Tài liệu Hoàn thiện chính sách tỷ giá thực hiện nền kinh tế mở hướng tới hội nhập

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Cïng víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay ho¹t ®éng ®Êu thÇu sÏ gióp cho chñ ®Çu t lùa chän ®îc nhµ thÇu ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu cña m×nh, nhê ®ã hä cã ®îc nh÷ng c«ng tr×nh cã chÊt lîng cao, gi¸ c¶ hîp lý HiÖn nay,ChÝnh phñ ®· ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu (NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP) vµ NghÞ ®Þnh 14/2000/N§-CP söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ®· t¹o khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®ang cßn rÊt míi mÎ ë níc ta cho nªn cha thÓ cã ®îc sù hoµn thiÖn trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu kÓ c¶ qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êu thÇu vµ ho¹t ®éng dù thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng , Trong c¬ chÕ thÞ trêng th× sù c¹nh tranh lµ rÊt khèc liÖt vµ ®ã lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu th× sù c¹nh tranh còng kh«ng kÐm phÇn quyÕt liÖt ®ã lµ c¹nh tranh vÒ gi¸ bá thÇu, c¹nh tranh vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh, c¹nh tranh vÒ tiÕn ®é thi c«ng (thÓ hiÖn th«ng qua c¸c biÖn ph¸p kü thuËt-thi c«ng) vµ sù c¹nh tranh gióp cho c¸c nhµ thÇu lín lªn vÒ mäi mÆt. Cïng víi sù ®ßi hái ngµy cµng cao cña c¸c chñ ®Çu t vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh tiÕn ®é thi c«ng...§ßi hái c¸c nhµ thÇu ph¶i lu«n lu«n næ lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu ngµy cµng trë nªn cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp x©y dùng, viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu cã ý nghÜa to lín. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng d©n dông t×m hiÓu vµ nghiªn cøu c«ng t¸c dù thÇu cña c«ng ty. T«i nhËn thÊy r»ng cßn cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, bøc xóc ph¸t sinh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë c¶ trong vµ ngoµi c«ng ty. Víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh trong viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i c«ng ty T«i ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu t¹i c«ng ty x©y dùng d©n dông-Hµ Néi” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n nµy ®îc chia lµm 3 phÇn nh sau: PhÇn mét: §Êu thÇu-ph¬ng thøc lùa chän ®èi t¸c kinh doanh tèi u trong x©y dùng c¬ b¶n, ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cho c¸c nhµ ®Çu t. Khoa häc qu¶n lý 1 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn hai: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng d©n dôngHµ Néi PhÇn ba: Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu t¹i c«ng ty x©y dùng d©n dông-Hµ Néi. V× thêi gian nghiªn cøu kh«ng dµi, tr×nh ®é cßn h¹n chÕ cho nªn néi dông luËn v¨n nµy khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt , em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, ®¸nh gi¸, phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, cña c¸c c«, c¸c chó trong phßng TiÕp thÞ-C«ng ty x©y dùng d©n dông còng nh nh÷ng gãp ý cña c¸c b¹n sinh viªn cïng líp ®Ó ®Ò tµi nµy ®îc hoµn thiÖn vµ cã ý nghÜa h¬n. Qua luËn v¨n nµy cho t«i ®îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh nhÊt c¸c c«, c¸c chó trong Phßng TiÕp thÞ ,Phßng Tæ chøc-lao ®éng-tiÒn l¬ng ®· gióp ®ì rÊt nhiÖt t×nh cho t«i trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty. Cho t«i göi lêi c¶m ¬n c¸c b¹n sinh viªn cïng líp, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong Khoa khoa häc qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o TS-§oµn Thu Hµ ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy Hµ Néi, ngµy 30/4/2002 Sinh viªn: §Æng CÈm H¬ng Khoa häc qu¶n lý 2 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp phÇn mét: ®Êu thÇu- ph¬ng thøc lùa chän ®èi t¸c kinh doanh tèi u trong x©y dùng c¬ b¶n, ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cho c¸c nhµ ®Çu t. I-Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu: 1-C¸c kh¸i niÖm: 1.1-Kh¸i niÖm ®Êu thÇu: Trªn thùc tÕ cã mét sè ®Þnh nghÜa vÒ thuËt ng÷ ®Êu thÇu. Tuy nhiªn, quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu dï díi d¹ng Quy chÕ hay LuËt còng ®Òu sö dông mét thuËt ng÷ cã xuÊt xø tiÕng Anh lµ “Procurement” (nghÜa lµ mua s¾m). Theo ®Þnh nghÜa vÒ thuËt ng÷ “®Êu thÇu” trong Quy chÕ ®Êu thÇu cña ViÖt Nam : §Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu. KÕt qu¶ cña sù lùa chän lµ cã mét hîp ®ång ®îc ký kÕt víi c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh chi tiÕt tr¸ch nhiÖm cña hai bªn. Mét bªn lµ nhµ thÇu ph¶i thùc c¸c nhiÖm vô nh nªu trong chµo hµng (cã thÓ lµ mét dÞch vô t vÊn, cung cÊp mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng mét c«ng tr×nh ...), cßn Bªn mêi thÇu sÏ cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, kiÓm tra, nghiÖm thu vµ thanh to¸n tiÒn. 1.2-Mét sè thuËt ng÷ chÝnh sö dông trong Quy chÕ §Êu thÇu: a-Bªn mêi thÇu : lµ chñ dù ¸n, chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t ®îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng viÖc ®Êu thÇu. Khoa häc qu¶n lý 3 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp b- Nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn, nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n. Nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p; lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸; lµ nhµ t vÊn trong ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn; lµ nhµ ®Çu t trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t. Nhµ thÇu trong níc lµ nhµ thÇu cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. c- T vÊn: lµ ho¹t ®éng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kinh nghiÖm chuyªn m«n cho Bªn mêi thÇu trong viÖc xem xÐt, quyÕt ®Þnh, kiÓm tra qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n. d- Gãi thÇu: lµ toµn bé dù ¸n hoÆc mét phÇn c«ng viÖc cña dù ¸n ®îc ph©n chia theo tÝnh chÊt kü thuËt hoÆc tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n, cã quy m« hîp lý vµ ®¶o b¶o tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. Trong trêng hîp mua s¾m, gãi thÇu cã thÓ lµ mét hoÆc mét sè lo¹i ®å dïng, trang thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng tiÖn. Gãi thÇu ®îc thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu hîp ®ång( khi gãi thÇu ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn). e-Hå s¬ mêi thÇu: lµ toµn bé tµi liÖu do Bªn mêi thÇu lËp, bao gåm c¸c yªu cÇu cho mét gãi thÇu ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ Bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc khi ph¸t hµnh. f-Hå s¬ dù thÇu: lµ toµn bé c¸c tµi liÖu do nhµ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Tuú theo lÜnh vùc ®Êu thÇu mµ yªu cÇu ®èi víi Hå s¬ dù thÇu cã kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n trong Hå s¬ dù thÇu ®èi víi t vÊn cÇn lµm râ kinh nghiÖm ®· thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¬ng tù, gi¶i ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn, nãi râ nh©n sù tham gia, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸ nh©n cã vai trß chÝnh. §èi víi cung cÊp hµng ho¸, Hå s¬ dù thÇu cÇn nãi râ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña hµng ho¸, c¸c vÊn ®Ò th¬ng m¹i, tµi chÝnh. §èi víi x©y l¾p, Hå s¬ dù thÇu cÇn x¸c ®Þnh biÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thùc hiÖn, nguån vËt t, thiÕt bÞ thi c«ng còng nh c¸c néi dung vÒ tµi chÝnh, ®iÒu kiÖn thanh to¸n. Hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc nép tíi Bªn mêi thÇu tríc thêi ®iÓm ®ãng thÇu, ph¶i cã ch÷ kÝ cña ngêi ®øng ®Çu tæ chøc nhµ thÇu kÝ hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn hîp ph¸p. g-C¸c quy ®Þnh vÒ mèc thêi gian: Khoa häc qu¶n lý 4 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp C¸c mèc thêi gian vÒ th«ng b¸o mêi thÇu. chuÈn bÞ Hå s¬ mêi thÇu, chuÈn bÞ Hå s¬ dù thÇu thêi ®iÓm ®ãng vµ më thÇu, thêi gian ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, phª duyÖt tróng thÇu, ký hîp ®ång... ®îc cô thÓ trong c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu ®Ó ®¶m b¶o sù minh b¹ch cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. h-Mét sè quy ®Þnh vÒ gi¸: -Gi¸ gãi thÇu: lµ gi¸ ®îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong tõng kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n trªn c¬ së tæng møc ®Çu t hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®îc duyÖt. Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn chuÈn bÞ dù ¸n, gi¸ gãi thÇu gãi thÇu ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tríc khi tæ chøc ®Êu thÇu. -Gi¸ dù thÇu: lµ gi¸ do nhµ thÇu ghi trong hå s¬ dù thÇu sau khi ®· trõ phÇn gi¶m gi¸ ( nÕu cã) bao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. -Gi¸ ®¸nh gi¸: lµ gi¸ dù thÇu ®· söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch (nÕu cã), ®îc quy ®æi vÒ cïng mÆt b»ng ( kü thuËt, tµi chÝnh, th¬ng m¹i vµ c¸c néi dung kh¸c) ®Ó lµm c¬ së so s¸nh gi÷a c¸c hå s¬ dù thÇu. -Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu: lµ gi¸ do Bªn mêi thÇu ®Ò nghÞ trªn c¬ së gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ®îc ®Ò nghÞ tróng thÇu sau khi söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. -Gi¸ tróng thÇu: lµ gi¸ ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®Ó lµm c¨n cø cho Bªn mêi thÇu th¬ng th¶o hoµn thiÖn vµ ký hîp ®ång víi nhµ thÇu tróng thÇu. Gi¸ tróng thÇu kh«ng ®îc lín h¬n gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt. -Gi¸ ký hîp ®ång: lµ gi¸ ®îc bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu tho¶ thuËn sau khi th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång vµ phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. h-B¶o l·nh dù thÇu: lµ viÖc nhµ thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn (tiÒn mÆt, sÐc, b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t¬ng ®¬ng) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu ®èi víi hå s¬ dù thÇu. i-B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: lµ viÖc nhµ thÇu tróng thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn ( tiÒn mÆt, sÐc, b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t¬ng ®Khoa häc qu¶n lý 5 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp ¬ng) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký. 2-ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng: 2.1-§Êu thÇu ®¶m b¶o lùa chän nhµ thÇu phï hîp víi yªu cÇu cña chñ ®Çu t. Qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n vµ trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ®ã phÝa chñ ®Çu t (bªn mêi thÇu) lu«n lµ bªn ra c¸c ®iÒu kiÖn vµ phÝa c¸c nhµ thÇu lµ bªn ph¶i ®¸p øng mäi yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trong kh¶ n¨ng cho phÐp cña m×nh. NÕu c¸c chñ ®Çu t thÊy c¸c nhµ thÇu kh«ng tho¶ m·n ®îc c¸c yªu cÇu cña m×nh th× hä cã thÓ tæ chøc ®Êu thÇu l¹i ®Ó lùa chän ®îc nhµ thÇu phï hîp, ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña hä. 2.2-§Êu thÇu t¹o ra tÝnh hiÖu qu¶ cho c¸c chñ ®Çu t. Tríc hÕt, ®Êu thÇu sÏ gióp cho chñ ®Çu t lùa chän ®îc nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc còng nh kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn dù ¸n cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho sù thµnh c«ng cña chñ ®Çu t khi dù ¸n ®îc ®a vµo vËn hµnh. §Êu thÇu còng gióp c¸c chñ ®Çu t tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ ®Çu t. Thùc tÕ, gi¸ tróng thÇu cha ch¾c ®· lµ gi¸ bá thÇu thÊp nhÊt nhng nÕu ®øng trªn lîi Ých tæng hîp cña c¸c chñ ®Çu t mµ xem xÐt th× nã sÏ lµ ph¬ng ¸n tèi u. 2.3-§Êu thÇu t¹o ra chÊt lîng, hiÖu qu¶ ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. ¦u ®iÓm næi bËt nhÊt trong ®Êu thÇu lµ sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c nhµ thÇu mµ trong kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh t¹o ra chÊt lîng, gi¸ c¶, dÞch vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng. C¹nh tranh trong ®Êu thÇu còng t¹o ra gi¸ c¶, chÊt lîng... tèt nhÊt cho c¸c chñ ®Çu t vµ nã còng t¹o ra hiÖu qu¶, chÊt lîng ë phÝa c¸c nhµ thÇu. Th«ng qua ®Êu thÇu. c¸c nhµ thÇu sÏ ph¸t huy cao nhÊt tÝnh chñ ®éng ®Ó t×m kiÕm c¸c c¬ héi tham gia ®Êu thÇu vµ ®©y còng lµ c¸ch h÷u hiÖu nhÊt ®Ó tù hoµn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý, n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é cña c¸n bé, nh©n viªn... 2.4-§Êu thÇu t¹o ra chÊt lîng h¹ tÇng c¬ së phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Thùc tr¹ng ë níc ta hiÖn nay, h¹ tÇng c¬ së ®ang lµ mèi quan t©m lín cña ChÝnh phñ. Tr¶i qua nhiÒu n¨m chiÕn tranh, níc ta kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ, nªn nÒn kinh tÕ rÊt l¹c hËu so víi thÕ giíi, h¹ tÇng c¬ së Khoa häc qu¶n lý 6 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp thÊp kÐm. Trong khi níc ta cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt lín, lµ ®Þa chØ rÊt hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi, trë ng¹i lµ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng l¹i rÊt yÕu nªn c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi e ng¹i khi tiÕn hµnh ®Çu t. Nh trªn ®· nãi, ®Êu thÇu lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu nh»m t×m ra nhµ thÇu tèt nhÊt ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña chñ ®Çu t mµ môc ®Ých cña nã lµ ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, bao gåm c¶ c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së. nghÜa lµ ®Êu thÇu t¹o ra tiÒn ®Ò thuËn lîi cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay. 3-H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc ®Êu thÇu : 3.1- H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu: §îc hiÓu lµ quy ®Þnh vÒ ph¹m vi mçi nhµ thÇu tham gia theo ®Æc thï cña tõng gãi thÇu lµm cho viÖc lùa chän nhµ thÇu ®îc thuËn lîi, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ còng lµ ®¶m b¶o sù c¹nh tranh, c«ng b»ng trong ®Êu thÇu . Cã 7 h×nh thøc lùa chän ®îc ®Ò cËp trong Quy chÕ ®Êu thÇu gåm: 3.1.1-§Êu thÇu réng r·i: §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tèi thiÓu 10 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. 3.1.2-§Êu thÇu h¹n chÕ: §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ Bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5) cã ®ñ n¨ng lùc tham dù. Danh sach nhµ thÇu tham dù ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: a/ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña gãi thÇu; b/C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ; c/Do t×nh h×nh cô thÓ mµ viÖc ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ; 3.1.3-ChØ ®Þnh thÇu: Khoa häc qu¶n lý 7 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt sau: a/Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch ho¹, ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kÞp thêi. Sau ®ã ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu ®Ó xem xÐt phª duyÖt; b/Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu, thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt quèc phßng do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; c/Gãi thÇu ®Æc biÖt do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trong b¸o c¸o ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu ph¶i x¸c ®Þnh râ ba néi dung sau: -Lý do chØ ®Þnh thÇu; -Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc vÒ kü thuËt tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu; -Gi¸ trÞ vµ khèi lîng ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø cho chØ ®Þnh thÇu. 3.1.4-Chµo hµng c¹nh tranh: H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ cã gi¸ trÞ díi 2 tû ®ång. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 chµo hµng cña 3 nhµ thÇu kh¸c nhau trªn c¬ së yªu cÇu chµo hµng cña Bªn mêi thÇu. ViÖc göi chµo hµng cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi trùc tiÕp, b»ng fax, b»ng ®êng bu ®iÖn hoÆc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. 3.1.5-Mua s¾m trùc tiÕp: H×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®îc ¸p dông trong trêng hîp bæ sung hîp ®ång cò ®· thùc hiÖn xong (díi mét n¨m) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn chñ ®Çu t cã nhu cÇu t¨ng thªm sè lîng hµng ho¸ hoÆc khèi lîng c«ng viÖc mµ tríc ®ã ®· tiÕn hµnh ®Êu thÇu, nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®îc vît møc gi¸ hoÆc ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký tríc ®ã. tríc khi ký hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. Khoa häc qu¶n lý 8 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3.1.6-Tù thùc hiÖn: H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c gãi thÇu mµ chñ ®Çu t cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn 3.1.7-Mua s¾m ®Æc biÖt: H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ngµnh hÕt søc ®Æc biÖt mµ nÕu kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng th× kh«ng thÓ ®Êu thÇu ®îc. C¬ quan qu¶n lý ngµnh ph¶i x©y dùng quy tr×nh thùc hiÖn ®¶m b¶o c¸c môc tiªu cña Quy chÕ §Êu thÇu vµ cã ý kiÕn tho· thuËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 3.2-Ph¬ng thøc ®Êu thÇu: 3.2.1-§Êu thÇu mét tói hå s¬: Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu trong mét tói hå s¬. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p. 3.2.2-§Êu thÇu hai tói hå s¬: Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ trong tõng tói hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®îc xem tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm kü thuËt tõ 70% trë lªn sÏ ®îc më tiÕp tói ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. 3.2.3-§Êu thÇu hai giai ®o¹n: Ph¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng trêng hîp sau: -C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn; -C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p; -Dù ¸n thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay; Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy nh sau: -Giai ®o¹n thø nhÊt: c¸c nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó Bªn mêi thÇu xem xÐt vµ Khoa häc qu¶n lý 9 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh; -Giai ®o¹n thø hai: Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®îc bæ sung hoµn chØnh trªn cïng mét mÆt b»ng kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ tµi chÝnh víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ dù thÇu. 4-§iÒu kiÖn mêi thÇu vµ dù thÇu: 4.1-§iÒu kiÖn mêi thÇu: Bªn mêi thÇu ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ sau: -V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp ®Çu t cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn; -KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; -Hå s¬ mêi thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hoÆc ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu lµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vµ hå s¬ mêi thÇu ®îc phª duyÖt. 4.2-§iÒu kiÖn dù thÇu: Nhµ thÇu tham gia dù thÇu ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: -Cã giÊy ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt; -Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ; -ChØ ®îc tham gia mét ®¬n dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n hay liªn danh dù thÇu. Trêng hîp Tæng c«ng ty ®øng tªn dù thÇu th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®îc phÐp tham dù víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. Khoa häc qu¶n lý 10 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ngoµi ra, Bªn mêi thÇu kh«ng ®îc tham gia víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. 5-Nguyªn t¾c cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . §Êu thÇu lµ mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, mét hÖ thèng gi¶i ph¸p cho nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ bá qua trong sù phèi hîp gi÷a c¸c chñ thÓ trùc tiÕp liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng , ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh nµy ®¹t hiÖu qu¶ tèi u vÒ chÊt lîng, kü thuËt, tiÕn ®é thi c«ng, tµi chÝnh, thÈm mü... ®ång thêi còng h¹n chÕ nh÷ng “r¾c rèi” gi÷a c¸c bªn h÷u quan. Ph¬ng thøc ®Êu thÇu tu©n thñ hµng lo¹t nh÷ng nguyªn t¾c sau: 5.1-Nguyªn t¾c c«ng b»ng: Mçi cuéc ®Êu thÇu ®Òu ph¶i ®îc thùc hiÖn víi sù tham gia cña mét sè nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó h×nh thµnh mét cuéc c¹nh tranh m¹nh mÏ. C¸c ®¬n vÞ tham dù thÇu ®Òu ph¶i ®îc nhËn nh÷ng th«ng tin tõ phÝa mêi thÇu ngang b»ng nhau, kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi xö. 5.2-Nguyªn t¾c bÝ mËt: VÒ nh÷ng th«ng tin trao ®æi cña c¸c nhµ thÇu víi chñ ®Çu t hay ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu ®Æc biÖt lµ møc gi¸, chi phÝ liªn quan... ph¶i ®¶m b¶o tÝnh bÝ mËt. NÕu cã sù thay ®æi, chñ ®Çu t ph¶i cã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c nhµ thÇu , kh«ng ®îc u ®·i bªn nµo. 5.3-Nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm ph©n minh: Kh«ng chØ c¸c nghÜa vô, quyÒn lîi cña c¸c bªn cã liªn quan ®îc ®Ò cËp vµ chi tiÕt ho¸ trong hîp ®ång mµ ph¹m vi trach nhiÖm cña mçi bªn ë tõng phÇn viÖc ®Òu ®îc ph©n ®Þnh r¹ch rßi ®Ó kh«ng cã mét sù sai sãt nµo kh«ng cã ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm. Mçi bªn cã liªn quan ®Òu ph¶i biÕt râ m×nh ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ g× nÕu cã s¬ suÊt vµ do ®ã mçi bªn ph¶i næ lùc tèi ®a trong viÖc kiÓm so¸t bÊt tr¾c vµ phßng ngõa rñi ro. 5.4-Nguyªn t¾c ba chñ thÓ: Thùc hiÖn dù ¸n theo thÓ thøc ®Êu thÇu lu«n cã sù hiÓn diÖn ®ång thêi ba chñ thÓ: chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu vµ kü s t vÊn. Trong ®ã kü s t vÊn hiÓn diÖn nh mét nh©n tè ®¶m b¶o cho hîp ®ång lu«n ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc ®Õn tõng chi tiÕt, mäi sù bÊt cËp vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp ®îc ®a ra ®óng Khoa häc qu¶n lý 11 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp lóc. §ång thêi kü s t vÊn còng lµ nh©n tè h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng ©m mu th«ng ®ång hoÆc tho¶ hiÖp g©y thiÖt h¹i cho chñ dù ¸n. II-Qu¸ tr×nh dù thÇu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng Qu¸ tr×nh dù thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®îc tiÕn hµnh qua c¸c bíc theo s¬ ®å sau T×m kiÕm th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cÇn ®Êu thÇu Tham gia s¬ tuyÓn ( nÕu cã ) ChuÈn bÞ vµ lËp Hå s¬ dù thÇu LËp Hå s¬ dù thÇu vµ tham gia më thÇu Khoa häc qu¶n lý 12 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Ký kÕt hîp ®ång nÕu tróng thÇu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1-T×m kiÕm th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cÇn ®Êu thÇu §©y ®îc coi lµ bíc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh dù thÇu trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng bëi lÏ nã chÝnh lµ bíc ®Ó ngêi b¸n (c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ) tiÕp cËn ®îc ngêi mua (chñ ®Çu t ) vµ tõ ®ã míi dÉn ®Õn quan hÖ giao dÞch mua b¸n th«ng qua ph¬ng thøc ®Êu thÇu. C¸c nhµ thÇu cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cÇn thÇu th«ng qua kªnh th«ng tin chñ yÕu sau: -Th«ng b¸o mêi thÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: §èi víi c¸c c«ng tr×nh ®îc tæ chøc ®Êu thÇu theo h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i hoÆc cã s¬ tuyÓn th× bªn mêi thÇu sÏ tiÕn hµnh th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, néi dung th«ng b¸o mêi thÇu gåm : tªn vµ ®Þa chØ bªn mêi thÇu; m« t¶ tãm t¾t dù ¸n; ®Þa chØ vµ thêi gian x©y dùng; chØ dÈn t×m hiÓu Hå s¬ mêi thÇu; thêi h¹n, ®Þa chØ Hå s¬ mêi thÇu. -Th mêi thÇu do bªn mêi thÇu göi ®Õn: Do mèi quan hÖ tõ tríc gi÷a bªn mêi thÇu víi nhµ thÇu hoÆc nhê vµo uy tÝn, vÞ trÝ cña nhµ thÇu trªn thÞ trêng, c¸c nhµ thÇu cã thÓ ®îc bªn mêi thÇu trùc tiÕp mêi dù thÇu th«ng qua th mêi thÇu trong trêng hîp ®Êu thÇu theo h×nh thøc ®Êu thÇu h¹n chÕ Khoa häc qu¶n lý 13 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp -Th«ng qua giíi thiÖu cña c¸c bªn trung gian: V× mét lý do nµo ®ã ®Æc biÖt lµ do thÞ trêng cha hoµn chØnh, c¸c nhµ thÇu cã thÓ kh«ng biÕt ®îc th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cÇn ®Êu thÇu mét c¸ch trùc tiÕp, hä còng cã thÓ cã th«ng tin vÒ gãi thÇu th«ng qua giíi thiÖu cña mét nhµ m«i giíi. Th«ng thêng c¸c nhµ thÇu sÏ ph¶i tr¶ mét chi phÝ hoa hång nhÊt ®Þnh cho nhµ m«i giíi. Nhµ m«i giíi cã thÓ lµ c¸ nh©n thËm chÝ lµ c¸n bé, c«ng nh©n cña nhµ thÇu. §©y lµ c¸ch thøc t×m kiÕm th«ng tin kh¸ phæ biÕn cña c¸c nhµ thÇu ë ViÖt Nam hiÖn nay. Cho dï nhµ thÇu t×m kiÕm th«ng tin b»ng c¸ch nµo th× còng ph¶i n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ban ®Çu vÒ gãi thÇu ®Ó quyÕt ®Þnh xem cã nªn dù thÇu hay kh«ng. ViÖc lµm nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp tr¸nh ®îc ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. 2-Tham gia s¬ tuyÓn (nÕu cã) NÕu c«ng tr×nh cÇn ®Êu thÇu ®îc bªn mêi thÇu tæ chøc cã tiÕn hµnh s¬ tuyÓn th× c¸c nhµ thÇu sÏ ph¶i tr×nh bµy trong tµi liÖu s¬ tuyÓn nh÷ng néi dung chÝnh sau:  C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ thÇu  Kinh nghiÖm x©y l¾p  Nguån nh©n lùc, tr×nh ®é qu¶n lý, kü thuËt, quy m« doanh nghiÖp  T×nh h×nh tµi chÝnh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Môc tiªu cña bíc nµy lµ vît qua giai ®o¹n s¬ tuyÓn vµ tiÕn hµnh t×m kiÕm th«ng tin vÒ gãi thÇu vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®a ra chiÕn lîc tranh thÇu thÝch hîp trong bíc tiÕp theo. 3-ChuÈn bÞ vµ lËp Hå s¬ dù thÇu Trong bíc nµy tríc hÕt nhµ thÇu sÏ nhËn ®îc mét bé Hå s¬ mêi thÇu do bªn mêi thÇu cung cÊp gåm c¸c néi dung sau:  Th mêi thÇu  ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu  Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt kÌm theo b¶n tiªu lîng chØ dÉn kü thuËt Khoa häc qu¶n lý 14 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp  TiÕn ®é thi c«ng  §iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång  B¶o l·nh dù thÇu  MÉu tho¶ thuËn hîp ®ång vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång C«ng viÖc ®Çu tiªn cña nhµ thÇu lµ tiÕn hµnh nghiªn cøu kÜ Hå s¬ mêi thÇu. §©y c«ng viÖc rÊt quan träng v× nã lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó nhµ thÇu lËp Hå s¬ dù thÇu vµ xem xÐt kh¶ n¨ng cña m×nh cã ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu hay kh«ng. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò cha râ trong Hå s¬ mêi thÇu nhµ thÇu cã thÓ t×m ®îc lêi gi¶i ®¸p th«ng qua héi nghÞ tiÒn thÇu do bªn mêi thÇu tæ chøc hoÆc trao ®æi b»ng v¨n b¶n víi bªn mêi thÇu. Mét ®iÒu ®¸ng quan t©m trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc tiÕp theo lµ nhµ thÇu nªn thùc hiÖn ®óng theo nh÷ng ®iÒu ®· chØ ra trong phÇn chØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu cña Hå s¬ mêi thÇu. TiÕp theo, nhµ thÇu cã thÓ yªu cÇu chñ ®Çu t cho ®i th¨m vµ kh¶o s¸t hiÖn trêng ®Ó kh¶o s¸t nÕu thÊy cÇn thiÕt. Chi phÝ cho viÖc th¨m hiÖn trêng do nhµ thÇu chÞu. Nhµ thÇu thêng cö nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm vÒ mÆt kü thuËt còng nh kinh tÕ ®i kh¶o s¸t hiÖn trêng. §iÒu nµy sÏ gióp cho nhµ thÇu n¾m ®îc thùc ®Þa lµm c¬ së x©y dùng gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng hîp lý còng nh n¾m ®îc t×nh h×nh hiÖn thÞ trêng n¬i ®Æt c«ng tr×nh còng nh thÞ trêng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cÇn cung cÊp cho thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó cã c¬ së thùc tÕ cho viÖc lËp gi¸ dù thÇu mµ thùc chÊt lµ chiÕn lîc nhËn thÇu. Sau khi n¾m ch¾c nhiÒu th«ng tin vÒ c¸c ph¬ng diÖn, nhµ thÇu míi tiÕn hµnh c«ng viÖc quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh dù thÇu vµ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng tróng thÇu lµ lËp Hå s¬ dù thÇu. Tuú theo yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu mµ nhµ thÇu lËp ra Hå s¬ dù thÇu theo nh÷ng yªu cÇu ®ã. Néi dung cña Hå s¬ dù thÇu thêng bao gåm:  §¬n dù thÇu  B¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh hoÆc chøng chØ hµnh nghÒ  Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc nhµ thÇu. Khoa häc qu¶n lý 15 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp  BiÖn ph¸p thi c«ng tæng thÓ vµ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh.  Tæ chøc thi c«ng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång.  B¶n dù to¸n gi¸ dù thÇu  B¶o l·nh dù thÇu Trong bíc c«ng viÖc nµy th× nh÷ng c«ng viÖc quan träng vµ ®ßi hái nhiÒu c«ng søc ®ã lµ : lËp biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng; vµ b¶n dù to¸n gi¸ dù thÇu. C¸c nhµ thÇu cÇn chó ý r»ng gi¸ dù thÇu chØ ®îc ®a ra trªn c¬ së ®· cã biÖn ph¸p thi c«ng vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý v× gi¸ dù thÇu ph¶n ¸nh chÝnh s¸ch nhËn thÇu cña nhµ thÇu, ph¶n ¸nh biÖn ph¸p thi c«ng vµ tæ chøc thi c«ng. §©y lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt nªn gi¸ dù thÇu cÇn ®îc tÝnh cÈn thËn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt chø kh«ng chØ ®¸p øng vÒ khèi lîng vµ thêi gian ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n ®Êu thÇu còng nh ph¶i n»m trong chiÕn lîc c¹nh tranh. 4-Nép Hå s¬ dù thÇu vµ tham gia më thÇu ViÖc nép Hå s¬ dù thÇu sÏ diÔn ra theo ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm quy ®Þnh trong Hå s¬ mêi thÇu. Nhµ thÇu sÏ ph¶i nép bé Hå s¬ dù thÇu trong t×nh tr¹ng niªm phong. Th«ng thêng, bªn mêi thÇu sÏ yªu cÇu nhµ thÇu nép mét bé hå s¬ gèc vµ mét sè b¶n sao nhÊt ®Þnh c¸c hå s¬ nµy ®îc ®Ó chung mét gãi. Cïng víi viÖc nép Hå s¬ dù thÇu, nhµ thÇu còng sÏ ph¶i nép cho bªn mêi thÇu mét sè tiÒn b¶o l·nh dù thÇu cã gi¸ trÞ b»ng 1-3% tæng gi¸ trÞ íc tÝnh cña gãi thÇu. TiÒn b¶o l·nh dù thÇu sÏ ®îc tr¶ l¹i cho nh÷ng nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu sau khi c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy c«ng bè. Nhµ thÇu kh«ng ®îc nhËn l¹i tiÒn b¶o l·nh dù thÇu trong c¸c trêng hîp sau:  Tróng thÇu nhng tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång  Rót ®¬n thÇu sau thêi gian më thÇu  Do vi ph¹m nghiªm träng c¸c quy ®Þnh trong quy chÕ ®Êu thÇu Khoa häc qu¶n lý 16 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp §Õn thêi gian quy ®Þnh, nhµ thÇu ®îc tham gia më thÇu do bªn mêi thÇu tæ chøc t¹i ®Þa ®iÓm mµ bªn mêi thÇu ®· quy ®Þnh râ trong Hå s¬ mêi thÇu. Trong cuéc häp më thÇu, bªn mêi thÇu thêng c«ng khai hai chØ tiªu lµ gi¸ bá thÇu vµ thêi gian thi c«ng cña tõng nhµ thÇu. §©y lµ nh÷ng th«ng tin mµ nhµ thÇu cÇn lu gi÷ ®Ó lµm c¨n cø ®Ó rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ ®èi thñ c¹nh tranh cho nh÷ng lÇn dù thÇu tiÕp theo. 5-Ký kÕt hîp ®ång thi c«ng (nÕu tróng thÇu) NÕu nhËn ®îc th«ng b¸o tróng thÇu cña bªn mêi thÇu, nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i göi cho bªn mêi thÇu th«ng b¸o chÊp nhËn ®µm ph¸n hîp ®ång trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o tróng thÇu. Sau ®ã, theo lÞch ®· thèng nhÊt, hai bªn tiÕn hµnh ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i nép cho bªn mêi thÇu mét kho¶n b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång cã gi¸ trÞ b»ng 10-15% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång vµ ®îc nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu. ViÖc tiÕn hµnh ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång bao thÇu c«ng tr×nh ph¶i theo ®óng luËt ®Þnh ®Ó hîp ®ång phï hîp víi luËt ph¸p vµ kÕ ho¹ch cña Nhµ níc, phï hîp víi nguyªn t¾c b×nh ®½ng hai bªn cïng cã lîi, cã thëng, ph¹t. III-ChÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu x©y dùng : 1-Sù cÇn thiÕt n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qña ®Êu thÇu x©y dùng: N©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu x©y dùng còng ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng khi tham gia ®Êu thÇu mét c«ng tr×nh nµo ®ã. Th¾ng thÇu cã nghÜa lµ sÏ cã c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, vµ tÊt nhiªn lµ sÏ cã lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Bëi v× môc ®Ých cña viÖc ®Êu thÇu suy cho cïng lµ lµm sao ®ã ®Ó ®îc th¾ng thÇu víi ®iÒu kiÖn lµ gãi thÇu th¾ng thÇu ®ã ph¶i t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §©y lµ mét bµi to¸n khã cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng , bëi v× trong sù canh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng kh¸c, muèn th¾ng thÇu kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng. §iÒu nµy ®ßi hái nh÷ng ngêi lËp Hå s¬ dù thÇu ph¶i tÝnh to¸n lµm sao ®¸p øng ®îc tèi u nh÷ng yªu cÇu mµ Bªn mêi thÇu ®a ra mµ vÉn ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp m×nh trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c nhµ thÇu kh¸c. ViÖc n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ tiÕt kiÖm ®îc nh÷ng chi phÝ tèn kÐm khi tham gia dù thÇu , mµ quan träng h¬n lµ n©ng cao kh¶ n¨ng tróng thÇu. Qua ®ã ®¹t ®îc môc ®Ých mµ doanh nghiÖp mong muèn. Khoa häc qu¶n lý 17 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2-C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu x©y dùng : 2.1 Nh÷ng yÕu tè cña qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu.  TiÕn ®é thi c«ng. Mét c«ng tr×nh x©y dùng thêng ®îc thùc hiÖn trong thêi gian dµi nªn vÉn ®Ò qu¶n lý ®Çu t rÊt phøc t¹p. mÆc kh¸c, viÖc ®Çu t x©y dùng mét c«ng tr×nh hÇu hÕt kh«ng ph¶i phôc vô cho tiªu dïng c¸ nh©n, tiªu dïng cuèi cïng mµ l¹i nh»m môc ®Ých phôc vô c«ng céng, ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ph¸t triÓn nµo ®ã. Do ®ã, vÊn ®Ò ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®îc chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ rÊt cao. Trong bé hå s¬ dù thÇu tiªu chuÈn tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh nhµ thÇu ®a ra ®îc chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ ë hai néi dung chñ yÕu sau:  Xem xÐt ®é ®¶m b¶o tæng tiÕn ®é thi c«ng quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. ®©y lµ ®iÒu mµ chñ ®Çu t quan t©m nhÊt. NÕu nhµ thÇu nµo ®a ra ®îc biÖn ph¸p thi c«ng vµ c«ng nghÖ tæ chøc hîp lý tiÕn tiÕn lµm rót ng¾n ®îc thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh th× kh¶ n¨ng tróng thÇu sÏ cao h¬n (víi c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng øng kh¸c).  Xem xÐt sù hîp lý vÒ tiÕn ®é hoµn thµnh gi÷a c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan. Lý do mµ chñ thÇu ph¶i xem xÐt néi dung nµy lµ do tiÕn ®é thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c¸c phÇn viÖc cña c«ng tr×nh cã liªn quan tíi viÖc sö dông ngay c¸c c«ng tr×nh (trong tæng thÓ c«ng tr×nh) hoÆc h¹ng c«ng tr×nh (nÕu cã thÓ). V× thÕ nhµ thÇu nµo ®¶m b¶o ®îc tæng tiÕn ®é thi c«ng mµ l¹i ®a ra ®îc gi¶i ph¸p thi c«ng h¹ng môc c«ng tr×nh hîp lý h¬n ch¾c ch¾n sÏ chiÕm u thÕ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p.  Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh (biÖn ph¸p thi c«ng). Trong bé hå s¬ mêi thÇu c¸c dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng cã nh÷ng tµi liÖu: hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt kÌm theo b¶ng tiªn lîng, c¸c chØ dÉn kü thuËt ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ kü thuËt cña dù ¸n. ë ®©y ta gäi chung lµ c¸c yªu cÇu kü thuËt cña hå s¬ mêi thÇu. Theo quan ®iÓm dù b¸o th× yªu cÇu kü thuËt lµ c¬ së dù b¸o chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng trong qu¸ tr×nh x©y l¾p còng nh s¶n phÈm cuèi cïng. Do vËy, tiªu chuÈn vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ tÝnh hîp lý Khoa häc qu¶n lý 18 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp cña gi¶i ph¸p kü thuËt do nhµ thÇu ®a ra ®îc bªn mêi thÇu coi lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn chÝnh ®Ó ®¸nh gi¸, xÐt chän nhµ thÇu. Khi ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn vÒ kü thuËt th× ®Æc trng lµ tÝnh c¬ lý cña c«ng tr×nh. Tøc lµ, c¸c yÕu tè vÒ tuæi thä, ®é tin cËy, ®é an toµn cña c«ng tr×nh.  Tuæi thä cña c«ng tr×nh hay lµ chÊt lîng cña c«ng tr×nh lµ tiªu chuÈn mµ c«ng tr×nh vÉn gi÷ ®îc gi¸ trÞ sö dông cña nã nh khi míi hoµn thµnh bµn giao, tøc lµ thêi gian phôc vô cña nã cho tíi khi h háng hoµn toµn ®¸p øng ®îc tiªu chuÈn trong x©y dùng.  §é tin cËy cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc, ®é uèn cong, kh¶ n¨ng chÞu xo¸y tríc giã, b·o, hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh¶ n¨ng chÞu sù thay ®æi ®ét biÕn cña m«i trêng.  §é an toµn cña c«ng tr×nh phô thuéc vµo c¸c cÊu kiÖn chÞu lùc cña c«ng tr×nh nh kh«ng nøt, kh«ng bÞ lón, kh«ng thÊm, kh«ng ngiªng ®¶m b¶o ®é an toµn khi sö dông. Bªn c¹nh ®ã ngêi ta cßn ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu chÊt lîng, mü thuËt nh sù phï hîp víi c¶nh quan xung quanh, bè côc vËt thÓ kiÕn tróc, trang trÝ néi thÊt. Yªu cÇu vÒ kü thuËt lµ yªu cÇu hÕt søc nghiªm ngÆt. Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt ®îc nhµ thÇu thÓ hiÖn trong thµnh phÇn thuyÕt minh biÖn ph¸p c¸c b¶n vÏ minh ho¹ cña hå s¬ dù thÇu. Nh÷ng nhµ thÇu nµo ph¸t huy ®îc mét nguån lùc vèn cã cña m×nh nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®a ra ®îc c¸c ®Ò xuÊt vµ gi¶i ph¸p kü thuËt hîp lý nhÊt ch¾c ch¾n sÏ giµnh ®îc u thÕ c¹nh tranh khi dù thÇu.  Gi¸ dù thÇu. Kh¸c víi c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c trong khi thùc hiÖn hå s¬ dù thÇu lµ gi¸ c¶ s¶n phÈm x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh tríc lóc nã ra ®êi vµ ®em ra tiªu dïng. Khi ®îc ®Þnh gi¸ th«ng qua dù thÇu, gi¸ c¶ s¶n phÈm x©y dùng chÝnh lµ gi¸ bá thÇu hay gi¸ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu ®îc ghi trong hå s¬ dù thÇu. Khi xÐt thÇu do quy ®Þnh vÒ hµnh vi tiªu dïng, bªn mêi thÇu sÏ chän ®îc nhµ thÇu cã møc gi¸ hîp lý nhÊt khi ®· quy ®æi ®îc kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c¸c nhµ thÇu ®èi víi c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ cïng mét mÆt b»ng ®¸nh gi¸ (ch¼ng h¹n nh ph¬ng ph¸p cho ®iÓm ®Ó tÝnh ra gi¸ quy ®æi). VÒ nguyªn t¾c, gi¸ dù thÇu ®îc tÝnh dùa trªn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ®îc lÊy ra tõ kÕt qu¶ tiªn lîng dùa vµo thiÕt kÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ cho tõng lo¹i c«ng viÖc nh ®· tr×nh Khoa häc qu¶n lý 19 Qu¶n lý kinh tÕ 40A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp bµy. do ®ã, tríc hÕt ®Ó lËp ®îc gi¸ dù thÇu ph¶i cã ph¬ng ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý. Trªn c¬ së ®ã, c¸c nhµ thÇu tÝnh to¸n ®Ó ®a ra ®îc møc gi¸ ph¶i võa ®îc chñ ®Çu t chÊp nhËn nhng ph¶i võa b¶o ®¶m bï ®¾p chi phÝ vµ ®¹t ®îc møc l·i dù kiÕn cña doanh nghiÖp x©y dùng. §Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña gi¸ dù thÇu khi dù thÇu, c¸c nhµ thÇu cÇn ®a ra ®îc chiÕn lîc ®Þnh gi¸ phï hîp vµ chó ý ®Õn viÖc gi¶m c¸c chi phÝ cÊu thµnh gi¸, ®Æc biÖt lµ chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.2-VÒ nh©n tè n¨ng lùc doanh nghiÖp : Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c Hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu th× chñ ®Çu t bao giê còng ph¶i quan t©m hµng ®Çu ®Õn n¨ng lùc cña doanh nghiÖp xem cã ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña gãi thÇu hay kh«ng. Nh÷ng chØ tiªu vÒ n¨ng lùc doanh nghiÖp ®îc xem xÐt ®¸nh gi¸ bao gåm: N¨ng lùc kü thuËt cña nhµ thÇu : §ã lµ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu, c¸c xu thÕ cña c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng vµ c¬ giíi ho¸ thi c«ng . N¨ng lùc kü thuËt cña nhµ thÇu thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh còng nh tiÕn ®é thi c«ng theo ®ßi hái cña chñ ®Çu t hay kh«ng. N¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ thÇu : §ã lµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh tù cã, hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho viÖc thùc hiÖn gãi thÇu.N¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ thÇu thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cã ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ vèn ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu hay kh«ng. N¨ng lùc tæ chøc : thÓ hiÖn ë viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh x©y dùng , tæ chøc lao ®éng ®¶m b¶o thùc hiÖn gãi thÇu ®óng tiÕn ®é ®óng chÊt lîng. Kinh nghiÖm x©y l¾p : lµ nhµ thÇu cã ®ñ kinh nghiÖm x©y l¾p ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu hay kh«ng. §ã lµ sè n¨m kinh nghiÖm trong ngµnh x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng cã tÝnh chÊt vµ yªu cÇu t¬ng tù gãi thÇu ®Ò ra. 2.3-VÒ nh©n tè bªn ngoµi: -§ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c nhµ thÇu kh¸c. Nh÷ng chØ tiªu mµ chñ ®Çu t dïng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh giao thÇu cho mét nhµ thÇu lµ : chØ tiªu vÒ kü thuËt, chÊt lîng c«ng tr×nh ; chØ tiªu vÒ gi¸ dù thÇu; chØ tiªu vÒ tiÕn ®é thi c«ng .Do ®ã c¸c nhµ thÇu thêng sö dông c¸c ph¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu sau: +C¹nh tranh b»ng chÊt lîng c«ng tr×nh Khoa häc qu¶n lý 20 Qu¶n lý kinh tÕ 40A
- Xem thêm -