Tài liệu Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm y tế thành phố bắc ninh

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 1
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

i LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trƣờng Đại học Thƣơng mại, khoa Khách sạn – Du lịch đã trang bị cho em những kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong những năm em học tập tại trƣờng. Để có thể nghiên cứu và thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp: “Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm y tế Thành phố Bắc Ninh”, em xin cảm ơn sâu sắc ThS. Kiều Thu Hƣơng – ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt thời gian em viết khóa luận tốt nghiệp. Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo cũng nhƣ tập thể cán bộ nhân viên tại Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh đã tiếp nhận em thực tập để em có điều kiện tiếp xúc thực tế và áp dụng kiến thức đã học, đồng thời giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu, học hỏi và cung cấp thông tin cần thiết giúp em hoàn thành bài khóa luận này. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu những công việc thực tế và hạn chế về kiến thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá tình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm y tế Thành phố Bắc Ninh nên rất mong đƣợc sự đóng góp của thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015 Sinh viên thực hiện Vũ Tuyết Nhung ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ............................................................................................ v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ...................................................................................vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................... vii MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài ..................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài ......................................................................................... 2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ............................................................... 5 4. Phạm vi nghiên cứu đề tài ........................................................................................... 6 5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài .............................................................................6 5.1. Phƣơng pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp ......................................................... 6 5.1.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp ....................................................................6 5.1.2. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu sơ cấp .........................................................................6 5.2. Phƣơng pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp ........................................................ 7 5.2.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp ...................................................................7 5.2.2. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu thứ cấp........................................................................7 6. Kết cấu khóa luận ........................................................................................................8 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TRONG BỆNH VIỆN VÀ CƠ SỞ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ........................ 9 1.1 . Khái luận về cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe 9 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản ........................................................................................ 9 1.1.2. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe........10 1.2. Nội dung quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe….. ......................................................................................................................... 13 1.2.1. Các thành tố chủ yếu của cơ sở vật chất kỹ thuật tại các bộ phận trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe .......................................................................................... 13 1.2.2. Lập kế hoạch trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe ......................................................................................................................... 15 1.2.3. Thực hiện kế hoạch trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. ........................................................................................................15 1.2.4. Kiểm tra và điều chế quá trình thực hiện kế hoạch trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe ....................................................... 17 1.2.5. Sửa chữa, bảo dƣỡng cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe ......................................................................................................................... 17 iii 1.3. Các nhân tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến việc quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe ..........................................................................18 1.3.1. Môi trƣờng vĩ mô.................................................................................................18 1.3.2. Môi trƣờng ngành ................................................................................................ 19 1.3.3. Môi trƣờng nội tại trong doanh nghiệp ............................................................... 19 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH ...................................................................................... 21 2.1. Tổng quan về trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh..................................................21 2.1.1. Thông tin chung về bệnh viện .............................................................................21 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh .............21 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ....................................22 2.1.4. Thị trƣờng khách hàng và dịch vụ cung cấp của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ............................................................................................................................... 22 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh trong năm 2013 – 2014 ...........................................................................................................23 2.1.6. Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng đến cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ......................................................................................... 24 2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh .................................................................................................................27 2.2.1. Thực trạng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh .........27 2.2.2. Thực trạng hoạt động quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh .................................................................................................................30 2.3. Đánh giá chung về cơ sở vật chất và hoạt động trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ................................................................................34 2.3.1. Những ƣu điểm và nguyên nhân..........................................................................34 2.3.1.1. Ƣu điểm ............................................................................................................34 2.3.1.2. Nguyên nhân .....................................................................................................35 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ..........................................................................35 2.3.2.1. Hạn chế .............................................................................................................35 2.3.2.2. Nguyên nhân .....................................................................................................36 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH ....................................................................................................................38 3.1. Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ...................................................................................................38 iv 3.1.1. Dự báo triển vọng hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ........................................................................................................................ 38 3.1.2. Quan điểm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ............................................................................................................................... 39 3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tạo trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ...................................................................................................39 3.2.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh ...................................................................................................39 3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và chất lƣợng dịch vụ ...........................................40 3.2.3. Một số giải pháp khác.......................................................................................... 42 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tạo trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh .................................................................................................................42 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nƣớc ...................................................................................... 42 3.3.2. Kiến nghị với Bộ Y tế.......................................................................................... 43 3.3.3. Kiến nghị với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh ..................................................................43 KẾT LUẬN ...................................................................................................................45 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 46 PHỤ LỤC ...................................................................................................................... 47 v DANH MỤC BẢNG, BIỂU STT 1 2 Tên bảng, biểu Bảng 2.1. Bảng kê khai một số cơ sở vật chất khu vực hành chính Bảng 2.2. Bảng kê khai một số công cụ dụng cụ khu vực hành chính Trang 27 28 3 Bảng 2.3. Bảng kê khai một số cơ sở vật chất kỹ thuật tại khu vực khám chữa bệnh 28 4 Bảng 2.4. Một số trang thiết bị khu vực bổ sung 29 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT 1 Tên sơ đồ, hình vẽ Hình 2.1. Kết quả điều tra từ khách hàng và nhân viên đánh giá chung về chất lƣợng hệ thống cơ sở vật chất tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh Trang 30 Hình 2.2: Kết quả điều tra từ cán bộ nhân viên về số lần/năm bảo 2 dƣỡng và sửa chữa cơ sở vật chất tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh 31 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải 1 CSCSSK Cơ sở chăm sóc sức khỏe 2 CSSK Chăm sóc sức khỏe 3 CSVC Cơ sở vật chất 4 CSVCKT Cơ sở vật chất kĩ thuật 5 NXB Nhà xuất bản 6 UBND Ủy ban nhân dân 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Con ngƣời là nguồn tài nguyên quý báu nhất quyết định sự phát triển của đất nƣớc trong đó sức khỏe là thứ quan trọng nhất của con ngƣời. Khi sức khỏe tốt thì năng suất công việc của con ngƣời cao hơn từ đó mà đời sống xã hội cũng tốt hơn. Vì vậy, đầu tƣ cho sức khỏe chính là đầu tƣ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của mỗi cá nhân và mỗi gia đình. Chính vì vậy, ở mọi quốc gia, hoạt động của các cơ sở y tế luôn là vấn đề đƣợc quan tâm chú ý nhằm đem lại những đóng góp to lớn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện nay, Việt Nam là một nƣớc đang phát triển, vì vậy mà nền y tế Việt Nam chƣa thể bằng các nƣớc phát triển khác nhƣ Mỹ, Nhật, Singapore, Pháp, Đức,…Chúng ta luôn phải học hỏi và nắm bắt nhanh những phƣơng pháp và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để phát triển nền y tế nƣớc mình. Tại Việt Nam, trong những năm qua, nhà nƣớc đã có nhiều chính sách mới đối với hoạt động của các cơ sở y tế nhằm tăng cƣờng năng lực hoạt động của các đơn vị. Các chủ trƣơng, chính sách này đã góp phần tạo nên sự phát triển cả về mặt chuyên môn cũng nhƣ cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp. Với ngân sách của nhà nƣớc mỗi năm đã giúp cho các đơn vị sự nghiệp về y tế hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất kỹ thuật, tuy nhiên, nhìn chung, hầu hết các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe thuộc đơn vị nhà nƣớc vẫn bị đánh giá chƣa cao so với các cơ sở chăm sóc sức khỏe tƣ nhân. Hơn nữa, ngày nay, rất nhiều bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe đƣợc thành lập và có khả năng cạnh tranh khá cao so với các đơn vị y tế nhà nƣớc bởi cơ sở vật chất hiện đại hơn. Chính vì vậy, việc hoàn thiện và nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật là một trong những việc vô cùng quan trọng giúp cơ sở y tế nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh cho ngƣời dân. Thực tế trên đòi hỏi ngành y tế nói chung và cụ thể là các cơ sở y tế cần có cơ chế quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp. Để đáp ứng nhu cầu đó, Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh – một đơn vị sự nghiệp thuộc nhà nƣớc, tuy có lợi thế hơn một số trung tâm chăm sóc sức khỏe khác về vị trí, có bề dày truyền thống đáng tin cậy đối với ngƣời dân trên địa bàn,… nhƣng Trung tâm còn tồn tại nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tại đơn vị - một vấn đề cần quan tâm nhiều hơn không chỉ với Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh nói riêng mà tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe nói chung. Nhận thức đƣợc vấn đề này trong quá trình thực tập tại Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung 2 tâm y tế thành phố Bắc Ninh” làm luận văn tốt nghiệp. Qua đó, bài luận văn sẽ nghiên cứu về thực trạng quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh nhằm phát hiện những ƣu điểm, nhƣợc điểm về quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị; từ đó đề xuất một số biện pháp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Các công trình nghiên cứu chung về khái niệm, vai trò, nội dung, các nhân tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng nhƣ các tài liệu liên quan đến hoàn thiện cơ sở vật chất có thể kể đến nhƣ: Tình hình nghiên cứu trong nƣớc: - Lê Trọng Ngọc (1997), Hướng dẫn bảo quản trang thiết bị y tế tuyến cơ sở, NXB Y học. Cuốn sách nêu ra các quy định tổ chức và hoạt động của tuyến y tế cơ sở, chức trách, nhiệm vụ của các chức danh trong tuyến y tế đó. Đồng thời đƣa ra các biện pháp quản lý cơ bản về trang thiết bị y tế tuyến cơ sở, theo đó là xây dựng kế hoạch trang thiết bị hàng năm của các tuyến y tế tuyến dƣới, các tuyến y tế cơ sở và trạm y tế. Thêm vào đó, sách này cũng nêu ra đầy đủ và chính xác các quy trình vận hành một số trang thiết bị y tế tại các cơ sở tuyến dƣới. - Lê Trọng Ngọc, Tài liệu hội nghị ngành trang thiết bị y tế Việt Nam sau bốn năm thực hiện chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và chuẩn bị hòa nhập WTO, NXB Y học. Cuốn sách giới thiệu các tài liệu trong hội nghị nghiên cứu về trang thiết bị y tế Việt Nam. Các tiêu chuẩn hóa và chất lƣợng trang thiết bị y tế tại các bệnh viện tuyến trên, tuyến cơ sở và các cơ sở chăm sóc sức khỏe đƣợc sách nêu ra một cách cụ thể và quy củ. Sách còn nêu ra các yêu cầu về trang thiết bị y tế và một số hƣớng dẫn sử dụng các trang thiết bị cụ thể. Song song với đó là vấn đề bảo vệ môi trƣờng tại bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe đƣợc đề cập rất thiết yếu. - Quý Long (2009), Định mức danh mục thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc – các quy định chính sách ưu đãi của nhà nước đối với ngành y tế, NXB Y học Cuốn sách giới thiệu các văn bản pháp luật về định mức, danh mục thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các công tác của khoa Dƣợc nhƣ lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các danh mục thuốc. Các quy định về cơ cấu tổ chức, hoạt động, quy tắc ứng xử và công tác đào tạo của cán bộ y tế, về chính sách bảo hiểm y tế, sản xuất kinh doanh dƣợc phẩm. Bên cạnh đó, sách cũng nêu ra các điều kiện và yêu 3 cầu về cơ sở vật chất của khoa và nêu ra các phƣơng pháp quản lý cụ thể, hữu ích đối với các khoa dƣợc trong bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Cuốn sách là một trong những tài liệu thiết yếu đối với các cơ sở y tế trong việc quản lý dƣợc liệu và cơ sở vật chất trong khoa dƣợc. - Hoàng Bích Thủy (2012), Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi, luận văn tốt nghiệp. Bài luận văn nêu đầy đủ các cơ sở lý luận về cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn. Dựa vào những lý luận cơ sở đó, bài luận đã tiến hành nghiên cứu kỹ lƣỡng về thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật và phƣơng thức quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khách sạn Thắng Lợi, từ đó nêu ra nhận xét những ƣu - nhƣợc điểm về điều kiện vật chất kỹ thuật. Bài nghiên cứu đã đƣa ra các giải pháp và đề xuất các giải pháp đến các cơ quan chức năng để hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh lƣu trú tại khách sạn Thắng Lợi nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ trong khách sạn đó. - Nguyễn Diệu Linh (2014), Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của bệnh viện phụ sản Hà Nội, luận văn tốt nghiệp. Bài khóa luận đƣa ra các lý luận cơ sở về cơ sở vật chất kỹ thuật tại bệnh viện. Đây là khóa luận nghiên cứu về thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, từ đó bài nghiên cứu có đƣa ra nhận xét, đánh giá rõ ràng và cấp thiết để hoàn thiện cơ sở vật chất tại bệnh viện, bên cạnh đó là tìm hiểu đƣợc các ƣu điểm, nhƣợc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật tại cơ sở đó. Dựa vào những nghiên cứu trên đề ra giải pháp và đề xuất các giải pháp đến các cơ quan chức năng: nhà nƣớc, Bộ Y tế và đối với UBND quận Ba Đình, Hà Nội nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của bệnh viện phụ sản Hà Nội. Tình hình nghiên cứu nƣớc ngoài: - Philipp Meuser (2011), Thiết bị y tế (Medical Facililies), NXB DOM Publishers. Công việc thiết yếu của tài liệu tham khảo này bao gồm quang phổ của kiến trúc nội thất trong tƣ vấn về nhà thuốc và các cơ sở y tế khác. Hình ảnh, kế hoạch, quy mô và phác thảo minh họa cho 50 dự án, đƣợc mô tả và phân tích chi tiết. Lý luận cơ bản làm sáng tỏ về các chủ đề nhƣ chiến lƣợc thiết kế nội thất, lịch sử y tế, và các chi phí xây dựng. Kế hoạch sàn nhà mẫu và hỗ trợ lập kế hoạch cho các kiến trúc sƣ làm việc trong lĩnh vực y tế đƣợc viết trong cuốn sách đƣợc thiết kế đẹp mắt này. - Cynthia Newby, Y Mã hóa Workbook cho Practices Bác sĩ và thiết bị: ICD-10 EDITION (Medical Coding Workbook for Physician Practices and Facilities: ICD-10 EDITION), NXB CPC Publisher. 4 Cuốn sách cho biết các kỹ năng mã hóa cần thiết để mã hóa với bảng tính chính xác và chặt chẽ. Sách còn cung cấp thực hành, thủ thuật, và củng cố trong việc lựa chọn mã và liên kết. Xây dựng trên sự thành công của các phiên bản trƣớc đó, y tế Mã hóa Workbook cho Bác sĩ và thiết bị: ICD-10 phiên bản tập trung vào việc chuyển đổi sang ICD-10-CM mở rộng hơn so với phiên bản trƣớc, trong đó bao gồm một giới thiệu cơ bản ICD-10 khái niệm và thuật ngữ. Máy đo mã hóa năng suất làm việc của các thiết bị một cách dễ dàng. Tăng cƣờng bất kỳ mã hóa thiết bị y tế hoặc sách giáo khoa bảo hiểm y tế với giải pháp này đƣợc đánh giá cao. - Chalers Kenney, Trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng từ trung tâm y tế Virginia Mason (Transforming health care: Virginia Mason medical center’s pursuit of the perfect patient experience), NXB Taylor and Francis Group. Cuốn sách sẽ đƣa bạn vào cuộc hành trình theo đuổi mục tiêu: bệnh nhân trải nghiệm hoàn hảo tại trung tâm y tế Virginia Mason thông qua việc áp dụng các nguyên tắc, công cụ và phƣơng pháp luận, bao gồm: Một hệ thống cảnh báo an toàn bệnh nhân sáng tạo, giảm chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thay đổi cơ bản mà làm cho nó có thể cho y tá để dành 90% thời gian của họ với bệnh nhân. Một mô-đun trên máy vi tính sắp xếp thông qua các biểu đồ y tế điện tử và tự động nhận diện khi quản lý bệnh và thử nghiệm phòng ngừa. Trong vài năm qua Virginia Mason đã đƣợc quốc tế biết đến với cuộc hành trình theo đuổi sự hoàn hảo bằng cách áp dụng các hệ thống sản xuất Toyota để chăm sóc sức khỏe. Cuốn sách đƣa ngƣời đọc từng bƣớc qua cuộc hành trình Virginia Mason khi nó tìm cách cung cấp sự hoàn hảo cho khách hàng của mình - các bệnh nhân. Cuốn sách này cho bạn thấy làm thế nào bạn sử dụng hệ thống này để chuyển đổi tổ chức của các nhà quản trị bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. - Viện hƣớng dẫn cơ sở (Mỹ), Hướng dẫn Thiết kế và Xây dựng thiết bị chăm sóc sức khỏe 2010 (Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities 2010), NXB MCS Media. Cuốn sách “Hƣớng dẫn thiết kế và xây dựng thiết bị chăm sóc sức khỏe 2010” cung cấp chƣơng trình cơ bản, không gian và thiết kế cần cho tất cả các lĩnh vực lâm sàng và hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở điều dƣỡng, cơ sở tâm thần, các cơ sở điều trị ngoại trú và phục hồi chức năng, và các cơ sở chăm sóc dài hạn. Tài liệu này cũng bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản thiết kế kỹ thuật cho hệ thống ống nƣớc, khí y tế, điện, và các hệ thống HVAC. Hƣớng dẫn hiện đang đƣợc tham chiếu bởi hơn 42 phòng ban nhà nƣớc cấp giấy phép hoặc sức khỏe. Cuốn sách có nói đến các vật liệu mới về âm thanh, xử lý bệnh nhân 5 và phong trào, an toàn bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân béo phì, điều trị ung thƣ, và các dịch vụ khẩn cấp. - Brian J.Gallant, Hướng dẫn quản lý cơ sở vật chất để bảo vệ môi trường (The Facility Manager's Guide to Environmental Health and Safety), NXB Rowman and Littlefield Publishing Group. Cuốn sách hƣớng dẫn giải quyết các vấn đề về quản lý cơ sở vật chất của các cơ quan liên bang thực thi các quy định các yêu cầu của quy định bản thân, cuốn sách mới này cung cấp cho các nhà quản lý cơ sở vật chất y tế bằng một lệnh dẫn toàn diện cho sự hiểu biết và tuân thủ với Cục An toàn vệ sinh lao động chính (OSHA), Bảo vệ môi trƣờng Agency (EPA) và Bộ Giao thông Vận tải (Dot) quy định. Nhìn chung, các tài liệu trên đã đề cập đến: Lý thuyết, thực trạng cơ sở vật chất trong một số cơ sở dịch vụ; tập trung những yếu tố ảnh hƣởng hay liên quan đến cơ sở vật chất tại một số cơ sở dịch vụ đó. Tuy nhiên, một số tài liệu đã đƣợc xuất bản khá lâu thì các tiêu chuẩn đánh giá cơ sở vật chất không còn phù hợp với giai đoạn hiện tại, vì nhà nƣớc ta và các cơ sở dịch vụ đã có những chính sách thay đổi về quy chuẩn đánh giá và hoàn thiện cơ sở vật chất sao cho phù hợp. Một số tài liệu chỉ nghiên cứu chung về trang thiết bị mà chƣa áp dụng cụ thể và một cơ sở dịch vụ cụ thể, vì thế không có tính thiết thực trong việc áp dụng đối với việc nghiên cứu thực trạng trong đề tài này, chƣa nghiên cứu đƣợc cách đánh giá và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật hiệu quả. Hơn nữa, các công trình nghiên cứu trên đều nghiên cứu về cơ sở vật chất kỹ thuật về y tế nhƣng chƣa có công trình nào nghiên cứu về công tác hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. Do vậy đề tài “ Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh” có tính mới và không trùng lặp với các công tình nghiên cứu trƣớc đó. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. Với mục tiêu nhƣ trên, nhiệm vụ của đề tài là: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. - Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. 6 4. Phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tƣợng nghiên cứu: cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về cơ sở vật chất kỹ thuật và công tác quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. + Về không gian: Giới hạn nghiên cứu tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh + Về Thời gian: Giới hạn nghiên cứu dữ liệu thực trạng trong hai năm gần đây, cụ thể năm 2013 – 2014 và đề xuất giải pháp cho năm 2016 – 2020. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 5.1. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp 5.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Các dữ liệu sơ cấp đƣợc thu tập từ các câu trả lời của nhân viên, nhà quản trị và những câu trả lời của khách hàng thông qua phiếu điều tra trắc nghiệm. Phiếu thăm dò ý kiến đƣợc phát cho 100 khách hàng (bệnh nhân) của trung tâm y tế trong thời gian từ 01/04/2015 đến 14/04/2015. Phiếu điều tra đƣợc phát cho tất cả các cán bộ công nhân viên thuộc các bộ phận khoa chuyên môn, phòng ban chức năng và đƣợc thu về để xử lý. Phiếu điều tra đƣợc chia làm hai phần: - Phần 1: Các câu hỏi liên quan đến cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. - Phần 2: Thông tin cá nhân của nhân viên hoặc khách hàng đƣợc điều tra. Nội dung phiếu điều tra đƣợc thể hiện trong phần phụ lục. 5.1.2. Phương pháp xử lý dữ liệu sơ cấp Phƣơng pháp thống kê: Dùng để tổng hợp, thống kê các kết quả đã thu thập đƣợc từ các phiếu điều tra về đánh giá cá nhân của khách hàng và cán bộ nhân viên của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. Từ đó có thể đƣa ra nhận xét, đánh giá về tình trạng cơ sở vật chất của trung tâm. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích: Sau khi thống kê các số liệu, tôi tiến hành tổng hợp, phân tích, tính toán các số liệu theo phần trăm và thể hiện các số liệu đƣợc tính toán trên biểu đồ để dễ dàng theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu. Nhờ vậy, có thể đƣa ra nhận định và so sánh tổng thể các đánh giá trên phiếu điều tra với nhau để đƣa ra nhận xét mang tính khách quan về cơ sở vật chất kỹ thuật, những điểm thuận lợi và hạn chế trong sử dụng trang thiết bị, cơ sở hạ tầng tại mỗi đơn vị. 7 5.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp 5.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Trong quá trình nghiên cứu đề tài, dữ liệu thứ cấp đƣợc thu thập thông qua các nguồn sau: + Các báo cáo của trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, sổ sách ghi chép của các bộ phận văn thƣ, kế toán,… + Internet: Các bài viết về cơ sở vật chất kỹ thuật và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của các bệnh viện trong nƣớc, một số bài phỏng vấn các chuyên gia và nhà quản trị trong lĩnh vực quản lý về Y tế. + Các giáo trình, sách tham khảo chuyên ngành quản lý tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. 5.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu thứ cấp - Phƣơng pháp thống kê: Từ các nguồn dữ liệu từ trung tâm cung cấp, tôi sử dụng bảng tính Excel để xử lý các số liệu nhằm thể hiện chúng một cách khoa học và hoàn chỉnh hơn nhƣ bảng giá dịch vụ, bảng kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong 2 năm 2013 – 2014. - Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích: Các dữ liệu đƣợc cung cấp từ phía đơn vị hầu nhƣ là các thông tin chung nhất về tình hình cơ sở vật chất trong suốt quá trình hoạt động. Dựa vào yêu cầu của đề tài nghiên cứu, tôi tiến hành tổng hợp các dữ liệu liên quan tới tình hình thực trạng CSVC để phân tích những thay đổi, ƣu - nhƣợc điểm về thực trạng CSVC, tìm ra nguyên nhân và hƣớng khắc phục. - Phƣơng pháp so sánh: Sau khi tổng hợp và phân tích dữ liệu, tôi tiến hành so sánh thực trạng cơ sở vật chất trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh với các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe khác trên địa bàn toàn tỉnh dựa trên một số tiêu chí nhƣ: năng lực, cách sắp xếp, tổ chức quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị, sự đánh giá của khách hàng về thực trạng cơ sở vật chất đó,… Nhờ vậy, có thể đánh giá đƣợc tầm quan trọng của mỗi tiêu chí, trên cơ sở đó, đƣa ra nhận định và so sánh tổng thể các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe với nhau để đƣa ra nhận xét mang tính khách quan về cơ sở vật chất kỹ thuật, những điểm thuận lợi và hạn chế trong sử dụng trang thiết bị, cơ sở hạ tầng tại mỗi đơn vị. 8 6. Kết cấu khóa luận Ngoài phần lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài đƣợc kết cấu thành ba chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Chƣơng 2: Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh Chƣơng 3: Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. 9 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TRONG BỆNH VIỆN VÀ CƠ SỞ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 1.1 . Khái luận về cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1.1 . Khái niệm bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe: Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) : “ Bệnh viện là một bộ phận của một tổ chức mang tính chất y học và xã hội, có chức năng đảm bảo cho nhân dân đƣợc chăm sóc toàn diện về y tế, cả phòng bệnh và chữa bệnh. Dịch vụ ngoại trú của bệnh viện vƣơn tới cả gia đình và môi trƣờng cƣ trú của nhân dân. Bệnh viện còn là nơi đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu y sinh học.” Cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe là nơi cung cấp các dịch vụ y tế, cơ sở vật chất cũng nhƣ đội ngũ nhân lức cần thiết, làm các công việc liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe cho con ngƣời. Đơn vị sự nghiệp y tế công lập là tổ chức do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tƣ cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ quản lý nhà nƣớc trong các lĩnh vực chuyên môn y tế nhƣ: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, điều dƣỡng và phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dƣợc cổ truyền; kiểm nghiệm dƣợc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp y tế) (Theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập). Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trung tâm y tế huyện) là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế; đƣợc thành lập thống nhất trên địa bàn cấp huyện; nơi chƣa có đủ điều kiện tách riêng bệnh viện thì thực hiện hai chức năng: y tế dự phòng và khám, chữa bệnh; nơi có đủ điều kiện thành lập bệnh viện thì Trung tâm y tế huyện chỉ thực hiện chức năng y tế dự phòng. Việc chọn mô hình nào do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. (Theo Thông tƣ liên tịch số 03/2008/TTLTBYT-BNV, của Bộ Y tế, Bộ nội vụ, ngày 25 tháng 04 năm 2008 về việc hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế, Phòng y tế,…). Trung tâm y tế có hai nhiệm vụ chính là: 10 - Phòng bệnh (khối dự phòng): thực hiện các chƣơng trình chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng các chƣơng trình y tế quốc gia triển khai tại cộng đồng của huyện, thành phố. - Chữa bệnh (khối điều trị): thực hiện khám điều trị bệnh cho mọi ngƣời dân trong huyện, thành phố hoặc khu vực lân cận, không phân biệt giàu nghèo khi mọi ngƣời có nhu cầu đến các cơ sở y tế trực thuộc Trung tâm Y tế. 1.1.1.2. Khái niệm về cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe: Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe, trong đó có hai cách hiểu thông dụng nhất khi nhắc tới cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe đó là: - Cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe là toàn bộ tƣ liệu lao động mà bệnh viện sử dụng để sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng hoặc là toàn bộ tƣ liệu lao động cần thiết tham gia hỗ trợ cho quá trình sáng tạo và cung ứng dịch vụ cho khách hàng. - Cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe là toàn bộ các yếu tố vật chất tham gia vào quá trình phục vụ bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh, ăn uống, nghỉ ngơi và các dịch vụ bổ sung khác trong quá trình bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tại đây, bài khóa luận sử dụng khái niệm đầu tiên. 1.1.2. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe 1.1.2.1. Đặc điểm của cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe - Cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe vô cùng phong phú và đa dạng về chủng loại, mức độ kỹ thuật và mức độ công nghệ. Chúng phục vụ các nhu cầu khám chữa bệnh của khách hàng (bệnh nhân) và đảm bảo quá trình tác nghiệp của nhân viên các bộ phận trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe đƣợc diễn ra thuận lợi, hiệu quả và chính xác. - Cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động của bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe có tính đồng bộ cao do nhu cầu của khách hàng (bệnh nhân) rất đa dạng nên bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cần cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau. Điều này dẫn đến bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe phải đầu tƣ nhiều thành phần cơ sở vật chất kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, muốn thỏa mãn tất cả các nhu cầu thì phải đảm bảo tính cân đối, điều này đƣợc thể hiện ở tỷ lệ hợp lý giữa số lƣợng và chất lƣợng các thành phần cơ sở vật chất kỹ thuật. Ngoài ra, sự đồng bộ còn thể hiện ở mặt kỹ thuật, thiết kế và xây dựng, sự hài hòa và cân đối giữa các khu vực trong một tổng thể. Sự cân đối giữa các khu 11 vực chính nhƣ khu vực khám chữa bệnh, khu vực hành chính và các công trình bổ trợ soa cho thuận tiện với khách hàng và cán bộ công nhân viên làm việc tại đó. - CSVC kỹ thuật tại bệnh viện và CSCSSK có thời gian sử dụng không cân đối. Nguyên nhân của đặc điểm này là do tính thời vụ trong công tác CSSK. Vào thời kỳ cao điểm do tính chất các mùa hay do dịch bệnh bùng phát,… khi đó, nhiều máy móc, trang thiết bị phải hoạt động hết cống suất vì số lƣợng bệnh nhân tăng đột biến. Điều này làm tăng các loại chi phí nhƣ: chi phí bảo dƣỡng, bảo trì, chi phí lau chùi, quét dọn, khấu hao tài sản cố định. - CSVC kỹ thuật trong bệnh viện và CSCSSK đòi hỏi phải đƣợc chăm lo, bảo dƣỡng và đổi mới định kỳ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của khách hàng. Do đó, các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe nên thƣờng xuyên cải tạo, đầu tƣ mua sắm các trang thiết bị để đem lại sự hài lòng và tránh cảm giác nhàm chán cho khách hàng (bệnh nhân). - CSVC kỹ thuật tại bệnh viện và CSCSSK ngày càng phát triển theo hƣớng hiện đại hơn. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, ngành y tế cũng phát triển nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng (bệnh nhân). Nhiều máy móc, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại ra đời khắc phục những hạn chế của các trang thiết bị cũ. Cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ, xây mới giúp nâng cao chất lƣợng phục vụ và giảm thiểu tình trạng quá tải trong nhiều bệnh viện công lập cũng nhƣ giảm nguy cơ tử vong của bệnh nhân. Tuy nhiên, đồng nghĩa với đó cũng là chi phí giá thành dịch vụ cũng sẽ bị đẩy lên cao do chi phí đầu tƣ ban đầu lớn. 1.1.2.2. Yêu cầu cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe - Mức độ tiện nghi Các cơ sở, trang thiết bị trong bệnh viện và CSCSSK phải đầy đủ, đúng quy cách và đƣợc bố trí một cách hợp lý đảm bảo tiện lợi trong sinh hoạt bệnh nhân và trong quá trình điều trị của các bác sỹ, dƣợc sỹ và hộ lý. Tùy thuộc vào cấp hạng của bệnh viện và CSCSSK mà mức độ tiện nghi của các trang thiết bị đƣợc đánh giá khác nhau. - Mức độ thẩm mỹ Bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe là nơi tập trung đông ngƣời, chủ yếu là ngƣời bệnh và ngƣời nhà bệnh nhân. Việc bố trí một không gian đẹp mắt: hệ thống buồng, phòng , trang thiết bị, đèn điện , cây xanh,… sẽ tạo cho ngƣời bệnh có cảm giác thoải mái, dễ chịu trong quá trình điều trị bệnh. Chính vì thế, yêu cầu về tính thẩm mỹ là một yêu cầu không thể thiếu. 12 - Mức độ vệ sinh Bất kỳ một khu vực nào trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tránh hiện tƣợng lây lan vi khuẩn, ô nhiêm trong bệnh viện và CSCSSK. Các trang thiết bị, buồng, phòng hay vật dụng cá nhân cần phải thƣờng xuyên làm sạch và khử khuẩn. Để hạn chế những khó khăn trong quá trình làm vệ sinh thì ngay từ việc xây dựng, lựa chọn trang thiết bị cần mua sắm, sử dụng thiết bị dễ dàng làm sạch, không dễ bắt bẩn,… - Mức độ an toàn: Mức độ an toàn ở đây là an toàn cho sức khỏe, tính mạng và tài sản của ngƣời bệnh và ngƣời nhà của họ cũng nhƣ các cán bộ nhân viên tại cơ sở chăm sóc sức khỏe trong quá trình họ đƣợc điều trị tại cơ sở. An toàn trong việc đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng, tránh gây tâm lý hoang mang lo sợ hay mất niềm tin từ ngƣời bệnh và gia đình họ. Ngoài ra, trong bệnh viện và CSCSSK phải đảm bảo các thiết bị bảo hộ và hệ thống thông báo đầy đủ và chất lƣợng nhƣ thiết bị báo cháy, chữa cháy, găng tay, khẩu trang, hệ thống tủ đựng đồ,… Các trang thiết bị phải đảm bảo an toàn trong việc điều trị các căn bệnh lây nhiễm hay việc vận hành sử dụng các trang thiết bị. 1.1.2.3. Vai trò của cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe Cơ sở vật chất kỹ thuật đối với hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe có vai trò vô cùng quan trọng. Những vai trò đó đƣợc thể hiện: Thứ nhất, cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe là những tƣ liệu lao động đƣợc sử dụng để sản xuất ra những dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Thứ hai, cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố hữu hình góp phần tạo dựng hình ảnh cho bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe và thu hút khách hàng, tạo dựng niềm tin đến những ngƣời đã đang và sẽ dùng dịch vụ của cơ sở. Thông qua cơ sở vật chất, khách hàng có thể cảm nhận đƣợc một phần chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh. Chính vì thế, các cơ sở chăm sóc sức khỏe cần có kế hoạch đầu tƣ trang thiết bị cơ sở vật chất để duy trì và nâng cao chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở mình. Thứ ba, cơ sở vật chất kỹ thuật góp phần quan trọng trong việc quyết định loại dịch vụ, hình thức, giá cả và chất lƣợng của dịch vụ trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Thứ tƣ, cơ sở vật chất kỹ thuật đƣợc quản lý hiệu quả tạo sự thuận lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng cũng nhƣ giúp nhân viên của các bộ phận phòng ban tại cơ 13 sở thực hiện tốt quá trình tác nghiệp phục vụ khách hàng; giúp cho ban lãnh đạo có thể tổ chức thực hiện tốt các chiến lƣợc đề ra và ổn định, nâng cao chất lƣợng dịch vụ hơn. 1.2 . Nội dung quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe 1.2.1. Các thành tố chủ yếu của cơ sở vật chất kỹ thuật tại các bộ phận trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe * Cơ sở vật chất khu vực hành chính: Là khu vực lao động gián tiếp nhƣng hết sức quan trọng, nó là yếu tố đặc biệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thƣờng và có hiệu quả. - Cơ sở hạ tầng: Các phòng thuộc khu vực này nhƣ: Phòng giám đốc, phó giám đốc, phòng văn thƣ, phòng tiếp khách, phòng kế toán,… - Trang thiết bị: trong các phòng thuộc khu vực hành chính đƣợc trang bị các thiết bị sau: Tủ đựng hồ sơ, máy vi tính, điện thoại, máy in, máy photo, bàn ghế làm việc và tiếp khách, điều hòa, thảm trải sàn, đèn chiếu sáng và trang trí, cốc chén,….. * Cơ sở vật chất khu vực khám chữa bệnh: - Cơ sở hạ tầng: khu vực này bao gồm: phòng khám bệnh, phòng cấp cứu, phòng hồi sức, phòng điều trị, phòng tƣ vấn khách hàng,…. - Trang thiết bị: Trang thiết bị tại khu vực này là toàn bộ các phƣơng tiện kỹ thuật cần thiết tham gia hỗ trợ cho quá trình khám và chữa bệnh cho khách hàng (bệnh nhân) của bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Bao gồm: + Thiết bị chẩn đoán: là các thiết bị hỗ trợ cho quá trình khám bệnh cho bệnh nhân hoặc hỗ trợ nhằm điều trị cho bệnh nhân. Có 2 loại thiết bị chẩn đoán là chẩn đoán hình ảnh (ví dụ: máy Xquang, máy cộng hƣởng từ (MRI), máy chụp cắt lớp điện toán, thiết bị nội soi, thiết bị siêu âm,…) và chẩn đoán điện từ sinh lý (Ví dụ: máy điện âm đồ (ECG), điện não đồ (EEG), điện cơ đồ (EMC), máy đo lƣu huyết não (Reograph),…) + Thiết bị xét nghiệm: là các thiết bị hỗ trợ cho quá trình khám bệnh cho khách hàng (bệnh nhân) hoặc hỗ trợ nhằm điều trị bệnh cho bệnh nhân ( Ví dụ: máy quang phổ kế, máy đếm tế bào, máy ly tâm,…) + Thiết bị phòng mổ: gồm toàn bộ các thiết bị phục vụ cho quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân cụ thể là phục vụ cho các ca mổ trong bệnh viện ( ví dụ nhƣ: đèn mổ, bàn mổ, dụng cụ mổ,….) + Thiết bị chuyên khoa: là các thiết bị chuyên dụng của ngành y về một chuyên môn nào đó (sản phẩm phụ khoa, tim mạch, da liễu,….) hỗ trợ cho quá trình tác nghiệp của nhân viên y tế bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.
- Xem thêm -