Tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty tnhhnn 1 thành viên cơ khí hà nội

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi xu híng toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp th× sù c¹nh tranh cña mçi c«ng ty mçi doanh nghiÖp ®Ó tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh lµ hÕt søc khã kh¨n. Mçi doanh nghiÖp ®Òu cÇn cã nh÷ng nguån lùc nhÊt ®Þnh.Tµi chÝnh lµ mét nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo. Song ®Ó nguån lùc ®ã trë thµnh vò khÝ s¾c bÐn - thÕ m¹nh riªng cã cña doanh nghiÖp m×nh th× kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu cña qu¶n trÞ tµi chÝnh. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c trªn sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ cã ®îc lîi thÕ trong c¹nh tranh.Qua ph©n tÝch tµi chÝnh gióp ta cã ®îc nh÷ng th«ng tin h÷u hiÖu cho ho¹t ®éng qu¶n trÞ ; Gióp cho nhµ qu¶n trÞ thÊy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, nguy c¬; Gióp c¸c nhµ ®Çu t cã nh÷ng th«ng tin c¬ së cho cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t cña m×nh... Ph©n tÝch tµi chÝnh cã mét vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. ChÝnh v× thÊy ®îc tÇm quan träng ®ã nªn t«i quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi trªn. Th«ng qua viÖc hÖ thèng ho¸ lÝ luËn vµ ph¸t triÓn c¸c lÝ luËn ¸p dông vµo thùc tiÔn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. T«i hy väng sÏ cã ®îc mét sè nh÷ng khuyÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ë c«ng ty. Trong ph¹m vi chuyªn ®Ò: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. Qua c¸c sè liÖu thu thËp ®îc tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh: B¶ng tæng kÕt tµi s¶n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c n¨m tõ 1996 ®Õn n¨m 2000. B»ng c¸c ph¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch; so s¸nh; to¸n kinh tÕ chuyªn ®Ò ®îc bè côc nh sau: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh 3 phÇn: PhÇn I: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ mét néi dung quan träng ®Ó qu¶n trÞ tèt c«ng t¸c tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III: Mét sè khuyÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi. Do tr×nh ®é , kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ néi cã h¹n, nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ mäi ngêi. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn I Ph©n tÝch tµi chÝnh mét néi dung quan träng ®Ó qu¶n trÞ tèt c«ng t¸c tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp I. Thùc chÊt vµ néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp 1. ý nghÜa, môc ®Ých cña ph©n tÝch tµi chÝnh Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã g¾n víi c¸c dßng lu©n chuyÓn tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ hiÓu qu¶n trÞ ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng x¸c ®Þnh vµ t¹o ra c¸c nguån vèn tiÒn tÖ cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh liªn tôc víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng. Mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ tæng thÓ nh÷ng ph¬ng ph¸p cho phÐp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ vµ ®¸nh gÝa doanh nghiÖp mét c¸ch chÝnh x¸c. ý nghÜa cña ph©n tÝch tµi chÝnh lµ: Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin h÷u hiÖu cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, gióp hä cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kh¶ n¨ng sinh lêi, còng nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tr¶ nî, rñi ro tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nã gióp cho c¸c nhµ ®Çu t sö dông cã hiÖu qu¶ nguån ®Çu t, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng th«ng qua c¸c th«ng tin thu ®îc qua ph©n tÝch tµi chÝnh; Gióp cho nhµ ®Çu t còng nh nh÷ng ngêi sö dông kh¸c trong viÖc ®¸nh gi¸ sè tiÒn, thêi gian, tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña kho¶n thu tiÒn mÆt dù kiÕn cæ tøc hoÆc tiÒn l·i cña kho¶n ®Çu t . V× dßng tiÒn cña doanh nghiÖp liªn quan mËt thiÕt víi dßng tiÒn cña hä. Lµ c¬ së cho viÖc dù b¸o tµi chÝnh. §ång thêi lµ c«ng cô cho viÖc kiÓm so¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.Gióp cho nhµ qu¶n trÞ cã nh÷ng c¬ së dÓ lùa chän ph¬ng ¸n tèi u vµ ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng, tiÒm 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨ng cña doanh nghiÖp. §©y chÝnh lµ môc tiªu quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh. 2. Mét sè néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh 2.1. Ph©n tÝch vèn vµ nguån vèn Th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu gi÷a vèn vµ nguån vèn, gióp cho ta cã ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp tèt hay xÊu. 2.2. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n Nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 2.3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh Th«ng qua c¸c sè liÖu thu thËp ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô cÇn thiÕt ta cã thÓ ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.4. Ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×n tµi chÝnh Qua c«ng t¸c ph©n tÝch ®Ó lµm næi bËt kh¶ n¨ng ®øng v÷ng trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n , kh¶ n¨ng t¨ng trëng, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu tríc m¾t vµ l©u dµi, kh¶ n¨ng chèng ®ì tríc t×nh tr¹ng khã kh¨n kÐo dµi vµ kÕt luËn chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Khi ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ta cã thÓ sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau, tuú theo ®iÒu kiÖn, nhu cÇu ®ßi hái mét hoÆc hai hay kÕt hîp nhiÒu c¸c ph¬ng ph¸p cïng mét lóc. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch bao gåm 3.1. Ph¬ng ph¸p chi tiÕt: Lµ ph¬ng ph¸p khi ph©n tÝch dùa trªn c¸c sè liÖu cô thÓ chi tiÕt theo bé phËn cÊu thµnh theo thêi gian vµ theo ®Þa ®iÓm sau ®ã so s¸nh gi÷a chóngvíi nhau vµ møc ®é ¶nh hëng ®Õn tæng thÓ ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2. Ph¬ng ph¸p so s¸nh Lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch. Ph¬ng ph¸p nµy cho thÊy c¸c biÕn ®éng c¸c trong kho¶n môc trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh râ rµng h¬n, khi sè lîng cña c¸c kho¶n môc ®ã trong c¸c kú liªn tiÕp nhau ®îc s¾p xÕp trªn c¸c cét kÕ tiÕp nhau trong cïng mét b¸o c¸o. §Ó ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i thèng nhÊt c¸c chØ tiªu nh: néi dung, ph¬ng ph¸p, thêi gian, ®¬n vÞ tÝnh to¸n. Vµ tuú theo môc ®Ých ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh kú gèc so s¸nh. Gèc so s¸nh cã thÓ chän gèc thêi gian: Kú kÕ ho¹ch, kú tríc, cïng kú n¨m tríc... hoÆc kh«ng gian: So s¸nh víi ®¬n vÞ kh¸c cïng ngµnh, thÞ trêng kh¸c cña ®¬n vÞ... Kú ®îc lùa chän lµm gèc so s¸nh gäi lµ kú gèc, cßn kú ph©n tÝch lµ kú ph©n tÝch. C¸c trÞ sè cña chØ tiªu lµ trÞ sè cña kú t¬ng øng. Khi so s¸nh ngêi ta thêng tiÕn hµnh so s¸nh: - So s¸nh b»ng sè tuyÖt ®èi: Cho ta biÕt ®îc khèi lîng , quy m« vît( +) hay hôt( - ) cña c¸c chØ tiªu kú ph©n tÝch víi kú gèc. - So s¸nh b»ng sè t¬ng ®èi: Ph¶n ¸nh kÕt cÊu mèi quan hÖ, tèc ®é ph¸t triÓn vµ møc ®é cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Trong ph©n tÝch thêng sö dông c¸c lo¹i sè t¬ng ®èi sau: + Sè t¬ng ®èi ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch + Sè t¬ng ®èi kÕ ho¹ch + Sè t¬ng ®èi ®éng th¸i + Sè t¬ng ®èi hiÖu suÊt - So s¸nh sè b×nh qu©n: §Ó ph¶n ¸nh ngêi ta tÝnh ra sè b×nh qu©n b»ng c¸ch san b»ng mäi chªnh lÖch vÒ trÞ sè cña mäi chØ tiªu. Ph¬ng ph¸p nµy cho thÊy doanh nghiÖp ®ang ë vÞ trÝ nµo cña nghµnh. 3.3. Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ: Khi ph©n tÝch xu híng vµ møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ngêi ta sÏ lo¹i trõ ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè kh¸c. Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ ®îc sö dông trong ph©n tÝch díi hai d¹ng: -Thay thÕ liªn hoµn: Lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè b»ng c¸ch thay thÕ lÇn lît vµ liªn tiÕp c¸c nh©n tè. Tõ gi¸ trÞ kú gèc sang gi¸ trÞ kú ph©n tÝch sau ®ã c¸c trÞ sè cña c¸c chØ tiªu víi nhau. §Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cña thay thÕ liªn hoµn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +S¾p xÕp c¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña chóng ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch ph¶i tu©n theo thø tù tõ nh©n tè sè lîng ®Õn nh©n tè chÊt lîng. +Thay thÕ gi¸ trÞ cña tõng nh©n tè ¶nh hëng, cã bao nhiªu nh©n tè th× thay thÕ bÊy nhiªu lÇn. Gi¸ trÞ cña nh©n tè ®· thay thÕ sÏ gi÷ nguyªn gi¸ trÞ kú ph©n tÝch cho ®Õn lÇn thay thÕ cuèi cïng. +Tæng hîp ¶nh cña c¸c nh©n tè vµ so s¸nh víi sè biÕn ®éng cña chØ tiªu. -Sè chªnh lÖch: §iÒu kiÖn ¸p dông gièng ph¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn chØ kh¸c nhau ë chç ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh háng cña nh©n tè nµo th× trùc tiÕp dïng sè chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ kú ph©n tÝch so s¸nh víi kú gèc cña nh©n tè ®ã. 3.4. Ph¬ng ph¸p liªn hÖ Trong s¶n xuÊt kinh doanh mäi kÕt qu¶ kinh doanh ®Òu cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau gi÷a c¸c mÆt, c¸c bé phËn... §Ó lîng ho¸ mèi liªn hÖ ®ã ta thêng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p liªn hÖ: - Liªn hÖ c©n ®èi: lµ liªn hÖ gi÷a hai mÆt cña c¸c yÕu tè vµ qu¸ tr×nh kinh doanh, gi÷a tæng sè vèn vµ tèng sè nguån vèn, gi÷a nguån thu huy ®éng vµ t×nh h×nh sö dông c¸c quü... Dùa vµo nguyªn t¾c nµy cã thÓ x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè cã quan hÖ tæng sè b»ng liªn hÖ c©n ®èi. - Liªn hÖ trùc tuyÕn: lµ mèi liªn hÖ gi· c¸c chØ tiªu ph©n tÝch theo mét híng. VÝ dô : Lîi nhuËn cã mèi liªn hÖ cïng chiÒu víi lîng hµng b¸n ra. Liªn hÖ phi tuyÕn lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu trong ®ã møc ®é liªn hÖ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc tû lÖ vµ vµ chiÒu híng lu«n biÕn ®æi. 3.5.Ph¬ng ph¸p håi quy, t¬ng quan §©y lµ ph¬ng ph¸p cña to¸n häc ®îc vËn dông trong ph©n tÝch kinh doanh ®Ó biÓu hiÖn vµ ®¸nh gi¸ mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Ph¬ng ph¸p t¬ng quan: lµ sù quan s¸t quan s¸t gi÷a mét tiªu thøc lµ kÕt qu¶ víi mét hoÆc nhiÒu tiªu thøc nguyªn nh©n. Ph¬ng ph¸p håi quy: Lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é biÕn thiªn cña tiªu thøc kÕt qu¶ theo sù biÕn thiªn cña tiªu thøc nguyªn nh©n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ph©n tÝch tµi chÝnh §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh chóng ta ph¶i tiÕn hµnh qua c¸c bíc: Thu thËp , xö lÝ th«ng tin, dù ®o¸n vµ ra quyÕt ®Þnh. V× vËy cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng sau ®©y lµ mét sè nh©n tè chñ yÕu 1. Nh÷ng nh©n tè ph¸t sinh tõ bªn trong 1.1. Nguån nh©n lùc §©y lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu. V× nã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c«ng t¸c nµy. Muèn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, th× cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é, ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nµy. Bëi hä míi chÝnh lµ lùc lîng chñ yÕu ®Ó quyÕt ®Þnh c«ng viÖc sÏ diÔn ra nh thÕ nµo. Hä cã thÓ lµm gi¶m bít c¸c c¸c phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh thêi gian, tiÒn cña... Ngîc l¹i nÕu ta kh«ng chó träng nhiÒu tíi nh©n tè nµy nã sÏ thµnh mét hµng rµo c¶n trë lín cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. 1.2. Trang thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ Ngµy nay khoa häc ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh vµ ®îc øng dông vµo mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi, vµ nã gãp phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ. øng dông khoa häc vµ kü thuËt vµo c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh lµ rÊt cÇn thiÕt bëi: Nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt sÏ gióp cho c«ng t¸c qu¶n lÝ còng nh thùc hiÖn ®iÒu hµnh trë nªn ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng, khoa häc, cã ®é chÝnh x¸c cao, tèn Ýt nh©n lùc... ViÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ khoa häc vµo c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ gióp cho c¸c c¸n bé cã thÓ cËp nhËt ®îc nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, gi¶m bít c¸c khèi lîng c«ng viÖc b»ng lao ®éng thñ c«ng, rót ng¾n thêi gian, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng...ChÝnh v× vËy nã trë thµnh nh©n tè ¶nh hëng lín tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ë doanh nghiÖp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3. Bé m¸y qu¶n trÞ: §©y lµ mét nh©n tè cã ¶nh hëng rÊt quan träng tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh: Nã cã thÓ thóc ®Èy sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña c«ng t¸c nµy vµ gióp ph©n tÝch tµi chÝnh trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc cña qu¶n trÞ tµi chÝnh v× : Ngêi l·nh ®¹o cã thÊu hiÓu ®îc tÇm quan träng, vµ hiÓu râ ®îc c«ng t¸c trªn sÏ cã sù ®Çu t ®óng cho c«ng t¸c nµy. 2. Nh÷ng nh©n tè ph¸t sinh tõ bªn ngoµi M«i trêng kinh doanh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng rÊt nhiÒu tíi c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh môc ®Ých lµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cho c¸c ®èi t¸c cã liªn quan. NÕu m«i trêng kinh doanh æn ®Þnh sÏ trë thµnh mét nh©n tè thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. Ngîc l¹i sù bÊt æn ®Þnh cña m«i trêng kinh doanh sÏ t¹o sù khã kh¨n cho c«ng t¸c kinh doanh vµ gi¸n tiÕp ¶nh hëng tíi ph©n tÝch tµi chÝnh. MÆt kh¸c c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cßn lµ sù dù b¸o tríc vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh còng nh tõ ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ thÊy râ ®îc ®iÓm m¹nh, hay yÕu cña doanh nghiÖp tríc nh÷ng sù biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh. Kinh doanh lu«n ph¶i g¾n víi m«i trêng cña m×nh, viÖc thu thËp c¸c th«ng tin tõ m«i trêng sÏ trë nªn rÊt h÷u Ých cho c«ng t¸c trªn. III. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1. C¸c tµi liÖu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh 1.1. B¶ng c©n ®èi tµi chÝnh b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh: Lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh theo c¸ch ph©n lo¹i vèn vµ nguån h×nh thµnh vèn ®îc cÊu t¹o díi d¹ng b¶ng c©n ®èi sè d c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. - KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh + Bªn tr¸i lµ tµi s¶n cã: Tøc gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o thuéc quyÒn qu¶n lÝ vµ sö dông cña doanh nghiÖp cã thÓ tËp hîp thµnh: .Vèn cè ®Þnh (tµi s¶n cè ®Þnh- TSC§). .Vèn lu ®éng (tµi s¶n lu ®éng- TSL§) .Vèn thanh to¸n( tµi s¶n thanh to¸n- TSTT) 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Bªn ph¶i lµ tµi s¶n nî: Lµ gi¸ trÞ c¸c nguån h×nh thµnh nªn c¸c lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp cã thÓ tËp hîp thµnh: . Nguån vèn chñ së h÷u( Vèn cña doanh nghiÖp cã) . Nguån vèn vay: Vay dµi h¹n, Vay ng¾n h¹n. Gi¸ trÞ bªn cã, nî cña b¶ng c©n ®èi bµng nhau ®óng theo sè liÖu ®Çu kú vµ cuèi kú 1.2. B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: Lµ b¶n b¸o c¸o thu, chi trong mét thêi kú t¬ng øng nã thÓ hiÖn tËp hîp c¸c kho¶n thu chi vµ kÕt qu¶ kinh doanh, §©y lµ mét th«ng tin mµ c¸c nhµ bá vèn rÊt quan t©m v× nã ph¶n ¸nh sinh ®éng toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuú theo hÖ thèng kÕ to¸n mµ cÊu t¹o b¶ng b¸o c¸o kinh doanh cã thÓ kh¸c nhau, nhng nh×n chung lµ b¸o c¸o vÒ sù chªnh lÖch gi÷a doanh thu tiªu thô vµ c¸c kho¶n chi phÝ, c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n lîi nhuËn dßng vµ phÇn t¸i tÝch luü gåm: - Doanh thu tiªu thô - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ chung - Lîi nhuËn kh¸c - Lîi nhuËn tríc thuÕ - Lîi nhuËn sau thuÕ - C¸c quü ph©n phèi (c¶ quü dù phßng) - Lîi nhuËn t¸i tÝch luü. Ngoµi ra ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ so s¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp; Ngêi ta cã thÓ dông c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña ngµnh nh chØ tiªu trung b×nh chØ tiªu cao nhÊt mµ doanh nghiÖp trong nghµnh ®ang dÉn ®Çu. 2. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch 2.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh qua b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh Khi ®¸nh gi¸ ta xem xÐt phÇn tµi s¶n vµ phÇn nguån vèn. Dùa vµo c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh trong phÇn tµi s¶n cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nhµ qu¶n trÞ kh¸i qu¸t quy m« vèn vµ c¬ cÊu vèn, quan hÖ gi÷a n¨ng lùc s¶n xuÊt víi tr×nh ®é sö dông vèn cña doanh nghiÖp. PhÇn nguån vèn: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + XÐt vÒ mÆt kinh tÕ: C¸c chØ tiªu thuéc phÇn nguån vèn trong b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh thÓ hiÖn c¸c nguån h×nh thµnh tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn cã. + XÐt vÒ mÆt ph¸p lÝ: §©y lµ c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ vÒ mÆt vËt chÊt cña doanh nghiÖp ®èi víi ®èi tîng cÊp vèn cho doanh nghiÖp (Nhµ níc, cæ ®«ng, nhµ ®Çu t, ng©n hµng...) C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh trong nguån vèn cña b¶ng c©n ®èi nhµ qu¶n trÞ cã thÓ biÕt ®îc kÕt qu¶ cña tõng nguån vèn trong tæng nguån vèn hiÖn cã. Nã còng ph¶n ¸nh thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua tØ lÖ c¬ cÊu vèn gi÷a vèn chñ vµ c«ng nî. B¶ng c©n ®èi tµi chÝnh lµ tµi liÖu quan träng ®èi víi viÖc nhiªn cøu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2.2. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ViÖc ®¸nh gi¸ nµy cho ta biÕt kh¸i qu¸t kÕt qu¶ thu chi trong doanh nghiÖp cho ta biÕt ®îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú kÕ to¸n nhÊt ®Þnh. 2.3. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang vµ ph©n tÝch theo chiÒu däc Ph©n tÝch theo chiÒu ngang vµ chiÒu däc lµ hai c«ng cô trong ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh qua b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh, vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. - Ph©n tÝch theo chiÒu ngang (chªnh lÖch ®Çu n¨m, cuèi n¨m, ®Çu kú, cuèi kú): Nh»m ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tõng chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh còng nh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh gi÷a c¸c kú so s¸nh. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang cho ta biÕt sù biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc nhng cha cung cÊp cho ta mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc trong tæng tµi s¶n hay tæng nguån vèn hoÆc cha cho ta biÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu víi doanh thu thuÇn. §Ó thÊy ®îc mèi quan hÖ nµy cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch theo chiÒu däc. Ph©n tÝch theo chiÒu däc: Lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n môc hoÆc chØ tiªu ®Òu ®îc so s¸nh víi tæng tµi s¶n hoÆc doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh tØ lÖ kÕt cÊu cña tõng kho¶n môc, chØ tiªu trong tæng sè. Qua ®ã cã thÓ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¸nh gi¸ ®îc sù biÕn ®éng so víi quy m« chung, gi÷a cuèi kú so víi ®Çu kú. C¸ch ph©n tÝch nµy kh«ng nh÷ng ¸p dông trong trêng hîp so s¸nh gi÷a hai kú, mµ cßn ¸p dông trong trêng hîp so s¸nh gi÷a nhiÒu kú kh¸c nhau, hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau. 3. Ph©n tÝch c¸c chØ sè tµi chÝnh ViÖc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éngkinh doanh cña mét doanh nghiÖp ngêi ta sö dông c¸c chØ sè tµi chÝnh, c¸c chØ sè nµy ®îc thiÕt kÕ ®Ó chØ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn, kho¶n môc cÊu thµnh trong b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tÝnh c¸c chØ tiªu nµy cho ta biÕt ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. So s¸nh c¸c chØ sè nµy víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nghµnh thêng cho chóng ta nh÷ng con sè thèng kª ®Çy ý nghÜa, gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ®¸nh gi¸ ®îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp m×nh. 3.1. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ph¶n ¸nh c¸c tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn nhanh chãng ë møc gi¸ hîp lÝ vµ vÞ trÝ linh ho¹t cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp ®¸p óng ®îc tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong vßng mét n¨m. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n chØ ra mèi quan hÖ gi÷a tiÒn mÆt vµ c¸c tµi s¶n lu ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. a. Tû xuÊt thanh to¸n hiÖn hµnh Nã chØ ra ph¹m vi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®îc ®¶m b¶o chi tr¶ b»ng c¸c tµi s¶n lu ®éng. c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ lµ chØ tiªu trung b×nh cña ngµnh, mçi mét ngµnh ®Òu cã mét chØ sè thanh to¸n hiÖn hµnh nhng nh×n trung chØ sè nµy b»ng mét th× doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n, hay t×nh h×nh tµi chÝnh b×nh thêng- kh¶ quan. Tµi s¶n lu ®éng Tû xuÊt thanh to¸n hiÖn hµnh= ------------------------Tæng nî ng¾n h¹n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b. Tû xuÊt thanh to¸n nhanh Tû xuÊt thanh to¸n nhanh lµ tû sè gi÷a c¸c kho¶n môc cña tµi cã hiÖn hµnh cã thÓ chuyÓn nhanh thµnh tiÒn mÆt víi tµi s¶n nî hiÖn hµnh. C¸c kho¶n môcnµy lµ tiÒn mÆt, ®Çu t ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu vµ phiÕu nî ph¶i thu. Trªn thùc tÕ chØ sè nµy > 0.5 th× t×nh h×nh thanh to¸n lµ t¬ng ®èi kh¶ quan, nÕu chØ sè nµy < 0.5 th× doanh nghiÖp cã thÓ gÆp khã kh¨n trong trong viÖc thanh to¸n. Tuy nhiªn tû xuÊt nµy qu¸ cao l¹i ph¶n ¸nh t×nh h×nh kh«ng tèt v× vèn b»ng tiÒn nhiÒu vßng quay tiÒn chËm lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö vèn. Tµi s¶n lu ®éng - Hµng tån kho Tû xuÊt thanh to¸n nhanh= --------------------------------------Tæng nî ng¾n h¹n c. Tû xuÊt thanh to¸n cña vèn lu ®éng ChØ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n lu ®éng. Thùc tÕ cho thÊy nÕu chØ sè nµy > 0.5 hoÆc < 0.1 ®Òu kh«ng tèt th× sÏ g©y ø ®äng vèn hoÆc thiÕu tiÒn ®Ó thanh to¸n. Tæng sè vèn b»ng tiÒn Tû xuÊt thanh to¸n cña VL§ = ---------------------------Tæng tµi s¶n lu ®éng 3.2. C¸c chØ sè vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng C¸c chØ sè vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng ®¸nh gia chu kú kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. a. C¸c chØ sè vÒ hµng dù tr÷: - Sè vßng lu©n chuyÓn hµng dù tr÷: nhu cÇu lu©n chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp còng bÞ ¶nh hëng bëi ®é dµi thêi gian hµng ho¸ ë trong kho. §iÒu nµy cã thÓ tÝnh ®îc b»ng c¸ch tÝnh sè vßng lu©n chuyÓn hµng dù tr÷ lµ sè lÇn mµ hµng ho¸ tån trong kho trung b×nh ®îc b¸n trong kú kÕ to¸n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ sè cao thêng ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt. NÕu ®øng gãc ®é vèn lu©n chuyÓn doanh nghiÖp cao, thêng ®ßi hái vèn ®Çu t thÊp h¬n cho hµng tån kho so víi doanh nghiÖp kh¸c cã cïng møc doanh thu nhng cã chØ sè thÊp. MÆt kh¸c sè vßng lu©n chuyÓn hµng tån kho rÊt cao th× viÖc duy tr× møc tån kho thÊp cã thÓ khiÕn cho møc tån kho ®ã kh«ng ®ñ ®¸p øng c¸c hîp ®ång ngay cña kú sau vµ ®iÒu nµy cã thÓ kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éngkinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ vèn hµng b¸n Sè vßng lu©n chuyÓn hµng dù tr÷= ------------------------------Gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho - Sè ngµy dù tr÷ hµng ho¸ ( sè ngµy cña mét vßng quay kho hµng): 365 ngµy Sè ngµy dù tr÷ hµng ho¸ = --------------------------------Hµng tån kho b×nh qu©n b. C¸c chØ sè vÒ tµi s¶n lu ®éng (TSL§) tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§ ) - Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng: ChØ sè nµy cho ta biÕt mét ®ång vèn lu ®éng lµm ra ®îc mÊy ®ång doanh thu. Tæng doanh thu thuÇn Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng= ---------------------------Vèn lu ®éng b×nh qu©n - Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng: ChØ sè nµy cho ta biÕt mét ®ång vèn lu ®éng lµm ra ®îc mÊy ®ång lîi nhuËn thuÇn hay l·i. Lîi nhuËn thuÇn( l·i gép) Søc sinh cña vèn lu ®éng = ------------------------------Vèn lu ®éng b×nh qu©n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng: Cho ta biÕt tµi s¶n lu ®éng quay ®îc mÊy vßng trong kú. NÕu vßng quay t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ngîc l¹i. Tæng doanh thu thuÇn Sè vßng quay cña vèn lu ®éng = ----------------------------Vèn lu ®éng b×nh qu©n - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: ChØ sè nµy cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn. Tæng doanh thu thuÇn Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = ----------------------------------- Søc sinh lîi cña tµi s¶nNguyªn cè ®Þnh:gi¸Cho métTSC§ ®ång tµ s¶n b×nhbiÕt qu©n cè ®Þnh lµm ra mÊy ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lîi cña TSC§ = ---------------------------------Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ - SuÊt hao phÝ cña tµi s¶n cè ®Þnh: ChØ sè nµy cho biÕt ®Ó ®¹t ®îc mét ®ång doanh thu cÇn bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Nguyªn gi¸ TSC§ SuÊt hao phÝ cña TSC§ = -----------------------Doanh thu thuÇn - Tû suÊt ®Çu t: Lµ tØ sè gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh trªn tæng tµi s¶n, tû sè nµy lu«n nhá h¬n mét. Tµi s¶n cè ®Þnh Tû xuÊt ®Çu t = ---------------------Tæng tµi s¶n 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tû suÊt tù tµi trî: Cho biÕt vèn tù cã cña doanh nghiÖp dïng ®Ó trang bÞ cho tµi s¶n cè ®Þnh lµ bao nhiªu. Doanh nghiÖp cã tû xuÊt nµy lín h¬n mét lµ doanh nghiÖp cã tµi chÝnh m¹nh. Vèn chñ së h÷u tû suÊt tµi trî = -----------------------Tµi s¶n cè ®Þnh - HÖ sè quay vßng cña tµi s¶n: ChØ sè nµy cho biÕt hiÖu qu¶ cña tµi s¶n ®Çu t. ThÓ hiÖn qua doanh thu thuÇn cña tµi s¶n ®Çu t. c. C¸c chØ sè vÒ c¸c kho¶n thu - Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu: §¸nh gi¸ tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu cña doanh nghiÖp thµnh tiÒn mÆt. NÕu c¸c kho¶n ph¶i thu ®îc thu håi nhanh th× hÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ cao. Nãi chung th× ®iÒu nµy tèt v× nã cã nghÜa lµ c«ng ty kh«ng ph¶i ®Çu t nhiÒu vèn vµo c¸c kho¶n ph¶i thu. Tuy nhiªn hÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ cao, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ ph¬ng thøc tÝn dông qu¸ h¹n chÕ th× sÏ ¶nh hëng kh«ng tÝch cùc ®Õn khèi long tiªu thô. Doanh thu thuÇn Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = ----------------------------------C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n - Kú thu tiÒn (Sè ngµy cña doanh thu cha thu): Ph¶n ¸nh sè ngµy thu tiÒn cña mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu. 365 ngµy Kú thu tiÒn = --------------------------------------Sè vßng quay c¸c kho¶n thu d. C¸c chØ sè vÒ nguyªn vËt liÖu - Tû suÊt lu©n chuyÓn nguyªn liÖu(NL): ChØ sè nµy cho ta biÕt sè lÇn nguyªn vËt liÖu dù tr÷ b×nh qu©n ®îc sö dông trong kú. Chi phÝ cho NL ®· sö dông Tû suÊt lu©n chuyÓn NL = ------------------------------------Lîng NL dù tr÷ b×nh qu©n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sè vßng lu©n chuyÓn nguyªn liÖu ®a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Chi phÝ cho hµng ho¸ ®· s¶n xuÊt Sè vßng lu©n chuyÓn NL = -----------------------------------NL dù tr÷ b×nh qu©n e. C¸c chØ tiªu vÒ c¸c kho¶n ph¶i tr¶: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trong kú C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ cho mua hµng = ----------------------Hµng mua Hµng mua Hµng ph¶i mua trung b×nh trªn ngµy = -----------------Sè ngµy C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Kho¶n ph¶i tr¶ cho hµng mua theo ngµy = ---------------------------Lîng hµng mua TB trªn ngµy Tæng sè nî ph¶i tr¶ Tû lÖ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trªn c¸c kho¶n ph¶i thu = ---------------------Tæng c¸c kho¶n ph¶i thu NÕu chØ sè nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn cµng nhiÒu vµ ngîc l¹i. f. C¸c chØ sè vÒ marketing Ngêi ta da ra mét l¹ot c¸c chØ sè ®Ó xem xÐt Doanh thu b¸n hµng  = ----------------------------------Sè lîng nhu cÇu kh¸ch hµng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ sè trªn ph¶n ¸nh sù ®¸p øng nhu cÇu cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng Chi phÝ hµnh tr×nh  = -------------------------Sè ngµy hµnh tr×nh Cho biÕt c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc lu©n chuyÓn Chi phÝ b¸n hµng  = -------------------------Doanh thu b¸n hµng Ph¶n ¸nh chi phÝ cÇn ®¸p øng cho b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng  = -----------------------------Sè phiÕu b¸n hµng Cho biÕt hiÖu xuÊt cña b¸n hµng Sè nhu cÇu  = -------------------Sè ngµy b¸n hµng 3.3. C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi C¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng t×m kiÕm thu nhËp cho doanh nghiÖp nã lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ, c¸c nhµ ®Çu t, chñ nî... quan t©m theo dâi. Chóng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, còng nh ®Ó so s¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ møc l·i cña c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i. Thu nhËp lµ thíc ®o quan träng nhÊt vµ duy nhÊt trong viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi. a. C¸c chØ sè vÒ sè d lîi nhuËn b¸n hµng Ph¶n ¸nh mçi ®ång doanh thu ®em l¹i bao nhiªu lîi nhuËn L·i gép Lîi nhuËn tÕ biªn gép = --------------------------------Doanh thu tiªu thô thuÇn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cho biÕt mét ®ång doanh thu mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn gép. L·i tõ ho¹t ®éng Lîi tÕ biªn ho¹t ®éng = ------------------------------------Doanh thu tiªu thô thuÇn Cho biÕt doanh nghiÖp ®· duy tr× chi phÝ hoÆc ®· c¶i thiÖn ®îc gi¸ b¸n so víi chi phÝ . L·i rßng Lîi nhuËn tÕ biªn rßng = --------------------------------Doanh thu tiªu thô thuÇn Cho biÕt mét ®ång doanh thu lµm ra bao nhiªu thu nhËp b. C¸c chØ sè vÒ hoµn vèn ®Çu t - Hoµn vèn tæng tµi s¶n: Cho biÕt kh¶ n¨ng thùc hiÖn chøc n¨ng cña ban qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp trong viÖc sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®Ó lµm ra lîi nhuËn L·i rßng Hoµn vèn tæng tµi s¶n = ----------------------------B×nh qu©n tæng tµi s¶n - Hoµn vèn cæ phÇn: Ph¶n ¸nh sù thÊt b¹i hay thµnh c«ng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp trong viÖc tèi ®a ho¸ viÖc hoµn vèn cho c¸c cæ ®«ng trªn c¬ së vèn ®Çu t cña hä t¹i doanh nghiÖp L·i rßng Hoµn vèn cæ phÇn = --------------------------------B×nh qu©n vèn cæ phÇn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hoµn vèn ®Çu t chung(ROI): §©y lµ thíc ®o tæng qu¸t kh¶ n¨ng thùc hiÖn chøc n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn dßng Lîi nhuËn dßng DT tiªu thô thuÇn ROI = ------------------ = ----------------------- x -------------------Toµn bé vèn DT tiªu thô thuÇn Tæng sè vèn Hoµn vèn ®Çu t ROI cã thÓ ®¹t ®îc b»ng c¸ch: + C¶i thiÖn n¨ng lùc ho¹y ®éng( t¨ng sè d ho¹t ®éng) + C¶i thiÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng (t¨ng vßng quay cña vèn) + KÕt hîp n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ 3.4. C¸c chØ sè vÒ møc t¨ng trëng a. Doanh sè tiªu thô: lµ sè phÇn tr¨m t¨ng trëng h»ng n¨m cña doanh thu. b. Thu nhËp: lµ sè phÇn tr¨m t¨ng trëng hµng n¨m vÒ lîi nhuËn rßng. c. Lîi nhuËn cæ phÇn: Lµ sè phÇn tr¨m t¨ng trëng hµng n¨m vÒ lîi nhuËn cæ phÇn. d. TiÒn l·i cæ phÇn: Sè phÇn r¨m t¨ng trëng hµng n¨m cña tiÒn l·i cæ phÇn Gi¸ cæ phÇn trªn thÞ trêng e. ChØ sè gi¸ trªn thÞ trêng = -----------------------------------Lîi nhuËn cæ phÇn Nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n tèt chØ sè nµy sÏ cao Cæ tøc cæ phiÕu f. ChØ sè cæ tøc = -------------------------Sè cæ phiÕu thêng Cho biÕt cæ tøc chia cho mçi cæ phiÕu lµ bao nhiªu 3.5. C¸c chØ sè vÒ thu nhËp cæ phiÕu a. NÕu doanh nghiÖp chØ ph¸t hµnh cæ phiÕu thêng th× ta cã L·i rßng Thu nhËp mçi cæ phiÕu thêng = --------------------------------B×nh qu©n sè cæ phiÕu thêng ®ang lu hµnh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b. NÕu doanh nghiÖp ph¸t hµnh c¶ cæ phiÕu u ®·i tÝch luü kh«ng chuyÓn ®æi ta cã c«ng thøc sau: L·i rßng - Cæ tøc cæ phiÕu u ®·i Thu nhËp mçi cæ phiÕu thêng = -------------------------------------B×nh qu©n sè cæ phiÕu thêng ®ang lu hµnh c. NÕu doanh nghiÖp ph¸t hµnh nhiÒu lo¹i chøng kho¸n kh¸c nhau nÕu cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu thêng nh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu u ®·i, cæ phiÕu lùa chän( uû quyÒn) vµ c¸c chøng kho¸n kh¸c cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu thêng trong trêng hîp nh vËy thu nhËp mçi cæ phiÕu ®îc ph©n tÝch nh sau: - Thu nhËp c¬ b¶n mçi cæ phiÕu: Sù tr×nh bµy dùa trªn c¬ së sè cæ phiÕu thêng ®ang lu hµnh vµ nh÷ng chøng kho¸n vÒ b¶n chÊt t¬ng ®¬ng víi cæ phiÕu thêng vµ cã kÕt qu¶ lµ gi¶m thu nhËp trªn mçi cæ phiÕu. - Thu nhËp ®· lµm gi¶m toµn bé mçi cæ phiÕu: §©y lµ h×nh thøc cho biÕt sù t¸c ®éng lµm gi¶m thu nhËp trªn mçi cæ phiÕu Thu nhËp c¬ b¶n mçi cæ phiÕu Thu nhËp thuÇn tuý sau khi ®· nép thuÕ - Cæ tøc cæ phiÕu u ®·i cña cæ phiÕu t¬ng ®¬ng cæ phiÕu thêng + L·i vµ cæ tøc cña nh÷ng chøng kho¸n ®îc coi nh t¬ng ®¬ng víi cæ phiÕu thêng = -------------------------------------------------------------------------B×nh qu©n sè lîng cæ phiÕu thêng ®ang lu hµnh + Cæ phiÕu ph¸t hµnh bëi nh÷ng chøng kho¸n t¬ng ®¬ng cæ phiÕu thêng Thu nhËp ®· Thu nhËp thuÇn tuý - Cæ tøc cæ phiÕu u ®·i + L·i vµ cæ tøc cña nh÷ng gi¶m toµn chøng kho¸n gi¶ ®Þnh ®· ®îc chuyÓn g©y ra thu nhËp gi¶m bé cña mçi = --------------------------------------------------------------------------------cæ phiÕu B×nh qu©n sè lîng cæ phiÕu ®ang lu hµnh + TÊt c¶ c¸c cæ phiÕu thêng ph¸t hµnh ngÉu nhiªn 20
- Xem thêm -