Tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty tnhh minh trí.

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** Lêi nãi ®Çu Drucker, mét nhµ kinh tÕ häc ®· nãi: “qu¶n lý kinh doanh kh«ng ph¶i lµ nhiÖm vô thÝch øng mµ lµ mét nhiÖm vô s¸ng t¹o. Cã nghÜa lµ t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ thay ®æi chóng khi cÇn thiÕt h¬n lµ thÝch øng víi chóng mét c¸ch ngoan ngo·n vµ thô ®éng”. Nh­ vËy, qu¶n lý cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Ngµy nay, qu¶n lý võa lµ khoa häc võa lµ nghÖ thuËt, nã ®ang lµ vÊn ®Ò thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ng­êi. Mét x· héi ®­îc cÊu t¹o nªn tõ nh÷ng gia ®×nh. Mét nÒn kinh tÕ ®­îc t¹o nªn tõ nh÷ng doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó chøng tá nÒn kinh tÕ n­íc ®ã m¹n. Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng trong ®ã cã ý nghÜa quan träng lµ viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®ã phï hîp víi c¸c quy ®Þnh, quy m« cña mçi doanh nghiÖp. GS.TS TrÇn Anh TuÊn cho r»ng: “qu¶n lý lµ nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thiÕt ph¶i ®­îc thùc hiÖn khi con ng­êi kÕt hîp víi nhau trong c¸c tæ chøc nh»m thµnh ®¹t nh÷ng môc tiªu chung”. Còng nh­ nhiÒu ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ, ngµnh may mÆc cã vai trß rÊt lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. May mÆc lµ ngµnh cã tõ l©u ë ViÖt Nam vµ mÆt hµng nµy cña chóng ta ®· cã mÆt ë rÊt nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­ NhËt, §øc, TiÖp Kh¾c vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü…. Trong sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh c«ng ty TNHH Minh TrÝ ®ang nç lùc ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Nh»m thùc hiÖn vµ ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶I tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh­ng mét con tµu ch¹y tèt th× ph¶i cã ng­êi cÇm l¸i v÷ng ch¾c. Do vËy, bé m¸y qu¶n lý lµ vÊn ®Ò ®­îc c«ng ty rÊt quan t©m. Víi thêi gian kiÕn tËp t¹i c«ng ty TNHH Minh TrÝ em ®· nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy vµ ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m “Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty TNHH Minh TrÝ.” 1 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** PhÇn I Lý luËn chung vÒ qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp I.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n. NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× viÖc tèi ­u ho¸ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ®èi víi tõng doanh nghiÖp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n cµng ®Æt ra cÊp thiÕt. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña bé m¸y qu¶n lý, do ®ã bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn ph¸t triÓn th× ph¶I x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp. ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc cña nã. V× vËy, nghiªn cøu mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong nghiÖp lµ cÇn thiÕt. 1.Mét sè kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 1.1.Qu¶n lý . VÊn ®Ò qu¶n lý ®­îc ®Ò cËp rÊt l©u trong lÞch sö. Cho ®Õn nay ®· cã rÊt nhiÒu häc thuyÕt kh¸c nhau vÒ qu¶n lý. Cã häc thuyÕt xuÊt hiÖn tõ thêi cæ nh­ Aristot, Platon; cã häc thuyÕt cña tr­êng ph¸i cæ ®Ión nh­ A. Smith, D. Ricardo; häc thuyÕt vÒ lao ®éng cña C.Mac. Lªnin ®· tõng nãi: “khoa häc qu¶n lý lµ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn tèi quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña c¸c n­íc kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo sù kh¸c nhau vÒ ý thøc chÝnh trÞ”. Sau nµy ®i ®«i víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, cña lùc l­îng s¶n xuÊt, chóng ta l¹i thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng häc thuyÕt vÒ qu¶n lý trong c«ng nghiÖp nh­ F.W.Taylor, Henri Fayol. Qu¶n lý lµ mét ph¹m trï cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng. C.Mac ®· coi sù xuÊt hiÖn cña qu¶n lý nh­ lµ mét kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuyÓn nhiÒu lao ®éng, nhiÒu qu¸ tr×nh lao ®éng c¸ biÖt, t¶n m¹n, ®éc lËp víi nhau thµnh mét qu¸ tr×nh lao ®éng x· héi ®­îc phèi hîp l¹i. ¤ng viÕt: “bÊt cø lao ®éng x· héi hay lao ®éng chung nµo mµ tiÕn hµnh trªn quy m« kh¸ lín ®Òu yªu cÇu cã sù chØ ®¹o ®Ó ®Iòu hoµ ho¹t ®éng c¸ nh©n. Sù chØ ®¹o ®ã ph¶I lµm chøc n¨ng chung, tøc lµ chøc n¨ng ph¸t sinh tõ sù kh¸c nhau gi÷a sù vËn ®éng chung cña c¬ thÓ s¶n xuÊt. Víi nh÷ng vËn ®éng c¸ nh©n cña nh÷ng khÝ qu¶n ®éc lËp hîp thµnh c¬ së. Mét nh¹c sÜ ®éc tÊu th× tù ®Iòn kiÓn lÊy m×nh nh­ng mét dµn nh¹c th× ph¶i cã nh¹c tr­ëng”. Nh­ vËy Mac ®· chØ ra r»ng chøc n¨ng cña qu¶n lý thÓ hiÖn ë sù kÕt hîp mét c¸ch hîp lý c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt, ë chç x¸c lËp mét sù ¨n khíp vÒ ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng riªng biÖt. Nõu chøc n¨ng nµy kh«ng ®­îc thùc hiÖn th× qu¸ tr×nh hîp lý cña lao ®éng hîp t¸c kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®­îc. C.Mac viÕt: “Mäi h×nh th¸i s¶n xuÊt ®Òu sinh ra nh÷ng quan hÖ qu¶n lý riªng cña nã…”. Ho¹t ®éng qu¶n lý trong x· héi sÏ mang dÊu Ên cña x· héi ®ã. Nã cã mçi quan hÖ chÆt chÏ víi chÕ ®é së h÷u vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh tõ chÕ ®é x· héi ®ã. Ngµy nay, khoa häc qu¶n lý cµng trë nªn quan träng vµ cã nhiÒu quan ®Ióm qu¶n lý kh¸c nhau tïy thuéc vµo ®èi t­îng qu¶n lý vµ ph¹m vi qu¶n lý. 2 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** -Theo lÜnh vùc s¶n xuÊt: qu¶n lý ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, lùa chän c¸c biÖn ph¸p ®Ó chØ huy, phèi hîp, ®Iòu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh b»ng nh÷ng c«ng cô qu¶n lý nh­: kÕ ho¹ch ®Þnh møc, thèng kª kÕ to¸n, ph©n tÝch kinh doanh, th«ng tin kinh tÕ … ®Ó s¶n xuÊt ®¸p øng ®­îc ba yªu cÇu: + Yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ thêi ®Ióm. +§¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. + T«n träng ph¸p luËt Nhµ n­íc. - Theo lÜnh vùc kinh doanh: qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã tæ chøc, cã tÝnh h­íng ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t­îng qu¶n lý nh»m duy tr× tÝnh tråi cña hÖ thèng, sö dông mét c¸ch tèt nhÊt c¸c tiÒm n¨ng c¬ héi cña hÖ thèng ®ã ®Ó ®­a hÖ thèng ®ã ®Õn mét môc tiªu ®· ®Þnh trong ®Iòu kiÖn m«i tr­êng lu«n biÕn ®éng X¸c ®Þnh Chñ thÓ qu¶n lý Môc tiªu qu¶n lý §èi t­îng qu¶n lý Thùc hiÖn S¬ ®å 1:S¬ ®å qu¶n lý Ngoµi ra, qu¶n lý cã thÓ hiÓu lµ qu¸ tr×nh phèi hîp chØ huy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c kh©u, c¸c bé phËn ®¶m b¶o ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn. Qu¶n lý cßn ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng mét c¸ch cã hÖ thèng, cã tæ chøc ®Õn tËp thÓ nh÷ng ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp víi nhiÖm vô liªn kÕt nh÷ng môc tiªu x¸c ®¸ng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®Õn ý ®å vÒ c«ng viÖc hay ho¹t ®éng cã liªn quan vµ ®­a ra quyÒn h¹n cã thÓ lµm ®­îc ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. Theo quan ®iÓm chung nhÊt, qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã tæ chøc, cã môc ®Ých ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n(trªn c¬ së vÜ m«) vµ doanh nghiÖp (trªn c¬ së vi m«) b»ng mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, x· héi vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó t¹o ra c¸c biÖn ph¸p thuËn lîi nhÊt thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra tr­íc ®ã. Thùc chÊt cña qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng lªn hµnh vi cña mçi c¸ nh©n nhê ®ã t¹o thµnh hµnh vi chung cã søc m¹nh t¹o lªn søc m¹nh cho c¶ hÖ thèng. * Ph©n biÖt qu¶n lý vµ qu¶n trÞ : 3 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** Qu¶n trÞ lµ mét thuËt ng÷ võa cã nghÜa lµ qu¶n lý võa cã nghÜa lµ qu¶n trÞ nh­ng chñ yÕu víi nghÜa lµ qu¶n trÞ. Cho nªn vÒ thùc chÊt cã thÓ t¹m coi qu¶n lý lµ thuËt ng÷ ®­îc dïng ®Ó chØ viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, cßn qu¶n trÞ lµ thuËt ng÷ ®­îc hiÓu lµ c¸c ®iÒu khiÓu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chñ doanh nghiÖp vµ c¸c chuyªn gia qu¶n lý ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh. Do ®ã qu¶n trÞ lµ sù t¸c ®éng cã tæ chøc, cã h­íng ®Þnh cña chñ thÓ qu¶n trÞ lªn ®èi t­îng bÞ qu¶n trÞ nh»m ®¹t môc tiªu ®Æt ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr­êng. Chñ thÓ qu¶n trÞ Môc tiªu §èi t­îng bÞ qu¶n trÞ S¬ ®å 2: S¬ ®å qu¶n trÞ Trong ®ã, chñ thÓ qu¶n trÞ cã thÓ lµ mét ng­êi, nhiÒu ng­êi; cßn ®èi t­îng bÞ qu¶n trÞ cã thÓ lµ ng­êi hoÆc giíi v« sinh (m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Êt ®ai…) hoÆc giíi sinh vËt. Tõ kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý vµ qu¶n trÞ ta thÊy gi÷a chóng cã sù gièng vµ kh¸c nhau. Qu¶n lý lµ kh¸i niÖm ®­îc hiÓu theo nghÜa réng trong ®ã bao gåm c¶ néi dung qu¶n trÞ. Qu¶n lý lµ thuËt ng÷ ®­îc dïng ®èi víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý x· héi, qu¶n lý kinh tÕ trong ph¹m vi c¶ n­íc, cßn qu¶n trÞ lµ thuËt ng÷ ®­îc dïng ®èi víi c¸c c¬ së trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp. V× vËy qu¶n lý vµ qu¶n trÞ cã ®iÓm chung ®Òu lµ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña con ng­êi ®Ó ®¹t môc tiªu ®Æt ra nh­ng kh¸c nhau ë néi dung vµ quy m« cña sù t¸c ®éng. Qua ®ã ta thÊy môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ ®¹t hiÓu qu¶ cao nhÊt, ®ång thêi kh«ng ngõng c¶i thiÖn lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp . Suy cho cïng, qu¶n lý lµ qu¶n lý con ng­êi nªn quy m« doanh nghiÖp cµng lín th× qu¶n lý yªu cÇu cµng cao vµ thùc sù trë thµnh nh©n tè quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, qu¶n lý cÇn ph¶i cã tæ chøc vµ cã sù ph©n c«ng gi÷a c¸c bé phËn cÊu thµnh tæ chøc ®ã. 1.2. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng c¸c bé phËn hîp thµnh gåm c¸c phßng ban cã chøc n¨ng, cã nhiÖm vô c¬ b¶n gióp cho Gi¸m ®èc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t môc tiªu ®Ò ra víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. 4 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** HÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng t¹o lªn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh­ng nÕu ®Ó c¸c bé phËn nµy riªng lÎ kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo th× sÏ v« nghÜa, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô cña qu¶n lý. Do vËy ph¶i ®Æt c¸c bé phËn nµy trªn mét tæ chøc nhÊt ®Þnh, c¸c bé phËn nµy ph¶i ho¹t ®éng nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau. 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét chØnh thÓ hîp thµnh cña c¸c bé phËn kh¸c nhau, cã mèi quan hÖ h÷u c¬ vµ phôc thuéc lÉn nhau, ®­îc chuyªn m«n ho¸ cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®­îc bè trÝ theo c¸c kh©u, c¸c cÊp ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n trÞ doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n lý. Nã cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña toµn bé doanh nghiÖp. Nã mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt . Tãm l¹i, bé m¸y qu¶n lý cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét doanh nghiÖp cã bé m¸y qu¶n lý hîp lý sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt. Thªm vµo ®ã mét doanh nghiÖp biÕt ph¸t huy nh©n tè con ng­êi trong s¶n xuÊt th× bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn . S¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn th× møc ®é tËp trung ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt ngµy cµng cao nã ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nh­ vËy, viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®­îc xem nh­ vÊn ®Ò träng t©m cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh. ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh vµ ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp . 1.4. Nguyªn t¾c x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vµ môc tiªu kh¸c nhau do ®ã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ë tõng doanh nghiÖp kh¸c nhau kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gièng nhau. Nã tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp. §Ó x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c sau: - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i phï hîp c¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp míi, - C¬ cÊu ®ã ph¶i cã môc tiªu chiÕn l­îc thèng nhÊt - Cã chÕ ®é tr¸ch nhiÖm râ rµng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ph¶i t­¬ng xøng víi nhau. - CÇn ph¶i cã sù mÒn dÎo vÒ tæ chøc. - CÇn cã sù chØ huy tËp trung thèng nhÊt vµo mét ®Çu mèi. - Cã ph¹m vi kiÓm so¸t h÷u hiÖu - §¶m b¶o t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . 5 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** 1.5. Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc coi lµ tèt nÕu ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: -TÝnh tèi ­u: gi÷a c¸c kh©u, c¸c cÊp qu¶n lý ph¶i thiÕt lËp mèi quan hÖ hîp lý : +Sè cÊp qu¶n lý ph¶i hîp lý, kh«ng thõa kh«ng thiÕu bé phËn nµo. + Kh«ng chång chÐo kh«ng bá sãt. + Sè cÊp qu¶n lý Ýt nhÊt. §¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t phôc vô s¶n xuÊt. -TÝnh linh ho¹t: Trong c¬ chÕ míi hiÖn nay, khi nhu cÇu thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng nÕu doanh nghiÖp nµo kh«ng chuyÓn m×nh kÞp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp ®ã dÔ bÞ thÊt b¹i. Do vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng linh ho¹t thay ®æi ®Ó thÝch nghi víi bÊt cø t×nh huèng nµo x¶y ra trong còng nh­ ngoµi doanh nghiÖp . NghÜa lµ khi nhiÖm vô cña doanh nghiÖp thay ®æi th× bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng ph¶i phï hîp víi sù thay ®æi ®ã. - TÝnh tin cËy: Bé m¸y nµy ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña c¸c luång th«ng tin l­u ®éng ®­îc cã tÝnh tin cËy trong qu¶n lý. §¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é mét thñ tr­ëng trong kinh doanh. - TÝnh kinh tÕ: Trong c¬ chÕ míi c¸c doanh nghiÖp ho¹ch to¸n ®éc lËp vµ do vËy nÕu muèn tån t¹i th× ®ßi hái doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p nh»m gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã lµ viÖc tæ chøc mét bé m¸y sao cho hîp lý nhÊt. NghÜa lµ bé m¸y ®ã kh«ng qu¸ cång kÒnh so víi nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y sao cho chi phÝ qu¶n lý thÊp nhÊt nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ qu¶n lý cao nhÊt. 1.6.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc h×nh thµnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét h×nh thøc ph¸p lý cña doanh nghiÖp. Nã liªn kÕt c¸c mÆt c«ng t¸c cña doanh nghiÖp, phèi hîp c¸c yÕu tè tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp vÒ mÆt kh«ng gian thêi gian theo mét h×nh thøc kÕt cÊu nhÊt ®Þnh xoay quanh môc tiªu chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp .Nã chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè nh­: m«i tr­êng kinh doanh vµ thÞ tr­êng; quy m« cña doanh nghiÖp ®Þa bµn doanh nghiÖp; ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ; ®Æc ®iÓm chÕ t¹o s¶n phÈm , tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt …nh­ng ta cã thÓ quy chóng thµnh ba nhãm nh©n tè sau: - Nhãm nh©n tè thuéc ®èi t­îng qu¶n lý cña doanh nghiÖp, thuéc nhãm nµy bao gåm: + T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp + TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm Nh÷ng nh©n tè trªn biÕn ®æi do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn thµnh phÇn, néi dung nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý vµ th«ng qua ®ã mµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 6 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** - Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý : + Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp + Møc ®é tËp trung ho¸ vµ chuyªn m«n ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý +Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ trong ho¹t ®éng qu¶n lý + Tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä. +Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè l­îng ng­êi bÞ l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng kiÓm tra cña ng­êi l·nh ®¹o ®èi víi ho¹t ®éng cña cÊp ®­íi +ChÕ ®é chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò qu¶n lý . +KÕ ho¹ch, chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ®óng nh­ môc ®Ých mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra vµ phÊn ®Êu ®¹t ®­îc. - Nhãm nh©n tè thuéc c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc + KÕ ho¹ch , chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc + ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®·i ngé cña Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp + C¸c bé luËt: LuËt doanh nghiÖp, LuËt c«ng ty, c¸c v¨n b¶n, NghÞ ®Þnh, Th«ng t­ d­íi luËt Trªn ®©y lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Kh«ng cã mét yÕu tè riªng lÎ nµo quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý mµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý chÞu ¶nh h­ëng cña hµng lo¹t c¸c yÕu tè.V× thÕ trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m mét c¸ch toµn diÖn ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng nh»m ®¹t hiÓu qu¶ cao nhÊt trong s¶n xuÊt kinh doanh . 2. Mét sè m« h×nh vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Qu¶n lý cã vai trß rÊt lín trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp kh¸c nhau l¹i cã c¸ch thøc qu¶n lý kh¸c nhau do vËy mµ h×nh thµnh nªn c¸c m« h×nh x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp kh¸c nhau. Lý thuyÕt vµ thùc tÕ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· h×nh thµnh nhiÒu kiÓu tæ chøc trong doanh nghiÖp. Mçi hÖ thèng tæ chøc doanh nghiÖp lµ mét c¸ch ph©n chia c¸c cÊp qu¶n lý mµ ë ®ã c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp liªn kÕt víi nhau theo quan ®iÓm ph©n quyÒn ra mÖnh lÖnh. 2.1 C¬ cÊu trùc tuyÕn (c¬ cÊu ®­êng th¼ng) *Nguyªn lý x©y dùng c¬ cÊu : - Mçi cÊp d­íi chØ cã mét thñ tr­ëng cÊp trªn trùc tiÕp, - Mèi quan hÖ trong c¬ cÊu tæ chøc lµ ®­îc thiÕt lËp chñ yÕu theo chiÒu däc - C«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh theo tuyÕn 7 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** * S¬ ®å: Ng­êi thùc hiÖn Ng­êi thùc hiÖn S¬ ®å 1 : S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn *§Æc ®iÓm : Mét ng­êi l·nh ®¹o thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ, mäi vÊn ®Ò ®­îc gi¶i quyÕt theo ®­êng th¼ng - ¦u ®iÓm : + MÖnh lÖnh ®­îc thi hµnh nhanh. + DÔ thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr­ëng + Mçi cÊp d­íi chØ cã mét cÊp trªn trùc tiÕp - Nh­îc ®iÓm: + Ng­êi qu¶n trÞ sÏ rÊt bËn rén vµ ®ßi hái ph¶i cã hiÓu biÕt toµn diÖn. + Kh«ng tËn dông ®­îc c¸c chuyªn gia gióp viÖc. C¬ cÊu nµy ®­îc ¸p dông phæ biÕn ë cuèi thÕ kû XIX vµ ®­îc ¸p dông chñ yÕu ë c¸c doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt kh«ng phøc t¹p vµ tÝnh chÊt cña s¶n xuÊt lµ ®¬n gi¶n. Ngµy nay, kiÓu tæ chøc nµy vÉn ®­îc ¸p dông ë nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« nhá, ë nh÷ng cÊp qu¶n lý thÊp: Ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt. Khi quy m« vµ ph¹m vi c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n t¨ng lªn, c¬ cÊu nµy kh«ng thÝch hîp vµ ®ßi hái mét gi¶i ph¸p kh¸c. 2.2 C¬ cÊu chøc n¨ng ( Song trïng l·nh ®¹o ) * Nguyªn lý x©y dùng c¬ cÊu: C¬ cÊu nµy ®­îc Frederiew. Teylor lÇn ®Çu tiªn ®Ò x­íng vµ ¸p dông trong chÕ ®é ®èc c«ng chøc n¨ng . ViÖc qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn theo chøc n¨ng, mçi cÊp cã nhiÒu cÊp trªn trùc tiÕp cña m×nh 8 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** *S¬ ®å : S¬®å:2 C¬ cÊu chøc n¨ng *§Æc ®iÓm: Trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp, ng­êi l·nh ®¹o tuyÕn trªn lÉn ng­êi l·nh ®¹o tuyÕn chøc n¨ng ®Òu cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña hä cho c¸c ph©n x­ëng tæ ®éi s¶n xuÊt: NhiÖm vô qu¶n lý trong c¬ cÊu nµy ®­îc ph©n chia trong c¸c ®¬n vÞ riªng biÖt ®Ó cïng tham gia qu¶n lý. Mçi ®¬n vÞ ®­îc chuyªn m«n ho¸ thùc hiÖn chøc n¨ng vµ h×nh thµnh nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng . - ¦u ®iÓm : + TËn dông ®­îc c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c l·nh ®¹o. + Gi¶m g¸nh nÆng cho ng­êi l·nh ®¹o chung. - Nh­îc ®iÓm : + Mét cÊp d­íi cã nhiÒu cÊp trªn. + Vi ph¹m chÕ ®é mét thñ tr­ëng. 2.3 C¬ cÊu trùc tiÕp chøc n¨ng *§iÒu kiÖn ¸p dông : M«i tr­êng ph¶i æn ®Þnh mäi vÊn ®Ò thuéc vÒ thñ tr­ëng ®¬n vÞ, tuy nhiªn cã sù gióp ®ì cña c¸c l·nh ®¹o chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia. Tõ ®ã cïng dù th¶o ra c¸c quyÕt ®Þnh cho c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p ®Ó ®­a xuèng cho ng­êi thùc hiÖn vµ ng­êi thùc hiÖn chØ nhËn mÖnh lÖnh cña ng­êi l·nh ®¹o doanh 9 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** * S¬ ®å: S¬ ®å 3: C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng * §Æc ®iÓm : + L·nh ®¹o c¸c phßng chøc n¨ng lµm nhiÖm vô tham m­u, góp viÖc, theo dâi, ®Ò xuÊt, kiÓm tra, t­ vÊn cho thñ tr­ëng nh­ng kh«ng cã quyÒn ra qyÕt ®Þnh cho c¸c bé phËn , ®¬n vÞ s¶n xuÊt. + ý kiÕn cña l·nh ®¹o c¸c phßng chøc n¨ng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chØ cã tÝnh chÊt t­ vÊn vÒ mÆt nghiÖp vô, c¸c ®¬n vÞ nhËn mÖnh lÖnh trùc tiÕp tõ thñ tr­ëng ®¬n vÞ, quyÒn quyÕt ®Þnh thuéc vÒ thñ tr­ëng ®¬n vÞ sau khi ®· tham kh¶o ý kiÕn c¸c phßng chøc n¨ng. - ¦u ®iÓm: + Thùc hiÖn ®­îc chÕ ®é mét thñ tr­ëng. + TËn dông ®­îc c¸c chuyªn gia + Kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tiÕp vµ c¬ cÊu chøc n¨ng nÕu ®Ó riªng - Nh­îc ®iÓm: + Sè l­îng ng­êi tham m­u cho gi¸m ®èc sÏ nhiÒu, g©y l·ng phÝ nÕu c¸c phßng kh«ng ®­îc tæ chøc hîp lý. + Ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn rÊt tr¸i ng­îc nhau cña c¸c bé phËn chøc n¨ng nªn ph¶i häp nhiÒu.Tuy vËy, do c¬ cÊu nµy cã qu¸ nhiÒu ­u ®iÓm nªn nã ®­îc ¸p dông trong c¬ chÕ hiÖn nay. 2.4. C¬ cÊu trùc tuyÕn – tham m­u ( c¬ cÊu ph©n nh¸nh ) 10 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** *S¬ ®å Gi¸m ®èc doanh nghiÖp C¸n bé C¸n bé C¸n bé S¬ ®å 4 : C¬ cÊu trùc tuyÕn – tham m­u * §Æc ®iÓm : §©y lµ c¬ cÊu cã thªm bé phËn tham m­u gióp viÖc. C¬ quan tham m­u cã thÓ lµ mét hoÆc mét nhãm chuyªn gia hoÆc c¸n bé trî lý. C¬ quan tham m­u cã nhiÖm vô ®­a ra ý kiÕn gãp ý dù th¶o quyÕt ®Þnh cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp. - ¦u ®iÓm : + C¬ cÊu nµy thuËn lîi vµ rÊt dÔ thùc hiÖn yªu cÇu cña mét chÕ ®é thñ tr­ëng. + B­íc ®Çu ®· biÕt khai th¸c tiÒm n¨ng cña c¬ quan tham m­u. - Nh­îc ®iÓm: §Ó ®­a ra mét quyÕt ®Þnh ng­êi l·nh ®¹o mÊt nhiÒu thêi gian lµm viÖc víi tham m­u, dÔ t×nh tr¹ng dÉn tíi tèc ®é ra quyÕt ®Þnh chËm, nhiÒu lóc cã thÓ mÊt ®i c¬ héi trong kinh doanh. 11 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** 2.4 C¬ cÊu tæ chøc kiÓm ma trËn. S¬ ®å 5 : C¬ cÊu tæ chøc kiÓu ma trËn F : C¸c phßng chøc n¨ng O : c¸c s¶n phÈm, dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh. * §Æc ®iÓm : Khi thùc hiÖn mét dù ¸n sÏ cö ra mét chñ nhiÖm dù ¸n, cac phßng chøc n¨ng cö ra mét c¸n bé t­¬ng øng. Khi dù ¸n kÕt thóc ng­êi nµo trë vÒ c«ng viÖc cña ng­êi ®ã. - ¦u ®iÓm: + C¬ cÊu nµy cã tÝnh n¨ng ®éng cao dÔ di chuyÓn c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh¸c nhau + Sö dông c¸n bé cã hiÖu qu¶, tËn dông ®­îc c¸n bé cã chuªn m«n cao, gi¶m cång kÒnh cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. - Nh­îc ®iÓm : + Hay x¶y ra m« thuÉn gi÷a ng­êi l·nh ®¹o dù ¸n vµ ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng, do ®ã ph¶i cã tinh thÇn hîp t¸c cao. + C¬ cÊu nµy th­êng chØ ¸p dông ®èi víi c¸c môc tiªu ng¾n h¹n vµ trung h¹n 2.5 C¬ cÊu khung: 12 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** - ChØ duy tr× mét sè c¸n bé cho nh÷ng bé phËn nßng cèt, khi nµo cÇn thi tuyÓn thªm ng­êi theo hîp ®ång, khi hÕt viÖc th× ng­êi t¹m tuyÓn bÞ ph©n t¸n. - ChØ ¸p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp mµ c«ng viÖc mang tÝnh thêi vô hoÆc tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. 2.6 NÕu theo quy m« th× c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã hai lo¹i: 2.6.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ lín ; M« h×nh nµy th­êng ®­îc cÊu t¹o bëi : 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc, 7 phßng ban chøc n¨ng, vµ c¸c phßng ban cã nhiÖm vô: - Phßng kinh doanh : §¶m nhËn c¸c kh©u cã liªn quan ®Õn thÞ tr­êng vËt t­ , xuÊt nhËp khÈu, tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: V¹ch ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®Þnh møc lao ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt, l­îng s¶n phÈm, c«ng nghÖ kiÓm tra phôc vô s¶n xuÊt - Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh: Phô tr¸ch m¹ng tµi chÝnh, thèng kª , h¹ch to¸n kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, kiÓm tra tiÒn l­¬ng. - Phßng néi chÝnh: TuyÓn dông,sa th¶i, qu¶n lý nh©n viªn, b¶o vÖ doanh nghiÖp, lo hµnh chÝnh, ®êi sèng , y tÕ. - C¸c phßng chøc n¨ng kh¸c: ChuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh theo yªu cÇu ®­îc giao. Theo dâi, h­íng dÉn c¸c ph©n x­ëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt. S¬ ®å 7.1 : C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ lín 13 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** 2.6.2 M« h×nh qu¶n lý bé m¸y cã quy m« nhá. *ë ViÖt Nam, do chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng nªn hiÖn nay chóng ta cã nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp : doanh nghiÖp Nhµ n­íc, doanh nghiÖp liªn doanh, c«ng ty cæ phÇn, ®Æc biÖt cã rÊt nhiÒu c«ng ty TNHH. §©y lµ h×nh thøc kh¸ phæ biÕn, c¬ cÊu th­êng cã: 1. Gi¸m ®èc, 1.P.Gi¸m ®èc 2.9 C¬ cÊu kh¸c. 2.9.1 C¬ cÊu chinh thøc: C¬ cÊu nµy g¾n liÒn v¬i vai trß, nhiÖm vô h­íng ®Ých trong mét doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc mét c¸ch chÝnh thøc. 2.9.2 C¬ cÊu phi chÝnh thøc: Thùc chÊt lµ nh÷ng giao tiÕp c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh thùc thi nhiÖm vô t¹i n¬i lµm viÖc. Qua ®ã h×nh thµnh nªn c¸c nhãm, tæ kh«ng chÝnh thøc n»m ngoµi c¬ cÊu chÝnh thøc ®· ®­îc phª chuÈn cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu nµy cã vai trß lín trong thùc tiÔn qu¶n lý, nã kh«ng ®Þnh h×nh vµ kh«ng thay ®æi, lu«n tån t¹i song song víi c¬ cÊu chÝnh thøc. Nã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh vµ ®¸ng kÓ ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Sù tån t¹i kh¸ch quan cña c¬ cÊu nµy lµ dÊu hiÖu chØ ra nh÷ng chç yÕu vµ tr×nh ®é ch­a hoµn thiÖn cña c¬ cÊu chÝnh thøc. Nªn nã ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã nghÖ thuËt qu¶n lý vµ ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu c¬ cÊu nµy, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¬ cÊu nµy v× môc tiªu qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp? * C¸c mèi liªn hÖ trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. - Liªn hÖ trùc thuéc: Lµ mèi liªn hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi, liªn hÖ cã tÝnh chÊt chØ ®¹o, mÖnh lÖnh - Liªn hÖ tham m­u phèi hîp: Lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng víi nhau hoÆc gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng cÊp trªn víi nh©n viªn chøc n¨ng cÊp d­íi. - Liªn hÖ t­ vÊn: Lµ mèi liªn hÖ gi÷a héi ®ång c¸c chuyªn gia víi thñ tr­ëng, c¸c héi ®ång, c¸c chuyªn gia lµm nhiÖm vô t­ vÊn. II. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. 1. ThiÕt kÕ qu¶n lý bé m¸y cña doanh nghiÖp. ViÖc x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hîp lý lµ mét viÖc lµm quan träng cña qu¶n trÞ, nã gióp cho viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t trتn th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i thiÕt kÕ ®­îc bé m¸y sao cho chi phÝ thÊp nhÊt mµ ®¹t hiÖu qu¶ qu¶n lý cao nhÊt. Muèn vËy, viÖc thiÕt kÕ bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sau: - Ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ, toµn diÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. - Ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é 1 thñ tr­ëng, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ®¶m b¶o vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña t¹p thÓ lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Ph¶i phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt thÝch øng víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt. - Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh gän nhÑ vµ cã hiÖu lù Nh­ vËy, thiÕt kÕ bé m¸y hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña th«ng tin. Doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®ã lµ môc §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 14 ************************************************************************************************************************ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** tiªu chung. Mµ th«ng tin lµ yÕu tè rÊt quan träng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Bëi thùc chÊt cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. Cho nªn ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin cã ý nghÜa rÊt lín tíi ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. Do vËy tæ chøc hÖ thèng th«ng tin trong doanh nghiÖp nãi chung vµ tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp nãi riªng lµ mét néi dung quan träng. Muèn thiÕt kÕ x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc vµ ®¶m b¶o th«ng tin qu¶n lý ®­îc liªn tôc th× cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý * Nh÷ng ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý §Ó hoµn thiÖn mét c¬ cÊu tæ chøc cña mét doanh nghiÖp còng nh­ viÖc xo¸ bá hoÆc sña ®æi mét c¬ cÊu tæ chøc nµo ®ã buéc nhµ qu¶n lý ph¶o dùa trªn c¬ së khoa häc, cô thÓ ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c kiÓu c¬ cÊu qu¶n lý vµ x¸c ®Þnh ®­îc nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. Qua lý luËn vµ thùc tiÔn hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®Õn nay®· h×nh thµnh lªn mét sè ph­¬ng ph¸p sau: 1.1 Ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù : - §©y lµ ph­¬ng ph¸p míi dùa vµo viÖc thõa kÕ kinh nghiÖm thµnh c«ng,vµ g¹t bá nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý cña c¸c c¬ cÊu tæ chøc cã s½n. Nh÷ng c¬ cÊu tæ chøc tr­íc ®©y cã nh÷ng yÕu tè t­¬ng tù víi c¬ cÊu tæ chøc s¾p h×nh thµnh. - ¦u ®iÓm: + Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¬ cÊu nhanh. + Chi phÝ ®Ó thiÕt kÕ c¬ cÊu Ýt . + Thõa kÕ cã ph©n tÝch nh÷ng kinh nghiÖm quÝ b¸u. - Nh­îc ®iÓm: - ThiÕu ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¾p ho¹t ®éng lµ nh÷ng khuynh h­íng cÇn ng¨n ngõa. 1.2 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch theo yÕu tè: - §©y lµ ph­¬ng ph¸p khoa häc ®­îc øng dông trong mäi cÊp, mäi ®èi t­îng qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc chia lµm 3 giai ®o¹n. S¬ ®å:trang bªn 15 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** Cã 2 tr­êng hîp x¶y ra: TH1: X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mèi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tuÇn tù qua 3 b­íc: - B­íc 1: Dùa vµo nh÷ng tµi liÖu ban ®Çu, nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý vÜ m«, nh÷ng qui ®Þnh cã tÝnh chÊt luËt ph¸p ®Ó x©y dùng c¬ cÊu të chøc bé m¸y qu¶n lý tæng qu¸t vµ x¸c ®Þnh nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n nhÊt cña c¬ cÊu nµy. KÕt qu¶ thùc hiÖn ë giai ®o¹n mét: X©y dùng môc tiªu cña tæ chøc: +X©y dùng c¸c ph©n hÖ chøc n¨ng. +Ph©n cÊp nhiÖm vô quyÒn h¹n cho tõng cÊp qu¶n lý +X¸c lËp mèi quan hÖ c¬ b¶n gi÷a c¸c bé phËn - B­íc 2: +X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. +C¸c bé phËn cña c¬ cÊu tæ chøc. +LËp mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn. Néi dung c¬ b¶n cña b­íc nµy ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc x©y dùng ph©n hÖ trùc tuyÕn - chøc n¨ng vµ ch­¬ng tr×nh môc tiªu c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn, c¸c bé phËn cña c¬ cÊu lµ sù cÇn thiÕt chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng qu¶n lý sù ph©n cÊp vµ ph©n chia hîp lý c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸n bé qu¶n lý. §iÒu quan träng nhÊt lµ tËp hîp vµ ph©n tÝch c¸c dÊu hiÖu ¶nh h­ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. - B­íc 3: Ph©n phèi vµ cô thÓ ho¸ c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n, quyÕt ®Þnh sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cho tõng bé phËn trong c¬ c¸u tæ chøc qu¶n lý. Tõ ®ã x©y dùng ®iÒu lÖ, quy t¾c lµm viÖc nh»m ®¶m b¶o c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cao. 16 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** TH2: §èi víi viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®ang ho¹t ®éng: Ph¶i nghiªn cøu kü l­ìng c¬ cÊu hiÖn t¹i vµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ho¹t ®oäng cña nã theo nh÷ng c¨n cø nhÊt ®Þnh. Néi dung gåm : - Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· quy ®Þnh cho tõng bé phËn, tõng nh©n viªn cña bé m¸y. - Ph©n tÝch khèi l­îng c«ng t¸c thùc tÕ cña mâi bé phËn, mçi ng­êi , tõ ®ã ph¸t hiÖn kh©u yÕu trong viÖc ph©n bæ khèi l­îng c«ng viÖc. - Ph©n tÝch t×nh h×nh ph©n ®Þnh chøc n¨ng kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, mèi quan hÖ ngang – däc trong c¬ cÊu. - Ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng, gi¶m sè l­îng vµ tû lÖ c¸n bé nh©n viªn gi¸n tiÕp so víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. 2. Tæ chøc lao ®éng qu¶n lý. C¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn cÇn ph¶i qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch chÕ ®é cña §¶ng vµ nhµ n­íc, cña cÊp trªn vÒ tæ chøc lao ®éng qu¶n lý. §éi ngò nh÷ng ng­êi lao ®éng qu¶n lý lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Muèn cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tèt th× doanh nghiÖp ph¶i: 2.1. Lùa chän c¸n bé qu¶n lý: §©y lµ c«ng viÖc nh»m hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp.Mçi doanh nghiÖp cã mét bé m¸y tæ chøc riªng, do vËy viÖc lùa chän c¸n bé qu¶n lý ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é cña ng­êi qu¶n lý, ®ång thêi ph¶i thÝch hîp ®èi víi c¬ cÊu t¹o ®iiªï kiÖn cho ng­êi qu¶n lý ph¸t huy ®­îc tÝnh tù chñ, tÝnh n¨ng ®éng, ®ång thêi t¹o ®iiªï kiÖn thuËn lîi cho bé m¸y ho¹t ®éng linh ho¹t cã hiÖu qu¶. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc lùa chän c¸n bé qu¶n lý, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng chøc danh vµ tiªu chuÈn c¸n bé gióp cho viÖc qu¶n lý vµ lùa chän c¸n bé ®­îc thuËn lîi. 2.2. TuyÓn dông. Nh©n lùc ®­îc coi lµ yÕu tè ®Çu vµo cña qu¶ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó viÖc tuyÓn dông ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ th× ph¶i tuyÓn ®óng ng­êi vµo c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng. 2.3. C«ng t¸c Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña c«ng nghÖ th«ng tin, khoa häc kü thuËt cho nªn ®Ó doanh nghiÖp kh«ng bÞ tôt hËu th× ph¶i ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt còng nh­ qu¶n lý. §Ó lµm ®­îc viÖc ®ã th× c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ ng­êi hiÓu biÕt vÒ chuyªn m«n vµ øng dông kÞp thêi sù thay ®æi cña khoa häc kü thuËt vµo qu¶n lý. Do vËy, c¸n bé qu¶n lý ph¶i ®­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o laÞ mét c¸ch th­êng xuyªn. §Ó c«ng t¸c ®µo t¹o cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý ®Õn viÖc ph©n lo¹i c¸n bé qu¶n lý ®Ó x©y dùng néi dung, nhu cÇu cÇn ®µo t¹o tr¸nh t×nh tr¹ng ®µo t¹o trµn lan mÊt nhiÒu thêi gian vµ kinh phÝ mµ vÉn kh«ng cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o: Ng¾n h¹n, dµi h¹n, ®µo t¹o t¹i chç hay göi ®i häc nh»m phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô lµ c«ng t¸c quan träng ë c¸c doanh nghiÖp cho c¸c thµnh viªn trong bé m¸y qu¶n lý. §ay kh«ng chØ lµ c«ng viÖc chung c¶u doanh nghiÖp mµ tù b¶n th©n mçi c¸n bé qu¶n lý ph¶i thÊy râ ®­îc sù cÇn thiÕt vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, tù häc hái vµ nç lùc v­¬n lªn. Muèn lµm ®­îc viÖc 17 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i kÝch lÖ b»ng viÖc t¨ng l­¬ng, tiÒn th­ëng, th¨ng chøc cho nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶. Lµm ®­îc nh­ vËy doanh nghiÖp sÏ ho¹t ®éng tèt h¬n. III.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh×n l¹i chÆng ®­êng ®æi míi cña n­íc ta suèt tõ n¨m 1986, cho dï chóng ta gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh­ng chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ ®¸ng kÓ. NÒn kinh tÕ ®· tõng b­íc kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng suy tho¸i, l¹m ph¸t ®­îc ®Èy lïi vµ kiÒm chÕ ë møc mét con sè, ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn. Cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã, tr­íc hÕt lµ do ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng, sù lç lùc c¶u mäi thµnh phÇn kinh tÕ, sù cè g¾ng v­¬n lªn kh«ng ngõng cña c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn héi nhËp, nÕu mçi doanh nghiÖp kh«ng biÕt tù hoµn thiÖn vµ tù ®æi míi mÞnh ®Ó ®¹t môc tiªu hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp ®ã kh«ng thÓ tån t¹i. Trong ®ã ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp hîp lý. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã vai trß v« cïng quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi. BÊt kú doanh nghiÖp nµo muèn cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao, mäi ho¹t ®éng ph¶i ®­îc th«ng suèt ®ång bé, thèng nhÊt th× vÊn ®Ò quan t©m tr­íc hÕt lµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Bëi bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ n¬-i ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng, chiÕn l­îc, s¸ch l­îc vµ c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× thÕ mét doanh nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hîp lý sÏ thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i nÕu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp mµ cøng nh¾c, kh«ng phï hîp th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ kÐm. Nh­ vËy, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp gi÷ mét vÞ trÝ then chèt. NÕu thiÕu mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý. Theo ®iÒu tra míi ®©y, giíi cã thÈm quyÒn trong lÜnh vùc kinh doanh rót ra kÕt luËn: kho¶ng 75% - 80% c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt b¾t nguån tõ nh÷ng nh­îc ®iÓm cña c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng phÝ ph¹m ®¸ng lo ng¹i, nhÊt lµ nh÷ng phÝ ph¹m vÒ tinh thÇn vµ n¨ng lùc cña nh©n viªn do tæ chøc kÐm cái mµ ra, phÇn lín nh÷ng khuyÕt ®iÓm m¾c ph¶i trong mét tæ chøc do ng­êi ta coi th­êng nh÷ng quy luËt cña tæ chøc. Thùc tÕ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®ay khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n ph¸t ®¹t. §ã cã thÓ kÓ ®Õn c«ng ty cao su Sao Vµng, c«ng ty giÇy Th­îng §×nh…nguyªn do cña sù thµnh c«ng ®ã cã nhiÒu nh­ viÖc m¹nh d¹n ¸p dông nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ qu¶n lý nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi chÊt l­îng tèt…trong ®ã ®Æc biÖt lµ do doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý, trong viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Nh­ng bªn c¹ng ®ã còng cã nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, cßn duy tr× lèi qu¶n lý theo ph­¬png thøc cò. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i nhanh châng chuyÓn biÕn tr­íc c¬n lèc héi nhËp nh»m ph¸t huy nh÷ng ­u thÕ cña doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ. Muèn lµm ®­îc viÖc ®ã, trong thêi gian tíi c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ vµ v÷ng 18 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** m¹nh h¬n. Tuy b­íc ®æi míi vµ hoµn thiÖn nµy ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh­ng nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn thËn träng theo h­ìng võa lµm võa r¸t kinh nghiÖm ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý cã tÝnh kh¶ thi cao nhÊt. * Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bè trÝ, s¾p xÕp l¹i bé m¸y. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i lu«n ®­îc hoµn thiÖn theo h­íng ngµy cµng thÝch hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý gi÷a sè l­îng, sè kh©u qu¶n lý Ýt nhÊt, gän nhÑ nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. Bè trÝ c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý hîp lý vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô nh»m ®¶m b¶o bé m¸y qu¶n lý tinh gi¶n, cã hiÖu lùc. - X©y dùng tiªu chuÈn nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý. ViÖc lµm nµy dùa trªn tiªu chuÈn nghiÖp vô cña Nhµ n­íc ®ång thêi kÕt hîp víi chñ tr­¬ng, ph­¬ng ph¸p x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. Lªnin ®· tõng nãi, tiªu chuÈn cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ: nh÷ng ng­êi thùc sù cã tµi tæ chøc, cã ãc s¸ng suèt, cã b¶n lÜnh th¸o v¸t trong thùc tiÔn, võa trung thµnh víi chñ nghÜa x· héi l¹i cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý cã t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt. - Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp. Con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn c¶u c¸c doanh nghiÖp. Cho nªn ®µo t¹o cÊn bé qu¶n lý lµ mét ho¹t ®äng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é lý luËn còng nh­ thùc tiÔn, t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c¸c chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp. ChÝnh v× ý nghÜa quan träng cña nh©n tè con ng­êi trong sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc, mµ t¹i c¸c ®Ëi håi §¶ng, §¶ng ta lu«n nhÊn m¹nh viÖc ph¸t triÓn nh©n tè con ng­êi vµ t¹i ®¹i héi §¶ng 9, §¶ng ta l¹i mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh môc tiªu cña chóng ta: “N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi d­ìng nh©n tµi.” - Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Cæ phÇn ho¸doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét biÖn ph¸p chuyÒn doanh nghiÖp tõ së h÷u Nhµ n­íc sang h×nh thøc së h÷u nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã tån t¹i mét phÇn së h÷u Nhµ n­íc. §©y cã thÓ ®­îc c«i lµ mét gi¶i ph¸p quan träng gãp phÇn cñng cè, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh tÕ quèc doanh. Theo nghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng 9 ®Õn n¨m 2005 chóng ta sÏ hoµn thµnh viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. 19 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh ********************************************************************************************************************** PhÇn II Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty TNHH Minh TrÝ. I/ Vµi nÐt vÒ C«ng ty TNHH Minh TrÝ. - Tªn Doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Minh TrÝ - Tªn giao dÞch quèc tÕ: Minh Tri Company Limited - Trô së giao dÞch: LÜnh Nam – Thanh Tr× - Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 048622802 - Fax: 8623602. C«ng ty Minh TrÝ lµ doanh nghiÖp t­ nh©n b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt n¨m 1995. C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc b»ng v¶i dÖt kim. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë c¸c thÞ tr­êng lín trªn thÕ giíi nh­:EU, Canada, §øc, TiÖp, §µi Loan, NhËt B¶n…®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü. MÆt hµng chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm b»ng v¶i dÖt kim: ¸o T- shirt, Polo-shirt, ¸o kho¸c ngoµi b»ng v¶i Polar Fleece, v¶i Shepra Knit, bé thÓ thao b»ng v¶i French Terry, v¶i Tricot… HiÖn nay, C«ng ty cã hai c¬ së s¶n xuÊt víi diÖn tÝch lín h¬n 7000m2, hÖ thèng trang thiÕt bÞ m¸y may thªu hiÖn ®¹i. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 8-2002 kho¶ng 750 ng­êi. Trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty lu«n ®æi míi, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ may chuyªn dông hiÖn ®¹i, hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ®Ó lu«n ®¹t møc t¨ng tr­ëng vµ kim ng¹ch suÊt cao. C«ng ty ®­îc b»ng khen cña bé th­¬ng m¹i vÒ thµnh tÝch xuÊt khÈu n¨m 1999, 2001. Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2002, s¶n l­îng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®¹t 769.000 s¶n phÈm, kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 3.121.000 USD, doanh thu ®¹t 7.580.523.000, møc l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¹t 800.000®ång /ng­êi/th¸ng. Víi ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, c¸n bé kü thuËt ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, hÖ thèng trang thiÕt bÞ m¸y may vµ m¸y thªu hiÖn ®¹i C«ng ty lu«n cè g¾ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. II/ Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty TNHH Minh TrÝ. 1. §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt s¶n phÈm. May mÆc lµ mét ngµnh nghÒ ph¸t triÓn tõ l©u ë ViÖt Nam vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cong ty TNHH Minh TrÝ lµ mét C«ng ty may mÆc víi nhiÖm vô chÝnh lµ chuyªn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc b»ng v¶i dÖt kim. HiÖn nay tr­íc nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr­êng, C«ng ty kh«ng ng÷ng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ lµm phong phó s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh÷ng mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty: - ¸o T- shirt - ¸o Polo- shirt 20 ************************************************************************************************************************ §æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2
- Xem thêm -