng ®iÖp mét c¸ch m¹nh mÏ b»ng c¸ch thay ®æi c¶nh trÝ, trong khi h×nh ¶nh cña qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ chØ cã mét c¶nh hay mét bè côc. C¬ héi thay ®æi c¶nh trÝ gióp cho ®¬n vÞ qu¶ng c¸o cã thÓ sö dông bèi c¶nh thÝch hîp trong mét tr×nh tù hîp lý ®Ó th«ng ®¹t ý t-ëng chÝnh. C¬ héi kiÓm so¸t tr×nh tù h×nh ¶nh lµ mét c¬ héi ®Ó kiÓm tra sù ph¸t triÓn c©u chuyÖn cña ®¬n vÞ qu¶ng c¸o. sù kiÓm so¸t nh- vËy cã ý nghÜa lµ ®¬n vÞ qu¶ng c¸o tham gia mét c¸ch tÝch cùc vµo viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®èi t-îng xem th«ng ®iÖp vµ kÕt luËn hä rót ra tõ c©u chuyÖn. VÝ dô nhiÒu qu¶ng c¸ truyÒn h×nh “ ®êi th-êng” b¾t ®Çu víi c¶nh “ vÊn ®Ò ” ®Æt ra trong bèi c¶nh mµ ®èi t-îng nhËn biÕt ®-îc Víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ x©y dùng phim còng nh- c«ng nghÖ truyÒn t¶i ngµy cµng cao th× qu¶ng c¸o ngµy nay cã chÊt l-îng, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña c«ng chóng nhËn tin Kü thuËt h×nh ¶nh trong qu¶ng c¸o truyÒn h×nh cã thÓ mang nhiÒu h×nh thøc. Mét sè h×nh thøc th«ng th-êng bao gåm viÖc sö dông ph¸t ng«n viªn, c¶nh gi¶i thÝch lîi Ých s¶n phÈm, c¶nh m« t¶ t×nh huèng trong thùc tÕ cuéc sèng , c©u chuyÖn kÓ, pháng vÊn kh¸ch hµng, so s¸nh s¶n phÈm, yÕu tè hµi h-íc vµ minh ho¹ - YÕu tè ©m thanh: mÆc dï lîi thÕ c¶u qu¶ng c¸o truyÒn h×nh lµ yÕu tè h×nh ¶nh, nh÷ng yÕu tè ©m thanh còng lµ mét phÇn c¬ b¶n vµ thèng nhÊt trong mét qu¶ng c¸o. h×nh ¶nh hiÕm khi mang hÕt ®-îc th«ng ®iÖp. chÝnh lêi nãi, ©m nh¹c vµ hiÖu qu¶ ©m thanh sÏ mang l¹i ý nghÜa cho toµn bé qu¶ng c¸o. Môc tiªu c¬ b¶n cña ©m thanh lµ ph¸t triÓn nªn ý t-ëng Èn ®»ng sau h×nh ¶nh. H×nh ¶nh ®-a ra cho ®èi t-îng mét bøc tranh hay Ên t-îng, cßn ©m thanh, tr×nh bµy vµ nhÊn m¹nh c¸c chi tiÕt cña bøc tranh ®ã 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4 TruyÒn t¶i qu¶ng c¸o truyÒn h×nh ViÖc truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o tuú thuéc doanh nghiÖp nªn chän lùa h×nh thøc qu¶ng c¸o nµo trªn truyÒn h×nh. Sù lùa chän c¨n cø vµo ng©n s¸ch, hµng hãa, dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung cÊp 2.4.1 B¶o trî Khi doanh nghiÖp chän h×nh thøc b¶o trî trªn truyÒn h×nh, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖ s¶n xuÊt mét ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh vµ ®-îc ph¸t sãng c¸c qu¶ng c¸o cña m×nh trong ch-¬ng tr×nh nµy. nh÷ng ch-¬ng tr×nh b¶o trî nhch-¬ng tr×nh chiÕc nãn kú diÖu, ®-êng lªn ®Ønh olympia, ë nhµ chñ nhÊt, bãng ®¸ . mÆc dï chi phÝ b¶o trî kh¸ cao nh-ng h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy vÉn cã hai -u ®iÓm : thø nhÊt lµ nhµ b¶o trî cã thÓ liªn kÕt s¶n phÈm cña m×nh víi chÊt l-îng cao cña ch-¬ng tr×nh, t¹o ®-îc uy tÝn tèt trong nhËn thøc cña ng-êi xem , ng-êi xem kh«ng ph¬t lê vµ cã thÓ thÊy tªn cña nhµ b¶o trî, logo, vµ nghe mét ®o¹n th«ng ®iÖp ng¾n giíi thiÖu vÒ nhµ b¶o trî tr-íc vµ sau ch-¬ng tr×nh nµy. chóng ta th-êng ®-îc nghe nh÷ng ®o¹n nh- “ ch-¬ng tr×nh nµy ®-îc tµi trî bëi ...” tuy nhiªn ®Ó trë thµnh nhµ b¶o trî duy nhÊt cho ch-¬ng tr×nh nµy rÊt lµ tèn kÐm. V× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i liªn kÕt víi nhau ®Ó ®ång tµi trî th× tèt nhÊt. 2.4.2 Tù giíi thiÖu NÕu doanh nghiÖp kh«ng muèn bá chi phÝ lín ®Ó thùc hiÖn viÖc b¶o trî cho mét ch-¬ng tr×nh hä cã mét lùa chän kh¸c lµ tù giíi thiÖu. Trong h×nh thøc nµy nhiÒu doanh nghiÖp mêi phãng viªn cña ®µi truyÒn h×nh ®Õn ®Ó quay vµ giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng vµ s¶n phÈm cña m×nh nh- mét ®o¹n phãng sù. H×nh thøc nµy tr«ng cã vÎ “ qu¶ng c¸o chui” nh-ng l¹i rÊt phæ biÕn ë n-íc ta. -u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ nã trong gièng nh- qu¶ng c¸o mµ gièng nh- bµi pháng vÊn ®-a tin cho phãng viªn cña ®µi thu thËp nh-ng doanh nghiÖp ph¶i tr¶ tiÒn ( ®©y cã thÓ nãi lµ ho¹t ®éng quan hÖ c«ng chóng PR ). Nh-îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ kh«ng thÓ ®-îc ph¸t nhiÒu lÇn nh- phim qu¶ng c¸o kh¸c , tuy nhiªn doanh nghiÖp cã thÓ t©n dông ®-îc nÕu hä liªn hÖ víi c¸c ®µi vµ kªnh kh¸c ®Ó 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¸t l¹i, ngoµi ra doanh nghiÖp kh«ng thÓ chñ ®éng ®-îc thêi biÓu ph¸t sãng vµ môc tù giíi thiÖu chØ ®-îc ph¸t sãng mét ch-¬ng tr×nh quy ®Þnh 2.4.3 Mua spot H×nh thøc nµy rÊt phæ biÕn vµ Ýt bÞ tèn kÐm h¬n nh-ng møc ®é chó ý kh«ng caob»ng c¸c h×nh thøc trªn. mçi spot b»ng thêi gian mét bé phim qu¶ng c¸o th-êng dao ®éng tõ 15 ®Õn 30 gi©y hay 60 gi©y. h×nh thøc nµy cho phÐp doanh nghiÖp thuª mét kho¶ng thêi gian ng¾n trªn tõng ®µi Doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn ®-îc kh¸n gi¶ môc tiªu mµ ng©n s¸ch cña m×nh kh«ng bÞ l·ng phÝ nhiÒu. Hä cã thÓ mua nhiÒu hoÆc it spot ®µi truyÒn h×nh phï hîp víi doanh nghiÖp T¹i ViÖt Nam h×nh thøc mua spot cßn ®-îc kÕt hîp víi h×nh thøc b¶o trî nh- ë møc ®é thÊp h¬n nh- doanh nghiÖp bá tiÒn ra mua kho¶ng thêi gian cña c¸c ®µi. Tuy nhiªn viÖc mua spot t¹i nhiÒu ®µi kh¸c nhau cã thÓ trë nªn phøc t¹p v× doanh nghiÖp ph¶i liªn hÖ víi nhiÒu ®µi vµ ph¶i l-îng gi¸, lÞch ph¸t sãng vµ thanh to¸n ho¸ ®¬n. chÝnh v× vËy c¸c tËp ®oµn lín th-¬ng ph¶i th«ng qua c«ng ty qu¶ng c¸o ®Ó qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cho m×nh c¸c ho¹t ®éng nµy III. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh 3.1 Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh quèc tÕ Qu¶ng c¸o thÕ giíi còng nh- qu¶ng c¸o ë ViÖt Nam th× qu¶ng c¸o truyÒn h×nh vÉn chiÕm mét tû lÖ quan träng. MÆc dï truyÒn h×nh ra ®êi sau in Ên, pano, apphich ( ti vi ra ®êi vµo nh÷ng n¨m 1950 ) nh-ng nay ph-¬ng tiÖn truyÒn hi×nh ®· xuÊt hiÖn kh¾p n¬i trªn thÕ giíi vµ tû lÖ sè ng-êi ®Ó cã mét c¸i ti vi ngµy cµng nhá do sù giµu m¹nh vÒ kinh tÕ thÕ giíi nhÊt lµ c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh- Mü th× qu¶ng c¸o ®ãng vai trß hÕt søc quan träng vµ nã chiÕm mét phÇn quan träng trong viÖc t¹o dùng h×nh ¶nh cho doanh nghiÖp mµ cßn t¹o dùng h×nh ¶nh cña ®Êt n-íc ®ã. Víi c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i, ®éi ngò nh©n viªn tµi n¨ng trÎ trung tµi n¨ng, n¨ng ®éng gióp cho qu¶ng c¸o truyÒn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h×nh ngµy mét tiÕn xa. Qu¶ng c¸o thÕ giíi cã vÎ l©u ®êi h¬n vµ nh- thÕ kinh nghiÖm rÊt nhiÒu.Mçi quèc gia cã nh÷ng ph¸p lÖnh vÒ qu¶ng c¸o kh¸c nhau nªn møc ®é ph¸t triÓn còng kh¸c nhau c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o vÒ truyÒn h×nh lµ rÊt lín vª tµi chÝnh vµ rÊt giµu vÒ kinh nghiÖm. TÝnh chÊt cña ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng l¹i rÊt kh¸c nhau ë tõng quèc gia. T¹i Mü hÇu hÕt c¸c ®µi truyÒn h×nh ®-îc t- nh©n ho¸ vµ th-¬ng m¹i ho¸. Cßn ë ViÖt nam th× chÞu sù rµng buéc cña ph¸p lý sao cho phï hîp C¸c quèc gia th«ng th-êngcã luËt cëi më h¬n ®ã lµ nh÷ng n-íc ®ang ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o cÇn ph¶i thÝch nghi víi m«i tr-êng mçi quèc gia 3.2 Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh ViÖt Nam Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nãi chung vµ qu¶ng c¸o truyÒn h×nh ®· xuÊt hiÖn trong mÊy n¨m gÇn ®©y víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh theo tõng n¨m Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ ®-a ngµnh qu¶ng c¸o ë ViÖt nam ngµy v÷ng ch¾c HiÖn t¹i ë ViÖt Nam cïng víi c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o thÕ giíi x©y dùng nh÷ng bé phim rÊt tèt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 A. thùc tr¹ng ho¹t ®éng x©y&truyÒn t¶I phim qu¶ng c¸o t¹i c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh-truyÒn h×nh hµ néi (bts) I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u, tuy vËy ë ViÖt Nam vÉn cßn lµ mét ngµnh kh¸ míi mÎ. H×nh thøc qu¶ng c¸o ®Çu tiªn chÝnh lµ qu¶ng c¸o ngoµi trêi, tiÕp theo lµ c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c nh- : B¸o chÝ, t¹p chÝ, radio... vµ h×nh thøc qu¶ng c¸o truyÒn h×nh còng ®· xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn kh¸ nhanh ë ViÖt Nam trong mÊy n¨m gÇn ®©y. Mét trong nh÷ng c«ng ty kinh doanh dÞch vô nµy ph¶i kÓ ®Õn “ C«ng ty DÞch vô truyÒn thanh - truyÒn h×nh Hµ Néi” . Sau ®©y lµ mét sè nÐt vÒ c«ng ty Tªn tiÕng ViÖt: “ C«ng ty DÞch vô truyÒn thanh- truyÒn h×nh Hµ Néi” Tªn tiÕng Anh: Hanoi Broadcasting and Television Service Company Tªn viÕt t¾t: BROTESCO(BTS Nh- chóng ta ®Òu biÕt, víi t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ngµy cµng diÔn biÕn phøc t¹p vµ gay g¾t. C«ng ty dÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ Néi ra ®êi gãp phÇn ®¸p øng nhu c©u thÞ tr-êng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu, nã ®em l¹i lîi Ých kh«ng chØ ®èi víi x· héi mµ cßn cho chÝnh c¶ b¶n th©n doanh nghiÖp. Ra ®êi trong t×nh h×nh kinh tÕ nh- vËy c«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh- TruyÒn h×nh Hµ Néi ®ãng vai trß lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp n¨m 1978, ®-îc ®æi tªn vµ bæ sung chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo QuyÕt ®Þnh sè 81/2000/Q§-UB ngµy 03/10/2000 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi trùc thuéc §µi Ph¸t thanh- truyÒn h×nh Hµ Néi, bao gåm mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc nh- c¸c xÝ nghiÖp, c¸c trung t©m vµ c¸c phßng nghiÖp vô, cã quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, c«ng nghÖ vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c nh»m t¨ng c-êng kh¶ n¨ng chuyªn m«n, n¨ng lùc ho¹t ®éng vµ sù phèi hîp cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c«ng ty. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty BÊt kú c«ng ty nµo còng vËy, muèn ho¹t ®éng vµ ®øng v÷ng trong thÞ tr-êng ®ßi hái ph¶i cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ. §¸p øng yªu cÇu nµy th× c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ Néi còng cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý nh- sau 2.1. Bé m¸y qu¶n lý gåm - Gi¸m ®èc - Phã Gi¸m ®èc th-êng trùc - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt- kinh doanh- dÞch vô - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kü thuËt- c«ng nghÖ - KÕ to¸n tr-ëng 2.2. Bé phËn nghiÖp vô - Phßng Hµnh chÝnh- Tæ chøc - Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh - Phßng KÕ ho¹ch- §Çu t- - Phßng Kü thuËt- C«ng nghÖ Th«ng tin - C¸c Ban qu¶n lý d- ¸n 2.3. Bé phËn kinh doanh dÞch vô - Phßng dÞch vô CATV vµ CSKH. - Phßng kinh doanh Tæng hîp.  Phßng hµnh chÝnh Hµnh chÝnh qu¶n trÞ, v¨n th- l-u tr÷, kÕ ho¹ch, lao ®éng tiÒn l-¬ng, tµi chÝnh kÕ to¸n tæng hîp cña toµn Trung t©m. Tr-íc m¾t biªn chÕ lao ®éng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tõ 3-4 ng-êi( tuú thuéc khèi l-îng c«ng viÖc mµ Gi¸m ®èc Trung t©m bè trÝ nh©n lùc phï hîp).  Phßng qu¶ng c¸o- DÞch vô truyÒn h×nh T×m kiÕm, giao dÞch, ®µm ph¸n ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh; theo dâi, qu¶n lý hÖ thèng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña Trung t©m. Tr-íc m¾t biªn chÕ lao ®éng: tõ 3-5 ng-êi vµ mét sè céng t¸c viªn.  Phßng kü thuËt Qu¶n ly, b¶o qu¶n, vËn hµnh ho¹t ®éng cña hÖ thèng trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt( kü thuËt tiÒn kú, hËu kú, thiÕt kÕ, kü x¶o) vµ t- liÖu TruyÒn h×nh. Tr-íc m¾t biªn chÕ lao ®éng tõ 6-8 ng-êi.  Ban biªn tËp Biªn tËp, biªn dÞch, ®¹o diÔn c¸c ch-¬ng tr×nh TruyÒn h×nh; chôi tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c¸c ch-¬ng tr×nh. Tr-íc m¾t biªn chÕ lao ®éng t3- 5 ng-êi( do tÝnh chÊt c«ng viÖc, chñ yÕu sö dông ®éi ngò céng t¸c viªn). Nãi chung bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc minh häa theo s¬ ®å sau. Gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh Phßng qu¶ng c¸o dÞch vô truyÒn h×nh Phong kü thuËt 16 Phong biªn tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4. C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n theo ph-¬ng thøc b¸o sæ - XÝ nghiÖp X©y l¾p vµ Qu¶n lý m¹ng CATV - XÝ nghiÖp X©y l¾p vµ Qu¶n lý TruyÒn thanh - Trung t©m khai th¸c vµ S¶n xuÊt Ch-¬ng tr×nh - Trung t©m DÞch vô Kü thuËt vµ ChuyÓn giao C«ng nghÖ III. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 3.1 NhËn thÇu thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh gåm: - X©y l¾p, l¾p ®Æt söa ch÷a c¸c ®µi truyÒn thanh c¬ së, x·, ph-êng, thÞ trÊn. - Nghiªn cøu dù ¸n vµ ph¸t triÓn x©y dùng hÖ thèng truyÒn thanh cã d©y vµ kh«ng d©y. 3.2. T- vÊn thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng c¸c m¹ng néi bé, m¹ng truyÒn h×nh c¸p. 3.3. Kinh doanh thiÕt bÞ truyÒn thanh, ph¸t thanh, truyÒn h×nh. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt- kinh doanh c¸c s¶n phÈm chuyªn ngµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh. DÞch vô sao b¨ng, trao ®æi ch-¬ng tr×nh ph¸t thanh- truyÒn h×nh ®èi víi c¸c ®Þa ph-¬ng trong n-íc. 3.4. Kinh doanh thiÕt bÞ vËt t- ngµnh v¨n ho¸, viÔn th«ng, vËt t- phôc vô s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i. 3.5. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n truyÒn thanh- truyÒn h×nh do cÊp cã thÈm quyÒn giao. IV. M«i tr-êng kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Lµ mét trung t©m dÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ Néi, nªn c«ng ty còng chÞu chi phèi bëi nhiÒu yÕu tè. §ã chÝnh lµ m«i tr-êng bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng ty M«i tr-êng bªn trong gåm : nh©n sù, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, vèn... 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M«i tr-êng bªn ngoµi : ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng, truyªn th«ng, s¶n phÈm ... Trong nh-ng n¨m qua, víi sù phÊn ®Êu, nç lùc cña CB-CNV, ng-êi lao ®éng toµn C«ng ty, sù quan t©m, gióp ®ì cña Thµnh uû, UBND Thµnh phè, c¸c Së,Ban ngµnh nh-: KÕ ho¹ch- §Çu t-.V¨n ho¸ th«ng tin.Tµi chÝnh- VËt gi¸, Lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi, Ng©n hµng c«ng th-¬ng §èng §a, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ ®¹o gióp ®ì tËn t×nh cña §¶ng uû, Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n cña §µi PT-TH Hµ Néi ®· gãp phÇn ®¸nh dÊu b-¬c ngoÆt cho sù h×nh thµnh vµ x¸c lËp th-¬ng hiÖu s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty víi kh¸ch hµng vµ d- luËn trong, ngoµi thµnh phè. Qua b¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh n¨m 2004 ta sÏ thÊy râ ®-îc vÊn ®Ò nµy. -Tæng doanh thu n¨m 2004 cña c«ng ty ®¹t: 40.633.946.087 ®ång ®¹t 104,19% so víi kÕ ho¹ch. -Lîi nhuËn tr-íc thuÕ ®¹t: 1.281.500.000 ®ång. -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 358.820.000 ®ång. -Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc( thuÕ c¸c lo¹i): 4.178.000.000 ®ång. -Lîi nhuËn rßng:992.700.000 ®ång. V. C¸c nguån lùc cña c«ng ty 5.1. Nguån lùc tµi chÝnh Ho¹t ®éng x©y dùng c¬ së vËt chÊt lín nhÊt trong nh÷ng n¨m qua lµ hoµn tÊt c«ng viÖc x©y dùng nhµ lµm viÖc 30 Trung LiÖt vµo n¨m 2004.Sau mét n¨m triÓn khai dù ¸n, ngµy 09 th¸ng 10 n¨m 2004 C«ng ty ®· tæ chøc kh¸nh thµnh vµ ®-a vµo sö dông toµ nhµ lµm viÖc 8 tÇng víi h¬n 2000m2 gåm: 38 phßng lµm viÖc chøc n¨ng, thiÕt bÞ t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ Héi tr-êng víi søc chøa 200 ng-êi, toµ nhµ lµm viÖc míi cña C«ng ty gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr-êng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, gióp C«ng ty hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao, më ra mét b-íc ph¸t triÓn míi trong t-¬ng lai. §©y lµ bµi häc quÝ vÒ tÝnh n¨ng ®éng víi 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt t©m v-ît qua khã kh¨n, giµnh giËt víi thö th¸ch cña c¬ chÕ ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng nh÷ng viªc t-ëng kh«ng thÓ lµm ®-îc. Cïng víi viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, C«ng ty kh«ng ngõng ®Çu t- cho c¸c dù ¸n, c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c, nh-: 5.1.1. Ho¹t ®éng triÓn khai dù ¸n CATV a. §Ó phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn vµ n©ng cÊp chÊt l-îng m¹ng CATV C«ng ty ®· ®Çu t-, thi c«ng 58.308 mÐt c¸p quang t¹i 33 tuyÕn phè gãp phÇn quan träng ph¸t triÓn m¹ng cña C«ng ty, më réng ®Þa bµn t¨ng nhanh sè thuª bao trong n¨m 2004. §Çu t- vµ thi c«ng: 120.750m c¸p trôc QR540;227.513m c¸p RGH; 350.988m c¸p RG6. b. ThiÕt kÕ ®-îc tæng sè 55 node quang trong ®ã;QuËn Long Biªn 07 node(§øc Giang 1,2;Gia QuÊt 2;Z133;Sµi §ång 2; Thèng NhÊt; ¤ C¸ch). HuyÖn Gia L©m gåm 05 node( Yªn Viªn; Yªn Viªn 1,2;Ninh HiÖp 1,2). Khu vùc néi thµnh gåm 02 node(NguyÔn Hoµng T«n, S©n QuÇn Ngùa). HuyÖn Tõ Liªm gåm 27 node quang. Khu vùc Tõ S¬n- B¾c Ninh 01 node. c. Phèi hîp víi B-u ®iÖn Hµ Néi triÓn khai thiÕt kÕ 13 node quang: Sµi §ång 1, Thuþ Khuª, Ngäc Hµ, §éi CÊn, Hoµng Hoa Th¸m, NguyÔn Th¸i Häc, Gi¶ng Vâ, TËp thÓ S©n Bay, Hµng Gµ, Hµng §Ëu, §«ng Anh. - Kh«ng ngõng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l-îng m¹ng nh-: tiÕn hµnh thay thÕ c¸c bé khuyÕch ®¹i trôc DANLAB,TELESTE cã chÊt l-îng tèt vµ ®é æn ®Þnh cao, tiÕn hµnh t¸ch c¸c node quang ®Ó n©ng cao chÊt l-îng tÝn hiÖu vµ gi¶m nguy c¬ mÊt tÝn hiÖu trªn diÖn réng. - TiÕn hµnh kiÓm tra b¶o d-ìng m¹ng c¸p quang, c¸p trôc vµ c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng nh-: tr¹m lÆp, khuyÕch ®¹i, node quang theo ®Þnh kú, ®¶m b¶o chÊt l-îng æn ®Þnh. KÞp thêi xö lý c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn m¹ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CATV nh- di chuyÓn vËt t-, thiÕt bÞ CATV trªn cét ®iÖn cña ®iÖn l-c còng nhc¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c. - Phèi hîp ®iÖn lùc §èng §a thùc hiÖn viÖc ngÇm ho¸ t¹i khu vùc Nam Thµnh C«ng vµ mét sè ®iÓm lÎ t¹i c¸c ®Þa bµn kh¸c. d. Ho¹t ®éng ®Çu t-, khai th¸c CATV t¹i c¸c khu chung c- còng ®-îc triÓn khai cã hiÖu qu¶.Tæng sè c¸c c«ng tr×nh ®Çu t- nhµ chung c-, khu cao tÇng lµ 08 c«ng tr×nh víi tæng sè thuª bao theo thiÕt kÕ lµ 781 thuª bao. Trong n¨m 2004 ®· l¾p ®¹t 34.000 thuª bao víi 38.200 ®Çu thu, ®-a tæng sè thuª bao trªn m¹ng CATV lªn 50.100 thuª bao víi 58.320 ®Çu thu(®¹t 97% kÕ ho¹ch). - Doanh thu tõ ho¹t ®éng CATV ®¹t 30.125 triÖu ®ång. Trong ®ã: + Doanh thu tõ ho¹t ®éng l¾p ®Æt =17.874 triÖu ®ång. + Doanh thu tõ ho¹t ®éng thu thuª bao = 12.251 triÖu ®ång. 5.1.2. Ho¹t ®éng x©y l¾p vµ Qu¶n lý truyÒn thanh. - Tæng doanh thu n¨m 2004 tõ ho¹t ®éng l¾p ®Æt, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh cã d©y, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh kh«ng d©y, kinh doanh thiÕt bÞ TruyÒn thanh vµ dÞch vô TruyÒn thanh ®¹t: 2.517.190.763 ®ång trong ®ã: - Doanh thu tõ c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh cã d©y: 816.797.865 ®ång. - Doanh thu tõ c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh kh«ng d©y: 699.743.239 ®ång. - Doanh thu tõ kinh doanh thiÕt bÞ: 877.583.105 ®ång. - Doanh thu tõ b¶o d-ìng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh: 148.066.554 ®ång. 20
- Xem thêm -