Tài liệu Hoàn thiện chính sách giá sản phẩm của công ty tnhh mtv sách – thiết bị và xây dựng trường học hà nội

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n ---------------- mai v©n hµ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI Chuyªn ngµnh: kinh tÕ vµ qu¶n lý th¬ng m¹i ngêi híng dÉn khoa häc: pgs.Ts. nguyÔn thõa léc Hµ Néi - 2012 LỜI CAM ĐOAN Cao học viên xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của bản thân và kết quả này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Các số liệu, tài liệu được sử dụng trong luận văn là xác thực với nguồn trích dẫn rõ ràng. LỜI CẢM ƠN Khép lại hai năm chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao học viên xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang bị kiến thức, những bài học thiết thực bổ ích cho cao học viên trong quá trình học tập. Cao học viên cũng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cao học viên trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU................................................................................................................... CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM SÁCH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC................................. 1. 1. Khái niệm, phân loại sản phẩm sách giáo dục và thiết bị trường học ...................................................................................................................... 1.1.1. Khái niệm sách giáo dục và thiết bị trường học............................................ 1.1.2. Phân loại sách giáo dục và thiết bị trường học.............................................. 1.1.3. Phân loại sách giáo dục và thiết bị trường học theo hoạt động kinh doanh ...................................................................................................................... 1.2. Khái niệm, vai trò, chức năng của chính sách giá sản phẩm................... 1.2.1. Khái niệm giá sản phẩm................................................................................ 1.2.2. Khái niệm chính sách giá sản phẩm............................................................ 1.2.3. Vai trò, chức năng của chính sách giá sản phẩm......................................... 1. 3. Các nội dung cơ bản của chính sách giá sản phẩm sách giáo dục và thiết bị trường học.................................................................................... 1.3.1. Quy trình định giá sản phẩm sách giáo dục và thiết bị trường học.............. 1.3.2. Các giai đoạn của quá trình quản trị giá sách giáo dục và thiết bị trường học.............................................................................................................. 1.3.3. Các kiểu chiến lược giá sách giáo dục và thiết bị trường học..................... 1.4. Những đặc điểm kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp Sách – Thiết bị trường học................................................................................... 1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm................................................................................ 1.4.2. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ.................................................................. 1.4.3. Đặc điểm về khách hàng............................................................................. 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách giá sách và thiết bị trường học.............................................................................................................. 1.5.1. Các nhân tố khách quan.............................................................................. 1.5.2. Các nhân tố chủ quan.................................................................................. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH – THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 – 2011....................... 2.1. Đặc điểm kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội................................................ 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội.................................... 2.2.1. Doanh thu................................................................................................... 2.2.2. Lợi nhuận.................................................................................................... 2.2.3. Nộp ngân sách nhà nước............................................................................. 2.2.4. Thu nhập bình quân người lao động........................................................... 2.2.5. Các hoạt động khác..................................................................................... 2.3. Thực trạng chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội............................ 2.3.1. Tỉ trọng doanh thu của các nhóm sản phẩm................................................ 2.3.2. Quy trình xây dựng các mức giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội........................................ 2.3.3. Một số chính sách điều chỉnh giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội........................................ 2.4. Đánh giá thực trạng chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội......................... 2.4.1. Ưu điểm...................................................................................................... 2.4.2. Nhược điểm................................................................................................ 2.4.3. Nguyên nhân............................................................................................... CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH – THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI............................................................................................ 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội................................................ 3.1.1. Mục tiêu phát triển Công ty...................................................................... 3.1.2. Định hướng hoàn thiện chính sách giá........................................................ 3.2. Các giải pháp hoàn thiện chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội............. 3.2.1. Xây dựng chiến lược hình thành giá........................................................... 3.2.2. Giải pháp về phương pháp tính giá............................................................. 3.2.3. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường................................................. 3.2.4. Giải pháp về quản lý giá............................................................................. 3.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng đội ngũ cán bộ trong việc nghiên cứu, đề ra chính sách giá và khả năng của lực lượng quản trị viên bán hàng trong tiếp xúc, kiểm tra, hỗ trợ đại lý........... 3.3. Kiến nghị................................................................................................... 3.3.1. Với Nhà nước............................................................................................. 3.3.2. Đối với NXB Giáo dục và Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội........................ KẾT LUẬN............................................................................................................. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................ CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐT GD MTV NSNN NXB SGD SGK STK TBTH THCS THPT TNDN TNHH VPP Đào tạo Giáo dục Một thành viên Ngân sách Nhà nước Nhà xuất bản Sách giáo dục Sách giáo khoa Sách tham khảo Thiết bị trường học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình định giá sản phẩm.................................................................. BẢNG Bảng 1.1: Bảng giá vở kẻ ngang Hồng Hà............................................................. Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2009 – 2011............. Bảng 2.2: Kết quả bán lẻ theo ngành hàng của Công ty năm 2011........................ Bảng 2.3: Bảng giá SGK năm học 2012 – 2013..................................................... Bảng 2.4: Bảng giá thiết bị dạy học tối thiểu dành cho học sinh cấp Tiểu họcnăm học 2012 – 2013....................................................................... Bảng 2.5: Bảng giá STK dùng chung cấp Tiểu học năm học 2012 - 2013............. Bảng 2.6: So sánh giá của một số sản phẩm VPP trên thị trường........................... Bảng 2.7: Bảng tính giá thành sản phẩm bút máy các loại..................................... Bảng 2.8: Bảng giá bình ổn vở học sinh Tiểu học.................................................. Bảng 3.1: Danh mục tranh ảnh, bản đồ, băng đĩa (NXB Giáo dục)........................ HÌNH Hình 3.1: Sự dịch chuyển của đường cầu (cung không đổi).................................. Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n ---------------- mai v©n hµ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI Chuyªn ngµnh: kinh tÕ vµ qu¶n lý th¬ng m¹i Hµ Néi – 2012 i CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM SÁCH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 1.1. Khái niệm, phân loại sản phẩm sách giáo dục và thiết bị trường học 1.1.1. Khái niệm sách giáo dục và thiết bị trường học - Sách giáo dục: SGD đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp cho các em học sinh tri thức khoa học cơ bản nhất. Đồng thời SGD cũng mang đến cho các em những kiến thức nâng cao về các vấn đề khoa học khác. - Thiết bị trường học: TBTH là hệ thống đối tượng vật chất, phương tiện dạy học được GV, HS sử dụng trong quá trình dạy học nhằm đạt được mục tiêu dạy học đề ra. 1.1.2. Phân loại sách giáo dục và thiết bị trường học - Sách giáo dục: SGD được phân ra thành hai loại chủ yếu: SGK và STK. SGK là loại sách cung cấp kiến thức, được biên soạn với mục đích dạy và học. STK là những tài liệu có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, trình bày. - Thiết bị trường học * Các TB trực quan - Tài liệu trực quan tượng trưng: sơ đồ, bảng biểu, bản đồ, … - Đồ dùng trực quan tạo hình: tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, … * Các TB thí nghiệm Là đồ dùng để tái tạo các hiện tượng. Ví dụ: chai lọ, ống nghiệm, … * Máy móc và các TB khác - Các loại TB hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn điện, pin, acquy khi sử dụng phải theo đúng quy trình mở/đóng như máy tính, máy chiếu, ti vi, đầu đĩa, băng hình, … - Các đồ dùng khác phục vụ cho giảng dạy và học tập: bảng, bàn, ghế, … - Các loại VPP: giấy, vở, bút, thước, … ii 1.1.3. Phân loại SGD và TBTH theo hoạt động kinh doanh 1.1.3.1. Kinh doanh ủy thác Mặt hàng SGK là mặt hàng thiết yếu, đặc thù, mang tính độc quyền. Với mặt hàng này, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ ủy thác cho các Công ty Phát hành sách, các Công ty Sách – TBTH của các địa phương để phát hành và phân phối, phục vụ nhu cầu của GV và HS các cấp theo từng năm học. 1.1.3.2. Tự doanh Với mặt hàng STK và TBTH, các công ty sẽ tiến hành lựa chọn các nhà cung ứng thích hợp, kí kết hợp đồng mua bán và bán sản phẩm ra thị trường. 1.2. Khái vai trò, chức năng của chính sách giá sản phẩm 1.2.1. Khái niệm giá sản phẩm Theo học thuyết giá trị thì giá là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, đồng thời biểu hiện nhiều mối quan hệ lớn trong nền kinh tế. 1.2.2. Khái niệm chính sách giá sản phẩm Chính sách giá sản phẩm là sự tập hợp những cách thức và quy tắc xác định mức giá cơ sở của sản phẩm, quy định biên độ dao động cho phép thay đổi mức giá cơ sở trong những điều kiện kinh doanh nhất định. 1.2.3. Vai trò, chức năng của chính sách giá sản phẩm Chính sách giá đúng sẽ phát huy hiệu quả các công cụ của marketing hỗn hợp. Đối với nhà doanh nghiệp, giá cả là yếu tố quyết định về mức độ lẫn khả năng bù đắp chi phí sản xuất và có thể đạt đến mức độ lợi nhuận nhất định. Đối với người tiêu dùng, giá tác động như một yếu tố quyết định việc lựa chọn của người mua. Chính sách giá sản phẩm có những chức năng sau đây: - Chức năng thông tin. - Chức năng phân bổ các nguồn lực kinh tế. - Chức năng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật. iii - Chức năng phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân, thu nhập cá nhân. 1. 3. Các nội dung cơ bản của chính sách giá sản phẩm SGD và TBTH 1.3.1. Quy trình định giá sản phẩm SGD và TBTH 1.3.1.1. Định giá sản phẩm SGD SGK là hàng hóa độc quyền, được Nhà nước hỗ trợ thuế. Quy trình định giá sản phẩm này do NXB Giáo dục tiến hành. Khi ủy thác phát hành cho các công ty Sách – TBTH các địa phương, NXB Giáo dục sẽ chiết khấu lại cho các công ty theo tỉ lệ phần trăm thích hợp. Thông thường, tỉ lệ chiết khấu này không cao và ổn định, dao động từ mức 19 – 20%. Mặt hàng STK phong phú, đa dạng và do nhiều NXB phát hành nên tỉ lệ chiết khấu dành cho các công ty cũng dao động theo các mức khác nhau. 1.3.1.2. Định giá sản phẩm TBTH Với các sản phẩm TBTH, những mặt hàng là đồ dùng dạy học của GV và HS do Bộ GD – ĐT quy định đơn vị được chọn mẫu và sản xuất, mức chiết khấu cũng tương tự như với mặt hàng SGK. * Cơ sở định giá * Tình hình cạnh tranh trên thị trường, giá cả và sản phẩm VPP của các đối thủ cạnh tranh * Mục tiêu doanh nghiệp * Giá trị thương hiệu * Phương pháp định giá 1.3.2. Các giai đoạn của quá trình quản trị giá SGD và TBTH - Hoạch định chính sách giá. - Tổ chức thực hiện triển khai các chính sách giá. - Kiểm tra giám sát. 1.3.3. Các kiểu chiến lược giá SGD và TBTH iv - Xác định giá cho sản phẩm mới. - Chiến lược áp dụng cho danh mục hàng hoá. - Chiến lược chiết giá và bớt giá - Định giá phân biệt 1.4. Những đặc điểm kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp Sách - TBTH 1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm - Sản phẩm GD là hàng hóa đặc thù. - Sản phẩm GD luôn tăng nhanh về số lượng và chất lượng. - Sản phẩm GD mang tính thời vụ cao. - Xu hướng sử dụng các sản phẩm GD điện tử. 1.4.2. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ Thị trường giáo dục có sự tham gia cạnh tranh khốc liệt của đông đảo các lực lượng. Do đó thị trường này ở Hà Nội ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng hóa theo quy luật của nền kinh tế thị trường. 1.4.3. Đặc điểm về khách hàng Số lượng GV và HS phổ thông là nhóm đối tượng sử dụng sản phẩm GD chiếm phần đông đảo nhất. Những năm gần đây, theo chủ trương khuyến khích phát triển ngành GD – ĐT thì số lượng HS bỏ học ở Hà Nội hầu như không còn. Do vậy số lượng HS phổ thông trên địa bàn Thủ đô ít có sự biến động và luôn có xu hướng tăng lên năm sau cao hơn năm trước. 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách giá sách và TBTH 1.5.1. Các nhân tố khách quan - Pháp luật của Nhà nước. - Môi trường kinh tế quốc dân. - Môi trường cạnh tranh. - Xu hướng mua sắm. 1.5.2. Các nhân tố chủ quan v - Mục tiêu kinh doanh của công ty. - Chính sách bán hàng. - Nguồn cung ứng sách và TBTH. - Tiềm lực doanh nghiệp. - Trình độ nhân viên. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH – THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 – 2011 2.1. Đặc điểm kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội Khái quát cơ bản một số thông tin về công ty TNHH MTV Sách – TB và XD trường học Hà Nội về: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đặc điểm kinh doanh, … 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội 2.2.1. Doanh thu Doanh thu hàng năm của Công ty càng tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước. 2.2.2. Lợi nhuận Doanh thu tăng kéo theo lợi nhuận cũng tăng. Từ năm 2009 – 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, đem lại lợi nhuận lớn và liên tục tăng. 2.2.3. Thu nhập bình quân người lao động Công ty là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn vào ngân sách. vi 2.2.4. Các hoạt động khác 2.3. Thực trạng chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội 2.3.1. Tỉ trọng doanh thu của các nhóm sản phẩm Mặt hàng SGD đem lại doanh thu cao hơn cho Công ty dù chủng loại sản phẩm không phong phú bằng nhóm mặt hàng TBTH. 2.3.2. Quy trình xây dựng các mức giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội 2.3.2.1. Với mặt hàng kinh doanh ủy thác * SGK Hình thức khai thác mặt hàng SGK truyền thống được Công ty sử dụng từ trước đến nay là đặt mua tại NXB Giáo dục Việt Nam. Với những khách hàng mua lẻ, giá SGK theo giá của trang bìa, Công ty sẽ hưởng trọn vẹn 20% chiết khấu từ Nhà Xuất bản Giáo dục. Với những khách hàng hoặc các đại lý mua với số lượng lớn, Công ty cho hưởng chiết khấu 15%. * Đồ dùng dạy học cho GV và HS Với mặt hàng này, nhà cung cấp chiết khấu cho Công ty mức 24%. Công ty chiết khấu lại cho các khách hàng hoặc đại lý mua với số lượng lớn từ 10 đến 15%. Khách hàng mua lẻ không có chiết khấu. 2.3.2.2. Với mặt hàng tự doanh * STK Với dòng STK của NXB Giáo dục, mức chiết khấu cho Công ty phụ thuộc vào từng loại sách. Có những loại sách được hưởng mức chiết khấu cao từ 32 đến 35%, có những loại được chiết khấu từ 20 đến 25%. Với khách hàng mua lẻ, Công ty định giá 100% giá theo trang bìa. Với những khách hàng và đại lý đặt mua số lượng lớn, Công ty cũng cho hưởng mức chiết khấu linh động. vii * Văn phòng phẩm và các đồ dùng khác + Cơ sở định giá Công ty TNHH MTV Sách – TB và XD trường học Hà Nội định giá bán nhóm VPP và các đồ dùng khác dựa trên các cơ sở: giá vốn, mục tiêu lợi nhuận của Công ty đối với từng loại hàng, thuế giá trị gia tăng (VAT). + Tình hình cạnh tranh trên thị trường, giá cả và sản phẩm VPP của đối thủ cạnh tranh Hiện nay Công ty TNHH MTV Sách – TB và XD trường học Hà Nội có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh như: Nhà sách Giáo dục Giảng Võ, nhà sách Nguyễn Văn Cừ, các nhà sách tư nhân… + Mục tiêu Công ty Công ty đặt ra các mục tiêu cho quá trình định giá như sau: - Tăng lợi nhuận, tăng doanh thu. - Tăng tỉ trọng thị phần, sự phát triển, sức mạnh và uy tín Công ty… + Giá trị thương hiệu Công ty TNHH MTV Sách – TB và XD trường học Hà Nội đã từ lâu trở thành một địa chỉ quen thuộc và uy tín với người dân Thủ đô mỗi khi mua SGK hay thiết bị, đồ dùng học tập cho con em của mình. + Phương pháp định giá Giá bán = Zv * thuế VAT/ (1 – r) trong đó: Zv: Giá vốn r: lợi nhuận mục tiêu của công ty tính trên tổng chi phí. (Giá trị của r trong khoảng 25 – 30%) 2.3.3. Một số chính sách điều chỉnh giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội * SGD Mặt hàng SGK đã được Nhà nước hỗ trợ giá nên Công ty không áp dụng các viii chính sách điều chỉnh giá bán cho nhóm hàng này. Mặt hàng STK đã được Công ty áp dụng các chính sách điều chỉnh giá chiết khấu cho các đại lý như sau: - Chiết khấu số lượng. - Chiết khấu theo mùa. * TBTH - Chương trình khoán doanh số. - Chính sách hoa hồng. - Chính sách bình ổn giá. 2.4. Đánh giá thực trạng chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội 2.4.1. Ưu điểm - Công tác xây dựng chính sách giá tương đối tốt. - Chính sách giá Công ty đặt ra đảm bảo kế hoạch lợi nhuận. - Thực hiện nghiên cứu nhu cầu thị trường . 2.4.2. Nhược điểm - Chính sách giá Công ty đưa ra là cố định trong thời gian dài. - Công tác nghiên cứu thị trường. - Việc phân bổ chi phí vận chuyển vào giá phức tạp. 2.4.3. Nguyên nhân - Về mặt chủ quan. - Về mặt khách quan. ix CHƯƠNG 3 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH – THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội 3.1.1. Mục tiêu phát triển Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội Mục tiêu phát triển của Công ty là trở thành trung tâm phát hành sách và TBGD lớn nhất miền Bắc. 3.1.2. Định hướng hoàn thiện chính sách giá 3.1.2.1. Phân biệt theo nhóm hàng hóa Để hoàn thiện chính sách giá, Công ty định hướng phân biệt rõ 3 nhóm hàng hóa sau: - Nhóm hỗ trợ. - Nhóm hưởng hoa hồng/ chiết khấu. - Nhóm tự doanh. 3.1.2.2. Định hướng thị trường Công ty chủ trương thực hiện giữ vững, ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại thị trường cũ, mở rộng thị trường mới nhất sang các tỉnh lân cận. 3.1.2.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút khách hàng Công ty định hướng hoàn thiện các hình thức bán hàng, phương thức thanh toán, chính sách hoa hồng, chính sách chiết khấu nhằm thu hút khách hàng. x 3.2. Các giải pháp hoàn thiện chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội 3.2.1. Xây dựng chiến lược hình thành giá - Thực hiện chính sách giá linh hoạt. - Chiến lược giá phân biệt. 3.2.2. Giải pháp về phương pháp tính giá 3.2.2.1. Mặt hàng STK Mặt hàng này khá phong phú, đa dạng về chủng loại và tùy thuộc vào mức chiết khấu mà các NXB dành cho Công ty. Với mặt hàng STK, Công ty nên xác định mức chiết khấu linh hoạt theo những tiêu chí sau: - STK do NXB nào phát hành. - Chất lượng (Nội dung, độ hấp dẫn, …) của STK. 3.2.2.2. Mặt hàng VPP và các đồ dùng khác a. Thực trạng cung Thị trường VPP ít có những biến động trái chiều do nguồn cung khá ổn định, dồi dào. b. Thực trạng cầu Trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của năm thì nhu cầu về mặt hàng VPP không mạnh. Thời vụ cho các sản phẩm GD kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, đặc biệt là các tháng 8, 9 – thời điểm bắt đầu năm học mới. Tùy theo mức biến động của quan hệ cung – cầu sản phẩm VPP, Công ty có thể điều chỉnh sự thay đổi của giá trị r (lợi nhuận tính trên tổng chi phí) trong công thức tính giá sản phẩm. 3.2.3. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường Công ty khi đưa ra chính sách giá cho sản phẩm mới hoặc giá mới cho sản phẩm truyền thống đã có trên thị trường cần thực hiện điều tra nghiêm túc nhu cầu thị trường để có số liệu chính xác về các vấn đề mà Công ty quan tâm. Nội dung biện pháp: Có hai phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu trực tiếp và xi nghiên cứu gián tiếp. 3.2.4. Giải pháp về quản lý giá - Hoàn thiện công tác cung ứng sản phẩm. - Đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới máy móc thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc nhằm tăng năng suất lao động. - Đối với chi phí quản lý, mỗi phòng ban và đơn vị sản xuất đặt ra mục tiêu giảm khoản chi phí này. 3.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng đội ngũ cán bộ trong việc nghiên cứu, đề ra chính sách giá và khả năng của lực lượng quản trị viên bán hàng trong tiếp xúc, kiểm tra, hỗ trợ đại lý 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Với Nhà nước - Tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản SGD. - Tăng cường sự quản lý tích cực đối với hoạt động xuất bản, phát hành sách và TBGD. - Tăng cường đầu tư kinh phí nhằm phát triển hệ thống thư viện trường học. 3.3.2. Đối với NXB Giáo dục và Sở GD – ĐT Hà Nội Để nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành SGD, NXB cần ban hành và nghiêm chỉnh thực hiện những quy định về vấn đề này. NXB Giáo dục cần có kế hoạch cung ứng đầy đủ, đồng bộ SGK phục vụ cho hoạt động của Công ty, tránh tình trạng “sốt sách” trên thị trường. Đồng thời cần đẩy mạnh các biện pháp chống SGK in lậu, in nối bản và phát hành SGK trái tuyến. NXB cần tiếp tục củng cố đội ngũ tác giả biên soạn STK, tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật in hiện đại để có giá sách hợp lý. Sở GD – ĐT Hà Nội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà in thuộc NXB và thuộc các đơn vị khác nhằm quản lý nội dung của những cuốn STK. KẾT LUẬN Qua hơn 30 năm hoạt động, bên cạnh những thuận lợi Công ty cũng gặp rất
- Xem thêm -