Tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty dệt 10 – 10

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n do lùc l-îng lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý lµ lao ®éng cã tr×nh ®é cao, mçi ho¹t ®éng cña hä ®Òu g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Trong mét C«ng ty, bé m¸y qu¶n lý ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ®ã. NÕu mét bé m¸y ®-îc ®¶m b¶o gän nhÑ, linh ho¹t, cã tr×nh ®é th× ch¾c ch¾n bé m¸y ®ã sÏ lµm cho C«ng ty ph¸t triÓn nhanh chãng. C«ng ty DÖt 10 – 10 lµ mét c«ng ty cæ phÇn ®-îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n-íc. Trong c¸c n¨m qua, c«ng ty ®· cã nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty, em ®· nhËn thÊy, mÆc dï lµ c«ng ty cæ phÇn, song c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cßn cång kÒnh, ch-a hîp lý trong sù ph©n c«ng chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¸c tuyÕn th«ng tin... nhiÒu yÕu tè ch-a phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c cña qu¶n lý tæ chøc. ChÝnh v× vËy, em ®· lùa chän ®Ò t¯i: “Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty DÖt 10 – 10” l¯m ®Ò t¯i luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n tèt nghiÖp cña t«i gåm c¸c phÇn sau: Ch-¬ng I - C«ng ty DÖt 10 - 10. Ch-¬ng II - Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Ch-¬ng III - Mét sègi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ cñng cè bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Cuèi cïng, T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thµy gi¸o TiÕn sÜ §oµn H÷u Xu©n, gi¸o viªn h-íng dÉn, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé trong phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt c«ng ty ®· gióp ®ì em hoµnh thµnh luËn v¨n nµy. 1 Ch-¬ng I c«ng ty DÖt 10 – 10 I. tæng quan vÒ t×nh h×nh C«ng ty: C«ng ty dÖt 10/10 lµ mét C«ng ty cæ phÇn trùc thuéc së c«ng nghiÖp HN qu¶n lý. Lµ mét c«ng ty cã bÒ dµy lÞch sö ra ®êi trong thêi kú miÒn B¾c ®ang x©y dùng chñ nghÜa x· héi, miÒn Nam ®ang ®Êu tranh gi¶i phãng ®Êt n-íc. Cïng víi c¶ n-íc C«ng ty dÖt 10/10 ®· tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ gi¶i phãng ®Êt n-íc. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt 10/10 cã thÓ chia ra lµm 4 giai ®o¹n nh- sau: Giai ®o¹n 1: tõ n¨m 1973 ®Õn hÕt th¸ng 6/1975. §Çu n¨m 1973 së c«ng nghiÖp giao cho 14 c¸n bé c«ng nh©n viªn thµnh lËp ban nghiªn cøu dÖt Kokett s¶n xuÊt v¶i valide, tuyn trªn c¬ së thiÕt bÞ cña CH d©n chñ §øc do bé c«ng nghiÖp nhÑ cung cÊp. Së c«ng nghiÖp HN ®Ò nghÞ UBND thµnh phè HN ®Çu t- thªm c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ kü thuËt lao ®éng vµ ra quyÕt ®Þnh chÝnh thøc thµnh lËp xÝ nghiÖp dÖt 10/10 n¨m 1974, kû niÖm ngµy Gi¶i phãng thñ ®« 10/10. Lóc ®Çu s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ v¶i tuyn, valide, c¸c lo¹i mµn ban ®Çu phôc vô nhu cÇu trong n-íc.Víi 3 ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt chÝnh: - C¬ së mét: sè 6 Ng« v¨n Së gåm x-ëng c¾t, may, hoµn thµnh s¶n phÈm cuèi cïng vµ khèi v¨n phßng. - C¬ së 2: sè 386A Minh Khai gåm: ph©n x-ëng dÖt, v¨ng sÊy. - C¬ së 3: sè 26 TrÇn Quý C¸p ®Æt x-ëng may Ban ®Çu xÝ nghiÖp dÖt 10/10 lµ mét xÝ nghiÖp cã qui m« nhá nh-ng l¹i lµ xÝ nghiÖp ®Çu tiªn cña miÒn B¾c sö dông m¸y dÖt kim ®an däc ®Ó dÖt c¸c lo¹i sîi tæng hîp nªn tÊt c¶ c¸c kh©u trong qui tr×nh c«ng nghÖ ®Òu ph¶i häc hái tõ n-íc ngoµi, C«ng ty ®-îc nhµ n-íc ®-a mét sè c«ng nh©n ®i ®µo t¹o t¹i CH d©n chñ §øc. Giai ®o¹n 2: tõ 1/7/1975 ®Õn cuèi n¨m 1982. Trong giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp nhËn c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ n-íc giao.Nhµ n-íc bao tiªu vµ cung øng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo còng nh- s¶n phÈm ®Çu ra, doanh nghiÖp kh«ng tù chñ trong vÊn ®Ò nµy mµ chØ tù qu¶n lý nh©n sù vµ tæ chøc tèt kh©u s¶n xuÊt.Trong giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp ®· lu«n hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch, chØ tiªu ®¶m b¶o giao ®óng ®ñ theo ph¸p lÖnh. Giai ®o¹n 3: tõ ®Çu n¨m 1983 ®Õn cuèi n¨m 2005 Trong giai ®o¹n nµy nhµ n-íc thùchiÖn ph-¬ng thøc qu¶n lý míi vÒ kinh tÕ. Theo ®ã chÕ ®é bao cÊp dÇn xo¸ bá thay vµo ®ã lµ c¬ chÕ thÞ tr-êng. §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã xÝ nghiÖp ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu mua nguyªn vËt liÖu còng nh- b¸n s¶n phÈm ®Çu ra. XÝ nghiÖp ®· tõng b-íc th¸o gì khã kh¨n chñ ®éng mua sîi cña xÝ nghiÖp b¹n vµ t×m ®Çu mèi mua sîi cña NhËt nh-ng nguån nguyªn vËt liÖu nµy kh«ng æn ®Þnh mµ gi¸ thµnh l¹i cao tr-íc t×nh h×nh nµy xÝ nghiÖp ®· chuyÓn sang dïng sîi Petex (tr-íc lµ sîi poliamit) lµ lo¹i sîi tiªn tiÕn cña thÕ giíi 2 rÊt ®-îc -a chuéng víi hai -u ®iÓm c¬ b¶n: lµ kh«ng bÞ l·o ho¸ vµ è vµng. C«ng ty còng chuyÓn sang dïng nguån sîi tõ §µi Loan æn ®Þnh h¬n trong khi gi¸ c¶ rÎ h¬n mµ chÊt l-îng vÉn ®¶m b¶o. §©y lµ mét giai ®o¹n hÕt søc khã kh¨n cho xÝ nghiÖp, ®øng tr-íc khã kh¨n xÝ nghiÖp ®· kh«ng thô ®éng mµ ®· chñ ®éng gi¶i quyÕt b»ng liªn doanh liªn kÕt, gia c«ng chÕ biÕn, mua nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm tù x©y dùng gi¸ thµnh tù t×m kh¸ch hµng ®Çu mèi tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ tõng b-íc ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Ngµy 10/10/1992 xÝ nghiÖp ®-îc chuyÓn thµnh doanh nghiÖp nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh sè 2768Q§/UB víi sè vèn ban ®Çu lµ 4206760000 VN§ trong ®ã: - Vèn ng©n s¸ch: 2775510000VN§ - Vèn bæ sung: 1339850000VN§. Doanh nghiÖp ®· ®Çu t- mua mét m¸y v¨ng sÊy 6593 cña §øc cã c«ng suÊt 6 triÖu m/n¨m vµ hai m¸y dÖt, mét m¸y nhuém cao ¸p, mét sè m¸y kh©u vµ c¸c m¸y lµm viÖc kh¸c. Ngµy 10/10/1993 doanh nghiÖp ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty dÖt 10/10 theo quyÕt ®Þnh sè 2580 Q§/UB. Trong thêi gian nµy C«ng ty ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn tr-êng trong n-íc vµ v-¬n ra quèc tÕ h-íng s¶n phÈm ra n-íc ngoµi. C«ng ty ®· xin phÐp XK ra n-íc ngoµi gi¶m chi phÝ uû th¸c qua trung gian. §øng tr-íc yªu cÇu ngµy cµng cÊp b¸ch cña thÞ tr-êng C«ng ty ®· ®Çu t- thªm 4 m¸y dÖt rÌm cao cÊp vµo n¨m 1994 vµ 2005 C«ng ty ®· dÖt thµnh c«ng tuyn hoa næi ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng. II. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cã liªn quan vµ ¶nh h-ëng ®Õn bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty a. VÒ s¶n phÈm cña C«ng ty: S¶n phÈm chñ yÕu vµ truyÒn thèng cña C«ng ty lµ mµn tuyn, phôc vô cho nhu cÇu trong n-íc vµ XK, ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i tuyn hoa, tuyn tr¬n, v¶i valide, v¶i rÌm,C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mµn rÌm theo ®¬n ®Æt hµng vÒ tÝnh chÊt kiÓu c¸ch... S¶n phÈm C«ng ty rÊt cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng ®Æt biÖt lµ thÞ tr-êng trong n-íc t¹o ®-îc niÒm tin víi kh¸ch hµng. Lµ lo¹i s¶n phÈm th«ng dông trong ®êi sèng hµng ngµy, ®©y lµ lo¹i s¶n phÈm cã yªu cÇu tÝnh thÈm mü cao, sau ®ã míi ®Õn chÊt l-îng, gi¸ c¶.... ViÖc nghiªn cøu s¶n phÈm míi lµ mét c«ng viÖc cÇn ph¶i tiÕn hµnh th-êng xuyªn bëi v× nhu cÇu cña kh¸ch hµng hiÖn nay ®èi víi s¶n phÈm kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ sö dông nã, mµ nã cßn thÓ hiÖn khiÕu thÈm mü, c¸ tÝnh, së thÝch....víi ®Æc ®iÓm cña mµn vµ c¸c lo¹i v¶i tuyn, viÖc nghiªn cøu c¶i tiÕn ®æi míi s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ qu¸ tèn kÐm. C«ng ty còng rÊt khuyÕn khÝch viÖc ph¸t minh c¸c s¸ng kiÕn vµ cã chÝnh s¸ch khen th-ëng nhÊt ®Þnh t¹o tiÒn ®Ò tèt cho viÖc ph¸t huy s¶n phÈm míi. HiÖn nay s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, kho¶ng trªn 20 lo¹i s¶n phÈm, tÊt c¶ ®Òu ®-îc nhµ n-íc cÊp giÊy chøng nhËn b¶n quyÒn vµ b¶o vÖ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o cho uy tÝn cña C«ng ty. b. VÒ thÞ tr-êng cña C«ng ty. HiÖn t¹i cã thÓ chia thÞ tr-êng hiÖn cã cña C«ng ty thµnh hai lo¹i: 3 + ThÞ tr-êng trong n-íc: ®©y lµ thÞ tr-êng mµ C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc uy tÝn cña m×nh. S¶n phÈm mµn tuyn ®· trë thµnh mét thãi quen tiªu dïng cña mét sè kh¸ lín ng-êi d©n cña c¸c tØnh phÝa B¾c. HiÖn nay C«ng ty ®· vµ ®ang tÝch cùc ®Çu t- mét c¸ch tho¶ ®¸ng trong viÖc c¶i tiÕn chÕ thö s¶n phÈm míi nªn s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy cµng v÷ng vµng. Tuy nhiªn xÐt trªn ph¹m vi c¶ n-íc th× thÞ phÇn cña C«ng ty lµ ch-a cao kho¶ng 16% víi doanh thu kho¶ng 37,462 tû ®ång (2006). S¶n phÈm cña C«ng ty phÇn lín lµ tiªu thô t¹i thÞ tr-êng c¸c tØnh phÝa B¾c, mét sè Ýt ë miÒn Trung (chñ yÕu lµ ë Vinh), cßn ë miÒn Nam th× rÊt Ýt. Tuy thÞ phÇn cßn nhá hÑp nh-ng tiÒm n¨ng më réng lµ rÊt lín nhê c¸c -u thÕ vÒ chÊt l-îng, mÉu m·, gi¸ c¶ cña C«ng ty, C«ng ty ®· sím chñ ®éng thiÕt lËp mét chi nh¸nh ë thµnh phè HCM nh-ng míi chØ lµ b-íc ®Çu vµ cßn kh¸ khiªm tèn. + ThÞ tr-êng n-íc ngoµi: N¨m 1998 C«ng ty ®· t×m ®-îc thÞ tr-êng XK sang c¸c n-íc Ch©u ¢u th«ng qua trung gian §an M¹ch.N¨m 2004 gi¸ trÞ ngo¹i tÖ thu ®-îc nhê XK lµ 585.755 USD liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m tiÕp theo. B¶ng 1: Doanh thu XK 2004- 2006 (§¬n vÞ: USD) STT N¨m Doanh thu XK Tû lÖ t¨ng % 1 2004 585.755 2 2005 802.100 ~ 36,9% 3 2006 1.161.437 ~ 44,8% (Nguån: ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh 2004-2006) Nh- b¶ng trªn ta thÊy gi¸ trÞ XK ngµy cµng t¨ng kh«ng nh÷ng vÒ tuyÖt ®èi mµ c¶ vÒ sè t-¬ng ®èi. Nh- vËy chøng tá r»ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· b-íc ®Çu ®-îc thÞ tr-êng n-íc ngoµi chÊp nhËn,vµ thÞ tr-êng nµy ®· ngµy cµng ®-îc më réng cho thÊy ®©y lµ mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng cßn nhiÒu høa hÑn cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Nh-ng C«ng ty còng ph¶i ý thøc ®-îc r»ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng lµ rÊt khèc liÖt, ®èi víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi, ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty cã c¶ trong n-íc lÉn ngoµi n-íc ®Æc biÖt lµ Trung Quèc, n-íc cã rÊt nhiÒu lîi thÕ so s¸nh. §ßi hái C«ng ty ph¶i cã mét chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh thËt sù hiÖu qu¶ vµ linh ho¹t cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý vÒ s¶n phÈm nh-: c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng kiÓu d¸ng mÉu m·, tiªu thô, ph©n phèi, ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ,... trong tõng thêi kú. c. VÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tæ chøc s¶n xuÊt. - Qui tr×nh c«ng nghÖ: HiÖn t¹i C«ng ty ®ang sö dông c«ng nghÖ dÖt may cña §øc, ®©y lµ c«ng nghÖ truyÒn thèng cña ngµnh dÖt.Cô thÓ vÒ qui tr×nh: + C«ng ®o¹n m¾c sîi: Sîi Petex nhËp ngo¹i d-íi d¹ng bóp ®-îc ®-a vµo m¸y ®Ó m¾c lªn c¸c b«bin theo c¸c tiªu thøc kü thuËt tuú vµo nhu cÇu dÖt cña c¸c lo¹i v¶i kh¸c nhau. Sau khi hoµn thµnh th× chuyÓn qua ph©n x-ëng dÖt. 4 + C«ng ®o¹n DÖt: T¹i ®©y c¸c b«bin ®-îc ®Æt lªn c¸c m¸y dÖt theo tÝnh to¸n tr-íc vµ dÖt c¸c lo¹i v¶i tuyn cã khæ tõ 1.2-1.8m sau ®ã v¶i ®-îc chuyÓn qua bé phËn kiÓm méc. + C«ng ®o¹n Nhuém - V¨ng SÊy: Sau khi kiÓm méc v¶i ®ñ tiªu chuÈn sÏ ®-îc ®-a vµo nhuém, hoÆc tÈy tr¾ng cao ¸p theo yªu cÇu.V¶i ®· nhuém hoÆc tÈy tr¾ng ®-îc chuyÓn sang v¨ng sÊy ®Ó ®Þnh h×nh v¶i vµ tiÕn hµnh tÈm ho¸ chÊt theo yªu cÇu. §èi víi v¶i thµnh phÈm th× chuyÓn qua KCS, v¶i ®-îc kiÓm tra ®ãng gãi nhËp kho.§èi víi lo¹i v¶i dïng ®Ó c¾t mµn th× chuyÓn sang ph©n x-ëng c¾t. + C«ng ®o¹n C¾t: V¶i ®-îc c¾t mµn theo kÝch cì qui ®Þnh sau ®ã chuyÓn sang ph©n x-ëng May. + C«ng ®o¹n May: Thùc hiÖn hoµn chØnh may mµn chuyÓn sang KCS kiÓm tra. + C«ng ®o¹n §ãng Gãi: S¶n phÈm sau khi kiÓm tra ®-îc ®ãng gãi, nhËp kho thµnh phÈm, kÕt thóc mét vßng s¶n xuÊt. S¬ ®å 1: S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt C«ng ty cæ phÇn dÖt 10/ 10. M¾c sîi NhËp kho thµnh phÈm §ãng gãi DÖt KCS mµn KiÓm méc May §ãng gãi C¾t KCS v¶i TÈy nhuém, v¨ng sÊy (Nguån: S¬ ®å tæ chøc C«ng ty Cæ phÇn DÖt 10/10) - Tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc lªn ngay tõ khi míi thµnh lËp C«ng ty ®· ®-îc së c«ng nghiÖp HN ®· ®Çu t- toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ cña céng hoµ d©n chñ §øc ®Õn nay tuy ®· cã sù ®Çu t- thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh-ng nh×n chung d©y chuyÒn c«ng nghÖ cßn l¹c hËu vµ thiÕu ®ång bé thÓ hiÖn 50% sè v¶i dÖt lµ c«ng nghÖ cña nh÷ng n¨m 60-70. C¸c kh©u c¾t may ®ãng gãi vÉn hoµn toµn thñ c«ng.ChÊt l-îng vµ n¨ng suÊt phô thuéc vµo nhiÒu søc khoÎ vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n. C«ng nghÖ cña C«ng ty míi ®¹t c¬ giíi ho¸ 90% hoµn toµn ch-a cã tù ®éng ho¸. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy C«ng ty ®· vµ ®ang tõng b-íc ®Çu t- ®æi míi trang thiÕt bÞ ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®ång thêi n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Ngoµi ra cßn gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ danh môc cña C«ng ty ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng.Nh-ng bªn c¹nh viÖc ®Çu t- m¸y 5 mãc míi cña §µi Loan,Trung Quèc....th× c¸c m¸y mãc cò vÉn chiÕm mét tû träng kh¸ lín trong tæng sè m¸y mãc thiÕt bÞ. §©y lµ nguyªn nh©n cña viÖc cã nhiÒu lçi trong s¶n phÈm ë tÊt c¶ c¸c kh©u, ®Æc biÖt lµ kh©u v¨ng sÊy do c¶ C«ng ty chØ cã mét chiÕc m¸y v¨ng sÊy ®· cò l¹i ph¶i ho¹t ®éng 24/24 giê. §iÒu nµy ®· lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n gi¶m ®¸ng kÓ kh«ng chØ vËy nã cßn ¶nh h-ëng trùc tiÕp hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong khi s¶n xuÊt nÕu cã sù háng hãc cña trang thiÕt bÞ th× chØ cã trung tu vµ tiÓu tu chø cã kh«ng cã söa ch÷a lín. C«ng viÖc nµy do ph©n x-ëng c¬ ®iÖn ®¶m nhiÖm. d. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu: B¶ng 2: Danh môc nguyªn vËt liÖu C«ng ty Cæ phÇn DÖt 10/10 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tªn nguyªn vËt liÖu Sîi 75/ FY Sîi 100 D/ 31FY Sîi 150 D/ 48FY Sîi 50D/ 24F Sîi mµu 75 D Sîi mµu xanh Sîi mµu tÝm than Sîi rèi mµu hång Sîi rèi mµu ®á Sîi mµu c¸c lo¹i Sîi 150D/36F Sîi 150D/38F Sîi 68D/24F Sîi PE150D/48F Sîi 150D/72/2 Sîi 100D/36F Sîi méc Thuèc tÈm mµu c¸c lo¹i Thuèc tÈm mµu hång Thuèc tÈm mµu ®á ChØ kh©u c¸c lo¹i Ghi chó Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè ®Çu vµo quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng. HiÖn nay, C«ng ty ®ang dïng kho¶ng trªn 20 lo¹i vËt liÖu. Trªn ®©y lµ b¶ng vÒ sè lo¹i nguyªn vËt liÖu ®ang sö dông. Nguyªn vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty lµ sîi Polyeste 76§/36 ®-îc nhËp tõ §µi Loan chiÕm tû träng cao nhÊt trong gi¸ thµnh cña thµnh phÈm. Hµng n¨m nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng chi phÝ. 6 B¶ng 3: Tû träng NVL trong chÝ phÝ hµng n¨m (§¬n vÞ: ®ång) STT (1) 1 2 3 N¨m (2) 2004 2005 2006 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu (3) 18.718.484.120 15.096.995.587 20.136.271.769 Tæng chi phÝ (4) 35.191.612.145 32.487.364.829 35.151.589.390 Tû träng % (5) = (3)/(4)x 100% 53,19% 46,47% 57,28% (Nguån: ThuyÕt minh B¸o c¸o tµi chÝnh 2004-2006) Qua b¶ng trªn ta thÊy tû lÖ NVL trong tæng chi phÝ mçi n¨m chiÕm kho¶ng 50% trong tæng chi phÝ.Mçi n¨m C«ng ty ph¶i mua trung b×nh kho¶ng 500 tÊn sîi, trÞ gi¸ kho¶ng 1 TriÖu USD. Cã thÓ nãi chÊt l-îng sîi còng chÝnh lµ chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty.ViÖc ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ chÊt l-îng còng nh- sè l-îng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cã tÝnh sèng cßn cña C«ng ty vµ nã thuéc tr¸ch nhiÖm cña Phßng Kinh doanh. NVL chñ yÕu ®-îc nhËp tõ hai nguån: - Trong n-íc (chiÕm kho¶ng 50% vÒ sè l-îng): HiÖn nay n-íc ta ®· tù s¶n xuÊt ®-îc kh¸ nhiÒu, bao gåm c¶ sîi tæng hîp, ®©y lµ nguån cung øng dåi dµo vµ æn ®Þnh.Nguån nµy cã -u ®iÓm lµ gi¸ c¶ thÊp cung cÊp kÞp thêi do vËy gi¶m ®-îc chi phÝ thùc còng nh- chi phÝ c¬ héi. Song nã còng cã mét nh-îc ®iÓm rÊt lín lµ chÊt l-îng kh«ng æn ®Þnh. §Õn nh- tr-êng hîp võa qua C«ng ty HUAlong cã b¸n cho C«ng ty mét sè sîi nh-ng kh«ng ®¸p øng ®-îc hÇu hÕt c¸c chØ sè kü thuËt vÒ ®é Èm, ®é dÇu.... lµm cho chÊt l-îng v¶i dÖt ra thÊp, thµnh phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ thÈm mü, lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña C«ng ty. - Nguån tõ n-íc ngoµi: C«ng ty nhËp chñ yÕu tõ §µi Loan.C«ng ty ®· thiÕt lËp ®-îc quan hÖ b¹n hµng th©n thiÕt vµ tin t-ëng víi h·ng Chung sing h·ng cung cÊp sîi cho C«ng ty.§©y lµ mét thuËn lîi rÊt lín v× ngoµi chÊt l-îng sîi kh¸ tèt so víi mÆt b»ng chung cña thÕ giíi, th× C«ng ty cßn ®-îc h-ëng c¸c kho¶n -u ®·i vÒ thanh to¸n.Cô thÓ lµ C«ng ty ®-îc phÐp tr¶ chËm tõ 3-6 th¸ng víi gi¸ -u ®·i, ®iÒu nµy tiÕt kiÖm cho C«ng ty mét kho¶n chi phÝ kh¸ lín vµ lµm t¨ng vèn kinh doanh nhê chiÕm dông t¹m thêi vèn kinh doanh cña b¹n.Tuy nhiªn nguån nguyªn liÖu nhËp tõ n-íc ngoµi gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh- thñ tôc r-êm rµ, chi phÝ nhËp khÈu cßn kh¸ cao.Tuy gÝa cã -u ®·i nh-ng gi¸ sîi v¶i vÉn kh¸ cao, chÞu ¶nh h-ëng nhiÒu tõ tû gi¸ hèi ®o¸i, sù biÕn ®éng kinh tÕ trong khu vùc.... e. §Æc ®iÓm vÒ ®éi ngò lao ®éng: Do yªu cÇu kh¸ch quan vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nªn lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ n÷ chiÕm 67.7% (298 n÷ trªn tæng sè 440 lao ®éng). - VÒ c¬ cÊu lao ®éng B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng (§¬n vÞ: Ng-êi) STT 1 2 3 4 ChØ tiªu C¸n bé c«ng nh©n + hîp ®ång N÷ C¸n bé qu¶n lý Lao ®éng thêi vô Sè l-îng 440 298 31 19 Tû lÖ 67,7% 7,0% 4,3% (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng trong C«ng ty ®Õn 2006) 7 - VÒ chÊt l-îng lao ®éng: + Tæng sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn lµ 39 ng-êi + CÊp bËc thî b×nh qu©n 3,7 Nh×n chung C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ kh¸ cao, cã th©m niªn trong c«ng t¸c qu¶n lý.Tuy nhiªn con sè trªn vÉn cßn kh¸ khiªm tèn, mét sè kh©u vÒ kü thuËt nh- vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ míi cña C«ng ty vÉn ch-a ®¸p øng ®-îc. - VÒ kÕ ho¹ch tuyÓn dông vµ sa th¶i: Hµng n¨m c¨n cø vµo KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty tiÕn hµnh ®iÒu chØnh sè l-îng lao ®éng nh»m ®¶m b¶o c©n ®èi trong s¶n xuÊt.Trong tr-êng hîp c«ng viÖc v-ît n¨ng lùc s¶n xuÊt C«ng ty chän gi¶i ph¸p thuª thªm lao ®éng thêi vô. Ngoµi ra c¸c tr-êng hîp sa th¶i rÊt Ýt xuÊt hiÖn, ®iÒu nµy t¹o t©m lý æn ®Þnh cho ng-êi lao ®éng - VÒ møc tiÒn l-¬ng cña ng-êi lao ®éng: B¶ng 5: Thu nhËp b×nh qu©n qua c¸c n¨m (§¬n vÞ: ®ång) STT 1 2 3 ChØ tiªu Tæng quü l-¬ng L-¬ng b×nh qu©n Thu nhËp b×nh qu©n 2004 6.811.288.800 1.218.041 1.306.944 2005 7.620.290.006 1.351.115 1.439.035 2006 5.433.972.800 997.425 1.043.396 (Nguån: B¸o c¸o cña C«ng ty Cæ phÇn DÖt 10/10) Ta thÊy qua c¸c n¨m tiÒn l-¬ng b×nh qu©n cña C«ng ty kh¸ cao kho¶ng 1triÖu ®ång/th¸ng. Tõ c¸c ®Æc ®iÓm trªn cã sÏ ¶nh h-ëng ®Õn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty nh-: - CÇn cã c¸c biÖn ph¸p khai th¸c kinh nghiÖm trong nghµnh dÖt may nh- tæ chÊt l-îng, tæ kinh nghiÖm.... - Ph¶i cã chÕ ®é b¶o hé lao ®éng b¾t buéc ®èi víi lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh-: gi¶m nãng, gi¶m tiÕng ån, t¨ng ®é s¸ng,..... - Ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng n÷. III. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Nh×n chung, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu kh¶ quan. Gi¸ trÞ s¶n l-îng cña c«ng ty n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr-íc. N¨m 2005 t¨ng 7,9% so víi n¨m 2004. N¨m 2006 t¨ng 17,4% so víi n¨m 2005. Doanh thu cña c«ng ty còng t¨ng kh¸ qua c¸c n¨m. N¨m 2005, doanh thu cña C«ng ty t¨ng 8,2% so víi n¨m 2004. N¨m 2006 t¨ng 19,6% so víi n¨m 2005. Thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty còng t¨ng lªn. N¨m 2004 lµ 950 ngµn ®ång, sang n¨m 2005 t¨ng lªn 1,1 triÖu ®ång, t¨ng 15,8% so víi n¨m 2004. N¨m 2006 thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng lµ 1,2 triÖu ®ång, t¨ng 9,1% so víi n¨m 2005. Së dÜ cã sù t¨ng lªn lµ do c«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p vÒ tæ chøc, ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c¬ cÊu l¹i mÆt hµng kinh doanh. Cô thÓ c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu gi¶m n¨m 2005, song do c¬ cÊu l¹i thÞ tr-êng nªn kh¶ n¨ng tiªu thô t¨ng lªn, do vËy s¶n l-îng tõng lo¹i còng ®-îc t¨ng c-êng s¶n xuÊt. 8 Ch-¬ng II THùC TR¹NG Bé M¸Y QU¶N LÝ CñA C¤NG TY Cæ PHÇN DÖT 10-10 I. Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty vµ theo LuËt doanh nghiÖp n¨m 2005 th× c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty bao gåm: - §¹i héi ®ång cæ ®«ng (§¹i héi cæ ®«ng): lµ cÊp qu¶n lý cao nhÊt cña C«ng ty quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cã liªn quan ®Õn sù sèng cßn cu¶ C«ng ty - Héi ®ång qu¶n trÞ: Do §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra cã tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn, bÇu ra ban Gi¸m §èc, kÕ to¸n tr-ëng. - Ban kiÓm so¸t: Do §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra cã tr¸ch nhiÖm theo dâi gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp theo c¸c ph-¬ng h-íng, néi dung mµ §¹i héi cæ ®«ng ®· ®Ò ra. - Gi¸m ®èc: Do Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung toµn doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ §¹i héi cæ ®«ng vÒ mäi vÊn ®Ò x¶y ra trong doanh nghiÖp - Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: Do Héi ®ång qu¶n trÞ chän ra gióp viÖc cho Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh doanh. - Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Do Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra gióp viÖc cho Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt. - Phßng Kü thuËt - c¬ ®iÖn: Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò kü thuËt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c vÊn ®Ò phôc vô s¶n xuÊt nh- ®iÖn n-íc... - Phßng §¶m b¶o chÊt l-îng: Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ chÊt l-îng nh- c«ng t¸c ISO, lËp kÕ ho¹ch vÒ chÊt l-îng.... - Phßng Kinh doanh: Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh doanh nh- c«ng t¸c thÞ tr-êng mua ®Çu vµo, tiªu thô ®Çu ra... - Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt nh- KÕ ho¹ch s¶n xuÊt ng¾n h¹n, dµi h¹n, ®iÒu ®é s¶n xuÊt gi÷a c¸c bé phËn.... - Phßng Tµi vô: Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh cña C«ng ty nh- h¹ch to¸n kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh... - Phßng Tæ chøc b¶o vÖ: S¾p xÕp vµ qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty, b¶o vÖ tµi s¶n trong ph¹m vi toµn bé C«ng ty, cè vÊn cho G§ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ nh©n sù.... - Phßng Hµnh chÝnh y tÕ: Qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th-, c¸c ph-¬ng tiÖn phôc vô sinh ho¹t, tæ chøc ch¨m lo søc kháe, ®êi sèng, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÞu tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ tiÕp kh¸ch vµ héi nghÞ... - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong C«ng ty: tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo sù chØ ®¹o cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. 9 1. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. §¹i héi cæ ®«ng Theo ®iÒu lÖ C«ng ty th×: - §¹i héi cæ ®«ng häp vµo cuèi mçi n¨m tµi chÝnh gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã tõ 0,6% tæng gi¸ trÞ cæ phÇn trë lªn (48 triÖu ®ång). Nh÷ng cæ ®«ng kh«ng ®ñ 0,6% tæng gi¸ trÞ cæ phÇn th× nhãm l¹i víi nhau vµ cö ra ®¹i diÖn. - §¹i héi cæ ®«ng cã nhiÖm vô nh- sau: + Söa ®æi bæ sung ®iÒu lÖ cña C«ng ty. + QuyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ ph-¬ng ¸n ®Çu t-. + QuyÕt ®Þnh ph-¬ng ¸n kinh doanh hµng n¨m. + Th«ng qua c¸c b¶ng tæng kÕt tµi chÝnh. + QuyÕt ®Þnh sè lîi nhuËn, chia lîi tøc cæ phÇn, sè lîi nhuËn trÝch quü, ph©n chia tr¸ch nhiÖm vÒ thiÖt h¹i x¶y ra trong kinh doanh. + BÇu, b·i, miÔn c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Ên ®Þnh thï lao, tiÒn l-¬ng, th-ëng cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t. + QuyÕt ®Þnh t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu míi. Héi ®ång qu¶n trÞ: - Lµ cÊp cã thÈm quyÒn cao nhÊt gi÷a hai kú ®¹i héi nhiÖm kú 3 n¨m. - Gåm: 6 thµnh viªn, trong ®ã cã 1 Chñ tÞch, 1 Phã chñ tÞch vµ 4 thµnh viªn. - QuyÒn h¹n: + Nh©n danh C«ng ty quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty. + Më réng hoÆc ®iÒu chØnh ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng kinh doanh. + Vay tiÒn ®Ó ®Çu t- ph¸t triÓn. + Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu theo kÕ ho¹ch ®-îc §¹i héi cæ ®«ng chÊp thuËn vµ ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cho phÐp. + QuyÕt ®Þnh ph-¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh, bæ nhiÖm vµ b·i nhiÖm c¸c chøc danh Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr-ëng, Tr-ëng ®¹i diÖn chi nh¸nh. + Xem xÐt chuÈn y ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc vÒ c¸c chøc danh tr-ëng, phã phßng ban, qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc ph©n x-ëng, cöa hµng. + Quy ®Þnh chÕ ®é l-¬ng, th-ëng cho c¸c chøc danh trªn. + Gi¸m s¸t Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ chÊp hµnh ®iÒu lÖ C«ng ty. + ThÈm ®Þnh c¸c quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ b¸o c¸o tr×nh §¹i héi cæ ®«ng. + Thùc hiÖn quyÒn h¹n kh¸c theo luËt cña C«ng ty. + Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ kiªm nhiÖm c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. Ban kiÓm so¸t: - Gåm 3 ng-êi: 1tr-ëng ban vµ hai thµnh viªn - NhiÖm vô: + KiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, tµi s¶n, b¶ng tæng kÕt n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty vµ triÖu tËp §¹i héi cæ ®«ng khi cÇn. 10 +Tr×nh §¹i héi cæ ®«ng kÕt qu¶ thÈm tra tµi chÝnh cña C«ng ty vµ ý kiÕn ®éc lËp cña m×nh. §¹i héi cæ ®«ng kh«ng th«ng qua quyÕt to¸n tµi chÝnh nÕu Ban kiÓm so¸t ch-a xem xÐt vµ cã ý kiÕn. + B¸o c¸o tr-íc §¹i héi cæ ®«ng vÒ sù kiÖn tµi chÝnh bÊt th-êng x¶y ra, vÒ nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý, tæ chøc cña Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ. + Yªu cÇu nh©n viªn trong C«ng ty cung cÊp t×nh h×nh ho¹t ®éng, sè liÖu,tµi liÖu vµ c¸c thuyÕt minh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. + Tham gia mét sè phiªn häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ nh-ng kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. + §-îc h-ëng thï lao do §¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i. Gi¸m ®èc: - Trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ tuyÓn chän, bæ nhiÖm vµ b·i miÔn. - Gi¸m ®èc cã thÓ lµ ng-êi trong C«ng ty hoÆc thuª ngoµi nh-ng -u tiªn cæ ®«ng vµ ph¶i ®-îc Ýt nhÊt 4/6 thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ (HiÖn nay gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng-êi trong C«ng ty) - Gióp viÖc Gi¸m ®èc cã Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr-ëng, c¸c tr-ëng phßng ban chøc n¨ng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, triÖt ®Ó thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng. BÞ c¸ch chøc nÕu ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶. - NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: + §¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty tr-íc ph¸p luËt vµ trong quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kh¸c trong vµ ngoµi n-íc. + Tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n cña C«ng ty cã hiÖu qu¶, ®¹t ®-îc môc tiªu do §¹i héi cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra. + C¨n cø vµo ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty do §¹i héi cæ ®«ng ®Ò ra, x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m ®Ó tr×nh §¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã, Gi¸m ®èc chØ ®-îc ®iÒu chØnh sau khi Héi ®ång qu¶n trÞ ®ång ý. + §iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy trong C«ng ty, cã quyÒn bè trÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty, quyÕt ®Þnh nh÷ng ph-¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ. +Lùa chän vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm c¸c chøc danh qu¶n lý kh¸c theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ C«ng ty. + TuyÓn dông bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi luËt lao ®éng. + X©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh vÒ quy chÕ tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ tæ chøc thùc hiÖn. + Cã quyÒn ký chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, cho th«i viÖc ®èi víi c«ng nh©n viªn theo ®óng luËt lao ®éng. + Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª, kÕ to¸n, tµi chÝnh trong C«ng ty vµ x©y dùng b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m. 11 + ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ sù gi¸m s¸t cña Ban kiÓm so¸t. Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Phô tr¸ch chñ yÕu m¶ng ®èi ngo¹i cña doanh nghiÖp tõ viÖc hiÖp t¸c s¶n xuÊt, liªn doanh liªn kÕt ®Õn c«ng t¸c mua vËt t-, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét vÞ trÝ rÊt quan träng, nhÊt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay khi nÒn kinh tÕ ®-îc chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, cã thÓ nãi, vÞ trÝ nµy cã tÝnh chÊt quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ huy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ngµy tõ kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Õn bè trÝ ®iÒu khiÓn lao ®éng, tæ chøc cÊp ph¸t vËt t-. Tãm l¹i, cã thÓ tãm t¾t chung vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña hai Phã gi¸m ®èc nµy nh- sau: - Do Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, tham gia vµo c¸c c«ng viÖc chung, gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý C«ng ty. - Theo dâi chØ ®¹o lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò m×nh phô tr¸ch. Bé m¸y gióp viÖc. Phßng Tæ chøc b¶o vÖ: Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò vÒ lao ®éng trong C«ng ty nh-: Nh©n sù, Tæ chøc c¸n bé, c¸c chÕ ®é nh- B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, l-¬ng th-ëng,....vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n cho toµn C«ng ty. Phèi hîp cïng c¸c phßng ban kh¸c theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. B¶ng 6: Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cña Phßng Tæ chøc b¶o vÖ STT 1 Hä tªn TrÇn Kim ChÝnh Chøc danh Tr-ëng phßng 2 NguyÔn Quang Kiªn Phã phßng 3 NguyÔn Quang Léc Nh©n viªn 1 4 C«ng V¨n QuyÕt Nh©n viªn 2 Tr×nh ®é NhiÖm vô chuyªn m«n §¹i häc §iÒu ®é lao ®éng, tæ chøc c¸n bé, kû luËt lao ®éng, thi ®ua khen th-ëng §¹i häc B¶o vÖ an ninh, phßng chèng ch¸y næ, c«ng t¸c qu©n sù Trung cÊp B¶o hé lao ®éng, kÕ ho¹ch tiÒn l-¬ng, c«ng t¸c tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, ®Þnh møc lao ®éng, qu¶n lý quü l-¬ng. Trung cÊp B¶o hé lao ®éng, tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù, b¶o hiÓm x· héi vµ cæ ®«ng. NhËn xÐt: - Nh÷ng ho¹t ®éng cña chøc n¨ng Tæ chøc b¶o vÖ hÇu hÕt ®· ®-îc ph©n c«ng. ChØ cã c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng hiÖn ch-a cã ng-êi ®¶m tr¸ch mét c¸ch chÝnh thøc, sau nµy kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm vµ chÊt l-îng tuyÓn dông kh«ng cao do kh«ng CMH -Tr×nh ®é chung cña phßng kh¸ cao ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu ®ßi hái cña nhiÖm vô. 12 Phßng Tµi vô: Lµ phßng ban chuyªn m«n cña C«ng ty, tham m-u gióp viÖc ban l·nh ®¹o, cô thÓ lµ Gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chñ yÕu vÒ qu¶n lý nguån vèn. Phèi hîp cïng c¸c phßng ban kh¸c theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn NhËn xÐt: -Ho¹t ®éng cña Phßng Tµi vô ®· th©u tãm hÕt c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt tµi chÝnh -Nh÷ng ho¹t ®éng kh¾c chÕ, kiÓm so¸t nã vµ ng-îc l¹i nh-: mua, b¸n, s¶n xuÊt...®-îc giao cho c¸c phßng kh¸c. -VÒ tr×nh ®é chung cña phßng cã thÓ nãi lµ cao víi 4 §H nh-ng sù ph©n c«ng trong phßng ch-a thùc sù hîp lý, ë chøc n¨ng cña nh©n viªn thñ quÜ NguyÔn Hång §iÖp víi tr×nh ®é §H sù ph©n c«ng ®ã ®· lµm l·ng phÝ n¨ng lùc cña nh©n viªn nµy, l·ng phÝ CPQL. S¾p tíi phßng nªn cã kÕ ho¹ch ph©n c«ng l¹i. B¶ng 7: Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cña Phßng Tµi vô STT Hä vµ tªn c¸n bé 1 Lª Minh H»ng 2 3 4 Mai Thu Giang NguyÔn ThÞ Phan NguyÔn V©n Tiªn 5 Lª ThÞ Ng©n 6 NguyÔn Hång §iÖp Tr×nh ®é NhiÖm vô chuyªn m«n Tr-ëng phßng, KÕ §¹i häc KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n gi¸ to¸n tr-ëng thµnh, nh©n sù KÕ to¸n viªn 1 Trung cÊp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n viªn 2 §¹i häc KÕ to¸n vËt liÖu KÕ to¸n viªn 3 Trung cÊp KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n BHXH KÕ to¸n viªn 4 §¹i häc KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n thµnh phÈm Thñ quü §¹i häc Thñ quü Chøc danh Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt cña s¶n phÈm,chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban l·nh ®¹o C«ng ty vÒ nh÷ng vÊn ®Ò m×nh phô tr¸ch. Phèi hîp cïng c¸c phßng ban kh¸c theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn.VÒ Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cña Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn. NhËn xÐt: -Phßng ®· phô tr¸ch kh¸ trän vÑn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng cña phßng. ChØ cã chøc n¨ng ®¹i tu MMTB lµ phßng ch-a ®¶m b¶o ®-îc. -Nh÷ng ho¹t ®éng khèng chÕ, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña phßng vµ ng-îc l¹i ®· ®-îc giao cho c¸c phßng kh¸c, duy chØ cã chøc n¨ng nép tiÒn ®iÖn lµ ch-a hîp lý v× phßng võa theo dâi ghi ®iÖn l¹i võa nép tiÒn ®iÖn cã thÓ sÏ cã nh÷ng nhËp nh»ng trong ho¹t ®éng nµy -Tr×nh ®é cña phßng kh¸ cao víi 5 §H nh-ng vÉn kh«ng ®¸p øng ®-îc toµn bé c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng cña phßng(®¹i tu MMTB) ®©y lµ mét c©u hái cho c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng còng nh- bè trÝ lao ®éng trong phßng. 13 NhËn xÐt: -Phßng ®· ®¶m nhËn hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc kinh doanh vµ hç trî kinh doanh t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng ¨n khíp tèt gi÷a c¸c ho¹t ®éng duy chØ cã ho¹t ®éng ký hîp ®ång víi n-íc ngoµi lµ phßng kh«ng ®¶m tr¸ch -Phßng cßn nhiÒu ho¹t ®éng kiÓm so¸t nhau, khèng chÕ nhau vi ph¹m nguyªn t¾c vÒ tÝnh biÖt lËp, ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng mua, nhËp, b¶o qu¶n,cÊp ph¸t vËt t- thuéc lÜnh vùc vËt t- hay phßng cßn phô tr¸ch nhËp,b¶o qu¶n, xuÊt thµnh phÈm mang b¸n. Phßng Kinh doanh Lµ phßng ban chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham m-u gióp ban l·nh ®¹o trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,c¸c ho¹t ®éng víi bªn ngoµi tõ mua b¸n Nguyªn VËt LiÖu ®Õn tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm.. Phèi hîp cïng c¸c phßng ban kh¸c theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. B¶ng 9: Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cña Phßng Kinh doanh Tr×nh ®é NhiÖm vô chuyªn m«n Chö V¨n Hoµ Tr-ëng phßng §¹i häc - Vi Mua b¸n vËt t-, kho vËt t-, c«ng t¸c thÞ tÝnh tr-êng, theo dâi gia c«ng phô tïng, ®«n ®èc c«ng nî trong vµ ngoµi n-íc §oµn Ph-¬ng Phã phßng §¹i häc Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý Th¶o c¸c phßng tiªu thô s¶n phÈm, lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, qu¶n lý kho thµnh phÈm Ph¹m BÝch Hµ Nh©n viªn §¹i häc Phô tr¸ch kÕ to¸n b¸n hµng, viÕt ho¸ ®¬n theo kÕ to¸n dâi b¸n hµng, doanh thu, qu¶n lý ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n tµi chÝnh, lËp chøng tõ b¸n hµng ban ®Çu Vò Duy Trô Nh©n viªn §¹i häc LËp chøng tõ ban ®Çu, kiÓm kª kho, tæng hîp NguyÔn H÷u TiÖp sè liÖu, c©n ®èi vËt t- cho s¶n xuÊt, qu¶n lý hîp ®ång mua hµng. V¨n H÷u §¹t Nh©n viªn Trung cÊp Mua vËt t- thiÕt bÞ Ph¹m Hång Phóc mua vËt t5 Nh©n viªn Thñ kho Trung cÊp Thñ kho vËt t-, thµnh phÈm STT Hä vµ tªn c¸n bé Chøc danh 1 2 3 4 5 6 7 15 Nh©n viªn Nh©n viªn vËn chuyÓn vµ b¸n hµng Trung cÊp vµ PTTH VËn chuyÓn hµng vµ b¸n hµng Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt Tham m-u cho cÊp trªn vÒ c¸c vÊn ®Ò KÕ ho¹ch s¶n xuÊt,®iÒu ®é s¶n xuÊt toµn C«ng ty. Phèi hîp cïng c¸c phßng ban kh¸c theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn VÒ ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cña Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt. 14 B¶ng10: Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cña Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt Tr×nh ®é NhiÖm vô chuyªn m«n Tr-ëng §¹i häc – TiÕng KÕ ho¹ch ng¾n, dµi h¹n, gia c«ng,chiÕn l-îc phßng Anh – Vi TÝnh ®Çu t-, tiÕp nhËn tÝnh to¸n tr¶ E-mail, giÊy tê ®Êu thÇu Phã phßng §¹i häc LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt Nh©n viªn1 §¹i häc Phô tr¸ch lªn kÕ ho¹ch gia c«ng, theo dâi tiÕn ®é gia c«ng Nh©n viªn2 §¹i Häc -Vi tÝnh DÞch vµ theo dâi E-mail vµ phiªn dÞch kh¸c Nh©n viªn3 Trung cÊp Lµm mÉu chµo hµng cho §an M¹ch Nh©n viªn4 §¹i häc Sè liÖu tiÕn ®é tån kho, tiªu thô, kiÓm kª th¸ng, quý, n¨m, b¸o c¸o thèng kª, theo dâi b¶o d-ìng söa ch÷a xe Nh©n viªn 5 Trung cÊp ¸p t¶i hµng Nh©n viªn 6 §¹i häc L¸i xe, b¶o d-ìng xe, söa ch÷a xe, ¸p t¶i hµng STT Hä vµ tªn c¸n bé Chøc danh 1 Vò Ph-¬ng Thuû 2 Ph¹m BÝch Hµ 3 NguyÔn Ngäc Anh 4 NguyÔn Quúnh Lan 5 NguyÔn Hång §iÖp 6 Bïi Kim Thôc 7 NguyÔn Hoµi Nam 8 NguyÔn Kim HiÖp NhËn xÐt: -Phßng ®· ®¶m ®-¬ng hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®ång thuËn víi chøc n¨ng cña phßng -Ngoµi ra phßng cßn phô tr¸ch chøc n¨ng lµm hµng mÉu (lµ chøc n¨ng cña Phßng Kü thuËt – c¬ ®iÖn) vµ ký hîp ®ång víi n-íc ngoµi (cña Phßng Kinh doanh) -VÒ tr×nh ®é chung cña phßng kh¸ cao víi 6 §H nh-ng víi NV6 NguyÔn Kim HiÖp tr×nh ®é §H ®-îc ph©n c«ng l¸i xe sù ph©n c«ng ®ã ®· l·ng phÝ n¨ng lùc,tr×nh ®é cña nh©n viªn nµy. Phßng Hµnh chÝnh y tÕ: Phô tr¸ch tham m-u cho Ban l·nh ®¹o tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc vÒ hµnh chÝnh, y tÕ vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c. Cô thÓ: - Phô tr¸ch kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - Phô tr¸ch phôc vô ¨n uèng cho c«ng nh©n viªn, tr«ng xe vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. - Phô tr¸ch c¸c thiÕt bÞ th«ng tin, ©m nh¹c, chuÈn bÞ hËu tr-êng cho c¸c cuéc häp. - Phèi hîp thùc hiÖn víi c¸c phßng ban kh¸c cã liªn quan cho c«ng viÖc cña m×nh. Phßng §¶m b¶o chÊt l-îng: Tham m-u cho Ban l·nh ®¹o c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. Phèi hîp cïng c¸c phßng ban kh¸c theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. 15 NhËn xÐt: -Nãi chung phßng ®· ®¶m b¶o kh¸ tèt c¸c nguyªn t¾c trong ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm -VÒ tr×nh ®é chung cña phßng lµ h¬i thÊp chØ víi 3 §H ®Æt ra vÊn ®Ò cho c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng trong thêi gian tíi. 2. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chñ yÕu trong C«ng ty. Ta nghiªn cøu chñ yÕu mèi quan hÖ cña n¨m phßng chøc n¨ng quan träng cña C«ng ty nh- sau: Phßng Tæ chøc - b¶o vÖ, Phßng Kinh doanh, Phßng Tµi vô, Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn. Phßng Kinh doanh: - Víi Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng, ký kÕt c¸c hîp ®ång b¸n hµng, sau ®ã Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lªn kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt vÒ nguyªn vËt liÖu. Phßng Kinh doanh sÏ ®i mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho vµ tæ chøc cÊp ph¸t ®Ó s¶n xuÊt. Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt tæ chøc cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ®iÒu ®é s¶n xuÊt sau ®ã giao cho Phßng Kinh doanh nhËp kho thµnh phÈm vµ Phßng Kinh doanh sÏ ®i giao theo c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng ®· ký kÕt. - Víi Phßng Tµi vô: Sau khi nhËn ®-îc nhu cÇu nguyªn vËt liÖu cña Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, Phßng Kinh doanh chñ ®éng t×m kiÕm nguån vµ th«ng tin sang Phßng Tµi vô nhËn kinh phÝ ®Ó tæ chøc ®i mua vµ bµn giao ho¸ ®¬n vÒ cho Phßng Tµi vô. Khi nhËn ®-îc thµnh phÈm, Phßng Kinh doanh tæ chøc b¸n hµng, nhËn tiÒn vµ viÕt ho¸ ®¬n giao vÒ cho Phßng Tµi vô. - Víi Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: C¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, Phßng Kinh doanh sÏ th«ng b¸o c¸c chØ tiªu th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm cho Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn. Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn sÏ tÝnh to¸n th«ng sè thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ ®-a ra c¸c chØ tiªu kü thuËt cu¶ s¶n phÈm ®Ó Phßng Kinh doanh tr¶ lêi kh¸ch hµng. Phßng Tµi vô: - Víi Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Sau khi Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lªn KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chuyÓn cho Phßng Tµi vô. Phßng Tµi vô sÏ lªn kÕ ho¹ch vÒ nguån vèn vµ huy ®éng vèn, tæ chøc cÊp ph¸t vèn khi c¸c phßng ban, c¸c bé phËn cã yªu cÇu. - Víi Phßng Kinh doanh: Sau khi nhËn ®-îc KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, Phßng Kinh doanh lªn ph-¬ng ¸n mua nguyªn vËt liÖu vµ yªu cÇu Phßng Tµi vô giao kinh phÝ ®Ó mua nguyªn vËt liÖu vµ chuyÓn ho¸ ®¬n cho Phßng Tµi vô. Sau khi b¸n hµng, Phßng Kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm thu tiÒn, lÊy ho¸ ®¬n giao l¹i cho Phßng Tµi vô. - Víi Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: Hµng n¨m c¨n cø vµo KHSXKD cña toµn C«ng ty, c¨n cø vµo thùc tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ t×nh h×nh thùc tÕ, Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn sÏ lªn b¸o c¸o vÒ c¸c c«ng t¸c, ho¹t ®éng cña m×nh nh-: vÊn ®Ò ®iÖn n-íc vµ nép tiÒn ®iÖn n-íc, vÊn ®Ò söa ch÷a b¶o d-ìng, trung tiÓu tu m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng, chÕ thö s¶n phÈm míi. Trong ®ã nªu lªn dù trï kinh phÝ cña c¸c c«ng t¸c vµ yªu cÇu Phßng Tµi vô cÊp kinh phÝ ®Ó chi tr¶. Sau khi Phßng Tµi vô xem xÐt tÝnh hîp lý cña b¸o c¸o sÏ duyÖt vµ cÊp kinh phÝ cho Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn. Phßng Kü 16 thuËt c¬ ®iÖn cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ ®óng theo b¸o c¸o vµ göi ho¸ ®¬n lªn Phßng Tµi vô. - Víi Phßng Hµnh chÝnh y tÕ: hµng n¨m c¨n cø vµo KHSXKD vµ t×nh h×nh thùc tÕ, Phßng Hµnh chÝnh y tÕ sÏ lªn kÕ ho¹ch vÒ c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng cña m×nh lªn c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c vÊn ®Ò nh-: kh¸m ch÷a bÖnh, kinh phÝ cho c¸c buæi häp, kinh phÝ cho nhµ ¨n, cho c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ cho c«ng t¸c l¸i xe, b¶o d-ìng xe. Yªu cÇu Phßng Tµi vô xem xÐt vµ cÊp kinh phÝ sau khi chi dïng Phßng Hµnh chÝnh y tÕ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o l¹i vµ chuyÓn ho¸ ®¬n lªn Phßng Tµi vô. Víi c«ng t¸c tr«ng xe, phÝ thu ®-îc bµn giao l¹i cho Phßng Tµi vô. Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: - Víi Phßng Tµi vô: Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m c¨n cø vµo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn lËp KHSXKD chuyÓn cho Phßng Tµi vô ®Ó xem xÐt, duyÖt vµ chuÈn bÞ vèn, cã ph-¬ng ¸n huy ®éng vèn khi cÇn thiÕt. Ngoµi ra, Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt cßn lªn c¸c b¸o c¸o thu chi cña c¸c ho¹t ®éng thuéc chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh yªu cÇu Phßng Tµi vô xem xÐt cÊp kinh phÝ, ®ång thêi chuyÓn l¹i ho¸ ®¬n. - Víi Phßng Kinh doanh: Hµng n¨m c¨n cø vµo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ lªn KHSXKD yªu cÇu Phßng Kinh doanh mua NVL vµ tæ chøc tiªu thô, ®ång thêi còng c¨n cø vµo b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thÞ tr-êng, t×nh h×nh mua b¸n NVL, thµnh phÈm. Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ lªn kÕ ho¹ch tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt, ®ång thêi giao thµnh phÈm cho Phßng Kinh doanh nhËp kho vµ mang ®i tiªu thô khi cã yªu cÇu. - Víi Phßng Tæ chøc b¶o vÖ: Sau khi Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lªn KHSXKD ®-îc cÊp trªn duyÖt, Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ chuyÓn KHSXKD lªn Phßng Tæ chøc b¶o vÖ ®Ó lªn kÕ ho¹ch tuyÓn dông, bè trÝ lao ®éng sao cho hîp lý vµ ®óng yªu cÇu, ®ång thêi c¨n cø vµo n¨ng lùc còng nh- nhiÖm vô cña phßng m×nh yªu cÇu, Phßng Tæ chøc b¶o vÖ tiÕn hµnh bæ sung nh©n sù, bè trÝ l¹i nh©n sù cho hîp lý vµ yªu cÇu Phßng Tæ chøc b¶o vÖ chi tr¶ l-¬ng, BHXH cho nh©n viªn khi cÇn thiÕt. - Víi Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: Sau khi nhËn vµ ph©n tÝch KHSX trong c¶ n¨m, tõng quý, tõng th¸ng, Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn lªn kÕ ho¹ch vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ chuyÓn cho Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lªn chiÕn l-îc ®Çu t-, ®ång thêi nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi vµ ®-a ra c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cña c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt triÓn khai xuçng c¸c ph©n x-ëng ®Ó s¶n xuÊt. Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: - Víi Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m, Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ lªn KHSXKD, Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn c¨n cø vµo ®ã mµ chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt nh- m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng, ®iÖn n-íc, ®ång thêi nghiªn cøu chÕ thö s¶n phÈm míi theo yªu cÇu cña Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Víi Phßng Kinh doanh: cïng phèi hîp ®Ó tr¶ lêi c¸c ®¬n hµng, chñ yÕu lµ vÒ ph-¬ng diÖn kü thuËt cho c¸c kh¸ch hµng. - Víi Phßng Tµi vô: c¨n cø vµo KHSXKD hµng n¨m vµ t×nh h×nh thùc tÕ, Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn lªn b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c cña m×nh kÌm dù trï kinh phÝ, yªu 17 cÇu Phßng Tµi vô phèi hîp cïng thùc hiÖn. Sau khi tiÕn hµnh chi tr¶, Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn göi ho¸ ®¬n lªn Phßng Tµi vô. Phßng Tæ chøc b¶o vÖ: - Víi Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: sau khi lªn KHSXKD, Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt chuyÓn lªn cho Phßng Tæ chøc b¶o vÖ tiÕn hµnh tuyÓn dông, bè trÝ s¾p xÕp c«ng viÖc cho nh©n viªn trong toµn C«ng ty, ®ång thêi b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh lao ®éng thùc tÕ cña C«ng ty ®Ó Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lªn KHSX KD cho phï hîp vµ tæ chøc ph¸t l-¬ng, th-ëng, BHXH... cho nh©n viªn Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô thùc tÕ cña tõng nh©n viªn. - Víi Phßng Tµi vô: lªn b¸o c¸o vÒ nh©n sù trong toµn C«ng ty còng nh- tõng phßng ban ph©n x-ëng, ®ång thêi lªn b¸o c¸o vÒ tæng quü l-¬ng, th-ëng BHXH ph¶i chi tr¶ trong kú vµ yªu cÇu Phßng Tµi vô xem xÐt cÊp kinh phÝ. Phßng Tµi vô còng lªn b¸o c¸o vÒ nh©n sù trong phßng trong kú ®Ó Phßng Tæ chøc b¶o vÖ cã c¬ së ®Ó chi tr¶ l-¬ng, th-ëng, BHXH... - Víi Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn,Phßng Hµnh chÝnh y tÕ, Phßng §¶m b¶o chÊt l-îng: c¸c phßng nµy c¨n cø vµo n¨ng lùc, vµo nhiÖm vô thùc tÕ cña m×nh lªn kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù trong kú b¸o c¸o lªn Phßng Tæ chøc b¶o vÖ tiÕn hµnh ®iÒu phèi nh©n viªn vµ cã kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶ l-¬ng th-ëng, BHXH cho c¸c nh©n viªn trong phßng ®¶m b¶o kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. 3. Tæ chøc th«ng tin trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Ta cã thÓ m« h×nh ho¸ sù trao ®æi th«ng tin b»ng s¬ ®å Th«ng tin tõ trªn xuèng: Nh÷ng quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng sÏ ®-îc truyÒn ®¹t xuèng Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t, sau ®ã Héi ®ång qu¶n trÞ cô thÓ ho¸ c¸c ph-¬ng h-íng cña §¹i héi cæ ®«ng thµnh c¸c v¨n b¶n cô thÓ vÒ ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng kinh doanh, ®Çu t- ph¸t triÓn, huy ®éng vèn, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña gi¸m ®èc, thÈm ®Þnh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh... C¸c quyÕt ®Þnh chØ thÞ, mÖnh lÖnh mµ Héi ®ång qu¶n trÞ ®-a ra sÏ ®-îc truyÒn ®¹t mét c¸ch chÝnh x¸c tíi gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc, lÊy th«ng tin vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty tõ c¸c phßng ban chøc n¨ng ®ång thêi c¨n cø trªn nh÷ng chØ thÞ, mÖnh lÖnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc vµ c¸c phè gi¸m ®èc gióp viÖc sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý kinh doanh vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sau ®ã, c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc sÏ ®-îc truyÒn ®¹t xuèng c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c bé phËn cña C«ng ty, c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm truyÒn ®¹t th«ng tin tíi c¸c nh©n viªn m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi tæ chøc thùc hiÖn viÖc theo dâi ¶nh h-ëng cña c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña bé phËn m×nh. 18 Th«ng tin tõ d-íi lªn: C¸c quyÕt ®Þnh tõ trªn xuèng tíi tõng nh©n viªn, tõng bé phËn trong toµn C«ng ty sÏ cã nh÷ng ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh nµy gÆp trôc trÆc th× c¸c nh©n viªn, bé phËn ®ã sÏ cã tr¸ch nhiÖm b¸o l¹i víi c¸c cÊp qu¶n lý cÊp trªn cña m×nh, sau ®ã c¸c cÊp qu¶n lý ®ã l¹i tæng hîp c¸c b¸o c¸o l¹i vµ th«ng b¸o cho c¸c cÊp cao h¬n. Cø nh- vËy, dßng th«ng tin ng-îc ®-îc ph¶n håi qua c¸c cÊp qu¶n lý ®Õn tËn cÊp qu¶n lý cao nhÊt. Cuèi cïng c¸c vÊn ®Ò trôc trÆc ph¸t sinh sÏ ®-îc ph©n c«ng tíi c¸c bé phËn xö lý theo thÈm quyÒn vµ cã c¸c ®iÒu chØnh thÝch hîp. HiÖn nay, vÊn ®Ò th«ng tin ®ang rÊt ®-îc chó träng trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin chñ yÕu lµ cña c¸c phßng ban trong tõng lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch. C¸c phßng ban sÏ theo dâi thu thËp c¸c th«ng tin, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ ®-a ra c¸c nhËn xÐt, sau ®ã, th«ng tin tíi c¸c phßng ban cã liªn quan. §Ó ®¶m b¶o cho vÊn ®Ò th«ng tin ®-îc nhanh chãng vµ th«ng suèt, C«ng ty ®· trang bÞ cho tÊt c¶ c¸c phßng ban cña C«ng ty m¸y vi tÝnh cã nèi m¹ng néi bé, riªng Phßng Tµi vô ®· cã phÇn mÒm kÕ to¸n qu¶n lý ®Ó tiÖn cho viÖc thu thËp vµ qu¶n lý th«ng tin kÕ to¸n. Ngoµi ra, tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ phôc vô th«ng tin nh- ®iÖn tho¹i, fax còng ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nhu cÇu th«ng tin, C«ng ty ®· lËp mét WebSite trªn m¹ng InterNet t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho c¸c kh¸ch hµng còng nh- c¸c ®èi t¸c, nhµ cung cÊp... truy cËp trao ®æi th«ng tin cÇn thiÕt víi C«ng ty. 4. Ph©n tÝch chÊt l-îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý C«ng ty cæ phÇn dÖt 10-10 Sau ®©y ta sÏ xem xÐt cô thÓ vÒ c¸c bé phËn cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña mçi c¸n bé qu¶n lý. §éi ngò qu¶n lý viªn cÊp cao: Tæng sè cã 9 ng-êi. §©y lµ sè l-îng c¸n bé trong Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ Ban Gi¸m §èc cña C«ng ty.Cô thÓ: - Héi ®ång qu¶n trÞ: HiÖn nay cã 6 ng-êi, trong ®ã cã 1 chñ tÞch, 1 phã chñ tÞch vµ 4 thµnh viªn. VÒ chøc n¨ng, tr×nh ®é, nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau(xem b¶ng 13) Nh- vËy, ta thÊy c¸c thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ ®Òu lµ nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é §H, tèt nghiÖp t¹i mét tr-êng, thËm trÝ hai tr-êng §H. §©y ®Òu lµ nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc ®iÒu hµnh vµ kinh nghiÖm qu¶n lý tèt, cã uy tÝn vµ phÈm chÊt tèt (tÊt c¶ trong sè hä ®Òu kiªm nhiÖm nh÷ng chøc vô quan träng trong C«ng ty vµ cña TP Hµ néi), cã tr×nh ®é vµ am hiÓu luËt ph¸p. Stt Hä tªn CB B¶ng 12: Héi ®ång qu¶n trÞ Chøc danh Tr×nh ®é 1 Vò §×nh LiÖu 2 Hoµng ThÞ ThuËn Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Phã Chñ tÞch 3 4 5 6 D-¬ng V¨n B×nh L-u §oan Trang TrÇn Kim ChÝnh NguyÔn V¨n Dòng Thµnh viªn Thµnh viªn Thµnh viªn Thµnh viªn §H TCKT Anh Ph¸p Kiªm nhiÖm BÝ th- §¶ng uû, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã phßng C«ng nghiÖp Së C«ng nghiÖp Hµ Néi §H KTQD Phã Gi¸m ®èc, Chñ tÞch C«ng ®oµn §H TCKT LuËt Phã G§, phã Chñ tÞch C«ng §oµn §H LuËt Tr-ëng Phßng Tæ chøc b¶o vÖ §H BK Tr-ëng Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn 19 - Ban kiÓm so¸t: HiÖn nay cã 3 ng-êi, trong ®ã cã 1 tr-ëng ban vµ 2 thµnh viªn. VÒ chøc n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c thµnh viªn trong Ban kiÓm so¸t ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: b¶ng 13: Ban kiÓm so¸t Stt 1 2 3 Hä tªn CB NguyÔn ThÞ Ph¸n TrÇn ThÞ Thuý Lan Chøc danh Tr-ëng ban Thµnh viªn Tr×nh ®é §¹i häc §¹i häc Chu ThÞ Thu Thµnh viªn §¹i häc Kiªm nhiÖm Chuyªn viªn côc vèn Chuyªn viªn phßng Tæ chøc c¸n bé Së C«ng nghiÖp Qu¶n ®èc ph©n x-ëng May 2 C¸c thµnh viªn trong Ban kiÓm so¸t ®Òu lµ nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é, n¨ng lùc còng nh- kinh nghiÖm trong ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý, ®¸p øng yªu cÇu cña Ban kiÓm so¸t vÒ nh©n sù. - Ban gi¸m ®èc: b¶ng 14: Ban gi¸m ®èc Stt 1 2 3 Hä tªn CB Vò §×nh LiÖu D-¬ng V¨n B×nh L-u §oan Trang Chøc danh G§ PG§ SX PG§ KD Tr×nh ®é §H TCKT §H KTQD §H TCKT Kiªm nhiÖm Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, BÝ th- §¶ng uû Chñ tÞch C«ng ®oµn, thµnh viªn H§QT Phã Chñ tÞch C«ng ®oµn, thµnh viªn H§QT Ban Gi¸m ®èc cã 3 ng-êi: 1 Gi¸m ®èc, 1 Phã Gi¸m ®èc kinh doanh, 1 Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt. Qua nghiªn cøu ta thÊy c¸c thµnh viªn cña ®éi ngò qu¶n lý viªn cÊp cao 100% c¸n bé ®Òu cã tr×nh ®é §H trë lªn, dµy d¹n trong qu¶n lý vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý ®iÒu hµnh tæ chøc. §éi ngò qu¶n lý viªn thõa hµnh §éi ngò qu¶n lý viªn thõa hµnh gåm cã 26 ng-êi víi: 7 tr-ëng phßng, 6 qu¶n ®èc, 7 phã phßng vµ 6 phã qu¶n ®èc cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn. B¶ng 15: §éi ngò qu¶n lý viªn thõa hµnh STT 1 2 3 4 Lo¹i c¸n bé Tæng sè l-îng Tr-ëng phßng Phã phßng Qu¶n ®èc ph©n x-ëng Phã Qu¶n ®èc ph©n x-ëng 7 7 6 6 Tr×nh ®é §¹i häc Trung cÊp 7 6 1 6 1 5 §éi ngò qu¶n lý viªn thùc hiÖn (qu¶n lý viªn cÊp thÊp) Gåm cã 46 ng-êi, tr×nh ®é tõ PTTH tíi §H, cã 13 ng-êi cã tr×nh ®é §H (b¶ng 17) Nh- vËy ta thÊy tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña bé m¸y qu¶n lý ®Òu gåm nh÷ng ng-êi cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc qu¶n lý cßn tr×nh ®é th× cã c¶ tõ PTTH ®Õn §H. TØ träng gi÷a qu¶n lý viªn cÊp cao vµ thõa hµnh lµ: 9/26 = 34,6% Tû träng gi÷a qu¶n lý viªn cÊp cao vµ tæng sè lao ®éng lµ: 9/440 = 2% Tû träng gi÷a qu¶n lý viªn ®iÒu hµnh víi tæng sè lao ®éng lµ: 26/440 = 6,6% Tû träng gi÷a qu¶n lý viªn cÊp thÊp trong tæng sè lao ®éng lµ: 46/440 = 10,5% 5. ChÕ ®é mét thñ tr-ëng cña C«ng ty a. Thùc chÊt ChÕ ®é mét thñ tr-ëng 20
- Xem thêm -