Tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại công ty liên doanh cơ khí xây dựng hà nội

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu lµ bé phËn quan träng nhÊt t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm ChÝnh v× vËy ,gi¶m thiÓu chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu cã nghÜa lµ h¹ thÊp ®îc gi¸ thµnh tõ dã gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trong thÞ trêng c¹nh tranh,n©ng cao lîi nhuËn . Muèn gi¶m ®îc nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn nguyªn vËt liªô th× chóng ta ph¶i quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë tÊt c¶ c¸c kh©u: tõ kh©u thu mua nguyªn vËt liÖu ®Õn viÖc tËn dông phÕ liÖu ,phÕ phÈm. N©ng cao hiÖu qu¶ quÊ tr×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty vËt liÖu x©y dùng bu ®iÖn ,nãi riªng,còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng v× nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty hÕt søc ®a d¹ng ,®Æc biÖt l¹i cã nhiÒu nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu víi gi¸ cao .VÊn ®Ò nµy còng chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ em quan t©m h¬n c¶ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty ,chÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp lµ :Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i ph©n xëng Nhùa cña C«ng ty VËt liÖu X©y dùng Bu ®iÖn. DokiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt v× vËy em kÝnh mong c¸c thÇy c« quan t©m gióp ®ì, gãp ý kiÕn . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó t¹i phßng vËt t cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vµ c« gi¸o TrÇn ThÞ Th¹ch Liªn ®· híng dÉn em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. PhÇn I Nguyªn vËt liÖu vµ tÇm quan träng cña viÖu t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu A.Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè quan träng trong qu¸ trinh fs¶n xu¸t kinh doanh cña doanh nghiÖp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu . a.Kh¸i niÖm . Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp hµi hoµ cña ba yÕu tè :søc lao ®éng ,t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng .Víi t c¸ch lµ ®èi tîng lao ®éng ,nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .Nguyªn vËt liÖu tham gia cÊu thµnh thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm vµ chuyÓn ho¸ toµn bé gi¸ trÞ cña nã vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm sau mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh . Gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu lµ mét phÇn gi¸ trÞ cña vèn lu ®éng ,do vËy nã mang ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña vèn lu ®éng.Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt ,nguyªn vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ biÕn ®æi vÒ h×nh th¸i vËt chÊt ban ®©ï ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm b.ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu . Nguyªn vËt liÖu sö dông trong mçi c«ng ty thêng rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mçi lo¹il¹i cã nh÷ng tÝnh n¨ng t¸c dông riªng .ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý, sö dông nguyªn vËt liÖu cã hiÖu qu¶ chóng ta ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu NÕu c¨n cø vµo c«ng dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh: -Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng s¶n phÈm cha qua chÕ biÕn c«ng nghiÖp (nh ®ay ,b«ng, chÌ bóp)hoÆc lµ s¶n phÈm cña c«ng nghiÖp khai th¸c (nh quÆng ,gç ,®¸...)dïng ®Ó chÕ t¹o s¶n xuÊt trong ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. -VËt liÖu :lµ nguªn liÖu ®· ®îc tr¶i qua mét hoÆc mét sè bíc trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o c«ng nghiÖp (gç xÎlµ vËt liÖu ,sîi lµ vËt liÖu ...) -Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø t¹o nhiÖt n¨ng nh than ®¸ ,cñi,x¨ng dÇu...Thùc chÊt nhiªn liÖu lµ mét lo¹i nguyªn vËt liÖu phô nhng do vai trß quan träng cña nhiªn liÖu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ do yªu cÇu kü thuËt vÒ b¶o qu¶n sö dông ,vÒ ®Æc tinh slý ho¸ hoµn toµn kh¸c víi c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu phô kh¸c nªn nhiªn liÖu ®îc t¸ch riªng thµnh mét lo¹i . +C¨n cø vµo tÝnh chÊt sö dông ,nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh hai lo¹i: -Nguyªn vËt liÖu th«ng dông :lµ nguyªn vËt liÖu phæ biÕn cho c¸c ngµnh nh:s¾t ,thÐp gç 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Nguyªn vËt liÖu chuyªn dïng :lµ nh÷ng lo¹i nguyªn v¹t liÖu dïng riªng cho tõng ngµnh, tõng xÝ nghiÖp nh:tinh bét ,ho¸ chÊt,bét PVC. +C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh ngêi ta chia nguyªn vËt liÖu thµnh : -Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi . -Nguyªn vËt liÖu tù s¶n xuÊt . 2.Vai trß cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè cÊu thµnh nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Nguyªn vËt liÖu lµ nh©n tè cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm,quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm do chóng cã ®¹c ®iÓm sñ dông lµ chØ dïng mét lÇn vµ gi¸ trÞ chuûªn hÕt sang góa trÞ thµnh phÈm . Nguyªn vËt lkiÖu bao gåm c¶ nguuyªn v¹t liÖu chÝnh vµ nguyªn vËt liÖu phô ®Òu ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh s¶n suÊt.nÕu sÕt vÒ mÆt vËt chÊt th× nguªn vËt liÖu lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, nÕu xÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ th× tØ träng cña yÕu tè nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng lín trong c¬ cÊu gi¸ thµnh,nÕu xÐt vÒ lÜnh vùc vèn th× sè tiÒn bá ra mua nguyªn vËt liÖu chiÕm mét lîng lín trong tæng sè vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp,nÕu xÐt vÒ chi phÝ qu¶n lý th× qu¶n lÝ nguyªn vËt liÖu cÇn mét lîng chi phÝ t¬ng ®èi lín trong tæng chi phÝ qu¶n lý. B.Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ mét néi dung quan träng tgong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp ,nã lµ thíc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp cña c¸c c¸n bé qu¶n lý . NÕu c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ®îc tæchøc kh«ng tèt sÏ kh«ng chØ g©y ra sù tr× trÖ trong s¶n xuÊt mµ cßn to¹ ra sù l·ng phÝ rÊt lín cho doanh nghiÖp vµ x· héi . §Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn cacs c«ng viÖc sau. 1.x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu . C¸c doanh nghiÖp cÇn lËp kÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh toµn bé nguyªn vËt liÖu cÇn mua trong nam th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: .Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng .Lîng nguyªn vËt liÖu caanf dù tr÷. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 .Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua s¸m. a.Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng. Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng lµ lîng nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó s¶n suÊt ra mét khèi lîng s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch mét c¸ch hîp lý vµ tiÕt kiÖm nhÊt.Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm c¶ vÒ m¹t hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ ,®ång thêi doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn nhu cÇu vËt liÖu ®Ó chÕ thö s¶n phÈm míi,tù trang,t chÕ,söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng kh«ng thÓ tÝnh chung chung mµ mµ ph¶i tÝnh cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu theo chñng lo¹i ,quy c¸ch. TÝnh to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i dùa trªn c¬ së ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cña mçi lo¹i s¶n phÈm ,nhiÖm vô s¶n xuÊt ,chÕ thö s¶n phÈm míi vµ söa ch÷a trong kú kÕ ho¹ch . §Ó tÝnh to¸n lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng ta cã thÓ ¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n sau: Vcd= [(SixDvi)+(PixDvi)-Pdi]; trong ®ã : Vcd:Lµ lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng Si:Lµ sè lîng s¶n phÈm i kú kÕ ho¹ch. Dvi:§Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm i kú kÕ ho¹ch . Pi:Sè lîng phÕ phÈm cho phÐp cña s¶n phÈm i kú kÕ ho¹ch. Pdi:Lîng phÕ phÈm dïng l¹i cña s¶n phÈm i. b.X¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dù tr÷ §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc,®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cÇn ph¶i cã mét lîng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ hîp lý.Lîng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ hîp lý võa ®¶m b¶o sù liªn tôc cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt võa tr¸nh ø ®äng vèn ¶nh hëng ®Õn tèc ®é lu©n chuyÓn vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn.Dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hîp lý còng cã nghÜa lµ tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nh chi phÝ vÒ b¶o qu¶n nhµ kho ,bÕn b·i ;chi phÝ ph¸t sinh do chÊt lîng nguyªn vËt liÖu gi¶m ,do gi¸ thÞ trêng gi¶m. Lîng nguyªn vËt dù tr÷ lµ lîng nguyªn vËt liÖu tån kho hîp lý ®îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ,b×nh thêng.C¨n cø vao c«ng dông,tÝnh chÊt cña nguyªn vËt liÖu,nguyªn vËt liÖu dù tr÷ ®îc chia lµm ba lo¹i . *Dù tr÷ thêng xuyªn . *Dù tr÷ b¶o hiÓm . *Dù tr÷ theo mïa. c.X¸c ®Þnh lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua s¾m. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua s¾m gióp cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch vèn lu ®éng ®îc hîp lý h¬n do chi phÝ vÒ mua s¾m nguyªn vËt liÖu chiÕm ®a phÇn trong vèn lu ®éng.Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua trong n¨m phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: *Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng. *Lîng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ ®Çukú. *Lîng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ cuèi kú. C«ng thøc x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu cÇn mua s¾m nh sau: Vc=Vcd+Vd2-Vd1. Trong ®ã: Vc:Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua. Vcd: Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng. Vd1: Lîng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ ®Çu kú. Vd2: Lîng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ cuèi kú. d.KÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu . Sau khi x¸c ®Þnh dîc lîng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng,cÇn dù tr÷ vµ cÇn mua trong n¨m,chóng ta ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m nguyªn vËt liÖu.X©y dùng kÕ ho¹ch nµy nghÜa lµ x¸c ®Þnh sè lîng,chÊt lîng,thêi ®iÓm mua cña mçi lÇn x¸c ®Þnh sè lÇn mua trong n¨m. Khi kÕ ho¹ch tiÕn ®é mua nguyªn vËt liÖu dîc x¸c ®Þnh hîp ly sÏ gióp doanh nghiÖp kh«ng bÞ ø ®äng vèn,®¶m bao dù tr÷ hîp lý vÒ sè lîng,chÊt lîng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2.Tæ chøc mua s¾m nguyªn vËt liÖu a.T×m kiÕm nhµ cung cÊp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi mçi doanh nghiÖp ,h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ mét biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh.t×m kiÕm ®îc mét nhµ cung cÊp tin cËy cã thÓ cung øng lîng vËt t cã chÊt lîng cao,gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng sÏ gióp cho c«ng ty gi¶m ®îc chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu ,n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . C¸c c«ng ty nªn t×m kiÕm nhiÒu nhµ cung cÊp ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng tr¸nh ®îc ®äc quyÒn trong viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu mµ cßn lµm cho c¸c nhµ cung øng ph¶i c¹nh tranh ®Î b¸n nguyªn vËt liÖu >nh vËy c«ng ty sÏ mua ®îc víi gi¸ u d·i h¬n. b)Ký hîp ®ång. Ký hép ®ång lµ mét c«ng viÖc quan träng trong c«ng t¸c mua s¾m nguyªn vËt liÖu. Hîp ®ång ph¶i ®îc ký kÕt theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n,c¸c tho¶ thuËn,néi dung hîp ®ång ph¶i râ rµng ,chÝnh x¸c vÒ sè lîng ,chñng lo¹i,chÊt lîngvËt t,ph¬ng thøc vËn chuyÓn ,giao nhËn,thanh to¸n... Hîp ®èngau khi ®· ký lµ mét v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p lý®Î quy ®Þnh chach nhiÖm khi cã ph¸t sinh tranh chÊp do vËy cÇn ký kÕt mét hîp ®ång ph¶i thËn träng,ph¶i cã nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh ký. 3.Tæ chøc vËn chuyÓn vµ tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu. Sau khi ký hép ®ßng mua nguyªn vËt liÖu ,c¸n bé qu¶n lý vËt t cã tr¸ch nhiÑm tæ chøc vËn chuyÓn ®îc ký kÕt .Do bªn mua chiu tr¸ch nhiÖm .NÕu ph¬ng tiÖn lµ cu¶ doanh nghiÖp hay ®i thue ®Òu ph¶i kho¸n chi phÝ vËn chuyÓn ph¶i kiÓm tra vÒ sè lîng,ch©t lîng khi nhËn vËt t. tiÕp nh©n nguyªn vËt liÖu lµ bíc chuyÓn giao tr¸ch nhiÖm gi÷a bé phËn mua,vËn chuyÓn víi bé phËn qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong néi bé doanh nghiÖp,nã cßn lµ c¬ s¬ ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phi lu th«ng vµ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu .tæ chøc tiÕp nhËn tèt sÏ gióp cho thñ kho n¾m ch¸c ®îc sè lîng ,chÊt lîng vµ chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu,ph¸t hiÖn kip thêi t×nh tr¹ng cña nguyªn vËt liÖu,h¹n chÕ nhÇm lÉn tham «,thÊt tho¸t.Tæ chøc tiÕp nhËn ph¶i thùc hiÖn tèt hai nhiÖm vô sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÕp nhËn chÝnh x¸c sè lîng ,chñng lo¹i vµ chÊt lîng nguyªn vËt liÖu theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®ång ,ho¸ ®¬n,phiÕu giao hµnh,phiÕu vËn chuyÓn vµ thêi gian giao hµng. §¶m b¶o chuyÓn nhanh chãng nguyªn vËt liÖu tõ ®iÓm tiÕp nhËn vao kho tr¸nh h hong,mÊt m¸t. §Ó thùc hiÖn tèt hai nhiªm vô ®ã khi tiÕp nhan ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc sau: Khi nguyªn vËt liÖu tiÕp nhËn ph¶i cã ®ñ c¸cgiÊy t¬ hîp lÖ . Mäi nguyªn vËt liÖu ph¶i qua thñ tôc kiÓm nhËn vµ kiÓm nghiÖm s¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng (c©n,®ong,®o,®Õm),chÊt lîng,chung lo¹i.Sau khi kiÓm tra phai cã biªn b¶n x¸c nhËn khi tiÕp nhËn thñ kho ph¶i khi râ sè thùc nh©n theo ®óng chñng lo¹i,kÝch cì,chÊt lîng cña tõng lo¹ivËt t,cïng víi ngêi giao hµng ký vao phiÕu nhËp kho vµ bé phËn kÝ vµo sæ giao chøng tõ. 4.Tæ chøc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong kho . §Ó ®¶m b¶o toµn vÑn vÒ sè lîng ,chÊt lîng nguyªn vËt liÖu ngan chÆn mÊt m¸t ,h háng cÇn ph¶i tËp trung dù ch÷ nguyªn vËt liÖu tríc khi ®i vµo s¶n xuÊt .N¬i tËp trung dù tr÷ ®ã lµ kho .Kho kh«ng chØ lµ n¬i dù ch÷ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu mµ cßn lµ n¬i dù tr÷ thiÕt bÞ m¸y mãc tríc khi s¶n xuÊt ,tËp trung thµnh phÈm tríc khi tiªu thô .ChÝnh v× vËy trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i kho khac nhau ®Ó phï hîp víi tõng ®èi tîng dù tr÷ . NÕu c¨n cø vao c«ng dông cña kho chia thµnh .Kho nguyªn vËt liÖu chÝnh ,kho nguyªn vËt liÖu phô,kho nhiªn liÖu,kho nöa thµnh phÈm,kho c«ng cô dông cô... NÕu c¨ cø vao ®Þa ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p bao qu¶nchia thanh: kho trong nhµ vµ kho ngoai trêi. bªn c¹nh ®o doanh nghiªp cßn cã thÓ cã c¸c kho ®i thuª ngo¸i ®Ó dù tr÷ ,tËp trung vËt liÖu mÊy mãc ...§èi víi c¸c kho ®i thuª nµy cÇn ph¶i kÝ hîp ®ång víi ngêi cho thuª vÒ c¸c mÆt nh gi¸ c¶,vÒ viÖc tr«ng coi ,b¶o qu¶n...CÇn quan t©m ®Õn chÊt lîng nhµ kho sao cho kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn chÊy lîng nguyªn vËt liÖu. Ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cÇn quan t©m ®Õn hÖ thèng kho b·i,x¸ ®Þnh vÞ trÝ ®Æt kho hîp lý sao cho chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn n¬i s¶n xuÊt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lµ tèi u ;®¶m b¶o h¹ thÊp chi phÝ b¶o qu¶n toµn vÑn vÒ sè lîng,chÊt lîng nguyªn vËt liªu,n¾m v÷ng lîng nguyªn vËt liÖu trong kho t¹i mäi thêi ®iÓm, s½n sµng cÊp ph¸t kÞp thêi phôc vô s¶n xuÊt ,dÈm b¶o viÖc xuÊt ,nhËp ,kiÓm kª. §Ó ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c trªn ,néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c b¶o qu¶n la: -C¸n bé qu¶n lý kho ph¶i cã hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi râ rµng,lu«n lu«n n¾m v÷ng sè lîng,chÊt lîng dèi víi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é mua. -B¶o ®¶m nguyªn vËt liÖu:nguyªn vËt liÖu sau khi s¾p xÐp ph¶i b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh . - X©y dùng vµ thùc hiÖn tèt néi quy b¶o qu¶n,näi quy vÒ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu,néi quy vÒ an toµn trong b¶o qu¶n. 5.Tæ chøc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu. CÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu nghÜa lµ chuyÓn nguyªn vËt liÖu tõ n¬i b¶o qu¶n,dù tr÷ hoÆc trùc tiÕp sau khi mua kÞp thêi cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt gióp cho bé phËn s¶n xuÊt cã thÓ tËn dông triÖt ®Ó,tËn dông hiÖu qu¶ c«ng suÊt thiÕt bÞ vµ thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n.cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu kÞp thêi gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ,n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ,tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n hÈm.Kh«ng chØ vËy,tæ chøc tèt c«ng t¸c cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu cßn lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong néi bé doanh nghiÖp . Cã 2h×nh thøc tæ chøc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu nh sau: -CÊp ph¸t theo yªu cÇu cña bé phËn s¶n xuÊt: Theo h×nh thøc nµy c¸c ph©n xëng vµ bé phËn s¶n xuÊt göi yªu cÇu vÒ lîng vËt t lªn phßng vËt t . ®èi chiÕu theo yªu cÇu ®ã vµ lîng vËt t trong kho dùa trªn hÖ thèng ®Þnh møc vµ nhiÖm vô ®îc giao ,phßng vËt t lËp phiÕu cÊp ph¸t cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt lªn kho lÜnh nguyªn vËt liÖu . -CÊp ph¸t theo h¹n møc (theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ): c¨n c vµo hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguªn vËt liÖu ,c¨n cø vµo sè lîng ,chñng lo¹i s¶n phÈm ®azx x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt . phßng vËt t l©p phiÕu cÊp ph¸t h¹n møc giao cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6.Thanh quyÕt to¸n nguyªn vËt liÖu . Thanh quyÕt to¸n nguyªn vËt liÖu lµ viÖc bé phËn qu¶n lý nguyªn vËt liÖu vµ bé phËn sö dông ®èi chiÕu ,so s¸nh gi÷a lîng nguyªn vËt liÖu c¸c ®¬n vÞ nhËn vÒ víi lîng s¶n phÈm giao nép ®Ó biÕt ®îc kªts qu¶ cña viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt . Dùa vµo kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n nguyªn vËt liÖu ,chóng ta thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu , xem xÐt ®îc tÝnh hîp lý ,tiÕt kiÖm viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu ,®¶m b¶o h¹ch to¸n ®Çy ®ñ ,chÝnh x¸c vµo gi¸ thµnh ;xem xÐt l¹i ®Þnh møc, ®¸nh gi¸ nªn gi÷ l¹i ®Þnh møc ®ã hay thay ®æi. Thanh quyÕt to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i lµm râ ®îc c¸c vÊn ®Ò sau: -lîng nguyªn vËt liÖu nhËn ®îc trong th¸ng hoÆc quý . -lîng nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm . -Lîng nguyªn vËt liÖu lµm ra s¶n ph¶m háng ,kÐm chÊt lîng . -Lîng nguyªn vËt liÖu cßn tån ®äng . -Lîng nguyªn vËt mÊt m¸t hao hôt . -D¸nh gi¸ chung t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu . 6.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý nguyªn vËt liÖu §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu th× viÖc tÝnh to¸n c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi t×nh h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ mét tÊt yÕu : -Nh©n tè vÒ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc:mäi c¸ nh©n vµ thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã nghÜa vô tu©n thñ ph¸p luËt v× vËy c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc lu«n lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,nhµ níc qu¶n lû vÜ m« mäi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ .ChÝnh v× vËy ,mäi chÝnh s¸ch cã liªn quan cña nhµ níc ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nãi chung vµ viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nãi riªng:vÝ dô nh÷ng mÆt hµng ,nh÷ng nguyªn vËt liÖu cÊm nhËp khÈu th× ph¶i t×m kiÕm thÞ trêng trong níc,møc gi¸ trÇn cña mét lo¹i s¶n phÈm do nhµ níc quy s®Þnh sÏ ¶nh hëng ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý sø dông nguyªn vËt liÖu .. -Nh©n tè vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn :nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp .V× vËy nguån nguyªn vËt liÖu xa hay gÇn ,nhiÒu hay Ýt ®Òu ¶nh hëng ®Õn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viÖc ®Þnh vÞ doanh nghiÖp vµ viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu cho hoatj ®énh cña doanh nghiÖp . -Tr×nh ®é ,®¹o ®øc cña c¸n bé qu¶n lý nguyªn vËt liÖu :tr×nh ®é ®¹o ®øc cña c¸n bé lµm c«ng qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t ë tÊt c¶ mäi kh©u :tr×nh ®é cña c¸n bé thu mua kÐm dÉn ®Õn chÊt lîng cu¶ nguyªn vËt liÖu cã thÓ thÊp mµ vÉn ph¶i mua víi gi¸ cao ,®¹o ®øc cña thñ kho kÐm dÉn ®Õn thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu ... -C¸c nh©n tè vÒ tr×nh ®é tay nghÒ, ý thøc kû luËt cña ngêi lao ®éng :con ngêi lu«n lu«n lµ chñ thÓ, lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng ,®Ó sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña c¸n bé qu¶n lý mµ cßn chÞu ¶nh hëng cña tr×nh ®é tay nghÒ ,ý thøc cña ngêi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy ,ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý cÇn quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc ,båi dìng cho ngêi lao ®éng kh«ng chØ vÒ chuyªn m«n ,nghiÖp vô mµ cßn vÒ ý thøc tr¸ch nhiÖm ,kû luËt lao ®éng . Ngoµi nh÷ng nh©n tè chñ yÕu trªn ,tuú thuéc vµo tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp mµ viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cßn chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nh: khÝ hËu ,l¹m ph¸t, sù xuÊt c¸c vËt liÖu thay thÕ... C.T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nh»m sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu . 1Thùc chÊt cña viÖc sö dông hîp lý ,tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu . Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè cÊu thµnh chÝnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm do vËy sö dông hîp lý ,tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu thùc chÊt chÝnh lµ gãp phÇn lín nhÊt lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ,nh»m duy tr× kh¶ n¨ng c¹nh tranh ,t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi . 2. ý nghÜa cña viÖc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Lîng nguyªn vËt liÖu sö dông hµng n¨m trong c¸c doanh nghiÖp rÊt lín vµ ngµy cµng t¨ng theo quy m« s¶n xuÊt ,nÕu sö dông hîp lý tiÕt kÖm nguyªn vËt liÖu th× víi mét lîng nguyªn vËt liÖu nh tríc chóng ta cã thÓ s¶n xuÊt ra mét lîng s¶n phÈm lín h¬n .Nh vËy ,chóng ta cã thÓ gi¶m chi phÝ vÒ vèndù tr÷ nguyªn vËt liÖu ,vèn nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ,chi phÝ l·i vay ... 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých do tiÕt kiÖm vµ sö dông hîp lý nguyªn vËt liÖu mµ c«ng ty cã ®îc ,th× viÖc nµy cßn ®em l¹i hiÖu qu¶ lín cho x· héi .TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ tiÕt kiÖm lao ®éng sèng ,tiÕt kiÖm chi phÝ x· héi ,gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng. 3. Mét sè biÖn ph¸p nh»m sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu . §Ó cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng sö dông tiÕt kiÖm vµ hîp lý nguyen vËt liÖu th× chóng ta ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch mét c¸ch khoa häct×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu ®Ó ®Ò ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ phï hîp víi doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. -T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý nh»m xo¸ bá hao hôt ,mÊt m¸t. Khi trong c«ng ty cã hoa hôt ,mÊt m¸t nguyªn vËt liÖu cÇn ®iÒu tra, xem xÐt râ rµng nguyªn nh©n ph¸t sinh .NÕu hao hôt mÊt m¸t lµ do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh thêi tiÕt,m¸y mãc ,thiÕtbÞ ...th× cÇn nhanh chãng t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc .NÕu lµ nguyªn nh©n chñ quan th× doanh nghiÖp cÇn cã c¸c biÑn ph¸p nh»m gi¸o dôc ,n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc.Doanh nghiÖp cÇn x©y dùng chÕ ®é ®éng viªn khen thëng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho c¸ nh©n ,®¬n vÞ cã thµnh tÝch ,kû luËt nghiªm nh÷ng ngêi v« tr¸ch nhiÖm hoÆc cã hµnh vi gian lËn b»ng c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh. -T¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn nguyªn vËt liÖu : Muèn sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu chóng ta cÇn quan t©m ®Õn viÖc lu©n chuyÓn nguyªn vËt liÖu ë c¶ 2 kh©u :kh©u dù tr÷ vµ s¶n xuÊt.§Ó tæ chøc tèt viÖc lu©n chuyÓn nguyªn vËt liÖu c¸n bé qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cÇn chó ý ®Õn viÖc tÝnh to¸n c¸c ®Þnh møc s¶n xuÊt ,møc dù tr÷; cÇn chó träng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh tèc ®é lu©n chuyÓn nguyªn vËt liÖu ,h¹n chÕ tèi ®a t×nh tr¹ng ø ®äng vèn . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty vËt liÖu x©y dùng t¹i bu ®iÖn. A.Giíi thiÖu vÒ t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. TiÒn th©n cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng bu ®iÖn lµ xÝ nghiÖp bª t«ng trùc thuéc c«ng ty c«ng tr×nh bu ®iÖn. §îc thµnh lËp ngµy 13/5/1959 ®Õn nay c«ng ty ®· cã bÒ dµy truyÒn thèng h¬n 40 n¨m. Tríc ®©y s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ vËt liÖu bª t«ng trang bÞ cho ®êng d©y th«ng tin, cuèi nh÷ng n¨m 80 ®Ó phï hîp víi sù ®æi míi cña c¬ chÕ thÞ trêng s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®îc m¬ 2r réng kh«ng chØ phôc vô cho ngµnh bu ®iÖn mµ cßn phôc vô cho c¸c ng¸nh kh¸c ®iÖn lùc, cÊp tho¸t níc ... chÝnh v× vËy ngµy 21/10/1989 xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng bu ®iÖn. S¶n phÈm chÝnh mµ danh nghiÖp cung cÊp cho thÞ trêng trong giai ®o¹n nµy lµ vËt liÖu x©y dùng, tÊm lîp nhµ penan, g¹ch l¸t nÒn, tÊm ®an... dång thêi nhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong vµ ngoµi ngµnh bu ®iÖn. N¨m 1996 luËt doanh nghiÖp ra ®êi, theo ®ã xÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng bu ®iÖn ®îc chuyÓn thµnh c«ng ty vËt liÖu x©y dùng trùc thuéc tæng c«ng ty bu chÝnh - viÔn th«ng ViÖt Nam víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: pos and Telecommunication construction meterial company. ViÖc xÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng bu ®iÖn ®îc chuyÓn thµnh c«ng ty vËt liÖu x©y dùng bu ®iÖn lµ nh»m ®¸p øng mét nhu cÇu kh¸ch quan ®ã lµ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tÝnh ®éc lËp vµ tr¸ch nhiÖm cña xÝ nghiÖp lµm cho xÝ nghiÖp xÝ nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tríc søc c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ trêng. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty vËt liÖu x©y dùng bu ®iÖn ®ång thêi còng ph¶i tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n, sãng giã. HËu qu¶ cña c¬ chÕ tËp trung ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hît ®éng s¶n xuÊt cña doang nghiÖp nh : thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong lµm viÖc, kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, bít xÐn vËt t... Tríc t×nh h×nh ®ã, tËp thÓ l·nh ®¹o ®· cã nhiÒu cuéc héi th¶o nh»m ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Hµng lo¹t c¬ chÕ qu¶n lý ®îc ban hµnh ®Ó ®iÒu chØnh, ®æi míi quan hÖ s¶n xuÊt nh»m kÝch thÝch sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, tiªu biÓu nh: tr¶ l¬ng kho¸n s¶n phÈm tíi 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tËn kh©u cuèi cïng, kho¸n tiÒn l¬ng theo doanh thu tæ b¸n hµng ... Víi viÖc ®æi c¬ chÕ qu¶ lý nh vËy, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ thµnh tÝch chuyÓn híng vµ hiÖn ®¹i ho¸ doanh nghiÖp. Qua tµi liÖu cña nhiÒu c«ng ty níc ngoµi, c«ng ty ®· m¹nh d¹n chän ®Çu t d©y chuyÒn s¶n xuÊt èng nhùa PVC theo c«ng nghÖ DSF. D©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy cã nhiÒu u ®iÓm næi bËt : c«ng suÊt vµ n¨ng suÊt cao, Ýt ®éc h¹i víi c«ng nh©n, ®îc tù ®éng ho¸ cao cã tÝnh v¹n n¨ng tèt. C«ng nghÖ míi chÝnh lµ yÕu tè t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cña c«ng ty. Tõ s¶n xuÊt cét Bª T«ng chuyÓn sang s¶n xuÊt vËt liÖu b»ng chÊt dÎo víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tù ®éng ho¸ cao lµ mét b íc ngoÆt lín ®íi víi c«ng ty, ý thøc ®îc sù khã kh¨n ®ã, l·nh ®¹o c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn tr×nh ®é n¨ng lùc cña c«ng nh©n sao cho phï hîp víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. ChÝnh v× vËy bªn c¹nh viÖc ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng ty cßn tuyÓt chän nh÷ng c«ng nh©n míi ®Ó ®µo t¹o nhÊt cù nhÊt ®éng theo nÕp sèng c«ng nghiÖp, lµm viÖc cã kû luËt nghiªm vÒ chÕ ®é ch¹y m¸y theo ®óng quy trinh c«ng nghÖ. Sau khi ®· t¹o ®îc nÒ nÕp lµm viÖc cã kû luËt c«ng ty më réng quy m« s¶n xuÊt thùc hiÖn hoµ nh¹p sè c«ng nh©n cßn l¹i cña c«ng ty. §éi ngñ c¸n bé c«ng nh©n viªn trëng thµnh vµ tiÕn bé râ rÖt, 50% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®µo t¹o chuyÓn sang lµm viÖc víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt ®· m¹nh d¹n t×m ra nhiÒu c«ng thøc vµ vËt liÖu míi ®a vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o ®îc nhiÒu lo¹i phô tïng, khu«n mÉu, m¸y chuyªn dïng thay thÕ hµng nhËp khÈu... Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh sau: ST ChØ tiªu T 1 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch gi¸ 2 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng(theo gi¸ trÞ cè ®Þnh) 3 Tæng doanh thu(triÖu ®ång) 4 Tæng nép danh s¸ch(triÖu ®ång) 5 Lîi nhuËn thùc hiÖn(triÖu N¨m 1998 259 N¨m 2000 259 79655 92690 96710 88885 5642 89450 6541 90106 5306 4288 4012 3753 257 N¨m 1999 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6 7 ®ång) Tû suÊt lîi nhuËn/vèn(%) Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/ th¸ng(1000®) 29 1250 24 1400 26 1400 2.§Æc ®iÓm cña c«ng ty cã ¶nh hëng tíi c«ng t¸c qu¶ lý nguyªn vËt liÖu. a. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng bao gåm: Gi¸m ®èc, ba phã gi¸m ®èc, n¨m phßng qu¶n lý nghiÖp vô. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty gi¸m ®èc pg® kd tiÕp thÞ phßng vËt t xn nhùa bu ®iÖn pg® kinh tÕ phßng kd tiÕp thÞ phßng kh kÜ thuËt xn bª t«ng bu ®iÖn ii pg® kÜ thuËt phßng kÕ to¸n tµi chÝnh xn bª t«ng bu ®iÖn phßng tc hµnh chÝnh ®¬n vÞ x©y dùng Gi¸m ®èc: ngoµi viÖc phô tr¸ch chung cßn trùc tiÕp phô tr¸ch lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, lao ®éng vµ lÜnh vùc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. -C¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc kinh tÕ : phô tr¸ch chung toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh; n¾m t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quý cña c¸c xëng, x¸c ®Þnh nh÷ng tæn thÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó ®Ò 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt cho gi¸m ®èc thëng ph¹t kÞp thêi, ký c¸c giÊy tê, thuéc thñ tôc hµnh chÝnh, kÕ to¸n... + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc tiÕp thÞ: Cã nhiÖm vô lµ t×m kiÕm thÞ trêng ®Ó më réng s¶n xuÊt, ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng vËt t, tiªu thô s¶n phÈm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, nghiªn cøu x©y dùng c¸ch thscs b¸n hµng vµ tæ chøc thùc hiÖn. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc kü thuËt: Phô tr¸ch viÖc theo giái, qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®Ó ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc viÖc ®Çu t mµy mãc, thiÕt bÞ theo chiÒu s©u, x¸c ®Þnh møc ®é tiªu hao theo tõng lo¹i s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh vËt t, kü thuËt cho mæi c«ng tr×nh. -C¸c phßng nghiÖp vô: §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc cô thÓ chuyªn m«n s©u theo nghiÖp vô chuyªn m«n, bé phËn qu¶n lý bao gåm. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô: Gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, bè trÝ c¸n bé, s¾p xÕp lao ®éng, tuyÓn dông vµ cho lao ®éngu nghØ viÖc theo chÕ ®é, x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong xÝ nghiÖp. + Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®«n ®èc, cßn gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc - kü thuËt, c¸c quy tr×nh vÒ an toµn lao ®éng, x©y dùng kÕ ho¹ch thiÕt bÞ vËt t kü thuËt, x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kÕ ho¹ch s¶n phÈm míi. + Phßng kÕ to¸n - ntµi chÝnh : gióp gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª cña c¸c xëng vµ xÝ nghiÖp, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kÕ ho¹ch thu chi; cung cÊp sè liÖu tµi liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: KiÓm tra, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c lËp vµ theo dái thùc hiÖn kÕ ho¹ch phôc vô c«ng t¸c thèng kª vµ th«nbg tin kinh tÕ. + Phßng kinh doanh - tiÕp thÞ: cã nhiÖmu vô gióp gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. b. T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay lùc lîng cña c«ng ty cã 260 ngêi trong ®ã cã: 42 lao ®éng gi¸n tiÕp, 118 lao ®éng trùc tiÕp. Bªn c¹nh ®ã, tuú theo tiÕn ®é c«ng viÖc c«ng ty cßn sö dông mét sè lao ®éng thuª ngoµi theo hîp ®ång c«ng nh©n. Nh×n chung tr×nh ®é lao ®éng cha cao, ®a sè l;µ lao ®éng phæ th«ng cha qua ®µo t¹o, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cha theo kÞp víi sô t¨ng trëng cña c«ng ty. L·nh ®¹o c«ng ty nhËn thøc ®îc mét c¸ch s©u s¾c r»ng lao ®éng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh t¬Ý hiÒu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ®©y lµ ®iÓm yÕu lín nhÊt cña c«ng ty do vËy rÊt chó träng ®Õn viÖc båi dìng, ®µo t¹o nh»m dÇn dÇn n¨ng cao tr×nh ®é lao ®éng. §Ó n¨ng cao tr×nh ®é lao ®éng c«ng ty, quy ®Þnh : Ngoµi nh÷ng lao ®éng ®· cã trøc ®©y tõ nay chØ thùc hiÖn h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n vµ lao ®éng ®îc chuyÓn dông ph¶i qua c¸c trêng ®µo t¹o nghÒ nghiÖp. Riªng vÒ lao ®éng t¹i ph©n xëng nhùa: Tõ khi míi ®Çu t thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi c«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn tr×nh ®é t¸c phong c«ng nh©n, do ®ã lao ®éng t¹i ®©y rÊt ®oµn kÕt, ý thøc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, an toµn vÖ sinh lao ®éng. c. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh sö dông vèn. Vèn trong mæi doanh nghiÖp ®Òu cã ý nghÜa rÊt lín, nã quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èng thíi ¶nh hëng lín ®Õn viÖc cung øng vËt t cña doanh nghiÖp. Víi møc vèn ban ®Çu chØ cã 995 triÖu ( 1996 ) hiÖn nay møc vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 17250 triÖu. Víi c¬ cÊu vèn nh sau: Tæng vèn kinh doanh 17250 triªu trong ®ã: Vèn NSNN giao: 4000 triÖu Vèn NSNN cÊp bæ sung : 1200 triÖu Vèn tù cã bæ sung :12050 triÖu d.§Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. Tríc ®©y cét Bªt«ng lµ s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty do vËy lao ®éng phÇn lín lµ thñ c«ng lµ nÆng nhäc - c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty trang bÞ chØ nh»m môc ®Ých chñ yÕu lµ thay thÕ lao ®éng nÆng nhäc nh m¸y trén Bªt«ng, m¸y ®Çm hå, m¸y c¾t, m¸y c¸n kÐo... 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ n¨m 1990 c«ng ty b¾t tay vµo viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh chuyÓn híng s¶n xuÊt, c¸c s¶n phÈm b»ng chÊt dÎo ®îc chó träng ®Çu t v× vËy xÝ nghiÖp nhùa b¸t ®Çu ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i víi c¸c c«ng nghÖ tiÕn.c«ng ty ®· dÇu t d©y truyÒn s¶n xxuÊt tù ®éng ho¸ DSF,®©y lµ c«ng nghÖ míi lÇn ®Çu tiªn ®îc níc ngoµi chuyÓn giao cho viÖt nam. Do ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hÕt søc ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i:S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng,x©y dùng c¸c c«ng tr×nh Bu ®iÖn vµ d©n dông,s¶n xu¸t kinh doanh c¸c s¶n phÈm bµng chÊt dÎo... Mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau,quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ nghiÖp nhùa lµ: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt èng dÉn c¸p. Phô gia æn ®Þnh tù gia c«ng VËt liÖu chÝnh PVC 800-1000 SÊy trén LËp ch¬ng tr×nh m¸y ®iÒu khiÓn tèc ®é Kh©u pha chÕ §iÖn trªn m¸y §Þa h×nh ch©n kh«ng Lµm m¸t s¶n phÈm In nhËn s¶n phÈm C¾t thµnh h×nh b¸n s¶n phÈm Nong ®Çu t¹o khíp nèi KiÓm tra ngo¹i quay, träng lîng kÝch thíc c¬ lÝ, ph©n lo¹i s¶n phÈm NhËp kho Xem xÐt quy tr×nh c«ng nghÖ ta thÊy cã mét sè ®¹c ®iÓm sau. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Quy tr×nh s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau bëi vËy ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a,xÝ nnghiÖp ph¶i chia thµnh tõng tæ,mçi tæ phô tr¸ch mét giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. -Chu kú s¶n xuÊt ng¾n,quy tr×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t lín,kh«ng cã b¸n thµnh s¶n phÈm,kh«ng cã s¶n phÈm dë dang do ®ã viÖc cung øng,dù tr÷ vµ sö dông vËt t cã tÝnh to¸n tríc ®îc. B. nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp nhùa cña c«ng ty. 1.§Æc ®iÓm vµ viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp . Tõ n¨m 1997®Õn nay s¶n phÈm nhùa lµ mÆt hµng chñ lùc cña c«ng tyVËt liÖu X©y dùng Bu ®iÖn .S¶n phÈm nµy kh«ng chØ phôc vô cho ngµnh bu ®iÖn mµ cßn ophôc vô cho c¸c ngµnh ®iÖn lùc, cÊp tho¸t níc...S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ:èng nhùa ba líp DSF  110*5,5,èng nhùa ba líp DSF  110*5,0,ãng nhùa PVC mét líp hai m¶nh  40*5,nót bÞt ®Çu èng 110,èng c¸p hai nöa,keo d¸n... Nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm nµy cã ®Æc ®iÓn lµ khã b¶o qu¶n ,dÔ biÕn chÊt,hao hôt trong ®ã cã nhiÒu ho¸ chÊt ®¾t tiÒn ph¶i nhËp tõ níc ngoµi . Do s¶n phÈm nhùa cña c«ng ty cã nhiÒu chóng lo¹i nªn nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty còng hÕt søc phong phó ,®a d¹ng bao gåm c¸c lo¹i chñ yÕu sau: sTT 1 2 3 4 5 6 7 B¶ng danh môc c¸c lo¹i vËt t cña s¶n phÈm nhùa. Tªn vËt t stt Tªn vËt t TLS 24 PVC h¹t 472 DBL 25 PVC h¹t 504 Pb-ST 26 82-NF CA-ST 27 STA2718 AC-629 28 PVC-K63 AID 29 PVC_LS080 AC-7 30 Mùc in 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 CPE Bét mµu CaCO3 LS-100 P-800 H¹t PL LS-100 H¹t nhùa Biªn Hoµ H¹t nhùa PP CyClo Mek PVC_HI ABS AC-5000F PVC_K63 PVC_SG660 31 32 33 34 Níc röa AT1 UV-10506 HI-PS §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c b¶o qu¶n ,qu¶n lý nguyªn vËt liÖu XÝ nghieep Nhùa ph©n lo¹i vËt t nh sau : -Nguiyªn vËt liÖu chÝnh :lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cña c«ng ty,khi tham gia vµo qu¸ trinh s¶n xuÊt ®ãng gãp phÇn chñ yÕu cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chñ yÕu cña XÝ nghiÖp .Nh÷ng ngyªn vËt liÖu nµy bao gåm :c¸c lo¹i bét PVCvµ ho¸ chÊt nh:Bét PVC-1000,Bét PVC-800,AC-ST,DBL,ADL,PP h¹t ,Bét ho¸ chÊtSTA,CaCO3... - Nguyªn vËt liÖu phô gãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm ,mÉu m· vµ tÝnh thÈm mü cña s¶n phÈmbao gåm c¸c lo¹i :dung m«i ,bét mµu ,mùc in ,níc röa... - PhÕ liÖu phÕ phÈm:lµ nh÷ng vËt liÖu,s¶n phÈm háng bÞ lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .Do®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa c¸c phÕ liÖu ,phÕ phÈm cña xÝ nghiÖp hoµn toµn cã thÓ sö dông ®Ó t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm:phÕ liÖu h¹t thu håi vµ c¸c ãng nhùa háng ,dËp ®Çu èng... - Nh×n chung c¸ch ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp Nhùa cña c«ng ty nh vËy lµ t¬ng ®èi hîp lý ,chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc b¸o qu¶n ,cÊp ph¸t vËt t. 2.C«ng t¸c ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp. 20
- Xem thêm -