Tài liệu Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần văn pḥng phẩm hồng hà

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Chóng ta bíc sang thÕ kû 21- thÕ kû cña sù ph¸t triÓn tét bËc khoa häc, c«ng nghÖ vµ th«ng tin. Mäi thµnh tùu khoa häc ®îc øng dông nhanh chãng vµo mäi lÜnh vùc nhng nh¹y c¶m nhÊt lµ lÜnh vùc kinh tÕ. Sù c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ®éc quyÒn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp nç lùc t×m kiÕm, ph¸t minh, s¸ng kiÕn vÒ m¸y mãc vµ qu¶n lý. Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cïng víi qu¸ tr×nh më cöa, sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t, quyÕt liÖt cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc buéc c¸c nhµ kinh doanh còng nh c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i hÕt søc coi träng vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. S¶n phÈm lµ kÕt qña cuèi cïng cña qóa tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét chu kú nhng ®©y l¹i lµ kh©u quan träng nhÊt v× tiªu thô s¶n phÈm gióp cho c¸c doanh nghiÖp thu håi vèn, t×m kiÕm lîi nhuËn. Khi qu¸ tr×nh tiªu thô ®îc thùc hiÖn tr«i ch¶y tøc lµ doanh nghiÖp ®ang thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc nhng kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã thÓ lµm tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®îc thÞ trêng th× dÇn dÇn doanh nghiÖp sÏ ®i ®Õn ph¸ s¶n, ®ã lµ ®iÒu tÊt yÕu mµ kh«ng mét doanh nghiÖp nµo muèn. ChÝnh v× vËy c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng hoµn thiÖn viÖc qu¶n lý c«ng t¸c tiªu thô sao cho cã thÓ ®øng v÷ng trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ? §ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh mäi mÆt cña doanh nghiÖp m×nh. Trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ doanh nghiÖp cã thÓ ®a ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý s¸ng suèt, linh ho¹t, nhËy bÐn ®Ó cã híng ®i ®óng ®¾n, phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay. Lµm tèt ®îc ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· kh¼ng ®Þnh ®îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh, ngîc l¹i nÕu kh«ng cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®óng ®¾n, kÞp thêi cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp sÏ tù ®µo th¶i m×nh ra khái thÞ trêng. XuÊt ph¸t tõ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Da giÇy Hµ néi, em ®· quan t©m ®i s©u nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶n lý vÒ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë nhµ trêng vµ sù ®Þnh híng nghiªn cøu cña gi¸o viªn híng dÉn, em chän ®Ò tµi: “ Tiªu thô s¶n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm vµ c¸c ph¬ng híng biÖn ph¸p thóc ®Èy kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi “ nh»m mét mÆt ®èi chiÕu gi÷a lý luËn víi thùc tiÔn ®ang diÔn ra gióp b¶n th©n ®óc kÕt, cñng cè kiÕn thøc. MÆt kh¸c nh»m tham kiÕn gãp phÇn ®Èy m¹nh h¬n c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt, gãp phÇn ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong c¬ chÕ kinh tÕ míi. Bè côc chuyªn ®Ò gåm c¸c néi dung sau: Ch¬ng 1: Tiªu thô s¶n phÈm vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp. Ch¬ng 2: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi. Ch¬ng 3: Nh÷ng ph¬ng híng, biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Da giÇy Hµ néi. Víi ý nghÜa thiÕt thùc cña ®Ò tµi nghiªn cøu, t×m ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty Da giÇy Hµ néi, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, em hy väng bµi chuyªn ®Ò nµy cã thÓ phÇn nµo ®ã ®îc øng dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Em rÊt mong nhËn ®îc sù phª b×nh, gãp ý ch©n thµnh cña thÇy c« trong trêng, c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi vµ sù gãp ý cña toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó bµi chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ch¬ng 1: Tiªu thô s¶n phÈm vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp. I/ Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp: 1/ Kh¸i niÖm vµ néi dung cña tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm: 1.1/ Kh¸i niÖm vµ néi dung cña tiªu thô s¶n phÈm: Cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. C¸c doanh nghiÖp nµy cïng s¶n xuÊt hµng ho¸, cïng tån t¹i, c¹nh tranh lÉn nhau vµ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt. V× vËy, ®Ó cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¹t hiÖu qu¶. Do ®ã, thay cho viÖc tríc ®©y c¸c doanh nghiÖp chØ lo s¶n xuÊt ®ñ kÕ ho¹ch giao nép cho nhµ níc lµ viÖc ngµy nay c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ cßn ph¶i t×m c¸ch tiªu thô 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sè s¶n phÈm ®ã. §©y lµ mét nhiÖm vô v« cïng quan träng ®èi víi doanh nghiÖp bëi v× nã quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh ®¬n vÞ b¸n xuÊt giao hµng ho¸, s¶n phÈm cho ®¬n vÞ mua vµ ®¬n vÞ mua thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn viÖc thanh to¸n tiÒn hµng theo gi¸ tho¶ thuËn gi÷a ®¬n vÞ b¸n vµ ®¬n vÞ mua vÒ sè lîng hµng ho¸, s¶n phÈm ®· xuÊt giao. §øng trªn gi¸c ®é lu©n chuyÓn vèn th× tiªu thô s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña vèn tõ h×nh th¸i lµ s¶n phÈm hµng ho¸ sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. §©y còng lµ giai ®o¹n kÕt thóc qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña vèn, lµm cho vèn trë l¹i h×nh th¸i ban ®Çu khi nã bíc vµo mçi chu kú s¶n xuÊt. ThËt vËy, qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc b¾t ®Çu tõ nh÷ng ®ång vèn mµ nhµ s¶n xuÊt bá ra ®Ó mua c¸c yÕu tè “®Çu vµo “ cña s¶n xuÊt nh : c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Lóc nµy vèn b»ng tiÒn ®îc chuyÓn ho¸ thµnh vèn díi h×nh th¸i vËt chÊt. Vèn díi h×nh th¸i vËt chÊt ®îc ®a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm. S¶n phÈm hµng ho¸ ®· t¹o ra ®îc ®em ®i tiªu thô. KÕt thóc qu¸ tr×nh tiªu thô th× kÕt qu¶ lµ doanh nghiÖp thu ®îc tiÒn vÒ. Lóc nµy ®ång vèn cña doanh nghiÖp l¹i tõ h×nh th¸i vËt chÊt quay trë l¹i h×nh th¸i ban ®Çu cña nã lµ h×nh th¸i tiÒn tÖ. §Õn ®©y mét chu kú s¶n xuÊt kÕt thóc vµ vèn tiÒn tÖ l¹i ®îc sö dông lÆp l¹i theo ®óng chu kú mµ nã ®· tr¶i qua. Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ã cã thÓ m« t¶ qua s¬ ®å sau: TLSX( CCL§ + §TL§ ) T-H ... s¶n xuÊt ... H' -T' SL§ tiªu thô Nh vËy, tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ th«ng qua 2 hµnh vi: doanh nghiÖp cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ cho doanh nghiÖp kh¸c vµ ®îc doanh nghiÖp ®ã thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n cho doanh nghiÖp. Khi tiªu thô ®îc s¶n phÈm, doanh nghiÖp sÏ ®¹t ®îc sè doanh yhu b¸n hµng hay cßn gäi lµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ c¸c kho¶n thu nhËp cã ®îc chñ yÕu do tiªu thô s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vô bªn ngoµi tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phñ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (thêng lµ 1 n¨m). §©y lµ mét chØ tiªu rÊt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, bëi vÞ cã doanh thu tiªu thô s¶n phÈm th× míi cã thÓ bï ®¾p ®îc mäi chi phÝ ®· bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thu ®îc lîi nhuËn vµ nh vËy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt míi ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn, liªn tôc. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c trêng hîp sau: Trêng hîp 1: Doanh nghiÖp b¸n hµng ®îc kh¸ch hµng thanh to¸n ngay. Khi ®ã lîng hµng ho¸ xuÊt giao ®îc x¸c ®Þnh ngay lµ tiªu thô, ®ång thêi doanh thu b¸n hµng vµ tiÒn b¸n hµng còng ®îc x¸c ®Þnh. Trêng hîp nµy doanh thu tiªu thô s¶n phÈm vµ tiÒn b¸n hµng trïng nhau vÒ thêi ®iÓm thùc hiÖn. Trêng hîp 2: Doanh nghiÖp xuÊt giao hµng ho¸ ®¬c kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n nhng cha tr¶ tiÒn ngay. Lóc nµy doanh thu tiªu thô ®îc x¸c ®Þnh nhng tiÒn b¸n hµng cha thu ®îc vÒ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng hîp 3: Doanh nghiÖp ®· xuÊt giao ®ñ hµng cho kh¸ch hµng theo sè tiÒn mµ kh¸ch hµng tr¶ tríc. Khi ®ã tiÒn øng tríc trë thµnh tiÒn thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp vµ doanh thu tiªu thô còng ®îc x¸c ®Þnh ë thêi ®iÓm nµy. Trêng hîp 4: Doanh nghiÖp thu ®îc tiÒn hoÆc ®îc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng ®· göi b¸n hoÆc giao cho ®¹i lý. Trêng hîp nµy tiÒn thu b¸n hµng ®îc x¸c ®Þnh nhng do viÖc giao hµng vµ thanh to¸n c¸ch nhau kh¸ xa nªn hay cã sù nhÇm lÉn trong viÖc x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô kú h¹ch to¸n nµy vµ kú h¹ch to¸n kh¸c. Trêng hîp 5: Doanh nghiÖp b¸n hµng víi ph¬ng thøc tr¶ gãp thid doanh thu tiªu thô s¶n phÈm còng ®îc x¸c ®Þnh ngay nhng tiÒn b¸n hµng chØ thu ®îc mét phÇn, phÇn cßn l¹i sÏ ®îc tr¶ dÇn vµo c¸c kú sau. 1.2/ Néi dung doanh thu tiªu thô s¶n phÈm: Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp dïng tiÒn ®Ó mua s¾m nguyªn vËt liÖu vµ nh÷ng yªó tè ®Çu vµo kh¸c cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, tiªu thô s¶n phÈm vµ thu ®îc tiÒn vÒ lµ t¹o nªn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm gåm hai nhãm: - Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. *Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Doanh thu b¸n hµng lµ c¸c kho¶n thu nhËp cã ®îc chñ yÕu do tiªu thô s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vô cho bªn ngoµi tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh ( thêng lµ mét n¨m). + Doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ thuéc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh nh doanh thu vÒ b¸n c¸c thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm bao gåm c¶ doanh thu do tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu cña doanh nghiÖp vµ cña ngêi ®Æt hµng, doanh thu vÒ bµn giao khèi lîng c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh, c«ng t¸c thiÕt kÕ... + Doanh thu vÒ tiªu thô kh¸c nh: cung cÊp lao vô, dÞch vô cho bªn ngoµi, b¸n c¸c b¶n quyÒn ph¸t minh, s¸ng chÕ, tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm chÕ biÕn tõ phÕ liÖu, phÕ phÈm...Ngoµi ra, doanh thu cña doanh nghiÖp cßn bao gåm: c¸c kho¶n trî gi¸ theo quy ®Þnh cña nhµ níc ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc nhµ níc trî gi¸ ( do chÝnh s¸ch kinh tÕ) nh khuyÕn khÝch xuÊt khÈu: mçi mét s¶n phÈm sÏ ®îc nhµ níc trî gi¸ cho s¶n phÈm ®ã nÕu bÞ thua lç; gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc sö dông ®Ó biÕu tÆng hoÆc tiªu dïng trong doanh nghiÖp. * Doanh thu tõ ho¹t ®éng kh¸c gåm hai lo¹i: + Doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh: lµ c¸c kho¶n thu tõ viÖc ®Çu t tµi chÝnh vµ kinh doanh vÒ vèn ®a l¹i cho doanh nghiÖp. Bao gåm: c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng gãp vèn liªn doanh; c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n; c¸c kho¶n thu vÒ l·i tiÒn göi ng©n hµng, vÒ tiÒn l·i do doanh nghiÖp cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kh¸c vay vèn... + Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng bÊt thêng: lµ nh÷ng kho¶n thu mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh tríc hoÆc cã dù tÝnh nhng Ýt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ kh«ng x¶y ra thêng xuyªn. Bao gåm: c¸c kho¶n thu tõ viÖc b¸n vËt liÖu, tµi s¶n thõa trong s¶n xuÊt; thu tõ nhîng b¸n hoÆc thanh lý TSC§; thu tõ c¸c kho¶n nî khã ®ßi mµ tríc ®ã ®· xo¸ sæ; thu nhËp kinh doanh tõ nh÷ng n¨m tríc( quªn cha vµo sæ). XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, viÖc thùc hiÖn doanh thu cña doanh nghiÖp mét c¸ch kÞp thêi sÏ thóc ®Èy tèc ®é chu chuyÓn vèn, do ®ã ¶nh hëng lín ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, cã thÓ lµm cho doanh nghiÖp hoÆc ph¸t triÓn m¹nh lªn hoÆc khiÕn doanh nghiÖp kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ ®i dÇn ®Õn sù ph¸ s¶n. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2/ C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm: ViÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ cã doanh thu tiªu thô cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh hëng cña mét sè nh©n tè chñ yÕu ®ã lµ: ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ngµnh nghÒ, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ®a ra tiªu thô, kÕt cÊu s¶n phÈm hµng ho¸ ®a ra tiªu thô, chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt, gi¸ b¸n s¶n phÈm, c«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 2.1/ §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ngµnh nghÒ: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ngµnh cã kh¸c nhau nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm cã nh÷ng ®Æc trng riªng, do ®ã doanh thu còng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt. Trong ngµnh c«ng nghiÖp, do s¶n phÈm s¶n xuÊt ®a d¹ng, nhÊt lµ nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng, dùa trªn tr×nh ®é kü thuËt cao, viÖc s¶n xuÊt Ýt bÞ lÖ thuéc vµo thiªn nhiªn vµ thêi vô, s¶n phÈm tiªu thô nhanh do ®ã tiÒn thu b¸n hµng còng nhanh h¬n vµ thêng xuyªn h¬n. Trong ngµnh n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt l¹i phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô cho nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm còng theo thêi vô tËp trung chñ yÕu vµo mïa thu ho¹ch. Do ®ã doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong n¨m cña doanh nghiÖp thêng tËp trung vµo vô thu ho¹ch cßn ngµnh x©y dùng c¬ b¶n th× kh¸c biÖt râ rÖt so víi hai ngµnh trªn. §ã lµ s¶n xuÊt ®¬n chiÕc theo ®¬n ®Æt hµng, thêi gian thi c«ng kÐo dµi, nªn viÖc tiªu thô còng chØ lµ nh÷ng s¶n phÈm c¸ thÓ, tuú thuéc vµo tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Do ®ã, doanh thu còng phô thuéc vµo thêi gian vµ tiÕn ®é hoµn thµnh c«ng viÖc. 2.2/ Khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ ®a ra tiªu thô: Khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô. Khèi lîng s¶n phÈm ®a ra tiªu thô còng lµ nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh tiªu thô. NÕu khèi lîng s¶n phÈm ®a ra cµng nhiÒu th× kh¶ n¨ng vÒ doanh thu cµng lín, víi ®iÒu kiÖn khèi lîng s¶n phÈm ®ã ph¶i phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng. Trong trêng hîp khèi lîng s¶n phÈm ®a ra qu¸ lín, vît qu¸ nhu cÇu thÞ trêng, th× cho dï s¶n phÈm cã hÊp dÉn ngêi tiªu dïng, gi¸ c¶ cã hîp lý, nhng søc mua l¹i cã h¹n nªn viÖc tiªu thô còng bÞ h¹n chÕ. Cßn nÕu doanh nghiÖp ®a ra thÞ trêng khèi lîng s¶n phÈm nhá h¬n nhu cÇu thÞ trêng th× doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp bÞ gi¶m ®i, ¶nh hëng lín ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, do kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu nªn sÏ dÉn ®Õn viÖc cã nh÷ng kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp sÏ t×m ®Õn víi doanh nghiÖp kh¸c cã cïng lo¹i s¶n phÈm. Nh vËy, doanh nghiÖp sÏ mÊt ®i mét bé phËn kh¸ch hµng tøc lµ doanh nghiÖp ®· kµm gi¶m thÞ phÇn cña m×nh trong ®iÒu kiÖn viÖc t×m kiÕm thÞ phÇn lµ v« cïng khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸ch kü lìng ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhu cÇu vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh nh»m chuÈn bÞ mét khèi lîng s¶n phÈm hîp lý ®Ó ®a ra tiªu thô trªn thÞ trêng. 2.3/ KÕt cÊu s¶n phÈm hµng ho¸ ®a ra tiªu thô: Trong s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao th× lu«n ph¶i ®æi míi vµ ®a ra thÞ trêng nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, gi¸ c¶ cña chóng còng kh¸c nhau. Trong mçi lo¹i s¶n phÈm ®ã l¹i ph¶i ®a ra nhiÒu chñng lo¹i, kÝch cì, mÇu s¾c, phÈm cÊp, mÉu m· kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu cao thÊp kh¸c nhau cua ngêi tiªu dïng. Khi ®a s¶n phÈm ra tiªu thô kh«ng ph¶i mÆt hµng nµo còng nh nhau mµ cã mÆt hµng tiªu thô ®îc nhiÒu do phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng, gi¸ cao, chÊt lîng thÊp, tiªu thô kh«ng ®óng thÞ trêng...Thªm vµo ®ã, khi s¶n xuÊt cã thÓ cã nh÷ng mÆt hµng chØ ph¶i bá ra chi phÝ t¬ng ®ãi thÊp nhng gi¸ b¸n l¹i t5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¬ng ®èi cao, song còng cã nh÷ng mÆt hµng chi phÝ s¶n xuÊt t¬ng ®èi nhiÒu mµ gi¸ b¸n l¹i thÊp. §«i khi kh«ng tr¸nh khái mÆt hµng cã chÊt lîng cao nhng kh«ng cßn ®îc a chuéng, trong khi cã nh÷ng mÆt hµng chÊt lîng võa ph¶i, gi¸ b¸n cao nhng tiªu thô vÉn m¹nh v× nã cßn phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Do ®ã, viÖc thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng s¶n xuÊt còng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn doanh thu. Tuy nhiªn, ta còng thÊy r»ng, mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã t¸c dông nhÊt ®Þnh trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, cho nªn doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ tù thay ®æi kÕt cÊu s¶n phÈm s¶n xuÊt ®a ra tiªu thô ®îc. V× vËy, viÖc n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ trêng ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt, nã lµm c¨n cø ®Ó ®a ra kÕt cÊu s¶n phÈm hîp lý nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nÕu kh«ng hµng ho¸ sÏ bÞ Õ Èm, tån ®äng. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu t×m tßi, cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm míi u viÖt h¬n, thay thÕ cho nh÷ng s¶n phÈm ®· bÞ lçi thêi ®Ó ®èi phã víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. 2.4/ ChÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt: ChÊt lîng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè v« cïng quan träng trong c¹nh tranh. ViÖc s¶n xuÊt g¾n liÒn víi viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc n©ng cao kh«ng nh÷ng cã ¶nh hëng tíi gi¸ b¸n s¶n phÈm mµ cßn ¶nh hëng tíi khèi lîng tiªu thô, do ®ã nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi doanh thu. Cã thÓ nãi chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn cã thÓ ®Ì bÑp c¸c ®èi thñ trªn thÞ trêng. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp muèn qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh th× lu«n ph¶i ®a qu¶ng c¸o vÒ chÊt lîng lªn hµng ®Çu. ChÊt lîng s¶n phÈm tèt kh«ng chØ thu hót kh¸ch hµng, lµm t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp n©ng cao gi¸ b¸n s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý mµ vÉn tiªu thô ®îc. NÕu tiªu thô ®îc dÔ dµng th× doanh nghiÖp sÏ nhanh chãng thu ®îc tiÒn b¸n hµng. Ngîc l¹i, nÕu chÊt lîng s¶n phÈm kÐm th× viÖc tiªu thô sÏ gÆp khã kh¨n, c¶ khi gi¸ b¸n rÎ vÉn kh«ng ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng trong viÖc t¹o uy tÝn cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. nã lµ sîi d©y v« h×nh th¾t chÆt kh¸ch hµng víi doanh nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho tiªu thô s¶n phÈm dÔ dµng, nhanh chãng vµ thuËn lîi, lµm t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. 2.5/ Gi¸ b¸n s¶n phÈm: Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ trÞ, gi¸ c¶ s¶n phÈm t¸c ®éng rÊt lín tíi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Víi c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, gi¸ c¶ ®îc h×nh thµnh tù ph¸t trªn thÞ trêng theo sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n,do ®ã doanh nghiÖp hoµn toµn cã thÓ sö dông gi¸ c¶ nh mét c«ng cô s¾c bÐn ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. Khi doanh nghiÖp ®a ra mét møc gi¸ b¸n phï hîp víi chÊt lîng s¶n phÈm sÏ ®îc ®«ng ®¶o ngêi tiªu dïng chÊp nhËn, doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Cßn nÕu khi gi¸ qu¸ cao th× ngêi tiªu dïng sÏ kh«ng chÊp nhËn, lóc ®ã s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh«ng tiªu thô ®îc sÏ bÞ ø ®äng. Mét c¸ch lµm kh¸c cho doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp cã thÓ dïng gi¸ b¸n ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c b»ng c¸ch nghiªn có ph¬ng ph¸p lµm cho gi¸ b¸n s¶n phÈm cña m×nh h¹ h¬n so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña doanh nghiÖp kh¸c. Lµm nh vËy, doanh nghiÖp cã thÓ thu hót ®îc kh¸ch hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ cã thÓ thµnh c«ng trªn thÞ trêng. §èi víi thÞ trêng n«ng th«n, miÒn nói, n¬i cã thu nhËp thÊp kµ nh÷ng thÞ trêng søc mua cã h¹n. Do viÖc tiªu thô s¶n phÈm ë møc ®é thÊp nªn gi¸ c¶ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Víi møc gi¸ thÊp h¬n cã thÓ t¹o ra 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 søc tiªu thô lín h¬n vµ ngîc l¹i, gi¸ cao h¬n mét chót lµ cã thÓ lµm gi¶m søc tiªu thô ®i rÊt nhiÒu, thËm chÝ kh«ng tiªu thô ®îc. Tãm l¹i, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña doanh nghiÖp ngoµi mét sè lo¹i s¶n phÈm cã tÝnh chÊt chiÕn lîc ®îc nhµ níc b¶o hé vµ ®Þnh gi¸, cßn l¹i hoµn toµn phô thuéc vµo c¬ chÕ thÞ trêng vµ quan hÖ cung cÇu. Doanh nghiÖp ph¶i tù tÝnh to¸n, c©n nh¾c vµ ®Þnh ®o¹t sao cho gi¸ b¸n cña s¶n phÈm ph¶i bï ®¾p ®îc phÇn t liÖu, vËt chÊt ®a vµo s¶n xuÊt, tr¶ l¬ng hay tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng vµ cã lîi nhuËn ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ më réng. 2.6/ C«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng cña doanh nghiÖp: Bao gåm nhiÒu mÆt: *VÒ h×nh thøc b¸n hµng: Mét doanh nghiÖp nÕu ¸p dông tæng hîp c¸c h×nh thøc b¸n hµng nh b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n hµng t¹i kho cña doanh nghiÖp, t¹i kho cña kh¸ch hµng, b¸n t¹i cöa hµng...tÊt nhiªn sÏ tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n mét doanh nghiÖp kh¸c chØ ¸p dông mét h×nh thøc b¸n hµng. §Ó më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp cßn cã thÓ tæ chøc m¹ng líi c¸c ®¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm. Khi c¸c ®¹i lý nµy ®îc më réng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ sÏ n©ng cao doanh thu cho doanh nghiÖp vµ t¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp. Ngîc l¹i, khi c¸c ®¹i lý ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ sÏ dÉn tíi viÖc gi¶m sót doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. * VÒ mÆt tæ chøc thanh to¸n: Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh: thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n, thanh to¸n hµng ®æi hµng, thanh to¸n ngay...Víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®a d¹ng ®ã sÏ lµm cho kh¸ch hµng c¶m thÊy tho¶i m¸i vµ cã thÓ lùa chän cho m×nh ph¬ng thøc thanh to¸n thuËn lîi nhÊt do ®ã cã thÓ thu hót ®îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp, khi ®ã s¶n phÈm cña doanh nghiÖp sÏ tiªu thô ®îc nhiÒu h¬n. NÕu doanh nghiÖp chØ ¸p dông mét ph¬ng thøc thanh to¸n nµo ®ã th× sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng ph¬ng thøc ®ã chØ phï hîp víi kh¸ch hµng nµy nhng l¹i kh«ng phï hîp víi kh¸ch hµng kh¸c. MÆt kh¸c, nÕu doanh nghiÖp cã nh÷ng h×nh thøc khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh, thanh to¸n ngay b»ng viÖc chiÕt khÊu b¸n hµng th× còng sÏ thu hót ®îc kh¸ch hµng nhiÒu h¬n, ®Èy m¹nh ®îc tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm vµ ®ã chÝnh lµ ®ßn bÈy kÝch thÝch viÖc tiªu thô s¶n phÈm. * VÒ c¸c dÞch vô kÌm theo trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm: §Ó t¨ng søc c¹nh tranh trong c«ng t¸c tiªu thô, doanh nghiÖp phØa lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng b»ng c¸ch tæ chøc c¸c dÞch vô vËn chuyÓn, b¶o hµnh s¶n phÈm, l¾p r¸p s¶n phÈm...§iÒu nµy sÏ lµm cho kh¸ch hµng c¶m thÊy tho¶i m¸i, yªn t©m vµ tin tëng h¬n khi dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Trong trêng hîp doanh nghiÖp lµm kh«ng tèt kh©u nµy sÏ g©y mÊt uy tÝn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ yÕu ®i vµ nh vËy c«ng t¸c tiªu thô sÏ gÆp khã kh¨n. * VÒ qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: HiÖn nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, th× qu¶ng c¸o chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm ®em ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin c« ®äng, ®Æc trng nhÊt vÒ s¶n phÈm mét c¸ch nhanh nhÊt vµ réng kh¾p.. Trªn c¬ së biÕt ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, kh¸ch hµng sÏ cã sù so s¸nh vµ ®i ®Õn lùa chän s¶n phÈm cho chÝnh hä tríc khi quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm nµo. Qu¶ng c¸o lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt chiÕn lîc cña s¶n xuÊt- tiªu thô. Môc tiªu cña qu¶ng c¸o lµ ph¶i ®a th«ng tin ®Õn ngêi tiªu dïng vÒ mÆt hµng nµo ®ã mét c¸ch thËt Ên tîng ®Ó thu hót sù chó ý cña ngêi tiªu dïng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.7/ ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm: Nãi ®Õn s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ ph¶i nãi ®Õn thÞ trêng tiªu thô v× thÞ trêng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm vµ còng lµ n¬i cung cÊp cho doanh nghiÖp nh÷ng th«ng tin quan träng ®Ó ®Ò xuÊt vµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chiÕn lîc ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ trêng lµ mét thùc thÓ tån t¹i kh¸ch quan cßn kÕ ho¹ch thuéc vÒ chñ quan cña con ngêi, bëi vËy thÞ trêng ph¶i ®îc nghiªn cøu tríc khi ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng sÏ cung cÊp cho doanh nghiÖp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ danh môc cña nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc tiªu thô, vÒ sù phï hîp cña chñng lo¹i hµng ho¸. Lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®îct nµo chñ yÕu, thÞ trêng nµo lµ thø yÕu ®Ó ph©n phèi lîng s¶n phÈm hîp lý cho tõng thÞ trêng. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ tr¸nh t×nh tr¹ng n¬i thõa, n¬i thiÕu. Qua nghiªn cøu thÞ trêng, doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®îc nhu cÇu,thÞ hiÕu cña tõng bé phËn thÞ trêng ®Ó bè trÝ kÕt cÊu s¶n phÈm tiªu thô phï hîp víi tõng bé phËn ®ã. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu trªn ®©y cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. Do vËy, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu kü lìng nh÷ng nh©n tè nµy ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hiÖn nay. 3/ LËp kÕ ho¹ch doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp: §èi mÆt víi t×nh h×nh thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. ChØ tiªu kÕ ho¹ch doanh thu tiªu thô s¶n phÈm còng lµ mét chØ tiªu tµi chÝnh, nã cho biÕt kh¶ n¨ng cña viÖc tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp.. KÕ ho¹ch nµy lËp cã chÝnh x¸c hay kh«ng còng ¶nh hëng tíi kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ c¸c bé phËn kÕ ho¹ch kh¸c. ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i quan t©m vµ kh«ng nhgõng c¶i tiÕn viÖc lËp chØ tiªu kÕ ho¹ch nµy. - C¨n cø lËp kÕ ho¹ch doanh thu: §Ó lËp kÕ ho¹ch doanh thu b¸n hµng lµ dùa vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc ký kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Doanh nghiÖp cã thÓ lËp kÕ ho¹ch doanh thu b¸n hµng dùa trªn c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c doanh nghiÖp cã thÓ c¨n cø vµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ thùc tÕ cña mét vµi n¨m tríc, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trong n¨m kÕ ho¹ch ®Ó lËp kÕ ho¹ch doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. - Néi dung cña kÕ ho¹ch doanh thu: doanh thu tiªu thô s¶n phÈm phô thuéc vµo sè lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch. C«ng thøc: Trong ®ã: T = n  (Sti * Gi) i 1 T : doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. Sti : sè lîng s¶n phÈm tiªu thô cña tõng lo¹i trong kú kÕ ho¹ch. Gi : gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm cña tõng lo¹i s¶n phÈm i. i =1,n :lo¹i s¶n phÈm dù tÝnh tiªu thô kú kÕ ho¹ch. Bé phËn s¶n phÈm trong n¨m kÕ ho¹ch cã thÓ kh«ng tiªu thô hÕt mµ ®Ó b¸n ë n¨m sau, ®ång thêi trong n¨m kÕ ho¹ch cã thÓ b¸n nh÷ng s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ë n¨m tríc. V× vËy, sè lîng s¶n phÈm tiªu thô kú kÕ ho¹ch phô thuéc vµo sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch, sè lîng s¶n phÈm kÕ d dù tÝnh ®Çu kú kÕ ho¹ch vµ sè lîng s¶n phÈm kÕ d dù tÝnh cuèi kú kÕ ho¹ch. C«ng thøc x¸c ®Þnh sè lîng s¶n phÈm tiªu thô kú kÕ ho¹ch nh sau: Sti = Sdi + Sxi - Sci. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®ã: Sdi: sè lîng s¶n phÈm kÕt d ®Çu kú kÕ ho¹ch cña s¶n phÈm thø i. Sxi: sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch. Sci: sè lîng s¶n phÈm kÕt d dù tÝnh cuèi kú kÕ ho¹ch. i : lo¹i s¶n phÈm. Sè lîng s¶n phÈm kÕt d dù tÝnh ®Çu kú kÕ ho¹ch bao gåm hai bé phËn: sè lîng s¶n phÈm tån kho ®Õn 31/12 n¨m tríc(n¨m b¸o c¸o) vµ sè lîng s¶n phÈm ®· xuÊt giao cho kh¸ch hµng nhng cha thanh to¸n xong. V× kÕ ho¹ch n¨m thêng lËp vµo quý IV n¨m b¸o c¸o nªn sè lîng s¶n phÈm kÕt d ®Çu kú ph¶i dù tÝnh theo c«ng thøc sau: Sd = S3 + Sx4 - St4 Trong ®ã: S3: sè lîng s¶n phÈm kÕt d thùc tÕ cuèi quý III kú b¸o c¸o. Sx4: sè lîng s¶n phÈm dù tÝnh s¶n xuÊt trong quý IV kú b¸o c¸o. St4: sè lîng s¶n phÈm dù tÝnh tiªu thô trong quý IV kú b¸o c¸o. §èi víi viÖc x¸c ®Þnh sè lîng s¶n phÈm kÕt d cuèi kú kÕ ho¹ch(Sci), ®Ó cho ®¬n gi¶n vµ nhanh chãng doanh nghiÖp cã thÓ c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô, t×nh h×nh thÞ trêng hoÆc c¨n cø vµo sè kÕt d thùc tÕ cña nh÷ng n¨m tríc ®Ó tÝnh ra sè kÕt d cuèi kú b×nh qu©n cña tõng lo¹i s¶n phÈm. 4/ Mét sè biÖn ph¸p ®îc sö dông trong c«ng t¸c tiªu thô ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm hiÖn nay: 4.1/ §Èy m¹nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l îng, h×nh thøc, mÉu m· s¶n phÈm: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp lu«n chó träng ®Õn viÖc ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm. ViÖc ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ ®Ó t¹o ra ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm h¬n nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp lµm nh vËy, mét mÆt ®Ó t¨ng doanh thu mÆt kh¸c ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®ñ cung øng cho nhu cÇu thÞ trêng vµ dÉn ®Õn viÖc kh¸ch hµng sÏ t×m ®Õn s¶n phÈm cïng lo¹i cña doanh nghiÖp kh¸c. Cïng víi viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng, h×nh thøc, mÉu m· s¶n phÈm v× ®©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng trong c¹nh tranh, nã ¶nh hëng lín tíi viÖc thÞ trêng cã chÊp nhËn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp hay kh«ng. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng vÊn ®Ò nµy, c¸c doanh nghiÖp ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c ®¹i tu, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp rÊt quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, båi dìng tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä. Doanh nghiÖp còng thêng xuyªn nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng tõ ®ã ®a ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. 4.2/ PhÊn ®Êu h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn gi¸ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ do vËy nã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kÝch thÝch hoÆc k×m h·m tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× lý do nµy, c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Doanh nghiÖp rÊt chó träng ®Õn viÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu vÇ khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt v× ®©y lµ nh©n tè cùc kú quan träng cho phÐp doanh nghiÖp h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp còng lu«n cè g¾ng h¹ thÊp chi phÝ nguyªn vËt liÖu, tæ chøc qu¶n lý, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. ngoµi ra doanh nghiÖp cßn phÊn ®Êu ®Ó gi¶m chi phÝ qu¶n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lý doanh nghiÖp, ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng ph¹t hîp lý ®[Ý víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. 4.3/ ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ hµng ho¸: Tríc sù ¶nh hëng to lín cña gi¸ b¸n s¶n phÈm ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp ®· sö dông gi¸ c¶ hµng ho¸ rÊt linh ho¹t. Mçi doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh gi¸ theo c¸ch riªng cña m×nh. Khi mét mÆt hµng míi ®îc ®a ra thÞ trêng mµ doanh nghiÖp cha cã ®èi thñ c¹nh tranh th× doanh nghiÖp cã thÓ b¸n víi gi¸ cao nhng ®Õn khi trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn s¶n phÈm cïng lo¹i th× doanh nghiÖp l¹i h¹ thÊp gi¸ b¸n ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, nhanh chãng thu håi vèn. NhiÒu khi s¶n phÈm ®a ra thÞ trêng kh«ng cßn míi l¹ nhng v× lý do nµo ®ã khiÕn nhu cÇu t¨ng vät lªn, lóc ®ã doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng gi¸ b¸n rÊt cao mµ vÉn tiªu thô ®îc s¶n phÈm mét c¸ch m¹nh mÏ. Ngîc l¹i, do cung lín h¬n cÇu hoÆc v× lý do nµo ®ã khiÕn viÖc tiªu thô t¹m thêi chËm l¹i v× vËy doanh nghiÖp còng l¹i nhanh chãng h¹ thÊp gi¸ b¸n. ViÖc gi¶m gi¸ trong tiªu thô s¶n phÈm còng ®îc c¸c doanh nghiÖp rÊt chó träng, cã nhiÒu h×nh thøc gi¶m gi¸: gi¶m gi¸ trong trêng hîp kh¸ch hµng mua mét khèi lîng s¶n phÈm hoÆc víi kh¸ch hµng mua thêng xuyªn; gi¶m gi¸ theo khèi lîng s¶n phÈm; gi¶m gi¸ nh»m thu håi vèn ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®· tån kho cha tiªu thô ®îc; gi¶m gi¸ trong kú ng¾n h¹n. Ngoµi h×nh thøc gi¶m gi¸ hµng b¸n, doanh nghiÖp cßn ¸p dông ph¬ng thøc chiÕt khÊu b¸n hµng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. ChiÕt khÊu b¸n hµng lµ viÖc doanh nghiÖp khÊu trõ cho kh¸ch hµng mét sè tiÒn t¬ng øng víi mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh tÝnh trªn trÞ gi¸ sè hµng ho¸ ®· mua cña doanh nghiÖp nh»m khuyÕn khÝch nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh tríc thêi h¹n. Lµm nh vËy doanh nghiÖp cã thÓ thu håi vèn nhanh ®a vµo t¸i s¶n xuÊt. ViÖc sö dông chiÕt khÊu b¸n hµng còng lµ mét biÖn ph¸p quan träng nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Cã nh÷ng tû lÖ chiÕt khÊu thÝch hîp sÏ hÊp dÉn ®îc kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nh vËy tiªu thô míi thuËn lîi vµ nhanh chãng thu håi ®ång vèn ®· bá vµo s¶n xuÊt. 4.4/ Më réng m¹ng líi ph©n phèi s¶n phÈm: §Ó tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c më réng m¹ng líi ph©n phèi s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ b¸n hµng t¹i kho cña m×nh, t¹i cöa hµng cña doanh nghiÖp mµ cßn ph¶i t×m c¸ch më réng thÞ trêng. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy, c¸c doanh nghiÖp ®· thiÕt lËp c¸c chi nh¸nh b¸n hµng ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c nhau. Th«ng qua viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ trêng doanh nghiÖp ®· thiÕt lËp mét m¹ng líi ®¹i lý tiªu thô réng kh¾p nh»m ®a ®îc s¶n phÈm tíi tay ngêi tiªu dïng ë mäi tØnh, thµnh phè...Ngoµi ra nhiÒu doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh ký göi s¶n phÈm t¹i nhiÒu cöa hµng kh¸c nhau. Do vËy nhê ¸p dông h×nh thøc b¸n hµng th«ng qua ®¹i lý vµ c¸c cöa hµng ký göi, doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng më réng thÞ trêng tiªu thô mµ cßn cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ kh¸c mµ vÉn chiÕm lÜnh thÞ trêng. 4.5/ Qu¶ng c¸o: Doanh nghiÖp nµo còng nhËn thÊy trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, viÖc qu¶ng c¸o b¸n hµng cã ý nghÜa rÊt lín. Do vËy, qu¶ng c¸o b¸n hµng ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp thùc hiÖn qu¶ng c¸o ®Ó ®a tin tøc ®Õn ngêi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, gi¶i thÝch lîi Ých cña mÆt hµng nµy vµ so s¸nh u thÕ cña nã víi nh÷ng mÆt hµng t¬ng tù. C¸c qu¶ng c¸o b¸n hµng mµ doanh nghiÖp sö dông thêng c« ®äng, dÔ nhí 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Æc biÖt lµ ph¶i g©y ®îc Ên tîng cho ngêi tiªu dïng. Th«ng qua ®ã ngêi tiªu dïng sÏ chó ý ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ nh vËy doanh nghiÖp sÏ cã thÓ tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n. 4.6/ Mét sè biÖn ph¸p Marketing kh¸c: HiÖn nay trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t c¸c doanh nghiÖp rÊt chó träng ®Õn viÖc tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p marketing kh¸c nhau ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Ch¼ng h¹n viÖc b¸n s¶n phÈm cho kh¸ch hµng th× ph¶i ®¶m nhËn dÞch vô vËn t¶i, vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng víi mét khèi lîng s¶n phÈm lín, hoÆc trong trêng hîp mua Ýt th× chØ ®îc gi¶m gi¸ cíc phÝ hoÆc ph¶i chÞu tiÒn cíc phÝ. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn ¸p dông c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i b¸n hµng vµo c¸c dÞp khai tr¬ng, ngµy lÔ, tÕt...hoÆc c¸c h×nh thøc tÆng quµ kÌm theo khi mua s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Thªm vµo ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp cßn thùc hiÖn viÖc quay sæ xè, vÐ tham gia dù thëng vµ c¸c h×nh thøc tµi trî gi¶i thëng cho c¸c cuéc thi lín, thu hót nhiÒu kh¸n gi¶ trong vµ ngoµi níc tham dù nh»m môc ®Ých qu¶ng c¸o cho h·ng vµ s¶n phÈm cña h·ng. §iÒu nµy hoµn toµn hÊp dÉn kh¸ch hµng vµ víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu nhng cha cã ý ®Þnh mua th× sÏ cè g¾ng mua vµo dÞp nµy ®Ó cã ®îc c¬ may vµ lóc ®ã doanh nghiÖp ®· thµnh c«ng trong tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông ph¬ng ph¸p ph¸t s¶n phÈm dïng thö, biÕu tÆng s¶n phÈm nh c¸c h·ng mü phÈm vµ c¸c h·ng s¶n xuÊt hµng tiªu dïng nhá kh¸c. Tuy nhiªn, viÖc sö dông biÖn ph¸p nµo cho cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp th× doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, nghiªn cøu kü t×nh h×nh thÞ trêng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn c¬ së ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u cho viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. II/ Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña c«ng t¸c tµi chÝnh ®èi víi viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm: 1/ Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm: Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng nhiÒu khi lµ kh©u quyÕt ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp chØ sau khi tiªu thô ®îc s¶n phÈm míi cã thÓ thu håi ®îc vèn ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu thô s¶n phÈm b¶o ®¶m qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. S¶n phÈm ®îc tiªu thô tøc lµ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Søc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn chÊt lîng s¶n phÈm, uy tÝn doanh nghiÖp, sù hîp lý ho¸ c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, sù thÝch øng víi nhu cÇu ngêi tiªu dïng vµ sù hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô...Nãi c¸ch kh¸c tiªu thô s¶n phÈm ph¶n ¸nh kh¸ ®Çy ®ñ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm g¾n ngêi s¶n xuÊt víi ngêi tiªu dïng, gióp ngêi s¶n xuÊt hiÓu thªm vÒ s¶n phÈm cña m×nh vµ c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu thÞ trêng, kh¸ch hµng, tõ ®ã cã biÖn ph¸p lµm cho s¶n phÈm tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Tiªu thô s¶n phÈm trë thµnh c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý vÒ thêi gian, sè lîng, chÊt lîng, t×m c¸ch ph¸t huy thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh. Víi ngêi tiªu dïng, tiªu thô s¶n phÈm gióp cho hä tho¶ m·n vÒ nhu cÇu hµng ho¸ v× s¶n phÈm hµng ho¸ cã ®Õn tay ngêi tiªu dïng hay kh«ng lµ tuú thuéc vµo ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. XÐt trªn gi¸c ®é vÜ m«, nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ mét thÓ thèng nhÊt víi nh÷ng c©n b»ng, nh÷ng quan hÖ tû lÖ nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®îc tiªu thô tøc lµ s¶n xuÊt x· héi ®îc diÔn ra mét c¸ch b×nh thêng, tr«i chÈy, tr¸nh ®îc nh÷ng mÊt c©n ®èi, ®¶m b¶o æn ®Þnh x· héi. Trong ®iÒu kiÖn nªn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, viÖc tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu thô s¶n phÈm - ®ã lµ sù cÇn thiÕt hÕt søc kh¸ch quan. 2/ Vai trß cña c«ng t¸c tµi chÝnh ®èi víi viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm: Tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay cã vai trß to lín, mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Do vËy, mçi doanh nghiÖp ®Òu kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm. Mäi nç lùc cè g¾ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®îc ®¸nh gi¸, thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã nh÷ng vai trß rÊt quan träng, ®ã lµ: - Lµm tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn c©n ®èi, ®¸p øng nhu cÇu x· héi. Ngîc l¹i s¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®îc sÏ lµm cho s¶n xuÊt ngõng trÖ, s¶n phÈm kh«ng cã gi¸ trÞ sö dông. - ViÖc ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶ hîp lý cña s¶n phÈm lµ nh÷ng vÊn ®Ò v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ trêng vÒ cung cÇu hµng ho¸, gi¸ c¶, ®èi thñ c¹nh tranh...®ång thêi kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Çu t chiÒu s©u ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ b¸n. Trªn ý nghÜa ®ã, tiªu thô s¶n phÈm ®îc coi lµ mét biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, ®Þnh híng cho s¶n xuÊt, lµ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ. - ViÖc tæ chøc hîp lý ho¸ khoa häc qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm sÏ gi¶m tíi møc thÊp nhÊt c¸c lo¹i chi phÝ, gãp phÇn lµm gi¶m gi¸ thµnh tíi tay ngêi tiªu dïng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. - Tiªu thô s¶n phÈm gãp phÇn cñng cè vÞ trÝ, thÕ lùc cña doanh nghiÖp, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng th«ng qua s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, ph¬ng thøc giao dÞch mua b¸n thuËn tiÖn, dÞch vô b¸n hµng tèt...gióp doanh nghiÖp thµnh c«ng trªn th¬ng trêng. Thùc hiÖn tèt c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh tiªu thô gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô ®îc khèi lîng s¶n phÈm lín vµ l«i cuèn thªm kh¸ch hµng, kh«ng ngõng më réng thÞ trêng. - Lµm tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ lµ yÕu tè t¨ng nhanh vßng vèn s¶n xuÊt kinh doanh. - Th«ng qua tiªu thô s¶n phÈm, ta thÊy r»ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ cßn ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña m×nh, t¨ng cêng ®Çu t theo chiÒu s©u, më réng quy m« theo híng ®i míi...muèn cã ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. VËy ph¶i lµm ®Ó thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn? VÊn ®Ò nµy chØ cã thÓ ®îc gi¶i ®¸p khi doanh nghiÖp t×m mäi c¸ch ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm vµ cã l·i v× ho¹t ®éng nµy gãp phÇn rÊt quan träng trong viÖc n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nh vËy, tiªu thô s¶n phÈm ®· gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. - T¨ng tiªu thô s¶n phÈm cã l·i sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn, do ®ã doanh nghiÖp sÏ cã nguån tµi chÝnh ®Ó thiÕt lËp c¸c quÜ cña doanh nghiÖp. Nh vËy, ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thªm c¸c ho¹t ®éng phóc lîi cña doanh nghiÖp nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc, sinh ho¹t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Tãm l¹i, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung vµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nãi riªng, c¸c doanh nghiÖp lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhau ®Ó cã kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy, viÖc lµm thÕ nµo ®Ó tiªu thô ®îc sè s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ra lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc bøc xóc, nã mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm tèt sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ to lín vµ ngîc l¹i doanh nghiÖp sÏ kh«ng tån t¹i ®îc. Trªn c¬ së nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ®Ó nhËn thøc ®óng ®¾n vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Da giÇy Hµ néi, em xin tr×nh bµy mét sè nÐt vÒ t×nh h×nh tiªu thô giÇy vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty. Ch¬ng 2: T×nh h×nh tiªu thô ë C«ng ty Da giÇy Hµ néi. I/ T×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ë C«ng ty Da giÇy Hµ néi: 1/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi: 1.1/ LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn: C«ng ty Da giÇy Hµ néi ngµy nay tiÒn th©n lµ nhµ m¸y da Thôy Khuª do mét nhµ t b¶n Ph¸p ®Çu t x©y dùng n¨m 1912 theo thiÕt kÕ cña Ph¸p víi nhiÖm vô s¶n xuÊt da thuéc, c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ da phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ phôc vô cho cuéc chiÕn tranh cña thùc d©n Ph¸p. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay nhµ m¸y ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn kh¸ dµi cã mét sè thay ®æi trong nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh còng nh tªn gäi vµ c¬ quan chñ qu¶n. -Tõ n¨m 1912-1954, mét t b¶n ®· ®Çu t vµo ngµnh thuéc da vµ thµnh lËp c«ng ty thuéc da §«ng D¬ng- mét c«ng ty thuéc da lín nhÊt §«ng D¬ng thêi ®ã. NhiÖm vô s¶n xuÊt thêi kú nµy lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phôc vô cho chiÕn tranh nh bao sóng, bao ®¹n, th¾t lng...Lóc nµy quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn nhá, lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu. M¸y mãc ®îc ®a tõ Ph¸p sang, ®iÒu kiÖn lao ®éng th× Èm ít, ®éc h¹Þ...S¶n lîng ®¹t kho¶ng 5000 -> 6000 da /1n¨m. -Giai ®o¹n tõ 1954 ->1960, C«ng ty thuéc da §«ng d¬ng nhîng l¹i cho t s¶n ViÖt Nam. Sau ®ã Nhµ níc quèc h÷u ho¸ mét phÇn chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp c«ng ty hîp doanh lÊy tªn lµ “ C«ng ty thuéc da VN “. -Giai ®o¹n tõ 1960 -> 1987, C«ng ty thuéc da ViÖt Nam tõ mét c«ng ty hîp doanh mang tªn míi “ Nhµ m¸y da Thôy Khuª “ trùc thuéc c«ng ty t¹p phÈm cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ. Trong giai ®o¹n nµy C«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cung cÊp da c«ng nghiÖp phôc vô c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong níc. §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt cña c«ng ty. Sè lîng c«ng nh©n lóc nµy lªn tíi 600 ngêi, s¶n lîng t¨ng vät tõ 5,3 tû n¨m 1986 lªn tíi 6,7 tû n¨m 1987, tû lÖ t¨ng trung b×nh 25%. C«ng ty lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch tõ 5%- 31% /n¨m. - Giai ®o¹n tõ 1989 -> 1990, khi nhËn thÊy ngµnh da giÇy cã nh÷ng nÐt ®Æc trng riªng vµ cã triÓn väng, Nhµ níc ®· cho phÐp nhµ m¸y da Thôy Khuª ®îc t¸ch khái c«ng ty t¹p phÈm vµ thµnh lËp liªn hiÖp da giÇy víi nhiÖm vô tËp trung vµo c«ng nghiÖp da giÇy, cung cÊp ®Çy ®ñ NVL cho c¸c c«ng ty giÇy, s¶n xuÊt thªm c¸c mÆt hµng tiªu dïng b¸n ra thÞ trêng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Giai ®o¹n tõ 1990-> 1992, cïng víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ níc m« h×nh liªn hiÖp kh«ng cßn thÝch hîp n÷a, Nhµ níc cho phÐp tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc liªn hiÖp t¸ch ra ho¹t ®éng ®éc lËp. Nhµ m¸y da Thôy Khuª t¸ch ra khái Liªn hiÖp da giÇy trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. - §Õn th¸ng 12 /1992 Nhµ m¸y da Thuþ Khuª ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty da giÇy Hµ néi theo Q§ sè 1310 /CNN- TC ngµy 17/12/1992 cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nhÑ kÌm theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty. - Giai ®o¹n 1993 -> nay: theo quyÕt ®Þnh sè 338 /CNN – TC ngµy 29/4 1993 Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nhÑ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i C«ng ty lÊy tªn: Tªn doanh nghiÖp: “ C«ng ty da giÇy Hµ Néi “. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HALEXIM (viÕt t¾t cña Ha Noi Leather products and foot wear production and export import company.) Tõ th¸ng 6/1996 C«ng ty trë thµnh thµnh viªn cña Tæng C«ng ty da giÇy ViÖt Nam. §Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt còng nh t¨ng s¶n lîng n¨m 1997 c«ng ty ®· ®a vµo mét d©y chuyÒn thuéc da hoµn chØnh vµ mét sè thiÕt bÞ nhËp tõ Italia vµo l¾p ®Æt. Lóc nµy s¶n lîng cña c«ng ty ®· t¨ng lªn: - S¶n lîng da cøng 25-> 32 tÊn/n¨m. - S¶n lîng da mÒm 450.000 ha/n¨m. - Keo CN 25 tÊn /n¨m. stt 1 2 3 4 5 6 Mét sè chØ tiªu c«ng ty ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: chØ tiªu Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng Doanh thu Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn thùc hiÖn Vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Thu nhËp b×nh qu©n CNV ®vt 1999 2000 2001 tû 9,2 11,9 15,3 8,76 10,1235 11,019 0,788 0,912499 0,93758 2,012 2,105 3,623 15,324 19,005 21,712071 11,035 12,018 14,320 4,289 6,987 7,39 ® 500 550 580 1000 1.2 / §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty a/ §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ: HiÖn nay c«ng ty ®ang tËp trung vµo 2 mÆt hµng truyÒn thèng ®ã lµ da cøng, da mÒm vµ s¶n phÈm míi, s¶n phÈm giÇy v¶i. Mçi mét lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã mét quy tr×nh c«ng nghÖ riªng. Quy tr×nh c«ng nghÖ giÇy v¶i ë C«ng ty Da giÇy Hµ Néi lµ mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kiÓu ®¬n gi¶n. S¶n phÈm giÇy v¶i lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu c«ng ®o¹n. Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt giÇy v¶i lµ v¶i vµ cao su. Thêi gian ®a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt nhanh h¬n, nhËp kho hµng ngµy. c¸c bíc quy tr×nh c«ng nghÖ giÇy v¶i V¶i Cao su ChÆt m¶nh C¸ch luyÖn 14 May Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChuÈn bÞ gß Gß r¸p HÊp C¾t riÒm, d¸n kÝn, sá d©y Hoµn tÊt s¶n phÈm S¶n phÈm giÇy KiÓm nghiÖm NhËp kho b/ §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: §Ó phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 3 lo¹i s¶n phÈm C«ng ty tæ chøc 4 ph©n xëng vµ 1 xëng giÇy v¶i víi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ: - Ph©n xëng da keo: §©y lµ ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh. Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®a vµo s¶n xuÊt lµ c¸c lo¹i da tr©u, bß t¬i hoÆc da muèi, vËt liÖu sö dông lµ c¸c ho¸ chÊt. S¶n phÈm cña ph©n xëng lµ c¸c lo¹i da cøng, da mÒm, keo c«ng nghiÖp. - Ph©n xëng chÕ biÕn I: ChÕ biÕn c¸c mÆt hµng ®å da phôc vô c«ng nghiÖp dÖt nh g«ng, takª, d©y cu roa...vµ mét sè kh¸c phôc vô cho quèc phßng nh d©y ®eo, bao sóng, bao ®¹n... Nguyªn vËt liÖu chÝnh cña ph©n xëng nµy lµ da cøng, da mÒm lÊy tõ ph©n xëng da keo. - Ph©n xëng chÕ biÕn II: Tõ nguyªn liÖu lµ da mÒm, da cøng do ph©n xëng da keo cung cÊp.Ph©n xëng chÕ biÕn ra c¸c s¶n phÈm phôc vô cho tiªu dïng d©n dông vµ quèc phßng: ®ãng giÇy, m¸y g¨ng. -Ph©n xëng c¬ khÝ: §©y lµ ph©n xëng s¶n xuÊt phô cã nhiÖm vô cung cÊp lao vô cho c¸c ph©n xëng chÝnh ®ång thêi tËn dông c¸c lo¹i phÕ liÖu phÕ phÈm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cung cÊp cho thÞ trêng. Cã 3 bé phËn: Bé phËn c¬ khÝ, bé phËn méc nÒ, tæ nåi h¬i. - Xëng giÇy: Bao gåm c¸c bé phËn c¾t may, gß r¸p vµ hoµn thiÖn. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña xëng giÇy lµ v¶i vµ cao su. mèi quan hÖ gi÷a c¸c ph©n xëng theo s¬ ®å sau: C¬ khÝ Bé phËn c¬ khÝ Méc nÒ Nåi h¬i Ph©n xëng da keo PX chÕ biÕn I PX chÕ biÕn II Xëng c¾t may 15 Xëng gß r¸p, hoµn thiÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c/ §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp: Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n trùc thuéc Tæng c«ng ty Da giÇy ViÖt Nam, C«ng ty Da giÇy Hµ Néi tæ chøc theo quy m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¶n lý, bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n ®Õn tõng ph©n xëng ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n, c¸c qu¶n ®èc ph©n xëng ph¶i tù ®«n ®èc c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Víi 523 lao ®éng ngoµi ban gi¸m ®èc hiÖn nay, c«ng ty cã 7 phßng ban vµ 5 ph©n xëng. Mçi phßng ban cã nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô sau: - Ban gi¸m ®èc: gåm 1 ®ång chÝ gi¸m ®èc vµ 2 ®ång chÝ phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chung c¶ c«ng ty ®Æc biÖt lµ vÒ mÆt kinh tÕ. Mét phã gi¸m ®èc thêng trùc qu¶n lý vÒ mÆt ®êi sèng, ®Çu t XDCB. Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt. -V¨n phßng: gåm 4 bé phËn: Phßng tæ chøc, phßng hµnh chÝnh, phßng b¶o vÖ, phßng y tÕ. Mçi phßng cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng riªng cña m×nh nh tæ chøc bé m¸y, qu¶n lý lao ®éng, ban hµnh mét sè quy chÕ vÒ c«ng t¸c tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh, ch¨m lo søc khoÎ ®êi sèng c«ng nh©n viªn... - Phßng kÕ ho¹ch vËt t: cã chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së nhu cÇu tiªu thô cña kh¸ch hµng. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Gióp l·nh ®¹o trong c«ng ty h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ x¸c ®Þnh nhu c©ï vÒ vèn, t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i tµi s¶n trong c«ng ty. - Phßng kinh doanh -XNK: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc t×m thÞ trêng trong níc, níc ngoµi ®Ó tiªu thô s¶n phÈm, thùc thi kÕ ho¹ch b¸n hµng. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c quy ph¹m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ x©y dùng kÕ ho¹ch trung ®¹i tu vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång thêi x©y dùng quy tr×nh sö dông vµ qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ. - Phßng XDCB: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, ®Ò nghÞ vµ tham mu do l·nh ®¹o x©y dùng ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ c¸c h¹ng môc ®Çu t, gäi vèn ®Çu t. Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh x©y dùng Gi¸m chÞu tr¸ch ®èc nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh. Gi¸m ®èc c«ng ty ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c phã gi¸m ®èc. C¸c phßng ban cã mét sù ®éc lËp t¬ng ®èi nhng còng cã mèi quan hÖ gÇn gòi t¬ng hîp nhÞp nhµng ®Ó bé m¸y cña c«ng ty vËn hµnh tr«i ch¶y. PG§t¸c, phôphèi tr¸ch PG§ typhô ®êi sèng,XDCB s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng tr¸ch kü thuËt Phßng tæ chøc Qu¶n ®èc PX chÕ biÕn I V¨n phßng Phßng kÕ ho¹ch vËt t Qu¶n ®èc PX da keo Phßng TCKT 16 Qu¶n ®èc PX chÕ biÕn II Phßng kinh doanh XNK Phßng kü thuËt Qu¶n ®èc PX giÇy Phßng XDCB Qu¶n ®èc PX c¬ khÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3/ §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi: S¶n phÈm cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi lµ giÇy v¶i c¸c lo¹i. S¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng cña níc ngoµi nh §µi Loan, Hång K«ng, §øc, ý...vµ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô nhu cÇu trong níc nªn ®ßi hái tiªu chuÈn kh¸ cao, chÊt lîng ph¶i ®¶m b¶o, mÉu m· ®Ñp, s¶n xuÊt ph¶i theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §Æc ®iÓm cña lo¹i s¶n phÈm tiªu dïng nµy lµ cã thÓ ®Ó l©u, kh«ng bÞ hao hôt nªn còng dÔ dµng trong viÖc qu¶n lý. §¬n vÞ tÝnh thêng lµ ®«i. Do yªu cÇu cña qu¶n lý vµ theo ®¬n ®Æt hµng cña khµch hµng nªn khi s¶n xuÊt xong s¶n phÈm thêng ®îc ®ãng thµnh kiÖn. Sè ®«i giÇy trong mét kiÖn vµ kÝch cì giÇy, mÇu s¾c giÇy ®ãng vµo kiÖn hoµn toµn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. VÒ sè lîng: Hµng th¸ng sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt nhiÒu hay Ýt c¨n cø vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng, tõ ®ã bé phËn kÕ ho¹ch sÏ lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt giÇy trong th¸ng. Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña thµnh phÈm rÊt ng¾n vµ nhanh kÕt thóc ®Ó cã thÓ kÞp thêi gian giao hµng cho kh¸ch nh hîp ®ång ®· ký kÕt. VÒ chÊt lîng: Do C«ng ty cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy tiªn tiÕn, t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t chÊt lîng kh¸ cao. Ngoµi ra, nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ tõ níc ngoµi ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm còng gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. C«ng ty ®· s¶n xuÊt ®îc rÊt nhiÒu lo¹i giÇy v¶i kh¸c nhau. Mçi lo¹i giÇy chia thµnh nhiÒu lo¹i giÇy kh¸c nhau. GiÇy cña C«ng ty cã mÉu m·, h×nh thøc kh¸ ®Ñp vµ rÊt ®a d¹ng. ChÝnh v× vËy, nhiÒu lo¹i giÇy ®· chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. S¶n phÈm cña C«ng ty ®îc b¹n hµng tÝn nhiÖm nªn sè lîng ®¬n ®Æt hµng ngµy cµng nhiÒu. Víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty nh vËy nªn ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm th× nhÊt thiÕt cÇn ph¶i tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch khoa häc, hîp lý, ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, kÞp thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh vµ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. 2/ §Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty: ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi cã ®Æc ®iÓm rÊt riªng biÖt, kh¸c víi nhiÒu C«ng ty trong níc. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu sang c¸c níc kh¸c theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Vµ trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, s¶n phÈm cña C«ng ty còng ®· ®îc tiªu thô réng r·i ë thÞ trêng trong níc. - §èi víi xuÊt khÈu: ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm ra níc ngoµi do phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu phô tr¸ch. C«ng ty sÏ xuÊt giao hµng dùa trªn c¸c hîp ®ång ký kÕt víi níc ngoµi. C«ng ty cã quan hÖ hîp ®ång víi mét sè C«ng ty kh¸c ë c¸c níc nh: §µi loan, hång k«ng, trung quèc. Nh÷ng C«ng ty nµy ®ãng vai trß trung gian vµ Da giÇy Hµ néi nhËn ®îc c¸c ®¬n ®Æt hµng cña níc ngoµi chñ yÕu th«ng qua c¸c C«ng ty nµy. Theo nh hîp ®ång, C«ng ty sÏ xuÊt hµng cho bªn trung gian vµ bªn trung gian sÏ thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty sau khi ®· nhËn ®îc hµng. Nguyªn vËt liÖu ®Ó 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt s¶n phÈm do C«ng ty mua trong níc nhng còng cã trêng hîp kh«ng mua ®îc trong níc v× kh«ng cã nªn C«ng ty ph¶i nhËp nguyªn liÖu tõ phÝa c¸c C«ng ty trung gian. Cã khi nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt ph¶i nhËp 70% tõ phÝa níc ngoµi. Nh vËy khi thanh to¸n tiÒn hµng, kh¸ch hµng sÏ bï trõ tiÒn nguyªn vËt liÖu vµo tiÒn hµng cña C«ng ty theo ®Þnh møc ®· tÝnh. Trong trêng hîp C«ng ty kh«ng ph¶i xuÊt hµng sang c¸c C«ng ty trung gian mµ xuÊt th¼ng sang níc cã ®¬n ®Æt hµng th× sau khi ®· nhËn ®îc tiÒn hµng tõ phÝa níc cã ®¬n ®Æt hµng, C«ng ty sÏ thanh to¸n hoa hång cho bªn trung gian theo phÇn tr¨m ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Ngoµi ra, C«ng ty còng cã ®¬n ®Æt hµng trùc tiÕp tõ phÝa c¸c níc cã nhu cÇu mµ kh«ng ph¶i qua trung gian nhng trêng hîp nµy kh«ng nhiÒu. - §èi víi thÞ trêng trong níc: ViÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ yÕu dùa vµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ trêng vµ c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm trong níc do phßng tiªu thô phô tr¸ch. C«ng ty cã c¸c chi nh¸nh b¸n hµng, c¸c cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i Hµ néi vµ nhiÒu tØnh, thµnh phè trong níc. §Æc biÖt m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu kh¾p c¸c tØnh, thµnh phè, trung du, miÒn nói ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng n¬i d©n c ®«ng ®óc vµ lùc lîng c«ng nh©n lao ®éng nhiÒu. ViÖc thanh to¸n tiÒn hµng gi÷a c¸c ®¹i lý, chi nh¸nh, kh¸ch hµng víi C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo tõng th¸ng. Riªng ®èi víi c¸c ®¹i lý, khi thanh to¸n sÏ ®îc tÝnh trõ lu«n phÇn tr¨m tiÒn hoa hång. - ViÖc thanh to¸n, biªn b¶n thanh to¸n, ho¸ ®¬n b¸n hµng...gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng, nÕu lµ kh¸ch hµng hµng níc ngoµi sÏ do phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tÝnh trªn tõng l« hµng xuÊt ®i, nÕu lµ kh¸ch hµng trong níc hay chi nh¸nh b¸n hµng, ®¹i lý sÏ do phßng tiªu thô ®¶m nhiÖm theo tõng th¸ng. Cuèi cïng tÊt c¶ c¸c chøng tõ biªn b¶n sÏ ®îc chuyÓn sang phßng KÕ to¸n. KÕ to¸n tiªu thô vµ KÕ to¸n thanh to¸n sÏ tËp hîp c¸c chøng tõ, biªn b¶n ®ã vµ theo dâi viÖc thanh to¸n gi÷a kh¸ch hµng víi C«ng ty hoÆc viÖc thanh to¸n cña C«ng ty víi kh¸ch hµng theo tõng biªn b¶n. - Th«ng thêng viÖc thanh to¸n tiÒn hµng gi÷a C«ng ty víi kh¸ch thêng theo ph¬ng thøc giao hµng tríc vµ thanh to¸n tiÒn hµng sau. TÊt c¶ c¸c chi phÝ b¸n hµng quy ®Þnh trong hîp ®ång do C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm. Khi b¸n hµng ra níc ngoµi th× tiÒn hµng cña C«ng ty thêng ®îc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ. Do vËy, khi kh¸ch hµng thanh to¸n C«ng ty ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt nam. - Ta thÊy r»ng, viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty phÇn lín lµ ë thÞ trêng níc ngoµi. ThÞ trêng s¶n phÈm cña C«ng ty ë trong níc tuy vµi n¨m trë l¹i ®©y ®· ph¸t triÓn kh¸ m¹nh nhng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong níc ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc më réng thÞ trêng trong níc ®Ó t¨ng khèi lîng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò rÊt ®¸ng quan t©m ®èi víi C«ng ty. 3/ Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Da giÇy Hµ néi: 3.1/ ThuËn lîi: Nh÷ng n¨m qua thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®îc më réng, s¶n phÈm cña C«ng ty xuÊt hiÖn nhiÒu trªn thÞ trêng. Th«ng qua chÊt lîng s¶n phÈm C«ng ty ®· duy tr× ®îc thÞ trêng truyÒn thèng cña m×nh, s¶n lîng s¶n phÈm xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng, ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - VÒ lùc lîng lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý l·nh ®¹o nhiÖt t×nh, giÇu kinh nghiÖm ®· ®îc t«i luyÖn, thö th¸ch qua nhiÒu n¨m ®Çy khã kh¨n trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, s½n sµng ®ång cam 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 céng khæ cïng C«ng ty, t×m ra híng gi¶i quyÕt, kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §©y lµ mét thuËn lîi lín cho C«ng ty. - VÒ vÞ trÝ ®Þa lý: Do vÞ trÝ cña C«ng ty n»m ë gÇn c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng nªn gióp cho vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ dÔ dµng thuËn lîi, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, viÖc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n víi kh¸ch hµng vµ thanh to¸n qua ng©n hµng còng thuËn lîi h¬n. C«ng ty cã mét m¹ng líi c¸c cöa hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ hµng ho¸ n»m ë nh÷ng vÞ trÝ trung t©m, hÕt søc thuËn lîi cho c«ng t¸c tiªu thô nhê ®ã kh¸ch hµng cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó tham quan hµng cña C«ng ty khi tiÕn hµnh mua b¸n c¸c s¶n phÈm tõ ®ã kÝch thÝch kh¸ch hµng n¶y sinh nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. 3.2/ Khã kh¨n : Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®· nªu trªn C«ng ty cßn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n sau. Bëi ®Þa lÝ níc ta n»m trong vïng nhiÖt ®íi v× vËy thêi tiÕt ®îc ph©n theo mïa, do vËy ®· t¹o nªn tÝnh ®Æc thï cña ngµnh s¶n xuÊt da giÇy. §iÒu nµy ®· t¹o ra nhu cÇu sö dông s¶n phÈm còng theo mïa cña kh¸ch hµng, g©y nªn sù khã kh¨n ®èi víi C«ng ty trong viÖc ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt liªn tôc trong n¨m. T×nh h×nh trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn quèc tÕ. Khã kh¨n trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i ®ã lµ sè vèn dµnh cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt qu¸ Ýt. V× vËy viÖc ®Çu t chiÒu s©u nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm bÞ h¹n chÕ. Còng nh ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc kh¸c, C«ng ty Da giÇy Hµ néi còng chÞu sù c¹nh tranh cña thÞ trêng. S¶n phÈm cña C«ng ty khi s¶n xuÊt ra ph¶i chÞu sù c¹nh tranh cña nhiÒu lo¹i giÇy trong vµ ngoµi níc c¶ vÒ chÊt lîng lÉn gi¸ c¶. V× vËy ®ßi hái ë C«ng ty cã sù nç lùc cè g¾ng cao ®Ó gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng më réng thÞ trêng tiªu thô. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n nªu trªn C«ng ty cßn gÆp mét sè trë ng¹i tõ ®éi ngò c«ng nh©n s¶n xuÊt tay nghÒ kh«ng ®ång bé, cha theo kÞp víi sù chuyÓn ®æi thay thÕ cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi g©y ra nhiÒu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. II/ T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Da giÇy Hµ néi: 1/ KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm : 1.1/ C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm: §Ó chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh mét n¨m mçi doanh nghiÖp ph¶i lËp cho m×nh rÊt nhiÒu kÕ ho¹ch nh kÕ ho¹ch vËt t, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch ®Çu t vµ x©y dùng c¬ b¶n, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm... tÊt c¶ tËp hîp thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , tµi chÝnh kü thuËt cña doanh nghiÖp. Trong bµi viÕt vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty th× vÊn ®Ò ®îc ®a ra xem xÐt vµ nghiªn cøu lµ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm thùc chÊt lµ viÖc dù ®o¸n tríc sè liÖu s¶n phÈm sÏ ®îc tiªu thô trong kú kÕ ho¹ch ®¬n gi¸ b¸n s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®¹t ®îc trong kú kÕ ho¹ch ®Ó cã thÓ chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch linh ho¹t, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. BÊt kú doanh nghiÖp nµo muèn cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®îc dÔ dµng thuËn lîi th× ®iÒu nhÊt thiÕt lµ doanh nghiÖp ®ã ph¶i lËp kÕ ho¹ch 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c vµ cô thÓ. Th«ng qua kÕ ho¹ch ®· lËp, doanh nghiÖp míi cã thÓ tæ chøc kinh doanh nãi chung vµ tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm ®i ®óng híng ®· ®Þnh. NÕu c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ®îc kÕ ho¹ch chÆt chÏ th× qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm sÏ bÞ ®éng, tiªu thô sÏ kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt, cung kh«ng phï hîp víi cÇu do ®ã hiÖu qu¶ do s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i sÏ thÊp. Kh«ng nh÷ng thÕ, nÕu thiÕu kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hoÆc viÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm kh«ng chÝnh x¸c còng sÏ ¶nh hëng ®Õn hµng lo¹t c¸c kÕ ho¹ch kh¸c vµ ®iÒu nµy sÏ lµm cho s¶n xuÊt mÊt c©n ®èi g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nh vËy c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm lµ ®iÒu cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt tríc khi bíc vµo s¶n xuÊt kinh doanh, kh¼ng ®Þnh vai trß cña C«ng ty ®èi víi nÒn kinh tÕ, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. * Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm : Dùa vµo ®Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh C«ng ty Da giÇy Hµ néi ®· lùa chän ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm t¬ng ®èi thÝch hîp. Hµng n¨m kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc lËp cho c¶ n¨m vµ theo tõng quý. Trong kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m cã ph©n chia sè lîng s¶n phÈm theo tõng quý, trong kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm quý l¹i ph©n chia sè lîng s¶n phÈm theo tõng th¸ng. * C¨n cø lËp kÕ ho¹ch : ViÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô n¨m cña C«ng ty ®îc c¨n cø vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng suèt thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm trong n¨m cña C«ng ty. Cßn ®èi víi mÆt hµng tiªu thô néi ®Þa, viÖc lËp kÕ ho¹ch thêng c¨n cø vµo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm thùc tÕ cña n¨m tríc vµ kÕt qu¶ dù ®o¸n nhu cÇu thÞ trêng n¨m kÕ ho¹ch. *Thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch : Thêi ®iÓm C«ng ty lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cho n¨m sau lµ vµo th¸ng 11 n¨m tríc - n¨m b¸o c¸o. §©y còng lµ thêi ®iÓm ®Ó C«ng ty tiÕn hµnh lËp c¸c kÕ ho¹ch kh¸c nh»m môc ®Ých chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt ë n¨m sau. §èi víi kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng quý, C«ng ty dùa vµo kÕ ho¹ch ®· lËp cho c¶ n¨m vµ chia ra c¸c quý. KÕ ho¹ch tiªu thô quý thêng ®îc lËp vµo cuèi th¸ng thø 3 cña quý tríc. §©y còng lµ thêi gian tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh trong quý. Hµng th¸ng C«ng ty l¹i dùa vµo kÕ ho¹ch tiªu thô quý ®Ó lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña th¸ng. Tuy nhiªn ®Ó cho viÖc lËp kÕ ho¹ch ®îc s¸t víi t×nh h×nh tiªu thô thùc tÕ, khi lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm theo th¸ng, C«ng ty còng cã nh÷ng ®iÒu chØnh nhÊt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ h¬n so víi kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm theo quý. 1.2/ KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2002 cña C«ng ty : Trong n¨m 2002, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm giÇy c¸c lo¹i ®îc lËp nh sau : (BiÓu sè 1) - T¹i cét “Tªn s¶n phÈm “ cho thÊy kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong n¨m 2002 ®îc lËp chi tiÕt cho mÆt hµng giÇy tiªu thô néi ®Þa vµ mÆt hµng giÇy xuÊt khÈu bao gåm nhiÒu lo¹i : GiÇy néi ®Þa : GiÇy bata GiÇy xuÊt khÈu : CVO, JTS, VEMA. - Hai cét sè lîng “Tiªu thô 2001 “ vµ “Doanh thu tiªu thô 2001 “ ®îc tæng hîp tõ c¸c sæ s¸ch, chøng tõ b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty trong n¨m 2001. 20
- Xem thêm -