Tài liệu hoàn thiện chi phí hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thhh thông hiệp

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Tham gia: 23/09/2015

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu ! Trong giai ®äan hiÖn nay, hßa chung víi sù ®æi míi s©u s¾c, toµn diÖn cña ®Êt níc, cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, t¹o tiÒn ®Ò cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Nh÷ng thµnh tùu ®ã chÝnh lµ nhê nh÷ng ®ãng gãp v« cïng to lín cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. §Æc ®iÓm næi bËt cña ho¹t ®éng x©y dùng lµ ®ßi hái vèn ®Çu t lín, thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu qu¶ ®ång thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp lu«n x¸c ®Þnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n, do ®ã ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®îc tæ chøc sao cho khoa häc, kÞp thêi, ®óng ®èi tîng, ®óng chÕ ®é nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®ång thêi ®a ra c¸c biÖn ph¸p, ph¬ng híng hoµn thiÖn ®Ó n©ng cao vai trß qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng “lµ c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cho qu¶n lý” cña kÕ to¸n. Chi phÝ ®îc tËp hîp mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt hîp víi viÖc tÝnh ®Çy ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ lµm lµnh m¹nh hãa c¸c quan hÖ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån ®Çu t, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Thµnh Long vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp” cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp. Ch¬ng III. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp. Hµ néi, th¸ng 11 n¨m 2004 Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sinh viªn Hµ ThÞ Thao Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng mang tÝnh c«ng nghiÖp nh»m t¹o c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Còng nh c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c, sau nh÷ng n¨m thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p ngµy mét thÝch nghi vµ ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt so víi c¸c hoat ®éng kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ tæ chøc h¹ch to¸n ë doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p ph¶i dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã. §Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y l¾p. S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc…cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt x©y l¾p l©u dµi. Do vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ, thi c«ng S¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh kh«ng thÓ nhËp kho mµ ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tháa thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc, do ®ã tÝnh chÊt hµng hãa cña s¶n phÈm kh«ng ®îc thÓ hiÖn râ. S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt vµ ph©n bæ trªn nhiÒu vïng l·nh thæ cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt (xe, m¸y, ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ thi c«ng, ngêi lao ®éng…) ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm cña c«ng tr×nh x©y l¾p. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c«ng t¸c s¶n xuÊt ph¶i cã tÝnh lu ®éng cao vµ thiÕu tÝnh æn ®Þnh ®ång thêi g©y nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thêi gian sö dông s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi ®ßi hái chÊt lîng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®îc tæ chøc tèt, cho chÊt lîng s¶n phÈm ®¹t nh dù to¸n, thiÕt kÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc bµn giao c«ng tr×nh, ghi nhËn doanh thu vµ thu håi vèn. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt x©y l¾p. Ho¹t ®éng x©y l¾p ®îc diÔn ra díi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ gia ®o¹n thi c«ng. Do vËy, doanh nghiÖp thêng ph¶i thay ®æi, lùa chän ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng thÝch hîp c¶ vÒ mÆt thi c«ng ®Õn tiÕn ®é. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chu kú s¶n xuÊt kÐo dµi, dÔ gÆp nh÷ng rñi ro ngÉu nhiªn theo thêi gian nh hao mßn v« h×nh, thiªn tai…Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy cÇn tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó tr¸nh nh÷ng tæn thÊt, rñi ro vµ ø ®äng vèn trong ®Çu t kinh doanh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra trong mét ph¹m vi hÑp víi sè lîng c«ng nh©n vµ vËt liÖu lín. §ßi hái tæ chøc c«ng t¸c x©y l¾p ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé vµ chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn vµ giai ®o¹n c«ng viÖc. S¶n xuÊt XDCB thêng diÔn ra ngoµi trêi, chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp bëi ®iÒu kiÖn m«i trêng, thiªn nhiªn. Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thi c«ng, cã thÓ sÏ ph¸t sinh c¸c thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt hay do ph¶i ph¸ ®i, lµm l¹i, v× vËy doanh nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch ®iÒu ®é, phï hîp sao cho cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Tæ chøc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ë níc ta phæ biÕn lµ theo ph¬ng thøc “kho¸n gän” c¸c c«ng tr×nh, HMCT, khèi lîng hoÆc c¸c c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp. Trong gi¸ kho¸n gän kh«ng chØ cã tiÒn l¬ng mµ cßn cã ®ñ c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô thi c«ng, chi phÝ chung cña bé phËn nhËn kho¸n. ViÖc giao kho¸n trªn sÏ gióp cho viÖc n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý x©y dùng cña c¸c ®éi x©y dùng, xÝ nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. XuÊt ph¸t tõ qui ®Þnh vÒ lËp dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n lµ ph¶i lËp theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ph¶i ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ còng nh ®Æc ®iÓm t¹i c¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - H¹ch to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ph¶i ®îc ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Qua ®ã thêng xuyªn so s¸nh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ, xem xÐt nguyªn nh©n vît, hôt dù to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. - §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c giai ®o¹n cña h¹ng môc hay nhãm h¹ng môc... V× thÕ ph¶i lËp dù to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh theo tõng h¹ng môc hay giai ®o¹n cña h¹ng môc. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ b¶n th©n thiÕt bÞ do chñ ®Çu t ®a vµo ®Ó l¾p ®Æt mµ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ do doanh nghiÖp x©y l¾p bá ra cã liªn quan ®Õn x©y l¾p c«ng tr×nh. Bëi vËy, khi tiÕp nhËn thiÕt bÞ do ®¬n Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vÞ chñ ®Çu t bµn giao ®Ó l¾p ®Æt, gi¸ c¸c thiÕt bÞ ®îc ghi vµo bªn Nî TK 002-“VËt t, hµng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng”. - Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt kÕt cÊu bao gåm gi¸ trÞ vËt kÕt cÊu vµ gi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo nh c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã, thiÕt bÞ sëi Êm, ®iÒu hßa nhiÖt ®é, thiÕt bÞ truyÒn dÉn... 1.2. chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1.2.1. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. * Kh¸i niÖm. Còng nh c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c, doanh nghiÖp x©y l¾p muèn tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× cÇn cã ba yÕu tè c¬ b¶n lµ t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng. C¸c yÕu tè nµy tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, h×nh thµnh nªn ba lo¹i chi phÝ t¬ng øng lµ chi phÝ vÒ sö dông t liÖu lao ®éng, chi phÝ vÒ ®èi tîng lao ®éng vµ chi phÝ vÒ søc lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, c¸c chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng gi¸ trÞ gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Tuy nhiªn, ®Ó hiÓu ®óng chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu. Chi phÝ lµ kh¸i niÖm cã ph¹m vi réng h¬n chi tiªu. Kh¸i niÖm chi phÝ g¾n liÒn víi kú h¹ch to¸n, lµ nh÷ng chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi lîng s¶n xuÊt trong kú chø kh«ng ph¶i mäi kho¶n chi ra trong kú h¹ch to¸n, nã kh«ng ®ång nhÊt víi chi tiªu. Chi tiªu lµ sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn cña c¸c lo¹i vËt t, tµi s¶n, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, bÊt kÓ nã ®îc dïng vµo môc ®Ých g×. Chi tiªu cã thÓ lµ chi phÝ nÕu nh khi mua nguyªn vËt liÖu sö dông ngay vµo s¶n xuÊt kinh doanh nhng sÏ kh«ng ph¶i lµ chi phÝ nÕu mua vÒ nhËp kho cha sö dông ngay trong kú, ngîc l¹i cã nh÷ng kho¶n ®îc tÝnh vµo chi phÝ kú nµy nhng thùc tÕ cha chi tiªu (chi phÝ trÝch tríc) Trong ®¬n vÞ x©y l¾p, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt kinh tÕ, c«ng dông kh¸c nhau vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau. ViÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ c¨n cø vµo sè liÖu tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt mµ ph¶i theo dâi, dùa vµo sè liÖu cña tõng lo¹i chi phÝ. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp qu¶n lý chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt cña nã mµ kh«ng xÐt ®Õn c«ng dông cô thÓ, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, chi phÝ ®îc ph©n theo yÕu tè. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt gåm c¸c yÕu tè: YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô … sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh (lo¹i trõ gi¸ trÞ vËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi cïng víi nhiªn liÖu, ®éng lùc). YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú (trõ sè sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi) YÕu tè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng: ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp mang tÝnh chÊt l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§: Ph¶n ¸nh sè trÝch theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn tÝnh vµo chi phÝ. YÕu tè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: gåm c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cha ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm: §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ cña ®¬n vÞ x©y l¾p cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n, dù to¸n lËp theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, h¹n môc chi phÝ. V× vËy, trong doanh nghiÖp x©y l¾p chñ yÕu sö dông ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ ®îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT): bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn, bé phËn rêi lÎ (trõ vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng) dïng trùc tiÕp cho viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NCTT): ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c«ng nh©n phôc vô thi c«ng (kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt t trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y l¾p vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng vµ thu dän hiÖn trêng). Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bao gåm chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, c¸c kho¶n nµy ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: lµ c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc sö dông xe, m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Bao gåm: tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn thuª m¸y, tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ vÒ nhiªn liÖu ®éng lùc dïng cho m¸y thi c«ng… Còng nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng còng ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung: gåm nh÷ng chi phÝ phôc vô x©y l¾p t¹i c¸c ®éi vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp x©y l¾p. §©y lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong tõng bé phËn, tõng ®éi x©y l¾p ngoµi chi phÝ vËt liÖu vµ nh©n c«ng trùc tiÕp (kÓ c¶ phÇn trÝch cho c¸c quü KPC§, BHXH, BHYT trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ toµn bé c«ng nh©n viªn tõng bé phËn, tõng ®éi vµ toµn bé tiÒn ¨n ca cña ®éi, bé phËn) Chi phÝ b¸n hµng: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm x©y l¾p vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c bao gåm chi phÝ chµo hµng, chi phÝ giíi thiÖu s¶n phÈm, chi phÝ b¶o hµnh. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Gåm toµn bé chi phÝ chung trong ph¹m vi doanh nghiÖp x©y l¾p cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh. - Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ cña chi phÝ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i. §ã lµ: Chi phÝ trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¹o ra s¶n phÈm (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp). Chi phÝ gi¸n tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ cho ho¹t ®éng tæ chøc, phôc vô qu¶n lý, do ®ã kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®èi víi tõng ®èi tîng cô thÓ. §ã lµ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh: tr¶ l¬ng cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, khÊu hao TSC§ phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp. Do mçi lo¹i chi phÝ trªn cã t¸c ®éng kh¸c nhau ®Õn khèi lîng, chÊt lîng c«ng tr×nh nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ theo híng ph©n ®Þnh râ chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ gi¸n tiÕp cã ý nghÜa thùc tiÔn rÊt lín trong viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña chi phÝ nh»m t×m ra biÖn ph¸p kh«ng ngõng gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp. 1.2.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã liªn quan tíi khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn thµnh. Theo thêi ®iÓm vµ nguån sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh, chØ tiªu gi¸ thµnh x©y l¾p ®îc chia ra: - Gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p: lµ chØ tiªu gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnhmøc vµ khung gi¸ ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thµnh dù to¸n g¾n víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = gi¸ thµnh dù to¸n – møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ chØ tiªu gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu hao phÝ thùc tÕ liªn quan ®Õn khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bao gåm chi phÝ ®Þnh møc, vît ®Þnh møc vµ chi phÝ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, theo ph¹m vi cña chi tiªu gi¸ thµnh, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p l¹i chia ra gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hay l¾p ®Æt s¶n phÈm x©y l¾p (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p céng víi c¸c chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho s¶n phÈm x©y l¾p. 1.2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p lµ sù thèng nhÊt hai mÆt kh¸c nhau cña mét qu¸ tr×nh, trong ®ã chi phÝ thÓ hiÖn mÆt hao phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thÓ hiÖn mÆt kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Chóng ®Òu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸. Tuy nhiªn, xÐt vÒ b¶n chÊt chi phÝ vµ gi¸ thµnh cã sù kh¸c nhau. Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú kh«ng chØ liªn quan ®Õn nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh trong kú mµ cßn liªn quan ®Õn c¶ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng. Ngîc l¹i, gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng nhng l¹i chøa ®ùng chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang kú tríc chuyÓn sang. Chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng liªn quan ®Õn khèi lîng, chñng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú, cßn gi¸ thµnh l¹i phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè ®ã dÉn ®Õn ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh¸c nhau. Cã thÓ nãi, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai kh¸i niÖm riªng biÖt vµ cã nh÷ng mÆt kh¸c nhau, ®ång thêi l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, sù tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ vÒ chi phÝ s¶n xuÊt sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp hay cao. Qu¶n lý gi¸ thµnh bao giê còng g¾n liÒn víi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp c¸cbiÖn ph¸p mµ doanh nghiÖp sö dông nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt còng chÝnh lµ môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã thÓ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua s¬ ®å sau: CPSX dë dang §K CPSX ph¸t sinh trong kú A B C D Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p CPSX dë dang CK Qua s¬ ®å nµy ta thÊy: AC = AB + BD – CD Hay: Tæng gi¸ Chi phÝ s¶n Chi phÝ s¶n Chi phÝ s¶n thµnh s¶n = xuÊt dë dang + xuÊt ph¸t sinh - xuÊt dë dang phÈm x©y l¾p ®Çu kú trong kú cuèi kú 1.3.h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.3.1. Nguyªn t¾c vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 trong ®ã qui ®Þnh râ chÕ ®é chøng tõ, TK sö ®ông, nguyªn t¾c h¹ch to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh... Theo QuyÕt ®Þnh nµy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - §Ó h¹ch to¸n hµng tån kho trong x©y l¾p, kÕ to¸n chØ ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, mµ kh«ng dïng ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú - H¹ch to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ph¶i ®îc ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng c«ng tr×nh cô thÓ,... - §èi víi nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ, tríc hÕt ph¶i tËp hîp c¸c chi phÝ nµy vµo TK tËp hîp chi phÝ, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ c¸c chi phÝ ®· tËp hîp cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ theo tiªu thøc phï hîp. * Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ thø tù c¸c c«ng viÖc nh»m tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch kÞp thêi theo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã thÓ kh¸i qu¸t chung viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn qua c¸c bíc sau: Bíc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Bíc 2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh phô cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, HMCT trªn c¬ së khèi lîng lao vô phôc vô. Bíc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan theo tiªu thøc thÝch hîp. Bíc 4: X¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. 1.3.2 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p vµ gåm nhiÒu lo¹i nh: gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu kÕt cÊu, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, b¶o hé lao ®éng, vµ phô tïng lao ®éng kh¸c cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ sö dông cho m¸y thi c«ng, ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n s¶n xuÊt chung hay chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ thùc tÕ ®îc h¹ch to¸n vµo kho¶n môc nµy ngoµi gi¸ mua trªn hãa ®¬n cßn cã c¶ chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn. Trong x©y dùng c¬ b¶n còng nh c¸c ngµnh kh¸c, nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Trêng hîp kh«ng tÝnh riªng ®îc th× ph¶i ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, theo c¸c tiªu thøc phï hîp nh: ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, theo khèi lîng thùc hiÖn… C«ng thøc ph©n bæ nh sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph©n bæ cho tõng ®èi tîng = Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi tîng x Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi tîng Khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ cã thÓ nhËp kho hoÆc cã thÓ xuÊt th¼ng ra c«ng tr×nh. Trêng hîp thi c«ng nhËn vËt t tõ kho vËt t cña doanh nghiÖp th× c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng, ®Þnh møc tiªu hao vËt t c¸c ®¬n vÞ sÏ viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t sö dông, sau khi ®îc duyÖt bëi ngêi cã thÈm quyÒn, bé phËn cung øng vËt t lËp phiÕu xuÊt kho. Sau khi lËp xong, phô tr¸ch bé phËn sö dông vµ bé phËn cung øng ký vµo phiÕu. Ngêi nhËn vËt t sÏ ®em phiÕu nµy xuèng kho. Thñ kho ghi sè lîng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vËt t thùc xuÊt vµ cïng ngêi nhËn vËt t ký vµo phiÕu. §Þnh kú, kÕ to¸n xuèng lÊy phiÕu xuÊt kho vµ ghi sè tiÒn vµo phiÕu C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, hãa ®¬n … kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK621 “Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc, khèi lîng x©y l¾p cã dù to¸n riªng). Néi dung ph¶n ¸nh cña TK 621 nh sau: Bªn Nî: - TËp hîp gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt . - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau: - Khi xuÊt kho vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p ghi: Nî TK 621 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu) - Trêng hîp thu mua vËt liÖu chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh, kh«ng qua kho: Nî TK 621(chi tiÕt ®èi tîng): gi¸ mua kh«ng thuÕ GTGT Nî TK 1331: thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331, …: tæng gi¸ thanh to¸n - Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (Bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng), khi quyÒt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK 621 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 1413: kÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp - Trêng hîp vËt liÖu kh«ng dïng hÕt nhËp kho hay b¸n thu håi: Nî TK 111, 112, 152, … Cã TK 621 (chi tiÕt ®èi tîng) - Cuèi kú, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 154 (1541 Chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 621 (Chi tiÕt ®èi tîng) Tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.1: h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 111, 112, 331… Mua NVL sö dông trùc tiÕp kh«ng qua kho TK 621 TK133(1331) ThuÕ GTGT ®Çu vµo TK 152 TK 111,152,... NVL sö dông kh«ng hÕt b¸n, nhËp l¹i kho TK 154(1541) K/C CP NVL trùc tiÕp XuÊt kho NVL sö dông cho s¶n xuÊt TK1413 cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n 1.3.3 H¹chQuyÕt to¸nto¸n chi t¹m phÝøng nh©n c«ng trùc tiÕp. vÒ khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao Chi phÝ nh©n c«ng trùc lµ nh÷ng kho¶n thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm: tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, tiÒn thëng, trong kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y thi c«ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tÝnh vµo chi phÝ trªn quü l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tiÒn ¨n ca. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Trong trêng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i lùa chän tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp nh: ®Þnh møc tiÒn l¬ng, khèi lîng c«ng viÖc… C«ng thøc ph©n bæ t¬ng tù chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Hµng ngµy, tæ trëng tæ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh lao ®éng thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n trong tæ th«ng qua b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu lµm thªm giê. Cuèi th¸ng, tæ trëng tæ s¶n xuÊt vµ phô tr¸ch bé phËn thi c«ng ký nhËn vµo b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu b¸o lµm thªm giê vµ chuyÓn lªn kÕ to¸n lµm b¶ng tÝnh l¬ng. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, phiÕu lµm thªm giê, hîp ®ång lµm kho¸n… kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 622 “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc, khèi lîng x©y l¾p cã dù to¸n riªng) vµ cã kÕt cÊu nh sau: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK 154. Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng tr¶ cho lao ®éng thuéc danh s¸ch do doanh nghiÖp qu¶n lý vµ lao ®éng thêi vô thuª ngoµi: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 3341, 3342 Cã TK 111, 112 - Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng, khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 141 (1413): kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo cuèi kú: Nî TK 154 (1541. chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 622 (chi tiÕt ®èi tîng) Tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.2: h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK334,111… L¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho CNTTSX (c¶ thuª ngoµi) TK622 TK154(1541) KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK1413 QuyÕt to¸n l¬ng ®éi nhËn kho¸n 1.3.4. H¹ch to¸nlîng chi x©y phÝl¾p söhoµn dông m¸y thi c«ng. vÒ khèi thµnh M¸y thi c«ng lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt thi c«ng nh: m¸y ®Çm, m¸y ñi, m¸y xóc, m¸y trén bª t«ng, … Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ vÒ sö dông m¸y ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng gåm hai lo¹i sau: - Chi phÝ thêng xuyªn cho m¸y thi c«ng: lµ chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng, gåm: + Chi phÝ cho nh©n viªn phôc vô m¸y, ®iÒu khiÓn m¸y (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü KPC§, BHXH, BHYT vµ tiÒn ¨n ca) + Chi phÝ vËt liÖu cho m¸y (x¨ng dÇu,... ) + Chi phÝ dông cô, ®å dïng cho m¸y thi c«ng + Chi phÝ khÊu hao m¸y + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn - Chi phÝ t¹m thêi: Lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc th¸o l¾p, ch¹y thö, vËn chuyÓn m¸y thi c«ng,... §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh theo ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y, kÕ to¸n sö dông TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hoµn toµn b»ng m¸y th× kh«ng sö dông TK 623 mµ kÕ to¸n ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo c¸c TK 621, 622, 627. KÕt cÊu cña TK 623 nh sau: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thùc tÕ ph¸t sinh. Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh TK 623 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phô thuéc vµo h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng. Cô thÓ: - Trêng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi: + Toµn bé chi phÝ thuª m¸y ®îc tËp hîp vµo TK623 Nî TK 623 (6237): gi¸ thuª cha thuÕ Nî TK 1331; thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, …: tæng gi¸ thuª ngoµi + Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®èi tîng. Nî TK 154 (1541) Cã TK 623 (6237) S¬ ®å 1.3: h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi TK331,111, 112 TK623 Gi¸ thuª kh«ng cã VAT TK154 K/C chi phÝ sö dông MTC theo tõng c«ng tr×nh TK133 VAT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ - Trêng hîp tõng ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng: C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng ®îc tËp hîp riªng, cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ theo tõng ®èi tîng. + TËp hîp chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y thi c«ng: Nî TK 623 (6231) Cã TK 3341, 3342, 111, … + TËp hîp chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô xuÊt dïng: Nî TK 623 (6232, 6233) Cã TK 152, 153 + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Nî TK 623 (6234) Cã TK 214 + Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng) khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Nî TK 623 Cã TK 141 (1413): kÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng + C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cho m¸y thi c«ng: Nî TK 623 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331, … + C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng; Nî TK 111, 112, 152, … Cã TK 623 +Cuèi kú, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho ®èi tîng: Nî TK 154 (1541. Chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng) Cã TK 623 Quy tr×nh h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å 1.4: h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong trêng hîp ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng. TK334,111… TK623 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y TK152, 153 TK111, 112, 152… C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ VL, CCDC xuÊt dïng cho m¸y thi c«ng TK214 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng TK1413 TK154 (1541) Ph©n bæ hoÆc K/C chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ cña ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé khi duyÖt quyÕt to¸n TK331,111… Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c TK133 - Trêng hîp c«ng ty cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng: Toµn bé chi phÝ liªn ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc quan trùc tiÕp ®Õn thi c«ng ®îc tËp hîp riªng trªn c¸c TK 621, 622, 627 khÊu®éi trõ m¸y (nÕu cã) chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng. Cuèi kú, tæng hîp chi phÝ vµo TK 1543-chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ca m¸y, giê m¸y. Tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ mµ ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho tõng ®èi tîng theo gi¸ thµnh ca m¸y hoÆc giê m¸y vµ sè ca m¸y, giê m¸y phôc vô cho tõng ®èi tîng. Cô thÓ: + NÕu c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp kh«ng tÝnh to¸n kÕt qu¶ riªng mµ thùc hiÖn ph¬ng thøc cung cÊp lao vô lÉn nhau: Nî TK 623: gi¸ trÞ cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng Cã TK154 (1543. Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng): gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi täng + NÕu c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ riªng (doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau): kÕ to¸n ghi hai bót to¸n BT1: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn: Nî TK 632: gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau trong néi bé Cã TK 154 (1543. Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng): gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng trong néi bé BT2: Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n néi bé: Nî TK 623: gi¸ b¸n néi bé Nî TK 133 (1331): thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ nÕu cã Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã TK 512: doanh thu tiªu thô néi bé Cã TK 3331: thuÕ ®Çu ra ph¶i nép nÕu cã + Trong trêng hîp ®éi m¸y thi c«ng phôc vô bªn ngoµi. KÕ to¸n ghi hai bót to¸n sau: BT1: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra bªn ngoµi: Nî TK 632: gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra bªn ngoµi Cã TK154 (1543. Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng) : gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi BT2: Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi: Nî TK 111,112,131: tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331: thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép S¬ ®å 1.5: h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong trêng hîp c«ng ty cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng. TK154 (1543) TK 621 C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ sö dông MTC NVLTT sö dông cho m¸y thi c«ng TK 622 Chi phÝ NCTT ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng TK 152, 111… TK623 Gi¸ trÞ ®éi MTC phôc vô cho c¸c ®èi tîng (trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¬ng thøc cung cÊp lao vô m¸y lÉn nhau) TK 512 TK 627 Chi phÝ SXC cña ®éi m¸y thi c«ng Gi¸ b¸n néi bé vÒ chi phÝ sö dông MTC (tr êng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau) TK 632 1.3.5. H¹ch to¸n chi s¶n xuÊt Gi¸phÝ trÞ phôc vô lÉnchung. nhau trong néi bé (trêng hîp doanh nghiÖp thùc ¬ng thøc b¸nsinh lao vô m¸y tõng lÉn nhau). Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµhiÖn c¸c ph chi phÝ ph¸t trong tæ ®éi s¶n xuÊt nhng kh«ng ®îc tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng cô thÓ. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p bao gåm: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi. - C¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: lµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho qu¶n lý ®éi hoÆc sö dông cho söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ c«ng cô, dông cô: lµ gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô sö dông cho thi c«ng, qu¶n lý ®éi nh: c©y chèng gç, xµ gå, c«p pha, b¶o hé lao ®éng… Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: lµ nh÷ng hao phÝ vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc cho qu¶n lý ®éi, kho tµng, bÕn b·i… phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: chi phÝ vÒ ®iÖn, ®iÖn tho¹i, níc… - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: chi phÝ héi häp, tiÕp kh¸ch… Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. NÕu liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi tîng theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong ph¹m vi toµn tæ, ®éi kÕ to¸n sö dông TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung, më chi tiÕt theo tõng bé phËn x©y l¾p (xÝ nghiÖp, ®éi x©y l¾p…) Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau: - Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi, tiÒn ¨n ca cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong ®éi: Nî TK 627 (6271) Cã TK 334 - TrÝch kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong tõng ®éi: Nî TK 627 (6271) Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) - TËp hîp chi phÝ vËt liÖu, dông cô xuÊt dïng cho tõng ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (6272, 6273) Cã TK 152, 153 - TrÝch khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ sö dông cho tõng ®éi x©y dùng: Nî TK 6274 Cã TK 214 - C¸c chi phÝ theo dù to¸n tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung tõng ®éi x©y l¾p kú nµy: Nî TK 627 Cã TK 142, 242: ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n Cã TK 335: trÝch rríc chi phÝ ph¶i tr¶ - Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng) khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 627 Cã TK 141 (1413): kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung - C¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 627 Nî TK 1331: thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 111, 112, 331,…: tæng gi¸ thanh to¸n - C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 111, 112, 1388, 152,… Cã TK 627 Ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi tîng sö dông: Nî TK 154 (Chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 627 (Chi tiÕt ®éi, bé phËn) Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc thùc hiÖn qua s¬ ®å sau: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
- Xem thêm -