Tài liệu Hoàn thiện các phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương thanh xuâ

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu H¬n mét thËp kû qua nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn m×nh tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc. Víi ®êng lèi kinh tÕ míi nµy, hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn…ra ®êi. Quan träng h¬n n÷a ViÖt Nam hiÖn giê lµ mét thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO. §ång nghÜa víi ®iÒu ®ã lµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng bíc ®æi míi, C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái ph¶i qu¶n lÝ tèt nhiÒu yÕu tè nh lao ®éng, tµi chÝnh, kü thuËt, tæ chøc…Trong ®ã, vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng v× nã lµ yÕu tè cã tÝnh chñ ®éng tÝch cùc ¶nh hëng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Trªn gãc ®é kÕ to¸n, nh©n tè lao ®éng ®îc thÓ hiÖn lµ mét bé phËn cña chi phÝ, ®ã lµ chi phÝ tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng ®îc h×nh thµnh th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. G¾n víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gåm BHXH, BHYT, KPC§, BHTN. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù quan t©m cña cña toµn x· héi ®Õn tõng thµnh viªn. TiÒn l¬ng cã vai trß gióp t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ngêi lao ®éng tõ ®ã kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say cã hiÖu qu¶, ph¸t huy ®îc hÕt kh¶ n¨ng cña hä. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña tiÒn l¬ng còng nh c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng, nªn qua thêi gian thùc tËp tại C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ X©y dùng S«ng L« em ®· chän ®Ò tµi: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng”. Bè côc bµi b¸o c¸o nµy ngoµi phÇn më ®Çu cßn bao gåm 3 phÇn chÝnh nh sau: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. PhÇnII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ X©y dùng S«ng L«. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nhằm hoàn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ X©y dùng S«ng L«. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. I/ Kh¸i qu¸t chung vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt , vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng. 1.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra ®ßi hái ph¶i tiªu dïng liªn tôc c¸c yÕu tè t liÖu s¶n xuÊt, lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng mét c¸ch thêng xuyªn. C¸c yÕu tè nµy kh«ng ph¶i lµ v« cïng, v« tËn nªn ph¶i t¸i t¹o l¹i. §èi víi t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng th× t¸i t¹o l¹i cã nghÜa lµ mua s¾m c¸i míi nhng víi søc lao ®éng th× kh¸c. Søc lao ®éng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng sèng cña con ngêi ®ã lµ thÓ lùc, trÝ lùc cña con ngêi. Bëi vËy muèn t¸i t¹o søc lao ®éng cÇn ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng sèng cña con ngêi, con ngêi tiªu dïng mét lîng vËt chÊt nhÊt ®Þnh, phÇn vËt chÊt nµy do ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng díi h×nh thøc hiÖn vËt hay gi¸ trÞ vµ ®îc gäi lµ tiÒn l¬ng. Trong thêi kú kinh tÕ tËp trung, tiÒn l¬ng ®îc hëng mét c¸ch thèng nhÊt nh sau: “VÒ thùc chÊt tiÒn l¬ng díi chñ nghÜa x· héi lµ mét phÇn thu nhËp quèc d©n, biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ, ®îc nhµ níc ph©n phèi cã kÕ ho¹ch, cho c«ng nh©n viªn sao cho phï hîp víi sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cña mçi ngêi ®· c«ng hiÕn. TiÒn l¬ng ph¶n ¸nh viÖc tr¶ c«ng cho c«ng nh©n viªn chøc dùa theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng.” Quan niÖm nµy ®· b¸c bá tiÒn l¬ng lµ gi¸ trÞ søc lao ®éng. TiÒn l¬ng mang mét ý nghÜa tÝch cùc t¹o ra mét sù c«ng b»ng trong ph©n phèi quèc d©n. Khi hÖ thèng XHCN sôp ®æ, ®Ó tån t¹i níc ta ®· ph¶i tiÕn hµnh mét cuéc c¶i c¸ch toµn diÖn ®Æc biÖt lµ trªn lÜnh vùc t tëng. C¬ chÕ thÞ trêng buéc chóng ta ph¶i cã thay ®æi vÒ c¬ b¶n. §Ó cã ®îc mét nhËn thøc ®óng vÒ tiÒn l¬ng, phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi, kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng míi ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau: - Coi søc lao ®éng lµ hµng ho¸ cña thÞ trêng yÕu tè s¶n xuÊt. - TiÒn l¬ng ph¶i lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng, nghÜa lµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ søc lao ®éng theo qu¶n lý cung cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ trêng lao ®éng. - TiÒn l¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n trong thu nhËp cña ngêi lao ®éng, ®ång thêi lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa ®ã, “tiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng, lµ gi¸ trÞ cña yÕu tè søc lao ®éng mµ ngêi sö dông (nhµ níc, doanh nghiÖp) Ph¶i tr¶ cho ngêi cung øng søc lao ®éng theo c¸c nguyªn t¾c cung cÇu, gi¸ trÞ cña thÞ trêng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ níc”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh vËy, b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng v× søc lao ®éng thùc chÊt lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt. ChÝnh v× søc lao ®éng lµ hµng ho¸ mµ mµ gi¸ c¶ cña nã chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh. VËy: “TiÒn l¬ng lµ sè tiÒn thï lao ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng mµ hä ®ãng gãp ®Ó t¸i s¶n xuÊt kinh doanh.” Bªn c¹nh kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng th× cã mét lo¹t c¸c kh¸i niªm cïng víi nã nh tiÒn l¬ng danh nghÜa, tiÒn l¬ng thùc tÕ, tiÒn l¬ng tèi thiÓu… TiÒn l¬ng danh nghÜa: ®îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng. Sè tiÒn nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc trùc tiÕp vµo n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ngêi lao ®éng, tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c ngay trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. TiÒn l¬ng thùc tÕ: lµ sè lîng c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thiÕt mµ ngêi lao ®éng cã thÓ mua ®îc b»ng tiÒn l¬ng danh nghÜa cña hä. 1.2. Vai trß cña h¹ch to¸n tiÒn l¬ng Nguån lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc cña s¶n xuÊt, mét chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n hîp lý sÏ lµ ®éng lùc to lín nh»m ph¸t huy søc m¹nh cña nh©n tè con ngêi trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. V× vËy, c«ng t¸c tiÒn l¬ng ph¶i g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng ®Ó nh»m thóc ®Èy vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng cã tay nghÒ hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®îc giao. TiÒn l¬ng thÝch hîp sÏ lµm cho ngêi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp h¬n, ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña hä trong viÖc c¶i tiÕn mÉu m· n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. TiÒn l¬ng cã t¸c dông lµ ®ßn bÈy kinh tÕ thu hót m¹nh mÏ nguån nh©n lùc, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, g¾n tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n víi tËp thÓ th«ng qua ®ã kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých c¸ nh©n víi lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých x· héi. VÒ phÝa ngêi lao ®éng lµm cho hä v× lîi Ých vËt chÊt cña b¶n th©n mµ lao ®éng mét c¸ch tÝch cùc víi chÊt l¬ng ngµy cµng cao. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngµy nay, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp, t¹o ®iÒu kiÖn tr¶ c«ng ®óng ®¾n. Khi ®ã sÏ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 1.3. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TÝnh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trî cÊp ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. KiÓm tra viÖc sö dông lao ®éng, viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é lao ®éng tiÒn l¬ng, trî cÊp BHXH, BHYT vµ viÖc sö dông quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, quü BHYT. TÝnh to¸n vµ ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng, BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi tîng. Híng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é. LËp b¶n b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng, quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, BHYT, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ng¨n ngõa nh÷ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng, vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng. 2.1. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: lµ h×nh thøc mµ tiÒn l¬ng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thêi gian lµm viÖc vµ tr×nh ®é kü thuËt cña ngêi lao ®éng. H×nh thøc nµy ¸p dông cho tõng c«ng viÖc ë c¸c bé phËn mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng m¸y mãc, nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái sù chÝnh x¸c cao, hoÆc nhng c«ng viÖc cha x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng hoÆc kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc… H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®îc chia lµm hai h×nh thøc nhá lµ tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n vµ tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng. - Tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n: ®©y lµ sè tiÒn tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo bËc l¬ng vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy kh«ng xÐt ®Õn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ lao ®éng, chÕ ®é tr¶ l¬ng nµy chØ ¸p dông cho c«ng viÖc kh«ng thÓ ®Þnh møc vµ tÝnh to¸n chÆt chÏ c«ng viÖc. C«ng thøc tÝnh: Ltt = Lcb × T Trong ®ã: Ltt: lµ tiÒn l¬ng thùc tÕ mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc . Lcb: lµ tiÒn l¬ng cÊp bËc tÝnh theo thêi gian thùc tÕ. T: lµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. Cã 4 lo¹i h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n sau: + L¬ng th¸ng: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång vµ ®îc ¸p dông cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë bé phËn gi¸n tiÕp. + L¬ng tuÇn: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho 1 tuÇn lµm viÖc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng th¸ng nh©n (x) víi 12 th¸ng vµ chia (:) cho 52 tuÇn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + L¬ng ngµy: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tiÒn l¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng. + L¬ng giê: lµ l¬ng tÝnh theo tõng giê lµm viÖc vµ b»ng l¬ng cña mét ngµy chia cho sè giê tiªu chuÈn cña LuËt Lao §éng (kh«ng qu¸ 8 giê/ngµy) - Tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng: h×nh thøc nµy dùa trªn sù kÕt hîp gi÷a tiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian gi¶n ®¬n kÕt hîp víi c¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy kh¾c phôc ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm cña h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n, xÐt ®Õn thêi gian lao ®éng, tr×nh ®é tay nghÒ. Bªn c¹nh ®ã cßn xÐt tíi ý thøc tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn s¸ng t¹o trong lao ®éng. H×nh thøc l¬ng nµy ®îc tÝnh nh sau: Lt = Ltt + Tt Trong ®ã: Lt lµ tiÒn l¬ng theo thêi gian cã thëng. Ltt lµ tiÒn l¬ng thùc tÕ mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc. Tt lµ tiÒn thëng. 2.2. TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo sè lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng phï hîp víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, g¾n chÆt sè lîng lao ®éng vµ chÊt lîng lao ®éng; khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng gãp phÇn t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi mét c¸ch hîp lý. Trong viÖc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm, vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cßn tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ ë tõng doanh nghiÖp mµ vËn dông theo tõng h×nh thøc cô thÓ díi ®©y: - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ. Víi h×nh thøc nµy, tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh trùc tiÕp theo sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng qui c¸ch , phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®· qui ®Þnh kh«ng chÞu mét sù h¹n chÕ nµo. §©y lµ h×nh thøc ®îc c¸c doanh nghiÖp sö dông phæ biÕn ®Ó tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp. - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: ¸p dông ®Ó tr¶ l¬ng cho lao ®éng gi¸n tiÕp ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt nh lao ®éng lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn vËt liÖu, thµnh phÈm, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ...tuy lao ®éng cña hä kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm, nhng l¹i gi¸n tiÕp ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña lao ®éng trùc tiÕp, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nªn cã thÓ c¨n cø vµo kÕt qu¶ cña lao ®éng trùc tiÕp mµ lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô ®Ó tÝnh l¬ng s¶n phÈm cho lao ®éng gi¸n tiÕp. - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng, cã ph¹t. Theo h×nh thøc nµy, ngoµi l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp ngêi lao ®éng cßn ®îc thëng trong s¶n xuÊt nh thëng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm tèt, thëng vÒ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t. Trong trêng hîp ngêi lao ®éng lµm ra s¶n phÈm háng, l·ng phÝ vËt t kh«ng ®¶m b¶o ®ñ ngµy c«ng qui ®Þnh ... th× cã thÓ ph¶i chÞu tiÒn ph¹t vµ thu nhËp cña hä b»ng tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp trõ ®i c¸c kho¶n tiÒn ph¹t. - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn. Theo h×nh thøc nµy ngoµi tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp cßn c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh vît ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tÝnh thªm mét sè tiÒn l¬ng theo tû lÖ luü tiÕn. Tû lÖ hoµn thµnh vît ®Þnh møc cµng cao th× suÊt luü tiÕn cµng nhiÒu. L¬ng tr¶ theo s¶n phÈm luü tiÕn cã t¸c dông kÝch thÝch m¹nh mÏ viÖc t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng nªn ®îc ¸p dông ë nh÷ng kh©u quan träng cÇn thiÕt ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt c©n ®èi, ®ång bé hoÆc ¸p dông trong trêng hîp doanh nghiÖp ph¶ thùc hiÖn gÊp mét ®¬n ®Æt hµng nµo ®ã. Sö dông h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy sÏ lµm t¨ng kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp., v× vËy trêng hîp kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng nªn dïng h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy. - Tr¶ l¬ng kho¸n khèi lîng hoÆc kho¸n tõng viÖc. H×nh thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc gi¶n ®¬n, cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt nh bèc dì nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, söa ch÷a nhµ cöa ...Trong trêng hîp nµy, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh møc tiÒn l¬ng tr¶ theo tõng c«ng viÖc mµ ngêi lao ®éng ph¶i hoµn thµnh. - H×nh thøc kho¸n quÜ l¬ng: Lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña tiÒn l¬ng tr¶ theo s¶n phÈm ®îc sö dông ®Ó tr¶ l¬ng cho nh÷ng ngêi lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban cña doanh nghiÖp. Theo h×nh thøc nµy, c¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc cña tõng phßng ban doanh nghiÖp tiÕn hµnh kho¸n quü l¬ng. Quü l¬ng thùc tÕ phô thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao cho tõng phßng ban. TiÒn l¬ng thùc tÕ cña tõng nh©n viªn ngoµi viÖc phô thuéc vµo quü l¬ng thùc tÕ cña phßng ban m×nh cßn phô thuéc vµo sè lîng nh©n viªn cña phßng ban ®ã. Doanh nghiÖp tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm th× tæng quü l¬ng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Tæng quü l¬ng = Doanh thu b¸n hµng thuÇn x = Tæng thu nhËp x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng / 1000 DT HoÆc Tæng quü l¬ng (theo thu nhËp) §¬n gi¸ tiÒn l¬ng / 1000 DT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã: Tæng thu nhËp = Tæng doanh thu thuÇn b¸n ra CPKD - Gi¸ trÞ vèn hµng Trong ®ã chØ tiªu kinh doanh kh«ng cã quü l¬ng c¬ b¶n. Tõ chØ tiªu lÊy thu nhËp doanh nghiÖp chi tr¶ tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh. ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc c¨n cø vµo tiÒn l¬ng c¬ b¶n vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ sè lîng s¶n phÈm cña tõng doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh.HiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thêng tr¶ l¬ng kho¸n theo s¶n phÈm hoµn thµnh hoÆc ®· tiªu thô, cßn c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i vµ kinh doanh dÞch vô thêng ¸p dông tr¶ l¬ng theo doanh thu hoÆc thu nhËp. 3. Quü tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 3.1. Quü tiÒn l¬ng. Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l¬ng doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông, bao gåm c¸c kho¶n: - TiÒn l¬ng tÝnh theo thêi gian, tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm, tiÒn l¬ng kho¸n. - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan, trong thêi gian ®ù¬c ®iÒu ®éng ®i c«ng t¸c, lµm nghÜa vô theo chÕ ®é quy ®Þnh, thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i häc. - C¸c kho¶n phô cÊp lµm ®ªm, lµm thªm giê. - C¸c kho¶n tiÒn l¬ng cã tÝnh chÊt thêng xuyªn. Ngoµi ra trong quü l¬ng kÕ ho¹ch cßn ®îc tÝnh c¶ c¸c kho¶n tiÒn chi trî cÊp BHXH cho c«ng nh©n trong thêi gian èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng. Trong doanh nghiÖp, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, tiÒn l¬ng cã thÓ ®ù¬c chia thµnh hai lo¹i: tiÒn l¬ng lao ®éng trùc tiÕp vµ tiÒn l¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp, trong ®ã chi tiÕt theo tiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô. + TiÒn l¬ng chÝnh: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngêi lao ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh cña hä, gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ tr¶ theo c¸c kho¶n phô cÊp kÌm theo nh phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc. + TiÒn l¬ng phô: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä vµ thêi gian ngêi lao ®éng nghØ ®îc hëng l¬ng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é nh nghØ phÐp, nghØ tÕt, nghØ v× ngõng s¶n xuÊt. TiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, tiÒn l¬ng phô cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kh«ng g¾n víi tong lo¹i s¶n phÈm. V× vËy, viÖc ph©n chia tiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp th× viÖc qu¶n lý vµ chi tiªu quü tiÒn l¬ng ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ phôc vô tèt cho viÖc thùc hiÖ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ chi tiªu tiÕt kiÖm, hîp lý quü tiÒn l¬ng. 3.2. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Ngoµi tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, doanh nghiÖp ph¶i tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mét bé phËn chi phÝ gåm c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BHXH, BHYT, BHTN, KPC§. - Quü b¶o hiÓm x· héi (BHXH): ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè quü tiÒn l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp (phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc) cu¶ c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, tû lÖ trÝch BHXH lµ 22%. Trong ®ã 16% do ®¬n vÞ hoÆc chñ së dông lao ®éng nép, ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 6% cßn l¹i do ngêi lao ®éng nép, ®îc tÝnh trõ vµo thu nhËp ngêi lao ®éng. Trong trêng hîp èm ®au, thai s¶n, mÊt søc, nghØ hu, tuú theo c¬ chÕ tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ mµ viÖc qu¶n lý sö dông quü BHXH cã thÓ ë t¹i doanh nghiÖp hay c¬ quan chuyªn tr¸ch. ViÖc sö dông chi tiªu quü BHXH dï ë cÊp nµo qu¶n lý còng ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. - Quü b¶o hiÓm y tÕ (BHYT): tµi trî cho viÖc phßng, ch÷a vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh th× quü BHYT ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån: mét phÇn do doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu, ®îc tÝnh trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh 4,5% trong ®ã 3% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh vµ 1,5% trõ vµo thu nhËp ngêi lao ®éng. BHYT ®îc nép lªn c¬ quan chuyªn m«n, chuyªn tr¸ch (thêng chñ yÕu díi h×nh thøc mua BHYT) ®Ó phôc vô, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn nh kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh. - Kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§): ®ù¬c thµnh lËp do viÖc trÝch lËp theo mét tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Tû lªj trÝch KPC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh lµ 2%. Sè KPC§ doanh nghiÖp trÝch ®îc ph©n cÊp qu¶n lý vµ chi tiªu theo chÕ ®é quy ®Þnh. Mét phÇn nép c¬ quan qu¶n lý c«ng ®oµn cÊp trªn vµ mét phÇn ®Ó t¹i doanh nghiÖp chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. - B¶o hiÓm thÊt nghiÖp (BHTN): tµi trî cho viÖc ngêi lao ®éng thÊt ngiÖp. Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh th× quü BHTN ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån: mét phÇn do doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu, ®îc tÝnh trÝch vµo chi phÝ s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt kinh doanh hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh 2% trong ®ã 1% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh vµ 1% trõ vµo thu nhËp ngêi lao ®éng. C¸c kho¶n trÝch trªn cïng víi tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng hîp thµnh lo¹i chi phÝ vÒ nh©n c«ng trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh qu¶n lý, viÖc tÝnh to¸n, trÝch lËp vµ chi tiªu sö dông c¸c quü tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§, BHTN cã ý nghÜa kh«ng nh÷ng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn c¶ viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp II/ Ph¬ng ph¸p kÕ toµn tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng. - H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng: Sè lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp ®ù¬c ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch thêng do phßng tæ chøc lao ®éng qu¶n lý dùa vµo sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp bao gåm c¶ sè lao ®éng dµi h¹n vµ sè lao ®éng t¹m thêi, c¶ sè lao ®éng trùc tiÕp vµ sè lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c ngoµi s¶n xuÊt. Sæ s¸ch lao ®éng kh«ng chØ tËp trung cho toµn doanh nghiÖp mµ cßn lËp riªng cho tõng bé phËn s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp nh»m thêng xuyªn n¾m b¾t ch¾c sè lîng lao ®éng hiÖn cã cña tõng ®¬n vÞ. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng lµ viÖc theo dâi kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨ng, gi¶m sè lîng lao ®éng theo tõng lo¹i lao ®éng trªn c¬ së ®ã lµm c¨n cø cho viÖc tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ngêi lao ®éng do phßng tæ choc lËp. - H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng: lµ viÖc ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c thêi gian lao ®éng cña tõng ngêi lao ®éng trªn c¬ së ®ã tÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho chÝnh x¸c. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng ph¶n ¸nh sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ hoÆc ngõng s¶n xuÊt, nghØ viÖc cña tõng ngêi lao ®éng, tõng bé phËn s¶n xuÊt, tõng phßng ban trong doanh nghiÖp. B¶ng chÊm c«ng dïng ®Ó theo dâi thêi gian lµm viÖc cña tõng ngêi trong th¸ng do c¸c tæ ®éi, phßng ban lµ ngêi trùc tiÕp ghi b¶ng chÊm c«ng c¨n cø vµo sè lîng lao ®éng cã mÆt, v¾ng mÆt ë bé phËn m×nh phô tr¸ch, cuèi th¸ng dùa vµo sè lîng b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh ra tæng sè giê lµm viÖc, nghØ viÖc ®Ó c¨n cø tÝnh l¬ng, thëng vµ tæng hîp thêi gian lao ®éng sö dông trong doanh nghiÖp ë mçi bé phËn. - H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng lµ viÖc ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c sè lîng lao ®éng, chÊt l¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng c«ng nh©n ®Ó tõ ®ã tÝnh l¬ng, tÝnh thëng vµ kiÓm tra sù phï hîp cña tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc tÕ, tÝnh to¸n, x¸c ®Þng møc lao ®éng cña tõng ngêi, tõng bé phËn vµ cña toµn doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp. §Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng ngêi ta sö dông c¸cchøng tõ ban ®Çu kh¸c nhau tuú thuéc vµo lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. Mçi bé ph©n s¶n xuÊt ph¶i më sæ tæng hîp theo dâi kÕt qu¶ lao ®éng dùa vµo c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng hµng ngµy, phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp kÕt qu¶ lao ®éng cña toµn doanh nghiÖp. C¸c chøng tõ ban ®Çu sö dông trong viÖc h¹ch to¸n sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng: + B¶ng chÊm c«ng: (MÉu sè 01- L§TL) b¶ng nµy do c¸c tæ s¶n xuÊt hoÆc c¸c phßng ban lËp nh»m cung cÊp c¸c chi tiÕt sè ngµy c«ng cho tõng ngêi lao ®éng theo tõng th¸ng hoÆc tuÇn (tuú thuéc vµo c¸ch chÊm c«ng vµ c¸ch tr¶ l¬ng cña tõng doanh nghiÖp). + PhiÕu nghØ hëng BHXH (MÉu sè 03 - L§TL) chøng tõ nµy do c¸c c¬ së y tÕ ®îc phÐp lËp riªng cho tõng c¸ nh©n ngêi lao ®éng nh»m cung cÊp thêi gian ngêi lao ®éng ®îc ngêi vµ hëng c¸c kho¶n trî cÊp BHXH, BHYT. + PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh (MÉu sè 06 - L§TL) môc ®Ých lËp chøng tõ nµy nh»m x¸c nhËn sè s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ngêi lao ®éng lµm c¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng. PhiÕu nµy do ngêi giao viÖc lËp, phßng lao ®éng tiÒn l¬ng thu nhËn vµ ký duyÖt tríc khi chuyÓn ®Õn kÕ to¸n lµm chøng tõ hîp ph¸p ®Ó tr¶ l¬ng. + PhiÕu b¸o lµm ®ªm, lµm thªm giê (MÉu sè 07 - L§TL) + Hîp ®ång giao kho¸n (MÉu sè 08 - L§TL) PhiÕu nµy lµ b¶n ký kÕt gi÷a ngêi giao kho¸n vµ ngêi nhËn kho¸n vÒ khèi lîng c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. §ång thêi lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng lao ®éng cho ngêi nhËn kho¸n. + Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (MÉu sè 09-L§TL). C¸c chøng tõ ban ®Çu sö dông trong viÖc h¹ch to¸n sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng: + B¶ng chÊm c«ng: (MÉu sè 01- L§TL) b¶ng nµy do c¸c tæ s¶n xuÊt hoÆc c¸c phßng ban lËp nh»m cung cÊp c¸c chi tiÕt sè ngµy c«ng cho tõng ngêi lao ®éng theo tõng th¸ng hoÆc tuÇn (tuú thuéc vµo c¸ch chÊm c«ng vµ c¸ch tr¶ l¬ng cña tõng doanh nghiÖp). + PhiÕu nghØ hëng BHXH (MÉu sè 03 - L§TL) chøng tõ nµy do c¸c c¬ së y tÕ ®îc phÐp lËp riªng cho tõng c¸ nh©n ngêi lao ®éng nh»m cung cÊp thêi gian ngêi lao ®éng ®îc ngêi vµ hëng c¸c kho¶n trî cÊp BHXH, BHYT. + PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh (MÉu sè 06 - L§TL) môc ®Ých lËp chøng tõ nµy nh»m x¸c nhËn sè s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ngêi lao ®éng lµm c¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng. PhiÕu nµy do ngêi giao viÖc lËp, phßng lao ®éng tiÒn l¬ng thu nhËn vµ ký duyÖt tríc khi chuyÓn ®Õn kÕ to¸n lµm chøng tõ hîp ph¸p ®Ó tr¶ l¬ng. + PhiÕu b¸o lµm ®ªm, lµm thªm giê (MÉu sè 07 - L§TL) + Hîp ®ång giao kho¸n (MÉu sè 08 - L§TL) PhiÕu nµy lµ b¶n ký kÕt gi÷a ngêi giao kho¸n vµ ngêi nhËn kho¸n vÒ khèi lîng c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. §ång thêi lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng lao ®éng cho ngêi nhËn kho¸n. + Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (MÉu sè 09-L§TL). 2. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 2.1. Chøng tõ: - Chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ chñ yÕu sö dông c¸c chøng tõ vÒ tÝnh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, BHXH nh: 1. B¶ng chÊm c«ng (MÉu sè 01-L§TL) 2. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu sè 05-L§TL) 3. PhiÕu nghØ hëng BHXH (MÉu sè 03 - L§TL) 4. B¶ng thanh to¸n BHXH (MÉu sè 04 - L§TL) 5. B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng 6. PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh (MÉu sè 06 - L§TL) 7. PhiÕu b¸o lµm thªm giê (MÉu 07- L§TL) 8. Hîp ®ång lµm kho¸n (MÉu sè 08- L§TL) 9. Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (MÉu sè 09- L§TL) 10.C¸c phiÕu chi vµ c¸c kho¶n chøng tõ kh¸c cã liªn quan. 2.2. Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334 - “ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn”. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 338 - “Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c”. Tµi kho¶n 334: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, BHXH, c¸c kho¶n thuéc vÒ thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi kho¶n 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TÝnh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng (BHXH, BHYT), t¹m øng trõ vµo l¬ng. - TiÒn ph¹t bÞ trõ vµo l¬ng. - Tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho ngêi lao ®éng nh tiÒn thëng, tiÒn ¨n ca, tiÒn trî cÊp BHXH cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Sè d ®Çu kú - TÝnh l¬ng pahØ tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn - TÝnh tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn - TÝnh tiÒn thëng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TÝnh BHXH ph¶i tr¶ thay l¬ng - TiÒn l¬ng nghØ phÐp ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn SDCK: Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng cßn ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë cuèi kú. Tµi kho¶n 338: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ngoµi néi dung ®· ph¶n ¸nh ë c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶. Tµi kho¶n 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c - Sè d ®Çu kú - BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo - Kinh phÝ c«ng ®oµn chi t¹i ®¬n vÞ chi phÝ SXKD - Sè BHXH, BHYT vµ KPC§ ®· - trÝch BHXH, BHYT trõ vµo l¬ng nép cho c¬ quan qu¶n lý quü cña c«ng nh©n - C¸c kho¶n ®· nép kh¸c - C¸c kho¶n BHXH, KPC§ ®îc cÊp trªn cÊp b»ng tiÒn - Sè ®· nép lín h¬n sè ph¶i nép ®îc cÊp bï SDCK: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ ph¶i nép. Trong tµi kho¶n 338 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng nh©n viªn: BHXH, BHYT, KPC§. TK 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 3383: B¶o hiÓm x· héi TK 3384: B¶o hiÓm y tÕ Ngoµi c¸c tµi kho¶n 334,338 kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cßn ph¶i sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh: TK 335: Chi phÝ ph¶i tr¶ TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 623: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sö dông m¸y thi c«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 6411: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng TK 6421: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp TK 111: TiÒn mÆt TK 112: TiÒn göi Ng©n hµng 2.3. Tæng hîp ph©n bæ tiÒn l¬ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ Hµng th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi tîng sö dông (bé phËn s¶n xuÊt s¶n phÈm, bé phËn b¸n hµng, bé phËn qu¶n lý) vµ tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, BHTN, KPC§ ®îc thùc hiÖn trªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ trÝch BHXH” (MÉu sè 01/BPB) Ngoµi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶ng ph©n bæ cßn ph¶n ¸nh viÖc trÝch tríc c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ (trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt). Thñ tôc tiÕn hµnh lËp “B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH” nh sau: - Hµng th¸ng, trªn c¬ së vÒ c¸c chøng tõ lao ®éng tiÒn l¬ng trong th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l¬ng ph©n lo¹i vµ tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ®èi tîng sö dông lao ®éng trong ®ã ph©n biÖt tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ®Ó ghi vµo c¸c cét theo phÇn ghi cã TK 334 “ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” ë c¸c dßng phï hîp. - C¨n cø vµo tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ vµ tû lÖ quy ®Þnh vÒ trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, BHTN, KPC§ ®Ó tÝnh trÝch vµ ghi vµo c¸c cét ghi cã TK 338 “ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” (TK 3382, 3383, 3384) ë c¸c dßng phï hîp. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn c¨n cø vµo tiÒn l¬ng liªn quan ®Ó tÝnh vµ ghi vµo c¸c cét ghi cã TK 335 “chi phÝ tr¶ tríc”. Sè liÖu tæng hîp ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµ trÝch tríc c¸c kho¶n ®îc sö dông cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, chi sæ kÕ to¸n cho ®èi tîng liªn quan. 2.4. Tr×nh tù kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. *Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chÝnh. 1. §Çu th¸ng c¨n cø vµo sè tiÒn l¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh cho t¹m øng l¬ng kúI: C¨n cø phiÕu chi, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111: sè tiÒn chi t¹m øng l¬ng kú I 2. §Þnh kú hµng th¸ng khi trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 335: sè trÝch tríc vÒ tiÒn l¬ng nghØ phÐp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng hoÆc phiÕu x¸c nhËn khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh ®Ó tÝnh vµ lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng kÕ to¸n ghi: Nî 622: l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî 623: l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp sö dông m¸y thi c«ng Nî 627: l¬ng cña c«ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng Nî 641: l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng Nî 642: l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp Nî 241: Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang Cã 334: tæng sè l¬ng ph¶i tr¶ (tæng quül¬ng) 4. Khi lËp qòy BHXH, BHYT, KPC§: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng DN tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Nî 622: Chi phÝ NCTTSX (L¬ng cña CNTTSX×21%) Nî 623: Chi phÝ NCTT sö dông m¸y thi c«ng (L¬ng cña CNTT sö dông m¸y thi c«ng ×21%) Nî 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung (L¬ng cña NVBH×21%) Nî 641: Chi phÝ BH (L¬ng cña NVBH×21%) Nî 642: Chi phÝ XDCBD (CPXDCBDD×21%) Cã 3382: KPC§ (Quü l¬ng×2%) Cã 3383: BHXH (Quü l¬ng×16%) Cã 3384: BHYT (Quü l¬ng×3%) - PhÇn ngêi lao ®éng chÞu: 7,5% Nî 334: PhÇn trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn (quü l¬ng×7,5%) Cã 3383: BHXH (Tæng quü l¬ng×6%) Cã 3384: BHYT (Tæng quü l¬ng×1,5%) 5. C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng kh¸c:  ThuÕ thu nhËp cao cña ngêi lao ®éng Nî 334: Trõ vµo l¬ng Cã 338: ThuÕ thu nhËp cao  C¸c kho¶n trõ vµo l¬ng kh¸c: Nî 334: Trõ vµo l¬ng Cã 141: TiÒn t¹m øng cßn thõa trõ vµo l¬ng Cã 138: TiÒn båi thêng vËt chÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã 338: TiÒn ®iÖn níc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Cã 4312: TiÒn nhµ trÎ, mÉu gi¸o 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho can bé c«ng nh©n viªn: - TiÒn thëng tõ quü khen thëng, phóc lîi: Nî 4311: Sè tiÒn thëng Cã 334: Ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn - BHXH tr¶ thay l¬ng: Trêng hîp c«ng nh©n viªn èm ®au, thai s¶n... kÕ to¸n ph¶ ®Þnh kho¶n tuú theo quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý sö dông quü BHXH. + Trêng hîp ph©n cÊp qu¶n lý sö dông quü BHXH, doanh nghiÖp ®îc gi÷ l¹i mét phÇn BHXH trÝch ®îc ®Ó trùc tiÕp chi tiªu cho c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh th× khi tÝnh sè BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi sæ : Nî 3383: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Cã 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Trêng hîp chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh toµn bé sè trÝch BHXH ph¶i nép lªn cÊp trªn, viÖc chi tiªu trî cÊp BHXH cho c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp ®ù¬c quyÕt to¸n sau chi phÝ thùc tÕ th× khi tÝnh BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: Nî 1388 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã 334 - TiÒn ¨n ca: Tuú theo tõng doanh nghiÖp, sè tiÒn ¨n ca mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, sè tiÒn nµy ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Nî 622, 627, 641, 642: PhÇn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Cã 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7. §Õn kú tr¶ l¬ng, kÕ to¸n tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ kú 2 cho ngêi lao ®éng: Sè tiÒn l¬ng kú 2 ph¶i tr¶ = Tæng quü T¹m øng l¬ng l¬ng kú1 - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng Khi thanh to¸n tiÒn l¬ng kú II cho c«ng nh©n viªn, c¨n cø phiÕu chi, kÕ to¸n ghi: Nî 334 Cã 111, 112 Sè tiÒn l¬ng kú 2 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 8, Khi nép BHYT, BHXH, KPC§ lªn c¬ quan chuyªn m«n cÊp trªn kÕ to¸n ghi: Nî 3382: KPC§ (Tæng quü l¬ng × 1%) Nî 3383: BHXH (Tæng quü l¬ng × 22%) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî 3384: BHYT (Tæng quü l¬ng × 4,5%) Cã 111; 112 Sè tiÒn ph¶i nép 9. Khi chi tiÒn chi phÝ c«ng ®oµn (PhÇn ®Ó l¹i cho DN theo qui ®Þnh) kÕ to¸n ghi sæ Nî 3382: PhÇn KPC§ ®· chi t¹i DN Cã 111, 112: Sè tiÒn ®· chi ra Cuèi n¨m hoÆc cuèi quý, c¨n cø sè ®· trÝch nép, sè ®· chi vµ sè cßn l¹i quyÕt to¸n KPC§ víi c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn, nÕu chi cha hÕt, ph¶i nép l¹i ®Ó l¹i cho kú sau, nÕu chi vît cã thÓ xin cÊp bï. Tuú theo h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n DN ¸p dông mµ viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ ®îc thùc hiÖn trªn sæ kÕ to¸n phï hîp. 2.5. Sæ kÕ to¸n, tr×nh bµy vµ vÏ s¬ ®å c¸c h×nh thøc kÕ to¸n Sæ kÕ to¸n lµ nh÷ng tê sæ cã kÕt cÊu mÉu sè phï hîp víi h×nh thøc kÕ to¸n sö dông, dïng ®Ó ghi chÐp hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÒ nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n phôc vô cho viÖc lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Mçi DN chØ cã mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n cho mét kú kÕ to¸n mçi n¨m. Sæ kÕ to¸n gåm sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt: - Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm: Sæ nhËt ký, sæ c¸i - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt gåm: Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. HiÖn nay trong c¸c DN tån t¹i 5 lo¹i h×nh thøc ghi sæ nh sau: *H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung: + §Æc trng c¬ b¶n: TÊt c¶ c¸c nghÞªp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ®îc chi vµo sæ nhËt ký, mµ träng t©m lµ sæ NhËt ký chung, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ theo néi dung kinh tÕ (®Þnh kho¶n kÕ to¸n) cña nghiÖp vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. + H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung bao gåm c¸c lo¹i sæ chñ yÕu sau: - Sæ nhËt ký chung, sæ nhËt ký ®Æc biÖt - Sæ c¸i - C¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. + H×nh thøc nµy thêng ¸p dông cho c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y cã quy m« võa vµ nhá. + Tr×nh tù ghi sæ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng gèc: Chøng tõ hîp gècchøng hoÆc tõ b¶ng tæng chøng gèc B¶nghîp chÊm c«ng,tõBTHTTTL… Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i 334, 338 Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: 3341, 3342, 3382, 3383, 3384 B¶ng tæng hîp chi tiÕt 334, 338 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu,kiÓm tra Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - sæ c¸i - §Æc trng c¬ b¶n: C¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ®îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ nhËt ký - Sæ c¸i. - H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - sæ c¸i gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: NhËt ký sæ c¸i, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - H×nh thøc nµy thêng ¸p dông cho c¸c xÝ nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh nhiÒu thñ tôc qu¶n lý, nhiÒu giÊy tê. - Tr×nh tù ghi sæ: Chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc: B¶ng chÊm c«ng, BTHTTTL… Sæ quü, b¸o c¸o quü NhËt ký-sæ c¸i 334,338 Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: 3341, 3342, 3382, 3383, 3384 3384 B¶ng tæng hîp chi tiÕt: 334,338 B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu,kiÓm tra * H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ - §Æc trng c¬ b¶n: C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ “Chøng tõ ghi sæ”. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: + Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ d¨ng ký chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶n tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i, cã cïng néi dung kinh tÕ. Chøng tõ ghi sæ ®îc ®¸nh sè hiÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm, ph¶i ®îc kÕ to¸n trëng duyÖt tríc khi ghi sæ kÕ to¸n. - H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Chøng tõ ghi sæ + Sæ c¸i + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ + C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt - Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -