Tài liệu Hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty thành công

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu TÝnh cÇn thiÕt cña b¶n kho¸ luËn tèt nghiÖp. N-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc h¬n n÷a l¹i ®ang chuÈn bÞ ra nhËp AFTA vµ WTO, ®©y lµ mét thêi kú ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch cho c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, sù héi nhËp ®ang mang l¹i nh÷ng c¬ héi lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Ó n¾m b¾t ®-îc c¬ héi thÞ tr-êng ®em l¹i, vËn dông mét c¸ch linh ho¹t nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ n-íc, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm. §ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®-îc cho m×nh mét chiÕn l-îc ph¸t triÓn phï hîp. NÕu doanh nghiÖp kh«ng cã mét chiÕn l-îc hîp lý kh¸c nµo nh- con tµu ®i trªn biÓn mµ kh«ng cã la bµn. C«ng ty Thµnh C«ng lµ ®¬n vÞ trong ngµnh s¶n xuÊt bao b× carton ®-îc thµnh lËp n¨m 1993 vµ ®i vµo ho¹t ®éng n¨m 1994 víi c¬ së vËt chÊt ban ®Çu kh¸ thiÕu thèn, vèn kinh doanh chØ lµ 0,1 tû ®ång. Quy m« s¶n xuÊt vµ thÞ phÇn trªn thÞ tr-êng trong n-íc nhá. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· vµ ®ang nç lùc x©y dùng h×nh ¶nh cña m×nh trong ngµnh s¶n xuÊt bao b×, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. Tuy nhiªn, hiÖn C«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ¸p lùc thÞ tr-êng, sù ph¸t xuÊt hiÖn hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo ngµnh s¶n xuÊt bao b× carton. §øng tr-íc sù biÕn ®éng ®ã, C«ng ty ph¶i x©y cho m×nh mét chiÕn l-îc marketing hîp lý ®Ó C«ng ty ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng vµ trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu ViÖt Nam trong viÖc cung øng dÞch vô bao b× carton trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Thµnh C«ng, ®-îc sù h-íng dÉn tËt t×nh cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong C«ng ty, em ®· häc hái ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ em cã ®iÒu kiÖn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng vµo thùc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, em còng nhËn thÊy chiÕn l-îng marketing lµ mét phÇn rÊt quan träng trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn C«ng ty. Tuy nhiªn, trong thêi gian qua Thµnh C«ng ch-a thùc sù chó träng ®Õn viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt chiÕn l-îc marketing. Do ®ã, em m¹nh d¹n chän ®Ò t¯i: “ Hoµn thiÖn chiÕn l-îc marketing t¹i C«ng ty Thµnh C«ng ” lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Em mong r»ng ®Ò tµi cña em sÏ gióp Ých cho Thµnh C«ng trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. §Æc biÖt lµ sù h-íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o, Gi¸o S- §ç Hoµng Toµn ®· gióp em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. KÕt cÊu b¶n kho¸ luËn tèt nghiÖp: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc ch÷ viÕt t¾t vµ tµi liÖu tham kh¶o, b¶n kho¸ luËn tèt nghiÖp gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc marketing. PhÇn II: Ph©n tÝnh t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c thùc hiÖn chiÕn l-îc marketing t¹i C«ng ty Thµnh C«ng. PhÇn III: Hoµn thiÖn chiÕn l-îc marketing t¹i C«ng ty Thµnh C«ng. Sinh viªn: L-u TuÊn Dòng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: C¬ së lý luËn chiÕn l-îc marketing. I/ Kh¸i niÖm vµ néi dung cña chiÕn l-îc marketing: 1. Kh¸i niÖm chiÕn l-îc Marketing: ChiÕn l-îc marketing lµ chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh lín ®Ó thµnh c«ng trong trao ®æi trªn thÞ tr-êng ®em l¹i lîi nhuËn cao vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho doanh nghiÖp. 2. Néi dung cña chiÕn l-îc Marketing: - C¸c quan ®iÓm tham gia trao ®æi trªn thÞ tr-êng ( t×m ra ®óng s¶n phÈm mµ thÞ tr-êng cÇn, c¸ch thøc hiÖn ý ®å chÕ t¹o s¶n phÈm, ph-¬ng thøc c¹nh tranh, trao ®æi s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng). - C¸c nhiÖm vô vµ môc tiªu cÇn ®¹t ®-îc trong qu¸ tr×nh trao ®æi trªn thÞ tr-êng. - C¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p vµ nguån lùc cÇn sö dông ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu chiÕn l-îc marketing ®Ò ra. 2.1 C¸c ph©n hÖ cña chiÕn l-îc marketing. ChiÕn l-îc marketing ®-îc cô thÓ ho¸ thµnh c¸c chiÕn l-îc ph©n hÖ sau: - ChiÕn l-îc s¶n phÈm ( Product). - ChiÕn l-îc gi¸ c¶ ( Price). - ChiÕn l-îc b¸n s¶n phÈm ( Place). 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChiÕn l-îc chiªu thÞ ( Promotion). - ChiÕn l-îc vÒ nguån lùc ( Purce). 3. §Æc ®iÓm cña chiÕn l-îc marketing. + ChiÕn l-îc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi vµ ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng trong m«i tr-êng hiÖn nay. + ChiÕn l-îc marketing ®-îc quyÕt ®Þnh bëi ban l·nh ®¹o c«ng ty hay ng-êi ®øng ®Çu c«ng ty dùa trªn c¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra thùc tÕ cña phßng marketing hay cña nh©n viªn b¸n hµng. + ChiÕn l-îc marketing ®-îc x©y dùng trªn c¬ së dùa trªn sù ph©n tÝch kü ®èi thñ c¹nh tranh. + ChiÕn l-îc marketing ph¶i lµm râ c¸c vÊn ®Ò nh-: - Môc tiªu cña c«ng ty lµ g× ? - C«ng ty hiÖn ®ang chiÕm bao nhiªu thÞ phÇn trong ngµnh ? - ChiÕn l-îc marketing cña c«ng ty ®ang ¸p dông nh- thÕ nµo ? - Nh÷ng -u ®iÓm vµ nh÷ng h¹n chÕ cña chiÕn l-îc cò. 4. Qu¶n trÞ chiÕn l-îc marketing: + Qu¶n trÞ chiÕn l-îc marketing lµ sù t¸c ®éng trùc tiÕp, cã tæ chøc cña doanh nghiÖp trong viÖc h×nh thµnh vµ thùc thi chiÕn l-îc marketing ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu, nhiÖm vô ®Æt ra . + Qu¶n trÞ chiÕn l-îc marketing lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c m«i tr-êng hiÖn t¹i còng nh- t-¬ng lai cña hÖ thèng trao ®æi trªn thÞ tr-êng vµ x· héi, thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh nh»m ®¹t ®-îc c¸c nhiÖm vô vµ môc tiªu ®· ®Æt ra. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II/ TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc Marketing. 1. Ph©n tÝch m«i tr-êng. 1.1. M«i tr-êng vÜ m«: + YÕu tè nh©n khÈu: Tû lÖ t¨ng d©n sè, tû lÖ lao ®éng nam vµ lao ®éng n÷, sù dÞch chuyÓn cña d©n sè. + YÕu tè kinh tÕ: Tèc ®é t¨ng tr-ëng cña GDP, tû lÖ l¹m ph¸t, tû träng c¸c ngµnh kinh tÕ, l·i suÊt ng©n hµng, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tû lÖ thÊt nghiÖp, chÝnh s¸ch tµi chÝnh, thu nhËp trung b×nh cña ng-êi tiªu dïng. + YÕu tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt: Sù biÕn ®éng hay æn ®Þnh cña thÓ chÕ chÝnh trÞ, t×nh tr¹ng chiÕn tranh hay hoµ b×nh cña ®Êt n-íc, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ sù ph¸t triÓn víi ngµnh. + YÕu tè ®¹o ®øc vµ v¨n hãa: Phong tôc tËp qu¸n, thãi quen cña ng-êi tiªu dïng, th¸i ®é cña c«ng chóng ®èi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. + YÕu tè c«ng nghÖ kü thuËt: M«i tr-êng c«ng nghÖ trong n-íc vµ n-íc ngoµi, qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ trong khu vùc, sù tiÕn bé c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. + YÕu tè tù nhiªn: T×nh tr¹ng tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nguån cung cÊp nguyªn liÖu cho doanh nghiÖp, vÊn ®Ò vÒ sù « nhiÔm m«i tr-êng. 1.2. M«i tr-êng vi m«: BiÓu 1: M« h×nh c¸c nh©n tè trong ngµnh. Nhµ Cung CÊp Doanh NghiÖp §èi Thñ C¹nh C¸c Trung Gian Ph©n Phèi Kh¸ch Hµng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kh¸ch hµng: C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng kh¸ch hµng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt, ®Ó ®-a ra nh÷ng chiÕn l-îc phï hîp nh»m ®¸p øng ®-îc nhu cÇu mong muèn cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp ®-îc chia ra lµm 2 lo¹i: Kh¸ch hµng néi ®Þa vµ kh¸ch hµng n-íc ngoµi. + §èi thñ c¹nh tranh: CÇn ph¶i t×m hiÓu, ph©n tÝch ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¸c mÆt sau ®©y: TiÒm lùc vÒ tµi chÝnh, tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ mµ ®èi thñ ®ang sö dông, thÞ phÇn cña ®èi thñ vµ chiÕn l-îc marketing mµ ®èi thñ ®ang ¸p dông. + Nhµ cung cÊp : Sè l-îng c¸c nhµ cung cÊp, ®Æc ®iÓm, uy tÝn vµ kh¶ n¨ng cña nhµ cung cÊp, th¸i ®é cña nhµ cung cÊp, gi¸ c¶ vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n vµ c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng vµ ph-¬ng thøc vËn chuyÓn. + Trung gian ph©n phèi: - Nhãm trung gian ph©n phèi bao gåm: C¸c chi nh¸nh ph©n phèi, ®¹i lý m«i giíi, th-¬ng nh©n lµ nh÷ng nhãm ®èi t-îng gióp doanh nghiÖp t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn b¸n hµng. - C¸c trung gian tµi chÝnh nh- ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + C«ng chóng trùc tiÕp: T×m hiÓu vµ ph©n tÝch c¸c nhãm c«ng chóng tÝch cùc, nhãm c«ng chóng t×m kiÕm, nhãm c«ng chóng kh«ng mong muèn. - Nhãm c«ng chóng tÝch cùc lµ nhãm c«ng chóng quan t©m ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nhãm c«ng chóng t×m kiÕm lµ nhãm ®ang t×m sù mong ®îi tõ phÝa nhµ s¶n xuÊt. - Nhãm c«ng chóng kh«ng mong muèn lµ nhãm ph¶i ®èi viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty víi nhiÒu lý do kh¸c nhau nh- vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr-êng, xö lý r¸c th¶i, tiÕng ån…v.v. 2. Nh©n tè ¶nh h-ëng bªn trong doanh nghiÖp: + ChÝnh s¸ch marketing: Th«ng tin vÒ thÞ tr-êng, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng, nguån lùc vµ tµi chÝnh cho viÖc më réng thÞ tr-êng, chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, chÝnh s¸ch vÒ kªnh ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch chiªu thÞ bao gåm viÖc tham kh¶o ý kiÕn kh¸ch hµng, c¸c dÞch vô hç trî sau khi b¸n hµng, c¸c ch-¬ng tr×nh vÒ qu¶n c¸o vµ khuyÕn m·i. +T×nh h×nh tµi chÝnh: C¸c nguån huy ®éng vèn trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, tû lÖ vèn vay vµ vèn chñ së h÷u, chi phÝ vèn cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh vµ toµn ngµnh, tû lÖ l·i suÊt vay ng©n hµng, vèn l-u ®éng, vèn cè ®Þnh, qu¸ tr×nh l-u chuyÓn vèn trong kinh doanh. + Nh©n sù: Bé m¸y l·nh ®¹o, c¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y l·nh ®¹o, tr×nh ®é tay nghÒ vµ t- c¸ch phÈm chÊt ®¹o ®øc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ møc c©n ®èi gi÷a c¸n bé qu¶n lý víi c«ng nh©n. 3. Thu thËp vµ ph©n tÝch sè liÖu. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch vÒ m«i tr-êng vÜ m«, vi m« vµ nh©n tè doanh nghiÖp, cÇn dù b¸o ®-îc c¸c vÊn ®Ò nh-: - Xu h-íng mua s¾m cña ng-êi tiªu dïng, nh÷ng thay ®æi trong sinh ho¹t tËp qu¸n vµ t©m lý kh¸ch hµng. - Dù b¸o ®-îc sù ph¸t triÓn cña ngµnh trong t-¬ng lai. - Dù b¸o ®-îc møc cung øng vµ nhu cÇu trªn thÞ tr-êng. + X¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬ : - Doanh nghiÖp cã nh÷ng ®iÓm m¹nh g× ? tµi chÝnh, lao ®éng hay thÞ tr-êng tiªu thô. - §iÓm yÕu cña thÓ hiÖn trong kh©u nµo ? tæ chøc qu¶n lý, c¬ së thiÕt bÞ hay m¸y mãc c«ng nghÖ … - §©u lµ nh÷ng c¬ héi thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - Mèi ®e do¹ chñ yÕu lµ nh÷ng yÕu tè nµo, nh÷ng nh©n tè sÏ t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ g× ? 4. X©y dùng c¸c ph-¬ng ph¸p c¹nh tranh: 4.1. Ph-¬ng ph¸p ma trËn Michael Porter. Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt lùa chän mét trong hai gi¶i ph¸p c¹nh tranh ®ã lµ : - Thø nhÊt doanh nghiÖp cã thÓ chän quy m« s¶n xuÊt lín hoÆc nhá. - Thø hai doanh nghiÖp cã thÓ chän møc ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt cao ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tèt h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cho c¸c tÝnh chÊt c¸ biÖt cao cña s¶n phÈm hoÆc chän mùc ®é c«ng nghÖ võa ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm t-¬ng ®-¬ng hay nhØnh h¬n mét chót ®èi thñ nh-ng cã gi¸ thµnh thÊp h¬n ®èi thñ. BiÓu 2 : M« h×nh ma trËn Michael Porter. C«ng nghÖ Võa ph¶i ( gi¸ h¹) Cao ( tÝnh c¸ biÖt) 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quy m« Lín C¹nh tranh b»ng quy m« vµ gi¸ c¶ C¹nh tranh b»ng quy m« vµ tÝnh c¸ biÖt Nhá C¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ c¸ biÖt C¹nh tranh b»ng c«ng nghÖ ( tÝnh c¸ biÖt) 4.2. Ph-¬ng ph¸p ma trËn BCG ( Boston Conslting Group) : + Ma trËn BCG ®-îc biÓu diÔn trªn mét hÖ trôc to¹ ®é, trôc tung lµ tû lÖ % t¨ng tr-ëng cña s¶n phÈm, trôc hoµnh biÓu diÔn tû lÖ % phÇn thÞ tr-êng mµ doanh nghiÖp muèn lùa chän so víi phÇn thÞ tr-êng cña nhãm lín chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, ma trËn bao gåm 2 dßng, 2 cét t-¬ng øng víi 4 chiÕn l-îc c¹nh tranh mµ doanh nghiÖp ®ang nghiªn cøu ®Ó lùa chän. 20 % Ng«i sao DÊu hái Bß s÷a Con chã 10 % 0% Tû lÖ t¨ng tr-ëng thÞ tr-êng BiÓu 3: M« h×nh ma trËn BCG: 1.00 ThÞ phÇn t-¬ng ®èi + §èi víi s¶n phÈm ë « ( dÊu hái) th-êng lµ s¶n phÈm míi, suÊt t¨ng tr-ëng thÞ tr-êng cao, nh-ng v× lµ míi nªn c¸c s¶n phÈm nµy cã thÞ phÇn t-¬ng ®èi thÊp vµ doanh sè b¸n nhá. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + NÕu s¶n phÈm ë « ( dÊu hái) c¹nh tranh th¾ng lîi chuyÓn sang « ( ng«i sao), s¶n phÈm nµy ®ang dÉn ®Çu thÞ phÇn vµ còng ®ang ë n¬i cã suÊt t¨ng tr-ëng thÞ tr-êng cao. + Theo thêi gian s¶n phÈm ë « ( ng«i sao) vÉn gi÷ nguyªn thÞ phÇn th× tû lÖ t¨ng tr-ëng gi¶m dÇn vµ ®i vµo æn ®Þnh. + Tuy nhiªn nÕu « ( bß s÷a) s¶n phÈm kh«ng gi÷ ®-îc vÞ trÝ cña m×nh th× cã thÓ chuyÓn sang « ( con chã) th× kh¶ n¨ng sinh lîi Ýt. ¬ 4.3.Ph-¬ng ph¸p ma trËn SWOT( Strength Weakness Opportunities Threat):  Ma trËn SWOT ®-îc x©y dùng dùa trªn sù kÕt hîp cña bèn nh©n tè ®ã lµ: mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬. - KÕt hîp S/O: ChiÕn l-îc ®-îc h×nh thµnh do sù kÕt hîp gi÷a mÆt m¹nh víi c¬ héi cña doanh nghiÖp, ®iÒu quan träng lµ doanh nghiÖp ph¶i tËn dông ®-îc m¹nh mÆt ®Ó khai th¸c ®-îc c¬ héi. - KÕt hîp S/T: ChiÕn l-îc nµy ®-îc kÕt hîp gi÷a mÆt m¹nh víi nguy c¬ chÝnh cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông mÆt m¹nh ®Ó h¹n chÕ nguy c¬ s¶y ra. - KÕt hîp W/O: ChiÕn l-îc h×nh thµnh do sù kÕt hîp gi÷a mÆt yÕu vµ c¬ héi lín cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ v-ît qua mÆt yÕu b»ng c¸ch tËn dông c¬ héi. - KÕt hîp W/O: ChiÕn l-îc h×nh thµnh do sù kÕt hîp gi÷a mÆt yÕu vµ nguy c¬. §iÒu quan träng lµ doanh cÇn ph¶i gi¶m thiÓu ®-îc mÆt yÕu cña m×nh vµ tr¸nh ®-îc nguy c¬ b»ng c¸ch ®Ò ra chiÕn l-îc phßng thñ. BiÓu 4: S¬ ®å ma trËn SWOT. Ma trËn SWOT C¬ héi ( Opportunities) Nguy c¬ ( Threat) MÆt m¹nh ( Strength) S/O S/T 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆt yÕu (Weakness) W/O W/T 5. §¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n: + Khi ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc th× ban gi¸m ®èc cÇn ph¶i lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Xem xÐt chiÕn l-îc hiÖn thêi cña doanh nghiÖp cßn phï hîp víi nhu cÇu hiÖn t¹i n÷a kh«ng ?. Trong t×nh h×nh thÞ tr-êng thay ®æi nªn ¸p dông chiÕn l-îc ®ã kÐo dµi trong kho¶ng thêi gian bao l©u ? - ChiÕn l-îc nµy ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ g× ?. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña chiÕn l-îc nµy trong t×nh h×nh míi ra sao? 6. ThiÕt kÕ c¸c chiÕn l-îc marketing 6.1. ChiÕn l-îc s¶n phÈm (Product).  Khi tiÕn hµnh ph¸t triÓn s¶n phÈm míi doanh nghiÖp nªn xem xÐt c¸c yÕu tè sau: - S¶n phÈm míi lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng ph¸t hiÖn, nghiªn cøu hay lµ sù c¶i tiÕn s¶n phÈm cã s½n. - Ng©n s¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm. Doanh nghiÖp cÇn ®Æt ra mét ng©n s¸ch cho ph¸t triÓn s¶n phÈm theo tû lÖ % trªn doanh sè b¸n hµng vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. - KÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý ph¸t triÓn s¶n phÈm. ViÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi hay c¶i tiÕn s¶n phÈm ®ßi hái sù phèi hîp ho¹t ®éng cña nhiÒu bé phËn cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c bé phËn tµi chÝnh, s¶n xuÊt vµ marketing. 6.2. ChiÕn l-îc gi¸ (Price). + Cã hai chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ h-íng vµo chi phÝ vµ lîi nhuËn: - ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ h-íng vµo thÞ tr-êng: + C¸c b-íc trong ch-¬ng tr×nh ®Þnh gi¸. - B-íc 1: Ph©n tÝch chi phÝ bao gåm chi phÝ s¶n phÈm, chi phÝ ph©n phèi, chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng marketing yÓm trî. - B-íc 2: Ph©n tÝch thÞ tr-êng bao gåm c¸c yÕu tè c¹nh tranh, yÕu tè cung cÇu, nh÷ng møc gi¸ vµ m¬- gin. - B-íc 3: QuyÕt ®Þnh c¸c møc giíi h¹n gi¸ max vµ gi¸ min. - B-íc 4: X¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu gi¸ gåm c¸c yÕu tè nh- chi phÝ, môc tiªu l-îng b¸n ra vµ dù b¸o, møc gi¸ thÞ tr-êng vµ vÞ trÝ thÞ tr-êng. - B-íc 5: TÝnh to¸n c¬ cÊu gi¸. - B-íc 6: B¸o gi¸. 6.3. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi (Place).  Yªu cÇu cña kªnh ph©n phèi: khi thiÕt kÕ hÖ thèng kªnh ph©n phèi ph¶i ®¶m b¶o mét sè môc tiªu tiªu sau: kªnh ph©n phèi ph¶i ®ñ m¹nh, cã tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, thuËn tiÖn vµ ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng.  C¸c d¹ng kªnh ph©n phèi. + Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp: lµ lo¹i kªnh ph©n phèi hµng ho¸ trùc tiÕp cho thÞ tr-êng tiªu thô kh«ng qua kh©u trung gian nµo. BiÓu 5: M« h×nh c¸c d¹ng kªnh ph©n phèi. Nhµ S¶n XuÊt ThÞ Tr-êng Tiªu Thô 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp: Lµ lo¹i kªnh trong ®ã cã c¸c trung gian ph©n phèi, hµng hãa ®-îc chuyÓn qua mét sè lÇn thay ®æi quyÒn së h÷u tõ ng-êi s¶n xuÊt ®Õn thÞ tr-êng tiªu thô. Kªnh ph©n phèi cÊp I: Nhµ S¶n XuÊt §¹i Lý ThÞ Tr-êng Tiªu Thô Kªnh ph©n phèi cÊp II: Nhµ S¶n XuÊt Ng-êi NhËp KhÈu Ng-êi B¸n Bu«n ThÞ Tr-êng Tiªu Thô Kªnh ph©n phèi cÊp III. Nhµ S¶n XuÊt §¹i Lý Ng-êi NhËp KhÈu Ng-êi B¸n Bu«n ThÞ Tr-êng Tiªu Thô  Qu¶n trÞ kªnh ph©n phèi: + TuyÓn chän c¸c thµnh viªn trong kªnh ph©n phèi nh»m t¹o cho sù ho¹t ®éng cña kªnh cã hiÖu qu¶, cã kh¶ n¨ng ph©n phèi m¹nh, sÏ lµm cho s¶n phÈm ®-îc l-u chuyÓn nhanh, uy tÝn cña s¶n phÈm ®-îc t¨ng lªn, s¶n phÈm lu«n ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. 6.4. ChiÕn l-îc xóc tiÕn b¸n hµng vµ yÓm trî marketing (Promotion).  Qu¶n c¸o: + Môc tiªu cña qu¶ng c¸o lµ vÊn ®Ò chñ yÕu ®Ó qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ hîp lý vµ thÓ hiÖn ®-îc ý ®å ®Þnh tr-íc, th× cÇn nghiªn cøu tØ mØ ý thÝch, ®éng c¬ mua hµng vµ sù hiÓu biÕt vÒ thÞ tr-êng cña kh¸ch hµng. + Néi dung cÇn ®-îc truyÒn t¶i khi qu¶ng c¸o: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm kü thuËt, nguyªn vËt liÖu vµ c¸c c¸n bé cña s¶n phÈm. - Lîi Ých cña s¶n phÈm nh- chøc n¨ng, c«ng dông cña s¶n phÈm vµ h×nh thøc bÒ ngoµi cña s¶n phÈm. - Møc ®é tho¶ m·n ®èi víi ng-êi sö dông.  Xóc tiÕn b¸n hµng: Xóc tiÕn b¸n hµng gåm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng marketing thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng tíi mét s¶n phÈm lµm cho nã hÊp dÉn h¬n ë n¬i b¸n hay n¬i tiªu thô. Môc ®Ých cña xóc tiÕn b¸n hµng lµ nh»m t¨ng khèi l-îng b¸n hµng tiªu thô.  Quan hÖ c«ng chóng: + CÇn x©y dùng vµ duy tr× mèi quan hÖ cÇn thiÕt gi÷a doanh nghiÖp vµ c«ng chóng nh»m vÊn ®Ò sau: - N©ng cao vµ duy tr× sù tÝn nhiÖm, thu hót sù quan t©m cña mäi ng-êi víi c¸c ho¹t ®éng c«ng céng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ho¹t ®éng hay më réng c¸c c«ng viÖc.  DÞch vô hç trî s¶n phÈm: + C¸c dÞch vô hç trî th-êng lµ: - Th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng, ®iÒu tra nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Cung cÊp cho c¸c ®¹i lý, chi nh¸nh nh÷ng kü thuËt sö dông c¸c kho chøa hµng vµ bè trÝ kho. 7. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn chiÕn l-îc marketing. 7.1. X¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra. + KiÓm tra nh»m ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc marketing ®-îc thùc hiÖn tr-íc khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ sau khi chiÕn l-îc ®-îc thùc hiÖn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý nh»m thóc ®Èy c¸c hÖ thèng bªn d-íi hoµn thµnh c¸c môc tiªu chiÕn l-îc. + KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ thµnh tÝch cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ, c¸c c¸ nh©n. 7.2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. + Tæng kÕt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu: - Ph©n tÝch thÞ phÇn nh»m tÝnh to¸n vµ so s¸nh mèi quan hÖ gi÷a sè l-îng b¸n ra so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - Ph©n tÝch th¸i ®é cña kh¸ch hµng, tÝnh hiÖu qu¶ b¸n hµng ®Ó kiÓm tra møc hiÖu qu¶ cña c¸c ®¬n vÞ b¸n hµng, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ ph©n phèi hµng. - §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng n¨ng lùc s¶n xuÊt: n¨ng suÊt lao ®éng, t×nh tr¹ng nghØ lµm cña c«ng nh©n viªn, th¸i ®é cña ng-êi lao ®éng. 7.3. So s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®-îc víi tiªu chuÈn ®Ò ra. + So s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®-îc víi chØ tiªu ®Ò ra. NÕu kÕt qu¶ ®¹t ®-îc n»m trong giíi h¹n sai lÖch th× kÕt qu¶ ®¹t ®-îc lµ tèt. Cßn nÕu kÕt qu¶ ®¹t ®-îc n»m ngoµi giíi h¹n sai lÖch th× ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kh¸c. - X¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn nh©n sai lÖch. CÇn ph¶i lµm râ nguyªn nh©n t¹i sao kÕt qu¶ thùc tÕ l¹i sai lÖch so víi tiªu chuÈn ®Ò ra. 7.4. T×m ra c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh. Ban l·nh ®¹o cÇn xem xÐt c¸c yÕu tè sau : Môc tiªu, c¸c chiÕn l-îc, c¬ cÊu tæ chøc, c¸c hÖ thèng th«ng tin vµ nguån lùc vµ c¸c biÖn ph¸p. 8. §¸nh gi¸ c¬ së lý luËn: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ së lý luËn lµ mét trong nh÷ng phÇn rÊt quan träng trong b¶n b¸o c¸o, c¬ së lý luËn ®-a ra ph-¬ng ph¸p luËn trªn ph-¬ng diÖn lý thuyÕt vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh, thùc hiÖn chiÕn l-îc marketing. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®-a ra b¶n c¬ së lý luËn, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó tiÕn hµnh viÖc nghiªn cøu thùc tiÖn vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phï hîp víi yªu cÇu. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ Thùc tr¹nh thùc hiÖn chiÕn l-îc marketing t¹i c«ng ty Thµnh c«ng. I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty thµnh c«ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty Thµnh C«ng:  Sù ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: C«ng ty Thµnh C«ng lµ tiÒn th©n cña Hîp t¸c x· c«ng nghiÖp Thµnh §ång ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 1993 do hai s¸ng lËp viªn ®ã lµ ¤ng NguyÔn Kh¾c Hïng ®Þa chØ 137 phè Bïi ThÞ Xu©n – QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi vµ ¤ng NguyÔn Xu©n M¹nh ®Þa chØ 160 phè HuÕ- QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi. C«ng ty cã trô së giao dÞch t¹i 120 phè Bïi ThÞ Xu©n – QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi. + C«ng ty Thµnh C«ng cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: THANH CONG.Co-LTD. C«ng ty ®Æt nhµ m¸y s¶n xuÊt t¹i tæ 7- Chïa SÐt- T©n MaiHµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 04.6642774. + C«ng ty Thµnh C«ng ®-îc thµnh lËp n¨m 1993 vµ ®Õn th¸ng 9 n¨m 1994 C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng chÝnh thøc. S¶n phÈm chÝnh lóc ®ã cña 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thµnh C«ng chuyªn gia c«ng c¸c lo¹i giÊy vµ c¸c vËt liÖu tõ giÊy. Vµo th¸ng 6 n¨m 1995 Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ¤ng NguyÔn Kh¾c Hïng ®· quyÕt ®Þnh nhËp l« m¸y s¶n xuÊt ®Çu tiªn bao gåm: M¸y t¹o sãng, m¸y c¾t, m¸y in vµ nhiÒu m¸y kh¸c tõ §µi Loan vÒ ®Ó thay thÕ qu¸ tr×nh gia c«ng b»ng tay nh- tr-íc. + Vèn ®iÒu lÖ khi thµnh lËp C«ng ty lµ 0,1 tû ®ång, ®Õn ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1997 vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®-îc gãp thªm 0,5 tû ®ång, do ¤ng NguyÔn Minh §øc ®Þa chØ t¹i 137 Bïi ThÞ Xu©n, n©ng tæng sè vèn ®iÒu lÖ nªn 0,6 tû ®ång. + Th¸ng 6 n¨m 1998 C«ng ty thµnh lËp thªm x-ëng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn giÊy t¹i khu vùc Linh §µm, víi tæng sè vèn trªn 2 tû ®ång. X-ëng chÕ biÕn giÊy ra ®êi kh¾c ®-îc sù thiÕu hôt nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m bít søc Ðp tõ nhµ cung cÊp. + §Õn th¸ng 8 n¨m 1998 sau khi C«ng ty häp héi ®ång thµnh viªn, C«ng ty bæ nhiÖm «ng NguyÔn Hoµng L©m lµm gi¸m ®èc C«ng ty. N¨m 2000 theo hiÖn chñ tr-¬ng cña Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc di chuyÓn c¸c c¬ së s¶n xuÊt ra khái Néi thµnh. C«ng ty Thµnh C«ng ®· chuyÓn mét phÇn nhµ m¸y sang khu c«ng nghiÖp Côm C«ng NghiÖp T©n Hång - Hoµn S¬n, Tõ S¬n, B¾c Ninh, thµnh lËp C«ng ty T©n Thµnh §ång. + Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Thµnh C«ng t-¬ng ®èi tèt, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc vµ c¸c b¹n hµng lín cña C«ng ty hiÖn nay ®ã lµ: C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ, H¶i Hµ, C«ng ty S÷a Vina Milk… 2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng chñ yÕu:  C«ng ty Thµnh C«ng lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp nhÑ, tù ho¹ch to¸n kinh tÕ vµ thùc hiÖn tæ chøc t×m kiÕm kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc, nhËn ®Æt hµng vµ ký kÕt hîp ®ång 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕt kÕ, gia c«ng, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng bao b× thïng carton, tói xèp. §Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn, c«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n lµ: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt kinh doanh trong vµ ngoµi n-íc. Ký kÕt hîp ®ång ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng trong c«ng ty. - Tæ chøc nghiªn cøu vµ ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, thiÕt kÕ mÉu m· kiÓu d¸ng s¶n phÈm phï hîp nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Kinh doanh c¸c s¶n phÈm thuéc chuyªn nghµnh in Ên vµ gia c«ng bao b×, thiÕt kÕ vµ in Ên c¸c lo¹i hép giÊy. - ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. - Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn cã tr¸nh nhiÖm lµm tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi nh- b¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, lµm trßn c¸c nghÜa vô kh¸c ®èi víi x· héi. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 6: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Thµnh C«ng ®-îc thÓ hiÖn s¬ ®å sau: Phßng Hµnh ChÝnh Tæ D¸n Tæ DËp Ghim Phßng KÕ To¸n Tæ In Phßng Marketing Gi¸m §èc Tæ C¾t Phã Gi¸m §èc Phßng SXKD Tæ Sãng Bé PhËn S¶n XuÊt ChÝnh Ban KCS Bé PhËn S÷a Ch÷a Kho Tµng Bé PhËn Phô Trî VËn ChuyÓn 20
- Xem thêm -