Tài liệu Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cơ giới và xây lắp số 12

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Ó ®-¬ng ®Çu víi m«i tr-êng lu«n biÕn ®éng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng øng phã víi c¸c t×nh huèng x¶y ra. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®-îc nh÷ng xu thÕ ®ang thay ®æi, t×m ra nh÷ng yÕu tè then chèt ®¶m b¶o sù thµnh c«ng, biÕt khai th¸c nh÷ng -u thÕ t-¬ng ®èi, hiÓu ®-îc c¸c ®iÓm m¹nh còng nh- ®iÓm yÕu cña c«ng ty vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, hiÓu ®-îc mong muèn cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty, biÕt c¸ch tiÕp cËn thÞ tr-êng nh»m t×m ra nh÷ng c¬ héi kinh doanh vµ tõ ®ã t×m ra nh÷ng h-íng ®i cho m×nh. Muèn lµm ®-îc nh÷ng ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l-îc kinh doanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12 nãi riªng, trong mét thêi gian dµi tr-íc ®©y ho¹t ®éng trong c¬ chÕ bao cÊp, c¬ chÕ ho¹t ®éng chñ yÕu theo h×nh thøc giao nép, theo hÖ thèng c¸c chØ tiªu tõ trªn giao xuèng... c¬ chÕ nµy chi phèi sù ho¹t ®éng vµ lèi t- duy cña c¸c doanh nghiÖp trong mét thêi gian dµi. B-íc sang thêi kú ®æi míi, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi m«i tr-êng vµ c-êng ®é c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. Doanh nghiÖp sÏ kh«ng tr¸nh khái sù thua lç, dÉn tíi ph¸ s¶n nÕu kh«ng tù ho¹ch ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l-îc kinh doanh ,®Ó tõ ®ã ph¸t huy lîi thÕ, h¹n chÕ yÕu ®iÓm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trong thÞ tr-êng ®Çy biÕn ®éng hiÖn nay. §-îc thùc tËp t¹i c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay kÕt hîp víi chuyªn ngµnh cña m×nh em chän ®Ò tµi : "Hoµn thiÖn chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12 ". 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt cÊu cña luËn v¨n bao gåm: Ch-¬ng I. Nh÷ng lý luËn chung chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ch-¬ng II. Ph©n tÝch chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12. Ch-¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chiÕn l-îc kinh doanh trong giai ®o¹n 2001-2005 cña c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy Bïi §øc Tu©n vµ c¸c c¸n bé cña c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12 ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Víi thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ ch¾c ch¾n bµi viªt kh«ng tr¸nh khái sai sãt em kÝnh mong thÇy vµ c¸c c¸n bé trong c«ng ty ®· chØ b¶o cho em ®Ó bµi viÕt ®-îc hoµn thiÖn h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH-¥NG I: Lý luËn chung vÒ chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. I. ChiÕn l-îc kinh doanh vµ c¸c cÊp chiÕn l-îc. 1. ChiÕn l-îc kinh doanh. 1.1. Kh¸i niÖm chiÕn l-îc kinh doanh. 1.1.1. Kh¸i niÖm. HiÖn nay cßn kh¸ nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn l-îc kinh doanh, nh-ng ch-a cã kh¸i niÖm nµo lét t¶ ®-îc ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng nµy. C¸ch tiÕp cËn phæ biÕn hiÖn nay x¸c nhËn: ChiÕn l-îc kinh doanh lµ tæng hîp c¸c môc tiªu dµi h¹n, c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p lín vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vÒ tµi chÝnh vµ vÒ gi¶i quyÕt nh©n tè con ng-êi nh»m ®-a ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn lªn mét tr¹ng th¸i míi cao h¬n vÒ chÊt. 1.1.2. C¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña chiÕn l-îc kinh doanh. Tuy cßn cã c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau vÒ ph¹m trï chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp; Song c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña chiÕn l-îc kinh doanh l¹i ®-îc quan niÖm gÇn nh- ®ång nhÊt víi nhau. ë ph¹m vi chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, c¸c ®Æc tr-ng ®ã lµ: - ChiÕn l-îc ph¸c th¶o c¸c môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong thêi kú dµi (5 n¨m, 10 n¨m ...). TÝnh ®Þnh h-íng cña chiÕn l-îc nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn liªn tôc vµ v÷ng ch¾c trong m«i tr-êng kinh doanh th-êng xuyªn biÕn ®éng. ViÖc kÕt hîp môc tiªu chiÕn l-îc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 víi môc tiªu t×nh thÕ trong thùc hµnh kinh doanh lµ yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh¾c phôc c¸c sai lÖch do tÝnh ®Þnh h-íng cña chiÕn l-îc g©y ra. - TËp trung c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc quan träng vÒ cÊp l·nh ®¹o doanh nghiÖp. §iÒu ®ã ®¶m b¶o tÝnh chuÈn x¸c cña c¸c quyÕt ®Þnh (vÒ s¶n phÈm, vÒ ®Çu t-, vÒ ®µo t¹o...) vµ sù bÝ mËt vÒ th«ng tin vµ c¹nh tranh trªn th-¬ng tr-êng. Theo ®ã, chØ cã ng-êi chñ së h÷u cña doanh nghiÖp (doanh nh©n, héi ®ång cæ ®«ng ...) míi cã quyÒn quyÕt ®Þnh lùa chän hoÆc thay ®æi c¸c m« h×nh chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - ChiÕn l-îc lu«n cã t- t-ëng tiÕn c«ng, giµnh phÇn th¾ng trªn th-¬ng tr-êng. ChiÕn l-îc ®-îc ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi dùa trªn ph¸t hiÖn vµ sö dông c¸c c¬ héi kinh doanh, c¸c lîi thÕ so s¸nh cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Cßn vÒ thuËt ng÷ "chiÕn l-îc", tuú tõng tr-êng hîp cã c¸c ý nghÜa kh¸c nhau. Thø nhÊt, chiÕn l-îc cã thÓ coi lµ mét b¶n kÕ ho¹ch chiÕn l-îc. Thø hai, nã cã thÓ coi lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l-îc. §Ó xem xÐt néi dung chiÕn l-îc kinh doanh, ng-êi ta th-êng xem xÐt nã víi ý nghÜa mét b¶n kÕ ho¹ch chiÕn l-îc. 1.2. Néi dung cña chiÕn l-îc kinh doanh. Nh×n chung chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp gåm ba néi dung: Kh¼ng ®Þnh c¸c quan ®iÓm tån t¹i vµ ph¸t triÓn (hay chøc n¨ng nhiÖm vô) cña doanh nghiÖp. C¸c môc ®Ých vµ môc tiªu c¬ b¶n cña cho mét kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®-îc mét tr×nh ®é ph¸t triÓn v-ît bËc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch, thñ ®o¹n (hay c¸c ph-¬ng thøc chiÕn l-îc) ph¶i thùc hiÖn ®Ó biÕn c¸c quan ®iÓm thµnh hiÖn thùc vµ ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu chiÕn l-îc ®Æt ra. 1.2.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. C¸c quan ®iÓm tån t¹i vµ ph¸t triÓn (hay t- t-ëng chñ ®¹o) cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp, ®ã lµ "mÖnh ®Ò cè ®Þnh cña doanh nghiÖp, ph©n biÖt doanh nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp t-¬ng tù kh¸c". MÖnh ®Ò nh- vËy cßn ®-îc coi lµ mÖnh ®Ò vÒ c¸c nguyªn t¾c kinh doanh, môc ®Ých triÕt lý vµ tÝn ®iÒu cña doanh nghiÖp hoÆc c¸c quan ®iÓm cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã x¸c ®Þnh lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng th-êng nã lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm c¬ b¶n hoÆc lo¹i h×nh dÞch vô chÝnh, c¸c nhãm ®èi t-îng kh¸ch hµng hµng ®Çu, nhu cÇu thÞ tr-êng, lÜnh vùc c«ng nghÖ, hoÆc tæ hîp mét sè c¸c yÕu tè nµy. Néi dung c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô chung bao gåm c¸c vÊn ®Ò bao qu¸t h¬n vÒ nh÷ng ®iÒu mong muèn cã ®-îc bªn ngoµi doanh nghiÖp nh-: Ên t-îng cña doanh nghiÖp cã ®-îc ®èi víi c«ng chóng, ph-¬ng c¸ch xö thÕ cña doanh nghiÖp nãi chung. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp ph¶i nh»m ®¹t ®-îc nh÷ng ®iÒu sau ®©y: - §¶m b¶o sù ®ång t©m nhÊt chÝ vÒ h-íng trong néi bé doanh nghiÖp. -T¹o c¬ së ®Ó huy ®éng c¸c nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. - §Ò ra tiªu chuÈn ®Ó ph©n bæ c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. - H×nh thµnh khung c¶nh kinh doanh thuËn lîi. - §ãng vai trß tiªu ®iÓm ®Ó mäi ng-êi ®ång t×nh víi môc ®Ých vµ ph-¬ng h-íng cña doanh nghiÖp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c môc ®Ých cña tæ chøc thµnh c¸c môc tiªu thÝch hîp cña doanh nghiÖp. -T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn ho¸ môc tiªu thµnh c¸c chiÕn l-îc vµ biÖn ph¸p cô thÓ. Ngoµi ra chøc n¨ng nhiÖm vô cßn ph¶i: X¸c ®Þnh râ t×nh h×nh hiÖn t¹i cña tæ chøc vµ tæ chøc muèn trë thµnh nh- thÕ nµo trong t-¬ng lai. Ph©n biÖt tæ chøc víi mäi tæ chøc kh¸c. Lµ khu«n khæ ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng hiÖn thêi còng nh- trong t-¬ng lai. Chøc n¨ng nhiÖm vô ph¶i giíi h¹n võa ®ñ ®Ó lo¹i trõ c¸c rñi ro m¹o hiÓm vµ ®ñ réng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng tr-ëng s¸ng t¹o, ®ång thêi néi dung c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ph¶i t-¬ng ®èi râ rµng ®Ó mäi ng-êi trong toµn thÓ tæ chøc qu¸n triÖt. Khi ®Ò ra chøc n¨ng nhiÖm vô ph¶i tÝnh ®Õn Ýt nhÊt 5 yÕu tè chÝnh ®ã lµ: - LÞch sö cña doanh nghiÖp. - Së thÝch hiÖn t¹i cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c chñ së h÷u. - C¸c kiÕn gi¶i vÒ m«i tr-êng. - Nguån lùc hiÖn cã. - C¸c kh¶ n¨ng ®Æc biÖt. 1.2.2. Nh÷ng môc ®Ých vµ môc tiªu c¬ b¶n (Hay môc tiªu chiÕn l-îc). 1.2.2.1. Môc tiªu. Môc tiªu lµ c¸c chuÈn ®Ých mµ mäi ho¹t ®éng cña bÊt kú mét c¬ së hoÆc bé phËn nµo ®Òu ph¶i h-íng tíi, nã lµ ®iÓm kÕt thóc cña mét hµnh ®éng ®· Ên 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh. Nãi c¸ch kh¸c, thuËt ng÷ môc tiªu dïng ®Ó chØ c¸c tiªu ®Ých vµ kÕt qu¶ cô thÓ mµ doanh nghiÖp phÊn ®Êu ®¹t ®-îc. Tuy môc tiªu ®-îc suy ra trùc tiÕp tõ chøc n¨ng nhiÖm vô, chóng cÇn ph¶i cô thÓ râ rµng h¬n. Mét môc tiªu lµ x¸c ®¸ng nÕu ®øng t¹i mét thêi ®iÓm chuÈn ®Ých nµo ®ã trong t-¬ng lai chóng ta cã thÓ nh×n l¹i vµ nãi mét c¸ch ch¾c ch¾n r»ng: "v©ng môc tiªu ®· ®¹t ®-îc" hay “ kh«ng môc tiªu ch-a ®¹t ®-îc". Ng-îc l¹i, sÏ kh«ng cã mét th-íc ®o hiÖu qu¶ bëi v× chóng ta kh«ng thÓ biÕt, liÖu chóng ta cã ®ang hoµn thµnh mét môc tiªu hay kh«ng, nÕu nã kh«ng râ rµng. Chóng ta còng kh«ng ®o ®-îc kÕt qu¶ nÕu chóng ta kh«ng biÕt ®-îc ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Mét doanh nghiÖp nãi riªng hay mét tæ chøc nãi chung lu«n cã rÊt nhiÒu môc tiªu cïng mét lóc. C¸c môc tiªu nµy t¹o thµnh mét hÖ thèng m¹ng l-íi vµ ph©n cÊp. Tøc lµ c¸c môc tiªu trong cïng mét tæ chøc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, bæ sung hç trî cho nhau hoÆc còng cã thÓ m©u thuÉn víi nhau. Th«ng th-êng ng-êi ta ph¶i t¹o ra sù mãc nèi chÆt chÏ gi÷a c¸c môc tiªu vµ c¸c ch-¬ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã, hÖ thèng môc tiªu cã tÝnh ph©n cÊp, do c¸c môc tiªu kh«ng ph¶i lu«n lu«n cã vÞ trÝ ngang nhau, mçi lo¹i môc tiªu cã tÇm quan träng kh¸c nhau vµ tÇm bao qu¸t kh¸c nhau. §Ó xem xÐt c¸c lo¹i môc tiªu ng-êi ta th-¬ng ph©n chia nã ra nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, ®ã lµ: NÕu c¨n cø vµo ph¹m vi bao qu¸t cña môc tiªu trong mét doanh nghiÖp ®a lÜnh vùc ng-êi ta cã thÓ cã c¸c lo¹i môc tiªu lµ: môc tiªu cña doanh nghiÖp, môc tiªu cña tõng ®¬n vÞ chiÕn l-îc, môc tiªu cho tõng ®¬n vÞ chøc n¨ng cña tõng ®¬n vÞ chiÕn l-îc, môc tiªu cho tõng phÇn, tõng bé phËn thuéc lÜnh vùc chøc n¨ng nh»m hç trî cho môc tiªu cña c¸c lÜnh vùc chøc n¨ng. NÕu c¨n cø vµo thêi gian thùc hiÖn môc tiªu ng-êi ta chia thµnh môc tiªu ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Th«ng th-êng th× môc tiªu ng¾n h¹n ®-îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian mét n¨m. Cßn môc tiªu dµi h¹n ®-îc thùc hiÖn trong thêi gian 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tõ mét n¨m trë lªn. Tuy nhiªn vÊn ®Ò dµi h¹n hay ng¾n h¹n cßn phô thuéc vµo ngµnh c«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp cô thÓ. Do vËy c¸ch ph©n chia nh- trªn ch-a lµm râ ®-îc sù kh¸c nhau gi÷a môc tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. CÇn ®Þnh nghÜa môc tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n theo mét chu kú quyÕt ®Þnh cô thÓ th«ng th-êng cña doanh nghiÖp. Chu kú quyÕt ®Þnh lµ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn trän vÑn mét quyÕt ®Þnh. Nh- vËy th× môc tiªu dµi h¹n lµ môc tiªu th-êng dµi h¬n mét chu kú quyÕt ®Þnh, cßn môc tiªu ng¾n h¹n lµ c¸c kÕt qu¶ cô thÓ mµ doanh nghiÖp dù ®Þnh ®¹t ®-îc trong chu kú quyÕt ®Þnh. Th«ng th-êng mét môc tiªu ®óng ®¾n ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: + TÝnh cô thÓ: Môc tiªu ph¶i chØ râ nã liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g×, giíi h¹n thêi gian thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®-îc. + TÝnh linh ho¹t: C¸c môc tiªu ®Ò ra cÇn ph¶i ®ñ linh ho¹t ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh phï hîp víi nguy c¬ vµ c¬ héi th-êng x¶y ra trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng. + TÝnh ®Þnh l-îng: C¸c môc tiªu ®Ò ra sÏ lµ c¬ së cho nh÷ng ®¸nh gi¸ sau nµy v× vËy c¸c môc tiªu cµng mang tÝnh ®Þnh l-îng bao nhiªu cµng tèt bÊy nhiªu. tuy nhiªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c môc tiªu ®Òu cã thÓ ®Þnh l-îng ®-îc mét c¸ch râ rµng, hîp lý, cã kh¸ nhiÒu môc tiªu quan träng kh«ng thÓ ®Þnh l-îng ®-îc, ®ã lµ nh÷ng môc tiªu mang tÝnh ®Þnh tÝnh cao. §Ó lµm t¨ng tÝnh x¸c ®¸ng cña môc tiªu lo¹i nµy ng-êi ta th-êng thùc hiÖn c¸c gi¶i thÝch râ rµng h¬n vÒ ®Æc tÝnh cña c¸c ch-¬ng tr×nh hoÆc c¸c môc tiªu liªn quan kh¸c vµ ®Þnh râ ngµy hoµn thµnh. + TÝnh kh¶ thi: Néi dung môc tiªu ph¶i ®Æt ra thö th¸ch ®èi víi l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn, nh-ng chóng ph¶i s¸t thùc vµ cã thÓ ®¹t ®-îc. + TÝnh hîp lý: Mét môc tiªu lµ hîp lý khi nã ®-îc c¸c nhµ l·nh ®¹o chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ c¸c ®èi t-îng h÷u quan chñ chèt chÊp nhËn. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2.2. Môc tiªu chiÕn l-îc. * Kh¸i niÖm: Môc tiªu chiÕn l-îc lµ nh÷ng ®Þnh h-íng c¬ b¶n, nh÷ng ®Þnh møc vµ nh÷ng kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®-îc cña doanh nghiÖp øng víi thêi kú dµi h¹n. C¸c môc tiªu dµi h¹n th-êng ®-îc Ên ®Þnh theo 7 lÜnh vùc chñ yÕu sau ®©y: - Møc lîi nhuËn. - N¨ng suÊt. - VÞ thÕ c¹nh tranh. - Ph¸t triÓn viÖc lµm. - Quan hÖ gi÷a c«ng nh©n viªn. - VÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ c«ng nghÖ. - Tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng luËn. MÆt kh¸c ngoµi viÖc ®¸p øng 6 tiªu thøc cña mét môc tiªu nãi chung th× môc tiªu chiÕn l-îc cßn cã ý nghÜa kh¸c ®ã lµ: + Môc tiªu chiÕn l-îc lµ ®Þnh h-íng c¬ së c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. + ChØ tiªu cña chiÕn l-îc sÏ lµ nh÷ng c¬ së quan träng ®Ó ph©n bæ nguån lùc trong dµi h¹n. Tãm l¹i môc tiªu chiÕn l-îc lµ mét lo¹i môc tiªu dµi h¹n, cã tÝnh ®Þnh h-íng vµ ph¹m vi bao qu¸t lín. Tuy nhiªn ph¹m vi bao qu¸t cña c¸c môc tiªu chiÕn l-îc kh«ng ph¶i lu«n lu«n gièng nhau. V× vËy dùa vµo ph¹m vi bao qu¸t ng-êi ta xÕp c¸c môc tiªu chiÕn l-îc theo thø bËc nh- sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn hÕt lµ môc tiªu tæng qu¸t hay môc tiªu bao trïm cña doanh nghiÖp. Môc tiªu nµy liªn quan ®Õn h-íng ph¸t triÓn chñ yÕu, ®Õn h×nh ¶nh t-¬ng lai cña doanh nghiÖp. Môc tiªu nµy gióp ph¸c th¶o c¸c h-íng chiÕn l-îc c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. Thø bËc tiÕp theo cña môc tiªu ph¸t triÓn doanh nghiÖp lµ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn tæng hîp (tèc ®é t¨ng tr-ëng, tû lÖ lîi nhuËn...), c¸c môc tiªu vÒ c¸c nguån lùc (nguån lùc vËt chÊt, nguån nh©n lùc, nguån tµi chÝnh...). §ã lµ hÖ thèng nèi gi÷a doanh nghiÖp vµ thùc hµnh kinh doanh. Th«ng qua hÖ thèng kÕ ho¹ch, ch-¬ng tr×nh ng¾n h¹n, c¸c môc tiªu ng¾n h¹n vÒ hiÖu qu¶ vµ nguån lùc ®-îc cô thÓ ho¸ cho c¸c chøc danh ®øng ®Çu c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c c¸c môc tiªu riªng biÖt theo chøc n¨ng vµ lÜnh vùc ®-îc dïng ®Ó thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch thùc thi chiÕn l-îc ë mçi lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Vai trß cña môc tiªu chiÕn l-îc. Trong ph¹m vi doanh nghiÖp môc tiªu chiÕn l-îc cã vai trß quan träng ë c¸c mÆt sau: - §Þnh h-íng sù ph¸t triÓn dµi h¹n cña doanh nghiÖp. - C¨n cø ®Ó ph©n bæ c¸c nguån lùc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh . - C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c h-íng chiÕn l-îc dµi h¹n vÒ nghiªn cøu triÓn khai, ®Çu t- ph¸t triÓn, ®µo t¹o c¸n bé, liªn doanh liªn kÕt kinh tÕ ... 1.2.2.3. C¸c ph-¬ng thøc chiÕn l-îc. C¸c ph-¬ng thøc chiÕn l-îc chÝnh lµ c¸c ph-¬ng thøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l-îc. Néi dung cña ph-¬ng thøc chiÕn l-îc chÝnh lµ c©u tr¶ lêi cho hai c©u hái: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l-îc? + Thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l-îc b»ng c«ng cô g×? Tr-íc hÕt tr¶ lêi cho c©u hái thø nhÊt, chóng ta cã: sau khi x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l-îc, ng-êi ta c¨n cø vµo ®ã ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l-îc, c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ch-¬ng tr×nh phô trî nh»m v¹ch ra c¸c c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn vµ nh÷ng môc tiªu c«ng cô (cÊp d-íi môc tiªu chiÕn l-îc) ph¶i thùc hiÖn ®Ó hiÖn thùc ho¸ c¸c môc tiªu chiÕn l-îc. Thø hai, muèn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l-îc, chÝnh s¸ch, ch-¬ng tr×nh... ë trªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nguån lùc vµ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp nh»m tr¶ lêi c©u hái thø hai: "Gi¶i quyÕt môc tiªu b»ng c¸ch nµo", tøc lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn lµ g×?. Nã bao hµm tÊt c¶ nh÷ng nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã hoÆc cã thÓ cã trong t-¬ng lai cÇn hoÆc nªn ph©n bæ nh- thÕ nµo cho tõng gi¶i ph¸p, tõng ch-¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch theo thêi gian vµ kh«ng gian. Nãi tãm l¹i, viÖc xem xÐt néi dung chiÕn l-îc chÝnh lµ xem xÐt môc tiªu chiÕn l-îc vµ c¸c ph-¬ng thøc thùc hiÖn chiÕn l-îc. 1.3. Vai trß cña chiÕn l-îc kinh doanh. HiÖn nay, khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®a sè c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh doanh ngµy cµng khã kh¨n, phøc t¹p mang tÝnh biÕn ®éng vµ rñi ro cao, song viÖc lµm cho doanh nghiÖp thÝch nghi víi sù thay ®æi m«i tr-êng lµ hÕt søc cÇn thiÕt, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ ®· chØ ra nh÷ng bµi häc thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong kinh doanh nhê chiÕn l-îc kinh doanh tèi -u hay ng-îc l¹i. HÇu hÕt nh÷ng thÊt b¹i trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay lµ do thiÕu mét chiÕn l-îc, hay do chiÕn l-îc sai lÇm, hoÆc do triÓn khai chiÕn l-îc kh«ng ®óng ®¾n. NÕu kh«ng cã mét chiÕn l-îc ®-îc thùc thi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× viÖc thÊt b¹i gÇn nhlµ ch¾c ch¾n. Tõ ®ã cã thÓ kh¼ng ®Þnh vai trß cña chiÕn l-îc kinh doanh trong 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp lµ v« cïng quan träng, cã ¶nh h-ëng quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tr-íc hÕt, vai trß cña chiÕn l-îc kinh doanh lµ nh»m t¹o ra mét sù ®Þnh h-íng thèng nhÊt cho c¸c kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c, chiÕn l-îc kinh doanh gióp cho doanh nghiÖp trong viÖc nhËn râ môc tiªu, h-íng ®i cña m×nh vµ lµ kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña doanh nghiÖp trong kinh doanh. Dï r»ng nÕu chØ cã mét kÕ ho¹ch lµ chiÕn l-îc th× thùc ra sÏ kh«ng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t tíi c¸i ®Ých hä mong muèn, nh-ng chiÕn l-îc ®Þnh h-íng cho c¸c kÕ ho¹ch kh¸c, h-íng dÉn cho nh÷ng quyÕt ®Þnh t¸c ngiÖp vµ th-êng -u tiªn gi¶i quyÕt chóng tr-íc. Thø hai, cïng víi sù thay ®æi vµ ph¸t triÓn nhanh trãng cña m«i tr-êng kinh doanh, trªn thÞ tr-êng sÏ lu«n xuÊt hiÖn nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ ®e do¹. Trong bèi c¶nh ®ã chiÕn l-îc kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp n¾m b¾t vµ tËn dông ®-îc thêi c¬ kinh doanh, chñ ®éng t×m gi¶i ph¸p v-ît qua c¸c hiÓm nguy, c¹m bÉy cña thÞ tr-êng. Thø ba, chiÕn l-îc kinh doanh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. Thø t-, viÖc x©y dùng, thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh t¹o ra c¨n cø v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, quyÕt ®Þnh phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. 2. C¸c cÊp chiÕn l-îc. NÕu doanh nghiÖp chØ kinh doanh mét lo¹i s¶n phÈm hay dÞch vô duy nhÊt th× doanh nghiÖp chØ cÇn mét lo¹i kÕ ho¹ch chiÕn l-îc lµ ®ñ, bao trïm c¸c ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp. nh-ng trong thùc tÕ nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh nhiÒu mÆt hµng hÕt søc ®a d¹ng, trong ®ã cã kh«ng Ýt nh÷ng mÆt hµng kh«ng liªn quan víi nhau. Nh÷ng doanh nghiÖp nµy th-êng cã c¸c chiÕn l-îc kh¸c 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhau cho c¸c cÊp ho¹t ®éng kh¸c nhau. V× vËy cÇn ph©n biÖt ba cÊp ho¹t ®éng chiÕn l-îc. - ChiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp. - ChiÕn l-îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh. - ChiÕn l-îc cÊp chøc n¨ng. 2.1. ChiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp. ChiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp lµ chiÕn l-îc x¸c ®Þnh doanh nghiÖp sÏ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh nµo, vÞ trÝ cña doanh nghiÖp ®èi víi m«i tr-êng, vµ vai trß cña tõng ngµnh kinh doanh trong doanh nghiÖp. 2.2. ChiÕn l-îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l-îc. ChiÕn l-îc cÊp kinh doanh lµ chiÕn l-îc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ngµnh kinh doanh trong doanh nghiÖp, vÞ trÝ cña ngµnh trong m«i tr-êng, vµ x¸c ®Þnh nªn c¹nh tranh trong mçi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña nã nh- thÕ nµo. Nh- vËy ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp nhá chuyªn ho¹t ®éng trong mét ngµnh kinh doanh th× chiÕn l-îc cÊp kinh doanh vµ chiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp c¬ b¶n lµ nh- nhau. Nh-ng khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nhiÒu ngµnh kinh doanh kh¸c nhau, th«ng th-êng doanh nghiÖp ®ã ®-îc ph©n chia thµnh c¸c ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l-îc (SBU), hay gäi lµ ®¬n vÞ thµnh viªn, t-¬ng ®èi ®éc lËp víi nhau. Mçi SBU ®¶m nhËn mét hay mé sè ngµnh kinh doanh kh¸c nhau, tù t¹o lËp ra chiÕn l-îc kinh doanh cho ®¬n vÞ m×nh trong sù thèng nhÊt víi chiÕn l-îc vµ lîi Ých cña toµn doanh nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3. ChiÕn l-îc cÊp chøc n¨ng. Lµ chiÕn l-îc x¸c ®Þnh cÇn ph¶i hç trî chiÕn l-îc cÊp kinh doanh nh- thÕ nµo. CÊp chøc n¨ng cã thÓ kÓ ®Õn c¸c lo¹i chiÕn l-îc sau: R&D (chiÕn l-îc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn; S¶n xuÊt; Marketing; Nh©n sù; Tµi chÝnh...) H×nh 1. S¬ ®å c¸c cÊp chiÕn l-îc trong doanh nghiÖp. ChiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp ChiÕn l-îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l-îc SBU1 SBU2 SBU3 ... SBUn ChiÕn l-îc cÊp chøc n¨ng Nh©n sù S¶n xuÊt Marketing R&D Tµi chÝnh Tãm l¹i, mét doanh nghiÖp th-êng cã ba cÊp chiÕn l-îc ph©n biÖt. ViÖc hoµn thiÖn chiÕn l-îc ph¶i ®ång bé ë tÊt c¶ c¸c cÊp. Tuy nhiªn do tÝnh ®Þnh h-íng cña chiÕn l-îc nªn chiÕn l-îc ë cÊp cµng cao th× ®ãng vai trß cµng quan träng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Quy tr×nh c¬ b¶n cña chiÕn l-îc kinh doanh 1. Ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh 1.1. Môc ®Ých cña ph©n tÝch. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch bao gåm viÖc ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh bªn ngoµi vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh nµy ®-îc gäi lµ ph©n tÝch SWOT ®Ó nãi lªn môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch. (S: strengths: ®iÓm m¹nh; W: weeknesses: ®iÓm yÕu; O: opportunities: c¬ héi; T: threats: mèi ®e do¹.) Ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh nh»m x¸c ®Þnh c¬ héi vµ mèi ®e do¹ tõ m«i tr-êng bªn ngoµi. C¬ héi lµ nh÷ng yÕu tè thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. Mèi ®e do¹ lµ nh÷ng yÕu tè bÊt lîi ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch m«i tr-êng th-êng dùa vµo ph©n tÝch hiÖn tr¹ng vµ dù b¸o sù biÕn ®éng cña m«i tr-êng. Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch m«i tr-êng bªn trong lµ x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. §iÓm m¹nh lµ nh÷ng ®iÓm mµ doanh nghiÖp lµm tèt h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®©y lµ nh÷ng ®iÓm mµ doanh nghiÖp cã thÓ dùa vµo ®Ó x©y dùng chiÕn l-îc. §iÓm yÕu lµ nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ cña doanh nghiÖp, khi ®i x©y dùng chiÕn l-îc doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Ó h¹n chÕ nã. ViÖc ph©n tÝch nµy th-êng dùa vµo sù so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh vµ dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Ph©n tÝch m«i tr-êng vÜ m«. 1.2.1. YÕu tè kinh tÕ cña m«i tr-êng vÜ m«. C¸c yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c¸c doanh nghiÖp, v× c¸c yÕu tè nµy t-¬ng ®èi réng nªn doanh nghiÖp cÇn chän läc nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp nhÊt. - Tû lÖ l·i suÊt: Tû lÖ l·i suÊt cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn møc cÇu ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tû lÖ l·i suÊt lµ rÊt quan träng khi ng-êi tiªu dïng th-êng xuyªn vay tiÒn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n tiªu dïng cña m×nh. Tû lÖ l·i suÊt cßn ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ vÒ vèn do vËy nã quyÕt ®Þnh møc ®Çu t-, chi phÝ nµy lµ chñ yÕu khi quyÕt ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña chiÕn l-îc. - Tû gi¸ hèi ®o¸i: Sù thay ®æi vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. - Tû lÖ l¹m ph¸t: Tû lÖ l¹m ph¸t cã ¶nh h-ëng lín tíi c¸c doanh nghiÖp, c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu tcña doanh nghiÖp. NÕu tû lÖ l¹m ph¸t qu¸ cao th× ho¹t ®éng ®Çu t- sÏ lµ may rñi vµ nh- vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ h¹n chÕ ®Çu t- vµo nÒn kinh tÕ, dÉn tíi suy tho¸i. - Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ: Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cã ¶nh h-ëng lín tíi doanh nghiÖp, tr-íc hÕt doanh nghiÖp sÏ lùa chän nÒn kinh tÕ cã tû lÖ t¨ng tr-ëng cao vµ bÒn v÷ng ®Ó ®Çu t- th× sÏ dÔ dµng cã ®-îc tû lÖ lîi nhuËn cao vµ cã ®-îc sù æn ®Þnh cÇn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕt. ViÖc ®Çu t- vµo mét thÞ tr-êng cã tû lÖ t¨ng tr-ëng qu¸ cao (nÒn kinh tÕ qu¸ nãng) hay ®Çu t- vµo mét nÒn kinh tÕ ®ang suy tho¸i ®Òu lµ kh«ng tèt vµ lµ m¹o hiÓm ®èi víi doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã viÖc lùa chän ngµnh nghÒ kinh doanh cßn phô thuéc nhiÒu vµo tèc ®é t¨ng tr-ëng cña tõng ngµnh trong c¬ cÊu ngµnh cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè: - Quan hÖ giao l-u quèc tÕ. - Tû lÖ thÊt nghiÖp. - ChÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ... 1.2.2. YÕu tè c«ng nghÖ cña m«i tr-êng vÜ m«. - Ngµy nay c«ng nghÖ ®-îc coi lµ yÕu tè quan träng trong c¹nh tranh. Thay ®æi vÒ c«ng nghÖ cã thÓ dÉn tíi nh÷ng s¶n phÈm hiÖn ®ang s¶n xuÊt cã thÓ trë nªn lçi thêi trong thêi gian ng¾n. Do vËy, nã ®ång thêi cã thÓ lµ c¬ héi còng nh- mèi ®e do¹. C«ng nghÖ còng t¹o ra nhiÒu ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi, nh÷ng ph-¬ng ph¸p nµy còng ®ång thêi lµ c¬ héi hoÆc ®e do¹. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i l-êng tr-íc ®-îc nh÷ng thay ®æi do c«ng nghÖ mang l¹i, vµ tÝch cùc ®æi míi c«ng nghÖ. 1.2.3. YÕu tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt cña m«i tr-êng vÜ m«. C¸c yÕu tè thuéc vÒ chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt còng cã ¶nh h-ëng lín tíi møc ®é thuËn lîi vµ khã kh¨n cña m«i tr-êng. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ thuª m-ín nh©n c«ng, thuÕ, qu¶ng c¸o, n¬i ®Æt nhµ m¸y, b¶o vÖ m«i tr-êng... nh÷ng quy ®Þnh nµy cã thÓ lµ c¬ héi hoÆc mèi ®e do¹ ®èi víi doanh nghiÖp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.4. YÕu tè x· héi cña m«i tr-êng vÜ m«. Khi mét hay nhiÒu yÕu tè x· héi thay ®æi nã cã thÓ t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp, nh- xu h-íng nh©n chñng häc, së thÝch vui ch¬i gi¶i trÝ... Do vËy tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ph©n tÝch yÕu tè x· héi nh»m nhËn biÕt c¸c c¬ héi còng nh- nguy c¬ cã thÓ x¶y ra. 1.3. Ph©n tÝch m«i tr-êng ngµnh. §Ó ph©n tÝch m«i tr-êng ngµnh ta sö dông m« h×nh 5 ¸p lùc cña M.E.Porter. C¹nh tranh tiÒm n¨ng Søc Ðp cña ng-êi mua C¸c doanh nghiÖp trong ngµnh Søc Ðp cña nhµ cung cÊp C¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ S¬ ®å 1: M« h×nh 5 ¸p lùc c¹nh tranh LËp luËn cña Porter lµ mçi t¸c ®éng ngµy cµng lín cña nh÷ng lùc ®ã cã thÓ lµ coi lµ mét sù ®e däa khi mµ nã lµm gi¶m lîi nhuËn. Mét t¸c ®éng c¹nh tranh yÕu cã thÓ lµ c¬ héi khi nã cho phÐp c«ng ty kiÕm ®-îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. 1.3.1. §èi thñ tiÒm Èn. Lµ c¸c c«ng ty hiÖn kh«ng cã ë trong ngµnh nh-ng cã thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong ngµnh ®ã. §èi thñ míi tham gia trong ngµnh cã thÓ lµ yÕu tè lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh÷ng trë ng¹i cho viÖc tham gia vµo mét ngµnh kinh doanh lµ: * Sù -a chuéng s¶n phÈm cña c«ng ty: §ã lµ sù -a thÝch cña ng-êi mua ®èi víi s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty hiÖn ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh, nh÷ng c«ng ty nµy cã thÓ thiÕt lËp nªn sù -a chuéng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh b»ng c¸ch: qu¶ng c¸o th-êng xuyªn tªn c«ng ty vµ nh·n hiÖu. §èi víi s¶n phÈm th«ng qua c¸c ch-¬ng tr×nh ngiªn cøu vµ ph¸t triÓn; nhÊn m¹nh -u thÕ vÒ chÊt l-îng hµng ho¸ cao vµ dÞch vô sau b¸n hµng. Nh- vËy sù -a chuéng s¶n phÈm lµm gi¶m bít sù ®e do¹ th©m nhËp vµo ngµnh cña c¸c ®èi thñ tiÒm Èn, lµm cho hä thÊy r»ng ®Ó ph¸ vì sù -a chuéng s¶n phÈm cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty lµ khã kh¨n vµ tèn kÐm. * C¸c -u thÕ vÒ chi phÝ thÊp: §©y lµ khã kh¨n ®èi víi c¸c ®èi thñ tiÒm Èn khi míi nh¶y vµo ngµnh. Nh÷ng lîi thÕ vÒ chi phÝ thÊp th-êng cã ®-îc do doanh nghiÖp cã kinh nghiÖm, cïng víi quy m« s¶n xuÊt lín, sù qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nguån ®Çu vµo cña s¶n xuÊt nh- lao ®éng, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ cã nguån vèn kinh doanh æn ®Þnh víi l·i suÊt thÊp do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chøa ®ùng Ýt rñi do h¬n c¸c c«ng ty kh¸c. * TÝnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt lín. §©y lµ -u thÕ vÒ chi phÝ cña c¸c c«ng ty cã quy m« s¶n xuÊt lín. ¦u thÕ cña s¶n xuÊt lín bao gåm: Gi¶m chi phÝ th«ng qua s¶n xuÊt hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm ®· ®-îc tiªu chuÈn ho¸; Gi¶m gi¸ cho viÖc mua c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ c¸c bé phËn m¸y mãc thiÕt bÞ víi khèi l-îng lín; Sù ph©n bæ ®Òu chi phÝ cè ®Þnh cho mét khèi l-îng s¶n phÈm lín h¬n vµ c¶ tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o trong s¶n xuÊt lín. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu c«ng ty cã ®-îc nh÷ng lîi thÕ nµy sÏ buéc c¸c c«ng ty míi x©m nhËp vµo ngµnh ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n vÒ quy m« s¶n xuÊt nhá vµ ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh-ng bÊt lîi vÒ chi phÝ lín. 1.3.2. Sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm thay thÕ. S¶n phÈm thay thÕ lµ s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty trong ngµnh kh¸c nh-ng tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng gièng nh- s¶n phÈm trong ngµnh. Nh÷ng c«ng ty nµy th-êng c¹nh tranh gi¸n tiÕp víi nhau. 1.3.3. Søc Ðp vÒ gi¸ cña ng-êi mua. Ng-êi mua ®-îc xem lµ sù ®e do¹ mang tÝnh c¹nh tranh khi hä ®Èy gi¸ c¶ xuèng hoÆc khi hä yªu cÇu chÊt l-îng s¶n phÈm vµ dÞch vô tèt h¬n, lµm cho chi phÝ cña c«ng ty t¨ng lªn. Ng-îc l¹i khi ng-êi mua cã nh÷ng yÕu thÕ sÏ t¹o cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi ®Ó t¨ng gi¸ vµ kiÕm nhiÒu lîi nhuËn h¬n. 1.3.4. Søc Ðp vÒ gi¸ cña ng-êi cung cÊp. Ng-êi cung cÊp ®-îc coi lµ sù ®e do¹ cho c«ng ty khi hä cã thÓ ®Èy møc gi¸ hµng cung cÊp cho c«ng ty lªn, ¶nh h-ëng ®Õn møc lîi nhuËn cña c«ng ty. Do vËy c¸c c«ng ty th-êng ph¶i quan hÖ víi nhµ cung cÊp, c¸c nguån hµng kh¸c nhau nh- vËt t- thiÕt bÞ, nguån lao ®éng vµ tµi chÝnh. YÕu tè lµm t¨ng søc m¹nh cña tæ chøc cung øng còng nh- c¸c yÕu tè lµm t¨ng søc m¹nh cña ng-êi mua s¶n phÈm. 1.3.5. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh. Lµ yÕu tè quan träng t¹o ra c¬ héi hoÆc mèi ®e do¹ cho c«ng ty. NÕu sù c¹nh tranh nµy lµ yÕu sÏ t¹o c¬ héi cho c«ng ty n©ng gi¸ nh»m thu lîi nhuËn cao h¬n. NÕu sù c¹nh tranh nµy lµ gay g¾t sÏ dÉn tíi sù c¹nh tranh quyÕt liÖt vÒ gi¸ c¶, cã nguy c¬ lµm gi¶m lîi nhuËn cña c¸c c«ng ty. 20
- Xem thêm -