Tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty kd nhà số 3

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh LêI Më §ÇU Khi b-íc vµo nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n-íc th× mäi tæ chøc ,thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ,kh«ng cßn c¬ chÕ bao cÊp “ xin cho “.Thªm v¯o ®ã l¯ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng b-íc æn ®Þnh ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ sù ra nhËp AFTA tiÕn tíi c¾t gi¶m thuÕ trong quan hÖ bu«n b¸n gi÷a c¸c n-íc trong khèi .§Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t ®ã ,®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i tù ®æi míi ®Ó phï hîp ,thÝch nghi trong m«i tr-êng thay ®æi .Mét trong nh÷ng ®iÒu cÇn thay ®æi ®ã lµ sù s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n trÞ trong tæ chøc .Bëi lÏ bé m¸y qu¶n trÞ lµ bé phËn quan träng ®Ó ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÓu qu¶ .Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp lµ nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi hiÖu qu¶ cao ,sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cÊu thµnh s¶n xuÊt .§ång thêi t¹o ra bé m¸y gän nhÑ ,linh ho¹t n¨ng ®éng ,lu«n cã nh÷ng b-íc ®i ®óng ®¾n trong tõng giai ®o¹n theo ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. Sau thêi gian nghiªn cøu häc tËp ,trang bÞ kiÕn thøc t¹i tr-êng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh Doanh Nhµ Sè 3 em ®· chän ®Ò tµi : "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3 cïng víi qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ,thèng kª ,ph©n tÝch sè liÖu, ®· ®i vµo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3 nh»m gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt ,th¸o gì nh÷ng v-íng m¾c trong bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3. Ph¹m V¨n Hïng 1 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh Néi dung cña chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch-¬ng : Ch-¬ng I:Tæng quan vÒ c«ng ty Kinh Doanh Nhµ sè 3. Ch-¬ng II :C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3. Ph¹m V¨n Hïng 2 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh CH¦¥NG I TæNG QUAN VÒ C¤NG TY KINH DOANH NHµ Sè 3 1. giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 33/TTg ngµy 05/02/1993 cña Thñ t-íng chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn qu¶n lý quü nhµ ë thuéc Së h÷u Nhµ n-íc sang ph-¬ng thøc kinh doanh. T¹i ®iÒu 3 QuyÕt ®Þnh cã ghi: “ Giao Chñ tÞch UBND TØnh, Th¯nh phè trùc thuéc Trung ­¬ng s¾p xÕp tæ chøc l¹i c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý cho thuª nhµ thuéc ngµnh nhµ ®Êt ®Þa ph-¬ng thµnh c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc theo NghÞ ®Þnh 388 - H§BT ngµy 20/11/1991 cña Héi ®ång Bé tr-ëng ®Ó tæ chøc kinh doanh quü nhµ thuéc së h÷u Nhµ n-íc do ngµnh nhµ ®Êt ®Þa ph­¬ng qu°n lý “ C¨n cø NghÞ ®Þnh 61/CP ngµy 05/07/1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë. Ngµy 06/08/1994 UBND Thµnh phè Hµ néi ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 1581/Q§ - UB thµnh lËp C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 trªn c¬ së s¸t nhËp c¸c XÝ nghiÖp qu¶n lý nhµ cò ( XÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Thanh Xu©n 0 Kim Giang, xÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Tõ Liªm, xÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Gia L©m - §«ng Anh). C«ng ty kinh doanh nhµ sè 3 lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Së Tµi nguyªn m«i tr-êng vµ Nhµ ®Êt Hµ néi, thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi ph¸p luËt qui ®Þnh. Tªn c«ng ty :C¤NG TY KINH DOANH NHµ Sè3. Tªn Quèc TÕ : HOUSING BUSINESS COMPANY No3 Tªn ViÕt T¾t : HOBUCO3. - C«ng ty cã trô së giao dÞch t¹i: 212 TrÇn §¨ng Ninh- CÇu GiÊy- Hµ Néi. Ph¹m V¨n Hïng 3 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh -Tel: 04 . 8338021 _Fax: 04.8337992. _E_mail kdnd_hcl@fpt.vn _ Tµi kho¶n: 7933-0099B t¹i Ng©n hµng §Çu t- vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi _ Website: hanoihou.com. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh : _T- vÊn nhµ ®Êt ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n . _T- vÊn ®Çu t- ,x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông ,c«ng nghiÖp . _X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ,h¹ tÇng ®« thÞ vµ c¸c khu d©n c- . _LËp tæng mÆt b»ng quy ho¹ch ,thiÕt kÕ kÜ thuËt c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp . C«ng ty ho¹t ®éng theo ph-¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých Nhµ n-íc, lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých ng-êi lao ®éng, trong ®ã lîi Ých cña CNVC lµ ®éng lùc trùc tiÕp. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 1.2.1 Chøc n¨ng a/ LÜnh vùc qu¶n lý: - Tæ chøc tiÕp nhËn, qu¶n lý, ký hîp ®ång cho thuª nhµ thuéc quü nhµ cña Nhµ n-íc giao. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nhµ cña UBND Thµnh phè Hµ néi. b/ LÜnh vùc kinh doanh ph¸t triÓn nhµ: - C¶i t¹o, n©ng cÊp, më réng diÖn tÝch nhµ hiÖn ®ang ®-îc giao qu¶n lý ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. - Mua nhµ cña c¸c chñ së h÷u kh¸c ®Ó söa ch÷a c¶i t¹o, n©ng cÊp, t¨ng thªm diÖn tÝch ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. - Tæ chøc x©y dùng nhµ ë theo kÕ ho¹ch vµ qui ho¹ch ®-îc duyÖt. Khai th¸c quü ®Êt chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng cho khu ®Êt, x©y nhµ míi ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. Ph¹m V¨n Hïng 4 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh - Tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô t- vÊn nhµ ®Êt, th«ng tin m«i giíi nhµ cöa, thñ tôc hµnh chÝnh trong mua b¸n, chuyÓn nh-îng nhµ. - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë qui m« võa vµ nhá. 1.2.2 NhiÖm vô - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña C«ng ty, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng, tù bï ®¾p chi phÝ, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®-îc giao, lµm nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc trªn c¬ së khai th¸c hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng x· héi. Tæ chøc tèt ®êi sèng cho CBCN vµ mäi ho¹t ®éng x· héi. Cã kÕ ho¹ch båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp cña CBCNV. - Më réng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc. - B¶o vÖ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr-êng, tham gia viÖc gi÷ g×n an ninh trËt tù x· héi, lµm trßn nhiÖm vô quèc phßng, tu©n thñ ph¸p luËt, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o trung thùc theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña nhµ n-íc, b¶o toµn vµ kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng vèn cña C«ng ty. 2. c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Ph¹m V¨n Hïng 5 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh BiÓu 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty kinh doanh nhµ sè 3 Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc KT Phã Gi¸m ®èc HC Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi vô Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt XÝ nghiÖp kd nhµ Thanh Xu©n - Kim Giang Ghi chó: Phßng qu¶n lý nhµ Phßng TiÕp nhËn b¸n nhµ 61/N§ - CP XÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Tõ Liªm Quan hÖ chøc n¨ng Quan hÖ trùc tuyÕn Ph¹m V¨n Hïng QTKD - 6Tæng hîp 43A Phßng t- vÊn dÞch vô Phßng qu¶n lý c¸c dù ¸n Ban x©y dùng vµ kinh doanh nhµ XÝ nghiÖp kinh doanh nhµ Gia L©m - §«ng Anh Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh Víi tæng sè CBCNV toµn C«ng ty lµ: 601 ng-êi, Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 bao gåm: * Ban gi¸m ®èc C«ng ty - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc UBND Thµnh phè, tr-íc Gi¸m ®èc Së Nhµ ®Êt vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty. - Hai phã Gi¸m ®èc gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. * C¸c phßng chøc n¨ng cña v¨n phßng C«ng ty: 1). Phßng TCHC - Qu¶n lý tæ chøc c¸n bé cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng ph©n cÊp cña Së Nhµ ®Êt. - Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, thi ®ua khen th-ëng, kû luËt ®µo t¹o,... - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng. Ph¹m V¨n Hïng 7 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh 2). Phßng Tµ× vô BiÓu 2: S¬ ®å tæ chøc kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ë ®éi x©y dùng,ban qu¶n lý dù ¸n Ghi chó: : Quan hÖ trùc tuyÕn Nguån: Phßng tµi vô . - KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c thèng kª th«ng tin kÕ to¸n vµ hÖ thèng kinh tÕ trong C«ng ty, ph©n tÝch c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p cho l·nh ®¹o, trong kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖn tr-íc Gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt. Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n, ph©n c«ng nhiÖn vô cô thÓ cho tõng nh©n viªn. - KÕ to¸n tæng hîp: Lµ ng-êi phô tr¸ch c«ng viÖc kÕ to¸n, gi¶i quyÕt mäi viÖc khi kÕ to¸n tr-ëng ®i v¾ng. Mäi b¸o c¸o giÊy tê tõ c¸c ®éi, c«ng tr×nh dù ¸n ®Òu ph¶i qua kÕ to¸n tæng hîp xem xÐt vµ ®Ò lªn kÕ to¸n tr-ëng ký duyÖt. KÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn c¸c lÜnh vùc: KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n TSC§, kÕ to¸n gi¸ thµnh, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH, b¸o c¸o quyÕt to¸n. Ph¹m V¨n Hïng 8 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh -Thñ quü: cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt, xuÊt nhËp quü. -KÕ to¸n thanh to¸n: ®¶m nhËn viÖc thanh to¸n víi ng-êi mua, ng-êi b¸n vµ néi bé trong c«ng ty. -KÕ to¸n c¸c ®éi x©y dùng vµ ban qu¶n lý dù ¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c nghiÖp vô t¹i ®¬n vÞ m×nh, cã nghÜa vô b¸o sæ lªn phßng kÕ to¸n vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña kÕ to¸n trong C«ng ty vµ kÕ to¸n trong C«ng ty vµ kÕ to¸n tr-ëng. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong C«ng ty theo chÕ ®é hiÖn hµnh . - XÐt duyÖt c¸c kho¶n chi tiªu, qu¶n lý phÝ theo ®óng chÕ ®é. - LËp kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ víi Nhµ n-íc. 3). Phßng Qu¶n lý nhµ: - TiÕp nhËn vµ xÐt duyÖt c¸c yªu cÇu d©n nguyÖn, d©n sù cña c¸c XÝ nghiÖp chuyÓn lªn C«ng ty. - Tæ chøc h-íng dÉn nghiÖp vô cho c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc, h-íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy chÕ, v¨n b¶n ph¸p quy do Nhµ n-íc, UBND Thµnh phè, Së Nhµ ®Êt ®· ban hµnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng c«ng viÖc thuéc gãc ®é qu¶n lý nhµ. 4). Phßng KÕ ho¹ch kü thuËt: - LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nhµ thuéc së h÷u Nhµ n-íc tr×nh Së Nhµ ®Êt xÐt duyÖt. - KÕt hîp víi phßng Kinh tÕ tµi chÝnh ph©n bæ c¸c nguån vèn Söa ch÷a c¶i t¹o hµng n¨m cho c¸c XÝ nghiÖp theo kÕ ho¹ch ®-îc Gi¸m ®èc Së duyÖt. - KiÓm tra thiÕt kÕ dù to¸n tr-íc khi giao nhËn thÇu söa ch÷a c¶i t¹o, nghiÖm thu quyÕt to¸n c«ng tr×nh tr-íc khi ®-a vµo qu¶n lý söa dông theo sù ph©n cÊp cña C«ng ty. Ph¹m V¨n Hïng 9 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh - Thùc hiÖn vµ lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ph¸p lý ®Ó c¶i t¹o n©ng cÊp më réng diÖn tÝch nhµ C«ng ty ®ang qu¶n lý cho thuª nhµ b»ng nguån vèn kh¸c nhau. - XÐt duyÖt c¸c yªu cÇu xin phÐp x©y dùng, söa ch÷a c¶i t¹o cña c¸c hé d©n thuª nhµ vµ c¸c c¬ quan thuª nhµ ®Ó tr×nh KTST Thµnh phè xÐt duyÖt. - Tham m-u cho Ban Gi¸m ®èc mäi viÖc vÒ x©y dùng vµ söa ch÷a c¶i t¹o ph¸t triÓn nhµ trªn ®Þa bµn C«ng ty ®ang qu¶n lý. - KiÓm tra h-íng dÉn c¸c thñ tôc c¬ b¶n trong söa ch÷a duy tu vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®-îc Së vµ Thµnh phè giao. 5). Phßng TiÕp nhËn B¸n nhµ 61/N§_CP: - LËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ c«ng t¸c b¸n nhµ theo nghÞ ®Þnh 61 /N§_CP vµ tiÕp nhËn nhµ tù qu¶n xin chuyÓn giao. - Ph©n bæ kÕ ho¹ch b¸n nhµ, tiÕp nhËn nhµ cho c¸c XÝ nghiÖp. - Tham m-u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi tiÕp nhËn vµ B¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ n-íc. Ph¹m V¨n Hïng 10 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh * C¸c xÝ nghiÖp ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty BiÓu3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y xÝ nghiÖp Gi¸m ®èc XN PG§ kü thuËt PG§ hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n §éi méc Phßng vËt t- §éi ®iÖn, n-íc §éi s¾t thÐp Phßng kinh tÕ kü thuËt §éi nÒ §éi… Nguån:Phßng tµi vô. Ghi chó: : Quan hÖ trùc tuyÕn 1). C¸c XN Kinh doanh nhµ Thanh Xu©n ,_Kim Giang ,Tõ Liªm ,Gia L©m §«ng Anh - Tæ chøc vµ qu¶n lý tèt quü nhµ ®-îc C«ng ty giao vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ diÖn tÝch cho thuª, tæ chøc tèt viÖc thu tiÒn cho thuª nhµ. - LËp kÕ ho¹ch b¸n nhµ, tiÕp nhËn nhµ vµ c¸c kÕ ho¹ch dù to¸n kinh phÝ phôc vô c«ng t¸c b¸n nhµ theo nghÞ ®Þnh 61/N§_CP. - Thùc hiÖn viÖc b¸n nhµ theo ph©n cÊp cña C«ng ty trªn ®Þa bµn XÝ nghiÖp ®ang qu¶n lý vµ cho thuª. - Tæ chøc ®iÒu tra, kh¶o s¸t lªn ph-¬ng ¸n, dù to¸n söa ch÷a c¶i t¹o, ph¸t triÓn nhµ theo côm tuyÕn trong ®Þa bµn qu¶n lý ®-îc giao. Ph¹m V¨n Hïng 11 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh - Tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a c¶i t¹o nhµ ®¶m b¶o ®óng chÊt l-îng quy tr×nh , quy ph¹m kü thuËt, biÖn ph¸p an toµn thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng theo kÕ ho¹ch giao. - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ Nhµ n-íc. 2). Ban X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ: - Tæ chøc thi c«ng c¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ, dù to¸n vÒ söa ch÷a duy tu nhµ mµ C«ng ty giao. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ do C«ng ty giao. - ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chÕ ®é lËp hå së hoµn c«ng, b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ kÕt qu¶ h¹ch to¸n kinh doanh cña XÝ nghiÖp. - Chñ ®éng khai th¸c, nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cã qui m« võa vµ nhá. 3). V¨n phßng t- vÊn dÞch vô: - T- vÊn, dÞch vô mua, b¸n, cho thuª nhµ ®Êt. - T- vÊn thñ tôc ph¸p lý vÒ nhµ ®Êt. - Mua b¸n nhµ ®Ó c¶i t¹o, x©y dùng l¹i ®Ó kinh doanh, huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n vÒ nhµ ®Êt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña V¨n phßng. 4).Phßng qu¶n lÝ c¸c dù ¸n. Phßng qu¶n lÝ c¸c dù ¸n cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng ,tæ chøc vµ triÓn khai chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt ,chÊt l-îng c¸c c«ng tr×nh ,c«ng t¸c qu¶n lÝ m¸y mãc ,thiÕt bÞ vµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Ngoµi ra phßng cßn x©y dùng vµ chØ ®¹o c«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ, øng dông c«ng nghÖ míi ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ,x©y dùng quy ®Þnh, Ph¹m V¨n Hïng 12 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh h-íng dÉn, thùc hiÖn vµ chñ tr× ®Êu thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p trong toµn c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm vÒ vèn, tµi s¶n, trang thiÕt bÞ: Trong qu¸ tr×nh h¬n s¸u n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao ®óng chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. TÝnh ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Tæng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ: 94.490.429.300 ®. Vèn cña C«ng ty ®-îc h×nh thµnh b»ng lîi nhuËn thu ®-îc tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp. Hµng n¨m C«ng ty ®· nép cho Ng©n s¸ch Nhµ n-íc h¬n Hµng choc tû ®ång. Tµi s¶n cña C«ng ty bao gåm: Vèn l-u ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ v¨n phßng, ph-¬ng tiÖn ®i l¹i do UBND thµnh phè giao. Nãi chung cë së vËt chÊt trang thiÕt bÞ cña C«ng ty vÉn cßn s¬ sµi ch-a ®ñ ®Ó ®¸p øng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. BiÓu 4 : Nguån vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty Kinh Doanh Nhµ sè 3 §¬n vÞ : §ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 51.173.103.544 56.525.823.639 56.115.928.196 58.549.959.317 2.609.252.207 3.934.792.939 3.920.638.728 4.005.813.391 2/Ph¶i thu 27.309.016.689 32.933.629.254 31.066.307.445 31.540.685.479 3/Hµng tån kho 19.058.010.342 48.654.023.353 19.010.937.979 19.780.456.742 4/TSL§ kh¸c 3.996.824.306 4.003.378.093 3.118.044.044 3.026.532.976 B.Vèn cè ®Þnh 39.505.317.959 32.549.506.233 37.888.870.366 37.217.407.999 1/TSC§ 39.505.317.959 32.549.506.233 37.888.870.366 37.217.407.999 Tæng nguån vèn 90.678.421.503 93.075.329.872 94.004.798.562 94.670.896.557 A.Vèn l-u ®éng 1/TiÒn Nguån:Phßng tµi vô Theo b¶ng trªn ta thÊy n¨m 2001 vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ 90.678 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2002 nguån vèn kinh doanh ®· bÞ gi¶m 6,49% trong ®ã vèn cè ®Þnh gi¶m 18,61% vµ vèn l-u ®éng t¨ng 2,48%.N¨m 2003 l-îng vèn Ph¹m V¨n Hïng 13 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh cè ®Þnh t¨ng 15,66% vµ vèn l-u ®éng gi¶m 2,82% do ®ã tæng vèn t¨ng 929 triÖu ®ång t-¬ng øng t¨ng 4,02%.Sang n¨m 2004 tæng vèn kinh doanh t¨ng 666 triÖu ®ång hay t¨ng 2,77% trong ®ã vèn cè ®Þnh t¨ng 328 triÖu ®ång hay 3,3% vµ vèn l-u ®éng t¨ng 2,39%. B¶ng sè liÖu biÓu hiÖn sù t¨ng,gi¶m nguån vèn BiÓu 5 :Tèc ®é t¨ng ,gi¶m nguån vèn qua c¸c n¨m N¨m Tèc ®é t¨ng gi¶m vèn l-u ®éng Tèc ®é t¨ng gi¶m vèn cè ®Þnh Chªnh lÖch(tr®) % Chªnh lÖch(tr®) % 2002/2001 352 102,5 -1.955 81,38 2003/2002 -409 97,17 1.339 115,66 2004/2003 337 102,39 328 103,3 2.2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng: C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3 lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh nhµ nªn s¶n phÈm cña C«ng ty lµ nhµ cöa, ®Êt ®ai vµ c¸c dÞch vô vÒ nhµ ®Êt. Kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, c¸c hé d©n sinh sèng trªn ®Þa bµn c¸c QuËn Thanh Xu©n Kim Giang,Tõ Liªm Gia L©m §«ng Anh Do c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh d-íi sù chØ ®¹o cña Nhµ n-íc, qu¶n lý quü ®Êt c«ng cña Nhµ n-íc nªn cã rÊt nhiÒu thÕ m¹nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng, ho¹t ®éng ë ®©y theo tÝnh chÊt c«ng Ých. HiÖn t¹i nhu cÇu vÒ nhµ ë trªn ®Þa bµn ba QuËn ( Thanh Xu©n ,Kim Giang , ®«ng Anh, Tõ Liªm ) nãi riªng vµ toµn Thµnh phè nãi chung lµ rÊt lín. ViÖc di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó phôc vô cho viÖc x©y dùng ph¸t triÓn nhµ theo quy ho¹ch cña Thµnh phè còng rÊt cÇn nhiÒu diÖn tÝch nhµ ë míi ®Ó ®¸p øng. §ång thêi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2010 cña Thµnh uû Hµ néi vµ UBND Thµnh phè lµ rÊt lín. §Ó ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu trªn, C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 3lu«n Ph¹m V¨n Hïng 14 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh tËp trung qu¶n lý tèt quü nhµ hiÖn cã, lu«n khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån vèn ®Ó duy tr× söa ch÷a c¶i t¹o ph¸t triÓn nhµ, ®Çu t- x©y dùng c¸c khu nhµ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª, ®ãng gãp thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2000 - 2010 cña UBND Thµnh phè Hµ néi. ThÞ tr-êng nhµ ë lµ biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh ®iÒu hoµ gi÷a nhu cÇu víi tiªu dïng, gi÷a c¬ së vËt chÊt víi nguån vèn. C¬ chÕ thÞ tr-êng nhµ ë g¾n liÒn víi c¸c nh©n tè cè h÷u cña nã lµ gi¸ c¶, vÞ trÝ, chÊt l-îng, quan hÖ cung cÇu cña chu kú kinh tÕ. TÊt c¶ c¸c nh©n tè ®ã cã t¸c ®éng d-íi sù chi phèi cña c¸c qui luËt thÞ tr-êng vµ m«i tr-êng c¹nh tranh. Quan hÖ cung cÇu cßn ®iÒu tiÕt sö dông tiÒm n¨ng, môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng. Doanh nghiÖp nh- mét thùc thÓ sèng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. Thñ ®« Hµ néi mét trong nh÷ng Thµnh phè ®«ng d©n, mÊy chôc n¨m qua Nhµ n-íc ®· sím quan t©m ®Õn ®Õn vÊn ®Ò nhµ ë. Tõ n¨m 1954 trë vÒ tr-íc, quü nhµ ë cña Hµ néi chØ cã kho¶ng hai triÖu mÐt vu«ng, ®Õn gi÷a thËp kû s¸u m-¬i ( lóc cßn ®ang chiÕn tranh ) Nhµ n-íc cho x©y dùng thªm nh÷ng khu nhµ nhiÒu tÇng nh»m ®¸p øng sù gia t¨ng d©n sè nh- c¸c khu tËp thÓ NguyÔn C«ng Trø, Kim Liªn, Trung Tù, Tr-¬ng §Þnh vµ sau nµy lµ Gi¶ng Vâ, Thµnh C«ng, VÜnh Hå, NghÜa T©n, Thµnh Xu©n, khu chung c- míi nh- Nam Th¨ng Long, DÞch Väng ...®· lµm t¨ng thªm quü nhµ ë cña Thµnh phè lªn 6 riÖu mÐt vu«ng, kÓ c¶ nhµ t¹m tranh tre, nøa l¸. QuËn Thanh Xu©n cã ph-êng NguyÔn Tr·I gÇn 60 hé víi trªn 250 nh©n khÈu. Côm xãm liÒu cã trªn 100 hé gåm h¬n 500 nh©n khÈu. Ngay ë trung t©m QuËn Hoµn KiÕm ( phè §µo Duy Tõ ) còng cßn gÇn hai chôc hé sèng trong nh÷ng c¨n nhµ tù ph¸t mµ ®· h¬n mét chôc n¨m nay vÉn ch-a gi¶i quyÕt ®-îc..... PhÇn ®«ng nh÷ng ng­êi sèng ë c¸c khu nh¯ “ æ chuét ” l¯ c¸n bé, c«ng nh©n viªn Nhµ n-íc vµ nh÷ng ng-êi bu«n b¸n nhá, lµm nghÒ tù do nh- ®¸p xÝch l«, khu©n v¸c ë c¸c bÕn tµu xe vµ c¸c chî néi thµnh. Nhµ th-êng lµm mét tÇng, sè lîp ngãi, sè lîp t«n, nhùa hoÆc giÊy giÇu, nøa l¸. HÇu hÕt c¸c khu nhµ nµy kh«ng cã cèng r·nh hoÆc cã nh-ng ®· h- háng. N-íc th¶i ø ®äng g©y nªn Ph¹m V¨n Hïng 15 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh t×nh tr¹ng mÊt vÖ sinh, m«i tr-êng bÞ « nhiÔm. Mét trËn m-a to ®· g©y ra øng ngËp, lÇy léi ¶nh h-ëng ®Õn sinh ho¹t ®i l¹i cña nh©n d©n trong khu vùc. Do tû lÖ sinh ®Î cña Thµnh phè vÉn ë møc cao ( hiÖn nay trªn 18 phÇn ngµn) nªn nhu cÇu vÒ nhµ ë thuéc c¸c khu néi thµnh mçi n¨m ph¶i x©y dùng thªm tõ 160.000 m2 ®Õn 200.000 m2 míi ®¸p øng ®-îc mçi ®Çu ng-êi kho¶ng 4 m2. Trong khi ®ã n¨m x©y dùng nhiÒu nhÊt cña Thµnh phè míi chØ xÊp xØ 150.000 m2. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn cña thÞ tr-êng nhµ ë ViÖt nam, ta thÊy ®-îc c¬ héi ph¸t triÓn cña c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh nhµ lµ rÊt lín. C¸c Doanh nghiÖp kinh doanh nhµ cÇn ph¶i ®Çu t- ph¸t triÓn x©y dùng c¸c khu chung c-, c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c c¬ së h¹ tÇng c¸c khu chung c- cò, nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cho ng-êi d©n, ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ nhµ ë cña ng-êi d©n Thñ ®«. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nay mµ trong thêi gian qua mét sè c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhµ ®· ®Çu t- x©y dùng c¸c khu nhµ chung c- míi nh- khu chung c- cao cÊp §Çm TrÊu, khu chung c- L¸ng h¹, khu Nam Th¨ng Long. Trong lÜnh vùc X©y dùng , rµo c¶n vÒ vèn, c«ng nghÖ ®èi víi viÖc thµnh lËp mét doanh nghiÖp míi lµ rÊt lín nªn C«ng ty Ýt bÞ ®e do¹ vÒ c¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng, míi x©m nhËp vµo thÞ tr-êng x©y dùng. C¸c ®èi thñ chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c C«ng ty trong n-íc, c¸c C«ng ty n-íc ngoµi Ýt g©y ¶nh h-ëng do C«ng ty chñ yÕu tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh thuéc nhãm B,C. C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ®èi thñ ®Ó cã chÝnh s¸ch øng phã thÝch hîp. C¸c C«ng ty trong n-íc nh-: C«ng ty Kinh Doanh Nhµ sè 1,2: cã thÕ m¹nh trªn thÞ tr-êng Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn - C¸c C«ng ty, tæng c«ng ty x©y dùng trong n-íc - C¸c C«ng ty X©y dùng n-íc ngoµi chñ yÕu tham gia ®Êu thÇu vµ nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ( FDI, ODA,...) Ph¹m V¨n Hïng 16 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh - MÆc dï thµnh lËp ch-a l©u nh-ng c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l-îng , ngµy cµng thÝch øng víi c¬ chÕ míi, mét m« h×nh qu¶n lÝ gän nhÑ , khoa häc hiÖu qu¶ , c¸c bé phËn chøc n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng chÆt chÏ ,ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ tÝch cùc tham m-u cho ban l·nh ®¹o c«ng ty trong tæ chøc lao ®éng , cung øng vËt t- , gi¸m s¸t thi c«ng còng nh- trong qu¶n lý kinh tÕ .Lu«n t×m c¸ch tiÕp cËn thÞ tr-êng më réng quy m« kinh doanh, thu hót kh¸ch hµng vµ kÝ kÕt hîp ®ång x©y dùng lµ mét ®Ióm m¹nh cña c«ng ty KDPTN Hµ Néi. Bªn c¹nh nh÷ng c«ng tr×nh do tæng c«ng ty dao xuèng, c«ng ty lu«n vËn ®éng khuyÕn khÝch c¸c phßng ban, c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt t×m thªm c¸c c«ng tr×nh nhËn thÇu thi c«ng ®Òu ®-îc th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ. - C«ng ty ®Çu t- ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ cã hai ngµnh kinh doanh chÝnh, ngµnh x©y l¾p, thi c«ng x©y dùng, c«ng tr×nh h¹ tÇng vµ nhµ ë, xuÊt khÈu lao ®éng: C«ng ty rÊt n¨ng ®éng , cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn ®· thu hót ®-îc rÊt nhiÒu ®¬n ®Æt hµng vµ c¸c hîp ®ång kinh doanh .Tiªu biÓu nh- mét sè c«ng tr×nh C«ng ty ®· nhËn thÇu vµ thi c«ng : + Nhµ m¸y Sumi-Hanel_Sµi ®ång + H¹ tÇng khu Nam Thµnh C«ng. + Khu c«ng viªn §èng §a + H¹ tÇng bªn ngoµi sø qu¸n NhËt B¶n Ph¹m V¨n Hïng 17 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh 2.3.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng BiÓu sè 6. vÒ c¬ cÊu lao ®éng c«ng ty STT Tr×nh ®é 2001 2002 2003 2004 1 Kü s- kü thuËt 16 21 27 38 2 Kü s- kinh tÕ 2 3 4 5 3 KiÕn tróc s- 4 5 7 10 4 Trung häc 24 30 45 63 5 C«ng nh©n kü thuËt 158 155 176 189 Tay nghÒ bËc 5,6,7 69 88 101 155 Tay nghÒ bËc 4 53 79 93 121 Tay nghÒ bËc nhá h¬n 4 vµ lao ®éng phæ 36 85 155 203 206 466 579 601 Trong ®ã th«ng 6 Tæng sè Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy ®éi ngò c¸n bé lao ®éng tay nghÒ cña C«ng ty t-¬ng ®èi cao, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ nguån nh©n lùc, hÇu hÕt ®· qua ®µo t¹o c¬ b¶n, chØ cã Ýt lao ®éng phæ th«ng C«ng ty ký hîp ®ång ®Ó tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt ®Þa ph-¬ng, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng t¹i chç. Gi¶m thiÓu tèi ®a viÖc di chuyÓn lao ®éng phæ th«ng võa g©y khã kh¨n, võa kh«ng t¹o ®-îc lîi thÕ víi c¸c nhµ ®Çu t- ë nh÷ng c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt x· héi, phôc vô cho mét vïng, ®Þa ph-¬ng. Dùa trªn c¬ së nÒn t¶ng vÒ ®éi ngò lao ®éng, C«ng ty lu«n quan t©m vµ khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn tù n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ qua thùc tiÔn ho¹t ®éng ë c¸c c«ng tr×nh. §ång thêi cã chÝnh s¸ch -u tiªn göi ®i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh÷ng lao ®éng cã triÓn väng nh»m h-íng tíi c¸c môc tiªu l©u dµi. Môc tiªu chÊt l-îng lao ®éng, qu¶n lý lao ®éng n¨m 2005 cña C«ng ty thÓ hiÖn râ ®iÒu nµy. - §¶m b¶o c«ng t¸c chuyªn m«n phôc vô tèt cho c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt. Ph¹m V¨n Hïng 18 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh - TuyÕn lùc l-îng c¸n bé kü s- 50 ng-êi. - §µo t¹o tay nghÒ 120 ng-êi. - Tæ chøc lùc l-îng lao ®éng phï hîp. - X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn con ng-êi 2010, x©y dùng quy chÕ s¶n xuÊt, quy chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh. §-îc sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o C«ng ty céng víi sù phÊn ®Êu cña toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty liªn tôc t¨ng tr-ëng. Thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®-îc b¶o ®¶m vµ t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. BiÓu7: T×nh h×nh lao ®éng vµ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng n¨m 2004 STT 1 2 3 4 ChØ tiªu Tæng quü l-¬ng TiÒn l-¬ng TiÒn l-¬ng b×nh qu©n Thu nhËp Thùc hiÖn KÕ ho¹ch 2004 2003 11.934.594.366 9.425.564.970 8.753.818.396 1.000.000 1.030.000 980.000 Nguån:Phßng tµi vô 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhµ ë cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty lu«n lu«n ®¶m b¶o nh÷ng môc tiªu kinh doanh ®Ò ra, thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®ãng gãp ®èi víi Nhµ n-íc. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®-îc thùc hiÖn ë c¸c mÆt sau: 3.1. Ho¹t ®éng cho thuª nhµ t¹i C«ng ty. Víi tæng sè 28.882 Hîp ®ång thuª nhµ ®Ó ë t-¬ng ®-¬ng víi 708.508,18 m2 vµ 581 Hîp ®ång thuª nhµ cña c¸c c¬ quan t-¬ng ®-¬ng víi 249.575 m2 . KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng thu tiÒn cho thuª nhµ cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: Ph¹m V¨n Hïng 19 QTKD - Tæng hîp 43A Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh BiÓu 8: Ho¹t ®éng thu chi tiÒn thuª nhµ cña c«ng ty §¬n vÞ : ®ång TT ChØ tiªu 2002 2003 2004 I PhÇn thu 15.874.361.113 15.353.636.120 14.849.099.426 1 Thu tiÒn thuª nhµ ë 10.418.869.477 9.836.389.703 9.286.513.342 2 Thu tiÒn nhµ LVSXKD 5.355.471.373 5.517.803.540 5.684.728.690 3 Thu phÝ,kh¸c 30.825.263 17.273.183 9.679.043 4 Thu gãp vèn söa ch÷a 69.195.000 38.316.458 21.217.080 15.641.082.551 15.101.288.950 14.579.643.310 II PhÇn chi 1 Chi söa ch÷a c¶i t¹o 1.022.268.637 612.600.586 371.870.841 2 Chi phÝ qu¶n lý 3.659.777.489 3.760.733.090 3.863.787.920 3 Mua s¾m tµi s¶n C§ 49.693.999 23.597.533 11.183.084 4 Chi c«ng t¸c nhµ ®Êt 151.200.000 150.193.741 149.192.706 5 TrÝch 2 quü 220.000.000 157.426.019 163.908.369 6 Nép 60% KHCB nhµ ë 6.251.321.686 3.902.368 5.572.483 7 Nép 486.861.033 433.098.265 423.977.366 1.109.893.916 138.812.733 17.172.227 12.330.105 12.136.098 11.945.032 2.677.735.686 3.063.843.095 3.504.657.826 thuÕ DT nhµ LVSX 8 Nép thuÕ ®Êt 9 Nép thuÕ kh¸c 10 Nép 50% nhµ LVSX Nguån:Phßng Tµi Vô §ãng gãp vµo kÕt qu¶ trªn, XN Kinh doanh nhµ Thanh Xu©n cã møc doanh thu cao nhÊt ( N¨m 2004 ®¹t 18,458 tû ®ång chiÕm 61%). §øng thø 2 lµ XN Tõ Liªm ( N¨m 2004 ®¹t 16,162 tû ®ång chiÕm 38 % ). Cßn l¹i lµ XN §«ng Anh chiÕm 2%. Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy doanh thu tiÒn thuª nhµ cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ t-¬ng ®èi lín so víi 2 C«ng ty trong Së cã cïng chøc n¨ng nh- C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 1 vµ sè 2. §iÒu ®ã chøng tá r»ng Ban l·nh ®¹o C«ng ty còng nh- ®éi ngò c¸n bé thu ng©n viªn ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c thu tiÒn thuª nhµ. V× lµ c¬ quan qu¶n lý quü nhµ cña Nhµ n-íc, diÖn Ph¹m V¨n Hïng 20 QTKD - Tæng hîp 43A
- Xem thêm -