Tài liệu Hoàn thiện chức năng - nhiệm vụ của các bộ phận chức năng.

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Lêi më ®Çu ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc (§GTHCV) lµ mét ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc quan träng vµ lu«n lu«n tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c tæ chøc, lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p vµ chÞu nhiÒu ¶nh hëng bëi t×nh c¶m cña con ngêi v× nã dùa trªn sù ®¸nh gi¸ chñ quan cña ngêi ®¸nh gi¸ kÓ c¶ khi tæ chøc ®· x©y dùng vµ sö dông mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn kh¸ch quan trong thùc hiÖn c«ng viÖc. B¶n chÊt chñ quan cña §GTHCV chÝnh lµ nguyªn nh©n cña rÊt nhiÒu lo¹i lçi thêng ph¹m ph¶i trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm sai lÖch c¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh lµm viÖc cña ngêi lao ®éng, gi¶m ®éng lùc lµm viÖc vµ dÉn ®Õn c¸c vÊn ®Ò kh¸c trong qu¶n lý nh©n sù. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mäi tæ chøc lµ x©y dùng vµ qu¶n lý mét hÖ thèng ®¸nh gi¸ cã t¸c dông hoµn thiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng vµ ph¸t triÓn ngêi lao ®éng. T×nh huèng Hïng lµ trëng phßng s¶n xuÊt trong mét c«ng ty s¶n xuÊt bao b× nhùa. Phßng Nh©n sù võa nh¾c Hïng nép kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn phßng s¶n xuÊt ®Ó hä kÞp xÐt l¬ng vµ thëng cho n¨m nay.Thật là r¸ch việc, n¨m hÕt tÕt ®Õn cũng lµ thêi ®iÓm bËn rén nhÊt trong n¨m của phßng sản xuất, anh cßn bao nhiªu viÖc ph¶i lµm. Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Hïng ng¸n ngÈm ®iÒn vµo c¸c mÉu ®¸nh gi¸ tæng hîp. Rót kinh nghiÖm tõ mÊy lÇn ®¸nh gi¸ tríc, anh quyÕt ®Þnh xÕp hÇu hÕt nh©n viªn ë møc trung b×nh, lµm nh vËy võa nhanh võa ®ì phiÒn to¸i. Cã hai nh©n viªn bÞ xÕp ë møc díi trung b×nh v× tuÇn tríc hä lÊy nhÇm vËt liÖu lµm háng c¶ mét l« hµng, mét nh©n viªn ®îc xÕp lo¹i kh¸ v× c« lµ ngêi cã tay nghÒ cao nhÊt vµ mäi ngêi ®Òu yªu mÕn c«. Nh÷ng lÇn ®¸nh gi¸ tríc Hïng ph¶i mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian c©n nh¾c khi quyÕt ®Þnh xÕp lo¹i nh©n viªn. ThËt lµ khã cã thÓ xÕp lo¹i ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c, ngêi th× lµm viÖc tèt nhng l¹i hay ®i muén, ngêi th× n¨ng suÊt cao nhng l¹i lµm ra nhiÒu s¶n phÈm háng, ngêi th× chu ®¸o, cã tr¸ch nhiÖm nhng l¹i chËm ch¹p…Nh©n viªn hay so b× víi nhau vµ cho r»ng Hïng kh«ng c«ng b»ng. Mét sè nh©n viªn ®Õn gÆp anh th¾c m¾c t¹i sao hä kh«ng ®îc t¨ng l¬ng cßn ngêi kÐm hä l¹i ®îc t¨ng l¬ng? Hä ®a ra b»ng chøng vµ nhiÒu khi Hïng còng thÊy lµ hä cã lý cßn anh l¹i ch¼ng ®a ra ®îc b»ng chøng thuyÕt phôc nµo. Nh÷ng chuyÖn nh vËy khiÕn Hïng muèn ph¸t ®iªn. §GTHCV ®îc thùc hiÖn trong c«ng ty tõ 3 n¨m tríc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn. C¸c trëng phßng chøc n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn díi quyÒn. ViÖc ®¸nh gi¸ ®îc thùc hiÖn vµo gÇn tÕt, tÊt c¶ nh÷ng viÖc mµ c¸c trëng phßng cÇn ph¶i lµm lµ ®iÒn vµo mÉu ®¸nh gi¸ tæng hîp. Tuy nhiªn, Hïng cho r»ng viÖc ®¸nh gi¸ kh«ng ®em l¹i bÊt cø mét lîi Ých nµo, thËm chÝ lµ ngîc l¹i. N¨ng suÊt lao ®éng cña phßng s¶n xuÊt kh«ng ®îc c¶i thiÖn, khi cã vÊn ®Ò g× th× nh©n viªn ®æi lçi cho nhau, kh«ng ai chÞu nhËn tr¸ch nhiÖm. Nh÷ng nh©n viªn bÞ ®¸nh gi¸ kÐm kh«ng chÞu phÊn ®Êu ®Ó lµm viÖc tèt h¬n mµ l¹i tá th¸i ®é thï nghÞch víi anh. VËy nh÷ng nguyªn nh©n g× khiÕn phßng s¶n xuÊt kh«ng ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra khi thùc hiÖn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc? Quy tr×nh §GTHCV mµ c«ng ty thùc hiÖn thiÕu nh÷ng bíc nµo vµ ®iÒu ®ã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸? Hïng cã thÓ sö dông ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc nh mét c«ng cô ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò hiÖn t¹i kh«ng? NÕu cã, Hïng cÇn lµm g×? §Ó lµm râ vÊn ®Ò trªn ta ®i ph©n tÝch c¸c néi dung sau: Néi dung I. Quy tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc: §GTHCV lµ sù ®¸nh gi¸ mét c¸ch hÖ thèng vµ chÝnh thøc t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viªc (THCV) cña ngêi lao ®éng trong quan hÖ so s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn ®· ®îc ®Ò ra tõ tríc vµ th¶o luËn vÒ sù ®¸nh gi¸ víi ngêi lao ®éng. 1. C¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc: Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 §Ó ®¸nh gi¸ sù THCV ®îc tèt, chóng ta cÇn ®a ra nh÷ng tiªu chÝ ®Ó §GTHCV vµ hoµn thµnh c«ng viÖc c¶ vÒ mÆt sè lîng còng nh chÊt lîng. C¸c tiªu chuÈn cÇn ®îc x©y dùng mét c¸ch hîp lý vµ kh¸ch quan, tøc lµ ph¶i ph¶n ¸nh ®îc kÕt qu¶ vµ hµnh vi cÇn cã ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi mét c«ng viÖc. Do ®ã, yªu cÇu ®èi víi c¸c tiªu chuÈn THCV lµ:  Tiªu chuÈn ph¶i cho thÊy nh÷ng g× ngêi lao ®éng cÇn lµm trong c«ng viÖc vµ cÇn ph¶i lµm tèt ®Õn møc nµo? Tiªu chuÈn ph¶i ph¶n ¸nh ®îc mét c¸ch hîp lý c¸c møc ®é yªu cÇu vÒ sè lîng vµ chÊt lîng cña THCV, phï hîp víi tõng c«ng viÖc. VÝ dô nh: tiªu chuÈn thùc hiªn c«ng viÖc cña c«ng nh©n s¶n xuÊt bao b× nhùa lµ: ph¶i s¶n xuÊt ®îc 200 s¶n phÈm/ngµy, tû lÖ phÕ phÈm ph¶i díi 2%, thêi gian lµm viÖc: (s¸ng tõ 7h30 ®Õn 11h30, chiÒu tõ 1h ®Õn 5h… Tuy nhiªn ë ®©y, phßng s¶n xuÊt ®· kh«ng ®a ra ®îc hÖ thèng tiªu chuÈn THCV, mµ chØ cã mét mÉu §GTHCV rÊt chung chung, kh«ng tËp chung vµo kÕt qu¶, hµnh vi hay ®¹o ®øc cña ngêi lao ®éng, kh«ng thÓ hiÖn ®îc doanh nghiÖp mong ®îi ë ngêi lao ®éng thùc hiÖn c¸i g× vµ v× vËy rÊt khã ®Ó ®¸nh gi¸ (ngêi th× lµm viÖc tèt nhng l¹i hay ®i muén, ngêi th× n¨ng suÊt cao nhng l¹i lµm ra nhiÒu s¶n phÈm háng, ngêi th× chu ®¸o, cã tr¸ch nhiÖm nhng l¹i chËm ch¹p…) V× kh«ng cã tiªu thøc cô thÓ, kh«ng tËp trung vµo tiªu thøc g× nªn khi nh©n viªn th¾c m¾c Hïng kh«ng biÕt gi¶i thÝch nh thÕ nµo. 2. §o lêng sù THCV theo c¸c tiªu thøc trong tiªu chuÈn: §o lêng sù THCV lµ yÕu tè trung t©m cña ®¸nh gi¸. CÇn so s¸nh viÖc THCV cña nh©n viªn víi nh÷ng tiªu chuÈn mÉu. CÇn x¸c ®Þnh c¸i g× cÇn ®îc ®o lêng trong c«ng viÖc vµ ®o b»ng nh÷ng tiªu thøc nµo. CÇn quyÕt ®Þnh hÖ thèng ®o lêng nªn híng vµo viÖc sö dông c¸c kÕt qu¶ c«ng viÖc, hµnh vi hay phÈm chÊt cña ngêi lao ®éng. ThiÕt kÕ c¸c phiÕu ®¸nh gi¸ tuú thuéc vµo b¶n chÊt cña tõng c«ng viÖc. phßng s¶n xuÊt ®· kh«ng lµm c«ng viÖc nµy v× vËy phßng ®· kh«ng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ §GTHCV. 3. Th«ng tin ph¶n håi ®èi víi ngêi lao ®éng vµ bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc: ViÖc nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét cuéc th¶o luËn chÝnh thøc gi÷a ngêi lao ®éng bé phËn vµ ngêi l·nh ®¹o vµo cuèi k× ®¸nh gi¸. §ã lµ kh©u xem xÐt l¹i toµn bé t×nh h×nh THCV cña ngêi lao ®éng, qua ®ã cung cÊp cho hä c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh THCV ®· qua vµ c¸c tiÒm n¨ng trong t¬ng lai cña hä, còng nh c¸c biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn sù THCV cña hä.  Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 ë ®©y phßng s¶n xuÊt ®· kh«ng th¶o luËn víi nh©n viªn. V× vËy, nh©n viªn sÏ th¾c m¾c, thËm chÝ cã th¸i ®é thï nghÞch víi ngêi ®¸nh gi¸, tõ ®ã sÏ lµm thui chét ®éng lùc cña ngêi lao ®éng vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña phßng s¶n xuÊt sÏ kh«ng ®îc c¶i thiÖn. II. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng §GTHCV vµ c¸c lçi cÇn tr¸nh trong ®¸nh gi¸: 1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng §GTHCV:  TÝnh phï hîp: hÖ thèng ®¸nh gi¸ ph¶i phï hîp víi môc tiªu qu¶n lý, phôc vô ®îc môc tiªu qu¶n lý. §ång thêi ph¶i cã sù liªn quan râ rµng gi÷a c¸c yÕu tè chñ yÕu cña c«ng viÖc ®· ®îc x¸c ®Þnh. ë ®©y, c«ng ty §GTHCV ®· kh«ng chó träng vµo n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc.  TÝnh nh¹y c¶m: ph¶i cã c«ng cô ®o lêng cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt nhõng ngêi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc vµ nh÷ng ngêi kh«ng hoµn thµnh tèt. Nhng ë ®©y, phßng s¶n xuÊt ®· kh«ng cã c«ng cô ®o lêng nªn thêng mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian c©n nh¾c quyÕt ®Þnh xÕp lo¹i nh©n viªn mµ vÉn kh«ng hiÖu qu¶. TÝnh tin cËy: thÓ hiÖn sù nhÊt qu¸n cña ®¸nh gi¸   TÝnh ®îc chÊp nhËn: hÖ thèng ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc chÊp nhËn vµ ñng hé bëi ngêi lao ®éng, nhng ë ®©y, nh©n viªn l¹i th¾c m¾c, hay so b× víi nhau, g©y t©m lý lµm viÖc kh«ng tèt trong tæ chøc vµ v× vËy lµm viÖc sÏ kh«ng hiÖu qu¶.  TÝnh thùc tiÔn: c¸c ph¬ng tiÖn ®¸nh gi¸ ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông víi ngêi lao ®éng vµ ngêi qu¶n lý. 2. C¸c lçi cÇn tr¸nh trong ®¸nh gi¸:  Lçi thiªn vÞ: a thÝch mét ngêi lao ®éng nµo ®ã h¬n nh÷ng ngêi kh¸c.  Lçi xu híng trung b×nh: ngêi ®¸nh gi¸ ng¹i ®¬ng ®Çu víi thùc tÕ, kh«ng muèn lµm mÊt lßng ngêi kh¸c thêng cã xu híng ®¸nh gi¸ tÊt c¶ mäi ngêi ë møc trung b×nh.  Lçi th¸i cùc: ngêi ®¸nh gi¸ tá ra qu¸ nghiªm kh¾c hoÆc qu¸ dÔ d·i trong ®¸nh gi¸.  Lçi ®Þnh kiÕn do tËp qu¸n v¨n ho¸: ý kiÕn cña ngêi ®¸nh gi¸ cã thÓ bÞ sai lÖch do ¶nh hëng cña tËp qu¸n v¨n ho¸ cña m×nh.  Lçi thµnh kiÕn: kh«ng a thÝch mét tÇng líp hay mét nhãm ngêi lao ®éng nµo ®ã vµ kh«ng kh¸ch quan trong ®¸nh gi¸. Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368  Lçi do ¶nh hùëng cña sù kiÖn gÇn nhÊt: ý kiÕn cña ngêi ®¸nh gi¸ còng cã thÓ bÞ chi phèi bëi nh÷ng hµnh vi míi x¶y ra nhÊt cña ngêi lao ®éng. ë ®©y, Hïng ®· m¾c 2 lçi, ®ã lµ:   Lçi xu híng trung b×nh: anh quyÕt ®Þnh xÕp hÇu hÕt nh©n viªn cña m×nh ë møc trung b×nh, lµm nh vËy võa nhanh, võa ®ì phiÒn to¸i. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn mÊt ®éng lùc lµm viÖc cña ngêi lao ®éng, do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ®îc c¶i thiÖn.  Lçi do ¶nh hëng cña sù kiÖn gÇn nhÊt: anh xÕp hai nh©n viªn ë møc díi trung b×nh v× tuÇn tríc hä lÊy nhÇm vËt liÖu lµm háng c¶ mét l« hµng, mét nh©n viªn ®îc xÕp lo¹i kh¸ v× c« lµ ngêi cã tay nghÒ cao nhÊt vµ mäi ngêi ®Òu yªu mÕn c«. Së dÜ cã nh÷ng lçi nh vËy mét phÇn còng lµ v× :  Hïng qu¸ bËn v× ®©y lµ thêi ®iÓm cuèi n¨m anh cßn biÕt bao nhiªu viÖc ph¶i lµm.  Hïng ng¹i ®èi ®Çu víi ngêi lao ®éng, nh÷ng th¾c m¾c cña hä Hïng kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®îc mét c¸ch thuyÕt phôc.  Hïng cho r»ng viÖc §GTHCV kh«ng cã hiÖu qu¶, anh kh«ng cã tiªu thøc cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸, kh«ng so s¸nh ®îc c¸c nh©n viªn víi nhau, ngêi nµo tèt, ngêi nµo cha tèt, ®iÓm m¹nh yÕu cña tõng ngêi vµ kh«ng xÕp ®îc thø h¹ng. III. Gi¶i ph¸p cña Hïng: §Ó gióp Hïng trong t×nh huèng nµy chóng t«i ®a ra mét sè gi¶i ph¸p sau: 1. HiÖn t¹i:  Hïng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tiªu thøc §GTHCV cña phßng lµ g×? : c¨n cø vµo hiÖu qu¶ THCV (chÊt lîng s¶n phÈm mµ hä lµm ra), th¸i ®é lµm viÖc, tinh thÇn hîp t¸c…  §¸nh gi¸ sù THCV cña nh©n viªn theo c¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ trªn. Tæ chøc mét buæi th¶o luËn, nãi chuyÖn trùc tiÕp víi  nh©n viªn. §¸nh gi¸ l¹i vµ ®a ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng.  2. T¬ng lai: Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Hùng cần phải xây dựng và quản lý một hệ thống ĐGTHCV riêng, chi tiết, cụ thể cho các nhân viên trong phòng sản xuất của mình. KÕt luËn §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét c«ng viÖc kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét nhµ qu¶n lý. C¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®¹o ®øc, th¸i ®é lao ®éng cña ngêi lao ®éng vµ bÇu kh«ng khÝ t©m lýx· héi trong c¸c tËp thÓ lao ®éng. §ång thêi nã còng ¶nh hëng tíi ®éng lùc lµm viÖc cña ngêi lao ®éng vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c trong qu¶n lý nh©n sù. ChÝnh v× vËy, Hùng cần phải xây dựng một hệ thống ĐGTHCV riêng, cụ thể cho các nhân viên trong phòng sản xuất của mình. Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu............................................................................................1 T×nh huèng...........................................................................................2 Néi dung.................................................................................................3 I. Quy tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc:..............................................3 1. C¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc:.....................................................3 2. §o lêng sù THCV theo c¸c tiªu thøc trong tiªu chuÈn:.......................4 3. Th«ng tin ph¶n håi ®èi víi ngêi lao ®éng vµ bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc:.............................................................................................................4 II. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng §GTHCV vµ c¸c lçi cÇn tr¸nh trong ®¸nh gi¸:......................................................................................................................4 1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng §GTHCV:.....................................................4 2. C¸c lçi cÇn tr¸nh trong ®¸nh gi¸:.........................................................5 III. Gi¶i ph¸p cña Hïng:..........................................................................6 1. HiÖn t¹i:..................................................................................................6 2. T¬ng lai:..................................................................................................6 KÕt luËn................................................................................................7
- Xem thêm -